28. ŘÍJNA ŘÍJNA 1939

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. ŘÍJNA 1918 28. ŘÍJNA 1939"

Transkript

1

2 28. ŘÍJNA říjen - Den vzniku samostatného Československého státu 28. října 1918, byl v Praze "muži 28. října" - Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár aj. - vyhlášen samostatný Československý stát. Martinskou deklarací, se k němu 30. října, přihlásila i slovenská reprezentace. Předcházela tomu, dlouhodobá národní i politická emancipace v rámci Rakousko - Uherské monarchie, a vývoj a výsledky 1.světové války. Vyvrcholením, pak byly úspěchy exilové i domácí reprezentace. Zde je třeba si vzpomenout, především Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše a Karla Kramáře. Názory na budoucí politické uspořádání, se však vyvíjely a idea samostatného státu se převážila, až během války. Vláda Rakousko-Uherska, musela nakonec 27. října 1918, odeslat nótu vládě Spojených států, oznamující přijetí mírových podmínek. 14. listopadu, Prozatimní národní shromáždění vyhlásilo ČSR, aklamací zvolilo prezidentem, Tomáše Garrigue Masaryka a předsedou vlády na základě voleb z roku 1911, Karla Kramáře. Reparační komise, na pařížské mírové konference v roce 1919, uznala 28. říjen 1918 za den vzniku Československého státu. Společný stát Čechů a Slováků, trval s přestávkou válečných let ( protektorát Čechy a Morava a Slovenská republika) do roku ledna 1993, vznikly po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky, dva samostatné státy - Česká Republika a Slovenská Republika. Česká republika, slaví 28. říjen, jako státní svátek i po rozpadu Československa. Před lety vznikla samostatná Československá republika. Dnes už jsou Češi a Slováci dlouho po rozluce, i když se znovu sešli v Evropské unii. Tento den je ale také významný kvůli událostem, ke kterým v souvislosti se státním svátkem došlo později: před 75 lety. Autor: Petr Kuchařík, Zdroj: Český rozhlas, ireferáty, foto: Google 28. ŘÍJNA 1939 O 28. říjnu 1939 se děti ve škole neučí a rodiče o něm doma nevypravují. Ale ten den před 70 lety má právo, abychom si ho připomínali. 28. říjen přestal být státním svátkem říšským výnosem z června To už Němci stačili přejmenovat ulice a zavést němčinu jako povinný jazyk. Také bylo zakázáno pískat v kinech při promítání německých týdeníků a zpívat v restauracích a kavárnách. Nezákonné bylo i nosit trikoloru v knoflíkové dírce a nikdo si nedělal iluze, co ty neposlušné čeká. Přesto se celý národ semkl ve všudypřítomném vzdoru. Jak napsal Václav Černý, celý národ kromě bídáků.

3 V den zrušeného státního svátku přišli všichni do práce ve svátečních šatech a se zakázanými trikolorami na klopách. Muži a chlapci měli na hlavách čepice, jaké nosil pan prezident Masaryk, však se jim říkalo masaryčky. Kolem jedenácté vyšli občané do ulic. Skupiny německých studentů se na ně vrhaly, srážely jim čepice z hlavy a strhávaly trikolory. Policie všechno rozehnala, ale Pražáky neodradila. Odpoledne se sešli znovu a znovu čelili útokům mladých nacistů. Tehdy byl rozhodujícím mužem v protektorátu Karl Hermann Frank, nepříliš úspěšný knihkupec ze Sudet, který nenáviděl Čechy. V NSDAP udělal kariéru a vyšvihl se až do funkce protektorátního tajemníka, který podléhal přímo Hitlerovi. Nepokoje 28. října byly výsměchem jeho tvrzení, že v Čechách a na Moravě panuje klid a pořádek a rozzuřený Frank začal jednat. Na jeho rozkaz přijela na Václavské náměstí Schutzpolizei a začala bez výstrahy střílet. Frank s bičíkem v ruce osobně masakr řídil ze schodů Národního muzea. Mnoho lidí bylo postřeleno, jeden člověk na místě zemřel a 400 demonstrantů odvleklo gestapo. Mezi těžce zraněnými zápasil o život i medik Jan Opletal. 30. října byl Frank povýšen a Goebbels oznámil, že Praha je konečně ochromená a ztichlá hrůzou. Ale drama pokračovalo. Jan Opletal zemřel a jeho pohřeb se změnil v tichou manifestaci, jež byla opět napadena nacisty. Němci se pomstili hromadným zatýkáním a zavřením všech českých vysokých škol. Tehdy se poprvé oči Evropy upřely s opravdovým zájmem na naši zemi a pomohlo to k uznání našich práv na mezinárodní scéně. Sovětský systém pracoval na tom, abychom své dějiny zapřeli a zapomněli a dodnes se k nim mnoho lidí nehlásí. V naší zemi ale žilo mnohem víc statečných lidí, nežli se teď právě píše v novinách. A každý tehdy věděl, proč má být 28. říjen naším státním svátkem. Redaktor: Petr Kuchařík, Zdroj: Český rozhlas, ireferáty, Foto: Google Halloween Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října den před Svátkem všech svatých. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a Novém Zélandu. Název vznikl zkrácením anglického All- Hallows-eve, tedy Předvečer Všech svatých. Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain obdoby našeho Nového roku. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery a kostlivci. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Historie Halloweenu Původ samotného slova Halloween najdeme v katolické církvi. Pochází ze zkrácené zkomoleniny slov All Hallows Eve. Svátek všech svatých je katolický svátek zachování památky svatých. Ale původ Halloweenu je starší. V 5. století před Kristem v keltském Irsku léto oficiálně končilo 31.října. Jedna z verzí praví, že se tento den duše, které opustily těla všech, kteří zemřeli v průběhu předcházejícího roku, vrací a hledají živá těla, která by mohla vlastnit příští rok. Věřilo se, že to byla jejich jediná šance, jak získat posmrtný život. Keltové věřili, že všechny zákony vesmíru a času v tuto dobu přestávají platit a dovolují světu duchů smísit se se světem živých. Ale ti, co žili, si nepřáli být vlastněni duchy. Takže v noci 31.října vesničané ve svých domech uhasili ohně, a domy tak byly studené a nelákavé. Pak se oblékli do různých ďábelských kostýmů a hlučně se producírovali po okolí, ve snaze poděsit a odradit duchy, kteří hledali nová těla. Přestože některé kultury mohou přijmout Halloween za svůj hlavní svátek, samotný Halloween nepochází ze satanistických zvyklostí. Redaktorky: Veronika Hauschildová, Denisa Pazderová

