Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno"

Transkript

1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení II ČÁST I. PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ČÁST II. OBCHODNÍ PODMÍNKY

2 ČÁST I. PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ), na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o VZ a výzvou k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. 1. Údaje o zadavateli, kontaktní osoba: Název: Jihomoravský kraj, Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3 Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Číslo účtu: /0100 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitelky Telefon: Kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Kamila Uhlířová Telefon: Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je prodej a koupě spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení zadavatele blíže specifikovaného v příloze č. 1 obchodních podmínek (dále jen spotřební materiál ). Obchodní podmínky tvoří část II. této zadávací dokumentace (dále jen obchodní podmínky ). Jedná se o spotřební materiál nový a originální, tzn. od výrobců tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení, nelze tedy nabídnout spotřební materiál recyklovaný nebo alternativní. Alternativní spotřební materiál lze nabídnout pouze u položek, kde je to výslovně uvedeno viz. část II. zadávací dokumentace - Obchodní podmínky Příloha č. 1 kupní smlouvy. V případě, že uchazeč nabídne jiný spotřební materiál, než je požadován touto zadávací dokumentací, nebude jeho nabídka hodnocena. 3. Klasifikace předmětu zakázky V souladu s ust. 47 zákona o VZ zadavatel vymezil předmět zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky. CPV kód předmětu veřejné zakázky je: tonery pro kopírovací stroje tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle této dokumentace je Kč bez. 5. Doba plnění: Doba plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena délkou 4 měsíců ode dne uzavření smlouvy, přičemž předpokládané datum zahájení plnění je a předpokládané datum ukončení je Předpokládaná data zahájení a ukončení plnění mohou být změněna v důsledku prodloužení zadávacího řízení, a to tak, že termín ukončení plnění bude prodloužen o stejnou dobu, o jakou bude odsunut termín zahájení plnění.

3 6. Místo plnění: Místem plnění je budova sídla Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 449/3. 7. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek: Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně platebních podmínek jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci v samostatné části II. a jsou pro uchazeče závazné. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny nejsou přípustné. Zadavatel neposkytuje zálohy. Platební podmínky jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách, které jsou součástí této zadávací dokumentace část II. 8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v 53 odst. 1 písm. a) - h) a písm. j) k) zákona o VZ a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v 54 písm. a) a b) zákona o VZ. A) Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v 53 odst. 1 písm. a) - h) a j) k) zákona o VZ se prokazuje v souladu s ustanovení 6 odst. 3 zákona o VZ předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ustanovení 53 odst. 1 a) - h), j) - k) zákona o VZ splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek

4 nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení, uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. B) Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 54 písm. a) - b) zákona o VZ, přičemž dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 54 písm. b) zákona o VZ se rozumí předložení dokladu o oprávnění provozovat živnost v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu, a to, zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, či jeho ekvivalent. Profesní kvalifikační předpoklady budou dle ustanovení 6 zákona o VZ prokázány předložením čestného prohlášení. Uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. této zadávací dokumentace. 9. Otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 9:15 hod., v budově Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3, v místnosti č. 10. Otevírání obálek se zúčastní členové hodnotící komise pověřené výkonem funkce komise pro otevírání obálek a osoba zajišťující administrativu komise. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněny účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně dvě osoby. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů. Zástupce uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti, v případě uchazeče, který je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, též aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů, a plnou mocí podepsanou uchazečem nebo osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, bude pohlíženo jako by nebyly podány. 10. Označení, obsah a způsob podání nabídky: Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení II a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku na přední ě označili slovem NEOTVÍRAT a obálku s nabídkou na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

