28. ŘÍJNA ŘÍJNA 1939

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. ŘÍJNA 1918 28. ŘÍJNA 1939"

Transkript

1

2 28. ŘÍJNA říjen - Den vzniku samostatného Československého státu 28. října 1918, byl v Praze "muži 28. října" - Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár aj. - vyhlášen samostatný Československý stát. Martinskou deklarací, se k němu 30. října, přihlásila i slovenská reprezentace. Předcházela tomu, dlouhodobá národní i politická emancipace v rámci Rakousko - Uherské monarchie, a vývoj a výsledky 1.světové války. Vyvrcholením, pak byly úspěchy exilové i domácí reprezentace. Zde je třeba si vzpomenout, především Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše a Karla Kramáře. Názory na budoucí politické uspořádání, se však vyvíjely a idea samostatného státu se převážila, až během války. Vláda Rakousko-Uherska, musela nakonec 27. října 1918, odeslat nótu vládě Spojených států, oznamující přijetí mírových podmínek. 14. listopadu, Prozatimní národní shromáždění vyhlásilo ČSR, aklamací zvolilo prezidentem, Tomáše Garrigue Masaryka a předsedou vlády na základě voleb z roku 1911, Karla Kramáře. Reparační komise, na pařížské mírové konference v roce 1919, uznala 28. říjen 1918 za den vzniku Československého státu. Společný stát Čechů a Slováků, trval s přestávkou válečných let ( protektorát Čechy a Morava a Slovenská republika) do roku ledna 1993, vznikly po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky, dva samostatné státy - Česká Republika a Slovenská Republika. Česká republika, slaví 28. říjen, jako státní svátek i po rozpadu Československa. Před lety vznikla samostatná Československá republika. Dnes už jsou Češi a Slováci dlouho po rozluce, i když se znovu sešli v Evropské unii. Tento den je ale také významný kvůli událostem, ke kterým v souvislosti se státním svátkem došlo později: před 75 lety. Autor: Petr Kuchařík, Zdroj: Český rozhlas, ireferáty, foto: Google 28. ŘÍJNA 1939 O 28. říjnu 1939 se děti ve škole neučí a rodiče o něm doma nevypravují. Ale ten den před 70 lety má právo, abychom si ho připomínali. 28. říjen přestal být státním svátkem říšským výnosem z června To už Němci stačili přejmenovat ulice a zavést němčinu jako povinný jazyk. Také bylo zakázáno pískat v kinech při promítání německých týdeníků a zpívat v restauracích a kavárnách. Nezákonné bylo i nosit trikoloru v knoflíkové dírce a nikdo si nedělal iluze, co ty neposlušné čeká. Přesto se celý národ semkl ve všudypřítomném vzdoru. Jak napsal Václav Černý, celý národ kromě bídáků.

