Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu za rok 2014"

Transkript

1 Mikroregion Kahan dso Hutní osada 14, Zastávka Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Mikroregion Kahan dso návrh na závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso za rok 2014: 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2014 (Výkaz FIN 2-12) PŘÍJMY schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Příloha: Výkaz FIN 2-12 M k výkaz pro hodnoceni plněnĺ rozpočtu Mikroregionu Kahan dso v plném členěnĺ podle rozpočtové skladby, Komentář k vlastnímu hospodaření 2) Hospodaření s majetkem Výsledek inventarizace k : nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. V roce 2014 nepořídil Mikroregion Kahan dso žádný majetek. 3)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MK dso za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti MK dso a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření USC a DSO pracovníkem odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2014 byly ziištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení par.10 odst.3 písm.c)zákona o přezkoumávání hospodařeni, a to: Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy -Nebyla podána písemná informace přezkoumá valícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu

2 II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnostl Ill. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územnĺho celku O % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku O % c) podíl zastaveného majetku na celkového majetku územního celku 0,0 % Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni za rok ) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondúm a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté ÚZ Účel poskytnuté dotace Poskytovatel Poskytnuto Skutečně čerpáno 214 Marketink tur.destinace MK Rozpočet Jihom. kraje Kč Kč 5) Tvorba a použití peněžních fondů Peněžní tondy nebyly v roce 2014 tvořeny. 6) Přehled poskytnutých dotací Dotace v roce 2014 nebyly poskytnuty. 7) Cizí prostředky přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček V roce 2014 neměl Mikroregion Kahan dso žádné úvěry a půjčky. Vyvěšeno: ~1A. ~ Sňato: Zveřejněno na el. úřední desce Od: Ý~. š J 1j

3 MIKROREGION KAHAN DSO v vw.mikrore~zionkahan.cz Hutní osada 14 tel: Zastávka fax: manazer~mikroregionkahan.cz KOMENTÁŘ K VLASTNÍMU HOSPODAŘENÍ P80 ZA ROK 2014 o o o Účetní jednotka v roce 2014 účtovala podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění vyhlášky č. 410/09 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČÚS v platném znění Dále se účetní jednotka rovněž řídila metodickými pokyny JMK. Dle ~ 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v roce 2014 nenastala žádná skutečnost pro použití nových účetních metod, nebyly měněny způsoby oceňování. Účetní jednotka neúčtuje o zásobách. Dle ~ 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nenastaly za období počínající koncem rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky žádné skutečnosti, jejichž důsledky by měnily finanční situaci účetní jednotky. V roce 2012 bylo zahájeno proúčtování odpisů na stranu MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D příslušného účtu skupiny 07,08 Oprávky k dlouhodobému majetku. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu bylo účtováno o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D účtu 67- Výnosy z transferů. V roce 2014 se odpisy provádějí a účtují lx ročně a to k daného roku. Finanční hospodaření Mikroregionu Kahan dso probíhalo v roce 2014 na základě schváleného rozpočtu. Mikroregion Kahan dso prováděl pravidelná rozpočtová opatření, která vycházela z aktuálních potřeb dso a změn ve struktuře příjmů a výdajů. Ve vývoji finančního hospodaření Mikroregionu Kahan nedošlo v roce 2014 k neočekávaným výkyvům, stejně jako nebyly činěny zásadní organizační a metodické zrněny, které by ovlivnily finanční hospodaření mikroregionu v roce V roce 2014 vznikl kladný výsledek hospodaření Mikroregionu Kahan dso ve výši - 45.tis.Kč (dle Výkazu zisku a ztrát).

