Odstavec 1: Charakteristika látky, příprava a firma/závod. Odstavec 2: Možná nebezpečí. Plné znění H-pravidla: viz níže odstavec 16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odstavec 1: Charakteristika látky, příprava a firma/závod. Odstavec 2: Možná nebezpečí. Plné znění H-pravidla: viz níže odstavec 16"

Transkript

1 Bezpečnostní list greenteq MS-Polymer-lepidlo-transparentní (křišťálově čiré) datum vydání 21/05/2015 přepracováno 21/05/2015 nahrazuje: 28/06/2015 verze 3.0 Odstavec 1: Charakteristika látky, příprava a firma/závod 1.1 Identifikace produktu Forma produktu: směs Obchodní název: greenteq MS-Polymer-lepidlo-transparentní (křišťálově čisté) 1.2 Relevantní použití látky nebo směsi a nedoporučené použití Relevantní použití Hlavní kategorie využití: průmyslové využití Nedoporučené využití 1.3 Údaje o dodavateli,který připravil VBH HOLDING AG SIEMENSSTRAßE KORNTAL-MÜNCHINGEN-Německo Tel. 0049(0) Telefonní číslo pro případ nouze Nouzové telefonní číslo: +49 (0) (dostupné 24hod.) Odstavec 2: Možná nebezpečí 2.1 Zatřídění látky nebo směsi Zatřídění dle nařízení (EG) č.1272 / 2008 (CLP) Aquatic Chronic 3 H412 Plné znění H-pravidla: viz níže odstavec Zatřídění elementů Zatřídění dle nařízení (EG) č.1272 / 2008 (CLP) Signální slovo (CLP) : - Údaj o nebezpečnosti Bezpečnostní údaj : H412-škodlivý pro vodní organismy,s dlouhodobým působením : P273- Zabraňte uvolnění do životního prostředí P501-Obsah/nádobu odneste a zlikvidujte na příslušném místě pro nebezpečný nebo zvláštní odpad EUH pravidla : EUH2008- zahrnuje reakční hmotu z α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) und α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3- (3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tertbutyl-4- hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylen),3-(2- aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, 3-Aminopropyltriethoxysilan, reakční hmotu až (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Může vyvolat alergické reakce EUH210 bezpečnostní datový je na vyžádání 2.3 Jiná nebezpečí 21/05/2015 CZ (česky) Stránka 1 z 8

2 Odstavec 3: Složení / údaje o jednotlivých komponentech 3.1 Látka nepoužitelná 3.2 Směs jméno identifikátor produktu % Zatřídění dle nařízení (EG) č.1272/2008 (CLP) vinyltrimethoxysilane (CAS-Nr) (EG-Nr.) (REACH-Nr) ,5-5 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (inhalace), H332 Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane (CAS-Nr) (EG-Nr.) ,5 Aquatic Chronic 4, H413 3-Aminopropyltriethoxysilan (CAS-Nr) (EG-Nr.) (EG Index-Nr.) (REACH-Nr) reakční hmota až(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl- 4-piperidyl sebacate reakční hmota z α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5- tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ωhydroxypoly(oxyethylen) und α-3-(3-(2h- benzotriazol- 2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3- (2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylen) 0,1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 (REACH-Nr) ,1-1 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 (EG-Nr.) (EG Index-Nr.) (2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane (CAS-Nr) (EG-Nr.) metanol (CAS-Nr) (EG-Nr.) (EG Index-Nr.) X 0,1-1 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 0,1-1 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 0,1-1 Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Oral), H301 STOT SE 1, H370 Specifické hraniční hodnoty koncentrace: jméno Identifikátor produktu specif.hraniční hodnota koncentrace metanol (CAS-Nr) (EG-Nr.) (3 =< C < 10) STOT SE 2, H371 (C >= 10) STOT SE 1, H370 Plné znění H-pravidla: viz níže odstavec 16 Odstavec 4: Opatření první pomoci (EG Index-Nr.) X 4.1 Popis opatření první pomoci Opatření první pomoci při vdechnutí: Opatření první pomoci při kontaktu s pokožkou: Opatření první pomoci při vniknutí do očí: Opatření první pomoci při požití: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Při používání v běžných podmínkách nehrozí nějaké významné riziko inhalace. Při používání v běžných podmínkách nehrozí nějaké významné riziko poškození pokožky. Co nejrychleji po dobu 15minut oči vyplachovat nebo sprchovat velkým množstvím vody. Při nepřestávajícím dráždění očí: vyhledejte pomoc nebo radu lékaře Při dodržení běžných podmínek používání nehrozí nebezpečí požití. 21/05/2015 CZ (česky) Stránka 2 z 8