5 Zadavatel dále doporučuje uchazečům, aby všechny části nabídky spojili v jeden celek, tento celek zajistili proti případné manipulaci, a listy všech částí nabídky očíslovali vzestupnou řadou čísel počínaje číslovkou 1. Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou (viz níže). Nabídka bude obsahovat v souladu s ustanovením 68 odst. a odst. 3 zákona o VZ: identifikační údaje uchazeče; návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadávací dokumentací; návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou; seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, pakliže má uchazeč formu akciové společnosti, musí uchazeč doložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, přičemž tento seznam musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/001 Sb., ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou; doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem; informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně; doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče požadované touto zadávací dokumentací; další náležitosti, pokud to požaduje tato zadávací dokumentace; Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 11. Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno před hodnotící komisí ve smyslu ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona o VZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez. Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny. 1. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami - zadávací lhůta: Uchazeči jsou svými nabídkami vázání po dobu 10 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. 13. Zpracování nabídkové ceny: Nabídkovou cenou je celková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky, jak je uvedena v zadávací dokumentaci, část II. - obchodní podmínky, čl. IV. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby. Nabídková cena bude členěna jako cena bez, sazba, výše a cena. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých. V případě, že nabídková cena uvedená v nabídce (návrhu smlouvy) bude v rozporu s dílčími cenami uvedenými v nabídce (v příloze č. 1 ke kupní smlouvě), resp. jejich součtem, bude tato nabídka pro nesplnění jiných požadavků zadavatele ve smyslu ustanovení odst. 1 písm. b) zákona o VZ vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6 Další informace týkající se nabídkové ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách část II. této zadávací dokumentace. 14. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 15. Místo a doba pro podání nabídky: Lhůta pro podání nabídek končí dne v 09:00 hod. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář ředitelky, Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo nám. 449/3, a to buďto na podatelnu v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin, v pátek do 14:00 hodin nebo na odboru kancelář ředitelky, dveře č. 54, a to v pracovních dnech od 08:00 hodin do 09:00 hodin. Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. 16. Další podmínky zadávacího řízení: a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. b) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. c) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). d) Zadavatel nepožaduje složení jistoty. e) Nabídky nebudou uchazečům vráceny. f) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit podání zadání veřejné zakázky. g) Zadavatel si v souladu s ustanoveními 60 odst. a 76 odst. 6 zákona o VZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním rozhodnutí na profilu zadavatele; rozhodnutí o vyloučení uchazeče se pak považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. h) Zadavatel si v souladu s ustanovením 81 odst. 4 zákona o VZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele; oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se pak považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 17. Seznam příloh: Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

7 Příloha 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení II Uchazeč: Název/obchodní firma/jméno a příjmení: Zastoupený: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu 53 odst. 1 zákona o VZ a, bude-li jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější, před podpisem smlouvy předloží zadavateli originály nebo ověřené kopie příslušných dokladů, neboť je uchazečem: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

8 který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V dne. razítko a podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče

9 Příloha zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení II Uchazeč: Název/obchodní firma/jméno a příjmení: Zastoupený: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ tímto prohlašuje, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené ve smyslu 54 zákona č. 137/006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v zadávací dokumentaci a, bude-li jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější, před podpisem smlouvy předloží zadavateli originál nebo ověřenou kopii: výpisu z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku, s předmětem podnikání uvedeným v zadávací dokumentaci. V dne. razítko a podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče

10 ČÁST II. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle ustanovení 079 a násl. zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní y 1. Jihomoravský kraj sídlo: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, č. ú /0100 zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje Kontaktní osoba: Telefon: Bc. Kamila Uhlířová (dále jen kupující ) a... -společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v, v odd.., č. vl.. nebo -fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného.. č. j. sídlo IČ: DIČ: bankovní spojení jednající/zastoupený: (dále jen prodávající ) (Pokyn pro zpracování nabídky: Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplní uchazeči požadované údaje, které jsou relevantní vzhledem k charakteru právní formy. Údaje týkající se jiné právní formy nebudou v nabídce obsaženy) II. Účel a předmět smlouvy 1. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby kupujícího spočívající v zabezpečení spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení kupujícího, který je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Spotřební materiál musí být kompatibilní s tiskárnami, kopírovacími a multifunkčními zařízeními kupujícího, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy a musí zajistit provádění kvalitních výstupů na těchto tiskárnách a zařízeních.

