STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU (Bakalářská práce) Autor: Vlastimil LUBĚNA Vedoucí práce: Ing. Ivo HORÁK Kunovice, leden 2009

2 E v r o p s k ý p o l y t e c h n i c k ý i n s t i t u t, s. r. o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Osvobození 699, Kunovice, tel.: 572/549018, fax.: 572/548788, Student Vlastimil Luběna Tomečkova Kroměříž Zadání bakalářské práce Vážený studente, jako téma Vaší bakalářské práce ve studiu oboru Finance a daně Vám zadávám Strategie a vznik firmy na pojistném trhu EU Osnova: 1. Úvod 2. Celosvětový rámec pojistného trhu 3. Legislativa pojistného trhu EU 4. Pojistný trh a jeho vývoj 5. Vznik firmy Aligátor a.s. 6. Strategie podnikání Bakalářská práce bude zpracována pro: Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice Tento dokument je součástí Vaší bakalářské práce. V Kunovicích 1. ledna 2009 S pozdravem Oldřich Kratochvíl Honorary professor, Ing., Dr.h.c. rektor

3 1 ÚVOD ÚČEL PRÁCE CELOSVĚTOVÝ RÁMEC LEGISLATIVA CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI HISTORIE RELEVANTNÍ TRH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Optimalizace pojistné ochrany Riziková zpráva Návrh pojistné strategie Výběrové řízení na pojistitele Správa pojištění Likvidace pojistných událostí Poradenská činnost ANALÝZA PROSTŘEDÍ OBECNÝ RÁMEC VÝZNAM POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ ZMĚNY A TRENDY POJISTNÉHO TRHU ZPRÁVA ČNB O VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM POČET POJIŠŤOVEN NA POJISTNÉM TRHU VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO TEORETICKO-METODICKÁ ČÁST : LEGISLATIVNÍ STRATEGIE VZNIKU FIRMY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU Kapitola I Kapitola II Kapitola III Kapitola IV ZÁKON Č.363/1999 SB METODIKA VZNIKU A ČINNOSTI POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ÚVOD NÁVRH STANOV ZNALECKÝ POSUDEK ČINNOST SPOLEČNOSTI ÚVOD POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTA ANALÝZA POJISTNÝCH SMLUV PLNÁ MOC REGISTRACE U ČNB ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Ivo Horáka. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, leden 2009 /vlastnoruční podpis autora/

5 Děkuji panu Ing. Ivo Horákovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, leden 2009 Vlastimil Luběna

6 1 Úvod 1.1 Účel práce Účelem této práce je reálně popsat a vyhodnotit procesy probíhající při vzniku akciové společnosti, která působí jako pojišťovací zprostředkovatel na jednotném pojistném trhu EU. Vytýčit přiměřenou strategii pro vznik a začlenění firmy do nového legislativního a ekonomického rámce na jednotném pojistném trhu EU. Na základě analýzy legislativního prostředí a analýzy pojistného trhu vytvořit strategii začlenění firmy do pojistného trhu EU. Aby firma mohla podnikat na pojistném trhu EU je nutno dostát náročnému legislativnímu procesu, dodržet požadavky legislativy na vznik firmy jako akciové společnosti a dále vyhovět požadavkům ČNB, která stanoví jako orgán dohledu nad pojistným trhem zákonné podmínky pro pojišťovací zprostředkovatele. V teoretické části je popsán legislativní rámec na jehož základě je vytvořen soubor úkonů, které je třeba respektovat při vzniku firmy jako akciové společnosti. Tento postup, popsaný v teoretické části práce, je převeden do praktických kroků, které proběhly na základě této práce a jsou také v praktické části zdokumentovány. Je zde uvedena návaznost jednotlivých procesů, při kterých je nutné prokazovat předepsané odbornosti managementu firmy pro obdržení licencí pro pojišťovací zprostředkovatele od ČNB. Také je zde vytýčen postup pro dodržení všech zákonných norem v procesu zprostředkovatelské činnosti pro klienty. Autorem této práce je Vlastimil Luběna, zakladatel a spoluvlastník firmy, který působí v současné době jako předseda představenstva. Autor působí déle než dvacet let na pojistném trhu, je držitelem osvědčení od hospodářské komory,,manažerem na jednotném trhu EU, a byl pověřen koordinací veškerých činností nutných pro vstup firmy na společný jednotný pojistný trh EU. 1.2 Celosvětový rámec Významné změny v celosvětovém měřítku při výskytu živelních škod, nové epidemické nemoci, nástup nových rizik celosvětové hrozby teroristických útoků. To jsou jen některé negativní aspekty, které ovlivňují trendy na pojistném trhu. Pojistný trh přináší nutnost nových pohledů na rizika a jejich pokrytí jak z pohledu pojišťoven, tak pojišťovacích zprostředkovatelů. Proces globalizace vytváří nové prostředí pro hospodářský růst, obchod, 6

