Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu za rok 2014"

Transkript

1 Mikroregion Kahan dso Hutní osada 14, Zastávka Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Mikroregion Kahan dso návrh na závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso za rok 2014: 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2014 (Výkaz FIN 2-12) PŘÍJMY schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Příloha: Výkaz FIN 2-12 M k výkaz pro hodnoceni plněnĺ rozpočtu Mikroregionu Kahan dso v plném členěnĺ podle rozpočtové skladby, Komentář k vlastnímu hospodaření 2) Hospodaření s majetkem Výsledek inventarizace k : nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. V roce 2014 nepořídil Mikroregion Kahan dso žádný majetek. 3)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MK dso za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti MK dso a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření USC a DSO pracovníkem odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2014 byly ziištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení par.10 odst.3 písm.c)zákona o přezkoumávání hospodařeni, a to: Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy -Nebyla podána písemná informace přezkoumá valícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu

2 II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnostl Ill. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územnĺho celku O % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku O % c) podíl zastaveného majetku na celkového majetku územního celku 0,0 % Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni za rok ) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondúm a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté ÚZ Účel poskytnuté dotace Poskytovatel Poskytnuto Skutečně čerpáno 214 Marketink tur.destinace MK Rozpočet Jihom. kraje Kč Kč 5) Tvorba a použití peněžních fondů Peněžní tondy nebyly v roce 2014 tvořeny. 6) Přehled poskytnutých dotací Dotace v roce 2014 nebyly poskytnuty. 7) Cizí prostředky přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček V roce 2014 neměl Mikroregion Kahan dso žádné úvěry a půjčky. Vyvěšeno: ~1A. ~ Sňato: Zveřejněno na el. úřední desce Od: Ý~. š J 1j

3 MIKROREGION KAHAN DSO v vw.mikrore~zionkahan.cz Hutní osada 14 tel: Zastávka fax: manazer~mikroregionkahan.cz KOMENTÁŘ K VLASTNÍMU HOSPODAŘENÍ P80 ZA ROK 2014 o o o Účetní jednotka v roce 2014 účtovala podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění vyhlášky č. 410/09 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČÚS v platném znění Dále se účetní jednotka rovněž řídila metodickými pokyny JMK. Dle ~ 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v roce 2014 nenastala žádná skutečnost pro použití nových účetních metod, nebyly měněny způsoby oceňování. Účetní jednotka neúčtuje o zásobách. Dle ~ 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nenastaly za období počínající koncem rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky žádné skutečnosti, jejichž důsledky by měnily finanční situaci účetní jednotky. V roce 2012 bylo zahájeno proúčtování odpisů na stranu MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D příslušného účtu skupiny 07,08 Oprávky k dlouhodobému majetku. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu bylo účtováno o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D účtu 67- Výnosy z transferů. V roce 2014 se odpisy provádějí a účtují lx ročně a to k daného roku. Finanční hospodaření Mikroregionu Kahan dso probíhalo v roce 2014 na základě schváleného rozpočtu. Mikroregion Kahan dso prováděl pravidelná rozpočtová opatření, která vycházela z aktuálních potřeb dso a změn ve struktuře příjmů a výdajů. Ve vývoji finančního hospodaření Mikroregionu Kahan nedošlo v roce 2014 k neočekávaným výkyvům, stejně jako nebyly činěny zásadní organizační a metodické zrněny, které by ovlivnily finanční hospodaření mikroregionu v roce V roce 2014 vznikl kladný výsledek hospodaření Mikroregionu Kahan dso ve výši - 45.tis.Kč (dle Výkazu zisku a ztrát).

4 Výsledky dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 201 4(dle výkazu REN 2-12M): ~ Část příjmová byla tvořena příspěvky od obcí ve výši 795.tis.Kč, dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 50.tis.Kč, finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ve výši tis.Kč, příjmy zposkytování služeb ve výši 415.tis.Kč, úroků zběžného účtu ve výši 1.tis.Kč, převody z rozpočtových účtů 200.tis.Kč.. ~ Mikroregion Kahan dso neuzavřel v roce 2014 žádnou smlouvu o půjčce nebo úvěru. ~ Ve výdajové části byla pozornost věnována jako v předchozím roce podpoře cestovního ruchu, zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů v mikroregionu. ~ Byl realizován projekt ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR ~ Byl realizována dokončen k Program přeshraniční spolupráce - Mikroprojekt Č. CZ/FMP/10/0282 Ceskoslovensko, Cesko a Slovensko a ~ Výdaje v roce 2014 činily 3 I50.tis.Kč. =~ Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů kraje probíhalo v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí těchto finančních prostředků a byl tak naplněn účel, ke kterému byly tyto finanční prostředky poskytnuty. V Zastávce RNDr.Petr Pospíšil Předseda MK Kahan dso

