STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU (Bakalářská práce) Autor: Vlastimil LUBĚNA Vedoucí práce: Ing. Ivo HORÁK Kunovice, leden 2009

2 E v r o p s k ý p o l y t e c h n i c k ý i n s t i t u t, s. r. o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Osvobození 699, Kunovice, tel.: 572/549018, fax.: 572/548788, Student Vlastimil Luběna Tomečkova Kroměříž Zadání bakalářské práce Vážený studente, jako téma Vaší bakalářské práce ve studiu oboru Finance a daně Vám zadávám Strategie a vznik firmy na pojistném trhu EU Osnova: 1. Úvod 2. Celosvětový rámec pojistného trhu 3. Legislativa pojistného trhu EU 4. Pojistný trh a jeho vývoj 5. Vznik firmy Aligátor a.s. 6. Strategie podnikání Bakalářská práce bude zpracována pro: Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice Tento dokument je součástí Vaší bakalářské práce. V Kunovicích 1. ledna 2009 S pozdravem Oldřich Kratochvíl Honorary professor, Ing., Dr.h.c. rektor

3 1 ÚVOD ÚČEL PRÁCE CELOSVĚTOVÝ RÁMEC LEGISLATIVA CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI HISTORIE RELEVANTNÍ TRH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Optimalizace pojistné ochrany Riziková zpráva Návrh pojistné strategie Výběrové řízení na pojistitele Správa pojištění Likvidace pojistných událostí Poradenská činnost ANALÝZA PROSTŘEDÍ OBECNÝ RÁMEC VÝZNAM POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ ZMĚNY A TRENDY POJISTNÉHO TRHU ZPRÁVA ČNB O VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM POČET POJIŠŤOVEN NA POJISTNÉM TRHU VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO TEORETICKO-METODICKÁ ČÁST : LEGISLATIVNÍ STRATEGIE VZNIKU FIRMY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU Kapitola I Kapitola II Kapitola III Kapitola IV ZÁKON Č.363/1999 SB METODIKA VZNIKU A ČINNOSTI POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ÚVOD NÁVRH STANOV ZNALECKÝ POSUDEK ČINNOST SPOLEČNOSTI ÚVOD POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTA ANALÝZA POJISTNÝCH SMLUV PLNÁ MOC REGISTRACE U ČNB ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Ivo Horáka. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, leden 2009 /vlastnoruční podpis autora/

5 Děkuji panu Ing. Ivo Horákovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, leden 2009 Vlastimil Luběna

6 1 Úvod 1.1 Účel práce Účelem této práce je reálně popsat a vyhodnotit procesy probíhající při vzniku akciové společnosti, která působí jako pojišťovací zprostředkovatel na jednotném pojistném trhu EU. Vytýčit přiměřenou strategii pro vznik a začlenění firmy do nového legislativního a ekonomického rámce na jednotném pojistném trhu EU. Na základě analýzy legislativního prostředí a analýzy pojistného trhu vytvořit strategii začlenění firmy do pojistného trhu EU. Aby firma mohla podnikat na pojistném trhu EU je nutno dostát náročnému legislativnímu procesu, dodržet požadavky legislativy na vznik firmy jako akciové společnosti a dále vyhovět požadavkům ČNB, která stanoví jako orgán dohledu nad pojistným trhem zákonné podmínky pro pojišťovací zprostředkovatele. V teoretické části je popsán legislativní rámec na jehož základě je vytvořen soubor úkonů, které je třeba respektovat při vzniku firmy jako akciové společnosti. Tento postup, popsaný v teoretické části práce, je převeden do praktických kroků, které proběhly na základě této práce a jsou také v praktické části zdokumentovány. Je zde uvedena návaznost jednotlivých procesů, při kterých je nutné prokazovat předepsané odbornosti managementu firmy pro obdržení licencí pro pojišťovací zprostředkovatele od ČNB. Také je zde vytýčen postup pro dodržení všech zákonných norem v procesu zprostředkovatelské činnosti pro klienty. Autorem této práce je Vlastimil Luběna, zakladatel a spoluvlastník firmy, který působí v současné době jako předseda představenstva. Autor působí déle než dvacet let na pojistném trhu, je držitelem osvědčení od hospodářské komory,,manažerem na jednotném trhu EU, a byl pověřen koordinací veškerých činností nutných pro vstup firmy na společný jednotný pojistný trh EU. 1.2 Celosvětový rámec Významné změny v celosvětovém měřítku při výskytu živelních škod, nové epidemické nemoci, nástup nových rizik celosvětové hrozby teroristických útoků. To jsou jen některé negativní aspekty, které ovlivňují trendy na pojistném trhu. Pojistný trh přináší nutnost nových pohledů na rizika a jejich pokrytí jak z pohledu pojišťoven, tak pojišťovacích zprostředkovatelů. Proces globalizace vytváří nové prostředí pro hospodářský růst, obchod, 6