4 KROUŽKY a Plánovací kalendář na školní rok

5 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Na naší škole máme školní poradenské pracoviště, které pomáhá žákům s různými osobními i jinými problémy nebo výběrem povolání a budoucí kariérou. Školní poradenské pracoviště se dělí na speciálního pedagoga, metodika prevence, školního psychologa a kariérního poradce. Speciálního pedagoga na naší škole zastupuje paní učitelka Mgr. Marie Vitvarová. Účelem speciálního pedagoga je pomáhat žákům s integrací a všem, kteří potřebují speciální pedagogickou podporu. Využívá k tomu speciální pomůcky a didaktické materiály. Metodikem prevence je na naší škole paní učitelka Mgr. Petra Kratochvílová. Zajímalo nás, co to vůbec metodik prevence znamená a co je v jeho popisu práce. Metodik prevence konzultuje s žáky a jejich rodiči rizikové chování žáka, jako je například kouření, šikana, vandalismus atd. Školní psycholožka PhDr. Zdeňka Pavlíková pomáhá žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými, výchovnými a osobními problémy. Své služby nabízí také rodičům či zákonným zástupcům a učitelům nebo ostatním zaměstnancům školy. Kariérní poradce Mgr. Jaroslav Hasil radí žákům při volbě střední školy, případného dalšího vzdělávání a budoucí kariéry. Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevencce, přípradně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005) Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy. Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle: pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci, zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství, připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů, prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce. Redaktorka: Karolína Žižková

6 Projekt Krušné hory domov můj Cílem projektu bylo prohloubení znalostí žáků základních škol mosteckého a chomutovského okresu o přírodních krásách a historii Krušných hor. Žáci zpracovávali informace například z oblasti těžby nerostných surovin, o zaniklých obcích nebo o řemeslech, která byla typická pro oblast Krušnohoří. Ve dnech 8. až 12. září 2014 se žáci dnešní 7. A třídy z 15. ZŠ J. A. Komenského v Mostě zúčastnili výherního pobytu v rekreačním středisku Lesná v Krušných horách. Tento pobyt byl odměnou pro vítěze v okresním kole oblast Mostecko, projektu Krušné hory domov můj. Děti byly po celou dobu ubytovány v horském hotelu Lesná, své další aktivity konaly pak ve vzdělávacím středisku. Architektura Krušných hor, návštěva bývalé Gabrieliny hutě, malování obrázků do kalendáře na téma Krušné hory - to byla náplň prvého dne pobytu. Večer pak společné hry v klubovně. Další den jsme měli opět nabitý program. Výroba modelů bývalých usedlostí na Lesné z hlíny byla pro nás velice zajímavá. Odpoledne něco neznámého. Výroba dřevěných hraček, zakládání herbáře léčivých bylin a možnost z těchto bylin si uvařit léčivý sirup. Na závěr dne hledání pokladů pomocí detektoru kovů. Vše bylo prostě super. Třetí den jsme byli v jednom kole. Děti měly další možnost se seznámit například s drátkováním, plstěním a tkaním na stavech. Kromě těchto tradičních řemesel si vyzkoušeli i využití moderní techniky v přírodě práce s tablety, s GPS a vysílačkami. Získané informace pak zpracovávali do připravených pracovních listů vytvořených v rámci projektu. Večerní opékání buřtíků byla krásná tečka za dalším dnem. Během pobytu jsme také navštívili malou manufakturu na výrobu dřevěných hraček v Nové Vsi. Po té se vydali k našim sousedům do Německa. První zastávkou byl důl Fortuna, kde se kdysi těžila stříbrná a měděná ruda. Dále následovala návštěva městečka Seiffen. Kromě muzea dřevěných hraček měli i jedinečnou šanci si prohlédnout skanzen tematicky zaměřený na stará krušnohorská řemesla. Poslední den a nám pršelo. To nám ale vůbec nevadilo. Žáci vyrazili do přírody vyhledat materiál k výrobě krušnohorských strašidel z dřevěných špalků a betlémů z kulatiny. Tyto výrobky, stejně jako vše, co během pobytu vytvořili, si samozřejmě mohli odvézt domů. Po obědě jsme nasedli do autobusu a cestou domů jsme měli ještě zastávku na Červeném Hrádku. Zde jsme si prohlédli expozici českých pohádek. Závěrem mi dovolte poděkování všem, kteří se na projektu Krušné hory domov můj podíleli. Jedná se o pracovníky a lektory vzdělávacího střediska Lesná. Nezapomínáme ani na ty, kteří svými radami a pomocí přispěli ke zvládnutí tohoto projektu. Mgr. L. Firmanová

