NEWSLETTER Č. 2 ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII PODZIMNÍ ORTOPEDICKÉ KONGRESY A SEMINÁŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWSLETTER Č. 2 ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII PODZIMNÍ ORTOPEDICKÉ KONGRESY A SEMINÁŘE"

Transkript

1 PODZIMNÍ ORTOPEDICKÉ KONGRESY A SEMINÁŘE Podzim v ortopedii není období klidu a nečinnosti ba právě naopak. Po prázdninách začal veliký boom akcí kongresů a symposií a jak se zdá, jen tak neskončí. Stojí za to provést rekapitulaci i když mnoho nás ještě čeká. Již v září proběhl Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii v Praze v hotelu Crowne Plaza. Účastníků bylo přes 170 tedy více než je členů Společnosti. Program byl zajímavý, tematika široká, většinou se týkala nepříliš častých artroskopií a poartroskopických léčebných postupů. Na programu bylo i symposium k 15ti letům přítomnosti Condrosulfu na českém trhu. Přednášky zahraničních účastníků Uebelharta ze Švýcarska, Fasoly z Italie a Krebse z Rakouska, doplněné o přednášku prof. Trče, ilustrovaly úspěch tohoto léku při léčbě artrozy. Na kongresu byl rovněž představen staronový lék pro viskosupplementaci Synvisc One. Spíše společenskou akcí bylo slavnostní setkání k 20. výročí firmy Beznoska v Kladně. Krátké symposium se týkalo historie a perspektiv spolupráce ortopedie s touto firmou. Během září se konalo Jesenné ortopedické symposium SOTS v Nových Zámcích, kde účast ortopedů z Čech byla větší než za časů Československa! Největší frekvence symposií byla v říjnu, v první polovině, kdy se konaly dokonce symposia tři! Nejdříve začala pracovní schůze Dětské sekce ČSOT, kterou organisovala Ortopedická klinika 2. lékařské fakulty na zámku Zbiroh. Probíhala ve čtvrtek odpoledne a během pátečního dne. Kvalitní přednášky s tématikou dětské ortopedie a traumatologie byly korunovány bohatou diskusí. Prostřední zámku Zbiroh umocňovalo úroveň tohoto symposia. K zahození rovněž nebyly ani získané kredity za absolvování přednášek celkem 11. Ve stejnou dobu probíhalo Harrachovské symposium nikoliv v Harrachově ale v Bělohradu. Symposium organizovalo Ortop. oddělení Turnov s podporou Ortopedické kliniky 1.LF UK. Téma Novinky v aloplastice a Rehabilitační postupy po operacích kloubních náhrad, bylo doplněné samozřejmě o farmakoterapii zaměřenou na bolest. Aby toho nebylo dost, v Rožnově se konaly tradiční Dny úrazové chirurgie, kterých se ortopedi rovněž zúčastnili. Jistě byli všichni účastníci symposií spokojeni, ale účast by mohla být bez koincidence větší. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii artroskopii v Praze v hotelu Crowne Plaza Arthroskopické symposium v Plzni proběhlo následující týden. Věnovalo se arthroskopii kyčelního kloubu a bylo spojeno s ukázkovými operacemi. 1

