28. ŘÍJNA ŘÍJNA 1939

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. ŘÍJNA 1918 28. ŘÍJNA 1939"

Transkript

1

2 28. ŘÍJNA říjen - Den vzniku samostatného Československého státu 28. října 1918, byl v Praze "muži 28. října" - Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár aj. - vyhlášen samostatný Československý stát. Martinskou deklarací, se k němu 30. října, přihlásila i slovenská reprezentace. Předcházela tomu, dlouhodobá národní i politická emancipace v rámci Rakousko - Uherské monarchie, a vývoj a výsledky 1.světové války. Vyvrcholením, pak byly úspěchy exilové i domácí reprezentace. Zde je třeba si vzpomenout, především Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše a Karla Kramáře. Názory na budoucí politické uspořádání, se však vyvíjely a idea samostatného státu se převážila, až během války. Vláda Rakousko-Uherska, musela nakonec 27. října 1918, odeslat nótu vládě Spojených států, oznamující přijetí mírových podmínek. 14. listopadu, Prozatimní národní shromáždění vyhlásilo ČSR, aklamací zvolilo prezidentem, Tomáše Garrigue Masaryka a předsedou vlády na základě voleb z roku 1911, Karla Kramáře. Reparační komise, na pařížské mírové konference v roce 1919, uznala 28. říjen 1918 za den vzniku Československého státu. Společný stát Čechů a Slováků, trval s přestávkou válečných let ( protektorát Čechy a Morava a Slovenská republika) do roku ledna 1993, vznikly po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky, dva samostatné státy - Česká Republika a Slovenská Republika. Česká republika, slaví 28. říjen, jako státní svátek i po rozpadu Československa. Před lety vznikla samostatná Československá republika. Dnes už jsou Češi a Slováci dlouho po rozluce, i když se znovu sešli v Evropské unii. Tento den je ale také významný kvůli událostem, ke kterým v souvislosti se státním svátkem došlo později: před 75 lety. Autor: Petr Kuchařík, Zdroj: Český rozhlas, ireferáty, foto: Google 28. ŘÍJNA 1939 O 28. říjnu 1939 se děti ve škole neučí a rodiče o něm doma nevypravují. Ale ten den před 70 lety má právo, abychom si ho připomínali. 28. říjen přestal být státním svátkem říšským výnosem z června To už Němci stačili přejmenovat ulice a zavést němčinu jako povinný jazyk. Také bylo zakázáno pískat v kinech při promítání německých týdeníků a zpívat v restauracích a kavárnách. Nezákonné bylo i nosit trikoloru v knoflíkové dírce a nikdo si nedělal iluze, co ty neposlušné čeká. Přesto se celý národ semkl ve všudypřítomném vzdoru. Jak napsal Václav Černý, celý národ kromě bídáků.