11 . Předmětem této smlouvy je prodej a koupě spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení kupujícího v počtu a se specifikací dle přílohy č. 1 této smlouvy, (dále jen předmět koupě ), a to pro potřeby kupujícího. 3. Prodávající se zavazuje za dále sjednanou cenu, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, po dobu trvání této smlouvy dodávat kupujícímu předmět koupě, a to po částech podle specifikace požadavků kupujícího (dále jen část ) a převést vlastnické právo k předmětu koupě na kupujícího. Plnění jednotlivých částí bude uskutečňováno na základě písemných nebo elektronických objednávek kupujícího. Plnění po částech nemusí být rozloženo rovnoměrně na celou dobu plnění dle této smlouvy. 4. Kupující se zavazuje předmět koupě nebo jeho část řádně a včas dodanou prodávajícím na základě této smlouvy a objednávky kupujícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 5. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetím všech závazků vyplývajících z této smlouvy. 6. Smluvní y si dohodly, že kupující je oprávněn svými objednávkami objednat a prodávající je povinen na základě objednávek kupujícímu dodat celkové množství předmětu koupě v rozsahu až o 10% nižším ve vztahu k celkové kupní ceně dle čl. IV. této smlouvy. III. Doba plnění 1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu předmět koupě po částech, a to ve lhůtách stanovených písemnými nebo elektronickými objednávkami kupujícího, nejpozději však do 0. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato smlouva uzavřena. Plnění po částech bude objednáváno dle aktuálních potřeb kupujícího a nemusí být rozloženo rovnoměrně na celou dobu plnění této smlouvy.. Doba plnění předmětu koupě je stanovena délkou 4 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 3. Lhůty stanovené písemnými či elektronickými objednávkami kupujícího pro dodání částí předmětu koupě nebudou kratší než 14 dnů od odeslání objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen dodat objednanou část předmětu koupě nejpozději do 14 dnů od odeslání objednávky. 4. Prodávající nejpozději pracovní dny přede dnem, kdy bude moci příslušnou část předmětu koupě dodat kupujícímu, oznámí kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním technické podrobnosti dodávky. IV. Kupní cena 1. Celková kupní cena za celý předmět koupě je sjednána částkou... Kč, přičemž cena bez činí Kč, sazba činí. %, výše činí.. Kč. (POKYNY PRO UCHAZEČE: Při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeči požadované údaje. Pokud uchazeč není plátcem, pak v položkách sazba, výše a celková cena uvede Ø nebo tyto položky proškrtne.). Kupní cena jednotlivých typů spotřebních materiálů do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Kupní cena jednotlivých typů spotřebních materiálů do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení uvedených v příloze č. 1 je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby, a to o částku odpovídající zvýšení sazby. Celková kupní cena je taktéž cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby, a to o částku odpovídající zvýšení sazby, případně. 4. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku, jakož i kupní cena jednotlivých typů spotřebních materiálů do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího ke splnění závazků z této smlouvy.

