OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese (česká verze: 1. Úvodní ustanovení Uvedené obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a provozovatelem internetového obchodu, kterým je Dominika Svorcik, místem podnikání Bělocká 153, Dobrovíz, IČ , DIČ CZ jako frančízantem společnosti 8careers Mikolaj Masluk-Meller se sídlem Berolinastr. 3, Berlin (dále jen poskytovatel ) a jinou fyzickou osobou (dále jen objednatel ) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese: (česká verze: (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ). 2. Vymezení pojmů Poskytovatel (Dominika Svorcik) - je provozovatel internetového obchodu a osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Objednatel - objednatelem je spotřebitel tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Příjemce služby - objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které objednatel svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil. Uzavření smlouvy - objednávka objednatele učiněná na stanoveném formuláři umístěném na webových stránkách poskytovatele je návrhem smlouvy, kdy samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele objednateli s návrhem (objednávkou) objednatele (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; Objednanou službou - služby nabízené poskytovatelem na internetových stránkách poskytovatele a vybrané objednavatelem v objednávce doručené poskytovateli. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat služby od objednatele je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Je-li smluvní stranou fyzická osoba - spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 3. Uzavření smlouvy Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné včetně všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také případné informace o nákladech spojených dodáním služby. Informace o nákladech spojených s dodáním služby uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je služba poskytována v rámci území České republiky. Pro objednání služby vyplní objednavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávané službě - výši a způsobu úhrady ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby - informace o případných dalších nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako objednávka ) - údaje o objednateli (jméno a příjmení, adresa, adresa pro doručení zboží, , telefon, skype) Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa objednatele ). Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká pouze doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednatelem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

3 smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 4. Cena služby a platební podmínky Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy objednatel hradí poskytovateli bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č /0100, vedený u Komerční banky (dále jen účet poskytovatele ) pod přiděleným variabilním symbolem před dodáním objednané služby; Závazek objednatel uhradit cenu služby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený účet poskytovatele. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatele objednateli nelze vzájemně kombinovat. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. 5. Odstoupení od smlouvy Objednatel má v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do poskytnutí služby (okamžikem poskytnutí služby je myšlen okamžik odeslání služby objednateli). Objednatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel (poskytovatel) před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli (objednateli), že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, což poskytovatel učinil sdělením obsaženým v objednávce a objednatel jej vzal na vědomí a souhlasil s ním odesláním objednávky poskytovateli. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené výše. Odstoupení od smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu místa provozovny poskytovatele Litoměřická 405/9, Praha 9, či na adresu elektronické pošty poskytovatele: případně písemně faxem na fax: V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal. Nárok na úhradu případné škody vzniklé je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí služby objednatelem je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem. 6. Dodání služby Dodání zboží je poskytovatelem uskutečněno dle výběru objednatele, a to:

4 - zasláním na elektronickou poštovní adresu ( ) objednatele v příloze v běžném formátu - zasláním písemně poštou na adresu objednatele - v případě konzultací tyto budou poskytnuty přes službu Skype Ceny jednotlivých způsobů doručení služby jsou uvedeny při objednání služby. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Objednaná služba bude poskytovatelem dodána ve smluvených lhůtách. V případě služby poskytnutí a vypracování CV má poskytovatel nárok na jednu úpravu zaslaného CV dle požadavku poskytovatele v ceně služby. Termíny poskytnutí služby jsou uvedeny v ceníku služeb. Tyto termíny nejsou ze strany poskytovatel závazné, avšak tento se je bude snažit dodržet. Krátkodobá zpoždění způsobená nárůstem poptávky nemohou být vyloučena. Zpracování objednávky a poskytnutí služby začíná pouze po obdržení platby objednatele a poté, co objednatel poskytne svá data, doba dodání nezačíná běžet až do plného zaplacení a poskytnutí údajů. 7. Práva z vadného plnění služby Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku). Objednatel je povinen bezprostředně po dodání (poskytnutí) služby bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni, kdy mu byla služba poskytnuta informovat poskytovatele o případných zjištěných vadách, a to uplatněním vadného plnění viz.níže. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele na adrese provozovny tj. Litoměřická 405/9, Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele reklamaci služby. Objednatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího uplatnění. 8. Další práva a povinnosti smluvních stran Poskytovatel není ve vztahu ke objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy: Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele. Objednatel je při poskytování služby povinen spolupracovat s poskytovatelem a včas nejpozději do 7 dnů odpovídat na případné dotazy poskytovatele související s poskytnutím služby. V případě, že objednatel nebude při poskytování služby řádně spolupracovat, tedy zejména odpovídat na dotazy a

5 sdělení poskytovatele, odstraňovat nejasnosti a poskytovat úplné a správné údaje je poskytovatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. 9. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje ). Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o případné změně těchto údajů. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou bez předchozího souhlasu objednatel předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 11. Doručování Objednateli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho v objednávce.

6 12. Závěrečná ustanovení Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Smlouva včetně potvrzení obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Kontaktní údaje poskytovatel: - adresa pro doručování Litoměřická 405/9, Praha 9 - adresa elektronické pošty: - telefon V Praze dne

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby - podnikatele Bivoj Kolář se sídlem Nerudova 39, 118 00 Praha 1 identifikační číslo: 10038124 podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Mgr. Štěpán Hajžin, Sídlo: Stradov 110, 403 39 Chlumec, Kontaktní adresa: Stradov 110, 403 39 Chlumec, IČ: 72659475, DIČ: neplátce DPH, Kontaktní osoba: Monika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BENECYKL s.r.o. čl se sídlem Chvalovka1342/9, 635 00, Brno identifikační číslo: 29298725 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY podnikatele VMD DROGERIE Ing. Josef Chmelař se sídlem Masarykova 145, 698 01 Veselí nad Moravou identifikační číslo: 18201130 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Aleny Grimmichové, bytem a místem podnikání Na Hlinkách 102, Husinec-Řež, 250 68 identifikační číslo: 12267716 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro Martin Novotný s místem podnikání Rafanda 512, 696 05 Milotice identifikační číslo: 75628325 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 Provozovatel zapsán v: Magistrát města Kladna, odbor obecní živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Společnost Nadační fond Drab foundation se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika identifikační číslo: 03265561 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.sviticibobule.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.sviticibobule.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.sviticibobule.cz provozovaného společností Light Berries, s.r.o., se sídlem U Uranie 1346/15, 170 00, Praha 7, identifikační číslo: 03166384, daňové identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Dušana Mikulenčáka, se sídlem Bratislavská 1379/7B, identifikační číslo: 644 57 621, zapsané

Více