3 V den zrušeného státního svátku přišli všichni do práce ve svátečních šatech a se zakázanými trikolorami na klopách. Muži a chlapci měli na hlavách čepice, jaké nosil pan prezident Masaryk, však se jim říkalo masaryčky. Kolem jedenácté vyšli občané do ulic. Skupiny německých studentů se na ně vrhaly, srážely jim čepice z hlavy a strhávaly trikolory. Policie všechno rozehnala, ale Pražáky neodradila. Odpoledne se sešli znovu a znovu čelili útokům mladých nacistů. Tehdy byl rozhodujícím mužem v protektorátu Karl Hermann Frank, nepříliš úspěšný knihkupec ze Sudet, který nenáviděl Čechy. V NSDAP udělal kariéru a vyšvihl se až do funkce protektorátního tajemníka, který podléhal přímo Hitlerovi. Nepokoje 28. října byly výsměchem jeho tvrzení, že v Čechách a na Moravě panuje klid a pořádek a rozzuřený Frank začal jednat. Na jeho rozkaz přijela na Václavské náměstí Schutzpolizei a začala bez výstrahy střílet. Frank s bičíkem v ruce osobně masakr řídil ze schodů Národního muzea. Mnoho lidí bylo postřeleno, jeden člověk na místě zemřel a 400 demonstrantů odvleklo gestapo. Mezi těžce zraněnými zápasil o život i medik Jan Opletal. 30. října byl Frank povýšen a Goebbels oznámil, že Praha je konečně ochromená a ztichlá hrůzou. Ale drama pokračovalo. Jan Opletal zemřel a jeho pohřeb se změnil v tichou manifestaci, jež byla opět napadena nacisty. Němci se pomstili hromadným zatýkáním a zavřením všech českých vysokých škol. Tehdy se poprvé oči Evropy upřely s opravdovým zájmem na naši zemi a pomohlo to k uznání našich práv na mezinárodní scéně. Sovětský systém pracoval na tom, abychom své dějiny zapřeli a zapomněli a dodnes se k nim mnoho lidí nehlásí. V naší zemi ale žilo mnohem víc statečných lidí, nežli se teď právě píše v novinách. A každý tehdy věděl, proč má být 28. říjen naším státním svátkem. Redaktor: Petr Kuchařík, Zdroj: Český rozhlas, ireferáty, Foto: Google Halloween Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října den před Svátkem všech svatých. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a Novém Zélandu. Název vznikl zkrácením anglického All- Hallows-eve, tedy Předvečer Všech svatých. Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain obdoby našeho Nového roku. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery a kostlivci. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Historie Halloweenu Původ samotného slova Halloween najdeme v katolické církvi. Pochází ze zkrácené zkomoleniny slov All Hallows Eve. Svátek všech svatých je katolický svátek zachování památky svatých. Ale původ Halloweenu je starší. V 5. století před Kristem v keltském Irsku léto oficiálně končilo 31.října. Jedna z verzí praví, že se tento den duše, které opustily těla všech, kteří zemřeli v průběhu předcházejícího roku, vrací a hledají živá těla, která by mohla vlastnit příští rok. Věřilo se, že to byla jejich jediná šance, jak získat posmrtný život. Keltové věřili, že všechny zákony vesmíru a času v tuto dobu přestávají platit a dovolují světu duchů smísit se se světem živých. Ale ti, co žili, si nepřáli být vlastněni duchy. Takže v noci 31.října vesničané ve svých domech uhasili ohně, a domy tak byly studené a nelákavé. Pak se oblékli do různých ďábelských kostýmů a hlučně se producírovali po okolí, ve snaze poděsit a odradit duchy, kteří hledali nová těla. Přestože některé kultury mohou přijmout Halloween za svůj hlavní svátek, samotný Halloween nepochází ze satanistických zvyklostí. Redaktorky: Veronika Hauschildová, Denisa Pazderová

4 KROUŽKY a Plánovací kalendář na školní rok

5 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Na naší škole máme školní poradenské pracoviště, které pomáhá žákům s různými osobními i jinými problémy nebo výběrem povolání a budoucí kariérou. Školní poradenské pracoviště se dělí na speciálního pedagoga, metodika prevence, školního psychologa a kariérního poradce. Speciálního pedagoga na naší škole zastupuje paní učitelka Mgr. Marie Vitvarová. Účelem speciálního pedagoga je pomáhat žákům s integrací a všem, kteří potřebují speciální pedagogickou podporu. Využívá k tomu speciální pomůcky a didaktické materiály. Metodikem prevence je na naší škole paní učitelka Mgr. Petra Kratochvílová. Zajímalo nás, co to vůbec metodik prevence znamená a co je v jeho popisu práce. Metodik prevence konzultuje s žáky a jejich rodiči rizikové chování žáka, jako je například kouření, šikana, vandalismus atd. Školní psycholožka PhDr. Zdeňka Pavlíková pomáhá žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými, výchovnými a osobními problémy. Své služby nabízí také rodičům či zákonným zástupcům a učitelům nebo ostatním zaměstnancům školy. Kariérní poradce Mgr. Jaroslav Hasil radí žákům při volbě střední školy, případného dalšího vzdělávání a budoucí kariéry. Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevencce, přípradně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005) Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy. Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle: pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci, zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství, připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů, prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce. Redaktorka: Karolína Žižková

