VELKÉ POSTAVY SVĚTOVÝCH DĚJIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKÉ POSTAVY SVĚTOVÝCH DĚJIN"

Transkript

1

2

3 VELKÉ POSTAVY SVĚTOVÝCH DĚJIN

4

5 HAGEN KELLER OTONI Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II. VYŠEHRAD

6 Na přebalu: Ota III. sedí na císařském trůnu obklopen vysokými duchovními Evangeliář Oty III. Reichenau před r Mnichov, Bavorská státní knihovna Titulní strana: Ota III. sedící na trůnu drží v pravici berlu, v levici jablko zdobené křížem Bamberská apokalypsa (upravený výřez) Reichenau Bamberk, Státní knihovna Copyright Verlag C. H. Beck ohg, München 2001 Translation Vlastimil Drbal, 2004 ISBN

7 Zájem o Otony povědomí o Otonech Otonská dynastie se především v Německu těší zájmu široké veřejnosti. Existuje však nesoulad mezi touto přitažlivostí doby konce prvního tisíciletí a významem, jaký naše společnost přikládá historickým vědomostem o dávné minulosti. Je proto třeba si položit otázku: co spojuje dnešního člověka s Otony? Před sto padesáti, ale ještě i před padesáti lety by si nikdo neodvážil tuto otázku vyslovit. Kdo Otoni byli a v čem spočíval jejich význam tyto znalosti patřily ke všeobecnému vzdělání. S jasnými představami o Otonech a jejich říši se lidé často nadšeně zajímali o tytéž fenomény a umělecké předměty, které dodnes fascinují. A přesto by předcházející generace na výstavě o Otonech hledaly zřejmě něco jiného než dnešní návštěvníci tvůrci výstavy by se stejnými výstavními předměty zprostředkovávali něco jiného. To, co dělali, by nemuseli vysvětlovat, nebo o národním významu Otonů byli přesvědčeni všichni. Domnělými samozřejmostmi historická věda posledních desetiletí otřásla. Ukázalo se, že identifikovat otonskou dobu s vlastní minulostí (jak k ní přistupovalo mnoho předcházejících generací) bylo možné v rozhodujících bodech jen na základě anachronického a dobově a ideologicky podmíněného pohledu. Dnešní zájemci o otonskou dynastii, nejsouce již dotčeni tímto hlediskem jako dřívější generace, hledají svým zájmem o Otony něco jiného. Nevkládají však přesto do svého zájmu o Otony nepozorovaně stará klišé? Od 19. století až do doby po druhé světové válce byli Otoni považováni za první německé krále. Toto postavení jim však historikové tak jednoznačně vždy nepřipisovali. Po roce 1840 byl jako první německý král objeven Ludvík Němec (833/ ). Rozdělení karolinské říše verdunskou smlouvou, která Ludvíkovi přiřkla východofranckou říši, bylo hodnoceno jako počátek samostatné existence Německa. Ludvík však dál 7

8 říši rozdělil mezi své syny; a nejmladší z nich, Karel Tlustý, naopak vládl ještě jednou celé francké říši, nebo mu smrtí jeho příbuzných připadla všechna dílčí království. Po jeho sesazení roku 887 se započaly části francké říše pomalu od sebe odpoutávat, aniž by se rýsovala budoucí podoba karolinského dědictví. Při hledání vzniku německé říše se tak obrátila pozornost na Otony. Nestalo se tak bez historického oprávnění. V roce 919 byl saský vévoda Jindřich zvolen králem ve východofrancké říši; od roku 925 ovládal i dosud nezávislé Lotrinsko. Tím, že v roce 936 předal vládu svému synovi Otovi I., založil současně novou královskou dynastii a samostatnou říši. Tato říše nebyla až do roku 1806 nikdy rozdělena a (pokud se týče zeměpisné rozlohy) byla do velké míry totožná s moderním Německem. V 19. století téměř nikdo nepochyboval, že říše Jindřicha Ptáčníka byla německou říší. Považovalo se za daný fakt, že se za Jindřichovy vlády německý národ poprvé a na dlouhou dobu sjednotil ve vlastním státě. V éře romantismu usilovali lidé alespoň do té míry, jak to bylo monarchisticky žádoucí o obnovení německé říše v návaznosti na staré císařství. Po roce 1815 lidé snili o císaři Bedřichu Rudovousovi, jenž podle staré pověsti spal v jeskyni v hoře Kyffhäuser a jak doufali brzy (možná v postavě pruského krále) z ní vyjde, aby vrátil Němcům jejich říši, jejich národní jednotu a lesk jejich císařství. Generace zakládající německé císařství z let 1870/71 však myslela na zakladatelské postavy, jež německému národu dají jeho stát a německé říši propůjčí imperiální velikost. V Otonech, především v Jindřichu I. a Otovi Velikém, je nalezla. Spor o velkoněmecké nebo maloněmecké řešení německého národního státu byl současně i sporem o založení říše v 10. století. Politicky myslící historikové se domnívali, že Ota I. podcenil národní zájmy tak, jak je definovali o devět staletí později, když získal Itálii a císařskou korunu. Podle nich měl vést východní politiku a obsadit slovanská území v této souvislosti se hovořilo jen zřídka o národech tak, jak ji prý zahájil jeho otec Jindřich Ptáčník. Jiní historikové sice ihned odhalili anachroničnost těchto soudů, ty přesto zůstaly populární až hluboko do 20. století. Ačkoli je zkreslení otonské doby v tomto historickém pohledu dnes jasné, není možné takovéto chybné názory zapomínat ze dvou důvodů. Právě v době, v níž tento obraz vznikl, totiž byly vypracovány rozhodující základy pohledu na německou minulost. Ten, kdo se vědecky zabývá Otony, používá stále díla vydaná před více než sto lety. Vědci však neshromaž ují pro následující generace historiků jen neutrální fakta. 8