7 dopravu. Vstup ČR do EU byl významným mezníkem pro českou ekonomiku. Prostředí společného jednotného trhu vytváří nový potenciál pro možnosti růstu a také pro nové konkurenční vztahy. Je proto nutné reagovat na všechny změny, podněty a příležitosti, které tento společný trh přinesl. Je to neustálý proces strategických kroků, které vedou k udržení, upevnění a rozvoji firmy na společném jednotném trhu EU v kontextu celosvětových globálních trendů. 1.3 Legislativa Strategie je zpracována z pohledu legislativního, ekonomického a organizačního. Zahrnuje období od roku 2007 do roku Je zaměřena na vznik a stabilizaci firmy v nových podmínkách EU a na její následný rozvoj v rámci působnosti na pojistném trhu EU. V oblasti legislativy je třeba vytvořit dobrou základnu pro harmonizaci firemních procesů. Management firmy je průběžně informován o nových zákonech a vyhláškách. Základem harmonizace je : Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2002/92 /ES o zprostředkování pojištění ze dne Na základě této směrnice jsou zkoncipovány: novela zákona č. 363/1999 sb. o pojišťovnictví zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 38/2004 sb. zákon o pojistné smlouvě 37/2004 sb. novela zákona o odpovědnosti provozu motorových vozidel 168/1999 sb. novela zákona o penzijním připojištění 42/1994 sb. 7

8 2 Charakteristika společnosti 2.1 Historie Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze jako akciová společnost. Výpis z Obchodního rejstříku je v příloze č Relevantní trh V současné době je Aligator a.s. koncipována jako univerzální makléřská pojišťovací společnost. Poskytuje tedy svým klientům služby v jakékoliv oblasti týkající se pojištění. V oblasti průmyslového pojištění, občanského pojištění, úvěrů, leasingů, hypoték, spotřebitelských úvěrů, stavebního spoření, penzijního připojištění. Společnost je zaměřená především na pojištění průmyslové a firemní. Je to česká profesionální brokerská společnost, která poskytuje své služby ve všech oblastech pojištění průmyslu a podnikatelů. Během svého působení si společnost zajišťuje stabilní pozici na českém pojišťovacím trhu a to především díky dobré znalosti pojistných produktů a orientaci v pojistných podmínkách, ale také díky dobré spolupráci s pojišťovnami. Důvěru svých klientů získáváme svým individuálním přístupem k jejich potřebám, abychom z konkurenčního boje pojišťoven vytvořili strategii modrého oceánu pro naše klienty a tím nejlepší variantu pojistného krytí při optimalizaci finančních nákladů. V současné době zajišťujeme našim klientům pojistné krytí majetku, jehož hodnota přesahuje několik miliard korun. Důvodem ke spokojenosti našich klientů je také finanční vypořádání škod z pojistného plnění. Naše služby jsou zaměřeny na klientelu středních a velkých firem. Působnost této firmy je v rámci České republiky a v rámci svobody dočasného poskytování služeb v celé EU. 8