2 Koncem měsíce října se konalo Frýdecké symposium s edukačním seminářem na téma Aloplastika 1. MTP kloubu V listopadu se tradičně koná Bulovecké symposium, které každoročně organizuje Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce. Témat k přednáškám je poměrně dost a program bude jistě velmi zajímavý jako každoročně. V prosinci je období vánočních seminářů. Pravidelně je v Lázních Teplice organizováno Ortopedickou kliknou 2. LF UK jednodenní symposium tenkrát s tematikou Osteotomie v ortopedi. Společenský večer je ve čtvrtek, před ním jsou edukační kursy pro sestry i lékaře. Kredity do celoživotního vzdělávání jsou samozřejmostí. 6. a proběhne v Olomouci tradiční již VII. ročník Moravských dnů ortopedie a úrazové chirurgie na téma: Úrazy a ortopedická problematika kyčle a pánve, Poranění, jejich doléčování a následná řešení, Endoprotetika a artroskopie kyčle. 18. vánoční vinohradské symposium, které organizuje Ortopedická klinika FNKV, proběhne Tématem tohoto symposia bude Endoprotetika v traumatologii. Období vánoc bude jistě dobou klidu, ale začátkem roku vypukne další seminářové období. Období podzimu bylo v Čechách na vědecká symposia bohaté a stejně tak časté byla i symposia ve světě. V říjnu se konaly 3. Wierzejevkého dny ve Varšavě věnované operativně kyčelního kloubu aloplatické i nealoplastické. Koncem října se konal v Berlíně kongres traumatologie, v listopadu se koná zajímavá akce kongres COA (Čínská ortopedická asociace), kde bude založeno WOC (World ortopedic commitee). Koncem listopadu se v Dubaji bude konat AIC SICOT. Pro nás bude zajímavé finální zhodnocení 25. TWC Praha 2011 a doufáme, že dopadne dobře. Aesculap Orthopaedics OrthoPilot 14 let klinických zkušeností Český a světový leader na poli CT-free navigace v ortopedii Široký výběr softwarového vybavení Navigační podpora MIOS (Minimal Invasive Orthopaedic Solutions) Jistě bylo a bude daleko více akcí, o kterých nemám informace, ale jsem přesvědčen, že akcí bylo na podzim více než dost. Na výboru Společnosti bylo mnohokráte diskutováno snížení počtu akcí, ale zřejmě na toto nemá výbor sílu. Na druhé straně je chvályhodné, že se najdou organizátoři ochotni uspořádat takovou akci a také ortopedi, kteří ji poctí aktivní účastí. I když nemusí být účast kdovíjak vysoká, je vždy dobře, když se lidé se stejnými zájmy setkají v hezkém prostředí a prodiskutují, co je zajímá. V budoucnu pravděpodobně nedostatek financí či pravidla a zákony o reklamě sníží finanční podporu těchto akcí a jejich počet se sníží. Bude však lepší a účelnější, pokud se tyto akce stanou šetrnější, kratší a lokálnější. Jak tomu bude, ukáže budoucnost a z již plánovaného počtu akcí na příští rok si jistě každý najde tu, která bude jeho zájmům nejbližší. prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. MBA B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 2

3 *A technology from smith&nephew VERILAST Technologie Technologie VERILAST je patentovaná kombinace materiálû OXINIUM a high cross-linked polyetylénu (XLPL), která je v bûïném klinickém pouïití 12 let a dosud bylo na celém svûtû implantováno více neï 1,2 milionû endoprotéz. U kolenního systému GENESIS II. v kombinaci VERILAST bylo v laboratorních testech prokázáno sníïení otûrû o 98%. Technologie VERILAST je pouïívána u implantátû kolenního i kyãelního kloubu. Oproti keramicky m implantátûm je nûkolikanásobnû pevnûj í Minimalizuje vznik PE granulomû a osteoly zy Nabízí fie ení pacientûm alergicky m na kov Aura Medical s.r.o. K Verneráku 4, Praha 4, Tel.: Fax:

4 VZTAHY ČSOT S JINÝMI ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI a účast na nich je vždy velmi vysoká. Existují i společenské akce, které jsou organisovány z obou stran. Zbývá jen se podílet na vědecko-odborné činnosti i jinak, než pouze účastí na kongresech. To ukáže budoucnost. Další obdobně vzniklá Společnost je Spondylochirurgická společnost. Tato společnost zahrnuje ortopedy, traumatology i neurochirurgy, jak vyplývá z jejich odborných zájmů. Společnost je rovněž členem ČLS JEP a tak o ortopedech platí to, co je uvedeno výše. Založení SICOT 1929 v Paříži Česká společnost pro ortopedii a traumatologii je svébytná odborná společnost, která má statut veřejné společnosti se samostatným účetnictvím. Je řízena výborem a kontrolována revisní komisí a úkolována členskou schůzí. Její samostatnost je jistě výhodou z hlediska řízení vlastní organizace Společnosti. Nevýhodou je její zařazení v systému organizace zdravotní péče v České republice. Informační tok z vrcholných orgánů řízení zdravotnictví jde cestou Společnosti lékařů českých JEP a Společnosti, které nejsou členy jsou o některé informace ochuzené. Situace se od roku 1989 sice zlepšila, ale úřední šiml táhne stále jedním směrem. Osobními aktivitami se sice opakovaně dařilo přesvědčit zodpovědné osoby, že informace se musí předat i na Společnosti, které stojí samostatně (a není jich málo), ale po výměně kočího (a že jich rovněž nebylo ve zdravotnictví málo) byrokratický šiml jede opět stejnou cestou. V současné době se nabízí možnost přidruženého členství ve SLČ JEP, která by umožňovala přístup k informacím. Přidružené členství by nedovolovalo zúčastnit se řízení České lékařské společnosti JEP, ale dovolovalo by vést samostatné účetnictví. Za přidružené členství by se samozřejmě platil členský příspěvek, který zatím nebyl stanoven. Pravděpodobně dojde k dohodě a výše příspěvku bude pro obě strany výhodná, takže ČSOT by se mohla stát přidruženým členem České lékařské společnosti JEP. K ČSOT nejblíže stojí její mladší sestra Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii (SSTA). Tato Společnost vznikla v roce 2002 jako sdružení odborníků zabývajících se arthroskopickou léčbou a sportovní traumatologií. Modelem společnosti byla evropská společnost ESSKA. Ve společnosti, která má cca 170 členů se sdružují většinou ortopedi a traumatologové. Ortopedi jsou v naprosté většině zároveň i členy ČSOT a protože společnost SSTA je členem ČLS JEP, získávání informací touto cestou je rovněž možné, obzvláště, když někteří členové jsou ve výboru obou společností. Spolupráce je na vysoké úrovni, participace na organizacích různých akcí je veliká. SSTA má velmi blízké vztahy k obdobné společnosti slovenské (SSAST). Společnosti se střídají v organizaci Národních kongresů S Českou společností úrazové chirurgie spojuje ČSOT stejná oblast zájmu skeletální traumatologie. ČSOT, jak vyplývá již z názvu, se podílí na ošetřování skeletálních úrazů a představitelé se domnívají, že ošetření úrazů končetin a páteře patří do ortopedie. Specializace traumatologie je trend, který je ve většině zemích Evropy a pravděpodobně se bude prosazovat i u nás. Důvod je prostý, nejedná se o perzonální zájmy jednotlivců a snahy rozšířit si svá panství, ale o prostý ekonomický tlak na levnější péči a ošetřovací postupy. To může dle našeho názoru umožnit pouze úzká specialistce. Občasné názorové střety, ke kterým dochází, zákonitě kultivují obor a vedou k názorovému sbližování obou společností a jistě budou ve slušných interpersonálních vztazích pokračovat i dále. Jistě by se našly další vztahy např. se Společností pro myoskeletální medicínu, Ortopedicko protetickou společností, Společností pro rehabilitační a fyzikální medicínu, ale pokud vím, tak kontakty jsou na úrovni společných odborných akcí, vypracování společných doporučení, schvalování některých kódů a to je vše. Možná je zde otevřena cesta do budoucna. ČSOT jako velká společnost, čítající okolo 800 členů, má samozřejmě i čilé mezinárodní styky. ČSOT je členem EFORTU, Evropské společnosti sdružující evropské národní organistce ortopedické. Každý člen ČSOT je zároveň členem EFORTu. Není to samozřejmě zadarmo, za každého člena s plnou odbornou způsobilostí platí ČSOT určitou částku do pokladny EFORTu. EFORT organizuje každoročně velký evropský kongres, který udává směr, kam se ortopedie vyvíjí a bude vyvíjet. Domnívám se, že roční frekvence tak velké akce je příliš častá, a že vyhovující by byla frekvence dvouletá. Předseda ČSOT je automaticky Národním delegátem, pokud výbor nerozhodne jinak. Bohužel ČSOT má relativně malé slovo v exekutivě EFORTU, což odpovídá zřejmě i významu České republiky v Evropě. Podařilo se prosadit, díky aktivitě prof. Dungla, uspořádání kongresu EFORT v roce 2015 v Praze, ve spolupráci se SOTS (Slovenská ortopedicko traumatologická společnost). Je to poprvé, co byly takto spojeny ortopedické Společnosti a obávám se, že někteří funkcionáři EFORTu ještě nezaregistrovali rozdělení Československa. Pokud se mýlím, tak budeme všichni se zájmem sledovat, jak propojení dvou společností povede ke zdárnému výsledku kongresu. A jako zdárný výsledek je hodnocen většinou finanční profit, bohužel ne organizátorů! Zajímavá je aktivita ortopedů středoevropských zemí, která vrcholí jednou za dva roky kongresem CEOC. Zkratka znamená Kongres ortopedů centrální Evropy (Central European Orthopaedic Congress). Toto volné sdružení zemí ze střední 4

