ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011"

Transkript

1 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,32 Nedaňové příjmy , , ,84 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté transfery , , ,09 Příjmy celkem , , ,25 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , Daně z příjmů právnických osob , , ,55 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,37 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,00 15 Majetkové daně , , ,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 680, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 093, , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 182, Příjmy z pronájmu movitých věcí 75, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 7 000, , Příjmy z pronájmu majetku 7 000, , Příjmy z úroků (část) , , , Výnosy z finančního majetku , , ,86 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r , , Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l , ,60 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 246, , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Neidentifikované příjmy , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Ostatní nedaňové příjmy , , , Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 900,00 900,00 900, h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 900,00 900,00 900,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,38 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku , , Ostatní kapitálové příjmy , ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.přij.transf.ze státních fondů , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , , Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionál.rad , , Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně , ,39 42 Investiční přijaté transfery , ,39 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,09 Příjmy celkem (třídy ) , , , h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,95 Kapitálové výdaje , , ,80 Výdaje celkem , , ,75 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Potraviny 2 628, Ochranné pomůcky 2 892, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , Úroky a ostatní finanční výdaje , , Studená voda 8 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt 6 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby 2 800, Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 2 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , , Pohoštění , , , Nájemné za nájem s právem koupě , Ostatní nákupy jinde nezařazené , Ostatní nákupy , , , Zaplacené sankce 8 212, Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,30 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením 1 000, , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Nákup kolků 1 000,00 600, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 858, , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 858, , ,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00-0, Ostatní neinvestiční výdaje ,00-0,38 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,00-0,38 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,80 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,80 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,80 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,75 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,49 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) , , ,74- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,82 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,07- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,50- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Textsociální fond obce Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč Výdaje celkem ,- Kč Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,- Kč Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,38 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,18 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky ,13 71, ,93 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , ,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,18- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9

7 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,45 x ,45 x Budovy, haly a stavby x ,45 x , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,40 x ,40 x Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím x ,40 x , , , , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,47 x ,47 x ,47 0, ,47 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,92 x ,92 x ,92 0, ,92 0, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 800,00 x 1 800,00 x nein. přísp. nár. zdroje 1 800,00 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 7 200,00 x 7 200,00 x nein.přísp. EU 7 200,00 0, ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,00 x in.přísp.nár. zdroje ,00 0, ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,00 x in.přísp. EÚ ,00 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,85 x ,85 x Budovy, haly a stavby x ,85 x , , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 3 657,00 x 3 657,00 x Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 565, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 0, sčítání lidu ,00 0, ,00 565, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 0,00 x 1 246,60 x Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0, ,60 0, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 1 540, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 0, Komunální volby 0,00 0,00 0, ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9

8 Investice v roce 2011 Rekultivace skládky Diagnostická stezka Cyklostezka (Bělá hřebčín) Infrastruktura cestovního ruchu Bezdrátový rozhlas v obci Bělá Revitalizace zeleně v obci Bělá Hřiště pro malé a velké turisty v Bělé ,-Kč ,-Kč 3.000,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Dotace: Bezdrátový rozhlas v obci Bělá SZIF Příspěvek společenství EU ,- Kč Příspěvek z národních zdrojů ,-Kč MSK KÚ ,-Kč Infrastruktura cestovního ruchu v obci Bělá Příspěvek MSK KÚ ,- Kč Revitalizace zeleně v obci Bělá Příspěvek SFZP ČR ,85 Kč neinvestiční příspěvek dotace ERDF ,45 Kč neinvestiční příspěvek MSK KÚ ,- Kč investiční příspěvek Projektová příprava Cyklostezky Příspěvek Nadace OKD ,- Kč Diagnostická stezka II. etapa Příspěvek Nadace OKD ,- Kč Fotbal bez hranic Euroregion Silesia CZ Opava dotace z ERDF ,- Kč Dne byla na účet obce převedena II. platba Regionální rady soudružnosti Moravskoslezsko ve výši ,39 Kč na financování akce Výstavba víceúčelového sálu v obci Bělá. Půjčky úvěry úvěry od KB Opava na: Bezdrátový rozhlas v obci Bělá konsolidace úvěru u ČS Hřiště pro malé a velké turisty v Bělé konsolidace půjčky poskytnuté Daliborem Tesařem revolvingový účet ve výši půjčka firmy Dopfin trade, Dolní Benešov ve výši ,- Kč ,82 Kč ,- Kč Kč ,- Kč ,- Kč Transféry: TJ Sokol Bělá ve výši AVZO SDH ,- Kč 2.000,- Kč 5.000,- Kč Obec je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bělá neinvestiční příspěvek na provoz ve výši ,- Kč Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši ,40 Kč (85% evropský podíl ,44 Kč, 15 % národní podíl ve výši ,96 Kč),která byla poukázána na účet obce a následně v plné výši převedena ZŠ a MŠ Bělá, příspěvková organizace. Na investiční akci Hřiště pro malé a velké turisty v Bělé byla podespána smlouva s ROP Moravskoslezsko na financování této akce ve výši 92,50 % celkových nákladů tj. max. výše ,20 Kč. Do konce roku 2011 nebyla tato částka proplacena h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9

9 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Anna Žvaková Marie Žůrková Karel Krupa h25m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DI8A XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 10042015) DSO Lazce 95 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 18232493 název DSO Lazce 95 MO ulice,

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více