4 Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 201 4(dle výkazu REN 2-12M): ~ Část příjmová byla tvořena příspěvky od obcí ve výši 795.tis.Kč, dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 50.tis.Kč, finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ve výši tis.Kč, příjmy zposkytování služeb ve výši 415.tis.Kč, úroků zběžného účtu ve výši 1.tis.Kč, převody z rozpočtových účtů 200.tis.Kč.. ~ Mikroregion Kahan dso neuzavřel v roce 2014 žádnou smlouvu o půjčce nebo úvěru. ~ Ve výdajové části byla pozornost věnována jako v předchozím roce podpoře cestovního ruchu, zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů v mikroregionu. ~ Byl realizován projekt ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR ~ Byl realizována dokončen k Program přeshraniční spolupráce - Mikroprojekt Č. CZ/FMP/10/0282 Ceskoslovensko, Cesko a Slovensko a ~ Výdaje v roce 2014 činily 3 I50.tis.Kč. =~ Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů kraje probíhalo v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí těchto finančních prostředků a byl tak naplněn účel, ke kterému byly tyto finanční prostředky poskytnuty. V Zastávce RNDr.Petr Pospíšil Předseda MK Kahan dso

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Zerotínovo nám Brno SpZn.: S - JMK 54759/2014 OKP Č.j.: JMI( 54759/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí MIKROREGION KAHAN DSO, okres Brno-venkov Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 13. listopadu 2014 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 10. dubna Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení ~ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Zastávka Hutní Osada 14, Zastávka u Brna Přezkoumáni vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Pavla Mašková Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu * 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D.. vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání byli přítomni: Vratislav Široký - místopředseda Ing. Bohanes Jaroslav - manažer Ing. Jana Vaverková - účetní

6 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v * 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v * 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni tohoto úkonu. Podle ustanovení ~ 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodařeni nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnďst mlčenlivosti podle daňového řádu. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 1. října 2014, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výlconu přezkoumání. A. Výsledek přezkoumání I. Při přezkoumáni hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni ~ 10 odst 3 písm. c) zákona o přezkoumáváni hospodaření. Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění We ustanovení * 2 odst. I a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření: 5 2 odst. I písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včelně peněžních operací. t Wcajících se rozpočtových prostředln7 - Závěrečný účet za rok 2013 byl valným shromážděním svazku schválen dne Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěného nedostatku byla doručena na krajský úřad dne Nebylo dodrženo ustanoveni ~ 13 odst 1 písm. b) zákona ě. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení ~ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky: - Kontrolou provedené inventarizace za rok 2013 bylo zjištěno, že jednotlivé části inventarizační položky nebyly označeny inventarizačním identwkátorem, aby bylo možné jejich jednoznačné určenl talc Jak stanoví ~ 9 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Svazek přijal opatření k nápravě zjištěného nedostat/cit, že byla schválena směrnice č. 4 pro inventarizaci majetku, závazků ve terč byly stati aveny in ven tarizační iden tijikátory a do inventarizace tv/cu 2013 byly doplněny inventarizační identifikátory. Kontrolou provedené in ven tarizace za rok

7 2014 bylo zjištěno, že jednotlivé části inventarizačních položek byly označeny in ven tarizačním identijikátorenz. Napraveno. 11. při předcházejícím dílčím přezkoumání Při předcházejícím dílčím přezko umání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatlg : - Závěrečný účet za rok 2013 byl valným shromážděním svazku schválen dne Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky. Písemná informace o př~e í opatření k nápravě zjištěného nedostatku byla doručena na krajsky úřad dne Nebylo dodrženo ustanovení ~ 13 ods ] písm. b ) zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcl Svazek obcí při/al opatření k nápravě ziištěného nedostatku, že v budoucnu bude informace o při/elf opatření k ji úpravě ziištěnýclz nedostatků zaslána na ralský úřad v souladu se zákonem. C. Závěr L Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení ~ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezlcoumáváni hospodaření a to Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celicu stanovených zvláštními právními předpisy - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přuctí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů odprojednánízávěrečného účtu. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - PřI přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku O % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku O % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,0 % Zastávka, dne 10. dubna