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Zerotínovo nám Brno SpZn.: S - JMK 54759/2014 OKP Č.j.: JMI( 54759/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí MIKROREGION KAHAN DSO, okres Brno-venkov Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 13. listopadu 2014 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 10. dubna Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení ~ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Zastávka Hutní Osada 14, Zastávka u Brna Přezkoumáni vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Pavla Mašková Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu * 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D.. vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání byli přítomni: Vratislav Široký - místopředseda Ing. Bohanes Jaroslav - manažer Ing. Jana Vaverková - účetní

6 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v * 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v * 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni tohoto úkonu. Podle ustanovení ~ 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodařeni nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnďst mlčenlivosti podle daňového řádu. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 1. října 2014, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výlconu přezkoumání. A. Výsledek přezkoumání I. Při přezkoumáni hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni ~ 10 odst 3 písm. c) zákona o přezkoumáváni hospodaření. Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění We ustanovení * 2 odst. I a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření: 5 2 odst. I písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včelně peněžních operací. t Wcajících se rozpočtových prostředln7 - Závěrečný účet za rok 2013 byl valným shromážděním svazku schválen dne Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěného nedostatku byla doručena na krajský úřad dne Nebylo dodrženo ustanoveni ~ 13 odst 1 písm. b) zákona ě. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení ~ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky: - Kontrolou provedené inventarizace za rok 2013 bylo zjištěno, že jednotlivé části inventarizační položky nebyly označeny inventarizačním identwkátorem, aby bylo možné jejich jednoznačné určenl talc Jak stanoví ~ 9 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Svazek přijal opatření k nápravě zjištěného nedostat/cit, že byla schválena směrnice č. 4 pro inventarizaci majetku, závazků ve terč byly stati aveny in ven tarizační iden tijikátory a do inventarizace tv/cu 2013 byly doplněny inventarizační identifikátory. Kontrolou provedené in ven tarizace za rok

7 2014 bylo zjištěno, že jednotlivé části inventarizačních položek byly označeny in ven tarizačním identijikátorenz. Napraveno. 11. při předcházejícím dílčím přezkoumání Při předcházejícím dílčím přezko umání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatlg : - Závěrečný účet za rok 2013 byl valným shromážděním svazku schválen dne Při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky. Písemná informace o př~e í opatření k nápravě zjištěného nedostatku byla doručena na krajsky úřad dne Nebylo dodrženo ustanovení ~ 13 ods ] písm. b ) zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcl Svazek obcí při/al opatření k nápravě ziištěného nedostatku, že v budoucnu bude informace o při/elf opatření k ji úpravě ziištěnýclz nedostatků zaslána na ralský úřad v souladu se zákonem. C. Závěr L Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan dso za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení ~ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezlcoumáváni hospodaření a to Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celicu stanovených zvláštními právními předpisy - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přuctí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů odprojednánízávěrečného účtu. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - PřI přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku O % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku O % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,0 % Zastávka, dne 10. dubna

8 ..! ~ ~j:.) Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Pavla Mašková kontrolor pověřený řízením přezkoumáni podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Poučení Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v ~ 6 odst I písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska Icontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu. Územní celek je ve smyslu ustanovení ~ 13 odst 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o torn písemnou informaci krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celicu. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení ~ 13 odst 2 zákona o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení ~ 13 odst 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení ~ 14 odst 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení ~ 14 odst. 2 uvedeného zákona pokuta do výše Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla v souladu s ustanovením * Ii zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal místopředseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan dso. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemnosti uvedených v příloze. Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 10. dubna Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. Vratislav Široký místopředsedu dobrovolného svazku obci podpis «~ovoiného)~íeku obci -4-