7 dopravu. Vstup ČR do EU byl významným mezníkem pro českou ekonomiku. Prostředí společného jednotného trhu vytváří nový potenciál pro možnosti růstu a také pro nové konkurenční vztahy. Je proto nutné reagovat na všechny změny, podněty a příležitosti, které tento společný trh přinesl. Je to neustálý proces strategických kroků, které vedou k udržení, upevnění a rozvoji firmy na společném jednotném trhu EU v kontextu celosvětových globálních trendů. 1.3 Legislativa Strategie je zpracována z pohledu legislativního, ekonomického a organizačního. Zahrnuje období od roku 2007 do roku Je zaměřena na vznik a stabilizaci firmy v nových podmínkách EU a na její následný rozvoj v rámci působnosti na pojistném trhu EU. V oblasti legislativy je třeba vytvořit dobrou základnu pro harmonizaci firemních procesů. Management firmy je průběžně informován o nových zákonech a vyhláškách. Základem harmonizace je : Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2002/92 /ES o zprostředkování pojištění ze dne Na základě této směrnice jsou zkoncipovány: novela zákona č. 363/1999 sb. o pojišťovnictví zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 38/2004 sb. zákon o pojistné smlouvě 37/2004 sb. novela zákona o odpovědnosti provozu motorových vozidel 168/1999 sb. novela zákona o penzijním připojištění 42/1994 sb. 7

8 2 Charakteristika společnosti 2.1 Historie Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze jako akciová společnost. Výpis z Obchodního rejstříku je v příloze č Relevantní trh V současné době je Aligator a.s. koncipována jako univerzální makléřská pojišťovací společnost. Poskytuje tedy svým klientům služby v jakékoliv oblasti týkající se pojištění. V oblasti průmyslového pojištění, občanského pojištění, úvěrů, leasingů, hypoték, spotřebitelských úvěrů, stavebního spoření, penzijního připojištění. Společnost je zaměřená především na pojištění průmyslové a firemní. Je to česká profesionální brokerská společnost, která poskytuje své služby ve všech oblastech pojištění průmyslu a podnikatelů. Během svého působení si společnost zajišťuje stabilní pozici na českém pojišťovacím trhu a to především díky dobré znalosti pojistných produktů a orientaci v pojistných podmínkách, ale také díky dobré spolupráci s pojišťovnami. Důvěru svých klientů získáváme svým individuálním přístupem k jejich potřebám, abychom z konkurenčního boje pojišťoven vytvořili strategii modrého oceánu pro naše klienty a tím nejlepší variantu pojistného krytí při optimalizaci finančních nákladů. V současné době zajišťujeme našim klientům pojistné krytí majetku, jehož hodnota přesahuje několik miliard korun. Důvodem ke spokojenosti našich klientů je také finanční vypořádání škod z pojistného plnění. Naše služby jsou zaměřeny na klientelu středních a velkých firem. Působnost této firmy je v rámci České republiky a v rámci svobody dočasného poskytování služeb v celé EU. 8