9 Nevyhnutelně nabízejí rekonstrukci faktů takříkajíc s vetkaným historickým obrazem. Každá generace sice na základě vlastních zkušeností a zájmů i na základě nových objevů čte prameny nově a objevuje mnohé, co se dosud zcela přehlíželo pro otonskou dobu je toho v současné době dokonce velmi mnoho. Převzaté historické obrazy a staré názory vědců však působí na každého čtenáře a mohou ovlivnit domněle vlastní názor o to snadněji, oč méně jsou reflektovány. Tím jsme se dostali ke druhému důvodu, proč není možné zkreslení historického obrazu doby pruského císařství a meziválečného období jednoduše zapomenout. V nacionalisticky zostřených formulacích již byly obsaženy zkreslené obrazy, na jejichž základě se potom na Otony (zvláště na Jindřicha I.) odvolávali zakladatelé třetí říše. K tisíciletému výročí jeho úmrtí v roce 1936 na místě jeho hrobu, s odvoláním na něj vyzdvihovali součásti vlastní ideologie: nové pohanství, rasismus, boj proti prvkům očerňovaným jako cizorodé a národoveckou a o životní prostor na východě usilující politiku. Vůdčí ideologové a souběžci přetvořili vzpomínku na Otony v agresivní nacionalistickou propagandu. Toto ideologické zneužití historická věda částečně připravila tím, jak historikové po první světové válce popisovali mocenskou otázku, východní politiku, roli vůdcovství, národa a až příliš zdůrazňovali národní aspekt. V medievistice vyvolaly Himmlerovy oslavy tisícího výročí z roku 1936 reakci, jíž vděčíme za podrobné zkoumání otonské doby, zvláště vlády Jindřicha I. Avšak i historikové, kteří se jasně postavili proti zneužívání Otonů nacistickou ideologií, používali ve svých pracích slovník své doby. Jak dlouho působí ve vědě a mezi širokou veřejností anachronická hodnocení, protože se s nimi setkáváme v rozhodně zajímavých starších knihách, protože nám mezi množstvím historických faktů připadají známé, protože zahrnují mnohé, co i v současném historickém obraze platí za jisté! Tyto otázky by nebylo nutné tak naléhavě zdůrazňovat, pokud by po druhé světové válce zájem o tak vzdálené období, jakým je 10. století, neustále neopadal. Vždy dnes se důkladná znalost této doby považuje ve vzdělávací politice za zbytečný luxus. Proto také změněné náhledy na problematiku, které vypracovala historická věda, zůstaly téměř bez jakékoli odezvy. V kolektivní paměti otonská doba vybledla. Po propagandistických orgiích z roku 1936 minula tisící výročí korunovace a úmrtí Oty I. roku 1962 a 1973 bez sebemenších oficiálních oslav. Jen Ústav pro rakouské historické bádání ve Vídni uspořádal v roce 1962 velkou 9

