5 / 2010 ROČNIK XIV. Požehnaný květen plný života Vám přeje Váš P. Daniel O. Praem. Bůh vyplnil zaslíbení, když vzkřísil Ježíše. srv.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 / 2010 ROČNIK XIV. Požehnaný květen plný života Vám přeje Váš P. Daniel O. Praem. Bůh vyplnil zaslíbení, když vzkřísil Ježíše. srv."

Transkript

1 MARTiNOViNy 5 / 2010 ROČNIK XIV. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY Bůh vyplnil zaslíbení, když vzkřísil Ježíše. srv. Sk 13 VIDĚLA JSEM PÁNA... Jan 20,18 Přes střed obrazu se až na téměř levý okraj tlačí zprava tmavá neukotvená masa. Vypozorujeme záda lidí namačkaných na sebe jako pytle. Jenom své hlavy natahují vzhůru, na jejich tváře dopadá světlo. Zleva vchází do obrazu žena, v zřetelném profilu s pevným pohledem a větrem ve vlasech. Krčící se učedníci na rytině Thomase Zachariase připomínají černou škváru, vyhořelou horninu nebo sopečný prach, ve kterých není žádný oheň. Jejich naděje jsou zničené. Už je drží dohromady jenom strach. Visí ve vzduchu, nemají žádnou oporu, vznášejí se mezi životem a smrtí. Ale pozorujeme také změnu. Na jejich tváře dopadá světlo. Rozhodná postava k nim mluví jako anděl nebeskou zvěst: Viděla jsem Pána. Je to Marie Magdalská. Sděluje jim svou zkušenost, která ji zcela přemohla. Jakoby jim tato věta sfoukla černotu z jejich tváří. V jejich hlavách začíná svítat. Zde můžeme vidět, jak získává život moc nad smrtí. V našem životě často prožíváme přesný opak, jak získává moc smrt nad životem: v mnohém strachu a zklamání, v čase nemoci, při rozloučení Také Marie Magdalská byla vydána smrti. Po svém uzdravení doprovázela Ježíše až na Golgotu. Vydržela pod křížem smrtelné stony. Byla u pohřbu. Taková věrnost byla nebezpečná. Velikonočního rána je první u hrobu. Plná smutku Ježíše nepozná, dokud ji sám neosloví jménem. A pak se stane prvním svědkem vzkříšení. Stane se andělem pro ty, kteří si myslí, že Boží cesty končí ve smrti. Může nás napadnout podobnost s vánočním andělem, který zvěstuje pastýřům slova: Nebojte se! Nebo souvislost s obrazem dobrého pastýře, kterému ovečky neutíkají a slyší jeho hlas. Viděla jsem Pána. Dnes platí tato slova nám. Chceme je slyšet? Pak začne i u nás život vítězit nad smrtí. Naše otázky a pochybnosti zůstanou. Ale máme také Ježíšův příslib: Jsem živ, a také vy budete žít. (Jan 14,19) Požehnaný květen plný života Vám přeje Váš P. Daniel O. Praem. martinoviny - květen