12 V. Platební podmínky 1. Celková kupní cena předmětu kupě bude kupujícím hrazena po částech. Podkladem pro zaplacení každé části celkové kupní ceny je potvrzený dodací list a daňový doklad faktura, kterou je prodávající oprávněn vystavit po předání a převzetí příslušné části předmětu koupě dle objednávky kupujícího. Podkladem pro vystavení daňového dokladu faktury je dodací list dle čl. VII. odst. této smlouvy.. Splatnost daňového dokladu faktury je 30 dnů od jeho doručení kupujícímu. Za den doručení daňového dokladu faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny kupujícího. 3. Daňový doklad faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 35/004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad fakturu prodávajícímu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. 4. Prodávající prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen daň ), nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. VI. Místo plnění Místem plnění je budova sídla Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese Žerotínovo náměstí 3, PSČ Brno. VII. Předání a převzetí předmětu koupě nebo jeho části 1. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě nebo jeho část dle objednávky kupujícího je splněn dodáním předmětu koupě nebo jeho části dle objednávky kupujícího do místa plnění v termínu dle čl. III. této smlouvy a bez vad.. Při předání a převzetí předmětu koupě či jeho části dle objednávky kupujícího vyhotoví prodávající dodací list s uvedením předávaného spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení a jeho množství. Kupující potvrdí svým podpisem na kopii dodacího listu převzetí předmětu koupě dle této smlouvy nebo jeho části odpovídající objednávce kupujícího, správnost údajů o dodaném předmětu koupě nebo jeho části uvedených v dodacím listu a převzetí jeho originálu. 3. Předáním dodacího listu a jeho převzetím a podepsáním zástupcem kupujícího se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy či jeho část dle objednávky kupujícího a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny nebo části kupní ceny za dodaný spotřební materiál do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení odpovídající ceně dle článku IV. této smlouvy. 4. Prodávající je vlastníkem předmětu koupě a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě či jeho části dle objednávky kupujícího jeho převzetím v souladu s objednávkou a bez vad. VIII. Odpovědnost za vady a reklamace 1. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku, že je nový, v bezvadném stavu a způsobilý k řádnému užívání v souladu s účelem této smlouvy po dobu trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením součástí prvků spotřebního materiálu, který je předmětem koupě, jejichž životnost je výrobcem spotřebního materiálu stanovena v závislosti na intenzitě používání těchto součástí, nebo na vady způsobené jeho nevhodným používáním.. Záruční doba se sjednává v délce 36 měsíců na veškerý spotřební materiál, který je předmětem koupě, od okamžiku jeho předání a převzetí kupujícím v souladu s touto smlouvou.

13 3. Kupující je povinen reklamovat jednotlivou vadu předmětu koupě písemně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V reklamaci kupující popíše vady, případně uvede, jak se projevují. Reklamovaný předmět koupě převezme prodávající v místě plnění dle této smlouvy, a to nejpozději následující pracovní den po odeslání reklamace prodávajícímu. 4. Kupující má vůči prodávajícímu toto právo vyplývající se záruky: a) právo na bezplatné odění vad; a to do 10 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu. 5. V případě, že dojde ke vzniku vady na předmětu koupě, na které již kupující uplatnil postup podle odst. 3 pro tutéž či jinou vadu, má kupující vůči prodávajícímu na výběr kromě práv uvedených v odst. 4 také tato práva vyplývající ze záruky: a) nahrazení vadného kusu spotřebního materiálu, jenž je předmětem koupě dle této smlouvy, dodávkou nového bezvadného kusu spotřebního materiálu, a to do 10 dnů od odeslání reklamace a výzvy k nahrazení vadného kusu spotřebního materiálu, který je předmětem této smlouvy, přičemž záruka na nový kus spotřebního materiálu počíná běžet dnem jeho předání kupujícímu, nebo b) vrácení zaplacené ceny reklamovaného spotřebního materiálu, a to do 14 pracovních dnů po odeslání reklamace a výzvy k vrácení zaplacené ceny prodávajícímu. IX. Sankce, odstoupení od smlouvy 1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý i započatý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět koupě nebo jeho část stanovenou objednávkou kupujícího, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč za každý i započatý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do doby dodání předmětu koupě nebo jeho části stanovené objednávkou kupujícího nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě nebo jeho část specifikovanou objednávkou kupujícího v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy. 3. Nesplní-li prodávající řádně a včas svůj závazek k odění vad předmětu koupě, na něž se vztahuje záruka za podmínek sjednaných v této smlouvě, resp. svůj závazek nahradit za podmínek sjednaných touto smlouvou v čl. VIII. odst. 5 písm. a) vadný kus spotřebního materiálu novým bezvadným kusem spotřebního materiálu, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty v částce Kč za každý i započatý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do doby oděním vad, na něž se vztahuje záruka, resp. do doby, kdy prodávající nahradí za podmínek sjednaných touto smlouvou v čl. VIII. odst. 5 písm. a) vadný kus spotřebního materiálu novým bezvadným kusem spotřebního materiálu nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě nebo jeho část specifikovanou objednávkou kupujícího v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy. 4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze y prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta. 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná a obdrží od y oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva na náhradu škody v plné výši. V případě prodlení povinné smluvní y se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní a oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat zákonný úrok z prodlení. 6. Poruší-li smluvní a smlouvu podstatným způsobem, může druhá a bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit a požadovat na ě, která smlouvu porušila náhradu vzniklé škody. Smluvní y se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze y prodávajícího považují: Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět koupě nebo jeho část stanovenou objednávkou kupujícího, a to o více než 30 dnů. Bude-li prodávající v prodlení se splněním své povinnosti dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a čl. VIII. odst. 5 písm. a) a b) o více než 30 dní. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury oprávněně fakturované částky o více než 90 dnů. 7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních na úhradu smluvní pokuty či náhradu škody.