10 pamětní slavnost. Zdá se, že v Německu nevěděli, jak by se mělo s minulostí zacházet, aniž by zároveň nedošlo k oživení nacionalistických pohledů na minulost. Věda tak po desetiletí zůstávala skoro mimo a za tuto dobu vypracovala nový obraz otonské epochy. Z této historické vzdálenosti se mezi německou veřejností zájem o Otony opět vynořuje. Zájem o otonskou dobu však již není zaměřen jako dříve na národní německé počátky. V 10. století se již nehledají stylizovaní héróové národních dějin. V biografiích chtějí čtenáři procítit život dřívějších lidí a tento život hledají mimo mocenskou sféru, v jen těžko poznatelné, nedostatečně a jednostranně zachycené všednodennosti. Zájem veřejnosti je tak zaměřen stejným směrem, jímž se dává i historická věda posledních desetiletí. Hledá vhodné modely pro pochopení politických počátků Evropy 10. století, nebo tyto není možné vysvětlit kategoriemi národ a stát ; zkoumá strukturu společnosti a mentalitu lidí, společenský řád a způsoby chování, materiální podmínky a každodenní život. A tak se zdá, že se historikové a historicky zainteresovaná veřejnost v posledních letech takříkajíc vzájemně znovu objevují. Historický obraz se pronikavě změnil především ve dvou oblastech. Přestala se jednak používat chybná srovnávání tehdejšího a dnešního světa, která snadno vedla k demagogickému zneužití dějin pro cíle současnosti. Na druhé straně jsme získali přiměřený přístup k politicko-společenským strukturám tehdejší doby včetně jejích systémů norem a náboženského chování. Již prudké debaty o vzniku německé říše na konci 30. let 20. století ukázaly, že historický obraz založený na národní státnosti ztratil svoji samozřejmost a své jistoty. Stále zřetelněji v posledních desetiletích vycházelo najevo, že termín německý v 10. století ještě neexistoval. Až v 11. století se v pramenech objevuje název německé království. Označoval však jen část území, nad nímž vládli císaři počínaje Otou I. Tehdejší s nimi vládnoucí velmožové různého kmenového původu si byli vědomi, že v římském impériu tvoří zvláštní společenství, jež bylo spoluzodpovědné za část říše, regnum teutonicum. Žádný z vládců se však nepovažoval za německého krále. Jejich říše byla od doby Oty I. římským impériem. Od té doby, kdy se papež Řehoř VII. ( ) pokusil jednat s Jindřichem IV. před císařskou korunovací jako s německým králem, připojil si on a jeho následovníci titul římského krále. V Cáchách nebyli podle jejich pojetí korunováni za německého krále, nebo ten přes existenci německého království neexistoval, nýbrž králem nad celou římskou říší a budoucím císařem. 10

11 Rozchod s národními mýty však nedává odpově na rozhodující otázku: co znamená tehdejší doba pro další státní i politicko-společenský vývoj Evropy? Tehdy vznikla nejen říše, která byla již brzy poté nazývána německou, nejen impérium, jež se poté stalo Svatou říší římskou a přetrvalo po mnoho dalších staletí. Pro státní vývoj Dánska, Polska, Čech, Uher, Chorvatska nebo Kyjevské Rusi, svým způsobem i pro Francii a Anglii má 10. století rozhodující význam. V mnoha těchto zemích se v nedávné minulosti slavila tisící výročí významných událostí. Všude byla spojena s počátky, jež vznikaly zásadní tam, kde byly spojeny s christianizací, dokonce radikální transformací. Tento proces vytváření státních útvarů v Evropě však nepochopíme, pokud jej nebudeme chápat celkově jako důležitý krok při utváření evropské společnosti, latinského křes anství, jejích organizačních forem a způsobu myšlení a v neposlední řadě i jejího obrazu o sobě samé. Na příkladu otonské dynastie a její říše bychom na to chtěli názorně poukázat. 11

12 DÁNOVÉ Utrecht VÉVODSTVÍ LOTRINSKÉ Brémy Havolín (Havelberg) VÉVODSTVÍ SASKÉ HEVELOVÉ Brandenburk Werla Magdeburk Corvey Halberstadt Gandersheim Quedlinburk Merseburk Míšeň Fritzlar Memleben DALEMINCI Žíč (Zeitz) VÉVODSTVÍ FRANKY Fulda Saalfeld Frankfurt ZÁPADO- FRANCKÁ ŘÍŠE Lutych Cáchy Kolín n/r. Ingelheim Trevír St. Maximin Worms Mety Remiremont Oldenburg OBODRITÉ RATAŘI Mohuč St. Alban Weissenburg Štrasburk Basilej KRÁLOVSTVÍ BURGUNDSKÉ VÉVODSTVÍ ŠVÁBSKÉ Augsburk Reichenau St. Gallen Řezno Praha ČECHY Salcburk VÉVODSTVÍ BAVORSKÉ POLSKO Aquileia (DOLNÍ) BURGUNDSKO Como Milán Pavia KRÁLOVSTVÍ ITALSKÉ Verona Ravenna arcibiskupství biskupství důležitý královský klášter důležitá falc místa představující základ panovnické moci Řím