3 4.2 Nejdůležitější akutní a zpomalovací symptomy a působení 4.3 Pokyny pro lékařskou rychlou pomoc nebo speciální péči Odstavec 5: Opatření proti případnému požáru 5.1 Hasící prostředky Určené hasící prostředky: Jsou přípustné veškeré hasící prostředky. 5.2 Zvláštní,z látky nebo směsi vycházející nebezpečí Nebezpečí požáru: Nehořlavé 5.3 Poznámky pro boj s požárem Ochrana při požáru: Při hašení si nasaďte příslušné ochranné oblečení,rukavice,ochr.brýle. Použijte pro ochranu dýchacích cest respirátor. Odstavec 6: Opatření v případě náhodného uvolnění 6.1 Bezpečnostní opatření vztažené na osoby,bezpečnostní vybavení Všeobecná opatření: Pro personál neškolený na nouzové situace Nasazené síly 6.2 Opatření k ochraně životního prostředí 6.3 Metody a materiál pro čištění a vrácení Postup čištění: 6.4 Odkaz na jiné odstavce Odstavec 7: Manipulace a skladování Při práci si nasaďte příslušné ochranné oblečení, rukavice, ochr.brýle. Pro ochranu dýchacích cest použijte respirátor. Mechanicky očistit a zbytky lepidla uložit k likvidaci do příslušné nádoby 7.1 Bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci Bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci : Při práci nejezte,nepijte,nekuřte. Po opuštění pracovního místa a před jídlem,pitím nebo kouřením si omyjte ruce mýdlem a vodou. Teplota pro použití: 5-40 o C 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování s ohledem na nesnášenlivost Skladovací podmínky: skladujte v chladné,dobře větrané místnosti Maximální doba skladování: 12 měsíců Teplota skladování: 5-25 o C 7.3 Specifické koncové použití 21/05/2015 CZ (česky) Stránka 3 z 8

4 Odstavec 8: Omezování a sledování expozice / Osobní ochranné pomůcky 8.1 Sledované parametry tetramethylorthosilicate ( ) Německo TRGS 900 hraniční hodnota prac.místa (mg/m³) 2 mg/m³ Německo TRGS 900 hraniční hodnota prac.místa (ppm) 0,3 ppm Německo TRGS 900 limit (mg/m³) 2 mg/m³ Německo TRGS 900 limit (ppm) 0,3 ppm metanol ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm EU pokožka Německo TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 270 mg/m³ Německo TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 200 ppm Německo TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 1080 mg/m³ Německo TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 800 ppm 8.2 Omezení a sledování expozice Osobní vybavení ochran. pomůckami: Ochrana rukou: Ochrana očí: Ochrana těla a pokožky: Ochrana dýchacích cest: Rukavice. Ochranné brýle. Ochranné rukavice. Ochranné brýle Nejsou nutná žádná specifická ochranná opatření. Nejsou nutná žádná specifická opatření. Dostatečné větrání,případně možno použít ochranný respirátor. Odstavec 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Údaje k základním fyzikálním a chemickým vlastnostem Skupenství: tekutina Vzhled: pasta Barva: transparentní,čirá Zápach: charakteristický Hustota: 1,06 g/ml Ředitelnost: voda : neředitelné 9.2 Jiné údaje Odstavec 10: Stabilita a reaktivita 10.1 Reaktivita 10.2 Chemická stabilita 21/05/2015 CZ (česky) Stránka 4 z 8