9 2.3 Poskytované služby Optimalizace pojistné ochrany Analýza stávajících pojistných smluv z hlediska pojistného krytí a přiměřenosti ceny Riziková zpráva Celková studie rizik z hlediska ohrožení osob a majetku vyplívajících z provozované činnosti. Vypracování odborných posudků v oblasti požární ochrany, návrhy na opatření ke snížení požárního rizika. Zaměřujeme se také na oblast odpovědnosti za škodu na území Evropské unie Návrh pojistné strategie Podle skutečných potřeb klienta vypracujeme pojistnou strategii směřující k optimální pojistné ochraně proti všem škodám v závislosti na míře rizika Výběrové řízení na pojistitele Vypracujeme podklady pro nabídku pojištění. Organizujeme výběrové řízení na pojistitele. V součinnosti s klientem vyhodnotíme nabídky od jednotlivých pojišťoven. Na základě výběrového řízení doporučíme optimální variantu pojistného krytí Správa pojištění Průběžně zabezpečujeme aktuální potřeby a požadavky klientů, zajišťujeme zpracování změn, aktualizujeme pojistnou ochranu dle požadavků klienta a vývoje jeho podnikání. Součástí správy pojištění je pravidelné poskytování informací o změnách na pojistném trhu, nových produktech a legislativních úpravách v souvislosti s pojištěním Likvidace pojistných událostí Při pojistné události zastupujeme klienta v jednání s pojistitelem. Podílíme se na rychlé a kompletní likvidaci včetně objektivního zhodnocení výše škody. Přebíráme i dosud nevyřízené pojistné události u nových klientů. 9

10 2.3.7 Poradenská činnost Poskytujeme služby také v oblasti ekonomického poradenství - leasing strojů, nemovitostí a motorových vozidel. Spolupracujeme se specialisty z oblasti práva, soudními znalci v oborech zbožíznalství, strojních technologií, dopravních nehod a odhadů nemovitostí. Dále provádíme poradenství v oblasti školící a prezentační činnosti včetně pořádání školících akcí. Tyto služby poskytujeme našim klientům bezplatně a patří k základům naší činnosti. Dále mohou naši klienti využít služeb v oblasti občanského pojištění, které v sobě zahrnuje jak pojištění životní, neživotní tak pojištění majetkové, odpovědnostní, pojištění penzijní, oblast stavebního spoření a také důležitou oblast hypotéčních úvěrů, spotřebitelských úvěrů a hotovostních úvěrů a to jak pro občany tak pro právnické osoby. Další oblastí jsou leasingové služby. Provádíme pro klienta výběr leasingové společnosti s optimalizací nákladů na leasing a výběr leasingové společnosti pro některé méně frekventované komodity- technologie výrobní a speciální techniku. 10

11 3 Analýza prostředí 3.1 Obecný rámec Pojistný trh, na kterém působí firma Aligator a.s., je trh, který se dynamicky neustále rozvíjí a reaguje na všechny podněty z ekonomické a hospodářské oblasti. Ruku v ruce s rozvojem průmyslové výroby, ale také s rozvojem obchodu, dopravy a služeb, nabývá služba pojišťovacího makléře na významu. Všeobecně roste význam makléřů, protože podniky a podnikatelé se ve zmíněných podmínkách těžko orientují. Pro velké podniky jsou makléři nepostradatelní při zprostředkování soupojištění velkých rizik u několika pojišťoven. U menších podniků poskytují analytické a poradenské služby, které by si tyto firmy jinak nemohly dovolit. Současný pojistný trh České republiky: působí na něm celkem 33 pojišťoven životních, neživotních i univerzálních. Pojišťovacích a zajišťovacích makléřů je k dnešnímu dni registrováno celkem 497, z toho 155 fyzických osob a 342 právnických osob. Výhradně pojišťovacích makléřů je 409, výhradně zajišťovací jsou 3. Těch, kteří jsou registrováni jako pojišťovací a zajišťovací makléři je 85. V roce 2004 byla legislativa ČR na poli pojišťovacích zákonů harmonizována s legislativou EU, především na základě zákona 38/2004 sb. Bylo nutné, aby všechny subjekty působící na pojistném trhu ČR provedly přeregistraci dle nového zákona a byly tak zapsány do Registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Registrem pojišťovacích zprostředkovatelů vznikla veřejná databáze každého subjektu, který působí na našem pojistném trhu. 3.2 Význam pojišťovacích makléřů Jak jsem již uvedl všeobecně roste a poroste význam makléřů, protože podniky a podnikatelé se ve změněných podmínkách těžko orientují ve složité problematice pojistné ochrany. Pro velké podniky jsou makléři nepostradatelní při tvorbě rizikových zpráv a posouzení míry jednotlivých rizik. U zprostředkování soupojištění velkých rizik u několika pojišťoven hrají pojišťovací makléři klíčovou roli a působí zde jako katalyzátor pojistného trhu. U menších podniků poskytují nezávislé analytické a poradenské služby, které jsou pro mnohé firmy zárukou objektivity při návrhu pojistné ochrany. Pod poklidnou hladinou dosud prosperujícího českého pojišťovnictví se však dějí velké změny. Některé pojišťovny se zbavují určitých druhů pojištění, zvyšují ceny a jsou nuceny 11

