Všeobecné obchodní podmínky. firmy KOOS EDELMETALLE GmbH Steinbeisstrasse Renningen. Stav: Listopad 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky. firmy KOOS EDELMETALLE GmbH Steinbeisstrasse 1 71272 Renningen. Stav: Listopad 2014"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky firmy KOOS EDELMETALLE GmbH Steinbeisstrasse Renningen Stav: Listopad 2014 I. Všeobecné obchodní podmínky pro podniky 1. Rozsah platnosti 1.1. Naše VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY mají výhradní platnost. Pokud tyto neobsahují žádná ustanovení, pak platí zákon. Podmínky smluvního partnera nebo zákonné podmínky, které se liší v náš neprospěch od našich VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK, neuznáváme, pokud jsme výslovně písemně nesouhlasili s jejich platností. Naše VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platí i tehdy, pokud byly naše smluvní služby nebo dodávky bez výhrad realizovány se znalostí zákonných podmínek nebo podmínek smluvního partnera, které se v náš neprospěch liší od našich VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK Naše VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platí i pro budoucí obchody se smluvním partnerem Naše VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platí pouze vůči podnikům, právnickým osobám veřejného práva nebo veřejně právnímu zvláštnímu majetku ve smyslu 310 odst. 1 německého občanského zákoníku. 2. Nabídky a propočty nákladů, dodatečné změny obsahu smlouvy 2.1. Naše nabídky a propočty nákladů jsou, pokud nejsou označeny výslovně jako závazné, otevřené a nezávazné. Vyhrazujeme si veškerá práva na všechny podklady k nabídce a smlouvě, obzvláště návrhy, výkresy, obrázky atd. stejně jako vzory, modely a prototypy v míře, ve které nejsou ve smyslu smlouvy resp. na základě výslovné dohody vyhrazena smluvnímu partnerovi. Když nedojde k udělení zakázky, musí být podklady nabídky stejně jako vzory, modely a prototypy na naši žádost bezodkladně vráceny. V tomto případě nemůže smluvní partner uplatnit právo na zadržení. 3. Ceny, platební podmínky, vyhrazení práva na dodatečné plnění 3.1. Vyhrazujeme si právo na přiměřené zvýšení cen, pokud dojde po uzavření smlouvy k námi nezaviněnému zvýšení nákladů, obzvláště na základě zvýšení sazeb nebo zvýšení cen materiálu. Tyto skutečnosti svému smluvnímu partnerovy na vyžádání doložíme Naše ceny se rozumějí, s výjimkou zvláštních dohod, jako výrobní ceny bez poštovného, přepravného, balného, pojištění. Dodatečně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem předepsané výši S výjimkou odlišných dohod jsou platby smluvního partnera splatné okamžitě a bez srážek. Srážka skonta si vyžaduje písemnou dohodu. Smluvní partner se v případě nezaplacení po 10 dnech od data splatnosti bez dalšího prohlášení z naší strany dostává do prodlení. Pro důsledky z prodlení platby platí dále zákonná ustanovení Jsme oprávněni požadovat přiměřené splátky včetně příslušné částky zákonné daně z přidané hodnoty Směnky a šeky se přijímají pouze pro platby, směnky pouze při předešlé písemné dohodě. Úrokové srážky, cestovné a náklady spojené s výběrem částky směnky nebo šeku hradí smluvní partner a jsou splatné ve stejnou dobu jako platba. Účinek plnění nastává teprve s proplacením šeku resp. směnky a našeho zbavení jakékoli záruky Právo na započtení vzájemných zakázek přísluší smluvnímu partnerovy pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky právoplatně zjištěny, nesporné nebo uznané. K provedení práva zadržení je smluvní partner oprávněn pouze tehdy, pokud se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu. 4. Doba dodávky nebo plnění, nezaviněné opoždění dodávky nebo plnění, opoždění dodávky nebo plnění, nemožnost, opoždění přijetí, porušení povinností součinnosti 4.1. Uvedené doby dodávky resp. plnění jsou pevnými termíny pouze tehdy, pokud jsou výslovně jako takové stanoveny Dodržení závazků dodávky resp. plnění, obzvláště termínu dodávek, předpokládá: včasné a řádné splnění veškerých povinností součinnosti smluvního partnera, obzvláště doručení smluvním partnerem dodávaných podkladů a informací; vyjasnění veškerých technických podrobností se smluvním partnerem; příjem smluvených splátek resp. otevření smluvených akreditivů; zajištění veškerých potřebných úředních povolení a licencí. Námitka vůči nesplněné smlouvě zůstává vyhrazena Námi nezaviněné opoždění dodávky nebo plnění: Za opoždění dodávky nebo plnění na základě následujících překážek v dodávce a plnění neneseme zodpovědnost, pokud nebyla právě ohledně dodržení lhůty resp. termínu výjimečně převzato riziko obstarání nebo garance, to stejné platí také pokud se tyto překážky vyskytnou u našich dodavatelů nebo jejich subdodavatelů: U okolností vyšší moci a překážek dodávky a plnění, které se vyskytnou po uzavření smlouvy, nebo pokud se o nich bez vlastního zavinění dozvíme teprve po uzavření smlouvy a přitom můžeme dokázat, že i navzdory nejvyšší opatrnosti jsme je nemohli předvídat a zabránit jim, nemůžeme převzít zodpovědnost za převzetí, zabezpečení a odvrácení. Za výše uvedených předpokladů - výskyt nebo nezaviněné zjištění teprve po uzavření smlouvy a zároveň námi doložená nepředvídatelnost a nevyhnutelnost, mezi ně patří především:

2 - 2 - Oprávněná opatření pracovního boje (stávka a výluky), provozní poruchy, nedostatek surovin, výpadek provozních a pomocných látek Nároky na náhradu škody smluvního partnera jsou v případě opoždění dodávky a plnění ve smyslu odstavce vyloučené V případě konečné překážky dodávky a plnění ve smyslu odstavce je každá ze smluvních stran oprávněná k okamžitému ukončení smlouvy formou odstoupení v souladu se zákonnými ustanoveními V případně dočasné překážky dodávky a plnění ve smyslu odst jsme oprávněni dodávku a plnění posunout o dobu překážky vč. přiměřené doby záběhu. Pokud smluvnímu partnerovi prokážeme neúnosné ztížení dodávky a plnění, jsme oprávněni k odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení náleží smluvnímu partnerovi za podmínek uvedených níže po odst Na naše právo na odstoupení se vztahuje 323 odst. 4 občanského zákoníku. Ohledně práva smluvního partnera na odstoupení platí předpisy podle 323 odst. 4 6 občanského zákoníku. Pro právní důsledky odstoupení platí 326 občanského zákoníku a zde uvedené odkazy. Již realizované, nedlužené dodávky a plnění smluvního partnera mohou být v souladu s občanského zákoníku požadovány zpět. 4.4 Námi zaviněná zpoždění dodávky nebo plnění: Ručíme za námi zaviněné opoždění dodávky nebo plnění podle zákonných ustanovení s následujícím omezením výše ručení: Náhrada škody kromě plnění ( 280 odst. 2 ve spojení s 286 občanského zákoníku): Pokud se na naší straně, na straně našich zákonných zástupců nebo pomocných sil při plnění nevyskytne úmyslné nebo hrubě nedbalé chování, dlužíme za každý ukončený týden zpoždění paušální odškodnění za zpoždění ve výši 0,5 % netto částky faktury za zpožděním postižené dodávky nebo plnění, maximálně však celkem do výše 5 % netto částky faktury. V případě hrubé nedbalosti z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo pomocných sil při plnění je naše garance náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody Náhrada škody místo plnění ( 281 občanského zákoníku): Naše garance je omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody, kromě zpoždění dodávky nebo plnění se zakládá na záměrném, nebo hrubou nedbalostí způsobeném porušení smlouvy z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo pomocných sil při plnění Výše uvedená omezení garance neplatí, pokud smluvní partner ve smlouvě navázal trvání svého zájmu o plnění na plnění v termínu (fixní obchod); pokud je smluvní partner jako důsledek námi zaviněného zpoždění dodávky oprávněn uplatnit, že jeho zájem o další plnění smlouvy odpadl; pokud jsme výjimečně právě ohledně dodržení lhůty nebo termínu výslovně převzali riziko obstarání nebo garanci Pokud můžeme dokázat, že zpoždění není zaviněno námi, pak má smluvní partner právo na odstoupení pouze tehdy, pokud tento ve smlouvě navázal pokračování zájmu o plnění na dodržení termínu plnění (fixní obchod), nebo pokud doloží, že na základě zpoždění dodávky nebo plnění jeho zájem o plnění odpadl, nebo pokud je pro něj zachování smluvního poměru neúnosné. Ve zbylých případech se uplatňuje 323 odst. 4 6 občanského zákoníku. Pro právní důsledky odstoupení platí zákonné předpisy ( 346 a následující předpisy občanského zákoníku) V případě nemožnosti naší dodávky nebo plnění ručíme podle zákonných ustanovení