5 10.3 Možnost nebezpečných reakcí 10.4 Omezení 10.5 Nesnášenlivé materiály 10.6 Nebezpečné rozkladové zplodiny Za běžných okolností žádné Odstavec 11: Toxikologické údaje 11.1 Údaje o toxikologickém působení Akutní toxicita: vinyltrimethoxysilane ( ) LD50 krysa orálně LD50 kožně králík LC50 krysa inhalace (prach/mlha -mg/l/4h) metanol ( ) LD50 krysa orálně LD50 kožně králík LC50 krysa inhalace (ppm) 3-Aminopropyltriethoxysilan ( ) LD50 krysa orálně LD50 kožně králík LC50 krysa inhalace (ppm) leptání/podráždění kůže: poškození/podráždění očí: Zcitlivění dýchacích cest/kůže: Mutagenita v zárodečných buňkách: Karcinogennost: Reprodukční toxicita: Toxicita specifických cílových orgánů při jednorázovém kontaktu: Toxicita specifických cílových orgánů při vícenásobném kontaktu: Aspirační nebezpečí: 7120 mg/kg 3540 mg/kg 16,8 mg/l/4 hod mg/kg mg/kg ppm/4h 2830 mg/kg samec 4290 mg/kg leptavý 6h 5 ppm samec Odstavec 12: Údaje vztažené na životní prostředí 12.1 Toxicita vinyltrimethoxysilane ( ) LC50 ryby 1 EC50 dafnie 1 EC50 jiné vodní organismy mg/l 168,7 mg/l 210 mg/l 21/05/2015 CZ (česky) Stránka 5 z 8

6 metanol ( ) LC50 ryby 1 LC50 jiné vodní organismy 1 EC50 dafnie 1 LC50 ryby 2 LC50 jiné vodní organismy 2 ErC50 (řasa) 3-Aminopropyltriethoxysilan ( ) LC50 ryby 1 EC50 dafnie 1 EC50 jiné vodní organismy 1 ErC50 (řasa) NOEC trvalé řasy 48h 3289 mg/l dafnia magna (perloočky) 48h 2500 mg/l crangon crangon mg/l 96h 290 mg/l Brachydanio rerio (Dánio pruhované) 8000 mg/l 96h mg/l ulva pertusa 96h 934 mg/l Brachydanio rerio (Dánio pruhované) 48h 331 mg/l Daphnia magna (perloočky) 5.75h 43 mg/l Pseudomonas putida 72h 1000 mg/l Desmodesmus subspicatus (zelená sladkovodní řasa) 72h 1,3 mg/l Desmodesmus subspicatus (zelená sladkovodní řasa) 12.2 Persistence a rozložitelnost 3-Aminopropyltriethoxysilan ( ) Persistence a rozložitelnost Není snadno biologicky rozložitelný. Hydrolýza ve vodě. Biologický rozklad 28d 67 % 12.3 Bioakumulační potenciál 3-Aminopropyltriethoxysilan ( ) Biokoncentrační faktor (BCF REACH) Bioakumulační potenciál 3,4 Cyprinus carpio (kapr) není bioakumulativní 12.4 Mobilita v půdě 12.5 Výsledky PBT- a vpvb-posuzování 12.6 Jiná škodlivá působení Odstavec 13: Likvidace 13.1 Postup likvidace Místní předpisy (pro odpad): Likvidace dle místních případně národních bezpečnostních předpisů a nařízení. Odstavec 14: Pokyny pro přepravu Odpovídá požadavkům ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 14.1 ADR číslo UN Žádné nařízení ve smyslu přepravních předpisů pro nebezpečný náklad 14.2 Řádné označení zásilky nepoužitelné 14.3 Třídy nebezpečnosti přepravy nepoužitelné 21/05/2015 CZ (česky) Stránka 6 z 8

7 14.4 Skupina balení Nepoužitelné 14.5 Nebezpečí pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí: NE Nejsou k dispozici žádné další informace Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele -Pozemní doprava Přepravní předpis (ADR): Žádné nařízení ve smyslu přepravních předpisů pro nebezpečný náklad 14.7 Přeprava hromadného nákladu dle přílohy II MARPOL-dohody 73/78 a dle předpisu IBC Nepoužitelné Odstavec 15: Právní předpisy EU-nařízení,předpisy Nemá omezení dle v příloze XVII obsažených látkách Neobsahuje žádné REACH-jmenované sloučeniny Neobsahuje žádné látky jmenované v příloze REACH XIV Národní předpisy Německo VwVwS: ohrožení vody (WGK) 1, vodu slabě ohrožující (zatřídění dle VwVwS, příloha 4) Nařízení o nebezpečných událostech 12.BImSchV: nepodléhá 12.BImSchV (Spolkové ochranné nařízení o imisích) (nařízení o nebezpečných událostech) 15.2 Přeprava hromadného nákladu dle přílohy II MARPOL-dohody 73/78 a dle předpisu IBC Odstavec 16: Další informace Plné znění H- a EUH vět: akutní Tox. 3 (kožní) akutní toxicita (kožní), kategorie 3 akutní Tox. 3 (inhalace) akutní toxicita (inhalační), kategorie 3 akutní Tox. 3 (orální) akutní toxicita (orální), kategorie 3 akutní Tox. 4 (inhalace) akutní toxicita (inhalační), kategorie 4 akutní Tox. 4 (orální) akutní toxicita (orální), kategorie 4 Aquatic Acute 1 akutně ohrožující vody, kategorie 1 Aquatic Chronic 1 trvale ohrožující vody, kategorie 1 Aquatic Chronic 2 trvale ohrožující vody, kategorie 2 Aquatic Chronic 3 trvale ohrožující vody, kategorie 3 Aquatic Chronic 4 trvale ohrožující vody, kategorie 4 21/05/2015 CZ (česky) Stránka 7 z 8

