Všeobecné obchodní podmínky. firmy KOOS EDELMETALLE GmbH Steinbeisstrasse Renningen. Stav: Listopad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky. firmy KOOS EDELMETALLE GmbH Steinbeisstrasse 1 71272 Renningen. Stav: Listopad 2014"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky firmy KOOS EDELMETALLE GmbH Steinbeisstrasse Renningen Stav: Listopad 2014 I. Všeobecné obchodní podmínky pro podniky 1. Rozsah platnosti 1.1. Naše VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY mají výhradní platnost. Pokud tyto neobsahují žádná ustanovení, pak platí zákon. Podmínky smluvního partnera nebo zákonné podmínky, které se liší v náš neprospěch od našich VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK, neuznáváme, pokud jsme výslovně písemně nesouhlasili s jejich platností. Naše VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platí i tehdy, pokud byly naše smluvní služby nebo dodávky bez výhrad realizovány se znalostí zákonných podmínek nebo podmínek smluvního partnera, které se v náš neprospěch liší od našich VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK Naše VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platí i pro budoucí obchody se smluvním partnerem Naše VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platí pouze vůči podnikům, právnickým osobám veřejného práva nebo veřejně právnímu zvláštnímu majetku ve smyslu 310 odst. 1 německého občanského zákoníku. 2. Nabídky a propočty nákladů, dodatečné změny obsahu smlouvy 2.1. Naše nabídky a propočty nákladů jsou, pokud nejsou označeny výslovně jako závazné, otevřené a nezávazné. Vyhrazujeme si veškerá práva na všechny podklady k nabídce a smlouvě, obzvláště návrhy, výkresy, obrázky atd. stejně jako vzory, modely a prototypy v míře, ve které nejsou ve smyslu smlouvy resp. na základě výslovné dohody vyhrazena smluvnímu partnerovi. Když nedojde k udělení zakázky, musí být podklady nabídky stejně jako vzory, modely a prototypy na naši žádost bezodkladně vráceny. V tomto případě nemůže smluvní partner uplatnit právo na zadržení. 3. Ceny, platební podmínky, vyhrazení práva na dodatečné plnění 3.1. Vyhrazujeme si právo na přiměřené zvýšení cen, pokud dojde po uzavření smlouvy k námi nezaviněnému zvýšení nákladů, obzvláště na základě zvýšení sazeb nebo zvýšení cen materiálu. Tyto skutečnosti svému smluvnímu partnerovy na vyžádání doložíme Naše ceny se rozumějí, s výjimkou zvláštních dohod, jako výrobní ceny bez poštovného, přepravného, balného, pojištění. Dodatečně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem předepsané výši S výjimkou odlišných dohod jsou platby smluvního partnera splatné okamžitě a bez srážek. Srážka skonta si vyžaduje písemnou dohodu. Smluvní partner se v případě nezaplacení po 10 dnech od data splatnosti bez dalšího prohlášení z naší strany dostává do prodlení. Pro důsledky z prodlení platby platí dále zákonná ustanovení Jsme oprávněni požadovat přiměřené splátky včetně příslušné částky zákonné daně z přidané hodnoty Směnky a šeky se přijímají pouze pro platby, směnky pouze při předešlé písemné dohodě. Úrokové srážky, cestovné a náklady spojené s výběrem částky směnky nebo šeku hradí smluvní partner a jsou splatné ve stejnou dobu jako platba. Účinek plnění nastává teprve s proplacením šeku resp. směnky a našeho zbavení jakékoli záruky Právo na započtení vzájemných zakázek přísluší smluvnímu partnerovy pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky právoplatně zjištěny, nesporné nebo uznané. K provedení práva zadržení je smluvní partner oprávněn pouze tehdy, pokud se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu. 4. Doba dodávky nebo plnění, nezaviněné opoždění dodávky nebo plnění, opoždění dodávky nebo plnění, nemožnost, opoždění přijetí, porušení povinností součinnosti 4.1. Uvedené doby dodávky resp. plnění jsou pevnými termíny pouze tehdy, pokud jsou výslovně jako takové stanoveny Dodržení závazků dodávky resp. plnění, obzvláště termínu dodávek, předpokládá: včasné a řádné splnění veškerých povinností součinnosti smluvního partnera, obzvláště doručení smluvním partnerem dodávaných podkladů a informací; vyjasnění veškerých technických podrobností se smluvním partnerem; příjem smluvených splátek resp. otevření smluvených akreditivů; zajištění veškerých potřebných úředních povolení a licencí. Námitka vůči nesplněné smlouvě zůstává vyhrazena Námi nezaviněné opoždění dodávky nebo plnění: Za opoždění dodávky nebo plnění na základě následujících překážek v dodávce a plnění neneseme zodpovědnost, pokud nebyla právě ohledně dodržení lhůty resp. termínu výjimečně převzato riziko obstarání nebo garance, to stejné platí také pokud se tyto překážky vyskytnou u našich dodavatelů nebo jejich subdodavatelů: U okolností vyšší moci a překážek dodávky a plnění, které se vyskytnou po uzavření smlouvy, nebo pokud se o nich bez vlastního zavinění dozvíme teprve po uzavření smlouvy a přitom můžeme dokázat, že i navzdory nejvyšší opatrnosti jsme je nemohli předvídat a zabránit jim, nemůžeme převzít zodpovědnost za převzetí, zabezpečení a odvrácení. Za výše uvedených předpokladů - výskyt nebo nezaviněné zjištění teprve po uzavření smlouvy a zároveň námi doložená nepředvídatelnost a nevyhnutelnost, mezi ně patří především:

2 - 2 - Oprávněná opatření pracovního boje (stávka a výluky), provozní poruchy, nedostatek surovin, výpadek provozních a pomocných látek Nároky na náhradu škody smluvního partnera jsou v případě opoždění dodávky a plnění ve smyslu odstavce vyloučené V případě konečné překážky dodávky a plnění ve smyslu odstavce je každá ze smluvních stran oprávněná k okamžitému ukončení smlouvy formou odstoupení v souladu se zákonnými ustanoveními V případně dočasné překážky dodávky a plnění ve smyslu odst jsme oprávněni dodávku a plnění posunout o dobu překážky vč. přiměřené doby záběhu. Pokud smluvnímu partnerovi prokážeme neúnosné ztížení dodávky a plnění, jsme oprávněni k odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení náleží smluvnímu partnerovi za podmínek uvedených níže po odst Na naše právo na odstoupení se vztahuje 323 odst. 4 občanského zákoníku. Ohledně práva smluvního partnera na odstoupení platí předpisy podle 323 odst. 4 6 občanského zákoníku. Pro právní důsledky odstoupení platí 326 občanského zákoníku a zde uvedené odkazy. Již realizované, nedlužené dodávky a plnění smluvního partnera mohou být v souladu s občanského zákoníku požadovány zpět. 4.4 Námi zaviněná zpoždění dodávky nebo plnění: Ručíme za námi zaviněné opoždění dodávky nebo plnění podle zákonných ustanovení s následujícím omezením výše ručení: Náhrada škody kromě plnění ( 280 odst. 2 ve spojení s 286 občanského zákoníku): Pokud se na naší straně, na straně našich zákonných zástupců nebo pomocných sil při plnění nevyskytne úmyslné nebo hrubě nedbalé chování, dlužíme za každý ukončený týden zpoždění paušální odškodnění za zpoždění ve výši 0,5 % netto částky faktury za zpožděním postižené dodávky nebo plnění, maximálně však celkem do výše 5 % netto částky faktury. V případě hrubé nedbalosti z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo pomocných sil při plnění je naše garance náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody Náhrada škody místo plnění ( 281 občanského zákoníku): Naše garance je omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody, kromě zpoždění dodávky nebo plnění se zakládá na záměrném, nebo hrubou nedbalostí způsobeném porušení smlouvy z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo pomocných sil při plnění Výše uvedená omezení garance neplatí, pokud smluvní partner ve smlouvě navázal trvání svého zájmu o plnění na plnění v termínu (fixní obchod); pokud je smluvní partner jako důsledek námi zaviněného zpoždění dodávky oprávněn uplatnit, že jeho zájem o další plnění smlouvy odpadl; pokud jsme výjimečně právě ohledně dodržení lhůty nebo termínu výslovně převzali riziko obstarání nebo garanci Pokud můžeme dokázat, že zpoždění není zaviněno námi, pak má smluvní partner právo na odstoupení pouze tehdy, pokud tento ve smlouvě navázal pokračování zájmu o plnění na dodržení termínu plnění (fixní obchod), nebo pokud doloží, že na základě zpoždění dodávky nebo plnění jeho zájem o plnění odpadl, nebo pokud je pro něj zachování smluvního poměru neúnosné. Ve zbylých případech se uplatňuje 323 odst. 4 6 občanského zákoníku. Pro právní důsledky odstoupení platí zákonné předpisy ( 346 a následující předpisy občanského zákoníku) V případě nemožnosti naší dodávky nebo plnění ručíme podle zákonných ustanovení