5 Evropy tvoří Česká republika, Slovenská republika, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko a Rakousko. Jak je vidět, tvoří jej země bývalé Rakouské monarchie. Také tato nostalgická vzpomínka občas na kongresech zazní. Sdružení vzniklo na základě aktivity profesora Makaie a trvá již více než 10 let. Kongresy se po dvou letech organizují v členských zemích ve stálém pořadí. V uplynulých 6ti letech byla vyvíjena až dojemná snaha tuto aktivitu pohltit v rámci EFORTu (z finančních důvodů samozřejmě), ale podařilo se svébytnost uhájit, i když na předposledním kongresu v Maďarsku bylo zaniknutí velmi blízko realitě Kongres konaný v letošním roce v Portoroži ukázal, že o tento typ spolupráce je velký zájem, vědecký přínos byl veliký a zavázal účastníky do dalších let. Další kongres bude v Chorvatsku a poté následuje kongres v České republice, jehož organizace se ujali prof. Bartoníček a prof. Trč. Je předpoklad, že tato volná organizace bude fungovat i nadále a to je dobře. Další velká světová organizace, ve které je ČSOT aktivní, je SICOT. Tato společnost byla založena v roce 1928 v Paříži a jedním ze zakládajících členů byl prof. Zahradníček. Nebyl jen zakládající člen, ale i významný aktivizátor tohoto hnutí a vážený člen exekutivy Společnosti. Jistě by zastával významné místo ve výboru, ne-li místo prezidenta Společnosti, pokud by válka a následná komunistická represe nepřerušila tyto slibně nastavené vztahy v mezinárodním měřítku. V poválečném období bylo možné navázat bližší kontakty v 60tých letech a poté až po Sametové revoluci. Prof. Čechovi se podařilo zorganizovat v roce 1988 kongres, kterého se zúčastnili všichni vedoucí činitelé SICOTu a proto logicky zastával funkci Národního delegáta. Po skončení funkčního období jej vystřídal doc. Trč, který se po jednom volebním období stal viceprezidentem SICOTu a i na základě této funkce se mu podařilo prosadit organizaci celosvětového 25. kongresu TWC SICOT v Praze v roce Kongres byl velmi úspěšný co se týká počtu účastníků, vědeckého programu, společenského programu a snad i z finančního hlediska. Česká ortopedická společnost přesvědčila, možno říci celý svět, že patří mezi organizace a společnosti, které jsou schopny zorganizovat tak velkou akci a mají v ortopedickém světě místo, které jí náleží. Za organizátora musím konstatovat, že to nebylo jednoduché. Bylo nutné přesvědčovat, že pověst České republiky a české ortopedie netvoří akce politiků či nepřizpůsobivých menšin, aféry známých osobností či tunelování bank, ale že zde jsou poctiví a pracovití lékaři a zdravotníci, kteří dělají dobrou medicínu, která obstojí v celosvětovém měřítku, a že vedle toho jsou schopni zorganizovat a zrealizovat velkou akci poctivě a svědomitě. Snad i tímto přispěla ČSOT k malé změně nelichotivého obrazu České republiky. Reakce účastníků, které jsem jako prezident kongresu sledoval, o tom svědčí. Protože SICOT není korporátní organizací, členové se musí přihlásit individuálně a je škoda, že v Čechách se plní pouze takový počet, aby měla Česká republika volební právo, což je velmi důležité. Pravdou je, že každý člen musí zaplatit členský poplatek, který je však relativně nízký, ale za to dostává velmi kvalitní časopis International Orthopaedics zdarma a samozřejmě má slevu na kongresy SICOT, což vydané finance bohatě vrátí. Kromě toho má možnost zažádat o některé z velkého množství stipendií, které přispějí k získání nových znalostí a zkušeností. Samozřejmostí je možnost styků s ortopedy z celého světa, možnost porovnat úroveň ortopedie ve světě a přispět svým dílem k rozvoji ortopedie a traumatologie. Domnívám se, že především mladší ortopedi by měli tyto možnosti využít! Individuálně jsou členové ČSOT aktivní rovněž v jiných Společnostech. Pro Evropu je blízká např. ESSKA či ISAKOS V ESCE jsme měli dokonce zastoupení ve výboru, prof. Trč byl member et large, ale funkční období skončilo na minulém kongresu. 2. ortopedická klinika je ještě jeden rok školícím místem ESSKY pro artroskopie. Pokud je mi známo, někteří členové jsou ještě členy AAOS, která pravidelně zve představitele všech Společností na své kongresy a tedy i předsedy ČSOT. Je to vždy velký ortopedický svátek a pozvání je více než gentlemanské. Bylo by jistě vhodné, aby ČSOT měla více informací o aktivitách svých členů, kterými se může chlubit nejen v takovémto článku, ale třeba i v zahraničí. Nezbývá než požádat členy ČSOT, aby informovali a vlastně se pochlubili svými aktivitami. Přispěje to ke zvýšení prestiže naší Společnosti Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Předseda ČSOT Již 20 let na trhu. Externí fixátory (PH-FIX, UNI-FIX, HYBRID, MP-FIX) Rekonstrukce ACL Páteřní fixátory Onkologické náhrady EP ramene Sosna ProSpon spol. s r.o., Jiřího Voskovce 3206, Kladno T , F The Art of Technical Surgery 5