2 SLAVNOSTI A SVÁTKY V KVĚTNU Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Svátek Výročí zasvěcení katedrály Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18:00 hod. v kostele Sv. Rodiny Svátek sv. Matěje, apoštola Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Svátek Navštívení Panny Marie ČTVRTKY V DCB Biblická hodina (19:30 hod.) Pastorační farní rada (20:00 hod.) MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V měsíci květnu se tradičně konají májové pobožnosti v pondělí, ve středu a v pátek. V pondělí a ve středu v na zahradě a při nepřízni počasí v kostele Sv. Rodiny. V pátek po mši svaté. S E T K Á V Á N Í N A D T É M A T Y obvykle PRVNÍ ÚTERKY v měsíci (kromě prázdnin) s P. Danielem, v klubu DCB, od 19 do 21 hodin Nápad vznikl mezi účastníky zimního kurzu Alfa, kteří si nějakou volnější formu pokračování vyžádali. Srdečně jsou samozřejmě spolu s nimi zváni všichni farníci, ale i jejich přátelé, pokud je některé téma zaujme. Struktura večerů Setkávání nad tématy bude hodně podobná večerům na Alfě, protože se osvědčila. Rozdíly jsou jen dva. Nebude společná večeře, a není nutno se předem přihlašovat. Stačí přijít a podle chuti se zapojit do debaty, která bude následovat po cca půlhodinové promluvě P. Daniela, anebo si jen poslechnout názory, zkušenosti, svědectví a komentáře ostatních. Nejde o žádné školení, ale o společné posezení a bratrské sdílení ze života do života. Cílem není jen rozšířit si obzor, ujasnit si své představy a pojmy pro osobní duchovní život důležité, ale také se společně pomodlit a navzájem se více poznat a sblížit. Právě tohle je jeden z nejkrásnějších plodů našeho prvního kurzu Alfa více jsme se poznali, více se máme rádi, více jeden druhému rozumíme a to nejen my farníci mezi sebou navzájem, ale i s naším panem farářem a on s námi. Nejsme pouze farnost ve smyslu právnické osoby, jsme skutečná farní rodina A tak to má být. Témata: 4. května 2010: NAŠE PŘEDSTAVY O BOHU 1. června 2010: VŠEDNÍ DEN KŘESŤANA Další témata se připravují a i vy můžete přispět svými vlastními náměty. Uplatnit je lze při kterémkoliv setkání, časem přijdou na řadu. Pokračování po prázdninách M.S. TĚŠÍME SE NA VÁS! martinoviny - květen

3 Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! Ž 95,1-2 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ Milí přátelé, z našeho farního Kurzu Alfa, který jsme skončili před Svatým týdnem, vyplynula mimo jiné také touha po společné modlitbě. Všem zájemcům (nejen účastníkům Alfy) přinášíme možnost společného setkávání se v modlitbě vždy v úterý od 19:15h v presbytáři kostela Sv. Rodiny - vchod do kostela je přes vrátnici Domova (kromě úterků, kdy se budeme scházet v tématicky zaměřených večerech, dále ve dnech letních prázdnin, státních svátků a dnů, kdy bude v kostele koncert, nebude-li avízováno jinak). Předpokládaný čas modlitby (45-60 min.) bude vycházet z rámce večerních chval (nešpor), jak je známe ze sobotních mší sv. s otcem Danielem, tj. recitace žalmů (chvalozpěvů), četba slyšení Písma, prosby církve. Jednotlivé části bychom rozšířili o společné i osobní chvály (také skrze zpěv) a přímluvy. Podaří-li se nám tvořit opravdu živé společenství, dá se předpokládat, že se výše nastíněná forma bude vyvíjet Hudebníci se svými nástroji jsou srdečně vítáni! Za přípravný tým Alfy se na modlitbu s vámi těší sestra Lada ŘÁDY SVATÉHO MARTINA Prosíme všechny nositele Řádu o případné upřesnění roku udělení Řádu sv. Martina. Hlavně ale potřebujeme doplnit chybějící - prázdné termíny. Předem moc děkujeme. Jiří Veselý, DRŽITEL(KA) 2009 Hanka Kučerová 2008 Ing. Jiří Svět, Anička Štěpánková (roz.), nyní Lahodová 2007 Křivohlavá Hana 2006 Meierlová Ilona a Petr Juráň 2005 Tomášek František a Petr Suchel 2004 Slavíková Jiřina 2003 Ing. Voplakal Miloš a Ing. Svitálková Jarmila 2002? v říjnu 2001 začal u nás službu P. Daniel 2001? 2000 Všem nemocným z našeho společenství a těm, kteří jsou jim nablízku 1999? 1998 Manželé Voplakalovi 1997 Jana Kalinová a Veronika Zemanová další držitelé??? Jakub Slavík??? SM. Tadea z mnoha pramenů sestavil Jiří Veselý martinoviny - květen

