Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne na dodávku NÁKUP OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pro potřeby zpracování nabídek pro zadávací řízení poskytuje zadavatel uchazečům tuto zadávací dokumentaci. Zpracoval: Laciná Datum: Kontroloval: Ing. Moučka Datum: Podpis:

2 OBSAH 1. Zadavatel Oznámení zadávacího řízení Vymezení předmětu zakázky Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace Základníí kvalifikační předpoklady Základníí kvalifikační předpoklady Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Způsob hodnocení nabídek Místo dodání/plnění zakázky Doba plnění zakázky Obchodní podmínky Návrh smlouvy o poskytování služeb Platební podmínky Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Místo a lhůta podání nabídky Vyhrazená práva zadavatele Přílohy zadávací dokumentace

3 1. Zadavatel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne podmínky pro předložení nabídky na zakázku Nákup osobního automobilu Tab. č. 1: Identifikační údaje zadavatele Název zakázky Nákup osobního automobilu Identifikační údaje zadavatele Název VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Právní forma Příspěvková organizace IČO DIČ CZ Adresa sídla Studentská 1, Žďár nad Sázavou, Osoba oprávněná za zadavatele jednat Ing. Jaroslav Kletečka, ředitel školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Studentská 1, Žďár nad Sázavou, tel.: , mobil Kontaktní osoba Ing. Jiří Moučka, statutární zástupce ředitele VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Studentská 1, Žďár nad Sázavou, tel.: Oznámení zadávacího řízení Zadavatel oznamuje dodavatelům svůj úmysl zadat tuto zakázku v tomto zadávacím řízení a současně je tímto vyzývá k podání nabídek a k prokázání kvalifikace. 3. Vymezení předmětu zakázky Předmětem plnění zakázky je Nákup osobního automobilu v souladu se zadávacími podmínkami na základě technické specifikace automobilu (viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace). 4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 4.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace v tomto článku předkládá uchazeč v kopiích a v českém jazyce. Jedná li se o cizojazyčný dokument, je nutné jej doplnit úředně ověřeným překladem do českého jazyka včetně tlumočnické doložky (povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce). Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Je li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle článku 4.2, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle článku 4.3, 2

4 4.2. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 3

5 Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem (vzor viz Příloha č. 3 Čestné prohlášení základní kvalifikační předpoklady) Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud toto oprávnění není již patrné z dokladu předkládaného dle předchozího bodu. seznam minimálně 3 zakázek obdobného rozsahu a charakteru v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Reference bude doplněna o kontakt včetně adresy a telefonního čísla, kde je možno referenci ověřit Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl výše požadované dokumenty, nebo poskytl údaje a informace, které jsou neúplné nebo nepravdivé anebo nesplnil zadavatelem vymezenou úroveň kvalifikačních předpokladů. Nabídka takového uchazeče bude z výběrového řízení vyřazena a uchazeč z výběrového řízení vyloučen. 4

6 5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Tab. č. 1: Maximální přípustná nabídková cena Zakázka Nákup osobního automobilu Max. přípustná nabídková cena (Kč včetně DPH) Kč Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Uchazeči stanoví celkovou nabídnutou cenu za zakázku v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: cena bez DPH, DPH 21%, cena vč. DPH. V případě změny zákonných sazeb DPH mají smluvní strany povinnost změnit celkovou cenu. 6. Způsob hodnocení nabídek Tab. č. 2: Hodnotící kritéria Hodnotící kritérium Váha (%) Nabídková cena 100 Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel otevře podané obálky a provede kontrolu úplnosti nabídek. Pokud nebude nabídka splňovat všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o neúplnou nabídku a bude vyloučena z dalšího řízení. Uchazeč bude o vyloučení písemně vyrozuměn. Nabídky uchazečů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit podle výše uvedeného hodnotícího kritéria podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek podle předložených celkových nabídkových cen, přičemž jako nejvhodnější bude hodnocena nabídková cena nejnižší. Uchazeč, jehož nabídka je nabídkou vítěznou, bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy, jejíž návrh je Přílohou č Místo dodání/plnění zakázky Dodávka bude realizována v sídle zadavatele: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, se sídlem Studentská 1, Žďár nad Sázavou 8. Doba plnění zakázky Termín dodání dodávky: nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy. 5

7 9. Obchodní podmínky 9.1. Návrh smlouvy o poskytování služeb Obchodní podmínky jsou upraveny v návrhu Kupní smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace (viz Příloha č. 4 Kupní smlouva). Uchazeč v návrhu Kupní smlouvy doplní pouze požadované údaje, podepíše a učiní součástí nabídky. Návrh Kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby za dodávky budou řešeny prostřednictvím faktur za jednotlivá postupně odebíraná zařízení. Faktura bude zhotovitelem předložena ve dvojím vyhotovení a bude splatná do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury na adresu zadavatele. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než bylo sjednáno v kupní smlouvě. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení faktury nově vyhotovené. Platby budou probíhat výhradně v Kč bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu. 10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více samostatných nabídek nebo podá nabídku a bude současně subdodavatelem, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci jiného uchazeče, zadavatel nabídku(y) takového uchazeče(ů) vyřadí. Uchazečům nenáleží náhrada za zpracování a podání nabídky ani dalších nákladů spojených s účastí na této zakázce. Není přípustné více variant v rámci jedné nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Pokud nabídka nebude splňovat všechny stanovené požadavky v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. Jestliže bude nabídka shledána jako neúplná, bude zadavatelem vyloučena z dalšího hodnocení. Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech: 6