14 X. Ostatní ujednání 1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá i výslovně touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník.. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího, prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 3. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva. 4. Účastníci smlouvy si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi ami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 5. Smluvní y si sjednávají, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb nebo elektronická zásilka zaslaná prostřednictvím datové schránky došla třetí pracovní den po odeslání, při sporu pak domněnku doby dojití prokazuje odesílatel. 6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze její doručení odmítne, či jinak znemožní. 7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní y pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna ových zpráv. 8. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 9. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní y se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neúčinné nebo neplatné ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední ou. 13. Smluvní y se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy. Doložka dle ustanovení 3 zákona č. 19/000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne. na.. schůzi usnesením č.. Brno dne.. V. dne.... Kupující Jihomoravský kraj JUDr. Michal Hašek, hejtman.. Prodávající.... Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč jméno a příjmení uchazeče či osoby oprávněné jednat jménem uchazeče - právnické osoby a její vztah k uchazeči - právnické osobě nebo jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče včetně informace o oprávnění této osoby jednat za uchazeče.

15 Příloha č. 1 kupní smlouvy na dodávku s názvem Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení II Výčet spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení, který se prodávající zavazuje kupujícímu dodávat a kupní cena tohoto spotřebního materiálu Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč ke každému níže uvedenému spotřebnímu materiálu kolonku obchodní název spotřebního materiálu (žlutá pole), uvede tedy u každého spotřebního materiálu jeho značku a typ. Dále uchazeč u každého spotřebního materiálu doplní kolonky (žlutá pole): -cena v Kč za kus bez, -cena v Kč za požadovaný bez, -cena v Kč za kus, -cena v Kč za požadovaný. Uchazeč není oprávněn činit jiné obsahové změny textu. U červeně zvýrazněných spotřebních materiálů do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení zadavatel požaduje dodávku originálů spotřebních materiálů do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení od přímých výrobců níže uvedených zařízení. U ostatních spotřebních materiálů zadavatel připouští dodávku alternativních (nikoliv repasovaných) spotřebních materiálů do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. Uchazečem nabídnutý spotřební materiál musí být kompatibilní s daným zařízením. Poř. Typ materiálu Výrobce Popis/kód Kompatibilita se zařízením Požadovaný počet ks (předpokl. spotřeba) Obchodní název za ks bez bez za ks 1 3 LC-180 cartridge černá dvojité balení (x.400 str) Brother Brother MFC- J6510DW LC-180 cartridge sada CMY Brother Brother MFC- J6510DW LC-180 cartridge sada CMYK Brother Brother MFC- J6510DW B černý 500 Canon LBP C modrý 000 Canon LBP M červený 000 Canon LBP Y žlutý 000 Canon LBP B černý 6000 Canon MF C cyan 4000 Canon MF M magenta 4000 Canon MF8450