9 2.3 Poskytované služby Optimalizace pojistné ochrany Analýza stávajících pojistných smluv z hlediska pojistného krytí a přiměřenosti ceny Riziková zpráva Celková studie rizik z hlediska ohrožení osob a majetku vyplívajících z provozované činnosti. Vypracování odborných posudků v oblasti požární ochrany, návrhy na opatření ke snížení požárního rizika. Zaměřujeme se také na oblast odpovědnosti za škodu na území Evropské unie Návrh pojistné strategie Podle skutečných potřeb klienta vypracujeme pojistnou strategii směřující k optimální pojistné ochraně proti všem škodám v závislosti na míře rizika Výběrové řízení na pojistitele Vypracujeme podklady pro nabídku pojištění. Organizujeme výběrové řízení na pojistitele. V součinnosti s klientem vyhodnotíme nabídky od jednotlivých pojišťoven. Na základě výběrového řízení doporučíme optimální variantu pojistného krytí Správa pojištění Průběžně zabezpečujeme aktuální potřeby a požadavky klientů, zajišťujeme zpracování změn, aktualizujeme pojistnou ochranu dle požadavků klienta a vývoje jeho podnikání. Součástí správy pojištění je pravidelné poskytování informací o změnách na pojistném trhu, nových produktech a legislativních úpravách v souvislosti s pojištěním Likvidace pojistných událostí Při pojistné události zastupujeme klienta v jednání s pojistitelem. Podílíme se na rychlé a kompletní likvidaci včetně objektivního zhodnocení výše škody. Přebíráme i dosud nevyřízené pojistné události u nových klientů. 9

10 2.3.7 Poradenská činnost Poskytujeme služby také v oblasti ekonomického poradenství - leasing strojů, nemovitostí a motorových vozidel. Spolupracujeme se specialisty z oblasti práva, soudními znalci v oborech zbožíznalství, strojních technologií, dopravních nehod a odhadů nemovitostí. Dále provádíme poradenství v oblasti školící a prezentační činnosti včetně pořádání školících akcí. Tyto služby poskytujeme našim klientům bezplatně a patří k základům naší činnosti. Dále mohou naši klienti využít služeb v oblasti občanského pojištění, které v sobě zahrnuje jak pojištění životní, neživotní tak pojištění majetkové, odpovědnostní, pojištění penzijní, oblast stavebního spoření a také důležitou oblast hypotéčních úvěrů, spotřebitelských úvěrů a hotovostních úvěrů a to jak pro občany tak pro právnické osoby. Další oblastí jsou leasingové služby. Provádíme pro klienta výběr leasingové společnosti s optimalizací nákladů na leasing a výběr leasingové společnosti pro některé méně frekventované komodity- technologie výrobní a speciální techniku. 10

11 3 Analýza prostředí 3.1 Obecný rámec Pojistný trh, na kterém působí firma Aligator a.s., je trh, který se dynamicky neustále rozvíjí a reaguje na všechny podněty z ekonomické a hospodářské oblasti. Ruku v ruce s rozvojem průmyslové výroby, ale také s rozvojem obchodu, dopravy a služeb, nabývá služba pojišťovacího makléře na významu. Všeobecně roste význam makléřů, protože podniky a podnikatelé se ve zmíněných podmínkách těžko orientují. Pro velké podniky jsou makléři nepostradatelní při zprostředkování soupojištění velkých rizik u několika pojišťoven. U menších podniků poskytují analytické a poradenské služby, které by si tyto firmy jinak nemohly dovolit. Současný pojistný trh České republiky: působí na něm celkem 33 pojišťoven životních, neživotních i univerzálních. Pojišťovacích a zajišťovacích makléřů je k dnešnímu dni registrováno celkem 497, z toho 155 fyzických osob a 342 právnických osob. Výhradně pojišťovacích makléřů je 409, výhradně zajišťovací jsou 3. Těch, kteří jsou registrováni jako pojišťovací a zajišťovací makléři je 85. V roce 2004 byla legislativa ČR na poli pojišťovacích zákonů harmonizována s legislativou EU, především na základě zákona 38/2004 sb. Bylo nutné, aby všechny subjekty působící na pojistném trhu ČR provedly přeregistraci dle nového zákona a byly tak zapsány do Registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Registrem pojišťovacích zprostředkovatelů vznikla veřejná databáze každého subjektu, který působí na našem pojistném trhu. 3.2 Význam pojišťovacích makléřů Jak jsem již uvedl všeobecně roste a poroste význam makléřů, protože podniky a podnikatelé se ve změněných podmínkách těžko orientují ve složité problematice pojistné ochrany. Pro velké podniky jsou makléři nepostradatelní při tvorbě rizikových zpráv a posouzení míry jednotlivých rizik. U zprostředkování soupojištění velkých rizik u několika pojišťoven hrají pojišťovací makléři klíčovou roli a působí zde jako katalyzátor pojistného trhu. U menších podniků poskytují nezávislé analytické a poradenské služby, které jsou pro mnohé firmy zárukou objektivity při návrhu pojistné ochrany. Pod poklidnou hladinou dosud prosperujícího českého pojišťovnictví se však dějí velké změny. Některé pojišťovny se zbavují určitých druhů pojištění, zvyšují ceny a jsou nuceny 11