4 Z Á PIS Z PASTORAČNÍ RADY 8.dubna 2010 Motto: Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží. Čl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské. 1. Trvající úkol z minule: Dohoda o užívání prostor v DCB a smlouva o úhradách: SM. Konsoláta přednesla svoje připomínky k návrhu trojstranné dohody, v neděli po mši svaté (v 9h) bude jednání členů PR o připomínkách k návrhu dohody, které soustředí SM. Konsoláta a zašle je Kongregaci. 2. PR zjišťuje všechna jména držitelů Řádu sv. Martina, výzva k farníkům o kontrolu a doplnění informací bude otištěna v příštích MN, zajistí D. Žofák 3. Nový telefonní seznam farníků vč. elektronických adres seznam bude vytištěn a distribuován do konce dubna. Zajistí D. Žofák. 4. Jarní úklid. brigáda kostela sv. Martina byla uskutečněna Děkujeme všem účastníkům. 5. Výlet farnosti návrh na do Pasova (Německo), průzkum zájmu trvá. Bude vybírána fin. záloha od přihlášených, oznámení a vybírání peněz zajistí H. Kučerová. Zvažujeme ještě dopravu (bus nebo osobní auta). 6. Biskup Herbst přijde v neděli po svátku sv. Martina na nedělní mši svatou do kostela sv. Martina. 7. Kdo chce přijmout svátost biřmování v 11/2010 ať se přihlásí u P. Daniela. 8. Májové pobožnosti: jako obvykle budou v PO a ST v 18:30, v PÁ po večerní mši svaté. Příští pastorační rada se uskuteční ve čtvrtek 13. května 2010 od 20 hodin v klubu DCB. martinoviny - květen

5 KULTURNÍ AKCE FARNOSTI DUCHOVNÍ MINIOBNOVA JIRKA ČERNÝ a jeho písně V neděli 20. června 2010 v kostele sv. Rodiny v 19 hod. vystoupí se svými písničkami bývalý řepský farník Jirka Černý. V současné době pracuje jako psychoterapeut v Pastoračním středisku pražské arcidiecéze a Diakonii CČE. P R O G R AM KULTURNÍCH AKCÍ D OMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NA KVĚTEN 2010 Neděle :00 Kostel sv. Rodiny CANTUS AMICI - KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Koncert smíšeného sboru, Sbormistr: Lukáš Dobrodinský K stému výročí narození ThDr Kajetána Matouška, světícího biskupa pražského. Autoři: A Bruckner, P.I.Čajkovskij, C.Franck, F.Pick, J.strejc, A.Tučapský Úterý :00 Refektář DEN MATEK S EVOU PILAROVOU Jako host vystoupí děti MŠ Bendova Pod záštitou Nadačního fondu maltézského kříže a Afghánské obchodní komory Neděle :00 Kostel sv. Rodiny HUDEBNÍ ROZJÍMÁNÍ Koncert duchovní hudby tenoristy Roberta Jiráska a varhaníka Miloslava Šimka. Úterý :00 Kostel sv. Rodiny TWO VOICES aneb muzeum v nás Koncert u příležitosti Mezinárodního dne muzeí Mezzosopranistka Edita Adlerová, šansoniérka Jana Rychterová a houslista Vladimír Iljič Pecháček ve svém koncertu zkoumají humorně i poeticky různé exponáty, které život přinesl. Čtvrtek :00 Refektář JARNÍ MUSÍ CANTI Koncert dětského sboru, Sbormistr: Zdeněk Klumpar Neděle :00 Kostel sv. Rodiny ROMANTICKÝ KONCERT Dana Klásková housle, Kateřina Košťálová - klavír Autoři: Henri Wieniawski,Antonín Dvořák, Pablo de Sarasate, César Franck martinoviny - květen