s následujícím omezením našeho ručení do výše: Pokud se na naší straně, na straně našich zákonných zástupců nebo pomocných sil při plnění nevyskytne záměr nebo hrubá nedbalost, je naše garance náhrady škody a náhrady zbytečných nákladů omezena na celkem 20 % netto částky faktury za naše dodávky a plnění, v případě hrubé nedbalosti na předvídatelné, typicky se vyskytující škody. Toto omezení garance neplatí pokud jsme výjimečně převzali riziko opatření. Zákonné právo smluvního partnera na odstoupení v případně nemožnosti naší dodávky, nebo plnění zůstává nedotčeno Jsme oprávněni k dílčím dodávkám, nebo plněním v objemu přijatelném pro smluvního partnera 4.8. Pokud se smluvní partner opozdí s přijetím nebo převzetím v místě plnění, nebo vyzvednutím zboží, i při případné dílčí dodávce, nebo pokud se dodávka jiným způsobem opozdí z důvodů způsobených smluvním partnerem, nebo pokud tento nedodrží svou povinnost součinnosti, pak jsme oprávněni, aniž by byly dotčeny další zákonné nároky, požadovat náhradu tímto způsobených škod, včetně veškerých dodatečných nákladů. Další nároky zůstávají vyhrazeny 5. Převod rizika, záruky 5.1. Pokud se na naši dodávku vztahuje obchodní právo, přechází riziko náhodného zničení, nebo náhodného zhoršení kvality na smluvního partnera, jakmile dojde k předání dodávky osobě nebo firmě oprávněné k vyzvednutí nebo provedení dodávky, nejpozději však při opuštění naší továrny. To platí i pro veškeré dodávky, které na základě zvláštní dohody realizujeme vlastními vozidly, nebo dodávky bez přepravy a zabalení, a také v případech, kdy jsme převzali montážní, instalační nebo jiné služby u smluvního partnera Při zpoždění přijetí, odebrání, převzetí nebo vyzvednutí ze strany smluvního partnera, nebo zpoždění naší dodávky či plnění z důvodů zaviněných smluvním partnerem přechází riziko náhodného zničení, nebo náhodného zhoršení kvality na smluvního partnera v momentě, kdy se tento dostane do zpoždění, resp. kdy se měla dodávka, nebo plnění realizovat při závazném chování smluvního partnera v souladu se smlouvou Na žádost smluvního partnera bude na jeho náklady dodávka od přechodu rizika pojištěna proti krádeži, rozbití, požáru, poškození vodou a při přepravě stejně jako proti jakýmkoli dalším pojistitelným škodám. 6. Vyhrazení vlastnictví 6.1. Vyhrazujeme si vlastnictví dodaných předmětů ( výhradní dodávka ) do přijetí všech plateb z obchodního styku se smluvním partnerem. Vyhrazení vlastnictví se vztahuje i na uznaný zůstatek, pokud na aktuální faktuře účtujeme pohledávky vůči smluvnímu partnerovi (vyhrazení kontokorentu). Pokud bude za účelem realizace plateb z naší strany založeno směnečné rukojemství, nedojde k zániku výhradního vlastnictví dříve, než před zánikem našeho směnečného rukojemství. Při sjednání eskontního úvěru se smluvním partnerem se vyhrazení vztahuje i na eskont námi akceptované směnky smluvním partnerem a nezaniká připsáním obdrženého šeku na naše konto Smluvní partner je oprávněný výhradní dodávku v řádném obchodním styku dále prodat, postoupí nám však nejpozději nyní všechny pohledávky ve výši konečné částky faktury (včetně DPH) za naše pohledávky, které získá dalším prodejem odběrateli nebo třetí osobě. Pokud smluvní partner postaví pohledávky z dalšího prodeje výhradní