13 Nová dynastie Rozpad a transformace francké říše Základem a centrem království byly v raném středověku nikoli instituce, nikoli aparát vládní organizace přežívající panovníka. Konkrétní mocenské prostředky se jevily jen jako předpoklad ne vždy nedostatečný, aby zvláštní, samostatná, Bohem dosazená veličina mohla nastolit daný řád světa: království, královskou vládu k řízení lidu a ku prospěchu země. Království je přitom třeba chápat zcela personálně: jako řadu jednotlivých, Bohem vyvolených, z královské rodiny pocházejících, řádně po sobě následujících a lidem uznávaných vládců. Díky takovéto představě o království pak obdržely říše pevné hranice, podobu a strukturu. To platí zcela jasně i pro 10. století. A přesto začíná vládou Otonů současně i něco nového. Francké říši, na niž otonská říše navazuje, vládli po roce 500 po Kr. po dalších 250 let příslušníci jen jednoho rodu, Merovejci. Podle počtu žijících příslušníků dynastie bratrů, strýců, synovců i bratranců byla dělena na oblasti podléhající vládě vždy jednoho Merovejce. Když majordom Pipin roku 751 přenesl královské jméno na Karlovce, učinil tak s největší opatrností, s výslovným souhlasem Franků a s papežským požehnáním, ačkoli skutečná královská moc spočívala již po desetiletí v rukou jeho předků. Od té doby nosili korunu jen příslušníci karolinského rodu. Každý královský syn, uznaný za legitimního, získal stejně jak to bylo běžné dříve přechodným rozdělením celé říše své vlastní království. Nehledě na skutečnost, že k ní náleželo mnoho národů, platila karolinská říše (stejně jako předtím říše merovejská) za říši Franků, nebo jí vládl královský rod franckého původu a opírala se o francké vedoucí rodiny. 13

14 Přesto se na vládě společně s Franky podílely i šlechtické rodiny jiných národů, nejen v oblasti jejich původu, ale i ve všech částech říše Franků. V závěru 9. století se karolinská říše dostala do krize, kterou nepřekonala. Po dlouhou dobu na ni těžce doléhaly téměř každoroční nájezdy, především Normanů, a pustošily ji nekonečné vnitřní spory. Když jedna skupina spiklenců z Bavorska, východních Frank, Alemanska a Saska sesadila koncem roku 887 těžce nemocného císaře Karla III. a ten krátce poté zemřel, zdálo se, že již nežije žádný Karlovec schopný vlády. Ve východofrancké říši, později též v Lotrinsku, převzal královskou vládu Arnulf Korutanský (zemřel 899), považovaný však za nelegitimního panovníka. Jeho vláda pak přešla na jeho ještě nezletilého syna Ludvíka Dítě (zemřel 911). V západofrancké říši byl roku 893 za pravého Karlovce uznán pohrobek krále Ludvíka Koktavého (zemřel 879), Karel Pros áček /Simplex/ (zemřel 929), poté co nejdříve jeho nároky uznány nebyly. Od roku 888 však byli ve všech částech karolinské říše voleni za krále muži, jejichž otcové králi nebyli, ale vždy muži z nejvyšších franckých šlechtických kruhů. Žádný z nich nebyl schopen prosadit nezpochybnitelnou královskou vládu, žádný pokud odhlédneme od hornoburgundských Rudolfovců s jejich královstvím mezi Jurou a Alpami, jež bylo založeno na rodinných vazbách nebyl s to založit novou dynastii. Nerozpadla se jen karolinská říše jako celek; i části říše, na něž byla v závěru rozdělena, procházely procesem postupného rozpadu. Zdálo se, že království jako takové ztratilo svoji nosnou legitimitu třebaže na církevních synodách byli zatracováni ti, kteří si troufli pozdvihnout ruku proti pomazaným pánům, tj. proti biskupům a pomazaným králům. Na tomto pozadí vystupuje to nové, čím se vyznačuje způsob vlády Otonů. Jindřichem I. Ptáčníkem je roku 919 králem zvolen příslušník saské šlechty a podaří se mu předat vládu jeho nástupcům. Králi se však nestanou všichni jeho synové, nýbrž jen jeden, prvorozený Ota: Jindřich není praotcem nového královského rodu, nýbrž nově strukturované královské dynastie. A ačkoli on a jeho potomci jsou saského původu, není jejich říše říší Sasů. Ona pokračuje ve francké tradici; národy v této říši spojené Frankové na středním Rýnu, Sasové, Durynkové, Bavoři, Alemané nebo Švábové jsou královské vládě podřízeni rovnoprávně. Za Jindřicha I. je od roku 925 spojeno s bývalou východofranckou říší lotrinské království a splývá s ní do dlouhodobého celku, jenž se v 11. století začíná nazývat německé království. Ota I. k němu v roce 961 připojuje druhé, italské království. Oběma královstvím pak až do konce 14