s následujícím omezením našeho ručení do výše: Pokud se na naší straně, na straně našich zákonných zástupců nebo pomocných sil při plnění nevyskytne záměr nebo hrubá nedbalost, je naše garance náhrady škody a náhrady zbytečných nákladů omezena na celkem 20 % netto částky faktury za naše dodávky a plnění, v případě hrubé nedbalosti na předvídatelné, typicky se vyskytující škody. Toto omezení garance neplatí pokud jsme výjimečně převzali riziko opatření. Zákonné právo smluvního partnera na odstoupení v případně nemožnosti naší dodávky, nebo plnění zůstává nedotčeno Jsme oprávněni k dílčím dodávkám, nebo plněním v objemu přijatelném pro smluvního partnera 4.8. Pokud se smluvní partner opozdí s přijetím nebo převzetím v místě plnění, nebo vyzvednutím zboží, i při případné dílčí dodávce, nebo pokud se dodávka jiným způsobem opozdí z důvodů způsobených smluvním partnerem, nebo pokud tento nedodrží svou povinnost součinnosti, pak jsme oprávněni, aniž by byly dotčeny další zákonné nároky, požadovat náhradu tímto způsobených škod, včetně veškerých dodatečných nákladů. Další nároky zůstávají vyhrazeny 5. Převod rizika, záruky 5.1. Pokud se na naši dodávku vztahuje obchodní právo, přechází riziko náhodného zničení, nebo náhodného zhoršení kvality na smluvního partnera, jakmile dojde k předání dodávky osobě nebo firmě oprávněné k vyzvednutí nebo provedení dodávky, nejpozději však při opuštění naší továrny. To platí i pro veškeré dodávky, které na základě zvláštní dohody realizujeme vlastními vozidly, nebo dodávky bez přepravy a zabalení, a také v případech, kdy jsme převzali montážní, instalační nebo jiné služby u smluvního partnera Při zpoždění přijetí, odebrání, převzetí nebo vyzvednutí ze strany smluvního partnera, nebo zpoždění naší dodávky či plnění z důvodů zaviněných smluvním partnerem přechází riziko náhodného zničení, nebo náhodného zhoršení kvality na smluvního partnera v momentě, kdy se tento dostane do zpoždění, resp. kdy se měla dodávka, nebo plnění realizovat při závazném chování smluvního partnera v souladu se smlouvou Na žádost smluvního partnera bude na jeho náklady dodávka od přechodu rizika pojištěna proti krádeži, rozbití, požáru, poškození vodou a při přepravě stejně jako proti jakýmkoli dalším pojistitelným škodám. 6. Vyhrazení vlastnictví 6.1. Vyhrazujeme si vlastnictví dodaných předmětů ( výhradní dodávka ) do přijetí všech plateb z obchodního styku se smluvním partnerem. Vyhrazení vlastnictví se vztahuje i na uznaný zůstatek, pokud na aktuální faktuře účtujeme pohledávky vůči smluvnímu partnerovi (vyhrazení kontokorentu). Pokud bude za účelem realizace plateb z naší strany založeno směnečné rukojemství, nedojde k zániku výhradního vlastnictví dříve, než před zánikem našeho směnečného rukojemství. Při sjednání eskontního úvěru se smluvním partnerem se vyhrazení vztahuje i na eskont námi akceptované směnky smluvním partnerem a nezaniká připsáním obdrženého šeku na naše konto Smluvní partner je oprávněný výhradní dodávku v řádném obchodním styku dále prodat, postoupí nám však nejpozději nyní všechny pohledávky ve výši konečné částky faktury (včetně DPH) za naše pohledávky, které získá dalším prodejem odběrateli nebo třetí osobě. Pokud smluvní partner postaví pohledávky z dalšího prodeje výhradní

