Jezírko přístavba objektu F

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jezírko přístavba objektu F"

Transkript

1 Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Jezírko přístavba objektu F vyhlášenou dne Tato dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12 odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Zadavatel dodrží zásady uvedené 6 ZVZ. Tato zakázka se uvedeným zákonem neřídí. Zakázka se řídí pravidly EHP A NORSKÉ FONDY Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, dokumentem Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a Zřizovací listinou Lipky.

2 Vážená paní / Vážený pane, tato výzva včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Jezírko přístavba objektu F slouží jako podklad k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení a dále k prokázání splnění kvalifikace. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název zadavatele: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Sídlo: Lipová 20, Brno - Pisárky IČ: DIČ: CZ Právní forma: Příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Hana Korvasová, ředitelka Kontaktní osoba: Andrea Weisová Telefon: Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Dodavatel ocení všechny položky výkazu výměr a stanoví celkovou nabídkovou cenu bez DPH, sazbu DPH a cenu s DPH. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v přístavbě nové budovy F (jednopodlažní nepodsklepený objekt) napojené na stávající budovy C a D. Příprava stavby bude spočívat v rozebrání venkovní dlážděné terasy. Dispozice přistavované části vychází z potřeby navázat provozně na stávající budovu. Vzhledem k zaslepení přízemních oken v budově C, je součástí projektu vybudování dvou střešních elektricky ovládaných oken včetně svislých šachet do 1 NP. Zastřešení přístavby je navrženo pultovou zelenou střechou se středovým vikýřem. Součástí stavby bude také stavba interiéru, včetně zděného hlínou omítaného sporáku s troubou. Stavba bude sloužit pro vzdělávací účely a bude splňovat parametry nízkoenergetické stavby. Sadovnické úpravy nejsou součástí této stavby. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby PRACOVIŠTĚ JEZÍRKO, BRNO SOBĚŠICE, č.p. 97, BRNO- SOBĚŠICE, PŘÍSTAVBA OBJEKTU F parcela č. 1182/39, 1182/3, zhotovitel ATELIER 101, s.r.o., která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a kterou dodavatel obdrží jak tištěnou tak v digitální podobě (formát pdf i dwg) při podpisu smlouvy. Podrobná specifikace a výkaz výměr jsou přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 2 Přepokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. 3 Financování Zakázka je financována z prostředků grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Projektu Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity (Registrační číslo EHP- 2

3 CZ02-OV ) a rozpočtu Jihomoravského kraje. S ohledem na financování zakázky z veřejných zdrojů je předpokládaná hodnota zakázky stanovena jako nejvýše přípustná. 4 Požadavky na kvalifikaci 4.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace Splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle bodu 4.6. této ZD v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu (podle bodu 4.5. této ZD) a profesního kvalifikačního předpokladu (podle bodu 4.6. této ZD) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle bodu 4.6. písmene a) Společná nabídka Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 4.5. této ZD a profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 4.6. písmene a). Splnění kvalifikace podle bodu 4.6. a 4.8. této ZD musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 4.2. této ZD použije obdobně Doba prokazování splnění kvalifikace Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v bodu 9 této výzvy Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů, prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení (Příloha č. 3) Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů, prokáže dodavatel předložením prosté kopie: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4.7. Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů, prokáže dodavatel předložením seznamu 3 obdobných zakázek prostřednictvím podepsaného čestného prohlášení. Za obdobné zakázky zadavatel považuje: stavební práce s minimální hodnotou plnění ,- Kč bez DPH. 3

4 Seznam je dodavatel povinen předložit strukturovaně a uvede následující údaje: a) název objednatele b) věcný popis obsahu a rozsahu plnění c) popis stavby, v jejíž prospěch byly služby poskytnuty včetně objemu investičních nákladů d) doba poskytnutí služeb Stáří a pravost dokladů Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. Vítězný dodavatel před podpisem smlouvy předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Je-li vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. 5 Obchodní podmínky včetně platebních podmínek Obchodní podmínky jsou součástí této zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné příloha č. 1. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek, jiné změny nejsou přípustné. Obchodní podmínky musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče. 6 Prohlídka místa plnění Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění za účasti maximálně 2 osob za dodavatele v termínu od do Sraz účastníků je na pracovišti Jezírko čp. 97, Brno - Soběšice GPS 49 16'10.00" 16 37'47.50" Dodavatelé, kteří budou mít o prohlídku zájem, se přihlásí telefonicky nebo em, minimálně jeden pracovní den před plánovanou návštěvou osobě odpovědné za prohlídku: Petr Laštůvka, tel.: Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Prohlídka není určena k případnému vyjasňování zadávacích podmínek. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na adresu zadavatele a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem známým uchazečům o veřejnou zakázku. 7 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč je povinen stanovit celkovou cenu bez DPH, sazbu DPH a celkovou cenu včetně DPH. Zadavatel požaduje stanovit všechny ceny dílčích úkonů v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) bez DPH. Vzájemné rozpouštění cen stanovených dílčích položek slepého rozpočtu je nepřípustné. Nabídková cena bude stanovena v českých korunách. Tato cena bude také zapracována do smlouvy o dílo. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci zakázky ve stanoveném rozsahu a kvalitě po celou dobu plnění, včetně režijních a cestovních nákladů apod. Další údaje jsou obsaženy v obchodních podmínkách, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. 4

5 Zadavatel nepřistoupí na navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, které by zájemce požadoval promítnout do ceny, a uhradit v důsledku opomenutí ocenění prací, výkonů a nákladů apod., vycházející z rozsahu a podmínek zadávací dokumentace. V souladu se smlouvou o dílo je cena stanovena jako nejvýše přípustná. 8 Obsah nabídek V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka také musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další doklady a informace požadované zadávací dokumentací. 9 Podání nabídky Lhůta pro podání nabídek: Datum: Hodina: 10:30 Místo pro podání nabídek: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, Brno, Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Jaromíra Kamenická, telefon: Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek buď osobně v pracovní dny od 8.00 do hod kontaktní osobě pro příjem nabídek (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) nebo poštou. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené názvem veřejné zakázky Jezírko přístavba objektu F a nápis NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) tyto úkony činit. Nabídka musí být zadavateli doručena (tedy nikoliv pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč, nabídky doručené po tomto termínu nebudou otevřeny. Elektronické podání nabídky se neumožňuje. 10 Doba a místo plnění veřejné zakázky Místo plnění: Brno pracoviště Jezírko, Brno-Soběšice čp. 97, Brno GPS: "N, "E Doba plnění: od do Otevírání obálek datum: Hodina: 10:30:01 Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, Brno Otevírání obálek se budou účastnit členové hodnotící komise pověřené výkonem funkce komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, je oprávněna účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně jedna osoba. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím 5

6 6

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ETH7R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 131779/2014 Sp. zn.: KŘ/27502/2014/Vil 091.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Jana Vilášková Odbor. Odbor

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více