8 ..! ~ ~j:.) Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Pavla Mašková kontrolor pověřený řízením přezkoumáni podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Poučení Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v ~ 6 odst I písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska Icontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu. Územní celek je ve smyslu ustanovení ~ 13 odst 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o torn písemnou informaci krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celicu. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení ~ 13 odst 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení ~ 13 odst 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení ~ 14 odst 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení ~ 14 odst. 2 uvedeného zákona pokuta do výše Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla v souladu s ustanovením * Ii zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal místopředseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan dso. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemnosti uvedených v příloze. Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 10. dubna Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. Vratislav Široký místopředsedu dobrovolného svazku obci podpis «~ovoiného)~íeku obci -4-

9 manažer Ing. Jana Vaverková účetní podpis manažer / podpis účetní -5-

10 Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti: - Návrh rozpočtu Mikroregion Kahan dso na rok Rozpočtové opatření č. 1/2014-2/ Rozpočtový výhled Rzpočet Mikroregion Kahan dso na rok Závěrečný účet za rok Plán inventarizace Mikroregionu Kahan dso ze dnei Inventurní soupisy inventarizačních položek - Inventarizační zpráva - Doklady k přezkoumaným písemnostem KP - Doklady k přezkoumaným písemnostem - Darovací smlouva ze dne (finanční dar Gymnazijní společnost 0.5.) - Smlouva o poskytnuti dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne (smlouva. Č /14/01W - Marketingové destinace v mikroregionu Kahan 2014) - Směrnice č. 4 Pro inventarizaci majetku, závazků - Zápis zjednáni valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dne Zápis zjednání valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dnes Zápis zjednáni valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dne l4~ - Zápis zjednáni valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne Zápis zjednáni valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne Zápis zjednání valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne

11 Ministerstvo financí Fin 2-12M VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kčs přesnosti na dvě desetinná místa Rok Měsíc ičo Název a sídlo účetní jednotky : Mikroregion Kahan dso Hutni osada 14,66484 Zastávka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a Ď Te~d Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ~ [ňó~ó 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů [ó~~ ~IiT Převody z rozpočtových účtů * , , ~_,,, , ,11 I It 214 Přijmyzposkylovánt služeb a výrobků Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady cestbvni ruch Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , ,81 46,58 46, ~ ,ool Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatni činnosti související Se službami pro obwatetstvo Ostatní činnosti souvtsejici se službami pro obyvatelstvo I , ,35 ~6, ,001 I , I Př~my z úroků (část) P~até nekapitálové píispěvky a náhrady óbecné příjmy a výdaje z finančních operací Obecné přijmy a výdaje z finančních operaci 2 9O0,0O~ iao,ool 3 00~ 3 00~ 24,12 0,07 23,32 23, , , , ,32 699, 59 0, ,661 P~IJMY celkem. J ~ ~oo.o~] 85, ~~J

12 IL ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text a b Platyzaméslnanců v pracovnlm pomén~ , , * Schválený rozpočet Rozpočet pa změnách Výsledekod % j čálku roku Ostatní osobní výdaje , ! 2143 i~t Povin.pojistné na sac.zab.a příspěvek na st.polilikuzamě , , , j5032 Povinné pojistné naveřejnézdravotnl pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištěni , , ,001 ~i~ ]iěäi Ostatní povinně pojistné placeně zaměstnavatelem o,aol ~ Knihy, učebni pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek ooo Nákup materiálu jinde nezařazený , , Poštovnistužby , ,80 gis,ool Služby telekomunikaci a radiokomunikaci , ,4~ ~ ~ I Nájemné i ooo,ooi š~1tt Služby školení a vzdělávání ! 2143 I I Nákup cstatnlch služeb I , , ! Cestovné (tuzemské i zahraničnl) Pohoštěni , ! Neinvestični transfery spolkům , , ! 2143 Cestovní ruch i , ~jilťl Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch i , Platy zaměstnanců v pracovnlm poměru Povin.pojislné na soczab.a příspěvek na stpoliliku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěni Ostatní činnosti související Se službami pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související Se službami pro obyvatelstvo Úroky vlastni Služby peněžních ůstavů Platby dani a poplatím státnimu rozpočtu Obecné přljmy a výdaje z finančních operaci Obecné přljmy a výdaje z finančních operací ,98 52, , I ,99 79,07 79, ,81 52,98 52,76 52, , ,00! os ieo,od~ sao,ool o,ool ! 83,76! ,26~ it 633! Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům v rozp.územni úrovně coo) o.ooj ,ool ooo,oo) VÝDAJE celkem: , , ,25!