6 FARNÍ K U R Z A L F A P O D Z I M N Í K U R Z A L F A D a l š í bě h n a š e h o k u r z u b u d e z ačínat V E S TŘ E D U 2 2. Z ÁŘÍ opět V JÍDELNĚ D C B. K o n a t s e b u d e p o tři mě s í c e K AŽ D O U S TŘEDU OD 19 HOD. Můžete na něj př i h l á s i t ( vč a s, a b y b yl o j e š tě místo :-) zvl á š tě své H L E D AJ Í C Í A N E VĚŘÍCÍ PŘÁ TE L E - p o př. s e s p o l u s n i m i k u r z u účastni t ( a b y t a m n e b yl i s a m i... ) Přihlášky jso u k d i s p o z i c i v před s í n i k o s t e l a! K T É M A T U - V Z T A H Y 8 Testů Pravé Lásky 1) Test dávání - toužím víc po tom, abych udělal druhého šťastným, nebo abych byl šťastný jenom já? 2) Test obdivu - koukáme se s úctou jeden na druhého, skutečně jeden druhého obdivujeme? 3) Test zvyků - dokážu milovat člověka s jeho zvyky? 4) Test lásky k Ježíšovi - milujeme oba dva Ježíše? Povzbuzujeme jeden druhého k bližšímu vztahu k Bohu? 5) Test otevřenosti - dokážeme spolu otevřeně hovořit o čemkoliv? 6) Test odpuštění - když se nepohodneme, odpustíme jeden druhému? Umíme si oba dva říct promiň? 7) Test vzrušení cítíme vzrušení z času, který strávíme bez dotýkání? 8) Test poznání jeden druhého je důležité poznat minulost i současnost člověka (např.:vztah k penězům, jiným lidem, zda dokáže odpustit druhým, jak reaguje, když je nahněvaný, zda umí komunikovat s jinými lidmi, vztah k práci, tolerance, zájmy, obětavost, zda je věrný, zodpovědný). Více na martinoviny - květen

7 ZPRÁVY z CLARITATIS Arcibiskup Duka k papežovu listu irským katolíkům List Benedikta XVI. do Irska potvrzuje dřívější instrukci jeho předchůdce Jana Pavla II. k této problematice, která obsahuje mj. princip "jednou a dost". Považuji za nutné sdělit (a sdělovat) veřejnosti, že v církvi neexistují pouze selhání. Jedná se o zřetelnou kampaň, která míří k vytlačení církve z jejích pozic ve výchově a vzdělávání, které jí odedávna náleží a ve kterých se osvědčila. Součástí tohoto tlaku je též snaha o odstavení církve od finančních zdrojů, které její působení v oblasti školství pomáhají realizovat. Jedním z hybatelů tohoto tlaku je militantní ateismus. Je třeba vzít v potaz fakt, že pedofilní a podobné kauzy mají mezi katolickým duchovenstvem (statisticky prokazatelně) výrazně nižší výskyt než v institucích veřejnoprávních či jinak zřizovaných nebo v samotných rodinách. Navíc ze vznesených obvinění se prokáže pouze kolem 10 %. Bez ohledu na uvedené aspekty musí církev proti těmto selháním rázně zakročovat, k čemuž ji zavazuje právě instrukce Jana Pavla II. V takových případech církevní představený podává věc k civilnímu trestnímu řízení a oznamuje případ Svatému stolci. Vydáno , zdroj Diecéze HK Bude Somálsko "vyčištěno" od křesťanů? Radikální islámská milice Šabab zakázala v oblastech svého působení používat ve školách zvonění, zavřela vysílač BBC, zakázala hrát v rozhlase hudbu, hrát fotbal a používat hudební znělky v mobilech. Snaží se zavádět v Somálsku postupně šariatické právo. Za poslední tři roky usmrtila přes civilistů, milion lidí muselo uprchnout. Šabab chce celou oblast Afrického rohu "vyčistit" od křesťanů. Letos byli popraveni tři křesťané, loni minimálně 15. Křesťané tvoří necelé jedno procento z 8,7 milionů obyvatel Somálska. Nová vatikánská ročenka Vatikán uveřejnil novou statistickou ročenku s údaji o období Za toto období vzrostl počet katolíků ve světě z 1,045 mld na 1,166 mld. V Africe vzrostl o 33 %, v Evropě je stabilní, v Asii vzrostlo 15,61 %, v Oceánii o 11,39 % a v Amerikách o 10,93 %. Počet biskupů vzrostl z 4541 na 5002, tedy o 10,15 %. Počet kněží vzrostl o necelé procento, v Africe o 33,1 %, v Asii o 23,8 %. V Amerikách je počet stabilní, v Evropě klesl o 7 %, v Oceánii o 4 %. martinoviny - květen