16 Poř. Typ materiálu Výrobce Popis/kód Kompatibilita se zařízením Požadovaný počet ks (předpokl. spotřeba) Obchodní název za ks bez bez za ks Y yellow 4000 Canon MF CLI-36C barevná - inkoust Canon ip CLI-513 barevná - inkoust Canon MX360-PIXMA CLI551Bk XL cartridge černá (11ml) CLI551C XL cartridge azurovácyan (11ml) CLI551M XL cartridge purpurová-magenta (11ml) CLI551Y XL cartridge žlutáyellow (11ml) Canon Canon Canon Canon pixma ip750 pixma ip750 pixma ip750 pixma ip PG-51 black - inkoust Canon MX360-PIXMA PGI-35BK černá - inkoust Canon ip PGI550Bk cartridge černá pigmentová (15ml) Canon pixma ip750 1 C4810 printhead black BJ C4811 printhead cyan BJ 800, DesignJet 10nr C481 printhead magenta BJ 800, DesignJet 10nr C4813 printhead yellow BJ 800, DesignJet 10nr C4836 No 11 ink cyan BJ 800, DesignJet 10nr C4837 No 11 ink magenta BJ 800, DesignJet 10nr C4838 No 11 ink yellow BJ 800, DesignJet 10nr C9404A No 70 matte black+cyan printhead smart B

17 Poř. Typ materiálu Výrobce Popis/kód Kompatibilita se zařízením Požadovaný počet ks (předpokl. spotřeba) Obchodní název za ks bez bez za ks 9 C9405A No 70 sv.magenta+sv.cyan printhead smart B C9406A No 70 magenta+yellow printhead smart B C9407A No 70 black+light grey printhead smart B C4913 No 8 ink yellow DesignJet 10nr 1 33 C5016 No 84 ink black DesignJet 10nr 1 34 C5017 No 84 ink light cyan DesignJet 10nr 1 35 C5018 No 84 ink light magenta DesignJet 10nr 1 36 C5019 No 84 printhead black DesignJet 10nr C500 No 84 printhead light cyan C501 No 84 printhead light magenta C8765 černá - inkoust No. 338 (450 ) C8767 černá - inkoust No. 339 (800 ) C9363 barevná - inkoust No. 344 (450 ) C8766 barevná - inkoust No. 343 (60 ) DesignJet 10nr DesignJet 10nr DeskJet 460cb, DeskJet 9800d DeskJet 9800d DeskJet 460cb, DeskJet 9800d DeskJet 460cb, DeskJet 9800d 43 C941A černá matná 38 smart B C9413A černá photo 38 smart B C9414A šedá 38 smart B C9415A modrá 38 smart B C9416A purpur 38 smart B C9417A žlutá 38 smart B

18 Poř. Typ materiálu Výrobce Popis/kód Kompatibilita se zařízením Požadovaný počet ks (předpokl. spotřeba) Obchodní název za ks bez bez za ks 49 C9418A sv. modrá 38 smart B C9419A sv. purpur 38 smart B /5400 drum black OKI C /5400 drum cyan OKI C /5400 drum magenta OKI C /5400 drum yellow OKI C /5400 toner black OKI C /5400 toner cyan OKI C /5400 toner magenta OKI C /5400 toner yellow OKI C B411/B431/MB471dn drum black 5000 B411/B431/MB471dn toner black 3000 B431/MB471dn toner black 7000 OKI B411dn, B431dn, MB471dn OKI B411dn, B431dn, MB471dn OKI mb 471dn, b431dn 6 B431dn toner black 1000 OKI OKI B431dn C5510/C5540 drum black C5510/C5540 drum cyan C5510/C5540 drum magenta C5510/C5540 drum yellow C5510/C5540 toner black 5000 C5510/C5540 toner CMYK sada 5000 OKI C5510MFP, C5540 MFP OKI C5510MFP, C5540 MFP OKI C5510MFP, C5540 MFP OKI C5510MFP, C5540 MFP OKI C5510MFP, C5540 MFP OKI CMYK sada C5510MFP, C5540 MFP 8