13 lil. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA B č~io Iatváený Rozpočet J Výsledek od položky rozpočet Po změnách počálku roku Název ~dku) r 1 2 I 3 text Krátkodobá financováni : tu:emska Krátkodob~ jdané d1uhc~isy ( Uhrazené spl/stky l:rátbodobých vydan~ch Jiuhopisů ( Krát):ad~be př1~ató půjčená prootřadly ( 8113 Uhrazeně opiátl:v l:r~tkodzbýcn pfii.nůjč.proolřed):ů I Zit~na stavu l:rátkodobýzh prostiedků no bant:. účtech (4/ , ,59 At:tivni I: rátk:jzto oporaoe či:ent lil:vi Jity přijray ( Ál:tívn~ l:rátl:o,iobú oper000 Í tzeni ti hojil ty výd:ťia ( ~ ~ Dlouhodobů financováni : tu:emska Oiuuhodobé vydaně ciiuhepjsy ( 8121 j~ 0.00 Uhrazeně zpl~tl:y ctiouhodchýzh vydaných dluhopisů ( 8122 fllcuncdnbé p~ijate pú~čuné prostřudhy ( Uhrazené splátl:y djoui adobých oíjj.tújč.prast!edků ( ZinIna stavu dlouhodobých orostrudl:ů re bar,k.ěčtecl, J Al:tivnt dlouhodobě operace Íir 2ni lil:. idity peirny ( 8127.Al:rivni dluuhodclé perace Ítzent lil:. ~JI ry : )da~a ~ Krátkodobá &nancováni ze :ahraniči Kratl:zdobá vytlané dluhopisy I 8211 ~ o o,oofo.oo Uhrazené splátky l:rátkodcb lch vydan~ci dluhopisů ( 8212 Orio 0.00 Rtatl:oJobe itíi5ate půjčené prostfedl:v I Uhr:~:on& opiát):; knithodohych píil.pcijl.prostfedl;ů I Zněna stavu l:rátkoiabych prostžedků re L ank.ůčtezh ( / Al:t±vni kr&tkodclé operace Cizeni likvi Jizy pttjny 1 ~TT ~~ ~ä o 0.00 kti n& I:rát):od:bi~ operace Uzen) i:vidity výda~e ( ~ olouhodobe financováni ze :ahraniči Dlouhodobá vydaná dluhopisy ( 0.00 Uhrazené sp láti:; ilouliojohych ydanycli Jluhopzaú ( Dlouhodobé pžijaté půič~r~ú prostžedky ( 8223 Uhrazené splátl:y dlouhodobých f~ř1~.pů1 l.prosrředl:ů ( tměna stavu dlouhodobých p005tiudhů rte borsl:.účtech ( / 0225 Al:tlvni dlouhodobé operace r,lz ~ ni likvidity pujo; ( 8227 Akti, ni dl auh odubé upvrac aflzent iik i,ji r; výdajv f Opravaaá potočky It poněřnim operacim. Opor.: pen.~.účtě ar~.n j. :I ar.rtij.a ý.i.vl.sol:t( J 8901( o,oo l2erualszovanů i urzo jů roz Jtl; pohybů na duv.ůčtoct (! 8902 Ito; teve lent Část):; oyrovnáva~) ti ccl flel:! ~~ ab Ivo F Z N.7 N C O V Á N ± (součet za tř&du 0) , , ,59~