3 - 3 - dodávky do existujícího kontokorentního vztahu se svým odběratelem, pak je povinen odstoupit kontokorentní pohledávku ve výši uznaného zůstatku. To stejné platí i pro kauzální zůstatek v případě insolvence smluvního partnera. K inkasu odstoupených pohledávek je smluvní partner oprávněn i po jejich odstoupení. Naše oprávnění k vlastnímu inkasování pohledávek tímto zůstává nedotčeno, s výjimkou insolvenčně-právních předpisů. Zavazujeme se však pohledávky neinkasovat, pokud smluvní partner neporušil své smluvní povinnosti, především pokud řádně plní své platební povinnosti, nedostává se s platbami do prodlení ani nepodal žádost o zahájení insolvenčního řízení či nedošlo k přerušení plateb. Převzetí záruky ani zástava nejsou oprávněním smluvního partnera k prodeji pokryty Při odpadnutí našich závazků podle výše uvedeného odstavce 6.2., neinkasovat pohledávky vlastnoručně, jsme, s výjimkou insolvenčně-právních předpisů, oprávněni oprávnění k dalšímu prodeji odvolat a výhradní dodávku vzít zpět, resp. požadovat odstoupení nároku smluvního partnera na vydání vůči třetím osobám. Vzetí výhradního zboží zpět zahrnuje odstoupení od smlouvy. Výhradní dodávku, kterou z výše uvedených důvodů vezmeme zpět, smíme, s výjimkou insolvenčně-právních předpisů, předchozím varování a stanovení lhůty přiměřeně zpeněžit. Výnos zpeněžení se odečte od závazků smluvního partnera, za odečtení přiměřených nákladů na zpeněžení. Za předpokladů, které nás opravňují k odvolání oprávnění smluvního partnera k dalšímu prodeji, můžeme odvolat i oprávnění k inkasu a požadovat, aby nám smluvní partner poskytl informace o odstoupených pohledávkách a dlužnících, aby nám sdělil všechny údaje potřebné k inkasu, předal příslušné podklady a informoval dlužníky (třetí osoby) o odstoupení Při poškození nebo ztrátě výhradní dodávky, stejně jako při změně vlastnictví a bydliště je smluvní partner povinen nás neprodleně písemně informovat. To stejné platí i pro zabavení nebo další zásahy třetích osob, abychom mohli podat žalobu podle 771 občanského soudního řádu. Pokud není třetí osoba schopná nám nahradit vzniklé soudní a mimosoudní náklady na žalobu podle 771 občanského soudního řádu, ručí smluvní partner za výpadek, který nám vznikne. Pokud se dosáhne uvolnění výhradní dodávky bez soudního řízení, mohou být i takto vzniklé náklady účtovány smluvnímu partnerovi, stejně jako náklady na zpětný převoz zabavené výhradní dodávky Zpracování a přestavby výhradní dodávky ze strany smluvního partnera se provádí vždy pro nás. Pokud dojde ke zpracování výhradní dodávky spolu s předměty, které nám nepatří, pak se stáváme spolumajiteli nové věci v poměru hodnoty výhradní dodávky (fakturovaná konečná částka včetně DPH) k hodnotám dalších zpracovaných předmětů v době zpracování resp. přestavby. Pro věc vzniklou zpracováním resp. přestavbou platí ostatně to stejné jako pro výhradní dodávku. Na věc vzniklou zpracováním resp. přestavbou bude smluvnímu partnerovy vyhrazeno právo na koupi odpovídající jeho právu na koupi výhradní dodávky Pokud dojde k nerozdělitelnému smíchání nebo spojení výhradní dodávky s předměty, které nám nepatří, pak se stáváme spolumajiteli nové věci v poměru hodnoty výhradní dodávky (fakturovaná konečná částka včetně DPH) k hodnotám dalších neoddělitelně smíchaných nebo spojených předmětů v době smíchání nebo spojení. Pokud dojde ke smíchání nebo spojení takovým způsobem, že věc smluvního