9 manažer Ing. Jana Vaverková účetní podpis manažer / podpis účetní -5-

10 Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti: - Návrh rozpočtu Mikroregion Kahan dso na rok Rozpočtové opatření č. 1/2014-2/ Rozpočtový výhled Rzpočet Mikroregion Kahan dso na rok Závěrečný účet za rok Plán inventarizace Mikroregionu Kahan dso ze dnei Inventurní soupisy inventarizačních položek - Inventarizační zpráva - Doklady k přezkoumaným písemnostem KP - Doklady k přezkoumaným písemnostem - Darovací smlouva ze dne (finanční dar Gymnazijní společnost 0.5.) - Smlouva o poskytnuti dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne (smlouva. Č /14/01W - Marketingové destinace v mikroregionu Kahan 2014) - Směrnice č. 4 Pro inventarizaci majetku, závazků - Zápis zjednáni valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dne Zápis zjednání valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dnes Zápis zjednáni valného shromáždění Mikroregionu Kahan ze dne l4~ - Zápis zjednáni valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne Zápis zjednáni valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne Zápis zjednání valného shromážděni Mikroregionu Kahan ze dne

11 Ministerstvo financí Fin 2-12M VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kčs přesnosti na dvě desetinná místa Rok Měsíc ičo Název a sídlo účetní jednotky : Mikroregion Kahan dso Hutni osada 14,66484 Zastávka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a Ď Te~d Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ~ [ňó~ó 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů [ó~~ ~IiT Převody z rozpočtových účtů * , , ~_,,, , ,11 I It 214 Přijmyzposkylovánt služeb a výrobků Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady cestbvni ruch Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , ,81 46,58 46, ~ ,ool Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatni činnosti související Se službami pro obwatetstvo Ostatní činnosti souvtsejici se službami pro obyvatelstvo I , ,35 ~6, ,001 I , I Př~my z úroků (část) P~até nekapitálové píispěvky a náhrady óbecné příjmy a výdaje z finančních operací Obecné přijmy a výdaje z finančních operaci 2 9O0,0O~ iao,ool 3 00~ 3 00~ 24,12 0,07 23,32 23, , , , ,32 699, 59 0, ,661 P~IJMY celkem. J ~ ~oo.o~] 85, ~~J

12 IL ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text a b Platyzaméslnanců v pracovnlm pomén~ , , * Schválený rozpočet Rozpočet pa změnách Výsledekod % j čálku roku Ostatní osobní výdaje , ! 2143 i~t Povin.pojistné na sac.zab.a příspěvek na st.polilikuzamě , , , j5032 Povinné pojistné naveřejnézdravotnl pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištěni , , ,001 ~i~ ]iěäi Ostatní povinně pojistné placeně zaměstnavatelem o,aol ~ Knihy, učebni pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek ooo Nákup materiálu jinde nezařazený , , Poštovnistužby , ,80 gis,ool Služby telekomunikaci a radiokomunikaci , ,4~ ~ ~ I Nájemné i ooo,ooi š~1tt Služby školení a vzdělávání ! 2143 I I Nákup cstatnlch služeb I , , ! Cestovné (tuzemské i zahraničnl) Pohoštěni , ! Neinvestični transfery spolkům , , ! 2143 Cestovní ruch i , ~jilťl Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch i , Platy zaměstnanců v pracovnlm poměru Povin.pojislné na soczab.a příspěvek na stpoliliku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěni Ostatní činnosti související Se službami pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související Se službami pro obyvatelstvo Úroky vlastni Služby peněžních ůstavů Platby dani a poplatím státnimu rozpočtu Obecné přljmy a výdaje z finančních operaci Obecné přljmy a výdaje z finančních operací ,98 52, , I ,99 79,07 79, ,81 52,98 52,76 52, , ,00! os ieo,od~ sao,ool o,ool ! 83,76! ,26~ it 633! Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům v rozp.územni úrovně coo) o.ooj ,ool ooo,oo) VÝDAJE celkem: , , ,25!