6 OHLÉDNUTÍ SE ZA XVI. NÁRODNÍM KONGRESEM ČSOT 1 2 Ve dnech května 2012 proběhl v Olomouci XVI. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT). Pořádání kongresu bylo svěřeno Ortopedické klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci (mimochodem po 16 letech). Výbor ČSOT se rozhodl připomenout a uctít tímto způsobem osobnost prof. MUDr. Arnolda Pavlíka ( ). V předvečer kongresu proběhlo jednání výboru ČSOT a následně se konala schůze primářů ortopedických pracovišť v ČR. Z jednání vyplynulo, že existují značné rozdíly v délce čekání na endoprotézy kyčlí a kolen mezi jednotlivými pracovišti v Čechách a na Moravě. Současně si jednotlivé nemocnice vyjednávají individuální platební podmínky, důsledkem čehož jsou značné rozdíly v ceně balíčků v ČR. Velkým problémem se mohou stát také výběrová řízení na implantáty, v nichž mají nejvyšší váhu ekonomické parametry. Tak se na trh v ČR mohou dostat staré a nevyhovující protézy. Výbor ČSOT před tímto postupem varoval, současně však přiznal, že nemá reálné páky na to, aby mohl projednávané problémy efektivně ovlivnit. Slavnostního zahájení kongresu se zúčastnili olomoucký arcibiskup, děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci, ředitel FN Olomouc, zástupci kraje a města a rodina prof. Pavlíka (Obr. 1). Čtvrtečnímu odbornému programu dominovala dvě sympozia dětské ortopedie na počest prof. Pavlíka, která potvrdila dlouholetou tradici a vynikající úroveň české školy v této oblasti (Obr. 2). V dalším programu se projednávali komplikace aloplastik kyčlí a kolen, jejichž počet se zvyšuje nejen v důsledku narůstající četnosti primárních náhrad. Zvýšenou pozornost budeme muset věnovat především výběru vhodných implantátů. Ukazuje se, že ani moderní kloubní páry (keramika-keramika, resp. páry s vysokosíťovaným polyetylenem) nejsou definitivní odpovědí na riziko aseptického uvolnění. Strašákem časného pooperačního období jsou infekce a luxace, k nimž dochází přes veškerou osvětu, technologický pokrok a vysokou úroveň operační techniky. Zajímavá sdělení zazněla v sekcích věnovaných artroskopickým operacím. Kromě tradičních přednášek demonstrujících zručnost operatérů a výhody či nevýhody jednotlivých implantátů se objevily i práce hodnotící výsledky v delším časovém odstupu od operace. Poslední odpolední blok přinesl referáty týkající se nejrůznějších aspektů operační léčby degenerativních nemocí páteře. Atmosféra všech jednání byla pracovní a současně přátelská. Páteční program byl věnován tendinopatiím a entezopatiím, ortopedii nohy, úhlově stabilním implantátům, resp. nádorům pohybového aparátu. Přiznám se, že po náročném společenském 3 4 6