6 Projekt Krušné hory domov můj Cílem projektu bylo prohloubení znalostí žáků základních škol mosteckého a chomutovského okresu o přírodních krásách a historii Krušných hor. Žáci zpracovávali informace například z oblasti těžby nerostných surovin, o zaniklých obcích nebo o řemeslech, která byla typická pro oblast Krušnohoří. Ve dnech 8. až 12. září 2014 se žáci dnešní 7. A třídy z 15. ZŠ J. A. Komenského v Mostě zúčastnili výherního pobytu v rekreačním středisku Lesná v Krušných horách. Tento pobyt byl odměnou pro vítěze v okresním kole oblast Mostecko, projektu Krušné hory domov můj. Děti byly po celou dobu ubytovány v horském hotelu Lesná, své další aktivity konaly pak ve vzdělávacím středisku. Architektura Krušných hor, návštěva bývalé Gabrieliny hutě, malování obrázků do kalendáře na téma Krušné hory - to byla náplň prvého dne pobytu. Večer pak společné hry v klubovně. Další den jsme měli opět nabitý program. Výroba modelů bývalých usedlostí na Lesné z hlíny byla pro nás velice zajímavá. Odpoledne něco neznámého. Výroba dřevěných hraček, zakládání herbáře léčivých bylin a možnost z těchto bylin si uvařit léčivý sirup. Na závěr dne hledání pokladů pomocí detektoru kovů. Vše bylo prostě super. Třetí den jsme byli v jednom kole. Děti měly další možnost se seznámit například s drátkováním, plstěním a tkaním na stavech. Kromě těchto tradičních řemesel si vyzkoušeli i využití moderní techniky v přírodě práce s tablety, s GPS a vysílačkami. Získané informace pak zpracovávali do připravených pracovních listů vytvořených v rámci projektu. Večerní opékání buřtíků byla krásná tečka za dalším dnem. Během pobytu jsme také navštívili malou manufakturu na výrobu dřevěných hraček v Nové Vsi. Po té se vydali k našim sousedům do Německa. První zastávkou byl důl Fortuna, kde se kdysi těžila stříbrná a měděná ruda. Dále následovala návštěva městečka Seiffen. Kromě muzea dřevěných hraček měli i jedinečnou šanci si prohlédnout skanzen tematicky zaměřený na stará krušnohorská řemesla. Poslední den a nám pršelo. To nám ale vůbec nevadilo. Žáci vyrazili do přírody vyhledat materiál k výrobě krušnohorských strašidel z dřevěných špalků a betlémů z kulatiny. Tyto výrobky, stejně jako vše, co během pobytu vytvořili, si samozřejmě mohli odvézt domů. Po obědě jsme nasedli do autobusu a cestou domů jsme měli ještě zastávku na Červeném Hrádku. Zde jsme si prohlédli expozici českých pohádek. Závěrem mi dovolte poděkování všem, kteří se na projektu Krušné hory domov můj podíleli. Jedná se o pracovníky a lektory vzdělávacího střediska Lesná. Nezapomínáme ani na ty, kteří svými radami a pomocí přispěli ke zvládnutí tohoto projektu. Mgr. L. Firmanová

7 Beseda školního parlamentu s vedoucí školního klubu a školního parlamentu. Papír bude odvezen v pátek 10. října. Poté jsme se domlouvali o akci Sběr pro Adélku, která se bude konat hned po sběrovém týdnu do konce října. Penězi, které dostaneme za nasbíraný sběr, přispějeme malé Adélce z naší školy na nové naslouchátko. Další plánovanou akcí v blízké době je návštěva horolezecké stěny v Jirkově, která je spojená s Nocí ve škole. Tato akce se koná Dozvěděli jsme se také o nových stránkách školního klubu, které najdeme na stránkách naší školy. Poté přišli na řadu naše otázky. Byli jsme informováni například o tom, že se do školního klubu budou kupovat nové hry na x-box a také nové florbalové hole.část bude hrazena z peněz 17. září besedovali zástupci školního parlamentu s vedoucí školního klubu Lucií Dachovou ve školním klubu. Lucka odpovídala na otázky z kmenových tříd parlamenťáků, seznámila nás s plánem akcí a se zájmovými kroužky na škole pro školní rok 2014/15. Ze všeho nejdříve jsme řešili přihlášky do školního klubu. Každý parlamenťák dostal za úkol informovat spolužáky ve své třídě o činnosti školního klubu a způsobu podání přihlášky. Zabývali jsme se také sběrovou činností. Sběrna bude otevřena každé pondělí od 7:20 do 7:50 a bude ji mít na starosti p. Pokorná. První sběrový týden bude od do pod patronací školního klubu za sběr a zbytek doplatí škola. V jednání s paní ředitelkou je také nová místnost, která by byla využívaná jako odpočinková místnost. Ze všeho nejvíce nás ale zaujal nový kroužek s názvem Kinball, který bude určený pro žáky do 5. do 9. tříd. Poté jsme s Lucii Dachové poděkovali za zodpovězení našich otázek a besedu ukončili. Na besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o ŠK a všichni se těšíme na jeho činnost ve školním roce 2014/2015. Dopisovatelé parlamentu: Sára Třísková, Dominik Marek, Denisa Bláhová a Tereza Čekelová