12 více šetřit. Pojistit velká rizika a katastrofy bude stále těžší. Všeobecně vzato celosvětový pojistný trh prožívá již po několik let krizi. Je to v důsledku lokálních i celosvětových katastrof, které se v celosvětovém měřítku projevují jak propadem zisku pojišťoven tak také tvrdým tlakem zajišťoven. Kapitál těchto institucí se ztenčil v důsledku ztrát, které utrpěly ze svých investic na kapitálových trzích a také jejich rezervy byly vyčerpány enormním počtem škodních událostí posledních let souběžně v různých částech světa. Stačí připomenout teroristický útok na WTC v New Yorku, epidemii SARS v Asii, řadu zemětřesení, tornád, povodní a požárů na celém světě. Tento celosvětový trend, zvyšování cen zajištění, tlak zajišťoven na pojišťovny a požadavky pojišťoven na makléře samozřejmě stupňuje a vytváří jakýsi strategicky nepříznivý kruh, který se přirozeně projeví ve všech článcích tohoto trhu a dopadne také obecně na klienta. 3.3 Změny a trendy pojistného trhu Na českém trhu dochází také k tomu, že některé pojišťovny si spočítaly, že v nových podmínkách je pro ně pojištění majetku, katastrof a dalších velkých rizik příliš náročné a proto prodávají své kmeny klientů neživotního pojištění, soustřeďují se jen na prodej životních pojistek, což považují za méně rizikové. V nedávné době to udělala například Komerční pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny. Z první patnáctky pojišťoven působících na českém trhu je dnes sedm specializovaných na životní pojištění. Stejně jako v tomto prostředí poroste význam práce makléřských firem, stejně tak porostou nároky na makléřské firmy. K tomu samozřejmě přispěl zákon 38/2004 sb. o pojišťovacích prostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, který stanovuje kvalitativní požadavky pro výkon této profese a povede ke koncentraci trhu. Pojišťovny musejí více dbát na ošetření rizik a proto nebudou mít zájem spolupracovat s makléři, kteří nosí příliš riskantní nebo nedobře připravené obchody. Pravděpodobně dojde k tomu, že jednotlivci a menší makléřské firmy se budou uchylovat pod křídla velkých makléřských firem, které jim poskytnou moderní odborné zázemí. Je také dost pravděpodobné, že některé makléřské firmy, které se dosud snažily obsluhovat velké podniky, zaměří více pozornosti na menší a střední firmy a do této oblasti se také soustředí konkurenční boj pojišťoven. U velkých podniků, kde hrozí velké škody, se totiž pojišťovny většinou musí dohodnout a o riziko se podělit. Ale u středních a menších firem si mohou plně konkurovat. Mít dobré portfolio malých a středních firem je a bude pro pojišťovnu výhodné. 12