3 V den zrušeného státního svátku přišli všichni do práce ve svátečních šatech a se zakázanými trikolorami na klopách. Muži a chlapci měli na hlavách čepice, jaké nosil pan prezident Masaryk, však se jim říkalo masaryčky. Kolem jedenácté vyšli občané do ulic. Skupiny německých studentů se na ně vrhaly, srážely jim čepice z hlavy a strhávaly trikolory. Policie všechno rozehnala, ale Pražáky neodradila. Odpoledne se sešli znovu a znovu čelili útokům mladých nacistů. Tehdy byl rozhodujícím mužem v protektorátu Karl Hermann Frank, nepříliš úspěšný knihkupec ze Sudet, který nenáviděl Čechy. V NSDAP udělal kariéru a vyšvihl se až do funkce protektorátního tajemníka, který podléhal přímo Hitlerovi. Nepokoje 28. října byly výsměchem jeho tvrzení, že v Čechách a na Moravě panuje klid a pořádek a rozzuřený Frank začal jednat. Na jeho rozkaz přijela na Václavské náměstí Schutzpolizei a začala bez výstrahy střílet. Frank s bičíkem v ruce osobně masakr řídil ze schodů Národního muzea. Mnoho lidí bylo postřeleno, jeden člověk na místě zemřel a 400 demonstrantů odvleklo gestapo. Mezi těžce zraněnými zápasil o život i medik Jan Opletal. 30. října byl Frank povýšen a Goebbels oznámil, že Praha je konečně ochromená a ztichlá hrůzou. Ale drama pokračovalo. Jan Opletal zemřel a jeho pohřeb se změnil v tichou manifestaci, jež byla opět napadena nacisty. Němci se pomstili hromadným zatýkáním a zavřením všech českých vysokých škol. Tehdy se poprvé oči Evropy upřely s opravdovým zájmem na naši zemi a pomohlo to k uznání našich práv na mezinárodní scéně. Sovětský systém pracoval na tom, abychom své dějiny zapřeli a zapomněli a dodnes se k nim mnoho lidí nehlásí. V naší zemi ale žilo mnohem víc statečných lidí, nežli se teď právě píše v novinách. A každý tehdy věděl, proč má být 28. říjen naším státním svátkem. Redaktor: Petr Kuchařík, Zdroj: Český rozhlas, ireferáty, Foto: Google Halloween Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října den před Svátkem všech svatých. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a Novém Zélandu. Název vznikl zkrácením anglického All- Hallows-eve, tedy Předvečer Všech svatých. Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain obdoby našeho Nového roku. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery a kostlivci. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Historie Halloweenu Původ samotného slova Halloween najdeme v katolické církvi. Pochází ze zkrácené zkomoleniny slov All Hallows Eve. Svátek všech svatých je katolický svátek zachování památky svatých. Ale původ Halloweenu je starší. V 5. století před Kristem v keltském Irsku léto oficiálně končilo 31.října. Jedna z verzí praví, že se tento den duše, které opustily těla všech, kteří zemřeli v průběhu předcházejícího roku, vrací a hledají živá těla, která by mohla vlastnit příští rok. Věřilo se, že to byla jejich jediná šance, jak získat posmrtný život. Keltové věřili, že všechny zákony vesmíru a času v tuto dobu přestávají platit a dovolují světu duchů smísit se se světem živých. Ale ti, co žili, si nepřáli být vlastněni duchy. Takže v noci 31.října vesničané ve svých domech uhasili ohně, a domy tak byly studené a nelákavé. Pak se oblékli do různých ďábelských kostýmů a hlučně se producírovali po okolí, ve snaze poděsit a odradit duchy, kteří hledali nová těla. Přestože některé kultury mohou přijmout Halloween za svůj hlavní svátek, samotný Halloween nepochází ze satanistických zvyklostí. Redaktorky: Veronika Hauschildová, Denisa Pazderová

4 KROUŽKY a Plánovací kalendář na školní rok

5 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Na naší škole máme školní poradenské pracoviště, které pomáhá žákům s různými osobními i jinými problémy nebo výběrem povolání a budoucí kariérou. Školní poradenské pracoviště se dělí na speciálního pedagoga, metodika prevence, školního psychologa a kariérního poradce. Speciálního pedagoga na naší škole zastupuje paní učitelka Mgr. Marie Vitvarová. Účelem speciálního pedagoga je pomáhat žákům s integrací a všem, kteří potřebují speciální pedagogickou podporu. Využívá k tomu speciální pomůcky a didaktické materiály. Metodikem prevence je na naší škole paní učitelka Mgr. Petra Kratochvílová. Zajímalo nás, co to vůbec metodik prevence znamená a co je v jeho popisu práce. Metodik prevence konzultuje s žáky a jejich rodiči rizikové chování žáka, jako je například kouření, šikana, vandalismus atd. Školní psycholožka PhDr. Zdeňka Pavlíková pomáhá žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými, výchovnými a osobními problémy. Své služby nabízí také rodičům či zákonným zástupcům a učitelům nebo ostatním zaměstnancům školy. Kariérní poradce Mgr. Jaroslav Hasil radí žákům při volbě střední školy, případného dalšího vzdělávání a budoucí kariéry. Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevencce, přípradně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005) Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy. Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle: pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci, zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství, připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů, prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce. Redaktorka: Karolína Žižková