8 Na besedě s MP v přípravce V únoru 2014 navštívila Bc. Lucie Jungmannová strážnice z Městské policie v Mostě naši přípravnou třídu. Povídali si s dětmi o bezpečném chování ke zvířatům, konkrétněji pak ke psům. Děti se učily, jak se pozdravit se známým psem, jak se chovat k cizím psům, co všechno obnáší starost o psa, jak se bezpečně pes krmí z ruky, k čemu všemu se psi používají a jak nám můžou ublížit při našem nevhodném chování. Největší odměnou bylo pohlazení a krmení opravdových psů. V březnu 2014 navštívila přípravný ročník opět Bc. Lucie Jungmannová z MP Most tématem setkání bylo Bezpečná cesta do školy děti společně se svou paní učitelkou a preventistkou Městské policie v Mostě vyrazily do okolních ulic a prakticky řešili správné a bezpečné přecházení silnic a pohyb dětí mezi stojícími auty. P.Kratochvílová - preventistka POZNAMENEJ SI: pevná linka: 156 (tísňové volání) pevná linka: , (stálá služba)

9 STOLNÍ HOKEJ BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC & TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST & AIR-HOCKEY Českomoravský pohár pro brněnský Doudeen Team, Pohár města Mostu pro domácí hráče Českomoravský pohár družstev, druhá nejvýznamnější týmová soutěž billiard-hockeyistů, se po třech letech opět odehrál na 15.ZŠ v Mostě. Ani známé prostředí ale nepomohlo mosteckým celkům k postupu do finálové pětice. Druholigový tým Old Friends Most nezachytil úvod turnaje a skončil šestý. Prvoligovému BHC AB STAIN Most naopak nevyšel závěr a obsadil konečné sedmé místo. Ve svůj triumf proměnil sedmnáctý ročník Českomoravského poháru brněnský klub Doudeen Team. Ten vyslal do soutěže hned čtyři družstva a tři z nich z Mostu odvezla některou z trofejí. Doudeen Team se stal celkovým vítězem, THE Orel Bohunice přidal bronzový pohár a Table Hockey Elite získal vítězství v nově vyhlášené kategorii Hobby Team. Jediný, kdo alespoň částečně dokázal narušit nadvládu oddílů Doudeen Teamu, byl na druhém místě jihočeský celek WIP Reklama Dobrá Voda. Vítěz Českomoravského poháru si navíc zajistil i účast v mezinárodní klubové soutěži Poháru WTHA. Mostečtí si spravili náladu v Poháru města Mostu, který byl součástí dvoudenního programu. Vítězství si odnesl Tomáš Fleišman (BHC AB STAIN Most), třetí byl Lukáš Fedič z Old Friends Most. Úspěch Doudeenů i v soutěži jednotlivců doplnil druhým místem Jiří Toman. V žákovských kategoriích zvítězili žáci 15.ZŠ Most Miroslav Suchomel a Vojtěch Jandečka (oba BHC AB STAIN Most B ), v kategorii žen a dívek pak Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most). Na organizace akce finančně přispělo statutární město Most. Medailisté a výsledky žáků 15.ZŠ Most StarColor Českomoravský pohár družstev (17.ročník): 1. Doudeen Team, 2. WIP Reklama Dobrá Voda, 3. THE Orel Bohunice,, 14. BHC Tigers Most (mj. V.Jandečka, Š.Jandečka) Pohár města Mostu - billiard-hockey šprtec Český pohár ČP12: 1. Tomáš Fleišman (BHC AB STAIN Most), 2. Jiří Toman (THE Orel Bohunice), 3. Lukáš Fedič (Old Friends Most),, 14. Miroslav Suchomel, 19. Vojtěch Jandečka (oba BHC AB STAIN Most B ), 21. Vojtěch Balšán, 23. Ladislav Brom (oba BHC 15.ZŠ Most), 25. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 26. Tomáš Farsang, 28. Libor Troller, 30. David Kučera, 32. Adam Berky (všichni BHC 15.ZŠ Most) Kroužky tréninky stolního hokeje ve školním roce 2014/2015 Naše škola i v novém školním roce organizuje kroužky billiard-hockeye šprtce: Pondělí 15:00 16:30, školní klub, vede Jakub Hasil (pro členy ŠK, ŠD a Klubu dětí) zahájení 29.září