12 více šetřit. Pojistit velká rizika a katastrofy bude stále těžší. Všeobecně vzato celosvětový pojistný trh prožívá již po několik let krizi. Je to v důsledku lokálních i celosvětových katastrof, které se v celosvětovém měřítku projevují jak propadem zisku pojišťoven tak také tvrdým tlakem zajišťoven. Kapitál těchto institucí se ztenčil v důsledku ztrát, které utrpěly ze svých investic na kapitálových trzích a také jejich rezervy byly vyčerpány enormním počtem škodních událostí posledních let souběžně v různých částech světa. Stačí připomenout teroristický útok na WTC v New Yorku, epidemii SARS v Asii, řadu zemětřesení, tornád, povodní a požárů na celém světě. Tento celosvětový trend, zvyšování cen zajištění, tlak zajišťoven na pojišťovny a požadavky pojišťoven na makléře samozřejmě stupňuje a vytváří jakýsi strategicky nepříznivý kruh, který se přirozeně projeví ve všech článcích tohoto trhu a dopadne také obecně na klienta. 3.3 Změny a trendy pojistného trhu Na českém trhu dochází také k tomu, že některé pojišťovny si spočítaly, že v nových podmínkách je pro ně pojištění majetku, katastrof a dalších velkých rizik příliš náročné a proto prodávají své kmeny klientů neživotního pojištění, soustřeďují se jen na prodej životních pojistek, což považují za méně rizikové. V nedávné době to udělala například Komerční pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny. Z první patnáctky pojišťoven působících na českém trhu je dnes sedm specializovaných na životní pojištění. Stejně jako v tomto prostředí poroste význam práce makléřských firem, stejně tak porostou nároky na makléřské firmy. K tomu samozřejmě přispěl zákon 38/2004 sb. o pojišťovacích prostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, který stanovuje kvalitativní požadavky pro výkon této profese a povede ke koncentraci trhu. Pojišťovny musejí více dbát na ošetření rizik a proto nebudou mít zájem spolupracovat s makléři, kteří nosí příliš riskantní nebo nedobře připravené obchody. Pravděpodobně dojde k tomu, že jednotlivci a menší makléřské firmy se budou uchylovat pod křídla velkých makléřských firem, které jim poskytnou moderní odborné zázemí. Je také dost pravděpodobné, že některé makléřské firmy, které se dosud snažily obsluhovat velké podniky, zaměří více pozornosti na menší a střední firmy a do této oblasti se také soustředí konkurenční boj pojišťoven. U velkých podniků, kde hrozí velké škody, se totiž pojišťovny většinou musí dohodnout a o riziko se podělit. Ale u středních a menších firem si mohou plně konkurovat. Mít dobré portfolio malých a středních firem je a bude pro pojišťovnu výhodné. 12

13 Obecně se potvrdilo, že po vstupu do EU se jednoznačně zvýšil pohyb lidí, zboží a služeb, s čímž je spojeno větší riziko škod. Přes současné těžkosti bude pojištění i nadále perspektivní a dynamickou oblastí podnikání. Velmi zajímavou oblastí je pojištění odpovědnosti - v tom se shodují všichni odborníci. V minulých letech se firmy a podniky zaměřovaly na ošetření majetkových rizik případně pojištění přerušení provozu, riziko odpovědnosti bylo velmi opomíjeno. Nyní ze zákona existuje povinnost pojistit se pro případy škody způsobené provozem vozidla v silničním provozu a povinné pojištění pracovních úrazů. Velký potenciál se očekává u dnes málo využívaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem. Dále se očekává otevření zajímavého pojistného trhu tzv. ekologických škod. Další oblast, která bude nabývat na významu, je oblast finančního zajištění autodopravců. To jsou trhy, které se mohou otevřít pro zprostředkovatele pojištění. Podobná situace také nastane u škod způsobených výkonem profese. To se týká lékařů, právníků, obchodníků s cennými papíry a mnoha dalších profesí. Podmínky jednotného evropského trhu si vynutily pojištění odpovědnosti, protože porostou nároky na kompenzace za škody způsobené profesionálními chybami. 13