13 Obecně se potvrdilo, že po vstupu do EU se jednoznačně zvýšil pohyb lidí, zboží a služeb, s čímž je spojeno větší riziko škod. Přes současné těžkosti bude pojištění i nadále perspektivní a dynamickou oblastí podnikání. Velmi zajímavou oblastí je pojištění odpovědnosti - v tom se shodují všichni odborníci. V minulých letech se firmy a podniky zaměřovaly na ošetření majetkových rizik případně pojištění přerušení provozu, riziko odpovědnosti bylo velmi opomíjeno. Nyní ze zákona existuje povinnost pojistit se pro případy škody způsobené provozem vozidla v silničním provozu a povinné pojištění pracovních úrazů. Velký potenciál se očekává u dnes málo využívaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem. Dále se očekává otevření zajímavého pojistného trhu tzv. ekologických škod. Další oblast, která bude nabývat na významu, je oblast finančního zajištění autodopravců. To jsou trhy, které se mohou otevřít pro zprostředkovatele pojištění. Podobná situace také nastane u škod způsobených výkonem profese. To se týká lékařů, právníků, obchodníků s cennými papíry a mnoha dalších profesí. Podmínky jednotného evropského trhu si vynutily pojištění odpovědnosti, protože porostou nároky na kompenzace za škody způsobené profesionálními chybami. 13

14 4 Zpráva ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem Dne 1. dubna 2006 došlo k integraci dohledu nad finančním trhem do České národní banky. V této souvislosti vznikla České národní bance nová zákonná povinnost každoročně vypracovávat Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem a nejpozději do 30. června následujícího roku ji předložit Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci. 4.1 Počet pojišťoven na pojistném trhu Počet pojišťoven se sídlem v České republice (tuzemských pojišťoven) se oproti minulému roku nezměnil. Na českém pojistném trhu k působilo 33 tuzemských pojišťoven. Do počtu tuzemských pojišťoven není zahrnuta Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Počet tuzemských pojišťoven Obr. č. 1: Počet tuzemských pojišťoven Zdroj : [ 1] 14

15 4.2 Vývoj předepsaného pojistného Základním ukazatelem zachycujícím vývoj pojistného trhu je růst hrubého předepsaného pojistného (předepsané pojistné). V porovnání s rokem 2005 vzrostlo celkové předepsané pojistné o 4,3 % na 122,1 mld. Kč, tempo růstu bylo o 0,3 procentního bodu vyšší než v předchozím roce. Vyšší dynamiku zaznamenalo životní pojištění, u kterého se zvýšilo předepsané pojistné o 5,1 % na 47,2 mld. Kč, zatímco v roce 2005 dosáhlo růstu pouze 1,7 %. Důvodem vyššího tempa růstu bylo zastavení poklesu jednorázově placeného pojistného. Podíl pojistného předepsaného velkými pojišťovnami na celkovém předepsaném pojistném v roce 2006 činil 74,2 % a oproti předchozímu roku se snížil o 2,4 procentního bodu. Podíl velkých pojišťoven je významnější na trhu neživotního pojištění, kde činil 83,5 %, zatímco na trhu životního pojištění představoval pouze 59,3 % a poklesl zde o 4 procentní body. Podíl středních pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném se zvýšil o 1,6 procentního bodu na 14,8 % a v oblasti životního pojištění vzrostl o 3,8 procentního bodu na 25,2 %. Pobočky pojišťoven mají především zásluhou Nationale-Nederlanden životní pojišťovny významný podíl na předepsaném pojistném v životním pojištění, který v roce 2006 představoval 12,6 %. Graf č.1: Hrubé předepsané pojistné Zdroj : [1] 15

16 Obr. č. 2 : Celková propojištěnost v ČR Zdroj: [1] 16

17 5 Teoreticko-metodická část : legislativní strategie vzniku firmy 5.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU Evropský parlament a Rada Evropské unie, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy, přijali dne 9. prosince 2002 Směrnici 2002/92/ES o zprostředkování pojištění. Směrnice byla přijata vzhledem k důvodům uvedeným v úvodu této směrnice, mezi jinými: Zprostředkovatelé pojištění a zajištění hrají ústřední roli v distribuci pojistných a zajistných produktů ve Společenství. První krok k usnadnění výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pojišťovacích agentů a makléřů byl učiněn směrnicí Rady 77/92/EHS ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností. Směrnice 77/92/EHS měla zůstat použitelnou do vstupu v platnost předpisů koordinujících vnitrostátní pravidla pro přístup k činnosti pojišťovacích agentů a makléřů a výkon této činnosti. Členské státy se do značné míry řídily doporučením Komise 92/48/EHS ze dne 18. prosince 1991 o zprostředkovatelích pojištění a toto doporučení pomohlo sblížit vnitrostátní právní předpisy týkající se požadavků na profesní způsobilost a registrace zprostředkovatelů pojištění. Nadále však existují značné rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy, což vytváří překážky pro přístup k činnosti zprostředkovatelů pojištění a zajištění na vnitřním trhu a pro výkon této činnosti. Proto je vhodné nahradit směrnici 77/92/EHS novou směrnicí. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění by měli mít možnost využívat svobodu usazování i volný pohyb služeb, zaručené ve Smlouvě. Nezpůsobilost zprostředkovatelů pojištění působit volně v celém Společenství brání řádnému fungování jednotného pojistného trhu. Koordinace vnitrostátních právních předpisů týkajících se požadavků na profesní způsobilost a registrace osob v souvislosti s přístupem ke zprostředkování pojištění a s výkonem této 17