13 lil. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA B č~io Iatváený Rozpočet J Výsledek od položky rozpočet Po změnách počálku roku Název ~dku) r 1 2 I 3 text Krátkodobá financováni : tu:emska Krátkodob~ jdané d1uhc~isy ( Uhrazené spl/stky l:rátbodobých vydan~ch Jiuhopisů ( Krát):ad~be př1~ató půjčená prootřadly ( 8113 Uhrazeně opiátl:v l:r~tkodzbýcn pfii.nůjč.proolřed):ů I Zit~na stavu l:rátkodobýzh prostiedků no bant:. účtech (4/ , ,59 At:tivni I: rátk:jzto oporaoe či:ent lil:vi Jity přijray ( Ál:tívn~ l:rátl:o,iobú oper000 Í tzeni ti hojil ty výd:ťia ( ~ ~ Dlouhodobů financováni : tu:emska Oiuuhodobé vydaně ciiuhepjsy ( 8121 j~ 0.00 Uhrazeně zpl~tl:y ctiouhodchýzh vydaných dluhopisů ( 8122 fllcuncdnbé p~ijate pú~čuné prostřudhy ( Uhrazené splátl:y djoui adobých oíjj.tújč.prast!edků ( ZinIna stavu dlouhodobých orostrudl:ů re bar,k.ěčtecl, J Al:tivnt dlouhodobě operace Íir 2ni lil:. idity peirny ( 8127.Al:rivni dluuhodclé perace Ítzent lil:. ~JI ry : )da~a ~ Krátkodobá &nancováni ze :ahraniči Kratl:zdobá vytlané dluhopisy I 8211 ~ o o,oofo.oo Uhrazené splátky l:rátkodcb lch vydan~ci dluhopisů ( 8212 Orio 0.00 Rtatl:oJobe itíi5ate půjčené prostfedl:v I Uhr:~:on& opiát):; knithodohych píil.pcijl.prostfedl;ů I Zněna stavu l:rátkoiabych prostžedků re L ank.ůčtezh ( / Al:t±vni kr&tkodclé operace Cizeni likvi Jizy pttjny 1 ~TT ~~ ~ä o 0.00 kti n& I:rát):od:bi~ operace Uzen) i:vidity výda~e ( ~ olouhodobe financováni ze :ahraniči Dlouhodobá vydaná dluhopisy ( 0.00 Uhrazené sp láti:; ilouliojohych ydanycli Jluhopzaú ( Dlouhodobé pžijaté půič~r~ú prostžedky ( 8223 Uhrazené splátl:y dlouhodobých f~ř1~.pů1 l.prosrředl:ů ( tměna stavu dlouhodobých p005tiudhů rte borsl:.účtech ( / 0225 Al:tlvni dlouhodobé operace r,lz ~ ni likvidity pujo; ( 8227 Akti, ni dl auh odubé upvrac aflzent iik i,ji r; výdajv f Opravaaá potočky It poněřnim operacim. Opor.: pen.~.účtě ar~.n j. :I ar.rtij.a ý.i.vl.sol:t( J 8901( o,oo l2erualszovanů i urzo jů roz Jtl; pohybů na duv.ůčtoct (! 8902 Ito; teve lent Část):; oyrovnáva~) ti ccl flel:! ~~ ab Ivo F Z N.7 N C O V Á N ± (součet za tř&du 0) , , ,59~

14 IV. Název REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Čisto řádku Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách ~ počátku roku text r T?ida 1 Daůot ě přijs1, Tilda 2 NeiaňovŮ pfijay , I ,66 TfidC 3 <spitálo ~ příjmy 4030 ] Tilda 1 PEijat~ transfery , , ] ~IJI~Y relkev I_ , , ,661 [KONSOLIDACE pňíwú 4060 o,oo] 200 ooo,oo] 2223 pf ijay finan.vypoi.min.let me:i hrajme a obce ~ o,oo ~äo o,oo~ Piijmy:fin.vycařadáni minulých let me:& obceoi o,oo] 2221 Pfljity : fin.vyp.min.1.me:i reg.r.e kr.,abc.a OS ~ o,oo coo ] 2441 Splátky ců,čaných prostředků ad ob:! o,oo ~ o,oo o,oo] 2142 Splátky pájčených prostředků ci krajů coo o,oo coo o,oo] 2443 Síla tky půjčených prostředků ci rcoicnalnich rad 4081 EVo coo o,oo coo] 2449 Ort.splatl:y oůlč.prostř.cd, eř.rozpačtů ú:.úrov coo o,oo coo o,oo o,oo] 1121 Neinvastl2ni přijaté transfery ad abc! , ~ W llt int,sstični přijaté transfery ad krajů I;e:nvesti2ní pisjatě transfery ad regionál, rad ~7~T a coo].1129 Ost.nein astič.přij.transfery ad rc:p.ůturs.úroyn 4120 coo L 1133 Převody a vlaotnichrrazervntch fondů 4130 r 1134 PřeVody : rozpočtových účtů Ostatní převody : vlastních fandů Investiční přijatě transfery ad obci Investiční ~fijaté transfery ad lara3ů Investičnl přijeté transfery ci regionalnich rad t Ost.invr:st.nříj.tranzfery ci rozpočtů ú:.ůrovr,é Transfery přijatů : ů:erni jiného cl:rosu b Splátky půjč.prastfedků přij.: územ! jin.okro 4192 o~o Tranrfery přijato. : ů:emi jiného kraje 4193 ODO ü coo] Splátky pů3č.prostředků píli.: územ! jin.kraj 4194 coo] I 4200 ] I , v~,so] eminy CELICM PO KONSOLIDACI ,66]