10 Čtvrtek 15:30 17:00, školní družina, vede Ivana Lhotáková (pro ŠD) Air-hockey se hraje každé pondělí, mezi 13:30-14:30, na spojovací chodbě 15.ZŠ Most. Jednotlivá hra stojí 10 Kč za oba soupeře. Je možné zakoupit i cenově zvýhodněné permanentky, případně hrát ratingové soutěžní zápasy. Kroužek táhlového hokeje Chemoplast vypisuje SVČ Most. Schůzky jsou ve středu od 17:00 v SVČ, vede Alena Laštůvková. Poplatek je 250,- na pololetí. KRÁTCE ZE SOUTĚŽÍ Vrcholné domácí akce stolního hokeje 2014 proběhnou v Ústeckém kraji. Mistrovství republiky v billiard-hockeyi šprtci se odehraje v sobotu 29.listopadu na Hoře Svaté Kateřiny. Airhockeyový a chemoplastový šampionát pak bude hostit 15.ZŠ Most v rámci prosincového United Energy víkendu stolního hokeje. KAM NA ŠPRTEC pátek 10.října 2014 MOST 15.ZŠ Český pohár Expres 24 hodin stolního hokeje sobota 11.října 2014 MOST SVČ Český pohár Expres 24 hodin stolního hokeje neděle 12.října liga družstev BHC AB STAIN Most B hraje na 15.ZŠ Most neděle 12.října liga družstev BHC 15.ZŠ Most hraje na 15.ZŠ Most neděle 19.října 2014 MEZIBOŘÍ Český pohár ČP12 startovné 25 Kč (dospělí 100 Kč) sobota 25.října 2014 SENICA Slovakia Open WTHA Tour Master & Český pohár ČP12 startovné 100 / 25 Kč KAM NA AIR-HOCKEY pátek 10.října 2014 MOST 15.ZŠ Český pohár jednotlivců, Český pohár družstev, Ratingy Ratingy je možné na 15.ZŠ Most hrát také každé pondělí 13:30-14:30. KAM NA CHEMOPLAST pátek 10.října 2014 MOST SVČ - Český pohár B sobota 11.října 2014 MOST SVČ - Český pohár B pátek 17.října 2014 MOST SVČ - Český pohár A 25 Kč Na turnaje se hlaste u Jakuba Hasila, v pondělí na kroužku ŠK (15:00-16:30). Podrobné informace k akcím získáte na MT , u: webu