3 - 3 - dodávky do existujícího kontokorentního vztahu se svým odběratelem, pak je povinen odstoupit kontokorentní pohledávku ve výši uznaného zůstatku. To stejné platí i pro kauzální zůstatek v případě insolvence smluvního partnera. K inkasu odstoupených pohledávek je smluvní partner oprávněn i po jejich odstoupení. Naše oprávnění k vlastnímu inkasování pohledávek tímto zůstává nedotčeno, s výjimkou insolvenčně-právních předpisů. Zavazujeme se však pohledávky neinkasovat, pokud smluvní partner neporušil své smluvní povinnosti, především pokud řádně plní své platební povinnosti, nedostává se s platbami do prodlení ani nepodal žádost o zahájení insolvenčního řízení či nedošlo k přerušení plateb. Převzetí záruky ani zástava nejsou oprávněním smluvního partnera k prodeji pokryty Při odpadnutí našich závazků podle výše uvedeného odstavce 6.2., neinkasovat pohledávky vlastnoručně, jsme, s výjimkou insolvenčně-právních předpisů, oprávněni oprávnění k dalšímu prodeji odvolat a výhradní dodávku vzít zpět, resp. požadovat odstoupení nároku smluvního partnera na vydání vůči třetím osobám. Vzetí výhradního zboží zpět zahrnuje odstoupení od smlouvy. Výhradní dodávku, kterou z výše uvedených důvodů vezmeme zpět, smíme, s výjimkou insolvenčně-právních předpisů, předchozím varování a stanovení lhůty přiměřeně zpeněžit. Výnos zpeněžení se odečte od závazků smluvního partnera, za odečtení přiměřených nákladů na zpeněžení. Za předpokladů, které nás opravňují k odvolání oprávnění smluvního partnera k dalšímu prodeji, můžeme odvolat i oprávnění k inkasu a požadovat, aby nám smluvní partner poskytl informace o odstoupených pohledávkách a dlužnících, aby nám sdělil všechny údaje potřebné k inkasu, předal příslušné podklady a informoval dlužníky (třetí osoby) o odstoupení Při poškození nebo ztrátě výhradní dodávky, stejně jako při změně vlastnictví a bydliště je smluvní partner povinen nás neprodleně písemně informovat. To stejné platí i pro zabavení nebo další zásahy třetích osob, abychom mohli podat žalobu podle 771 občanského soudního řádu. Pokud není třetí osoba schopná nám nahradit vzniklé soudní a mimosoudní náklady na žalobu podle 771 občanského soudního řádu, ručí smluvní partner za výpadek, který nám vznikne. Pokud se dosáhne uvolnění výhradní dodávky bez soudního řízení, mohou být i takto vzniklé náklady účtovány smluvnímu partnerovi, stejně jako náklady na zpětný převoz zabavené výhradní dodávky Zpracování a přestavby výhradní dodávky ze strany smluvního partnera se provádí vždy pro nás. Pokud dojde ke zpracování výhradní dodávky spolu s předměty, které nám nepatří, pak se stáváme spolumajiteli nové věci v poměru hodnoty výhradní dodávky (fakturovaná konečná částka včetně DPH) k hodnotám dalších zpracovaných předmětů v době zpracování resp. přestavby. Pro věc vzniklou zpracováním resp. přestavbou platí ostatně to stejné jako pro výhradní dodávku. Na věc vzniklou zpracováním resp. přestavbou bude smluvnímu partnerovy vyhrazeno právo na koupi odpovídající jeho právu na koupi výhradní dodávky Pokud dojde k nerozdělitelnému smíchání nebo spojení výhradní dodávky s předměty, které nám nepatří, pak se stáváme spolumajiteli nové věci v poměru hodnoty výhradní dodávky (fakturovaná konečná částka včetně DPH) k hodnotám dalších neoddělitelně smíchaných nebo spojených předmětů v době smíchání nebo spojení. Pokud dojde ke smíchání nebo spojení takovým způsobem, že věc smluvního