7 NEWSLETTER Č. 2 večeru jsem v pátek nečekal tak velkou účast. Účastníky kongresu zaujala nejen ortopedie nohy, která potvrdila svou současnou pozici na špici pomyslného ortopedického pelotonu (láká nejen novými operačními přístupy a moderními implantáty; obr. 3), ale také lehce kontroverzní sekce úhlově stabilní implantáty: pro a proti. Ukazuje se totiž, že patrně nejde o univerzální řešení pro všechny situace a všechny oblasti. V sekci nádory pohybového aparátu byl opakovaně zdůrazněn význam nácviku a udržování onkologického reflexu. Příklady podcenění zdánlivě benigní klinické situace jsou zvláště v této oblasti varující. Kongres se konal v moderním a příjemném NH Congress centru. Pořadatelé připravili pro milovníky historie a umění prohlídku Arcibiskupského paláce a Arcidiecézního muzea, k dispozici bylo i sportovní a regenerační zázemí blízkého centra Omega. Za vydařený považuji také komponovaný společenský večer, který nabídl pestrou zábavu i možnost si jen tak klidně posedět s přáteli (Obr. 4) Kongresu se zúčastnilo 431 lékařů a 239 nelékařů, předneseno bylo 111 lékařských a 35 sesterských sdělení, vystavovalo zde 41 firem. Za organizační stránku odpovídalo Ortopedické centrum Ústí nad Labem s.r.o., jehož výkon hodnotím jako velmi dobrý. K úspěchu kongresu přispěl nemalým dílem také tým naší kliniky. Rád bych na tomto místě poděkoval svým nejbližším spolupracovníkům, kteří velmi ochotně a obětavě pomáhali, kde bylo potřeba. Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Efektivní a komplexní fie ení pro operaãní sály Nov Universal Power System od spoleãnosti Zimmer Zimmer Czech, s.r.o. Na Vítûzné pláni 1719/4, Praha 4 Tel.: Fax: ZIM_INZ_PowerTools_85x111.indd :03:50 7

8 PARTNEŘI ČSOT Generální partner Partneři Hlavní partner ČLENSTVÍ V ČSOT Zájemce o plnohodnotné členství vyplní on-line přihlášku a odešle ji. Přihláška je na adrese: Multigen Plus CCK and CCK/H Přihlášky jsou předkládány dle stanov ke schválení na zasedání výboru ČSOT a projednány. Po schválení Vám firma Guarant Kancelář ČSOT, zašle složenku k zaplacení manipulačního poplatku a částkou odpovídajcí výši Vašich členských příspěvků. Po zaplacení a zařazení do registru členů jste členem ČSOT. Jako člen společnosti ČSOT se zavazujete postupovat podle stanov ČSOT a věříme, že získáte tím i určité výhody z členství plynoucí. Sekretář ČSOT KONTAKT GUARANT International spol. s r.o., Eliška Spurná, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , fax: , 8

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Kandidáti na funkci děkana PF UP Druhý ročník sympozia Radiologie hrudníku Molekulární patologie Z galerie olomoucké univerzity 27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Akademické obci se představili kandidáti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Svatoanenské listy 1/11

Svatoanenské listy 1/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 1/11 II. chirurgická klinika jako specializované cévně-chirurgické pracoviště Kvalita života a prevence Práce na stavbě ICRC pokračují Na jarní prázdniny do Beskyd Elektrofyziologické

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 4 říjen prosinec 2012. Přišel adventní čas

Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 4 říjen prosinec 2012. Přišel adventní čas Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK číslo 4 říjen prosinec 2012 Přišel adventní čas Významná ocenění Rádi bychom Vám představili odborníky VFN a 1. LF UK,.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů prosinec 2002 číslo 10 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Problematika dětské gynekologie Péče o jizvy v dětském věku Farmakologické možnosti léčby obezity Podpora duševního zdraví

Více

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2005 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Prezidenta ČR Václava Klause přivítali ředitel FN HK Leoš Heger, děkan LF UK Vladimír Palička a přednosta

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Děkujeme, pane řediteli. Několik slov před odchodem z funkce. Promoce. Velkorysý dar lékařské fakultě. Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Děkujeme, pane řediteli. Několik slov před odchodem z funkce. Promoce. Velkorysý dar lékařské fakultě. Noví vedoucí pracovníci 3 2009 Z OBSAHU ČÍSLA Děkujeme, pane řediteli Několik slov před odchodem z funkce Promoce Velkorysý dar lékařské fakultě Noví vedoucí pracovníci K osmdesátinám profesora Bohumila Konečného Hradecké medicínské

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2003 číslo 9 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Anémie u dětí Trombocytopénie v dětském věku Moderní ambulantní léčba dětské leukémie tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM

ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM O B S A H : ODBORNÉ PRÁCE strana Palát M.: Integrácia a jej makro- a mikroformy... 28-29 Gruber V., Mašková D.: Pokus o intenzivní

Více

S L O V A NĚKTERÉ KLINIKY ČEKÁ STĚHOVÁNÍ K ZAMYŠLENÍ. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A NĚKTERÉ KLINIKY ČEKÁ STĚHOVÁNÍ K ZAMYŠLENÍ. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Výstavba interního pavilonu se blíží k závěru. Pohled do prostorů metabolické JIP (konec března t. r.). Foto

Více

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami ROČNÍK 3 ZÁŘÍ 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami Více o projektu společné evropské klasifikace (str. 10) Vysoká škola

Více