11 VE ŠKOLNÍM KLUBU TO ŽIJE Tak jako každý rok začala činnost školního klubu 1. září, kdy děti poprvé usedly do školních lavic. Školní klub na ZŠ J. A. Komenského v Mostě funguje již řadu let a za ty roky se v něm vystřídala spousta dětí, ale i několik vedoucích. Letošní školní rok 2014/2015 povedu klub. Jmenuji se Lucie Dachová a tohoto úkolu jsem se ujala již v únoru tohoto roku, kdy odešla Danuše Lískovcová, tehdejší vedoucí vychovatelka. Každý, kdo přijde na nové místo má svoje představy o vedení, chodu a činnostech, které se budou v daném zařízení dělat. I já, jelikož jsem znala chod klubu a často pomáhala minulé vedoucí připravovat akce, jsem usilovně o prázdninách přemýšlela, co nového uskutečnit a čím děti v novém školním roce překvapit, aby se jim v klubu líbilo a co nejvíce žáků mělo zájem sem chodit. Nebyl to snadný úkol, ale myslím si, že jsem se s tím nakonec poprala. První změnou, kterou jsem v klubu uskutečnila, byla výtvarná výzdoba na stěně klubovny a přestavění nábytku, aby tak mohl vzniknout větší prostor pro některé hry, jako jsou X-BOX, kulečník a šprtcový stůl. Tato změna, jak jsem zaznamenala, se u většiny dětí setkala s ohlasem. Co se týká pak jednotlivých akcí klubu, zpracovala jsem celoroční plán, kde každý měsíc jsou naplánované činnosti, které bychom s dětmi v klubu mohli dělat, samozřejmě i ve spolupráci s našimi družinkami a školním parlamentem.velký zájem je o sportovní akce, takže během roku máme naplánované turnaje ve vybíjené, florbalu, pinčesu, petangue, kroketu. Děti se budou účastnit i tradičních akcí, jako je dušičková stezka, noční přespání dětí ve škole, vánoční těšení, turnaj v bowlingu škol. A každý měsíc se budeme scházet s dívkami v Beuty clubu, kde na nás čeká spousta výtvarných, rukodělných činností a netradičních technik. V zimních měsících pak na nás čeká ještě soutěž pěvecká, soutěž v Yoyování a také si zvolíme svoji Miss a Missáka. A až se nám trochu oteplí, tak určitě vyrazíme na nějaký zajímavý výlet. Celý plán si můžete všichni přečíst na stránkách školy v sekci školní klub, kde je i odkaz na webové stránky klubu. Tam také najdete přehled všech zájmových kroužků, které od října začnou na naší škole. Bude to např. šprtec, Air-hockej, házená, Kin-ball, zpívání, kytara, keramika a spousta dalších. Do školního klubu může zavítat každý od páté do deváté třídy. Veškeré akce a kroužky mají klubáci zdarma nebo za levnější cenu. A jak vidíte, je toho hodně, takže bych vás chtěla všechny srdečně pozvat k nám. Pokud si cestičku najdete, zažijete spoustu legrace, získáte další kamarády a zážitky na které budete dlouho vzpomínat. Těší se na vás Lucka Dachová, vedoucí školního klubu.

12 Světový den výživy Každoročně je od roku 1981 ve více než 150 zemích světa připomínán 16. říjen jako Světový den výživy. Slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, ve výroční den založení této organizace v roce V tento den bychom si měli připomenout stálý problém nedostatku potravy v některých rozvojových zemích, kde často na hlad a podvýživu umírají zejména děti a s tím spojený další problém, který je opačný a týká se vyspělé části světa, obezita, přejídání se a nezdravá strava. Tento den má také upozornit na to, že naše civilizace je založena na zemědělství. Rostoucí ceny potravin v loňském a letošním roce ale uvrhly další miliony lidí do chudoby. A krize na bankovních trzích jejich problémy ještě zhoršuje. Za prvních 7 letošních měsíců podle FAO vylétly ceny potravin o 50 procent. OSN uvádí, že počet lidí, kteří trpí hladem, se oproti loňsku zvýšil o 75 milionů. Za příčiny hladu jsou nejčastěji označovány hladomor a války. Ve skutečnosti ale mají na svědomí pouze 10 % z celkového počtu obětí, protože většina jich umírá na chronickou podvýživu, kterou je na celém světě postiženo asi 900 milionů lidí. Odborníci se domnívají, že nejefektivnější zbraní proti hladu je vzdělanost. Mnohé země, včetně České republiky, ale mají paradoxně problém opačný, trpí hlavně obezitou a nadměrným příjmem energie. Rozdíl je i v příčinách úmrtnosti. Oproti rozvojovým zemím jsou v ekonomicky vyspělých státech nejčastější příčinou úmrtí nemoci srdce a cév. Platí to i pro naši republiku, kde na tyto choroby umírá polovina populace, denně je to téměř 200 lidí. Zdroj:internet Redaktor: Petrásek Tomáš Se sedmičkou na drese Lenka Bakusová, žákyně osmé třídy hraje softball. Chtěla by se mu věnovat i v budoucnu a poskytla nám rozhovor. V kolika letech si začal hrát softball? V osmi nebo devíti letech. Proč sis vybrala právě tenhle sport? Zdál se mi hodně akční a zaujal mě. Ve kterém týmu hraješ? Painbusters (Most).