partnera bude považovaná za hlavní věc, pak platí dohoda, že na nás smluvní partner převede podílové spoluvlastnické právo. Smluvní partner pro nás uschovává výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví Při dalším prodeji naší výhradní dodávky po zpracování nebo přestavbě nám smluvní partner pro jistotu postoupí již v tu chvíli své platební nároky ve výši fakturované částky (včetně DPH) našich pohledávek. Pokud jsme na základě zpracování resp. přestavby nebo smíchání resp. spojení výhradní dodávky s jinými, nám nepatřícími předměty získali pouze spoluvlastnictví podle výše uvedeného odstavce nebo 6.6., budou nám předem odstoupeny platební nároky smluvního partnera pouze v poměru námi vypočítané konečné částky za výhradní dodávku včetně daně z přidané hodnoty k fakturovaným částkám ostatních, nám nepatřících předmětů. Ve zbylých případech platí pro předem odstoupené pohledávky výše uvedené odstavce 6.2. až Pokud je vyhrazení vlastnictví nebo odstoupení podle zahraničního práva, v jehož působnosti se naše výhradní dodávka nachází, neplatné, pak se sjednává jištění, které v této právní oblasti odpovídá vyhrazení vlastnictví a odstoupení. Pokud je ke vzniku takových práv potřebná součinnost smluvního partnera, pak je tento na naše vyžádání povinen provést všechna opatření, která jsou nutná k doložení a získání takovýchto práv Smluvní partner je povinen o výhradní dodávku pečovat a na vlastní náklady ji udržovat. Smluvní partner je především povinen výhradní dodávku na vlastní náklady v náš prospěch dostatečně na novou hodnotu pojistit proti krádeži, loupeži, vloupání, požáru a poškození vodou. Smluvní partner nám již nyní odstupuje veškeré z toho vyplývající pojistné nároky ohledně výhradní dodávky. My odstoupení přijímáme. Nad rámec toho nám zůstává vyhrazeno právo na uplatnění nároků na plnění resp. na náhradu škody Smluvní partner nám odstupuje rovněž pohledávky jistící naše pohledávky vůči němu, které mu vzniknou vůči třetím osobám spojením výhradní dodávky s pozemkem Zavazujeme se nám náležející záruky na žádost smluvního partnera v tomto ohledu uvolnit, pokud realizovatelná hodnota našich záruk překročí pojištěné pohledávky o více než 10 %. Výběr uvolněných záruk přináleží nám. 7. Odběr 7.1. Pokud se naše dodávky nebo plnění aplikuje právo týkající se smlouvy o dílo, je smluvní partner podle naší volby povinen k písemnému předběžnému převzetí u nás ve firmě, nebo písemnému odběru ve své továrně, jakmile mu bude oznámeno dokončení předmětu dodávky resp. dokončení smluvené montáže do provozní pohotovosti, nebo pokud bylo realizováno jakákoli smluvně naplánované testování. Kvůli nepodstatným nedostatkům nemůže být převzetí odmítnuto. Převzetí se považuje za realizované, pokud smluvní partner naše dodávky, nebo plnění nepřebere v rámci námi stanovené přiměřené lhůty, přestože je k tomu zavázán Převzetím odpadá naše záruka za evidentní vady, pokud si smluvní partner při převzetí nevyhradil jejich uplatnění Pokud je smluveno testování, pak se smluvní partner zavazuje po plánovanou dobu testovat funkci dodaného předmětu. Tyto testy musí kromě funkce zahrnovat i bezpečnostně technické kontroly, aby byly splněny předpisy platné pro příslušné odvětví, jako VDE, zákon o ochraně strojů atd Můžeme požadovat i realizaci dílčích převzetí, pokud tomu nebrání žádné věcné důvody a pokud je to pro smluvního partnera přijatelné. 8. Popis plnění, záruka za vady