6 Projekt Krušné hory domov můj Cílem projektu bylo prohloubení znalostí žáků základních škol mosteckého a chomutovského okresu o přírodních krásách a historii Krušných hor. Žáci zpracovávali informace například z oblasti těžby nerostných surovin, o zaniklých obcích nebo o řemeslech, která byla typická pro oblast Krušnohoří. Ve dnech 8. až 12. září 2014 se žáci dnešní 7. A třídy z 15. ZŠ J. A. Komenského v Mostě zúčastnili výherního pobytu v rekreačním středisku Lesná v Krušných horách. Tento pobyt byl odměnou pro vítěze v okresním kole oblast Mostecko, projektu Krušné hory domov můj. Děti byly po celou dobu ubytovány v horském hotelu Lesná, své další aktivity konaly pak ve vzdělávacím středisku. Architektura Krušných hor, návštěva bývalé Gabrieliny hutě, malování obrázků do kalendáře na téma Krušné hory - to byla náplň prvého dne pobytu. Večer pak společné hry v klubovně. Další den jsme měli opět nabitý program. Výroba modelů bývalých usedlostí na Lesné z hlíny byla pro nás velice zajímavá. Odpoledne něco neznámého. Výroba dřevěných hraček, zakládání herbáře léčivých bylin a možnost z těchto bylin si uvařit léčivý sirup. Na závěr dne hledání pokladů pomocí detektoru kovů. Vše bylo prostě super. Třetí den jsme byli v jednom kole. Děti měly další možnost se seznámit například s drátkováním, plstěním a tkaním na stavech. Kromě těchto tradičních řemesel si vyzkoušeli i využití moderní techniky v přírodě práce s tablety, s GPS a vysílačkami. Získané informace pak zpracovávali do připravených pracovních listů vytvořených v rámci projektu. Večerní opékání buřtíků byla krásná tečka za dalším dnem. Během pobytu jsme také navštívili malou manufakturu na výrobu dřevěných hraček v Nové Vsi. Po té se vydali k našim sousedům do Německa. První zastávkou byl důl Fortuna, kde se kdysi těžila stříbrná a měděná ruda. Dále následovala návštěva městečka Seiffen. Kromě muzea dřevěných hraček měli i jedinečnou šanci si prohlédnout skanzen tematicky zaměřený na stará krušnohorská řemesla. Poslední den a nám pršelo. To nám ale vůbec nevadilo. Žáci vyrazili do přírody vyhledat materiál k výrobě krušnohorských strašidel z dřevěných špalků a betlémů z kulatiny. Tyto výrobky, stejně jako vše, co během pobytu vytvořili, si samozřejmě mohli odvézt domů. Po obědě jsme nasedli do autobusu a cestou domů jsme měli ještě zastávku na Červeném Hrádku. Zde jsme si prohlédli expozici českých pohádek. Závěrem mi dovolte poděkování všem, kteří se na projektu Krušné hory domov můj podíleli. Jedná se o pracovníky a lektory vzdělávacího střediska Lesná. Nezapomínáme ani na ty, kteří svými radami a pomocí přispěli ke zvládnutí tohoto projektu. Mgr. L. Firmanová

7 Beseda školního parlamentu s vedoucí školního klubu a školního parlamentu. Papír bude odvezen v pátek 10. října. Poté jsme se domlouvali o akci Sběr pro Adélku, která se bude konat hned po sběrovém týdnu do konce října. Penězi, které dostaneme za nasbíraný sběr, přispějeme malé Adélce z naší školy na nové naslouchátko. Další plánovanou akcí v blízké době je návštěva horolezecké stěny v Jirkově, která je spojená s Nocí ve škole. Tato akce se koná Dozvěděli jsme se také o nových stránkách školního klubu, které najdeme na stránkách naší školy. Poté přišli na řadu naše otázky. Byli jsme informováni například o tom, že se do školního klubu budou kupovat nové hry na x-box a také nové florbalové hole.část bude hrazena z peněz 17. září besedovali zástupci školního parlamentu s vedoucí školního klubu Lucií Dachovou ve školním klubu. Lucka odpovídala na otázky z kmenových tříd parlamenťáků, seznámila nás s plánem akcí a se zájmovými kroužky na škole pro školní rok 2014/15. Ze všeho nejdříve jsme řešili přihlášky do školního klubu. Každý parlamenťák dostal za úkol informovat spolužáky ve své třídě o činnosti školního klubu a způsobu podání přihlášky. Zabývali jsme se také sběrovou činností. Sběrna bude otevřena každé pondělí od 7:20 do 7:50 a bude ji mít na starosti p. Pokorná. První sběrový týden bude od do pod patronací školního klubu za sběr a zbytek doplatí škola. V jednání s paní ředitelkou je také nová místnost, která by byla využívaná jako odpočinková místnost. Ze všeho nejvíce nás ale zaujal nový kroužek s názvem Kinball, který bude určený pro žáky do 5. do 9. tříd. Poté jsme s Lucii Dachové poděkovali za zodpovězení našich otázek a besedu ukončili. Na besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o ŠK a všichni se těšíme na jeho činnost ve školním roce 2014/2015. Dopisovatelé parlamentu: Sára Třísková, Dominik Marek, Denisa Bláhová a Tereza Čekelová