13 Kde máte tréninky? O sezónu na softbalovém hřišti - na Ovčíně v tělocvičně. v Mostě. Zimní přípravu máme Máte náročné tréninky? Každý trénink je náročný, když ho děláš pořádně. Máš nějaký vzor? Asi náš trenér je takový můj softballový idol. Jak často máte zápasy? Každý druhý víkend v sezóně, kromě prázdnin. Čeho by si chtěla dosáhnout? Nevím... chtěla bych být fakt dobrá. Jak zvládáš školu zároveň se softballem? Je to hodně těžké. Někdy se to dá stíhat, ale někdy ne. Proč jste letěli s týmem do Ameriky? Vyhráli jsme Evropsko Africký turnaj v Polsku. Jak jste v Americe dopadli? Byli jsme (předposlední) devátý z deseti. Jak se ti tam líbilo? Bylo to moc hezké, tam se softball hraje na úplně jiné úrovni. Jaká byla cesta tam i zpět? Pěkná, ale hrozně dlouhá (cca 37 hodin trvala jenom cesta tam). Redaktor: Lukáš Ondráček Lesná Díky snažení v projektu Krušné hory Domov můj byli vybráni školáci ze sedmých tříd A, B, C jako nejlepší. Na Lesnou přijeli žáci kolem osmé hodiny ranní. Čekal na ně celý personál z hotelu. Hotel patří mezi luxusní. Po přivítání personálem se všichni rozeběhli do svých pokojů. Dokonce měl jeden pokoj i vířivou vanu. Jídelní lístek byl exklusivní. Každý den děti plnily připravený program. Z programu to bylo např. Krušnohorské muzeum na Lesné, hledaní pokladů, vyrábění domečků, které kdysi stáli na lesné, vyrábění herbářů, vláčků, větrníků. Děti tam zažili spoustu zábavy a dobrodružství. Vypracovala: Simona Syková 7.B

14 PLÁN NA ŘÍJEN ŠD a ŠK

15 Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka Mostečané zažili nejvýznamnější událost za posledních několik let. Do centra Mostu se po skoro šedesáti letech vrátila socha prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Socha byla v Mostě odhalena již potřetí, neboť v minulosti musela ustoupit dvěma totalitním režimům, nacistickému a komunistickému. Poprvé byla odhalena již v roce 1935, kde vydržela jen tři roky. Podruhé se vrátila na 1. náměstí po skončení druhé světové války, roku Po devíti letech však byla opět sejmuta, tentokrát komunisty, kteří ji následně nechali rozřezat. Z původní sochy se dochovalo jen pramálo, chyběla velká část obličeje a obě nohy. Na obnově sochy ze starého Mostu pracovali restaurátoři několik měsíců. Ti brzy zjistili, že původní socha je natolik poškozena, že snazší bude podle jejího vzoru vytvořit úplně novou sochu. Autor původní předlohy byl Josef Fojtík. Sádrový model měřil 3,2metrů a vytvořili jej bratranci Jaroslav a Ondřej Šindelářovi z Plzně. Hotový byl odvezen do slévárny v Mníšku u Liberce, kde vznikla konečná podoba z bronzu. Do Mostu byla hotová socha dovezena již na počátku letošního dubna a od té doby čekala v areálu technických služeb na převoz k Městskému divadlu a její slavnostní odhalení. O obnovu sochy se zasloužili také samotní mostečané. Město Most vyhlásilo veřejnou sbírku. Od 1. března 2012 do konce roku 2013 byly na různých místech města umístěné kasičky, kam mohli občané přispívat. S podporou místních firem se nakonec podařilo získat částku dosahující 837tisíc korun českých. Celkové náklady na zhotovení sochy představují skoro dva miliony korun. K odhalení sochy T.G Masaryka došlo v úterý 23. září. Celý program začal krátce před 15tou hodinou svolávacím pochodem v podání Hradní stráže. V 15 hodin začal samotný slavnostní akt příjezdem historického vozidla s významnými hosty. Sbor ze Základní umělecké školy F. L. Gassmanna zazpíval Masarykovu oblíbenou píseň Ach, Synku, Synku. Následoval slavnostní proslov náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové, proslov autorů obnovené sochy TGM - Mgr. Jaroslav Šindelář, Ondřeje Šindelář, akad. sochař. Jaroslava Šindeláře. Vyvrcholením celého odpoledne bylo odhalení sochy TGM, na které netrpělivě čekalo kolem 2000 lidí. Text: Tomáš Viktora Foto: Michal Tarant, Skauti Most