8 Řeholnic je ve srovnání s kněžími téměř dvojnásobek, ale jejich počet klesá - za dané období z na % z nich žije v Evropě, 27,47 v Amerikách, 21,77 v Asii a 1,28 v Oceánii. V Africe vzrostl o 21 %, v Asii o 16 %. Počet seminaristů celosvětově vzrostl z na %. V Africe a v Asii výrazně vzrostl, v Evropě klesl. FARNÍ VÝLET DO PASOVA Sobota 29. května 2010!!! last minute... Odjezd: 6 hod. od Domova sv. Karla Boromejského Předpokládaný návrat: 21 hod. Program (orientační): - mše na poutním místě Mariahilf - prohlídka dómu sv. Štěpána popř. varhanní koncert - návštěva kostelů, ev. kláštera, muzea - osobní volno Celková cena výletu by neměla přesáhnout 400,- Kč. Ještě je možné se přihlásit u Hanky Kučerové - tel !!! Doplatek bude vybírán v autobusu. Nezapomeňte na cestovní pojištění a výměnu peněz! POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘEPSKÉ FARNOSTI KOSTEL SV. RODINY NEDĚLE 9 hod Pondělí 16 hod Středa 16 hod Pátek 18 hod Sobota 18ºº (s nedělní platností ) mše spojená s nešporami KOSTEL SV. MARTINA NEDĚLE 7 45 Úterý 18 hod Čtvrtek 18 hod vydává: redakce: uzávěrka: kontakty: Ř.k. farnost u kostela sv. Martina v Řepích, Galandova 1199, , Praha 6 Mgr. David Žofák, MUDr. Marie Svatošová náklad: ks, náklady na tisk: 5 Kč do středy posledního týdne v měsíci (zašlete na: nebo předejte pas.as.d. Žofákovi osobně) o.daniel: ; as. David: , , martinoviny - květen

9 martinoviny - květen

3 / 2011 ROČNIK XV. Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) Požehnanou přípravu na Velikonoce přeje P. Daniel O.Praem.

3 / 2011 ROČNIK XV. Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) Požehnanou přípravu na Velikonoce přeje P. Daniel O.Praem. MARTiNOViNy 3 / 2011 ROČNIK XV. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) OBRAZ OD SESTRY GIELIE Degondy slouží jako postní plátno zakrývající hlavní barokní oltář kostela

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Nadšení V mlhavém počasí je těžké rozeznat obrysy postav, barvy ztrácejí svoji živost, v dálce se těžko rozeznávají rysy

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství

č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství zpravodaj pražské arcidiecéze č. 4 duben 2013 21. ročník ÚVODNÍK O co jde? Celý březen se naše oči upíraly do Říma a se zvědavostí jsme čekali, kdo bude novým papežem. Sympatická postava papeže Františka

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

Zpravodaj. Únor 2012. farnosti sv. Václava na Smíchově. Bůh s námi

Zpravodaj. Únor 2012. farnosti sv. Václava na Smíchově. Bůh s námi 2 Únor 2012 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Bůh s námi Naše povánoční putování časem nás přivádí k druhému měsíci kalendářního roku, který má letos 29 dní, protože letošní rok je rokem přestupným.

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 5 ročník 22 květen 2014 NOVÉ A OBNOVENÉ TRADICE O SVATOJANSKÝCH NAVALIS NOC KOSTELŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA Milí věřící, v posledních pětadvaceti

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Začátek nového občanského roku je přede dveřmi... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánočního období. Je

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Jdu napřed. Těším se na vás! Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více