14 4 Zpráva ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem Dne 1. dubna 2006 došlo k integraci dohledu nad finančním trhem do České národní banky. V této souvislosti vznikla České národní bance nová zákonná povinnost každoročně vypracovávat Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem a nejpozději do 30. června následujícího roku ji předložit Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci. 4.1 Počet pojišťoven na pojistném trhu Počet pojišťoven se sídlem v České republice (tuzemských pojišťoven) se oproti minulému roku nezměnil. Na českém pojistném trhu k působilo 33 tuzemských pojišťoven. Do počtu tuzemských pojišťoven není zahrnuta Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Počet tuzemských pojišťoven Obr. č. 1: Počet tuzemských pojišťoven Zdroj : [ 1] 14

15 4.2 Vývoj předepsaného pojistného Základním ukazatelem zachycujícím vývoj pojistného trhu je růst hrubého předepsaného pojistného (předepsané pojistné). V porovnání s rokem 2005 vzrostlo celkové předepsané pojistné o 4,3 % na 122,1 mld. Kč, tempo růstu bylo o 0,3 procentního bodu vyšší než v předchozím roce. Vyšší dynamiku zaznamenalo životní pojištění, u kterého se zvýšilo předepsané pojistné o 5,1 % na 47,2 mld. Kč, zatímco v roce 2005 dosáhlo růstu pouze 1,7 %. Důvodem vyššího tempa růstu bylo zastavení poklesu jednorázově placeného pojistného. Podíl pojistného předepsaného velkými pojišťovnami na celkovém předepsaném pojistném v roce 2006 činil 74,2 % a oproti předchozímu roku se snížil o 2,4 procentního bodu. Podíl velkých pojišťoven je významnější na trhu neživotního pojištění, kde činil 83,5 %, zatímco na trhu životního pojištění představoval pouze 59,3 % a poklesl zde o 4 procentní body. Podíl středních pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném se zvýšil o 1,6 procentního bodu na 14,8 % a v oblasti životního pojištění vzrostl o 3,8 procentního bodu na 25,2 %. Pobočky pojišťoven mají především zásluhou Nationale-Nederlanden životní pojišťovny významný podíl na předepsaném pojistném v životním pojištění, který v roce 2006 představoval 12,6 %. Graf č.1: Hrubé předepsané pojistné Zdroj : [1] 15

16 Obr. č. 2 : Celková propojištěnost v ČR Zdroj: [1] 16

17 5 Teoreticko-metodická část : legislativní strategie vzniku firmy 5.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU Evropský parlament a Rada Evropské unie, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy, přijali dne 9. prosince 2002 Směrnici 2002/92/ES o zprostředkování pojištění. Směrnice byla přijata vzhledem k důvodům uvedeným v úvodu této směrnice, mezi jinými: Zprostředkovatelé pojištění a zajištění hrají ústřední roli v distribuci pojistných a zajistných produktů ve Společenství. První krok k usnadnění výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pojišťovacích agentů a makléřů byl učiněn směrnicí Rady 77/92/EHS ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností. Směrnice 77/92/EHS měla zůstat použitelnou do vstupu v platnost předpisů koordinujících vnitrostátní pravidla pro přístup k činnosti pojišťovacích agentů a makléřů a výkon této činnosti. Členské státy se do značné míry řídily doporučením Komise 92/48/EHS ze dne 18. prosince 1991 o zprostředkovatelích pojištění a toto doporučení pomohlo sblížit vnitrostátní právní předpisy týkající se požadavků na profesní způsobilost a registrace zprostředkovatelů pojištění. Nadále však existují značné rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy, což vytváří překážky pro přístup k činnosti zprostředkovatelů pojištění a zajištění na vnitřním trhu a pro výkon této činnosti. Proto je vhodné nahradit směrnici 77/92/EHS novou směrnicí. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění by měli mít možnost využívat svobodu usazování i volný pohyb služeb, zaručené ve Smlouvě. Nezpůsobilost zprostředkovatelů pojištění působit volně v celém Společenství brání řádnému fungování jednotného pojistného trhu. Koordinace vnitrostátních právních předpisů týkajících se požadavků na profesní způsobilost a registrace osob v souvislosti s přístupem ke zprostředkování pojištění a s výkonem této 17