8 Na besedě s MP v přípravce V únoru 2014 navštívila Bc. Lucie Jungmannová strážnice z Městské policie v Mostě naši přípravnou třídu. Povídali si s dětmi o bezpečném chování ke zvířatům, konkrétněji pak ke psům. Děti se učily, jak se pozdravit se známým psem, jak se chovat k cizím psům, co všechno obnáší starost o psa, jak se bezpečně pes krmí z ruky, k čemu všemu se psi používají a jak nám můžou ublížit při našem nevhodném chování. Největší odměnou bylo pohlazení a krmení opravdových psů. V březnu 2014 navštívila přípravný ročník opět Bc. Lucie Jungmannová z MP Most tématem setkání bylo Bezpečná cesta do školy děti společně se svou paní učitelkou a preventistkou Městské policie v Mostě vyrazily do okolních ulic a prakticky řešili správné a bezpečné přecházení silnic a pohyb dětí mezi stojícími auty. P.Kratochvílová - preventistka POZNAMENEJ SI: pevná linka: 156 (tísňové volání) pevná linka: , (stálá služba)

9 STOLNÍ HOKEJ BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC & TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST & AIR-HOCKEY Českomoravský pohár pro brněnský Doudeen Team, Pohár města Mostu pro domácí hráče Českomoravský pohár družstev, druhá nejvýznamnější týmová soutěž billiard-hockeyistů, se po třech letech opět odehrál na 15.ZŠ v Mostě. Ani známé prostředí ale nepomohlo mosteckým celkům k postupu do finálové pětice. Druholigový tým Old Friends Most nezachytil úvod turnaje a skončil šestý. Prvoligovému BHC AB STAIN Most naopak nevyšel závěr a obsadil konečné sedmé místo. Ve svůj triumf proměnil sedmnáctý ročník Českomoravského poháru brněnský klub Doudeen Team. Ten vyslal do soutěže hned čtyři družstva a tři z nich z Mostu odvezla některou z trofejí. Doudeen Team se stal celkovým vítězem, THE Orel Bohunice přidal bronzový pohár a Table Hockey Elite získal vítězství v nově vyhlášené kategorii Hobby Team. Jediný, kdo alespoň částečně dokázal narušit nadvládu oddílů Doudeen Teamu, byl na druhém místě jihočeský celek WIP Reklama Dobrá Voda. Vítěz Českomoravského poháru si navíc zajistil i účast v mezinárodní klubové soutěži Poháru WTHA. Mostečtí si spravili náladu v Poháru města Mostu, který byl součástí dvoudenního programu. Vítězství si odnesl Tomáš Fleišman (BHC AB STAIN Most), třetí byl Lukáš Fedič z Old Friends Most. Úspěch Doudeenů i v soutěži jednotlivců doplnil druhým místem Jiří Toman. V žákovských kategoriích zvítězili žáci 15.ZŠ Most Miroslav Suchomel a Vojtěch Jandečka (oba BHC AB STAIN Most B ), v kategorii žen a dívek pak Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most). Na organizace akce finančně přispělo statutární město Most. Medailisté a výsledky žáků 15.ZŠ Most StarColor Českomoravský pohár družstev (17.ročník): 1. Doudeen Team, 2. WIP Reklama Dobrá Voda, 3. THE Orel Bohunice,, 14. BHC Tigers Most (mj. V.Jandečka, Š.Jandečka) Pohár města Mostu - billiard-hockey šprtec Český pohár ČP12: 1. Tomáš Fleišman (BHC AB STAIN Most), 2. Jiří Toman (THE Orel Bohunice), 3. Lukáš Fedič (Old Friends Most),, 14. Miroslav Suchomel, 19. Vojtěch Jandečka (oba BHC AB STAIN Most B ), 21. Vojtěch Balšán, 23. Ladislav Brom (oba BHC 15.ZŠ Most), 25. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 26. Tomáš Farsang, 28. Libor Troller, 30. David Kučera, 32. Adam Berky (všichni BHC 15.ZŠ Most) Kroužky tréninky stolního hokeje ve školním roce 2014/2015 Naše škola i v novém školním roce organizuje kroužky billiard-hockeye šprtce: Pondělí 15:00 16:30, školní klub, vede Jakub Hasil (pro členy ŠK, ŠD a Klubu dětí) zahájení 29.září