14 IV. Název REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Čisto řádku Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách ~ počátku roku text r T?ida 1 Daůot ě přijs1, Tilda 2 NeiaňovŮ pfijay , I ,66 TfidC 3 <spitálo ~ příjmy 4030 ] Tilda 1 PEijat~ transfery , , ] ~IJI~Y relkev I_ , , ,661 [KONSOLIDACE pňíwú 4060 o,oo] 200 ooo,oo] 2223 pf ijay finan.vypoi.min.let me:i hrajme a obce ~ o,oo ~äo o,oo~ Piijmy:fin.vycařadáni minulých let me:& obceoi o,oo] 2221 Pfljity : fin.vyp.min.1.me:i reg.r.e kr.,abc.a OS ~ o,oo coo ] 2441 Splátky ců,čaných prostředků ad ob:! o,oo ~ o,oo o,oo] 2142 Splátky pájčených prostředků ci krajů coo o,oo coo o,oo] 2443 Síla tky půjčených prostředků ci rcoicnalnich rad 4081 EVo coo o,oo coo] 2449 Ort.splatl:y oůlč.prostř.cd, eř.rozpačtů ú:.úrov coo o,oo coo o,oo o,oo] 1121 Neinvastl2ni přijaté transfery ad abc! , ~ W llt int,sstični přijaté transfery ad krajů I;e:nvesti2ní pisjatě transfery ad regionál, rad ~7~T a coo].1129 Ost.nein astič.přij.transfery ad rc:p.ůturs.úroyn 4120 coo L 1133 Převody a vlaotnichrrazervntch fondů 4130 r 1134 PřeVody : rozpočtových účtů Ostatní převody : vlastních fandů Investiční přijatě transfery ad obci Investiční ~fijaté transfery ad lara3ů Investičnl přijeté transfery ci regionalnich rad t Ost.invr:st.nříj.tranzfery ci rozpočtů ú:.ůrovr,é Transfery přijatů : ů:erni jiného cl:rosu b Splátky půjč.prastfedků přij.: územ! jin.okro 4192 o~o Tranrfery přijato. : ů:emi jiného kraje 4193 ODO ü coo] Splátky pů3č.prostředků píli.: územ! jin.kraj 4194 coo] I 4200 ] I , v~,so] eminy CELICM PO KONSOLIDACI ,66]

15 IV. Název REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ~t0:i$qlidacs ]:r, JU j L_._.~J F ! 5321 ilein estiln± transfery ob.ttn 5323 Ilelnuestilni transfery krajům 5325 reinuestičnl transfery regionétnjrn radsm 5329 Ostar.ni nelriv.transfqry vef.ro;počtům ú:em.ůrovn 5342 Pfeuody FKSP a rociálnimu fonju obci a krajů Pievoly rlastnis rerur: ni.m fr,niúrn ů:.~m. rozpsčtů el Pfevoiy~iastn2rn rozpočtovým učtůn Ostat.ni ptrť cdy vlastnlm tondům \ ýda, a z finna. vypas mi n. let metl brajeru a obce ýiaju : flnan.uypuř.mir,. iei. mezi ubcemi 5369 Jýd.z fin.vyp.nin. let nati req.r.a br., ohc.a OS 5641 Ileinuestlčni půjčené prosttelky obctm 5642 lleinvesti2nipůjčuné prostfedky krajům 5643 Ieinuostr2nL půjčen4 prost Ledky re~iůna1n trn zadá SEl 9 Ci-, L Ost. netnu, půjč prostfedky :at.so _počtúm 0:. úrov!nvestičnl transfery ouclm 6342 tnvestični transfery kraj Orr 6341 lnuestičnl transfery reriionúlnlrn radám Ost.tn; estičnt transfers elro:počtům il:.út r- :r Tnvostični půjčen proctfotiky abriru 6442 ln jestični půjčeně mrost!ojky krajům t143 I nvestični pů3 Černé prosriotiky rcaicn~1nim rai%m 344 Ost.investič.p č.prostř. :eř.ro:počtům u:.ůrcur Transfery rosbytnutě na útesu jiného ck:eru Půjčené prostředky poslíyt. rum úr ~mi :iin.:-lrer Transfery poskytnuto na teto jiného tra3o PO. rnrostfelky poskytnuté rus ú:e rt in.kraj o,ool ~ o 991 o.ooj o,ool o,ool o.ool ~ ] o,ool ! vcjljk CtLK~II 10 K6~SOL1OAC1 ~i~ ~ao.qp~85~~ S~j.Es3 PŘj3~O A jťu jů po KOnSOLI w,c1 I ~ -s00000,ool : Ó6flŮJ~ Číslo řádku Schválený rozpočet text r 2 Tilda 5 těsno výdaje , , ,251 CELKtM 4240 Rozpočet pozměnách TiLda 6 Kapitllcvě uýda,e a o,oot Výsledek ad počátku roku i gao ooo,ool 159, ooo,oojoo.as ,251 Inda 9 Finnn:a ;anl ooo,ool 143, coo,ool 143, ,591 ~ 1 1 o,ool ~ i ~00É o.oo o,ool 0.00! oaoj 0.00 É 1 J I F ÚU3OLIEACE Fli1k~3Y.PJ~1 ~ ~~ I o.ooj l o,oal 2111;-JICOW siii CSLr-251 Po SC1ISOLIPACI I , ,