15 středověku vládne společně jeden vládce, avšak bez stmelující integrace. Vládce obou království disponuje zvláštní hodností, jež převyšuje královský titul: Ota I. přijímá roku 962 současně i císařskou korunu. S vládou nad oběma královstvími zůstává císařství nadále pevně spojeno. Během několika desetiletí tak vzniká nový politický útvar, pevnější než ty předcházející a ve své historické existenci dlouhodobější než francká říše. Abychom tento proces pochopili, nemůžeme zpočátku sledovat dějiny této říše a její rozvoj, nýbrž se nejdříve musíme soustředit na rozhodující činitele tehdejší doby: na rodinu nazývanou Otoni, na otonskou královskou dynastii. Sami Otoni se tímto jménem nenazývali, nýbrž dostali ho až později. Následnost tří císařů nesoucích jméno Ota otec, syn a vnuk sice již za Oty III. a jeho nástupce Jindřicha II. vedla k tomu, že se souhrnně hovořilo o tres Ottones, a toto označení převzali pozdější císařové i historikové. Jazykově to znamenalo jednoduše tři Otové : míněni jsou Ota I. (936 až 973), Ota II. (961/ ) a Ota III. ( ). Moderní doba, i dnešní historická věda, chápe pod Otony celou vládnoucí dynastii, k níž se počítá i král Jindřich I. Ptáčník ( ), otec Oty I., i již zmíněný Jindřich II. ( ). Ten byl přes svého otce Jindřicha (zemřel 995) a děda Jindřicha (zemřel 955) oba byli bavorskými vévody stejně jako jeho předchůdce Ota III. pravnukem Jindřicha I. Ptáčníka. K rodině Otonů náleží i manželky panovníků, královny Matylda a Edgith, císařovny Adelheid, Theofanu a Kunigunde, dále další královští synové a dcery: synové byli pověřeni vládou ve vévodstvích nebo byli předurčeni k nejvyšším církevním úřadům, dcery byly provdány za vévody či cizí krále, nebo se staly abatyšemi bohatých otonských klášterů, jakými byly kupříkladu Gandersheim, Quedlinburk nebo Essen. Třebaže je název Otoni mnohem starší, vytlačil do značné míry až ve 20. století jiné označení, jímž byla otonská královská rodina nazývána od 19. století až do druhé světové války: saská královská dynastie nebo protože její králové byli od Oty I. i císaři vládci ze saské dynastie. Dva prvky této terminologie měly již pro otonskou dobu centrální význam: že králové a císaři byli saského původu, tj. Sasové, a že jejich královská rodina převyšovala všechny ostatní šlechtické rodiny v říši, i ty nejmocnější, tím, že je ke královské vládě a k císařství jak se pevně věřilo povolal sám Bůh. 15

16 Luidolfingové a Otoni Pokud se pokusíme vypátrat původ Otonů, dostaneme se k dědovi Jindřicha I. Ptáčníka, vévodovi Liudolfovi (zemřel 866), vysokému karolinskému hodnostáři v Sasku. Společně se svou manželkou Odou, dcerou jistého Billinga a Aedy franckého původu, založil kolem roku 850 ženský klášter, jenž byl brzy přeložen do Gandersheimu. Konvent řídily do roku 919/920 po sobě jejich tři dcery a staraly se stejně jako další rodinní příslušníci v následujících generacích jako abatyše o to, aby nevymřela památka na zakladatele a jejich potomky. Proto pochází mnoho pramenů o prvních Otonech a o jejich předcích z gandersheimské tradice; v době Oty I. sepsala jeptiška Hrotsvita z Gandersheimu tato svědectví do epické básně o založení a dějinách kláštera. Pokud není možné zjistit předky děda Jindřicha I., pak to neznamená, že se Otoni dostali ke královské moci rychlým vzestupem takříkajíc ze skromných poměrů. Důvodem je spíše to, že rodinné struktury a základy šlechtické moci byly v té době odlišné, než na jaké jsme zvyklí z dějin knížecích a šlechtických rodin v století: totiž že v rámci rodů, které pak nesou jméno podle svých sídel, byly vláda a majetek předávány v mužské linii podle pevných pravidel (s přednostním právem nejstaršího syna). V karolinské říši tak tomu ještě v žádném případě nebylo. Zda úřady nebo léna v případě úmrtí jejich držitele zůstaly v rodině, záviselo na přízni krále a na daných mocenských poměrech; místo syna nebo bratra je mohl převzít i ze nebo švagr. Pokud se týče rodinných statků, bylo ještě v době Oty I. sporné, zda v případě úmrtí mužského člena rodu připadá dědický podíl jeho bratrům nebo jeho synům. I uvnitř karolinského královského rodu stálo ještě během celého 9. století vůči nárokům synů na dědictví v otcovské části říše konkurující právo nástupnictví otcových bratrů (tzv. Anwachsungsrecht ). Tehdy se uvažovalo v kategoriích rodového majetku a v případě úmrtí šlechtice převzal podle okolností nejdůležitější pozice v dědictví místo užších příslušníků rodiny vzdálenější příbuzný na základě svého vznešenějšího původu nebo manželského svazku, na základě vyšší vážnosti, svého zvláštního postavení na královském dvoře nebo i na základě své věkem podmíněné autority. Protože šlechtické rodiny navíc neměly dlouhodobá sídla, z nichž by vytvořily svá centra vlády, nebo jejich pole činnosti se při službě králi do velké míry přesunovalo, není většinou možné sledovat původ po více generací pokud ovšem historikovi nepomohou (jako v případě Gandersheimu) klášterní tradice o jeho šlechtických zakladatelích. 16