10 Čtvrtek 15:30 17:00, školní družina, vede Ivana Lhotáková (pro ŠD) Air-hockey se hraje každé pondělí, mezi 13:30-14:30, na spojovací chodbě 15.ZŠ Most. Jednotlivá hra stojí 10 Kč za oba soupeře. Je možné zakoupit i cenově zvýhodněné permanentky, případně hrát ratingové soutěžní zápasy. Kroužek táhlového hokeje Chemoplast vypisuje SVČ Most. Schůzky jsou ve středu od 17:00 v SVČ, vede Alena Laštůvková. Poplatek je 250,- na pololetí. KRÁTCE ZE SOUTĚŽÍ Vrcholné domácí akce stolního hokeje 2014 proběhnou v Ústeckém kraji. Mistrovství republiky v billiard-hockeyi šprtci se odehraje v sobotu 29.listopadu na Hoře Svaté Kateřiny. Airhockeyový a chemoplastový šampionát pak bude hostit 15.ZŠ Most v rámci prosincového United Energy víkendu stolního hokeje. KAM NA ŠPRTEC pátek 10.října 2014 MOST 15.ZŠ Český pohár Expres 24 hodin stolního hokeje sobota 11.října 2014 MOST SVČ Český pohár Expres 24 hodin stolního hokeje neděle 12.října liga družstev BHC AB STAIN Most B hraje na 15.ZŠ Most neděle 12.října liga družstev BHC 15.ZŠ Most hraje na 15.ZŠ Most neděle 19.října 2014 MEZIBOŘÍ Český pohár ČP12 startovné 25 Kč (dospělí 100 Kč) sobota 25.října 2014 SENICA Slovakia Open WTHA Tour Master & Český pohár ČP12 startovné 100 / 25 Kč KAM NA AIR-HOCKEY pátek 10.října 2014 MOST 15.ZŠ Český pohár jednotlivců, Český pohár družstev, Ratingy Ratingy je možné na 15.ZŠ Most hrát také každé pondělí 13:30-14:30. KAM NA CHEMOPLAST pátek 10.října 2014 MOST SVČ - Český pohár B sobota 11.října 2014 MOST SVČ - Český pohár B pátek 17.října 2014 MOST SVČ - Český pohár A 25 Kč Na turnaje se hlaste u Jakuba Hasila, v pondělí na kroužku ŠK (15:00-16:30). Podrobné informace k akcím získáte na MT , u: webu