16 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVN~CH ÚČTECH Název bankovního účtu Čísio Počáteční Slav ke konci Zm6na stavu řádku stav k 1.1. vykaz.abdobí bank, účtu text Zakiaďnl bč~ny Ůč ~t ÚSC , , ,59 SC-~n~ Účty fondů ÚSC 6020 B&~né účty ce1t ~m , , ,59 7ermlno,aná vklady dlouhcdotá Tormincvane vklady krátkodobá 6050

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Čísla Schválený Rozpočet Výsledek ad Název řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Z_J 024 Transfer, přijati z území jiného okresu 709D Přijmy z ťin.wpořád.min.let mezi obcemi Neinvestičnl přijaté transfery od obci Qst.neinvest.plij.transfery ad rozpočtů ůz,úrovně lnvestičnt přijaté transfery od obcí Ost.lnvest.př~.transfery od rozpočtů úz,ůrovné o,oo Z_J 025 Splátky půjč.prostředků přu. Z ůzoml jln,okres Splátky půjčených prostředků ad obci Ost,sptátky půič.prostředků od veřsozp,ůzúrov 7160 Z_J 026 Transfery poskytnuté na územijiného okresu 7170 [IIii - Neinvestrčni transfery abami ~ Ostneinvest.transferyveřsozpočtům ůzem.úrovně coo coo coo Výdaje z rrn.wpořádánl min.let mezi obcemi lnvestičnl transfery obcím Ost.invesliční transfery veř.rozpočtúm úz.ůrovn Z_J 027 Půjčenó prostředky poskytnuté na územtjtn.okre Neinvestiční půjčené pmstředky obcím cool Ost.neinv.pújč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn ~644i - Investiční půjčené prostředky obcím 0.00 o,oo~ Ost.inv.půjč.prostředkyveř.rozpočtům územúrov Z_J Transfery přijaté z územijiného kraje Přijmy z fin.wpořad.min.tet mezi krajem a obce Přijmy z řn.~pořádáni mln.tet mezi obcemi 7292 o,ooi Neinvestiční přijaté transfery cd obcí [4122- Neinvestični přijaté transfery ad krajů [4129- Ost.nemnvast.přlj.transfery ad rozpočtů ůz.úrovně InvestIční přijaté transfery od obci Investiční přijaté transfery ad krajů J o,oo~ Ost.invest.přij,transfery ad rozpočtů úz.úravně [ Z_J Splátky půjč.prostředkú přij. z území jln.kra Splátky půjčených prostředků ad obci o,ooj Splátky půjčených prostředků ad krajů o,aa~ Ost.spt. PCijčprostředků ad veř.rozpočlů úz.úrov Z_J 035- Transfery poskytnuté na ůzemíjlnélio kraje 7400 occi Neinvestičnl transfery obcím Neinvestičnl transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům ůz.úravné Výdaje z fin.vypořad,min.let mezi krajem a obce Výdaje z Iin.vypořádání minlet mezi obcemi Investiční transfery cbcim Investiční transfery kratům 7450 cool OstJnvestični transfery veř.rozpočtů ůzem.úrav Z_J 036- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestičnl půjčené prosředky abclm Netnvesličnl půjčené prostředky krajům 74~O Qst.neinv.pújč.prostředkyveř,rozpcčtům úz.ůrovné Investiční půjčené prostředky obcím ~ ~ InvestIční p(~čené prostředky krajům ~ Ost.invpůjčprostředky veřej.rozpočtům ůzorov cool o.oo~ o,oo~ o.oo~