15 IV. Název REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ~t0:i$qlidacs ]:r, JU j L_._.~J F ! 5321 ilein estiln± transfery ob.ttn 5323 Ilelnuestilni transfery krajům 5325 reinuestičnl transfery regionétnjrn radsm 5329 Ostar.ni nelriv.transfqry vef.ro;počtům ú:em.ůrovn 5342 Pfeuody FKSP a rociálnimu fonju obci a krajů Pievoly rlastnis rerur: ni.m fr,niúrn ů:.~m. rozpsčtů el Pfevoiy~iastn2rn rozpočtovým učtůn Ostat.ni ptrť cdy vlastnlm tondům \ ýda, a z finna. vypas mi n. let metl brajeru a obce ýiaju : flnan.uypuř.mir,. iei. mezi ubcemi 5369 Jýd.z fin.vyp.nin. let nati req.r.a br., ohc.a OS 5641 Ileinuestlčni půjčené prosttelky obctm 5642 lleinvesti2nipůjčuné prostfedky krajům 5643 Ieinuostr2nL půjčen4 prost Ledky re~iůna1n trn zadá SEl 9 Ci-, L Ost. netnu, půjč prostfedky :at.so _počtúm 0:. úrov!nvestičnl transfery ouclm 6342 tnvestični transfery kraj Orr 6341 lnuestičnl transfery reriionúlnlrn radám Ost.tn; estičnt transfers elro:počtům il:.út r- :r Tnvostični půjčen proctfotiky abriru 6442 ln jestični půjčeně mrost!ojky krajům t143 I nvestični pů3 Černé prosriotiky rcaicn~1nim rai%m 344 Ost.investič.p č.prostř. :eř.ro:počtům u:.ůrcur Transfery rosbytnutě na útesu jiného ck:eru Půjčené prostředky poslíyt. rum úr ~mi :iin.:-lrer Transfery poskytnuto na teto jiného tra3o PO. rnrostfelky poskytnuté rus ú:e rt in.kraj o,ool ~ o 991 o.ooj o,ool o,ool o.ool ~ ] o,ool ! vcjljk CtLK~II 10 K6~SOL1OAC1 ~i~ ~ao.qp~85~~ S~j.Es3 PŘj3~O A jťu jů po KOnSOLI w,c1 I ~ -s00000,ool : Ó6flŮJ~ Číslo řádku Schválený rozpočet text r 2 Tilda 5 těsno výdaje , , ,251 CELKtM 4240 Rozpočet pozměnách TiLda 6 Kapitllcvě uýda,e a o,oot Výsledek ad počátku roku i gao ooo,ool 159, ooo,oojoo.as ,251 Inda 9 Finnn:a ;anl ooo,ool 143, coo,ool 143, ,591 ~ 1 1 o,ool ~ i ~00É o.oo o,ool 0.00! oaoj 0.00 É 1 J I F ÚU3OLIEACE Fli1k~3Y.PJ~1 ~ ~~ I o.ooj l o,oal 2111;-JICOW siii CSLr-251 Po SC1ISOLIPACI I , ,

16 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVN~CH ÚČTECH Název bankovního účtu Čísio Počáteční Slav ke konci Zm6na stavu řádku stav k 1.1. vykaz.abdobí bank, účtu text Zakiaďnl bč~ny Ůč ~t ÚSC , , ,59 SC-~n~ Účty fondů ÚSC 6020 B&~né účty ce1t ~m , , ,59 7ermlno,aná vklady dlouhcdotá Tormincvane vklady krátkodobá 6050