17 Až do 10. století proto při zkoumání šlechtických rodin můžeme rozpoznat nanejvýše příbuzenské skupiny, k nimž jsme schopni přiřadit jednotlivé postavy zmíněné v pramenech. Tyto skupiny označujeme pomocí osobního jména, jež je pro rod charakteristické a několikrát se v něm opakuje; hovoříme proto o Konrádovcích, Brunovcích nebo Reginárovcích. Rodiny také označujeme podle prvního doloženého předka, jehož potomky lze jistě doložit; německá historická věda v tomto případě mluví o tzv. Spitzenahn (prapředek). Nástupci saského vévody Liudolfa jsou proto nazýváni Liudolfingové, Otoni jako jeho potomci jsou tedy v širších slova smyslu také Liudolfingy. Vévoda Arnolf Bavorský, jenž se roku 919 vedle Jindřicha I. ucházel o královskou korunu, je spolu se svými sourozenci a se svými vlastními dětmi i dětmi svých sourozenců považován také za Luitpoldinga, protože byl synem markraběte Luitpolda (zemřel 907), jehož otce není možné prameny doložit. Tehdejší švábští vévodové se nazývají Burkhardovci podle markraběte Burkharda (zemřel 911), jehož jméno pak nesli i jeho syn a vnuk, vévodové v dobách Jindřicha I. a Oty I. Víme v této souvislosti kupříkladu, že Burkhardovci mají souvislost s Hunfridovci, rodem mocným již v dobách Karla Velikého. Třebaže není možné rekonstruovat rodokmen dále do minulosti, vyplývá z pramenů jasně, že Liudolfingové, Luitpoldingové a Burkhardovci stejně jako Konrádovci náleželi společně s několika dalšími rodinami k nejvyšším šlechtickým rodům ve východofrancké říši. Nikoli náhodou získali právě oni vedoucí pozice během procesu rozpadu karolinské vlády, a to vždy nad jedním z národů spojených ve východofrancké říši: nad Sasy, Bavory, Alemany a samotnými Franky, do jejichž čela se postavili jako vévodové s královskými mocenskými nároky. Všichni byli nějakým způsobem spřízněni či příbuzensky spjati s Karlovci a drželi v jejich službách vysoké úřady. Liudolfovo postavení v Sasku bylo tak významné, že Ludvík Němec (833/ ), když od roku 862 připravoval budoucí rozdělení východofrancké říše mezi své tři syny, toho, jenž měl vládnout Frankům a Sasům, tj. Ludvíka III. (865/ ), oženil s dcerou Liudolfa a Ody Liudgardou. Liudolfův syn Brun padl roku 880 jako vůdce saské válečné hotovosti v boji proti Normanům; do otcovy pozice se posunul za vlády krále Ludvíka, svého švagra mladší bratr Ota Vznešený. I jemu se podařilo provdat jednu ze svých dcer, nazvanou po babičce Oda, za Karlovce, třebaže pocházela jen z manželství, jež bylo považováno za nelegitimní, a to za Zwentibolda (zemřel 900), jehož jeho otec, východofrancký král Arnulf ( ), dosadil za lotrinského krále. Otova žena Hadwiga byla označována za neteř králů a náležela k nejpřed- 17

18 nějším východofranckým rodinám. Přinesla do liudolfinského rodu jméno Jindřich, které pak dostal její syn, král Jindřich I., a jež později získával v každé generaci alespoň jeden člen otonské královské rodiny. Její příbuzní náleželi za krále Ludvíka III. a za císaře Karla III. ( ) k nejvlivnějším velmožům té doby, než byli tito starší Babenberkové v krvavém sporu odstraněni konkurenčním rodem Konrádovců. Stručně řečeno: Ota Vznešený byl jedním z nejváženějších a nejmocnějších mužů v říši posledních východofranckých Karlovců. Saský vévoda se stává králem východofrancké říše Až do té doby obrážejí dějiny Liudolfingů poměry pozdní karolinské říše, s charakteristickými znaky, kterými se vyznačují podobně i další přední rodiny ve východofrancké říši. V případě syna Oty Vznešeného, saského vévody a pozdějšího krále Jindřicha I. Ptáčníka, zjistíme, jak se skutečnosti změnily. V rozpadající se karolinské říši se v královských a vévodských rodinách vytvářely nové struktury: vláda nad královstvím či nad vévodstvím se již nedělila; pokud měla být dědičná, mohl po otci následovat vždy jen jeden syn. Nikoli náhodou poskytují ve východofrancké říši Otoni, nová královská rodina, jeden z prvních příkladů tohoto vývoje. Ludvíkem Dítětem umírá poslední příslušník východofranckých Karlovců. Království přebírá nejmocnější laik z okruhu těch, kteří již vládli za mladého Ludvíka: Konrádovec Konrád ( ). Nyní poprvé vládl muž, jehož otec nebyl králem. Konrád se pokusil vládnout jako Karlovci; jemu, protože byl s nimi na stejné úrovni, však nechtěli velmožové Sasů, Bavorů a Švábů v žádném případě přiznat stejná práva. Požadovali i pro sebe podíl na karolinském dědictví, na falcích, královských statcích, fiskálních právech i na samotné legitimní vládě. Cožpak nevděčili podobně jako jimi zvolený král za své vládnoucí postavení Boží milosti? Sotva Ota Vznešený roku 912 zemřel, dostal se i Jindřich do konfliktu s novým králem, nebo ten na něj nechtěl v plné míře přenést otcovo postavení. Došlo ke sporům s válečnými taženími obou stran. Pokud Liudolfingové dosud rozhodujícím způsobem vděčili za své postavení královské blízkosti, stáli vůči sobě Jindřich a první pokarolinský král od samého počátku jako nepřátelé. 18