partnera bude považovaná za hlavní věc, pak platí dohoda, že na nás smluvní partner převede podílové spoluvlastnické právo. Smluvní partner pro nás uschovává výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví Při dalším prodeji naší výhradní dodávky po zpracování nebo přestavbě nám smluvní partner pro jistotu postoupí již v tu chvíli své platební nároky ve výši fakturované částky (včetně DPH) našich pohledávek. Pokud jsme na základě zpracování resp. přestavby nebo smíchání resp. spojení výhradní dodávky s jinými, nám nepatřícími předměty získali pouze spoluvlastnictví podle výše uvedeného odstavce nebo 6.6., budou nám předem odstoupeny platební nároky smluvního partnera pouze v poměru námi vypočítané konečné částky za výhradní dodávku včetně daně z přidané hodnoty k fakturovaným částkám ostatních, nám nepatřících předmětů. Ve zbylých případech platí pro předem odstoupené pohledávky výše uvedené odstavce 6.2. až Pokud je vyhrazení vlastnictví nebo odstoupení podle zahraničního práva, v jehož působnosti se naše výhradní dodávka nachází, neplatné, pak se sjednává jištění, které v této právní oblasti odpovídá vyhrazení vlastnictví a odstoupení. Pokud je ke vzniku takových práv potřebná součinnost smluvního partnera, pak je tento na naše vyžádání povinen provést všechna opatření, která jsou nutná k doložení a získání takovýchto práv Smluvní partner je povinen o výhradní dodávku pečovat a na vlastní náklady ji udržovat. Smluvní partner je především povinen výhradní dodávku na vlastní náklady v náš prospěch dostatečně na novou hodnotu pojistit proti krádeži, loupeži, vloupání, požáru a poškození vodou. Smluvní partner nám již nyní odstupuje veškeré z toho vyplývající pojistné nároky ohledně výhradní dodávky. My odstoupení přijímáme. Nad rámec toho nám zůstává vyhrazeno právo na uplatnění nároků na plnění resp. na náhradu škody Smluvní partner nám odstupuje rovněž pohledávky jistící naše pohledávky vůči němu, které mu vzniknou vůči třetím osobám spojením výhradní dodávky s pozemkem Zavazujeme se nám náležející záruky na žádost smluvního partnera v tomto ohledu uvolnit, pokud realizovatelná hodnota našich záruk překročí pojištěné pohledávky o více než 10 %. Výběr uvolněných záruk přináleží nám. 7. Odběr 7.1. Pokud se naše dodávky nebo plnění aplikuje právo týkající se smlouvy o dílo, je smluvní partner podle naší volby povinen k písemnému předběžnému převzetí u nás ve firmě, nebo písemnému odběru ve své továrně, jakmile mu bude oznámeno dokončení předmětu dodávky resp. dokončení smluvené montáže do provozní pohotovosti, nebo pokud bylo realizováno jakákoli smluvně naplánované testování. Kvůli nepodstatným nedostatkům nemůže být převzetí odmítnuto. Převzetí se považuje za realizované, pokud smluvní partner naše dodávky, nebo plnění nepřebere v rámci námi stanovené přiměřené lhůty, přestože je k tomu zavázán Převzetím odpadá naše záruka za evidentní vady, pokud si smluvní partner při převzetí nevyhradil jejich uplatnění Pokud je smluveno testování, pak se smluvní partner zavazuje po plánovanou dobu testovat funkci dodaného předmětu. Tyto testy musí kromě funkce zahrnovat i bezpečnostně technické kontroly, aby byly splněny předpisy platné pro příslušné odvětví, jako VDE, zákon o ochraně strojů atd Můžeme požadovat i realizaci dílčích převzetí, pokud tomu nebrání žádné věcné důvody a pokud je to pro smluvního partnera přijatelné. 8. Popis plnění, záruka za vady