18 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PÚJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD I ÚčeIo~ Po~ažka Výs~edek ad znak počálku raku a U [ I

19 xi. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostorová Schválený Rozpočet po Výsledek od Paragraf Pololžka Nástroj jednotka rozpočet změnách počátku roku a b c d ,60 Rekapitulace: Prostorová Schválený Rozpočet Po Výsledek od jednotka rozpočet změnách počátku roku ,40 S Celkem ,00

20 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM účelový I(ód územní Položka Výsledek od znak jednotky počátku roku a b o 103

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Blanský les - podhůří; IČO 70819963; Husova 212, 373 82 Včelná Sdružení (svaz, spolek, společnost,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Ždánicko DSO; IČO 70963363; Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice Název položky Svazek obcí Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikulovsko; IČO 70419027; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí "Blata"; IČO 70516090; Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

II. Krátkodobé pohledávky 23 075 127,08 324 822,10 22 750 304,98 23 255 119,57 III. Krátkodobý finanční majetek

II. Krátkodobé pohledávky 23 075 127,08 324 822,10 22 750 304,98 23 255 119,57 III. Krátkodobý finanční majetek R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice Obec nebo městská část

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404, 687 04 Traplice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Mikroregion Miroslavsko; IČO 71182039; nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav Svazek obcí Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Francova Lhota; IČO 00303755; Francova Lhota 325, 756 14 Francova Lhota Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Pohleď; IČO 00640328; Dolní Pohleď 11, 285 22 Dolní Pohleď Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Horka I; IČO 00640344; Horka I 48, 286 01 Horka I Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Plazy; IČO 00238431; 46, Plazy Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Lhota u Vsetína; IČO 68898797; Lhota u Vsetína 211, 755 01 Lhota u Vsetína Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Orel; IČO 00270636; Orel 67, 538 21 Orel Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skvrňov; IČO 00235733; Skvrňov 75, 281 44 Skvrňov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Čertovka; IČO 75120968; Horka I 48, 286 01 Horka I Organizační jednotka sdružení Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skalka; IČO 00636819; Skalka 69, 696 48 Skalka Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kožlí; IČO 00582948; Kožlí 25, 398 04 Kožlí Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Budkov; IČO 00583332; Budkov, 384 22 Budkov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Višňová; IČO 00243507; Višňová, 262 61 Višňová Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavičky; IČO 00378607; Slavičky 29, 675 01 Slavičky Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kravsko; IČO 00292982; 12, 671 51 Kravsko Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Hvozdec; IČO 00581399; Hvozdec 2, 373 72 Hvozdec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Brumov; IČO 00532088; Brumov 98, 679 23 Brumov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horní Dunajovice; IČO 00292818; Horní Dunajovice 102, 671 34 Horní Dunajovice Název položky Obec nebo městská