7 Beseda školního parlamentu s vedoucí školního klubu a školního parlamentu. Papír bude odvezen v pátek 10. října. Poté jsme se domlouvali o akci Sběr pro Adélku, která se bude konat hned po sběrovém týdnu do konce října. Penězi, které dostaneme za nasbíraný sběr, přispějeme malé Adélce z naší školy na nové naslouchátko. Další plánovanou akcí v blízké době je návštěva horolezecké stěny v Jirkově, která je spojená s Nocí ve škole. Tato akce se koná Dozvěděli jsme se také o nových stránkách školního klubu, které najdeme na stránkách naší školy. Poté přišli na řadu naše otázky. Byli jsme informováni například o tom, že se do školního klubu budou kupovat nové hry na x-box a také nové florbalové hole.část bude hrazena z peněz 17. září besedovali zástupci školního parlamentu s vedoucí školního klubu Lucií Dachovou ve školním klubu. Lucka odpovídala na otázky z kmenových tříd parlamenťáků, seznámila nás s plánem akcí a se zájmovými kroužky na škole pro školní rok 2014/15. Ze všeho nejdříve jsme řešili přihlášky do školního klubu. Každý parlamenťák dostal za úkol informovat spolužáky ve své třídě o činnosti školního klubu a způsobu podání přihlášky. Zabývali jsme se také sběrovou činností. Sběrna bude otevřena každé pondělí od 7:20 do 7:50 a bude ji mít na starosti p. Pokorná. První sběrový týden bude od do pod patronací školního klubu za sběr a zbytek doplatí škola. V jednání s paní ředitelkou je také nová místnost, která by byla využívaná jako odpočinková místnost. Ze všeho nejvíce nás ale zaujal nový kroužek s názvem Kinball, který bude určený pro žáky do 5. do 9. tříd. Poté jsme s Lucii Dachové poděkovali za zodpovězení našich otázek a besedu ukončili. Na besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o ŠK a všichni se těšíme na jeho činnost ve školním roce 2014/2015. Dopisovatelé parlamentu: Sára Třísková, Dominik Marek, Denisa Bláhová a Tereza Čekelová

8 Na besedě s MP v přípravce V únoru 2014 navštívila Bc. Lucie Jungmannová strážnice z Městské policie v Mostě naši přípravnou třídu. Povídali si s dětmi o bezpečném chování ke zvířatům, konkrétněji pak ke psům. Děti se učily, jak se pozdravit se známým psem, jak se chovat k cizím psům, co všechno obnáší starost o psa, jak se bezpečně pes krmí z ruky, k čemu všemu se psi používají a jak nám můžou ublížit při našem nevhodném chování. Největší odměnou bylo pohlazení a krmení opravdových psů. V březnu 2014 navštívila přípravný ročník opět Bc. Lucie Jungmannová z MP Most tématem setkání bylo Bezpečná cesta do školy děti společně se svou paní učitelkou a preventistkou Městské policie v Mostě vyrazily do okolních ulic a prakticky řešili správné a bezpečné přecházení silnic a pohyb dětí mezi stojícími auty. P.Kratochvílová - preventistka POZNAMENEJ SI: pevná linka: 156 (tísňové volání) pevná linka: , (stálá služba)