4 Charakteristiky uvedené v našem popisu plnění komplexně a kompletně definují vlastnosti našich dodávek a plnění. Popisy našich dodávek a plnění jsou v případě pochybností předmětem dohod o vlastnostech a ne garancí ani záruk. Vysvětlení z naší strany v souvislosti s touto smlouvou neobsahují v případě pochybností žádné garance ani záruky ve smyslu zpřísnění záruky nebo převzetí osobního ručení. V případě pochybností jsou v souvislosti s poskytnutím garancí a záruk rozhodující pouze výslovná písemná prohlášení z naší strany Nepřebírá se záruka za škody z následujících důvodů: nevhodné a nesprávné použití nebo obsluha, chybná montáž smluvními partnery nebo třetími osobami, přirozené opotřebení, chybné nebo nedbalé zacházení, nevhodné provozní prostředky, výměnné látky, chemické, elektrochemické a elektrické vlivy (pokud za ně nemůžeme my), neodborné změny, nebo změny bez předchozího povolení z naší strany, nebo neodborné a neschválené servisní práce ze strany smluvního partnera nebo třetích osob Nároky smluvního partnera ze závad neexistují v případě pouze nepatrných odchylek od smluvených vlastností ani nepatrných omezení užitnosti našich dodávek resp. plnění Předpokladem nároků smluvního partnera ze závad je, že tento řádně splnil svou povinnost kontroly a písemné reklamace podle 377 obchodního zákoníku Pokud dojde k výskytu závady, jsme oprávněni se rozhodnout, zda provedeme dodatečné plnění formou odstranění závady, nebo dodávkou nové nezávadné věci. Pokud je jedna z forem, nebo obě formy dodatečného plnění nemožné nebo nepřijatelné, jsme oprávněny ho odmítnout. Dodatečné plnění můžeme rovněž odmítnout, dokud smluvní partner své platební povinnosti vůči nám nesplní v objemu, který odpovídá plnění za závadný díl. Jsme povinni převzít všechny náklady potřebné za účelem dodatečného plnění, obzvláště náklady na přepravu, cestovné, náklady na práci a materiál, pokud se tyto nezvýší tím, že dodávky byla realizovaná na jiné místo, než na sjednané místo plnění, s výjimkou přepravy která odpovídá řádnému použití. Jsme rovněž oprávněni nechat odstranění závad provést třetími osobami. Nahrazené díly se stávají naším vlastnictvím Při nemožnosti nebo selhání dodatečného plnění, zaviněného nebo nepřijatelného zpoždění, nebo vážném a konečném odmítnutí dodatečného plnění z naší strany, nebo nepřijatelnosti dodatečného plnění pro smluvního partnera má tento podle své volby právo odpovídajícím způsobem snížit kupní cenu (sleva), nebo odstoupit od smlouvy (odstoupení) Pokud níže z odst a odst nevyplývá nic jiného, jsou další nároky smluvního partnera v souvislosti se závadami našich dodávek a plnění, bez ohledu na právní důvod (obzvlášť věcné škody kvůli závadám a porušení povinností, deliktní nároky na náhradu věcných škod a nároků na náhradu nákladů), vyloučeny. To platí obzvlášť pro nároky ze škod mimo dodané předměty, např. na jiných věcech smluvního partnera, stejně jako pro nárok na náhradu ušlého zisku Vyloučení záruky upravené výše v odst neplatí: Pro škody na životě, zranění a škody na zdraví, které jsou způsobeny zaviněným poškozením povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo našich pomocných sil při plnění; pro povinné ručení podle zákona o záruce za produkty; v případě záměrného zamlčení závady, při převzetí garance nebo při záruce vlastnosti, pokud právě zde zahrnuté závady vyvolají záruku; v případě zaviněného porušení významné smluvní povinnosti nebo "kardinální povinnosti" z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo našich pomocných sil při plnění; pokud se však nevyskytne úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy, je však záruka náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody; pro jiné nároky smluvního partnera na náhradu škody místo plnění vůči nám, našim zákonným zástupcům nebo našim pomocným silám; pokud se však nevyskytne úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy, je však záruka náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody; Pro ostatní škody, které se zakládají na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo našich pomocných sil; pokud se však nevyskytne úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy, je však záruka náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody V případě náhrady nákladů platí odst Zákonná ustanovení o důkazním břemenu zůstávají výše uvedenými ustanoveními odst. 8., obzvláště odstavci 8.7. až 8.9., nedotčena. 9. Záruka za vedlejší závazky Pokud kvůli zavinění z naší strany ze strany našich zákonných zástupců nebo našich pomocných sil nemůže být dodaný předmět smluvního partnera používán v souladu se smlouvou v důsledku zanedbaného nebo chybného provedení návrhů a konzultací a dalších smluvních vedlejších závazků (obzvlášť návod k obsluze a údržbě dodaného předmětu), pak platí za vyloučení dalších nároků smluvního partnera ustanovení podle výše uvedených odstavců 8.7. až Celková záruka, odstoupení smluvního partnera Následující ustanovení platí pro nároky smluvního partnera mimo záruku za závady věci. Nám náležející zákonná nebo smluvní práva a nároky tímto nejsou vyloučeny ani omezeny Pro záruku náhrady škody, s výjimkou samostatně upravené záruky kvůli zpoždění (odstavec 4.4.) a nemožnosti (odstavec 4.6.), platí výše uvedená ustanovení podle odstavců 8.7. a 8.8. Rozsáhlejší záruka náhrady škody je, bez ohledu na právní podstatu uplatňovaného nároku, vyloučena. To platí především pro nároky na náhradu škody vedle plnění a náhradu škody místo plnění kvůli porušení povinnosti a pro deliktní nároky na náhradu věcných škod podle 823 občanského zákoníku Omezení podle odstavce 10.2 platí, i pokud smluvní partner požaduje náhradu výdajů Za zavinění našich právních zástupců a pomocných sil při plnění neseme zodpovědnost my Zákonná ustanovení o důkazním břemenu zůstávají nedotčena Pokud je záruka vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to i ohledně osobní záruky na náhradu škody našich zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pomocných sil při plnění Smluvní partner může v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy pouze tehdy, když jsme zodpovědní za porušení povinností. V případech podle odstavce 8.6. (selhání dodatečného plnění atd.) a při nemožnosti však nadále platí zákonné předpoklady. Pro právo smluvního partnera k odstoupení při opoždění našich dodávek a plnění jsou rozhodující výše uvedená ustanovení odstavců , a 4.5. Smluvní partner je povinen se v případě porušení