8 Eye Dam.1 poškození očí/podráždění očí, kategorie 1 Flam.Liq.2 hořlavé tekutiny, kategorie 2 Flam.Liq.3 hořlavé tekutiny,kategorie 3 Skin Corr. 1B poleptání pokožky/podráždění pokožky,kategorie 1B Skin Sens.1 zcitlivění-pokožky, kategorie 1 STOT SE 1 specifické cílové orgány-toxicita (jednorázový kontakt),kategorie 1 H225 tekutina a pára snadno hořlavé H226 tekutina a pára hořlavé H301 Jedovatý při požití H302 poškozující zdraví při požití H311 Jedovatý při kontaktu s pokožkou H314 způsobuje těžké poleptání pokožky a těžké poškození očí H317 může vyvolat alergické reakce pokožky H318 způsobuje těžké poškození očí H331 jedovatý při vdechnutí H332 zdravý poškozujíc při vdechnutí H370 poškozuje orgány H400 Velmi jedovatý pro vodní organismy H410 velmi jedovatý pro vodní organismy s dlouhodobým působením H411 Jedovatý pro vodní organismy,s dlouhodobým působením H412 Škodlivý pro vodní organismy,s dlouhodobým působením H413 Může být škodlivý pro vodní organismy,s dlouhodobým působením EUH208 Obsahuje. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Bezpčnostní list je k dispozici na vyžádání. greenteq Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou určeny pro charakteristiku produktu pouze z hlediska zdraví, bezpečnosti a podmínek prostředí. Tyto specifické vlastnosti výrobku nesmí být považovány za záruku produktu. 21/05/2015 CZ (česky) Stránka 8 z 8

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list Datum vydání: 11/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 4296 - OUTBOARD ENGINE

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Loctite 330 Strana 1 z 17 Č. BL. : 416828 Datum revize: 22.07.2015 Datum výtisku: 03.09.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 19.01.2015 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12132672216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX PU 30

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX PU 30 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX PU 30 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název ARDEX PU 30 Číslo výrobku 4888 1.2 Příslušná určená

Více

SOKRATES Colour. 34590-94-8 252-104-2 2 neklasifikován

SOKRATES Colour. 34590-94-8 252-104-2 2 neklasifikován STRANA: 1/7 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES- disperzní akrylátová barva 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Výrobek je určen

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

SOKRATES Email-professional

SOKRATES Email-professional STRANA: 1/7 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES- disperzní akrylátová barva univerzální lesklá, pololesklá 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Verze č.: 2.0 REACH Datum vydán:14.11. 2011 Datum poslední revize: 29.4. 2015 Nahrazuje verzi ze dne: 20.6.2014 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 Název výrobku: CLEARFIX Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: CLEARFIX 1.2 Použití přípravku: Průhledné lepidlo na plasty 1.3 Podrobné

Více

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č.

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RTUŤ Datum vydání: 3.10.2011 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Rtuť Indexové

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek Datum vydání: 3.7.2008 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 9. 2006 / 15. 6. 2015 Verze: 3.00. Okapox GF-M Komp. B

Datum vydání / revize BL: 12. 9. 2006 / 15. 6. 2015 Verze: 3.00. Okapox GF-M Komp. B ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: * 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: tužidlo pro epoxidové

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6. Datum vydání: 17.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.9.2009 Datum revize: 1.2.2013 Strana 1 z 11 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Železo PST Název Fe 100 PST Kat. č. 10003169 Činidlo

Více

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4 Strana: 1 z 8 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo REACH: Neuvádí

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 16.11.2010 Datum revize: 16.7.2015 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 38-40% ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více