9 STOLNÍ HOKEJ BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC & TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST & AIR-HOCKEY Českomoravský pohár pro brněnský Doudeen Team, Pohár města Mostu pro domácí hráče Českomoravský pohár družstev, druhá nejvýznamnější týmová soutěž billiard-hockeyistů, se po třech letech opět odehrál na 15.ZŠ v Mostě. Ani známé prostředí ale nepomohlo mosteckým celkům k postupu do finálové pětice. Druholigový tým Old Friends Most nezachytil úvod turnaje a skončil šestý. Prvoligovému BHC AB STAIN Most naopak nevyšel závěr a obsadil konečné sedmé místo. Ve svůj triumf proměnil sedmnáctý ročník Českomoravského poháru brněnský klub Doudeen Team. Ten vyslal do soutěže hned čtyři družstva a tři z nich z Mostu odvezla některou z trofejí. Doudeen Team se stal celkovým vítězem, THE Orel Bohunice přidal bronzový pohár a Table Hockey Elite získal vítězství v nově vyhlášené kategorii Hobby Team. Jediný, kdo alespoň částečně dokázal narušit nadvládu oddílů Doudeen Teamu, byl na druhém místě jihočeský celek WIP Reklama Dobrá Voda. Vítěz Českomoravského poháru si navíc zajistil i účast v mezinárodní klubové soutěži Poháru WTHA. Mostečtí si spravili náladu v Poháru města Mostu, který byl součástí dvoudenního programu. Vítězství si odnesl Tomáš Fleišman (BHC AB STAIN Most), třetí byl Lukáš Fedič z Old Friends Most. Úspěch Doudeenů i v soutěži jednotlivců doplnil druhým místem Jiří Toman. V žákovských kategoriích zvítězili žáci 15.ZŠ Most Miroslav Suchomel a Vojtěch Jandečka (oba BHC AB STAIN Most B ), v kategorii žen a dívek pak Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most). Na organizace akce finančně přispělo statutární město Most. Medailisté a výsledky žáků 15.ZŠ Most StarColor Českomoravský pohár družstev (17.ročník): 1. Doudeen Team, 2. WIP Reklama Dobrá Voda, 3. THE Orel Bohunice,, 14. BHC Tigers Most (mj. V.Jandečka, Š.Jandečka) Pohár města Mostu - billiard-hockey šprtec Český pohár ČP12: 1. Tomáš Fleišman (BHC AB STAIN Most), 2. Jiří Toman (THE Orel Bohunice), 3. Lukáš Fedič (Old Friends Most),, 14. Miroslav Suchomel, 19. Vojtěch Jandečka (oba BHC AB STAIN Most B ), 21. Vojtěch Balšán, 23. Ladislav Brom (oba BHC 15.ZŠ Most), 25. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 26. Tomáš Farsang, 28. Libor Troller, 30. David Kučera, 32. Adam Berky (všichni BHC 15.ZŠ Most) Kroužky tréninky stolního hokeje ve školním roce 2014/2015 Naše škola i v novém školním roce organizuje kroužky billiard-hockeye šprtce: Pondělí 15:00 16:30, školní klub, vede Jakub Hasil (pro členy ŠK, ŠD a Klubu dětí) zahájení 29.září

10 Čtvrtek 15:30 17:00, školní družina, vede Ivana Lhotáková (pro ŠD) Air-hockey se hraje každé pondělí, mezi 13:30-14:30, na spojovací chodbě 15.ZŠ Most. Jednotlivá hra stojí 10 Kč za oba soupeře. Je možné zakoupit i cenově zvýhodněné permanentky, případně hrát ratingové soutěžní zápasy. Kroužek táhlového hokeje Chemoplast vypisuje SVČ Most. Schůzky jsou ve středu od 17:00 v SVČ, vede Alena Laštůvková. Poplatek je 250,- na pololetí. KRÁTCE ZE SOUTĚŽÍ Vrcholné domácí akce stolního hokeje 2014 proběhnou v Ústeckém kraji. Mistrovství republiky v billiard-hockeyi šprtci se odehraje v sobotu 29.listopadu na Hoře Svaté Kateřiny. Airhockeyový a chemoplastový šampionát pak bude hostit 15.ZŠ Most v rámci prosincového United Energy víkendu stolního hokeje. KAM NA ŠPRTEC pátek 10.října 2014 MOST 15.ZŠ Český pohár Expres 24 hodin stolního hokeje sobota 11.října 2014 MOST SVČ Český pohár Expres 24 hodin stolního hokeje neděle 12.října liga družstev BHC AB STAIN Most B hraje na 15.ZŠ Most neděle 12.října liga družstev BHC 15.ZŠ Most hraje na 15.ZŠ Most neděle 19.října 2014 MEZIBOŘÍ Český pohár ČP12 startovné 25 Kč (dospělí 100 Kč) sobota 25.října 2014 SENICA Slovakia Open WTHA Tour Master & Český pohár ČP12 startovné 100 / 25 Kč KAM NA AIR-HOCKEY pátek 10.října 2014 MOST 15.ZŠ Český pohár jednotlivců, Český pohár družstev, Ratingy Ratingy je možné na 15.ZŠ Most hrát také každé pondělí 13:30-14:30. KAM NA CHEMOPLAST pátek 10.října 2014 MOST SVČ - Český pohár B sobota 11.října 2014 MOST SVČ - Český pohár B pátek 17.října 2014 MOST SVČ - Český pohár A 25 Kč Na turnaje se hlaste u Jakuba Hasila, v pondělí na kroužku ŠK (15:00-16:30). Podrobné informace k akcím získáte na MT , u: webu

