ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)"

Transkript

1 ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) Přítomni: - 12 členů výboru Regionální rady - JUDr. Eva Kafková, ředitelka Krajského úřadu MSK - Ing. Anna Klimšová, odbor financí Krajského úřadu MSK - Ing. David Sventek, MBA, úřad Regionální rady - Ing. Ivana Růžičková, úřad Regionální rady - Ing. Alena Tomasová, úřad Regionální rady - Ing. Vladimír Gelnar, úřad Regionální rady Omluveni: - Ing. Petr Kajnar - Ing. Ivan Strachoň - Mgr. Pavel Drobil 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko zahájil předseda Regionální rady Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů výboru Regionální rady je přítomno do této doby 11 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 3 členové výboru Regionální rady. Ing. Tošenovský sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán Návrh programu 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, který byl předložen na stůl. Ing. Tošenovský - dal hlasovat o návrhu programu 9. zasedání výboru Regionální rady schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/58 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ). Hlasování nebyli přítomni členové výboru p. Pavol Lukša a Ing. Miroslav Pulchart. Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko provedou zaměstnankyně Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko p. Vladimíra Kajzarová a sl. Lenka Malínková.

2 Schválení zápisu z 8. zasedání výboru Regionální rady: Ověřovateli zápisu z 8. zasedání výboru Regionální rady, konaného dne 28. června 2007, byli Mgr. Pavel Drobil a Bc. Pavel Adamec. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s jeho obsahem a nemají k němu připomínky. Mgr. Pavel Drobil byl omluven, ale sdělil, že zápis přečetl, souhlasí s průběhem zasedání a nemá k němu připomínky. Zpráva o ověření zápisu byla poté členy výboru Regionální rady vzata na vědomí (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/59 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ). Hlasování nebyli přítomni členové výboru p. Pavol Lukša a Ing. Miroslav Pulchart. Volba ověřovatelů zápisu: Za ověřovatele zápisu z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byli navrženi: Mgr. Ivan Týle Ing. Vít Slováček Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/60 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ). Hlasování nebyli přítomni členové výboru p. Pavol Lukša a Ing. Miroslav Pulchart. K MATERIÁLU č. 1 Zpráva o plnění rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/61 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení Hlasování nebyli přítomni členové výboru PhDr. Jaroslava Wenigerová a Ing. Miroslav Pulchart. 2

3 K MATERIÁLU č. 2 Žádost o úpravu podmínek poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok Ing. David Sventek, MBA podal vysvětlení k probíhajícím diskusím s Ministerstvem pro místní rozvoj - Ing. Tošenovský navrhl změnu v bodě 1 písm. c) navrženého usnesení, a to zkrácení lhůty pro umožnění částečného vyúčtování prostředků z dotace podle bodu 1 písm. a) vyčerpaných k do Ing. Tošenovský nechal hlasovat o pozměněném návrhu usnesení - schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/62 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ). Hlasování nebyli přítomni členové výboru PhDr. Jaroslava Wenigerová a Ing. Miroslav Pulchart. K MATERIÁLU č. 3 Návrh na změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko od Ing. Tošenovský nechal hlasovat o návrhu usnesení - schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/63 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení Hlasování nebyli přítomni členové výboru PhDr. Jaroslava Wenigerová a Ing. Miroslav Pulchart. 3

4 K MATERIÁLU č. 4 Návrh Statutu sociálního fondu zaměstnanců Regionální rady - Ing. Zdeněk Stanjura namítl, že takto postavený návrh Statutu sociálního fondu zaměstnanců Regionální rady vyžaduje příliš mnoho administrace a je neprogresivní - P. Lukša navrhl snížit příspěvek z rozpočtu Regionální rady ze 4% na 3% ročního objemu zúčtovaných hrubých mezd zaměstnanců - Po ukončení diskuse Ing. Evžen Tošenovský navrhl odložit tento materiál a po zapracování připomínek a konzultaci s ředitelkou krajského úřadu jej předložit na některém z příštích zasedání výboru Regionální rady K MATERIÁLU č. 5 Návrh úpravy rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro rok P. Novák navrhl s ohledem na odložení projednání materiálu č. 4 upravit v rámci navrhovaného rozpočtového opatření objem prostředků na příslušných položkách, které se měly týkat čerpání Sociálního fondu, a to v celkové výši 480 tis. Kč dle bodu 7 důvodové zprávy k předloženému materiálu Ing. Tošenovský nechal hlasovat o pozměněném návrhu usnesení - schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/64 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ). 4