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Újezdec, IČO 00875830; IČO 00875830; Újezdec 49, 277 45 Újezdec Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Název položky Svazek obcí Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Okřínek; IČO 00239526; Okřínek 63, 290 01 Okřínek Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Blatnička; IČO 00488518; Blatnička 163, 696 71 Blatnička Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Doubice; IČO 47274212; Doubice 50, 407 47 Doubice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Srbice; IČO 00266591; 415 01 Srbice 62 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 51, 370 07 Vidov #Chyba Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Strahovice; IČO 00534668; Strahovice 190, 747 24 Strahovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Mankovice; IČO 00600776; Mankovice 73, 742 35 Mankovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Litovany; IČO 00378119; Litovany 57, 675 57 Litovany Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Štíhlice; IČO 00639745; Štíhlice 5, 281 63 Štíhlice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nové Dvory; IČO 00264113; Nové Dvory 5, 413 01 Nové Dvory Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavošov; IČO 00236420; Slavošov 50, 285 22 Slavošov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Prostějovičky; IČO 00288667; Prostějovičky 67, 798 03 Prostějovičky Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nižbor; IČO 00233641; Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Ústrašice; IČO 00667218; Ústrašice 55, 390 02 Ústrašice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Krejnice; IČO 00667617; Krejnice, 387 16 Krejnice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Jiřetín pod Jedlovou; IČO 00261416; Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou Název položky Obec nebo městská

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nemyšl; IČO 00667064; 391 43 Nemyšl 30 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.7.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Cidlina; IČO 62991311; Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Svazek obcí Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Třebonín; IČO 00245852; Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Bořice; IČO 00269883; Bořice 93, 538 62 Bořice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dolní Věstonice; IČO 00283134; Dolní Věstonice 7, 691 29 Dolní Věstonice Název položky Obec nebo městská část

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Hutisko-Solanec; IČO 00303836; Hutisko 512, 756 62 Hutisko-Solanec Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Doubravice; IČO 00581259; Doubravice 10, 370 06 Doubravice Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Maršov u Úpice; IČO 00278131; Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice Název položky Obec nebo městská část

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Horní Lideč; IČO 00303780; Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nosálov; IČO 00662208; Nosálov 29, 277 35 Nosálov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek znojemských vinařských obcí,,daníž"; IČO 68729235; Znojemská 113, 669 02 Hnanice Název položky Svazek obcí

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17 367,00 17 367,00 17 367,00 9. Zboží na cestě 138 10.

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17 367,00 17 367,00 17 367,00 9. Zboží na cestě 138 10. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Toušice; IČO 00235784; Toušice 16, 281 63 Toušice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí "Povodí Loučka"; IČO 70880751; Družstevní 92, 789 71 Leština Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Siřejovice; IČO 00264369; Siřejovice 37, 410 02 Siřejovice Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Bohuslavice nad Vláří; IČO 70910731; Bohuslavice nad Vláří 62, 763 21 Bohuslavice nad Vláří Název položky Obec

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dobšín; IČO 00509299; Dobšín 51, 294 04 Dobšín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kunovice; IČO 00635812; Kunovice 153, 756 44 Kunovice Zatím neurčeno Předmět činnosti Všeobecné

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Název položky Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76, 387 52 Cehnice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Brněnec; IČO 00276464; Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Stádlec; IČO 00252930; Stádlec 150, 391 62 Stádlec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Svatojánský Újezd; IČO 00578606; Svatojanský Újezd 54, 507 81 Svatojanský Újezd Název položky Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Malé Přítočno; IČO 00663999; Kladenská 10, 273 51 Malé Přítočno Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Cecemínsko; IČO 71199845; Dřísy 12, 277 14 Dřísy Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II.

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Vodohospodářské sdružení Kolín; IČO 61882976; Havelcova 70, 280 02 Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slup; IČO 00637017; Slup 42, 671 28 Slup Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Vodovody a kanalizace Židlochovicko; IČO 49458841; Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice Název položky Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Vodovod Pomoraví, svazek obcí; IČO 47921129; Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané Název položky Zájmové sdružení

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Přední Výtoň; IČO 00246085; 30, 382 73 Přední Výtoň Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Balkova Lhota; IČO 00512516; Balkova Lhota 1, 391 31 Balkova Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Osek; IČO 00233684; Osek 21, 267 62 Osek Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Oldřiš; IČO 00277070; Oldřiš 132, 569 82 Oldřiš Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Srbice; IČO 00266591; Srbice 62, 415 01 Srbice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce; IČO 70911088; 285 21 Zbraslavice 7 Název položky Sdružení (svaz, spolek,

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Francova Lhota; IČO 00303755; 756 14 Francova Lhota 325 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více