11 VE ŠKOLNÍM KLUBU TO ŽIJE Tak jako každý rok začala činnost školního klubu 1. září, kdy děti poprvé usedly do školních lavic. Školní klub na ZŠ J. A. Komenského v Mostě funguje již řadu let a za ty roky se v něm vystřídala spousta dětí, ale i několik vedoucích. Letošní školní rok 2014/2015 povedu klub. Jmenuji se Lucie Dachová a tohoto úkolu jsem se ujala již v únoru tohoto roku, kdy odešla Danuše Lískovcová, tehdejší vedoucí vychovatelka. Každý, kdo přijde na nové místo má svoje představy o vedení, chodu a činnostech, které se budou v daném zařízení dělat. I já, jelikož jsem znala chod klubu a často pomáhala minulé vedoucí připravovat akce, jsem usilovně o prázdninách přemýšlela, co nového uskutečnit a čím děti v novém školním roce překvapit, aby se jim v klubu líbilo a co nejvíce žáků mělo zájem sem chodit. Nebyl to snadný úkol, ale myslím si, že jsem se s tím nakonec poprala. První změnou, kterou jsem v klubu uskutečnila, byla výtvarná výzdoba na stěně klubovny a přestavění nábytku, aby tak mohl vzniknout větší prostor pro některé hry, jako jsou X-BOX, kulečník a šprtcový stůl. Tato změna, jak jsem zaznamenala, se u většiny dětí setkala s ohlasem. Co se týká pak jednotlivých akcí klubu, zpracovala jsem celoroční plán, kde každý měsíc jsou naplánované činnosti, které bychom s dětmi v klubu mohli dělat, samozřejmě i ve spolupráci s našimi družinkami a školním parlamentem.velký zájem je o sportovní akce, takže během roku máme naplánované turnaje ve vybíjené, florbalu, pinčesu, petangue, kroketu. Děti se budou účastnit i tradičních akcí, jako je dušičková stezka, noční přespání dětí ve škole, vánoční těšení, turnaj v bowlingu škol. A každý měsíc se budeme scházet s dívkami v Beuty clubu, kde na nás čeká spousta výtvarných, rukodělných činností a netradičních technik. V zimních měsících pak na nás čeká ještě soutěž pěvecká, soutěž v Yoyování a také si zvolíme svoji Miss a Missáka. A až se nám trochu oteplí, tak určitě vyrazíme na nějaký zajímavý výlet. Celý plán si můžete všichni přečíst na stránkách školy v sekci školní klub, kde je i odkaz na webové stránky klubu. Tam také najdete přehled všech zájmových kroužků, které od října začnou na naší škole. Bude to např. šprtec, Air-hockej, házená, Kin-ball, zpívání, kytara, keramika a spousta dalších. Do školního klubu může zavítat každý od páté do deváté třídy. Veškeré akce a kroužky mají klubáci zdarma nebo za levnější cenu. A jak vidíte, je toho hodně, takže bych vás chtěla všechny srdečně pozvat k nám. Pokud si cestičku najdete, zažijete spoustu legrace, získáte další kamarády a zážitky na které budete dlouho vzpomínat. Těší se na vás Lucka Dachová, vedoucí školního klubu.

12 Světový den výživy Každoročně je od roku 1981 ve více než 150 zemích světa připomínán 16. říjen jako Světový den výživy. Slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, ve výroční den založení této organizace v roce V tento den bychom si měli připomenout stálý problém nedostatku potravy v některých rozvojových zemích, kde často na hlad a podvýživu umírají zejména děti a s tím spojený další problém, který je opačný a týká se vyspělé části světa, obezita, přejídání se a nezdravá strava. Tento den má také upozornit na to, že naše civilizace je založena na zemědělství. Rostoucí ceny potravin v loňském a letošním roce ale uvrhly další miliony lidí do chudoby. A krize na bankovních trzích jejich problémy ještě zhoršuje. Za prvních 7 letošních měsíců podle FAO vylétly ceny potravin o 50 procent. OSN uvádí, že počet lidí, kteří trpí hladem, se oproti loňsku zvýšil o 75 milionů. Za příčiny hladu jsou nejčastěji označovány hladomor a války. Ve skutečnosti ale mají na svědomí pouze 10 % z celkového počtu obětí, protože většina jich umírá na chronickou podvýživu, kterou je na celém světě postiženo asi 900 milionů lidí. Odborníci se domnívají, že nejefektivnější zbraní proti hladu je vzdělanost. Mnohé země, včetně České republiky, ale mají paradoxně problém opačný, trpí hlavně obezitou a nadměrným příjmem energie. Rozdíl je i v příčinách úmrtnosti. Oproti rozvojovým zemím jsou v ekonomicky vyspělých státech nejčastější příčinou úmrtí nemoci srdce a cév. Platí to i pro naši republiku, kde na tyto choroby umírá polovina populace, denně je to téměř 200 lidí. Zdroj:internet Redaktor: Petrásek Tomáš Se sedmičkou na drese Lenka Bakusová, žákyně osmé třídy hraje softball. Chtěla by se mu věnovat i v budoucnu a poskytla nám rozhovor. V kolika letech si začal hrát softball? V osmi nebo devíti letech. Proč sis vybrala právě tenhle sport? Zdál se mi hodně akční a zaujal mě. Ve kterém týmu hraješ? Painbusters (Most).