4 Charakteristiky uvedené v našem popisu plnění komplexně a kompletně definují vlastnosti našich dodávek a plnění. Popisy našich dodávek a plnění jsou v případě pochybností předmětem dohod o vlastnostech a ne garancí ani záruk. Vysvětlení z naší strany v souvislosti s touto smlouvou neobsahují v případě pochybností žádné garance ani záruky ve smyslu zpřísnění záruky nebo převzetí osobního ručení. V případě pochybností jsou v souvislosti s poskytnutím garancí a záruk rozhodující pouze výslovná písemná prohlášení z naší strany Nepřebírá se záruka za škody z následujících důvodů: nevhodné a nesprávné použití nebo obsluha, chybná montáž smluvními partnery nebo třetími osobami, přirozené opotřebení, chybné nebo nedbalé zacházení, nevhodné provozní prostředky, výměnné látky, chemické, elektrochemické a elektrické vlivy (pokud za ně nemůžeme my), neodborné změny, nebo změny bez předchozího povolení z naší strany, nebo neodborné a neschválené servisní práce ze strany smluvního partnera nebo třetích osob Nároky smluvního partnera ze závad neexistují v případě pouze nepatrných odchylek od smluvených vlastností ani nepatrných omezení užitnosti našich dodávek resp. plnění Předpokladem nároků smluvního partnera ze závad je, že tento řádně splnil svou povinnost kontroly a písemné reklamace podle 377 obchodního zákoníku Pokud dojde k výskytu závady, jsme oprávněni se rozhodnout, zda provedeme dodatečné plnění formou odstranění závady, nebo dodávkou nové nezávadné věci. Pokud je jedna z forem, nebo obě formy dodatečného plnění nemožné nebo nepřijatelné, jsme oprávněny ho odmítnout. Dodatečné plnění můžeme rovněž odmítnout, dokud smluvní partner své platební povinnosti vůči nám nesplní v objemu, který odpovídá plnění za závadný díl. Jsme povinni převzít všechny náklady potřebné za účelem dodatečného plnění, obzvláště náklady na přepravu, cestovné, náklady na práci a materiál, pokud se tyto nezvýší tím, že dodávky byla realizovaná na jiné místo, než na sjednané místo plnění, s výjimkou přepravy která odpovídá řádnému použití. Jsme rovněž oprávněni nechat odstranění závad provést třetími osobami. Nahrazené díly se stávají naším vlastnictvím Při nemožnosti nebo selhání dodatečného plnění, zaviněného nebo nepřijatelného zpoždění, nebo vážném a konečném odmítnutí dodatečného plnění z naší strany, nebo nepřijatelnosti dodatečného plnění pro smluvního partnera má tento podle své volby právo odpovídajícím způsobem snížit kupní cenu (sleva), nebo odstoupit od smlouvy (odstoupení) Pokud níže z odst a odst nevyplývá nic jiného, jsou další nároky smluvního partnera v souvislosti se závadami našich dodávek a plnění, bez ohledu na právní důvod (obzvlášť věcné škody kvůli závadám a porušení povinností, deliktní nároky na náhradu věcných škod a nároků na náhradu nákladů), vyloučeny. To platí obzvlášť pro nároky ze škod mimo dodané předměty, např. na jiných věcech smluvního partnera, stejně jako pro nárok na náhradu ušlého zisku Vyloučení záruky upravené výše v odst neplatí: Pro škody na životě, zranění a škody na zdraví, které jsou způsobeny zaviněným poškozením povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo našich pomocných sil při plnění; pro povinné ručení podle zákona o záruce za produkty; v případě záměrného zamlčení závady, při převzetí garance nebo při záruce vlastnosti, pokud právě zde zahrnuté závady vyvolají záruku; v případě zaviněného porušení významné smluvní povinnosti nebo "kardinální povinnosti" z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo našich pomocných sil při plnění; pokud se však nevyskytne úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy, je však záruka náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody; pro jiné nároky smluvního partnera na náhradu škody místo plnění vůči nám, našim zákonným zástupcům nebo našim pomocným silám; pokud se však nevyskytne úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy, je však záruka náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody; Pro ostatní škody, které se zakládají na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo našich pomocných sil; pokud se však nevyskytne úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy, je však záruka náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody V případě náhrady nákladů platí odst Zákonná ustanovení o důkazním břemenu zůstávají výše uvedenými ustanoveními odst. 8., obzvláště odstavci 8.7. až 8.9., nedotčena. 9. Záruka za vedlejší závazky Pokud kvůli zavinění z naší strany ze strany našich zákonných zástupců nebo našich pomocných sil nemůže být dodaný předmět smluvního partnera používán v souladu se smlouvou v důsledku zanedbaného nebo chybného provedení návrhů a konzultací a dalších smluvních vedlejších závazků (obzvlášť návod k obsluze a údržbě dodaného předmětu), pak platí za vyloučení dalších nároků smluvního partnera ustanovení podle výše uvedených odstavců 8.7. až Celková záruka, odstoupení smluvního partnera Následující ustanovení platí pro nároky smluvního partnera mimo záruku za závady věci. Nám náležející zákonná nebo smluvní práva a nároky tímto nejsou vyloučeny ani omezeny Pro záruku náhrady škody, s výjimkou samostatně upravené záruky kvůli zpoždění (odstavec 4.4.) a nemožnosti (odstavec 4.6.), platí výše uvedená ustanovení podle odstavců 8.7. a 8.8. Rozsáhlejší záruka náhrady škody je, bez ohledu na právní podstatu uplatňovaného nároku, vyloučena. To platí především pro nároky na náhradu škody vedle plnění a náhradu škody místo plnění kvůli porušení povinnosti a pro deliktní nároky na náhradu věcných škod podle 823 občanského zákoníku Omezení podle odstavce 10.2 platí, i pokud smluvní partner požaduje náhradu výdajů Za zavinění našich právních zástupců a pomocných sil při plnění neseme zodpovědnost my Zákonná ustanovení o důkazním břemenu zůstávají nedotčena Pokud je záruka vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to i ohledně osobní záruky na náhradu škody našich zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pomocných sil při plnění Smluvní partner může v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy pouze tehdy, když jsme zodpovědní za porušení povinností. V případech podle odstavce 8.6. (selhání dodatečného plnění atd.) a při nemožnosti však nadále platí zákonné předpoklady. Pro právo smluvního partnera k odstoupení při opoždění našich dodávek a plnění jsou rozhodující výše uvedená ustanovení odstavců , a 4.5. Smluvní partner je povinen se v případě porušení