8 OBSAH NABÍDKY 1. Krycí list nabídky Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije Přílohu č. 2 Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně kontaktní osoby ve věci zakázky, její telefon a e mailová adresa), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz bod 5. Zadávací dokumentace), datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 2. Cenová nabídka zpracovaná dle podmínek bodu 5. Zadávací dokumentace a podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 3. Čestné prohlášení a příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem Příloha č. 3 Čestné prohlášení základní kvalifikační předpoklady). 4. Návrh kupní smlouvy Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy včetně Přílohy č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace automobilu (označit Ano Ne, tzn., zda splňuje nebo nesplňuje). Pokud některý z požadavků specifikace zakázky nebude splněn, znamená to nesplnění požadavků zadavatele a s tím související vyřazení nabídky uchazeče. 11. Místo a lhůta podání nabídky Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta pro podání nabídek: do 12:00 hodin. Nabídka může být doručena poštou, případně kurýrní službou nebo osobně na sekretariát Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou (v době od hodin) nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek. Nabídka bude viditelně označena textem NABÍDKA Nákup osobního automobilu NEOTVÍRAT. Upozornění: Při podání nabídky poštou se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky zadavatelem. 12. Vyhrazená práva zadavatele Případné změny údajů uvedených v nabídce, je příslušný uchazeč povinen bezodkladně písemně oznámit zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodu. 7

9 13. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace stroje Příloha č. 2 Krycí list nabídky Příloha č. 3 Čestné prohlášení základní kvalifikační předpoklady Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Ve Žďáře nad Sázavou, dne Ing. Jaroslav Kletečka ředitel školy 8

10 Příloha č. 1 Technická specifikace osobního automobilu Parametry Dodávka požadavek splňuje přeprava 5 osob Ano Ne objem motoru v rozmezí cm3 Ano Ne karoserie kombi Ano Ne převodovka s manuálním řazením 5 nebo 6 stup. Ano Ne výkon motoru v rozmezí kw Ano Ne objem zavazadlového prostoru v rozmezí litrů Ano Ne Požadavky na výbavu vozidla: Dodávka požadavek splňuje centrální zamykání s dálkovým ovládáním Ano Ne denní svícení Ano Ne přední mlhové světlomety Ano Ne elektriky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka Ano Ne autorádio (USB, MP3) Ano Ne klimatizace Ano Ne palubní počítač Ano Ne antiblokovací systém brzd ABS Ano Ne stabilizace podvozku ESC Ano Ne protiskluzový systém ASR Ano Ne airbag řidiče a spolujezdce Ano Ne boční airbagy vpředu, hlavové airbagy Ano Ne zabezpečení uzamykání řadící páky Ano Ne ocelová kola s velkoplošnými kryty 15 Ano Ne plnohodnotné rezervní kolo s nářadím Ano Ne tempomat Ano Ne funkce automatického brzdění Ano Ne elektrické ovládání předních oken Ano Ne vnější zpětná zrcátka, kliky dveří a nárazníky lakované v barvě vozu Ano Ne mechanické zamykání zpátečky Ano Ne gumové koberce Ano Ne povinná výbavy Ano Ne výškově a podélně nastavitelný 3ramenný volant Ano Ne navigace Ano Ne 9

11 Příloha č. 2 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Zakázka Zakázka na dodávku je zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne Název Nákup osobního automobilu 2. Základní identifikační údaje 2.1 Zadavatel Název VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Adresa sídla Studentská 1, Žďár nad Sázavou Právní forma Příspěvková organizace IČO DIČ CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Ing. Jaroslav Kletečka, ředitel školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Studentská 1, Žďár nad Sázavou tel.: , Kontaktní osoba Ing. Jiří Moučka, statutární zástupce ředitele VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Studentská 1, Žďár nad Sázavou, tel.: Uchazeč Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo trv. pobytu Právní forma IČO (pokud je přiděleno) DIČ (pokud je přiděleno) Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče telefon e mail Kontaktní osoba ve věci zakázky telefon e mail Souhlas s návrhem smlouvy ANO NE*) *) nehodící se škrtněte 3. Nabídková cena Cena celkem bez DPH Samostatně DPH Cena celkem včetně DPH 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena CZK 5. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče Čestně prohlašuji, že uchazeč je vázán celým obsahem této předložené nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče Jméno, příjmení Funkce Datum 10

12 Příloha č. 3 Čestné prohlášení uchazeče ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce Nákup osobního automobilu Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČO (pokud je přiděleno) Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče Uchazeč prohlašuje, že je uchazečem: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 11