13 Kde máte tréninky? O sezónu na softbalovém hřišti - na Ovčíně v tělocvičně. v Mostě. Zimní přípravu máme Máte náročné tréninky? Každý trénink je náročný, když ho děláš pořádně. Máš nějaký vzor? Asi náš trenér je takový můj softballový idol. Jak často máte zápasy? Každý druhý víkend v sezóně, kromě prázdnin. Čeho by si chtěla dosáhnout? Nevím... chtěla bych být fakt dobrá. Jak zvládáš školu zároveň se softballem? Je to hodně těžké. Někdy se to dá stíhat, ale někdy ne. Proč jste letěli s týmem do Ameriky? Vyhráli jsme Evropsko Africký turnaj v Polsku. Jak jste v Americe dopadli? Byli jsme (předposlední) devátý z deseti. Jak se ti tam líbilo? Bylo to moc hezké, tam se softball hraje na úplně jiné úrovni. Jaká byla cesta tam i zpět? Pěkná, ale hrozně dlouhá (cca 37 hodin trvala jenom cesta tam). Redaktor: Lukáš Ondráček Lesná Díky snažení v projektu Krušné hory Domov můj byli vybráni školáci ze sedmých tříd A, B, C jako nejlepší. Na Lesnou přijeli žáci kolem osmé hodiny ranní. Čekal na ně celý personál z hotelu. Hotel patří mezi luxusní. Po přivítání personálem se všichni rozeběhli do svých pokojů. Dokonce měl jeden pokoj i vířivou vanu. Jídelní lístek byl exklusivní. Každý den děti plnily připravený program. Z programu to bylo např. Krušnohorské muzeum na Lesné, hledaní pokladů, vyrábění domečků, které kdysi stáli na lesné, vyrábění herbářů, vláčků, větrníků. Děti tam zažili spoustu zábavy a dobrodružství. Vypracovala: Simona Syková 7.B

14 PLÁN NA ŘÍJEN ŠD a ŠK

15 Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka Mostečané zažili nejvýznamnější událost za posledních několik let. Do centra Mostu se po skoro šedesáti letech vrátila socha prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Socha byla v Mostě odhalena již potřetí, neboť v minulosti musela ustoupit dvěma totalitním režimům, nacistickému a komunistickému. Poprvé byla odhalena již v roce 1935, kde vydržela jen tři roky. Podruhé se vrátila na 1. náměstí po skončení druhé světové války, roku Po devíti letech však byla opět sejmuta, tentokrát komunisty, kteří ji následně nechali rozřezat. Z původní sochy se dochovalo jen pramálo, chyběla velká část obličeje a obě nohy. Na obnově sochy ze starého Mostu pracovali restaurátoři několik měsíců. Ti brzy zjistili, že původní socha je natolik poškozena, že snazší bude podle jejího vzoru vytvořit úplně novou sochu. Autor původní předlohy byl Josef Fojtík. Sádrový model měřil 3,2metrů a vytvořili jej bratranci Jaroslav a Ondřej Šindelářovi z Plzně. Hotový byl odvezen do slévárny v Mníšku u Liberce, kde vznikla konečná podoba z bronzu. Do Mostu byla hotová socha dovezena již na počátku letošního dubna a od té doby čekala v areálu technických služeb na převoz k Městskému divadlu a její slavnostní odhalení. O obnovu sochy se zasloužili také samotní mostečané. Město Most vyhlásilo veřejnou sbírku. Od 1. března 2012 do konce roku 2013 byly na různých místech města umístěné kasičky, kam mohli občané přispívat. S podporou místních firem se nakonec podařilo získat částku dosahující 837tisíc korun českých. Celkové náklady na zhotovení sochy představují skoro dva miliony korun. K odhalení sochy T.G Masaryka došlo v úterý 23. září. Celý program začal krátce před 15tou hodinou svolávacím pochodem v podání Hradní stráže. V 15 hodin začal samotný slavnostní akt příjezdem historického vozidla s významnými hosty. Sbor ze Základní umělecké školy F. L. Gassmanna zazpíval Masarykovu oblíbenou píseň Ach, Synku, Synku. Následoval slavnostní proslov náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové, proslov autorů obnovené sochy TGM - Mgr. Jaroslav Šindelář, Ondřeje Šindelář, akad. sochař. Jaroslava Šindeláře. Vyvrcholením celého odpoledne bylo odhalení sochy TGM, na které netrpělivě čekalo kolem 2000 lidí. Text: Tomáš Viktora Foto: Michal Tarant, Skauti Most

16 JÍDELNÍČEK NA ŘÍJEN červená čočka těstoviny na kari s kuřecím masem, jogurtovník /1,7,9,6/ s kapáním vepřová plec na zázvoru, divoká rýže, jablko /1,3,7,6/ nudlová hovězí kostky na česneku, bramborový knedlík, špenát /1,3,7,6/ s rýží X pepřenky, šťouchaný brambor- bramb. kaše, mrkvový salát /7,6/ zeleninová X maďarský perkelt, gnocchi /noky/- vřetena, jablko/1,3,9,7,6/ květáková žemlovka s jablky a tvarohem/1,3,7,9,6/ s játr.knedlíčky krůtí maso na divoko, rýže, ledový salát/1,3,7,6/ jáhlová chlupatý knedlík, dušené zelí,cibulka, kiwi/1,3,9,7,6/ čínská štěpánská pečeně - koprovka, houskový knedlík, jablko/1,7,3,6/ pohanková X norský karbanátek, brambor. kaše brambor, obloha/1,4,3,7,6/ cizrnová vepřový guláš, vývrtky, hlávkový salát/1,3,7,6/ kuřecí vývar fazole chilli con carne, chléb/1,3,9,7,6/ kroupová králičí hřbet na bazalce, kuskus/1,3,10,6,7/ sicilská pečené kuře, brambor, dušená zelenina/4,7,6/ vločková X zabijačkový guláš, houskový knedlík- chléb, jablko/1,3,7,6/ mrkvová bulgur se sýrem, salát z červené řepy/1,7,9,6/ česneková X bratislavská pečeně, jasmín.rýže vícezrn. knedlík,jablko/1,3,7,6/ fazolová buchty s tvarohem povidly, banán/1,3,7,6/ PODZIMNÍ PRÁZDNINY STÁTNÍ SVÁTEK PODZIMNÍ PRÁZDNINY krupicová X zapečené filé na ratatouille, brambor -bram.kaše,obloha/1,3,7,4,6/ se sojou kuřecí nudličky, smetanová omáčka, rýže, jablko /1,3,7,/ Nápoj: denně na výběr : vitamínový nápoj, ochucené mléko, mléko, voda, čaj Přejeme Vám dobrou chuť. Kuchařka: Petra Schejbalová Vedoucí jídelny : Věra Pružinová