19 Poř. Typ materiálu Výrobce Popis/kód Kompatibilita se zařízením Požadovaný počet ks (předpokl. spotřeba) Obchodní název za ks bez bez za ks 69 C5510/C5540/5300/5400 pásová jednotka OKI C5300, C5510MFP, C5540 MFP 4 70 C5510/C5540/5400 zapékací jednotka OKI C5510MFP, C5540 MFP 4 71 C5550 drum black 0000 OKI C5550 MFP 16 7 C5550 drum cyan 0000 OKI C5550 MFP C5550 drum magenta 0000 OKI C5550 MFP 74 C5550 drum yellow 0000 OKI C5550 MFP C5550 toner black 6000 OKI C5550 MFP C5550 toner cyan 5000 OKI C5550 MFP 0 77 C5550 toner magenta 5000 OKI C5550 MFP 78 C5550 toner yellow 5000 OKI C5550 MFP C5550/C5600/MC560 pásová jednotka C5550/C5600/MC560 zapékací jednotka MC350 zapékací jednotka MC350/360 drum black MC350/360 drum cyan MC350/360 drum magenta MC350/360 drum yellow MC350/360 toner black 500 OKI C5550 MFP, MC560dn OKI C5550 MFP, MC560dn OKI MC350 OKI MC350, MC360 OKI MC350, MC360 OKI MC350, MC360 OKI MC350, MC360 OKI MC350, MC

20 Poř. Typ materiálu Výrobce Popis/kód Kompatibilita se zařízením Požadovaný počet ks (předpokl. spotřeba) Obchodní název za ks bez bez za ks 87 MC350/360 toner cyan 500 OKI MC350, MC MC350/360 toner magenta 500 OKI MC350, MC MC350/360 toner yellow 500 stan OKI MC350, MC MC350/360 tran. pás OKI MC350, MC MC351/561 drum jednotka CMYK 0000 MC351/561/56 pás. jednotka OKI MC 351dn, MC 561dn OKI MC 351dn, MC 561dn, MC 56dn, OKI C531dn MC351/561/56 toner black 3500 OKI MC 351dn, MC 561dn, MC 56dn, OKI C531dn MC351/561/56 toner cyan 000 OKI MC 351dn, MC 561dn, MC 56dn, OKI C531dn MC351/561/56 toner magenta 000 OKI MC 351dn, MC 561dn, MC 56dn, OKI C531dn MC351/561/56 toner yellow 000 OKI MC 351dn, MC 561dn, MC 56dn, OKI C531dn MC351/561/56 zapék. jednotka OKI MC 351dn, MC 561dn, MC 56dn, OKI C531dn MC360 zapékací jednotka OKI MC MC560 drum black 0000 OKI MC560dn MC560 drum cyan 0000 OKI MC560dn 1

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Střední zahradnická škola RAJHRAD příspěvková organizace

Střední zahradnická škola RAJHRAD příspěvková organizace Střední zahradnická škola RAJHRAD příspěvková organizace Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro výběrové řízení na dodávky dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon): Digitalizace provozů v rozsahu stavby Nemocnice Znojmo rekonstrukce

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Krycí list nabídky.

Krycí list nabídky. Příloha č. 2 Krycí list nabídky Název zakázky: Energetické úspory ZŠ Slatina nad Zdobnicí Základní identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Obec Slatina nad Zdobnicí IČ/DIČ 00275395/ CZ00275395 Se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že:

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že: Příloha č. 3 ZD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek dle vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já (my), níže podepsaný

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM

Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM Zadavatel Obec Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ: 00473529, DIČ: CZ00473529 ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Název zakázky

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29. tel:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Praha 10, Moskevská 29. tel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz V Praze 21.6.2013 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více