5 - 5 - povinností v rámci přiměřené lhůty na naši žádost vyjádřit, zda kvůli porušení povinností odstupuje od smlouvy, nebo zda na dodávce trvá. 11. Práva na know how a vynálezy Od nás získané resp. během provádění s námi uzavřených smluv získané tajné, hodnotné a pokrokové znalosti (know-how), vynálezy a veškerá s tímto spojená průmyslová ochranné práva náleží výhradně nám, s výjimkou zvláštních dohod resp. smluvnímu partnerovi náležejícího využití a užívání dodaných předmětů ve smyslu smluvního vztahu. 12. Poškození práv třetích osob Nepřebíráme žádnou garanci za to, že užíváním, vestavěním a dalším prodejem dodaných předmětů nedojde k poškození ochranných práv třetích osob, garantujeme však, že nám existence takovýchto ochranných práv třetích osob ohledně dodaných předmětů nejsou známa. 13. Promlčení Promlčecí lhůta nároků a práv kvůli závadám dodávky resp. plnění, bez ohledu na právní důvod, činí jeden rok. V případě vícesměnného provozu se výše jmenovaná promlčecí lhůta zkracuje na šest měsíců. To však neplatí v případech podle 438 odst. 1 č. 1, 438 odst. 1 č. 2, 479 odst. 1 a 634 a) odst. 1 č. 2 občanského zákoníku. Zde platí promlčecí lhůta 3 roky romlčecí lhůty podle odst platí i pro veškeré nároky na náhradu škody vůči nám, které souvisí se závadou, bez ohledu na právní základ nároku. Pokud vůči nám existují nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu, které nesouvisí se závadou, platí pro ně promlčecí lhůta podle odst věty Promlčecí lhůty podle odst a odst neplatí v případě úmyslnosti; pokud byl nedostatek záludně zamlčen, nebo pokud jsme poskytli záruku vlastnosti dodávky resp. plnění. V případě lsti platí místo lhůt jmenovaných v odst zákonné promlčecí lhůty, které by platili bez existence lsti za vyloučení prodloužení lhůty při lsti podle 438 odst. 3 resp. 634 a odst. 3 občanského zákoníku; pro nároky na náhradu škody v případech poškození života, úrazu, poškození zdraví nebo svobody; u nároků podle zákona o záruce produktů; v případě hrubě nedbalého porušení povinností nebo při porušení zásadních smluvních povinností. Zde platí zákonné promlčecí lhůty Pokud není výslovně stanoveno jinak, zůstávají zákonná ustanovení o začátku promlčecí doby, překážce plynutí, překážce a novém začátku lhůt nedotčeny Nároky na snížení ceny a na uplatnění práva k odstoupení jsou vyloučeny, pokud je nárok na dodatečné plnění promlčen. Smluvní partner však může v tomto případě odmítnout zaplacení odměny v míře, ve které by k tomu byl na základě odstoupení nebo snížení ceny oprávněn. 14. Odstoupení pohledávek ze strany smluvního partnera Pohledávky vůči nám ohledně námi realizovaných dodávek a plnění smí být odstoupeny pouze s našim předchozím písemným souhlasem. 15. Místo plnění, soudní příslušnost, aplikované právo, nabytí uvnitř Společenství, Salvátorská doložka S výjimkou jiných dohod je místem plnění výhradně sídlo naší firmy Pokud je smluvní partner obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek, pak je soudní příslušností pro všechny povinnosti z a v souvislosti se smluvním vztahem, i pro věci ohledně směnek a šeků, naše firemní sídlo, nebo podle naší volby i sídlo smluvního partnera. Výše uvedená dohoda o soudní příslušnosti platí i pro smluvní partnery se sídlem v zahraničí Pro všechna práva a povinnosti ze smluvního vztahu a v souvislosti s ním lze aplikovat výhradně a bez ohledu na kolizní právní předpisy právo Spolkové republiky Německo za vyloučení mezinárodního obchodního práva (CISG: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne ) Pokud by bylo některé z ustanovení těchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK nebo některé z ustanovení v rámci dalších dohod mezi námi a smluvním partnerem neplatné, nebo se neplatným stalo, pak tímto není dotčena platnost ostatních ustanovení a dohod Smluvní partneři z členských států ES při nabytí v rámci Společenství jsou zavázáni k náhradě škody, která by nám mohla vzniknout na základě porušení daňových zákonů ze strany samotného smluvního partnera nebo na základě chybných nebo opomenutých informací ze strany smluvního partnera ohledně okolností významných pro zdanění. 16. Smluvní pokuta Všechna práva (obzvláště vlastnická a autorská práva resp. autorská užívací práva a průmyslová ochranná práva) na smluvní podklady přenechané smluvnímu partnerovi v rámci našeho obchodního styku (především návrhy, výkresy, prospekty, katalogy, obrázky, výpočty, popisy produktu atd.), stejně jako vzory, modely a prototypy náleží, s výjimkou výslovných odlišných dohod, výhradně nám. Smluvní partner smí výše jmenované podklady, vzory, modely a prototypy používat a využívat pouze v rámci s námi uzavřených smluv a pouze s naším souhlasem. Je nutné je udržovat v tajnosti, pokud nebyly smluvnímu partnerovy známy již při obdržení a všeobecně dostupné, nebo pokud nebyly později zveřejněny bez přičinění nebo zavinění smluvního partnera. Obzvláště smějí být třetím osobám zpřístupňovány pouze po našem předchozím písemném souhlasu. Není dovoleno za pomoci výše jmenovaných podkladů, vzorů, modelů a prototypů kopírovat naše dodané předměty, ani je jakýmkoli způsobem napodobovat. Rovněž není dovoleno takto zkopírované nebo napodobené produkty prodávat ani je jakýmkoli způsobem zhodnocovat. Smluvní partner se zavazuje nám při každém porušení výše uvedených závazků zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00, pokud nepodá důkaz své neviny. Nad rámec toho si vyhrazujeme právo na uplatnění práva na náhradu škody.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchodní a dodací podmínky 1. Uzavření smlouvy, objednávky a návrhy 1.1. Nabídka firmy je nezávazná. Pro uzavření smlouvy, resp. jiných ujednání, a jejich rozsah je rozhodující písemné potvrzení objednávky