19 Od Konráda I. nemohl Jindřich očekávat nic, co by mohlo přispět k posílení jeho postavení. Nebyl také ochoten přiznat králi ve svém sasko-severodurynském mocenském prostoru právo vykonávat královskou moc. Sasko zůstávalo součástí východofrancké říše a bylo přesto zemí bez krále, v níž vládl vlastní vévoda. Jindřich se sice nenechal zaplést do tak nesmiřitelného sporu s králem jako šlechtici usilující o vévodskou moc ve Švábsku, jejichž odpor zlomily až popravy, nebo jako vévoda Arnolf Bavorský, jenž musel uprchnout do exilu k Ma arům. Naopak: roku 915, když chtěl Konrád vojensky vpadnout do Saska a Jindřich se mu postavil v blízkosti vlastních statků nedaleko Grone (dn. Göttingen), bylo mezi oběma soky ujednáno příměří. Jindřich se králi formálně podrobil, tj. uznal jeho hodnost, Konrád se však vzdal nároku na přímé vykonávání královské vlády v Sasku. Historikové z toho vyvozují, že součástí této dohody bylo zřejmě i ujednání, že Jindřich, pokud by Konrád zemřel před ním, má být s franckou, tj. především konrádovskou podporou zvolen za krále. Pokud byli Liudolfingové dosud silně zaměřeni francko-karolinsky, přijala vládnoucí rodina za sporů na počátku 10. století saskou podobu. Přibližně v době, kdy byl příbuzenský vztah jeho matky Hadwigy s Konrádovci definitivně zrušen a postavení jeho otce Oty se zdálo být ohroženo (kolem roku 906), odvezl si Jindřich ovdovělou dceru hraběte z Merseburku, jeho dědičku, z kláštera, aby se s ní oženil a získal tak pro Otony tuto později tak významnou državu na řece Sále. Kvůli protestům halberstadtského biskupa se od této Hatheburgy odloučil a vzal si roku 909 za ženu mladičkou Matyldu z rodu spřízněných Immedingů; věnem mu připadly statky především v Engern. Důležitější byl ale spíše vzrůst prestiže v Sasku. Matylda pocházela, jak zdůrazňují saští historikové, z rodu velkého vévody Widukinda, jenž do roku 785 vedl boj Sasů proti franckému králi Karlu Velikému. Z Matyldiných předků jsou sice jmenovitě známi opět jen rodiče, takže její původ od vévody Widukinda nemůže být blíže potvrzen, přesto však přinesla do pozdější královské rodiny saskou, takříkajíc nekarolinskou linii, a ta byla pro prestiž Otonů a budoucnost otonské vlády zřejmě důležitější než nový mocenský vzestup saského vévodství na západě. Poté, co král Konrád 23. prosince 918 zemřel, zvolili Frankové a Sasové v květnu 919 na setkání ve Fritzlaru Jindřicha králem. Otonská rodinná pověst zaznamenala, že se tak stalo podle Konrádovy poslední vůle. Přikázal Frankům zvolení Sasa Jindřicha a pověřil svého bratra Eberharda, aby mu předal odznaky královské moci. Na současníky muselo působit jako nápis mene tekel, že se v části bývalé karolinské říše stal králem muž, 19