13 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V.. dne.. podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 12

14 Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva Prodávající: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ: Zastoupený: doplnit doplnit doplnit doplnit doplnit doplnit Kupující: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Se sídlem: Studentská 1, Žďár nad Sázavou Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou Číslo účtu: /0100 IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Jaroslavem Kletečkou, ředitelem školy uzavírají v návaznosti na výběrové řízení pro zakázku s názvem Nákup osobního automobilu tuto kupní smlouvu I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je Nákup osobního automobilu dle nabídky prodávajícího ze dne doplnit II. Doba plnění Předmět smlouvy dodá v souladu se zadávacími podmínkami výzvy prodávající kupujícímu do 120 dnů od podpisu smlouvy. Plnění před termínem se nevylučuje. III. Kupní cena, způsob a lhůta úhrad dle čl. 10 pravidel RK o zadávání VZ 1. Celková cena dodávky dle čl. I. činí doplnit, Kč vč. DPH. 2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 3. Manipulační náklady (obal a doprava dodávky na adresu sídla kupujícího ve Žďáře nad Sázavou) jsou započteny v ceně. 4. Platby za dodávky budou řešeny prostřednictvím faktur za jednotlivá postupně odebíraná zařízení. Faktura bude prodávajícím předložena ve dvojím vyhotovení a bude splatná do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury na adresu kupujícího. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 13

15 5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než bylo sjednáno v kupní smlouvě. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení faktury nově vyhotovené. 6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude na základě daňového dokladu realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). 7. Právo fakturace vzniká dnem předání předmětu této smlouvy. Délka splatnosti faktury je max. 30 dnů. 8. Cenu předmětu koupě je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu koupě ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím. IV. Místo plnění Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího. Předmět smlouvy bude předán na základě předávacího protokolu. V. Dodací podmínky Náklady na přepravu předmětu smlouvy a případné pojištění hradí prodávající. Vlastnické právo k předmětu smlouvy kupující nabývá úplným zaplacením ceny dodávky. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu kupujícího. VI. Záruka a odpovědnost za vady Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy bude dodán podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Záruční doba je stanovena na pět let, počíná běžet předáním a převzetím předmětu smlouvy. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní kupující písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. 14

16 Záruční doby na reklamovaný předmět smlouvy se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící odstraněním vady. Prodávající je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady a nedostatky, za které odpovídá, odstranit. V případě, že prodávající řádně a včas reklamovanou závadu neodstraní, je kupující oprávněn nechat závadu odstranit na náklady prodávajícího. Prodávající se zavazuje zajistit dostupnost servisního zásahu a řešení okamžitých problémů do 24 hodin. VII. Smluvní pokuty Pokud prodávající odevzdá předmět smlouvy po termínu uvedeném v čl. II., je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s placením ceny předmětu smlouvy v termínech a výši dle čl. III., je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do jednoho měsíce od doručení vyúčtování. VIII. Závěrečná ustanovení Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originály dokladů související s realizací dodavatelské činnosti. Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro kupujícího a 1 pro prodávajícího. Součástí kupní smlouvy je Příloha č. 1 Technická specifikace stroje. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. Ve dne Ve Žďáře nad Sázavou dne.. prodávající kupující 15

17 Příloha kupní smlouvy č. 1 Technická specifikace osobního automobilu Parametry Dodávka požadavek splňuje přeprava 5 osob Ano Ne objem motoru v rozmezí cm3 Ano Ne karoserie kombi Ano Ne převodovka s manuálním řazením 5 nebo 6 stup. Ano Ne výkon motoru v rozmezí kw Ano Ne objem zavazadlového prostoru v rozmezí litrů Ano Ne Požadavky na výbavu vozidla: Dodávka požadavek splňuje centrální zamykání s dálkovým ovládáním Ano Ne denní svícení Ano Ne přední mlhové světlomety Ano Ne elektriky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka Ano Ne autorádio (USB, MP3) Ano Ne klimatizace Ano Ne palubní počítač Ano Ne antiblokovací systém brzd ABS Ano Ne stabilizace podvozku ESC Ano Ne protiskluzový systém ASR Ano Ne airbag řidiče a spolujezdce Ano Ne boční airbagy vpředu, hlavové airbagy Ano Ne zabezpečení uzamykání řadící páky Ano Ne ocelová kola s velkoplošnými kryty 15 Ano Ne plnohodnotné rezervní kolo s nářadím Ano Ne tempomat Ano Ne funkce automatického brzdění Ano Ne elektrické ovládání předních oken Ano Ne vnější zpětná zrcátka, kliky dveří a nárazníky lakované v barvě vozu Ano Ne mechanické zamykání zpátečky Ano Ne gumové koberce Ano Ne povinná výbavy Ano Ne výškově a podélně nastavitelný 3ramenný volant Ano Ne navigace Ano Ne 16

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění vozidel Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup výpočetní techniky VZ/2014/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy: Střední

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599.

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Firewall VYZÝVÁ k předložení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více