18 činnosti může proto přispět jak k dotvoření jednotného trhu finančních služeb, tak i ke zvýšení ochrany spotřebitele v této oblasti. Tato směrnice obsahuje definici smluvně vázaného zprostředkovatele pojištění, měla by se vztahovat na osoby, jejichž činnost spočívá v poskytování služeb zprostředkování pojištění třetím stranám za úplatu, neměla by se vztahovat na osoby s jinou profesní činností, jako jsou daňoví odborníci nebo účetní, a na osoby vykonávající zprostředkování pojištění jako vedlejší činnost za určitých přísně vymezených podmínek. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu. Je třeba použít přiměřené sankce proti osobám, které vykonávají zprostředkování pojištění nebo zajištění bez registrace, proti pojišťovnám nebo zajišťovnám, které využívají služby neregistrovaných zprostředkovatelů, a proti zprostředkovatelům, kteří nedodržují vnitrostátní právní předpisy přijaté na základě této směrnice. Pro ochranu spotřebitele je nezbytná spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány zajišťující solidnost obchodu s pojištěním a zajištěním na jednotném trhu. Členské státy potřebují vhodné a účinné postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem urovnávání sporů mezi zprostředkovateli pojištění a zákazníky, případně s využitím stávajících postupů. Směrnice má čtyři kapitoly: Kapitola I Článek 1 upravuje oblast působnosti této směrnice. Jsou zde uvedeny osoby, služby a činnosti, na něž se tato směrnice vztahuje či nevztahuje. Článek 2 definuje pojmy užívané pro účely této směrnice Kapitola II Článek 3 upravuje podmínky registrace zprostředkovatelů pojištění. Článek 4 upravuje podmínky a požadavky profesní způsobilosti zprostředkovatelů pojištění a jejich dobré pověsti v souladu s čl. 3 a upravuje také pravomoci členských států v souvislosti s podmínkami a požadavky profesní způsobilosti zprostředkovatelů pojištění. 18

19 Článek 5 umožňuje členským státům zachovat osobám vykonávajícím zprostředkování pojištění nabytá práva a tyto osoby, byly-li zapsány do rejstříku před , mohou být automaticky zapsány do rejstříku vzniklého podle článku 4. Článek 6 ukládá zprostředkovatelům pojištění povinnost informovat příslušné orgány státu původu o úmyslu vykonávat zprostředkovací činnost v jednom či více jiných členských státech. Článek 7 vymezuje pojem příslušné orgány a podmínky jejich zavádění v jednotlivých členských státech. Článek 8 pověřuje členské státy stanovením přiměřených sankcí pro zprostředkovatele pojištění nebo zajištění bez řádné registrace a pojišťovny či zajišťovny využívající služeb zprostředkovatelů pojištění či zajištění bez řádné registrace. Článek 9 ukládá příslušným orgánům členských států spolupracovat za účelem zajištění řádného uplatňování této směrnice Článek 10 pověřuje členské státy vytvořením postupů umožňujících zainteresovaným stranám podávání stížností a ukládá povinnost na tyto stížnosti vždy odpovědět. Článek 11 ukládá členským státům podporovat vytvoření postupů podle čl. 11 s cílem mimosoudního vyrovnání sporů a také podporovat příslušné orgány ke spolupráci při přeshraničních sporech Kapitola III Článek 12 jmenuje informace, jež musí poskytnout zprostředkovatel pojištění zákazníkovi před uzavřením pojistné smlouvy. Článek 13 vymezuje možné způsoby předání informací podle čl. 12 zákazníkovi Kapitola IV Články závěrečná ustanovení směrnice, upravují zrušení předchozí směrnice 77/92/EHS a provedení, vstup v platnost a určení této směrnice. 19