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 frankfurtská,06,07 Knedlíky s jahodami sypané tvarohem, ochucené mléko, Čaj hovězí se šunkovými knedlíčky Vepřové maso s chilli kon carne, rýže, čaj, ovocný

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 krupicová s vejcem,09 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík, čaj bylinný Francouzské brambory, salát rajčatový,čaj bylinný zeleninová,09

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 1. září do 4. září 2015 Pondělí Úterý Zeleninový vývar s kuskusem 7,9 1 Boloňské špagety se sýrem 1,3,6,7,9 Míchaný kompot, mandarinkový džus, voda Středa Pórková 1,3,5,6,7,8,9,11 2 Rybí filé

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2017 31.1.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07)

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07) Pondělí 29.2.2016 Pudink s ovocem, čaj (A: 07) drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09) Směs ze sojového masa, dušená rýže, čaj (A: 01,03,06,07,09) Chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky,

Více

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová úterý 1.9.2009 Polévka: gulášová týden 1.9. až 6.9. Nudle s tvarohem a cukrem, kompot Ovocný čaj, mléko středa 2.9.2009 Polévka: hovězí s krupicovými noky čtvrtek 3.9.2009 Polévka: fazolová Pangasius po

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Na týden od 27. února do 3. března 2017 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Na týden od 27. února do 3. března 2017 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 27. února do 3. března 2017 Pondělí Polévka: Indická luštěninová 1,9 27 Zeleninové rizoto s houbami (bezmasý pokrm) Salát z červené řepy, čaj šípek-grep, ovocné mléko 7 Úterý Polévka: Zeleninový

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 5. 2. 2016 Pondělí Rohlík s máslem, bílá káva (1,7) Polévka frankfurtská (1,7,9) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (1,3,7,10) Chléb s máslem a džemem, čaj (1,7) Úterý Chléb s

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Bramborová polévka (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, mix salát (obsahuje al.: Chlazený jahodový čaj, přírodní mléko (obsahuje

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Úterý 1112016 Středa 2112016 Čtvrtek 3112016 Pátek 4112016 zeleninová s kuskusem Moravský vrabec, Halušky, Kyselé zelí dušené, Džus, Ovoce obsahuje alergeny: 01,01a,06 hovězí vývar s drobením Vepřová kotleta

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 2.9.2016 1.9.2016 čtvrtek Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9 Zelenina ( meloun ), nápoj 2.9.2016 pátek Brokolicová 1,7,9 Kuřecí masová

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 čočková, čevabčiči, brambory, okurka (A: 01, 03, 07) kmínová, vepřový přírodní plátek, rýže, ovocná přesnídávka (A: 07) kakao, mléko,

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

Na týden od 31. října do 4. listopadu 2016 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Na týden od 31. října do 4. listopadu 2016 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 31. října do 4. listopadu 2016 Pondělí Zeleninová s jáhly 7,9 31 Brokolice zapékaná s nivou, brambory (bezmasý pokrm) 3,7,9 Těstovinový salát, meruňkový sirup, mléko, voda 7 Úterý Bretaňská

Více

od 01.01.2016 do 31.01.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016

od 01.01.2016 do 31.01.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016 Bramborová polévka s houbami (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, okurka (obsahuje al.: 07, 10) Ovocný

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 zeleninová s kuskusem, kuřecí závitek se smetanovou omáčkou, H. K. (A: 01, 03, 07, 09, 12) brokolicová, hovězí plátek, těstoviny, šlehaný

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 Kakao, Chléb, Pomazánka z červené čočky, čerstvá zelenina,06,07,09,10 Polévka bramborová, Omáčka koprová, Vejce vařené,

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 uzená s krupkami a zeleninou Barevné těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, čaj bylinný,03,06,07,09,10,11 Bavorská sekaná pečeně, bramborová kaše, salát

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Středa 122017 Čtvrtek 222017 Pátek 322017 cizrnová obsahuje alergeny: 01,01a,07 Neapolské nudle, Okurka sterilovaná, Čaj s citrónem, Kakao obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10 Lívance s džemem,cukrem a skořicí,