5 K MATERIÁLU č. 6 Informace o aktualizaci Regionálního operačního programu, návrh na schválení verze 5 - P. Lukša vznesl dotaz týkající se komunikací II. a III. třídy - Ing. Vladimír Gelnar podal komentář k průběhu a aktuálnímu stavu - Ing. Ing. Stanjura doporučoval bližší komunikaci s městy - Ing. Tošenovský upozornil na nutnost rychlého zapracování úprav do 6 verze ROP. Členové výboru budou vzhledem k časové tísni informováni o těchto změnách ex-post v co nejkratším termínu - Ing. David Sventek, MBA informoval o připomínkách, které byly předneseny v Bruselu 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/65 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení K MATERIÁLU č. 7 Návrh na projednání Operačního manuálu Regionálního operačního programu, verze 2.0, včetně jeho příloh Ing. Sventek, MBA, podal bližší informace. 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/66 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení K MATERIÁLU č. 8 Návrh na projednání Příručky pro žadatele, Příručky pro příjemce včetně jejich příloh a metodických pokynů řídícího orgánu v rámci Regionálního operačního programu 5

6 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/67 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení K MATERIÁLU č. 9 Návrh na vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko - Ing. Tošenovský požádal, aby pro snadnější identifikaci výzvy bylo do závorky uváděno o jakou výzvu se jedná 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/68 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení K MATERIÁLU č. 10 Návrh na úpravu zastoupení institucí v Monitorovacím výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko - Ing. Sventek, MBA podal komentář k předloženému materiálu a doporučil rozšíření Monitorovacího výboru o druhého zástupce Ministerstva pro místní rozvoj s odvoláním na připomínku náměstka ministra pro místní rozvoj 0 se zdrželo) přijato usnesením č. 9/69 (text uveden v příloze č. 2 - Usnesení RŮZNÉ: Ing. Sventek, MBA podal informace o chystaném auditu shody. Ing. Sventek, MBA podal informace o předpokládaném schválení definitivní verze ROP. 6

7 Předpokládaný termín konání příštího zasedání výboru Regionální rady bude po schválení ROP, byl navrhnut termín ZÁVĚR: Předseda Regionální rady Ing. Evžen Tošenovský ukončil 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Přílohy: Příloha číslo 1: Návrh programu 9. zasedání výboru Regionální rady Příloha číslo 2: Usnesení č. 9/58 9/69 Příloha číslo 3: Prezenční listina Zapsala: Lenka Malínková Vladimíra Kajzarová V Ostravě dne Zápis včetně příloh ověřili: Mgr. Ivan Týle. Ing. Vít Slováček. Ing. Evžen Tošenovský předseda Regionální rady. 7

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 6. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 7. 3. 2007 ------------------------------------------------------------- čís. 6/31-6/38

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program:

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program: Zápis z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 04 pril 1. Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 04 pril 1 Zápis z 16. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Datum konání: Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 12. 9. 2013 20. 9. 2013, korespondenční hlasování

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

Z á p i s. 5. Revolvingový úvěr ZH KHK - Letter of Comfort Zastupitelstva KHK

Z á p i s. 5. Revolvingový úvěr ZH KHK - Letter of Comfort Zastupitelstva KHK Z á p i s z 12. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 4. 2010 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva hlavního mesta Prahy, které se konalo dne 24.2.2005 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více