18 činnosti může proto přispět jak k dotvoření jednotného trhu finančních služeb, tak i ke zvýšení ochrany spotřebitele v této oblasti. Tato směrnice obsahuje definici smluvně vázaného zprostředkovatele pojištění, měla by se vztahovat na osoby, jejichž činnost spočívá v poskytování služeb zprostředkování pojištění třetím stranám za úplatu, neměla by se vztahovat na osoby s jinou profesní činností, jako jsou daňoví odborníci nebo účetní, a na osoby vykonávající zprostředkování pojištění jako vedlejší činnost za určitých přísně vymezených podmínek. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu. Je třeba použít přiměřené sankce proti osobám, které vykonávají zprostředkování pojištění nebo zajištění bez registrace, proti pojišťovnám nebo zajišťovnám, které využívají služby neregistrovaných zprostředkovatelů, a proti zprostředkovatelům, kteří nedodržují vnitrostátní právní předpisy přijaté na základě této směrnice. Pro ochranu spotřebitele je nezbytná spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány zajišťující solidnost obchodu s pojištěním a zajištěním na jednotném trhu. Členské státy potřebují vhodné a účinné postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem urovnávání sporů mezi zprostředkovateli pojištění a zákazníky, případně s využitím stávajících postupů. Směrnice má čtyři kapitoly: Kapitola I Článek 1 upravuje oblast působnosti této směrnice. Jsou zde uvedeny osoby, služby a činnosti, na něž se tato směrnice vztahuje či nevztahuje. Článek 2 definuje pojmy užívané pro účely této směrnice Kapitola II Článek 3 upravuje podmínky registrace zprostředkovatelů pojištění. Článek 4 upravuje podmínky a požadavky profesní způsobilosti zprostředkovatelů pojištění a jejich dobré pověsti v souladu s čl. 3 a upravuje také pravomoci členských států v souvislosti s podmínkami a požadavky profesní způsobilosti zprostředkovatelů pojištění. 18

19 Článek 5 umožňuje členským státům zachovat osobám vykonávajícím zprostředkování pojištění nabytá práva a tyto osoby, byly-li zapsány do rejstříku před , mohou být automaticky zapsány do rejstříku vzniklého podle článku 4. Článek 6 ukládá zprostředkovatelům pojištění povinnost informovat příslušné orgány státu původu o úmyslu vykonávat zprostředkovací činnost v jednom či více jiných členských státech. Článek 7 vymezuje pojem příslušné orgány a podmínky jejich zavádění v jednotlivých členských státech. Článek 8 pověřuje členské státy stanovením přiměřených sankcí pro zprostředkovatele pojištění nebo zajištění bez řádné registrace a pojišťovny či zajišťovny využívající služeb zprostředkovatelů pojištění či zajištění bez řádné registrace. Článek 9 ukládá příslušným orgánům členských států spolupracovat za účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice Článek 10 pověřuje členské státy vytvořením postupů umožňujících zainteresovaným stranám podávání stížností a ukládá povinnost na tyto stížnosti vždy odpovědět. Článek 11 ukládá členským státům podporovat vytvoření postupů podle čl. 11 s cílem mimosoudního vyrovnání sporů a také podporovat příslušné orgány ke spolupráci při přeshraničních sporech Kapitola III Článek 12 jmenuje informace, jež musí poskytnout zprostředkovatel pojištění zákazníkovi před uzavřením pojistné smlouvy. Článek 13 vymezuje možné způsoby předání informací podle čl. 12 zákazníkovi Kapitola IV Články závěrečná ustanovení směrnice, upravují zrušení předchozí směrnice 77/92/EHS a provedení, vstup v platnost a určení této směrnice. 19