11 VE ŠKOLNÍM KLUBU TO ŽIJE Tak jako každý rok začala činnost školního klubu 1. září, kdy děti poprvé usedly do školních lavic. Školní klub na ZŠ J. A. Komenského v Mostě funguje již řadu let a za ty roky se v něm vystřídala spousta dětí, ale i několik vedoucích. Letošní školní rok 2014/2015 povedu klub. Jmenuji se Lucie Dachová a tohoto úkolu jsem se ujala již v únoru tohoto roku, kdy odešla Danuše Lískovcová, tehdejší vedoucí vychovatelka. Každý, kdo přijde na nové místo má svoje představy o vedení, chodu a činnostech, které se budou v daném zařízení dělat. I já, jelikož jsem znala chod klubu a často pomáhala minulé vedoucí připravovat akce, jsem usilovně o prázdninách přemýšlela, co nového uskutečnit a čím děti v novém školním roce překvapit, aby se jim v klubu líbilo a co nejvíce žáků mělo zájem sem chodit. Nebyl to snadný úkol, ale myslím si, že jsem se s tím nakonec poprala. První změnou, kterou jsem v klubu uskutečnila, byla výtvarná výzdoba na stěně klubovny a přestavění nábytku, aby tak mohl vzniknout větší prostor pro některé hry, jako jsou X-BOX, kulečník a šprtcový stůl. Tato změna, jak jsem zaznamenala, se u většiny dětí setkala s ohlasem. Co se týká pak jednotlivých akcí klubu, zpracovala jsem celoroční plán, kde každý měsíc jsou naplánované činnosti, které bychom s dětmi v klubu mohli dělat, samozřejmě i ve spolupráci s našimi družinkami a školním parlamentem.velký zájem je o sportovní akce, takže během roku máme naplánované turnaje ve vybíjené, florbalu, pinčesu, petangue, kroketu. Děti se budou účastnit i tradičních akcí, jako je dušičková stezka, noční přespání dětí ve škole, vánoční těšení, turnaj v bowlingu škol. A každý měsíc se budeme scházet s dívkami v Beuty clubu, kde na nás čeká spousta výtvarných, rukodělných činností a netradičních technik. V zimních měsících pak na nás čeká ještě soutěž pěvecká, soutěž v Yoyování a také si zvolíme svoji Miss a Missáka. A až se nám trochu oteplí, tak určitě vyrazíme na nějaký zajímavý výlet. Celý plán si můžete všichni přečíst na stránkách školy v sekci školní klub, kde je i odkaz na webové stránky klubu. Tam také najdete přehled všech zájmových kroužků, které od října začnou na naší škole. Bude to např. šprtec, Air-hockej, házená, Kin-ball, zpívání, kytara, keramika a spousta dalších. Do školního klubu může zavítat každý od páté do deváté třídy. Veškeré akce a kroužky mají klubáci zdarma nebo za levnější cenu. A jak vidíte, je toho hodně, takže bych vás chtěla všechny srdečně pozvat k nám. Pokud si cestičku najdete, zažijete spoustu legrace, získáte další kamarády a zážitky na které budete dlouho vzpomínat. Těší se na vás Lucka Dachová, vedoucí školního klubu.

12 Světový den výživy Každoročně je od roku 1981 ve více než 150 zemích světa připomínán 16. říjen jako Světový den výživy. Slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, ve výroční den založení této organizace v roce V tento den bychom si měli připomenout stálý problém nedostatku potravy v některých rozvojových zemích, kde často na hlad a podvýživu umírají zejména děti a s tím spojený další problém, který je opačný a týká se vyspělé části světa, obezita, přejídání se a nezdravá strava. Tento den má také upozornit na to, že naše civilizace je založena na zemědělství. Rostoucí ceny potravin v loňském a letošním roce ale uvrhly další miliony lidí do chudoby. A krize na bankovních trzích jejich problémy ještě zhoršuje. Za prvních 7 letošních měsíců podle FAO vylétly ceny potravin o 50 procent. OSN uvádí, že počet lidí, kteří trpí hladem, se oproti loňsku zvýšil o 75 milionů. Za příčiny hladu jsou nejčastěji označovány hladomor a války. Ve skutečnosti ale mají na svědomí pouze 10 % z celkového počtu obětí, protože většina jich umírá na chronickou podvýživu, kterou je na celém světě postiženo asi 900 milionů lidí. Odborníci se domnívají, že nejefektivnější zbraní proti hladu je vzdělanost. Mnohé země, včetně České republiky, ale mají paradoxně problém opačný, trpí hlavně obezitou a nadměrným příjmem energie. Rozdíl je i v příčinách úmrtnosti. Oproti rozvojovým zemím jsou v ekonomicky vyspělých státech nejčastější příčinou úmrtí nemoci srdce a cév. Platí to i pro naši republiku, kde na tyto choroby umírá polovina populace, denně je to téměř 200 lidí. Zdroj:internet Redaktor: Petrásek Tomáš Se sedmičkou na drese Lenka Bakusová, žákyně osmé třídy hraje softball. Chtěla by se mu věnovat i v budoucnu a poskytla nám rozhovor. V kolika letech si začal hrát softball? V osmi nebo devíti letech. Proč sis vybrala právě tenhle sport? Zdál se mi hodně akční a zaujal mě. Ve kterém týmu hraješ? Painbusters (Most).