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Rozsah působnosti 1.1 Naše prodejní podmínky platí výlučně pro všechny současné, jakož i budoucí smlouvy a ostatní plnění. 1.2 Naše prodejní

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Všeobecné prodejní a dodací podmínky. firmy. Nolte Holzwerkstoff GmbH & Co. KG. Germersheim. platné k 01. říjnu 2012

Všeobecné prodejní a dodací podmínky. firmy. Nolte Holzwerkstoff GmbH & Co. KG. Germersheim. platné k 01. říjnu 2012 Všeobecné prodejní a dodací podmínky firmy Nolte Holzwerkstoff GmbH & Co. KG Germersheim platné k 01. říjnu 2012 1 Rozsah platnosti (1) Tyto všeobecné prodejní a obchodní podmínky platí pouze pro smlouvy

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti ARGO- HYTOS s.r.o., se sídlem Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí, IČ: 47452498,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) FIRMY KNAUF AMF GMBH & CO.KG PRO DODÁVKY A PLNĚNÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) FIRMY KNAUF AMF GMBH & CO.KG PRO DODÁVKY A PLNĚNÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) FIRMY KNAUF AMF GMBH & CO.KG PRO DODÁVKY A PLNĚNÍ (1) Všeobecně rozsah platnosti (1.1) Všechny naše nabídky, přijetí zakázek a/nebo všechny dodávky a/nebo plnění se uskutečňují

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

4. Naše VOP platí výhradně. Změny těchto VOP a jejich ustanovení musejí mít formu explicitní, individuální

4. Naše VOP platí výhradně. Změny těchto VOP a jejich ustanovení musejí mít formu explicitní, individuální Naše VOP 1 Všeobecné informace, rozsah platnosti 1. Tyto VOP platí pro všechny naše obchodní vztahy s našimi obchodními partnery a odběrateli (dále jen: "zákazník"). Tyto VOP platí pouze tehdy, je-li zákazník

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. 1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011)

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) 1 1. Tyto Všeobecné podmínky zhotovitele (dále jen: podmínky) jsou kdykoli volně k dispozici na internetu na adrese www.packwell-schwepnitz.de a objednavatel si

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, vydané v souladu s ustanovením 273

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

3. Naše Prodejní podmínky platí pouze pro podnikatele ve smyslu 14 Obchodního zákoníku.

3. Naše Prodejní podmínky platí pouze pro podnikatele ve smyslu 14 Obchodního zákoníku. Podmínky prodeje, zpracování a dodací podmínky 1 Všeobecný rozsah platnosti 1. Platnost těchto Podmínek je výhradní; neuznáváme Podmínky smluvních partnerů, které jsou v protikladu nebo odlišné vůči těmto

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více