20 5.2 Zákon č.363/1999 sb. Jedním ze stěžejních důležitých zákonů, který je nutno respektovat při tvorbě firemní strategie pojišťovacího zprostředkovatele, je Zákon 363/1999 Sb. ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb. Tento zákon popisuje ČINNOSTI V POJIŠŤOVNICTVÍ, PODMÍNKY JEJICH PROVOZOVÁNÍ A VÝKON DOHLEDU ČNB. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný ČNB. Hlavním cílem tohoto zákona je zabezpečení maximální ochrany spotřebitele pojišťovacích služeb, prostřednictvím efektivního státního dozoru nad jejich soukromými provozovateli. V současném čase je tento zákon harmonizován na základě : První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu, ve znění směrnice Rady 76/580/EHS, směrnice Rady 84/641/EHS, směrnice Rady 87/343/EHS, směrnice Rady 87/344/EHS, směrnice Rady 88/357/EHS, směrnice Rady 90/357/EHS, směrnice Rady 90/618/EHS, směrnice Rady 92/49/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/13/ES. Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství. Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany. Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice Rady 20

21 73/23/EHS, ve znění směrnice Rady 90/618/EHS, směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES. Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění), Tímto zákonem se řídí provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky, provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území států Evropského hospodářského prostoru provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného státu, než je uveden výše, a výkon dohledu v pojišťovnictví. Jsou zde vymezeny základní pojmy pro účely zákona jako např: pojišťovna: tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu, tuzemská pojišťovna: právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo ČNB uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle tohoto zákona, pojišťovna z jiného členského: státu právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti, pojišťovna z třetího státu: právnická osoba se sídlem na území třetího státu činností související s pojišťovací nebo zajišťovací činností: zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem ČNB, pojistné riziko: míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím, 21

22 pojistník: osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu, pojistný kmen: soubor uzavřených pojistných smluv, asistenční služba: pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události, pojistné podmínky: podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky, životní pojištění: soubor pojistných odvětví uvedených zde samostatně neživotní pojištění: soubor pojistných odvětví uvedených zde samostatně technická úroková míra: zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění, adresa bydliště fyzické osoby: adresa jejího bydliště nebo místa, kde se zdržuje; má-li fyzická osoba bydliště na více místech, adresa bydliště, kde fyzická osoba bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale, dohled v pojišťovnictví: rozhodování a kontrolní činnost v tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné ČNB v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu, Pro účely tohoto zákona se dále rozumí: členským státem: členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor; domovským členským státem: členský stát, ve kterém se nachází sídlo pojišťovny; členským státem pobočky: členský stát, ve kterém pojišťovna z členského státu působí na základě práva zakládat pobočky; provozováním pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky: každá trvalá přítomnost(usazení se) pojišťovny z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má tato pojišťovna sídlo; tato přítomnost může mít formu organizační složky podniku, jako např. agentury, nebo může být kanceláří vedenou 22

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb., o pojišťovacích

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání Studijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb.,

Více

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání s Jedenácté přepracované vydání tudijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Komparace produktu strojního pojištění v České republice

Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bakalářská práce Autor : Šárka Černohorská Pojišťovnictví Vedoucí práce : Dr. Ivan Jandejsek

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice. Natália Lukašíková

Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice. Natália Lukašíková Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice Natália Lukašíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obor pojišťovnictví se v České republice neustále rozšiřuje a zároveň stoupá jeho důležitost.

Více

Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem

Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem -1- Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí I. 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 429. 301. Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2003 Úvodní slovo Česká asociace pojišťoven K činnosti ČAP v roce 2003 19 Organizační schéma 23 Představitelé 24 Sekretariát a sekce 25 Nabídka pojistných produktů

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE KAUZÁLNÍ NEXUS V POJISTNÝCH UDÁLOSTECH

DIPLOMOVÁ PRÁCE KAUZÁLNÍ NEXUS V POJISTNÝCH UDÁLOSTECH DIPLOMOVÁ PRÁCE KAUZÁLNÍ NEXUS V POJISTNÝCH UDÁLOSTECH JANA TOMÁŠKOVÁ PLZEŇ 2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE KAUZÁLNÍ NEXUS V POJISTNÝCH UDÁLOSTECH JANA HRUŠKOVÁ PLZEŇ 2011 Katedra soukromého práva a civilního procesu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Revize směrnice o zprostředkování pojištění

Revize směrnice o zprostředkování pojištění Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Revize směrnice o zprostředkování pojištění Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Ondřej KAREL rok odevzdání 2014 VII.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více