16 JÍDELNÍČEK NA ŘÍJEN červená čočka těstoviny na kari s kuřecím masem, jogurtovník /1,7,9,6/ s kapáním vepřová plec na zázvoru, divoká rýže, jablko /1,3,7,6/ nudlová hovězí kostky na česneku, bramborový knedlík, špenát /1,3,7,6/ s rýží X pepřenky, šťouchaný brambor- bramb. kaše, mrkvový salát /7,6/ zeleninová X maďarský perkelt, gnocchi /noky/- vřetena, jablko/1,3,9,7,6/ květáková žemlovka s jablky a tvarohem/1,3,7,9,6/ s játr.knedlíčky krůtí maso na divoko, rýže, ledový salát/1,3,7,6/ jáhlová chlupatý knedlík, dušené zelí,cibulka, kiwi/1,3,9,7,6/ čínská štěpánská pečeně - koprovka, houskový knedlík, jablko/1,7,3,6/ pohanková X norský karbanátek, brambor. kaše brambor, obloha/1,4,3,7,6/ cizrnová vepřový guláš, vývrtky, hlávkový salát/1,3,7,6/ kuřecí vývar fazole chilli con carne, chléb/1,3,9,7,6/ kroupová králičí hřbet na bazalce, kuskus/1,3,10,6,7/ sicilská pečené kuře, brambor, dušená zelenina/4,7,6/ vločková X zabijačkový guláš, houskový knedlík- chléb, jablko/1,3,7,6/ mrkvová bulgur se sýrem, salát z červené řepy/1,7,9,6/ česneková X bratislavská pečeně, jasmín.rýže vícezrn. knedlík,jablko/1,3,7,6/ fazolová buchty s tvarohem povidly, banán/1,3,7,6/ PODZIMNÍ PRÁZDNINY STÁTNÍ SVÁTEK PODZIMNÍ PRÁZDNINY krupicová X zapečené filé na ratatouille, brambor -bram.kaše,obloha/1,3,7,4,6/ se sojou kuřecí nudličky, smetanová omáčka, rýže, jablko /1,3,7,/ Nápoj: denně na výběr : vitamínový nápoj, ochucené mléko, mléko, voda, čaj Přejeme Vám dobrou chuť. Kuchařka: Petra Schejbalová Vedoucí jídelny : Věra Pružinová

Krušné hory Domov můj SUPERFINÁLE okresu Most

Krušné hory Domov můj SUPERFINÁLE okresu Most Krušné hory Domov můj SUPERFINÁLE okresu Most Zpracování vlny a lnu. Ve školním kole vyhrála 1. místo a byla odměněna jednodenním výletem na Lesnou v Krušných horách. Zde prožili nádherný den plný zábavy,

Více

Školní družina a školní klub

Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub Školní družina Školní družina je zařízená pro 3 až 4 oddělení a navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Činnost je zaměřena

Více

Setkání s hostem z Indie

Setkání s hostem z Indie Setkání s hostem z Indie Dne 4. září navštívil naší školu badmintonový trenér pan Sudhakar Reddy Gojjula, který pochází z Indie. V Mostě vedl mezinárodní soustředění badmintonistů. Ve škole jsme se nejdříve

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2013 1 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ KVĚTEN 2011 CENA 1,- KČ ulice K Vodojemu, foto Pavel Ilchmann st. INFORMACE Z RADNICE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Dne 4. dubna 2011 na svém 11. zasedání radní vyslechli

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Libuš a Písnice. Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová.

Libuš a Písnice. Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová. 12 Libuš a Písnice 2013 JAK SE BUDE SVÁŽET ODPAD O VÁNOCÍCH KURZY OBSLUHY POČÍTAČE PRO SENIORY POKRAČUJÍ LÉKAŘ PÍŠE O DĚTSKÉM KAŠLI VÍTĚZNÝ RECEPT NA JABLEČNÝ KOLÁČ VYSTŘIHOVÁNKA: PÍSNICKÁ BOŽÍ MUKA 1

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 Horké léto v Ořechově - žně Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, léto se překlopilo do své druhé poloviny a snad již pominuly také vysoké teploty, které

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET H U S O V K A 130 LET 125 LET R A Š Í N K A 1 Milé děti, vážení rodiče, absolventi, pedagožky a pedagogové, milí příznivci Husovky, o Vaší škole (a toto přivlastňovací zájmeno je zde opravdu namístě, protože

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více