13 Kde máte tréninky? O sezónu na softbalovém hřišti - na Ovčíně v tělocvičně. v Mostě. Zimní přípravu máme Máte náročné tréninky? Každý trénink je náročný, když ho děláš pořádně. Máš nějaký vzor? Asi náš trenér je takový můj softballový idol. Jak často máte zápasy? Každý druhý víkend v sezóně, kromě prázdnin. Čeho by si chtěla dosáhnout? Nevím... chtěla bych být fakt dobrá. Jak zvládáš školu zároveň se softballem? Je to hodně těžké. Někdy se to dá stíhat, ale někdy ne. Proč jste letěli s týmem do Ameriky? Vyhráli jsme Evropsko Africký turnaj v Polsku. Jak jste v Americe dopadli? Byli jsme (předposlední) devátý z deseti. Jak se ti tam líbilo? Bylo to moc hezké, tam se softball hraje na úplně jiné úrovni. Jaká byla cesta tam i zpět? Pěkná, ale hrozně dlouhá (cca 37 hodin trvala jenom cesta tam). Redaktor: Lukáš Ondráček Lesná Díky snažení v projektu Krušné hory Domov můj byli vybráni školáci ze sedmých tříd A, B, C jako nejlepší. Na Lesnou přijeli žáci kolem osmé hodiny ranní. Čekal na ně celý personál z hotelu. Hotel patří mezi luxusní. Po přivítání personálem se všichni rozeběhli do svých pokojů. Dokonce měl jeden pokoj i vířivou vanu. Jídelní lístek byl exklusivní. Každý den děti plnily připravený program. Z programu to bylo např. Krušnohorské muzeum na Lesné, hledaní pokladů, vyrábění domečků, které kdysi stáli na lesné, vyrábění herbářů, vláčků, větrníků. Děti tam zažili spoustu zábavy a dobrodružství. Vypracovala: Simona Syková 7.B

14 PLÁN NA ŘÍJEN ŠD a ŠK

15 Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka Mostečané zažili nejvýznamnější událost za posledních několik let. Do centra Mostu se po skoro šedesáti letech vrátila socha prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Socha byla v Mostě odhalena již potřetí, neboť v minulosti musela ustoupit dvěma totalitním režimům, nacistickému a komunistickému. Poprvé byla odhalena již v roce 1935, kde vydržela jen tři roky. Podruhé se vrátila na 1. náměstí po skončení druhé světové války, roku Po devíti letech však byla opět sejmuta, tentokrát komunisty, kteří ji následně nechali rozřezat. Z původní sochy se dochovalo jen pramálo, chyběla velká část obličeje a obě nohy. Na obnově sochy ze starého Mostu pracovali restaurátoři několik měsíců. Ti brzy zjistili, že původní socha je natolik poškozena, že snazší bude podle jejího vzoru vytvořit úplně novou sochu. Autor původní předlohy byl Josef Fojtík. Sádrový model měřil 3,2metrů a vytvořili jej bratranci Jaroslav a Ondřej Šindelářovi z Plzně. Hotový byl odvezen do slévárny v Mníšku u Liberce, kde vznikla konečná podoba z bronzu. Do Mostu byla hotová socha dovezena již na počátku letošního dubna a od té doby čekala v areálu technických služeb na převoz k Městskému divadlu a její slavnostní odhalení. O obnovu sochy se zasloužili také samotní mostečané. Město Most vyhlásilo veřejnou sbírku. Od 1. března 2012 do konce roku 2013 byly na různých místech města umístěné kasičky, kam mohli občané přispívat. S podporou místních firem se nakonec podařilo získat částku dosahující 837tisíc korun českých. Celkové náklady na zhotovení sochy představují skoro dva miliony korun. K odhalení sochy T.G Masaryka došlo v úterý 23. září. Celý program začal krátce před 15tou hodinou svolávacím pochodem v podání Hradní stráže. V 15 hodin začal samotný slavnostní akt příjezdem historického vozidla s významnými hosty. Sbor ze Základní umělecké školy F. L. Gassmanna zazpíval Masarykovu oblíbenou píseň Ach, Synku, Synku. Následoval slavnostní proslov náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové, proslov autorů obnovené sochy TGM - Mgr. Jaroslav Šindelář, Ondřeje Šindelář, akad. sochař. Jaroslava Šindeláře. Vyvrcholením celého odpoledne bylo odhalení sochy TGM, na které netrpělivě čekalo kolem 2000 lidí. Text: Tomáš Viktora Foto: Michal Tarant, Skauti Most