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 7. 3. 11. 3. 2. 2016 Pondělí: 7. 3. 2016 Snídaně Rajčatová pomazánka, chléb, čaj, mléko 1,3,7 Oběd Polévka zeleninová s krupicovými noky 1,3,7,9 Krůtí maso po provensálsku, rýže 1 Svačina Chléb,

Více

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7) 2. - 6. 5. 2016 Pondělí Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Alergeny Jídelníček na týden

Alergeny Jídelníček na týden Alergeny Jídelníček na týden 1.2.2017-5.2.2017 Datum Středa 1,3,7,9 Krupicová s vejci 1.2. 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny 1,3,7 Krůtí guláš, těstoviny Čtvrtek 1,3,7,9 Hovězí

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz

JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz JÍDELNÍ LÍSTEK Základní školy Březová nad Svitavou tel.: 734 231 227 zsbrezovajidelna@seznam.cz Středa: 1. 4. 2015 Polévka: Pórková s vejci a osmaženým chlebem 1.1,3,6,7. 1/ Vepřové nudličky na kari, rýže

Více

ZÁŘÍ JÍDELNÍČEK od do

ZÁŘÍ JÍDELNÍČEK od do ZÁŘÍ 2016 JÍDELNÍČEK od 1. 9. do 2. 9. 2016 ČTVRTEK 1. 9. 2016 rohlík, sýrová pomazánka, zelenina, čaj polévka: krupicová s vejcem (1a, 3, 9) špagety se sýrem, zelenina svačina: chléb, vaječná pomazánka,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 5.1.25 Úterý 6.1.25 Středa 7.1.25 Čtvrtek 8.1.25 Pátek 9.1.25 Slepičí bujón s kapáním (obsahuje al. :,,, ) Masový bramborový guláš, houska, čaj ovocný, mléko, ovoce (obsahuje al. :,,,, ) květáková

Více

do Čtvrtek Pátek

do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Zeleninová s drož.knedlíčky (A: 01,03) Boloňské špagety se sýrem (A: 01,01a,03,07) Čaj se sirupem, Mléko, Ovoce (A: 07) Pátek 2.9.2016 Hovězí s rýží a hráškem (A: 01,09) Vepřová pečeně,

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.1. - 6.1.2017 Polévka: Oběd č. 1: 2. 1. 2017 3. 1. 2017 úterý Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Kuře na paprice, houskový knedlík 1,3,7,9 Čaj, mléko, voda

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 1. 1. 6. 1. 2017 Pondělí: 2. 1. 2017 Snídaně Rohlík, pomazánkové máslo, čaj, kakao 1,3,7 Oběd Hrstková polévka 1,3,7,9 Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7 Svačina Drožďová pomazánka,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Pomazánka krabí, bílý chléb, bílá káva(1,3,4,7) 02.11. Polévka bramborová krémová s vločkami (1) 1. Dušené vepřové maso v mrkvi, vařené brambory Ovocné pyré, piškoty, ovoce,

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 2. listopadu do 6. listopadu 2015 Pondělí Zeleninová s jáhly 7,9 2 Zapečené těstoviny s uzeninou 1,3,7 Barevný míchaný salát, džus kiwi-banán, ovocné mléko, voda 7 Úterý Hrachová s opečenou

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 2.3. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory,

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..27 do..27 Středa 1.2.27 Čtvrtek 2.2.27 Pátek 3.2.27 Veka chlebíčková, Medové máslo, Kakao granko, Čaj ovocný (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polévka Polévka brokolicová Oběd 1.

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polévka Polévka brokolicová Oběd 1. Úterý 1.11.2016 brokolicová obsahuje alergeny: 01,07,09,13 Hovězí perkelt, brambory maštěné obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Oběd 2 Květák zapečený s houbami, brambory, zeleninový salát obsahuje alergeny:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice Jídelníček od 10. 1. 2017 do 31. 1. 2017 Stránka č. 1 Úterý 10. 1. 2017 Oběd Polévka: Hrachová s majoránkou (obsahuje alergeny:01,03,07) Menu 1: Žemlovka se slunečnicovým semínkem, tvarohem, jablky a rozinkami

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K 30.5. - 3.6. 2011 PONDĚLÍ chléb polévka z vaječné jíšky rohlík pomazánka filé pečené,bramborová pudink kečupová s tvarohem kaše salát okurkový s rajčaty nektarinka ochucené ÚTERÝ chléb polévka žemlová

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Chléb s budapešťským krémem,hrozny, mléko Zeleninová polévka s jáhly, segedinský guláš, houskový knedlík, mírně slazený čaj,

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Čočková polévka se zeleninou (obsahuje al.: 01, 09) Zapečené těstoviny se špenátem a sýrem marinovaná řepa (obsahuje al.:

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Sýrová pomazánka, chléb, čaj(1,7) 01.09 Polévka z červené čočky(1) 1.Drůbeží rizoto sypané sýrem, sirup, voda(1,7) Okurkový salát Vaječná pomazánka, sezamová hvězdička, bílá

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Špenátová s vejcem (A: 01,01a,03,07,09) Klopsy v rajčatové omáčce, Těstoviny příloha (A: 01,01a,03,07) Čaj se sirupem, Káva bílá caro, Ovoce (A: 07) Středa 2.11.2016 Zeleninová s drož.knedlíčky

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více