5 - 5 - povinností v rámci přiměřené lhůty na naši žádost vyjádřit, zda kvůli porušení povinností odstupuje od smlouvy, nebo zda na dodávce trvá. 11. Práva na know how a vynálezy Od nás získané resp. během provádění s námi uzavřených smluv získané tajné, hodnotné a pokrokové znalosti (know-how), vynálezy a veškerá s tímto spojená průmyslová ochranné práva náleží výhradně nám, s výjimkou zvláštních dohod resp. smluvnímu partnerovi náležejícího využití a užívání dodaných předmětů ve smyslu smluvního vztahu. 12. Poškození práv třetích osob Nepřebíráme žádnou garanci za to, že užíváním, vestavěním a dalším prodejem dodaných předmětů nedojde k poškození ochranných práv třetích osob, garantujeme však, že nám existence takovýchto ochranných práv třetích osob ohledně dodaných předmětů nejsou známa. 13. Promlčení Promlčecí lhůta nároků a práv kvůli závadám dodávky resp. plnění, bez ohledu na právní důvod, činí jeden rok. V případě vícesměnného provozu se výše jmenovaná promlčecí lhůta zkracuje na šest měsíců. To však neplatí v případech podle 438 odst. 1 č. 1, 438 odst. 1 č. 2, 479 odst. 1 a 634 a) odst. 1 č. 2 občanského zákoníku. Zde platí promlčecí lhůta 3 roky romlčecí lhůty podle odst platí i pro veškeré nároky na náhradu škody vůči nám, které souvisí se závadou, bez ohledu na právní základ nároku. Pokud vůči nám existují nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu, které nesouvisí se závadou, platí pro ně promlčecí lhůta podle odst věty Promlčecí lhůty podle odst a odst neplatí v případě úmyslnosti; pokud byl nedostatek záludně zamlčen, nebo pokud jsme poskytli záruku vlastnosti dodávky resp. plnění. V případě lsti platí místo lhůt jmenovaných v odst zákonné promlčecí lhůty, které by platili bez existence lsti za vyloučení prodloužení lhůty při lsti podle 438 odst. 3 resp. 634 a odst. 3 občanského zákoníku; pro nároky na náhradu škody v případech poškození života, úrazu, poškození zdraví nebo svobody; u nároků podle zákona o záruce produktů; v případě hrubě nedbalého porušení povinností nebo při porušení zásadních smluvních povinností. Zde platí zákonné promlčecí lhůty Pokud není výslovně stanoveno jinak, zůstávají zákonná ustanovení o začátku promlčecí doby, překážce plynutí, překážce a novém začátku lhůt nedotčeny Nároky na snížení ceny a na uplatnění práva k odstoupení jsou vyloučeny, pokud je nárok na dodatečné plnění promlčen. Smluvní partner však může v tomto případě odmítnout zaplacení odměny v míře, ve které by k tomu byl na základě odstoupení nebo snížení ceny oprávněn. 14. Odstoupení pohledávek ze strany smluvního partnera Pohledávky vůči nám ohledně námi realizovaných dodávek a plnění smí být odstoupeny pouze s našim předchozím písemným souhlasem. 15. Místo plnění, soudní příslušnost, aplikované právo, nabytí uvnitř Společenství, Salvátorská doložka S výjimkou jiných dohod je místem plnění výhradně sídlo naší firmy Pokud je smluvní partner obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek, pak je soudní příslušností pro všechny povinnosti z a v souvislosti se smluvním vztahem, i pro věci ohledně směnek a šeků, naše firemní sídlo, nebo podle naší volby i sídlo smluvního partnera. Výše uvedená dohoda o soudní příslušnosti platí i pro smluvní partnery se sídlem v zahraničí Pro všechna práva a povinnosti ze smluvního vztahu a v souvislosti s ním lze aplikovat výhradně a bez ohledu na kolizní právní předpisy právo Spolkové republiky Německo za vyloučení mezinárodního obchodního práva (CISG: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne ) Pokud by bylo některé z ustanovení těchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK nebo některé z ustanovení v rámci dalších dohod mezi námi a smluvním partnerem neplatné, nebo se neplatným stalo, pak tímto není dotčena platnost ostatních ustanovení a dohod Smluvní partneři z členských států ES při nabytí v rámci Společenství jsou zavázáni k náhradě škody, která by nám mohla vzniknout na základě porušení daňových zákonů ze strany samotného smluvního partnera nebo na základě chybných nebo opomenutých informací ze strany smluvního partnera ohledně okolností významných pro zdanění. 16. Smluvní pokuta Všechna práva (obzvláště vlastnická a autorská práva resp. autorská užívací práva a průmyslová ochranná práva) na smluvní podklady přenechané smluvnímu partnerovi v rámci našeho obchodního styku (především návrhy, výkresy, prospekty, katalogy, obrázky, výpočty, popisy produktu atd.), stejně jako vzory, modely a prototypy náleží, s výjimkou výslovných odlišných dohod, výhradně nám. Smluvní partner smí výše jmenované podklady, vzory, modely a prototypy používat a využívat pouze v rámci s námi uzavřených smluv a pouze s naším souhlasem. Je nutné je udržovat v tajnosti, pokud nebyly smluvnímu partnerovy známy již při obdržení a všeobecně dostupné, nebo pokud nebyly později zveřejněny bez přičinění nebo zavinění smluvního partnera. Obzvláště smějí být třetím osobám zpřístupňovány pouze po našem předchozím písemném souhlasu. Není dovoleno za pomoci výše jmenovaných podkladů, vzorů, modelů a prototypů kopírovat naše dodané předměty, ani je jakýmkoli způsobem napodobovat. Rovněž není dovoleno takto zkopírované nebo napodobené produkty prodávat ani je jakýmkoli způsobem zhodnocovat. Smluvní partner se zavazuje nám při každém porušení výše uvedených závazků zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00, pokud nepodá důkaz své neviny. Nad rámec toho si vyhrazujeme právo na uplatnění práva na náhradu škody.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH pro prodej nově vyrobených a použitých předmětů nákupu I. Obecně, rozsah platnosti 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti ARGO- HYTOS s.r.o., se sídlem Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí, IČ: 47452498,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY IBC SOLAR AG. (Verze: červen 2015)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY IBC SOLAR AG. (Verze: červen 2015) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY IBC SOLAR AG (Verze: červen 2015) Všeobecné obchodní podmínky firmy IBC SOLAR AG, Bad Staffelstein, dále jen: IBC 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen Překlad do českého jazyka: Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen 1. Všeobecné (1) Následující všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech našich nabídek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) 1. DEFINICE POJMŮ Pro předmětné všeobecné obchodní a prodejní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011)

Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) Všeobecné obchodní podmínky (stav 2011) 1 1. Tyto Všeobecné podmínky zhotovitele (dále jen: podmínky) jsou kdykoli volně k dispozici na internetu na adrese www.packwell-schwepnitz.de a objednavatel si

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

D-Ex Limited, s. r. o. Optátova 708/37 637 00 Brno Czech Republic Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 KS Brno, OR oddíl C, vložka 1534

D-Ex Limited, s. r. o. Optátova 708/37 637 00 Brno Czech Republic Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 KS Brno, OR oddíl C, vložka 1534 1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti D-Ex Limited, s.r.o. platné od 1.6. 2015 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP D-Ex ) se vztahují na distributory a další odběratele námi nabízeného zboží

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY upravující obchodní vztahy mezi společností SKYBERGTECH s.r.o., Praha 10, Tichonická 1329/52 PSČ 104 00, IČO: 25092235, DIČ: CZ25092235, provozovna: U Mototechny 107, 25162

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Stand: Mai 2011 Obsah 1 Uzavření smlouvy a obsah smlouvy... 2 2 Ceny... 2 3 Přechod nebezpečí... 3 4 Dodávka... 3 5 V. Záruka a ručení... 4 6 Právo dodavatele na odstoupení... 4 7 Výhrada vlastnictví...

Více

C, 416, 760 01 70245, IČO: 24804584 I.

C, 416, 760 01 70245, IČO: 24804584 I. Všeobecné obchodní podmínky Obchodní společnosti Malované Mapy, s. r. o. se sídlem Sokolská 416, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70245, IČO:

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o.

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o. Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele společnosti unitedprint.com Česko s.r.o. se sídlem City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27602737, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě.

1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě. Všeobecné obchodní podmínky 1. Rozsah platnosti 1.1. Níže uvedené prodejní podmínky platí pro všechny smlouvy na dodávky zboží či provedení služeb uzavírané mezi kupujícím a naší společností. Platí pro

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více