16 JÍDELNÍČEK NA ŘÍJEN červená čočka těstoviny na kari s kuřecím masem, jogurtovník /1,7,9,6/ s kapáním vepřová plec na zázvoru, divoká rýže, jablko /1,3,7,6/ nudlová hovězí kostky na česneku, bramborový knedlík, špenát /1,3,7,6/ s rýží X pepřenky, šťouchaný brambor- bramb. kaše, mrkvový salát /7,6/ zeleninová X maďarský perkelt, gnocchi /noky/- vřetena, jablko/1,3,9,7,6/ květáková žemlovka s jablky a tvarohem/1,3,7,9,6/ s játr.knedlíčky krůtí maso na divoko, rýže, ledový salát/1,3,7,6/ jáhlová chlupatý knedlík, dušené zelí,cibulka, kiwi/1,3,9,7,6/ čínská štěpánská pečeně - koprovka, houskový knedlík, jablko/1,7,3,6/ pohanková X norský karbanátek, brambor. kaše brambor, obloha/1,4,3,7,6/ cizrnová vepřový guláš, vývrtky, hlávkový salát/1,3,7,6/ kuřecí vývar fazole chilli con carne, chléb/1,3,9,7,6/ kroupová králičí hřbet na bazalce, kuskus/1,3,10,6,7/ sicilská pečené kuře, brambor, dušená zelenina/4,7,6/ vločková X zabijačkový guláš, houskový knedlík- chléb, jablko/1,3,7,6/ mrkvová bulgur se sýrem, salát z červené řepy/1,7,9,6/ česneková X bratislavská pečeně, jasmín.rýže vícezrn. knedlík,jablko/1,3,7,6/ fazolová buchty s tvarohem povidly, banán/1,3,7,6/ PODZIMNÍ PRÁZDNINY STÁTNÍ SVÁTEK PODZIMNÍ PRÁZDNINY krupicová X zapečené filé na ratatouille, brambor -bram.kaše,obloha/1,3,7,4,6/ se sojou kuřecí nudličky, smetanová omáčka, rýže, jablko /1,3,7,/ Nápoj: denně na výběr : vitamínový nápoj, ochucené mléko, mléko, voda, čaj Přejeme Vám dobrou chuť. Kuchařka: Petra Schejbalová Vedoucí jídelny : Věra Pružinová

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 polévka kuřecí s nudlemi 01,03,07,09 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 rohlík,žervé,jablko,mléko

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Naše škola je druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Socrates s názvem Where do we come from where do we go to?. S partnerskými školami z Německa,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih Název: Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih Adresa: K Lomu 343 Telefon: 377916304, 732404756 IČO: 70922799

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Velikonoční soustředění 2015

Velikonoční soustředění 2015 Velikonoční soustředění 2015 Obecné informace Datum: čtvrtek 2. dubna pondělí 6. dubna 2015 Ubytování: Stravování: Vybavení: Cena: Poznámky: Info: Proseč, turistická ubytovna Toulovec (GPS: 49 48'29.732"N,

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

18. 4. 2013 čtvrtek. 15. 4. 2013 pondělí. Čočková polévka s párkem Pikantní zelný salátek

18. 4. 2013 čtvrtek. 15. 4. 2013 pondělí. Čočková polévka s párkem Pikantní zelný salátek NEBO SALÁT K MENU JE ZA 6,- KČ, NEBO SALÁT BEZ MENU JE ZA 16,- KČ. TOP COLLECTION VELKÁ PORCE 89,- KČ A MALÁ PORCE 69,- KČ. HEALTHY COLLECTION VELKÁ PORCE 69,- KČ A MALÁ PORCE 59,- KČ. Čočková polévka

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Jak přežít školu. Prvňačci. Mezinárodní den míru. Takže za 1.

Jak přežít školu. Prvňačci. Mezinárodní den míru. Takže za 1. Jak přežít školu Prázdniny. Vstávání pěkně v poledne k obědu. Dva měsíce pohodlných prázdnin, válení se na gauči a podobně. No.. Jenomže dva měsíce doslova v čudu a teď máme 1.září. Budík nastaven na 6:00.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin Kuřecí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi Smažené žampióny, pažitkové brambory, česneková omáčka Hovězí znojemská pečeně, domácí houskové knedlíky

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Jihočeská kulajda Penne arrabbiata s parmazánem Kuřecí směs s paprikou a arašídy, dušená rýže 1 podáváme v úterý 26. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Brokolicový

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více