20 5.2 Zákon č.363/1999 sb. Jedním ze stěžejních důležitých zákonů, který je nutno respektovat při tvorbě firemní strategie pojišťovacího zprostředkovatele, je Zákon 363/1999 Sb. ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb. Tento zákon popisuje ČINNOSTI V POJIŠŤOVNICTVÍ, PODMÍNKY JEJICH PROVOZOVÁNÍ A VÝKON DOHLEDU ČNB. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný ČNB. Hlavním cílem tohoto zákona je zabezpečení maximální ochrany spotřebitele pojišťovacích služeb, prostřednictvím efektivního státního dozoru nad jejich soukromými provozovateli. V současném čase je tento zákon harmonizován na základě : První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu, ve znění směrnice Rady 76/580/EHS, směrnice Rady 84/641/EHS, směrnice Rady 87/343/EHS, směrnice Rady 87/344/EHS, směrnice Rady 88/357/EHS, směrnice Rady 90/357/EHS, směrnice Rady 90/618/EHS, směrnice Rady 92/49/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/13/ES. Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství. Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany. Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice Rady 20

21 73/23/EHS, ve znění směrnice Rady 90/618/EHS, směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES. Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění), Tímto zákonem se řídí provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky, provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území států Evropského hospodářského prostoru provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného státu, než je uveden výše, a výkon dohledu v pojišťovnictví. Jsou zde vymezeny základní pojmy pro účely zákona jako např: pojišťovna: tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu, tuzemská pojišťovna: právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo ČNB uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle tohoto zákona, pojišťovna z jiného členského: státu právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti, pojišťovna z třetího státu: právnická osoba se sídlem na území třetího státu činností související s pojišťovací nebo zajišťovací činností: zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem ČNB, pojistné riziko: míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím, 21

22 pojistník: osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu, pojistný kmen: soubor uzavřených pojistných smluv, asistenční služba: pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události, pojistné podmínky: podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky, životní pojištění: soubor pojistných odvětví uvedených zde samostatně neživotní pojištění: soubor pojistných odvětví uvedených zde samostatně technická úroková míra: zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění, adresa bydliště fyzické osoby: adresa jejího bydliště nebo místa, kde se zdržuje; má-li fyzická osoba bydliště na více místech, adresa bydliště, kde fyzická osoba bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale, dohled v pojišťovnictví: rozhodování a kontrolní činnost v tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné ČNB v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu, Pro účely tohoto zákona se dále rozumí: členským státem: členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor; domovským členským státem: členský stát, ve kterém se nachází sídlo pojišťovny; členským státem pobočky: členský stát, ve kterém pojišťovna z členského státu působí na základě práva zakládat pobočky; provozováním pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky: každá trvalá přítomnost(usazení se) pojišťovny z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má tato pojišťovna sídlo; tato přítomnost může mít formu organizační složky podniku, jako např. agentury, nebo může být kanceláří vedenou 22

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Úvod k zákonu Samostatný právní předpis v souladu s právem KS upravuje především podmínky podnikáni pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ ÚVOD... XI I. ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ... 1 1.1 Zprostředkovatelská činnost v pojiš ovnictví... 1 1.2 Kategorizace (typy) pojiš ovacích zprostředkovatelů... 3 1.2.1

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI RESPECT BRNO, s. r. o. :: Příkop 27/2a, 604 40 Brno Tel.: +420 545 247 522, Fax: +420 545 212 016, E-mail: info@respectbrno.cz, Internet: www.respect.cz Zapsáno v obchodním rejstříku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 138 Rozeslána dne 10. prosince 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 433. Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 434.

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí I. 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více