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Čísla Schválený Rozpočet Výsledek ad Název řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Z_J 024 Transfer, přijati z území jiného okresu 709D Přijmy z ťin.wpořád.min.let mezi obcemi Neinvestičnl přijaté transfery od obci Qst.neinvest.plij.transfery ad rozpočtů ůz,úrovně lnvestičnt přijaté transfery od obcí Ost.lnvest.př~.transfery od rozpočtů úz,ůrovné o,oo Z_J 025 Splátky půjč.prostředků přu. Z ůzoml jln,okres Splátky půjčených prostředků ad obci Ost,sptátky půič.prostředků od veřsozp,ůzúrov 7160 Z_J 026 Transfery poskytnuté na územijiného okresu 7170 [IIii - Neinvestrčni transfery abami ~ Ostneinvest.transferyveřsozpočtům ůzem.úrovně coo coo coo Výdaje z rrn.wpořádánl min.let mezi obcemi lnvestičnl transfery obcím Ost.invesliční transfery veř.rozpočtúm úz.ůrovn Z_J 027 Půjčenó prostředky poskytnuté na územtjtn.okre Neinvestiční půjčené pmstředky obcím cool Ost.neinv.pújč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn ~644i - Investiční půjčené prostředky obcím 0.00 o,oo~ Ost.inv.půjč.prostředkyveř.rozpočtům územúrov Z_J Transfery přijaté z územijiného kraje Přijmy z fin.wpořad.min.tet mezi krajem a obce Přijmy z řn.~pořádáni mln.tet mezi obcemi 7292 o,ooi Neinvestiční přijaté transfery cd obcí [4122- Neinvestični přijaté transfery ad krajů [4129- Ost.nemnvast.přlj.transfery ad rozpočtů ůz.úrovně InvestIční přijaté transfery od obci Investiční přijaté transfery ad krajů J o,oo~ Ost.invest.přij,transfery ad rozpočtů úz.úravně [ Z_J Splátky půjč.prostředkú přij. z území jln.kra Splátky půjčených prostředků ad obci o,ooj Splátky půjčených prostředků ad krajů o,aa~ Ost.spt. PCijčprostředků ad veř.rozpočlů úz.úrov Z_J 035- Transfery poskytnuté na ůzemíjlnélio kraje 7400 occi Neinvestičnl transfery obcím Neinvestičnl transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům ůz.úravné Výdaje z fin.vypořad,min.let mezi krajem a obce Výdaje z Iin.vypořádání minlet mezi obcemi Investiční transfery cbcim Investiční transfery kratům 7450 cool OstJnvestični transfery veř.rozpočtů ůzem.úrav Z_J 036- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestičnl půjčené prosředky abclm Netnvesličnl půjčené prostředky krajům 74~O Qst.neinv.pújč.prostředkyveř,rozpcčtům úz.ůrovné Investiční půjčené prostředky obcím ~ ~ InvestIční p(~čené prostředky krajům ~ Ost.invpůjčprostředky veřej.rozpočtům ůzorov cool o.oo~ o,oo~ o.oo~

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok:

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok: ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145 Rozpočtový rok: 2013 Závěrečný účet Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný účet obce

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov svým usnesením

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí mikroregionu Podchřibí, se sídlem ve Skalce; IČO 70953121; Skalka 69, 696 48 Skalka Název položky Svazek

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Blanský les - podhůří; IČO 70819963; Husova 212, 373 82 Včelná Sdružení (svaz, spolek, společnost,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Ždánicko DSO; IČO 70963363; Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice Název položky Svazek obcí Předmět činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Orel; IČO 00270636; Orel 67, 538 21 Orel Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skalka; IČO 00636819; Skalka 69, 696 48 Skalka Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Čertovka; IČO 75120968; Horka I 48, 286 01 Horka I Organizační jednotka sdružení Předmět

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Doubice; IČO 47274212; Doubice 50, 407 47 Doubice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Srbice; IČO 00266591; 415 01 Srbice 62 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Název položky Svazek obcí Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Prostějovičky; IČO 00288667; Prostějovičky 67, 798 03 Prostějovičky Obec nebo městská část hlavního

Více