20 který nebyl nejen v přímém pokrevním příbuzeneckém vztahu se starým královským rodem, nýbrž nebyl ani franckého původu a navíc náležel k národu, jejž si frančtí králové podrobili jako poslední a který přijal křes- anství až za Karla Velikého, a to až z donucení. Zatímco frančtí velmožové pod konrádovským vedením královskou hodnost bývalého saského vévody podpořili, ve Švábsku a v Bavorsku nebyla zpočátku akceptována. Jindřich si musel uznání své královské hodnosti nejdříve vynutit vojenskými taženími proti vévodům Burkhardovi a Arnolfovi. Nepodmanil si je však, nýbrž učinil z nich své přátele a pomocníky jako uznávaní předáci svých národů se stali nejvýznačnějšími muži v Jindřichově království. Pokud odhlédneme od těchto vojenských akcí, zdá se, že nový král za prvních let vlády opouštěl Sasko jen zřídka nebo pokud tak učinil se od jeho hranic příliš nevzdálil. Tak je kupříkladu doložena jeho návštěva Fuldy, kde byl pohřben jeho předchůdce Konrád Jindřich se zde modlil u hrobu sv. Bonifáce nebo Bonnu, kde na lodi kotvící uprostřed Rýna, přesně na hranici obou říší, uzavřel mírovou a přátelskou smlouvu se západofranckým králem Karlem Pros áčkem, v níž se oba vládci uznali za rovnoprávné vladaře. Až poté, co po Karlově sesazení připojil několika válečnými taženími lotrinské království, jemuž od roku 911 vládl západofrancký král, a jeho kralování se těšilo plné podpoře v celé východofrancké říši (v neposlední řadě díky odražení ma arských nájezdů), pobýval Jindřich se svým dvorem občas i ve Wormsu, Mohuči nebo Frankfurtu. Hlavně je však král se svou rodinou doložen v saském vévodství. Sasko bylo i východiskem pro jeho vojenská tažení proti Slovanům, která vedl kolem roku 930. Byl králem, jenž ze svého vévodství vládl nad částí bývalé francké říše, nebo znamenalo jeho kralování více? Dynastie Jindřicha I. Ačkoli historické vědě připadalo mnohé na Jindřichově královské vládě provizorní, nejpozději deset let od počátku vlády bylo zřejmé, že znamenala založení nové královské dynastie. Král uspořádal pro dobu po svém skonu poměry ve své dynastii jak dokládá listina z roku 929 pro jeho manželku Matyldu a určil za nástupce svého nejstaršího syna. Z liudolfinského rodu se vytvářela královská dynastie, jejíž přesnou strukturu te bylo nutné vytvořit. I z manželství Jindřicha s Hatheburgou pocházel syn, Thankmar, manželský svazek však byl zrušen, a tak Jindřichovými 20

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vznik států v západní a střední Evropě

Vznik států v západní a střední Evropě Výukový materiál Vznik států v západní a střední Evropě zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět: Ročník: 7. Dějepis Anotace: prezentace

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Královské sňatky. Karel IV., triforium Svatovítské katedrály (po roce 1370)

Královské sňatky. Karel IV., triforium Svatovítské katedrály (po roce 1370) VŠE, CO SE TÝKALO MANŽELSTVÍ, se ve středověku řídilo nikoli světským, nýbrž výlučně kanonickým (církevním) právem. V širokých vrstvách neurozené společnosti, tam, kde manželství sledovalo svůj prvotní

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK www.bruner.cz 375 395 476 527 vpád Hunů počátek stěhování národů rozdělení Římské říše zánik Západořímské říše symbolický konec antiky na západě nástup Justiniána I. počátek vrcholné

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111 Počátky Francie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111 Poté, co byla v roce 843 podepsána Verdunská smlouva, se Francká říše rozpadla na tři části. Západofranckou část získal pod svůj vliv Karel Holý.

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

c) Podrobný výklad soudnictví

c) Podrobný výklad soudnictví c) Podrobný výklad soudnictví 1. Smírčí soud Smírčí soudce je soudce, který je občanu nejblíže. Jmenuje ho král v souladu s ústavou. V Belgii je sto osmdesát sedm smírčích soudů. V každém soudním kantonu

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Staré pověsti české STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/stadice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

700. v ý r o č í s ň a t k u

700. v ý r o č í s ň a t k u 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou 700. v ý r o č í s ň a t k u Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou U příležitosti emise stříbrné pamětní mince k 700. výročí sňatku Jana

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Sasko MILOŠ ŘEZNÍK. Nakladatelství Libri, Praha

Sasko MILOŠ ŘEZNÍK. Nakladatelství Libri, Praha S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Sasko MILOŠ ŘEZNÍK Nakladatelství Libri, Praha Publikace vznikla s laskavou finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. PhDr. Miloš Řezník, PhD., Odborní

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Kníže Čechů, knížata Čechů, nebo knížata v Čechách? Situace v Čechách v 9. 10. století

Kníže Čechů, knížata Čechů, nebo knížata v Čechách? Situace v Čechách v 9. 10. století Kníže Čechů, knížata Čechů, nebo knížata v Čechách? Situace v Čechách v 9. 10. století O dění v českém prostoru v 9. století nás zpravují výhradně francké letopisy a kroniky. Zdejší obyvatele označují

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého

Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého Vlastimil Vondruška PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI Hříšní lidé Království českého Vydala Moravská Bastei MOBA, s. r. o., Brno www.mobaknihy.cz www.facebook.com/moba.cz Vlastimil Vondruška, 2011 Moravská Bastei

Více

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918 Pro většinu z nás Prusko je Berlín. My jsme byli v Prusku a přitom 700 km východně od Berlína. Mnohým včetně mne to vrtalo hlavou, takže jsem se ponořil do literatury a konečně trochu pochopil, jak to

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více