Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Březen 2015 Číslo 3 Ročník 21 Úvodník - P. Marek Glac Liturgický kalendář Slovo z Charity Světec měsíce Maltézáci oslavili čtvrtý rok 2015 Rok zasvěceného života Rosteme ve víře - Desatero Ve Vlkoši byla radost Výročí sv. Terezie z Avily Rosteme ve víře Kněžské osobnosti Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Jen tak ve stručnosti Toulky přerovským děkanátem NEK S učedníky na cestě do Emauz Pořad velikonočních bohoslužeb Přečetli jsme Informace a mnoho dalšího... Sarkofág svaté Terezie z Avily, jejíž pětisté výročí narození si tento měsíci připomínáme, v klášterním kostele Alba de Tormes, který sama roku 1571 založila. Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

2 Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu. Tak zima nám jaksi polevila, ale my nacházející se v postním snažení polevit nechceme. Jak se nám daří POSTIT? Neprožíváme toto období příliš smutně? Smutní můžeme být pouze nad tím, že ještě nejsme v nebi, s Otcem. Onen smutek někdy může vzniknout například z toho, že se nám v této době nedoporučují hlučné zábavy a radovánky a naopak je vesměs vyžadováno si omezovat například stravu. Vzpomínám si, jak nám otec biskup Josef Hrdilička říkával část nějaké přeložené básně: Půst, není pouze věcí úst... a v jiné části, která mi uvízla v paměti: Nežli břich, nič raději v sobě hřích...! Když si dáme tyto dva výstižné verše dohromady, zajisté nás to povzbudí a nadchne k radostnějšímu a také efektivnějšímu postění se. Vždyť pokud se zaměříme místo na přílišné omezování stravy raději na úklid, o- čištění svého nitra, zakusím ten dobrý pocit radost jakou pociťujeme, když si například uklidíme doma v garáži, v kuchyni, pokojíčku, na svém pracovním stole, v autě, či na kuchyňské lince. A stejně jako nelze naráz uklidit všecko, tak buďme trpěliví i při úklidu našeho nitra. Nejdříve se zaměřme na jednu věc,...pak zkusíme další. Stejně tak je to i s množstvím nejprve méně,...pak si třeba můžeme přidat. No, a pokud jste dočetli tento úvodník až sem, tak to zřejmě s nápravou myslíte vážně, a tak by stálo za to se chviličku zastavit a dát si takovéto postní předsevzetí - jednoduché a konkrétní! K takovému PŮS- TU konkrétně prožívanému a radostnému Vám všem ze srdce žehnám a vyprošuji sílu a trpělivost od Pána. P. Marek F. Glac Březen v liturgii Letos po celý měsíc březen prožíváme dobu postní. Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba a odříkání; držme se jich pevně a volejme ke Spasiteli: Hřešili jsme Pane, ale konáme pokání, proto se nad námi smiluj. Přetrhejme všechna pouta, která nás váží ke hříchu, a odpusťme všem bratřím, aby i nám byly odpuštěny naše viny. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, veď nás bezpečně po cestách pokání. Prvním stupněm pokání je vyhýbat se hříchu, odložit všechny náruživosti, a svou poskvrněnou duši obmýt slzami lítosti. Ale dej pozor má duše, aby tvé pokání nebylo polovičaté: abys mezitím, co proléváš slzy lítosti, nehověla skrytě tajným vášním, a tak zas o Boha nedbalostí nepřišla; kráčej vytrvale ve stopách Kristových a nes za ním svůj kříž, abys k němu, oslavenému Kristu, byla jednou přidružena. (Z východní liturgie, podle Misálu pro neděle a významné dny liturg. roku) Sv. Perpetua a Felicita, mučednice Sv. Františka Římská, řeholnice Sv. Patrik, biskup Sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie Preface dnešní mše nám představuje sv. Josefa jako ochránce panenské Boží Matky, jako jejího snoubence, ochránce Božího Syna jako otce. Josef tyto služby důležité pro dějiny spásy vykonával jako služebník věrný a moudrý v poslušnosti vůči Bohu, bez velkých slov, nesobecky a s vytrvalou věrností. Již vstupní antifona jej popisuje z tohoto hlediska Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou (Lk 12,42) Slavnost Zvěstování Páně Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti Květná neděle Šestá neděle postní má v misále název: KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ. Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakterizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je základem křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtvých. Květnou nedělí začíná Svatý týden (neplést s týdnem před maturitou). Ve všední dny Svatého týdne se při bohoslužbách čtou jednak předobrazné texty z proroka Izaiáše o Kristu (tzv. Písně o Božím služebníku; Iz 42; 49; 50), jednak úryvky evangelií popisující poslední dny Ježíšova pozemského života před jeho Velikonocemi. Záleží jen na nás, kolik lásky a blízkosti Pánu v tyto dny dáme. On potřebuje jen malinko z naší touhy, pozornosti a lásky, aby se nám opět daroval. Současně touží být s námi ve svých tajemstvích, která zpřítomňujeme v liturgii. (Podle pastorace.cz) Jaroslav Branžovský Strana 2 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

3 V tomto čísle Vám chceme představit jednu ze služeb OCH Přerov, a to humanitární pomoc. Co si představit pod pojmem humanitární pomoc? V celorepublikovém měřítku se pod ni zahrnuje zejména pomoc do zahraničí, ale v menším měřítku ji poskytují pro místní potřeby také všechny oblastní a farní charity. V rámci Oblastní charity Přerov patří k této formě pomoci Dětský charitní šatník, poskytování úvěrových jízdenek a ve zvlášť krizových životních situacích pomoc formou nákupů základních potravin, drogistického zboží a nezbytných věcí pro děti, jako plenky, dětská výživa, nebo školní potřeby. Na koho, kam a kdy se obrátit? Dětský charitní šatník najdete v Předmostí vedle fary a je otevřený vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:30 do 17 hod. Provoz šatníku zajišťují dvě dobrovolnice, paní Marie Hučínová a paní Cyrila Punčochářová. Obě nám pomáhají už 20 let a za tuto pomoc jim velmi děkujeme. Pro šatník hledáme další dobrovolníky, kteří by byli ochotní nám pomáhat. V ostatních případech se lze obrátit na pracovnice Oblastní charity Přerov, Evu Tkadlecovou a Martinu Krejčířovou. Komu nejčastěji pomáháte? S žádostí o pomoc přicházejí často rodiny a maminky s dětmi, které se ocitly v sociální nebo finanční tísni, způsobené náhlou událostí (např. ztráta zaměstnání, odchod partnera). Pomáháme také lidem bez domova, osamělým lidem, kteří pobírají částečný invalidní důchod a nezaměstnaným, kteří nemají nárok na sociální dávky a ocitli se v sociálně tíživé situaci a chybí jim prostředky na základní životní potřeby. Jak je pomoc konkrétně realizována? Poskytování humanitární pomoci má svá stanovená pravidla. Každou situaci posuzujeme individuálně a vždy zkoumáme, jaké má klient příjmy a zda využil všech možností, které nabízí sociální systém státu. Dále např. úvěrovou jízdenku je možné vystavit pouze do místa trvalého bydliště a jen ve stanovených případech, jako je prokázaná ztráta dokladů aj. U pomoci formou nákupu platí, že klient nedostává peníze přímo do rukou, ale dostane přímo potraviny nebo jiné potřebné věci. Kde získáváte prostředky na humanitární pomoc? Prostředky na humanitární pomoc jsou získávány především z darů, a to jak finančních, tak hmotných a z výnosu Tříkrálové sbírky. Využíváme také příspěvky z charitní kasičky v kostele, za které všem farníkům ze srdce děkujeme. Jak se může farnost do této pomoci zapojit? Jednou formou pomoci je přispět do Tříkrálové sbírky nebo do charitní kasičky v kostele sv. Vavřince (vzadu za lavicemi vpravo) nebo darem v hotovosti v sídle Oblastní charity Přerov nebo převodem na účet č /0100, v.s Také je možné přinést do šatníku nebo na Oblastní charitu Přerov dětské oblečení, hračky, lůžkoviny, nádobí. Na Oblastní charitu Přerov, 9. května 82, můžete také přinést trvanlivé potraviny (těstoviny, instantní polévky, konzervy). Děkujeme všem, kteří nám svými dary, ať už finančními nebo hmotnými, tento typ pomoci umožňují. Martina Krejčířová Využití potravinových darů Milí farníci, na začátku října jste štědře přispěli všem potřebným trvanlivými potravinami, které jste přinesli na faru v Přerově, Charitu, i do speciálních košů v přerovských kostelích. Z celkového množství potravin postupně ubývá zejména v průběhu zimních měsíců. Potraviny pomáhají lidem v nouzi, nejvíce těm, kteří přichází do naší Občanské poradny. Jsou mezi nimi matky s dětmi, rodiny i jednotlivci, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a Vaše dary jim pomáhají alespoň na chvíli nouzi zmírnit. Někdy vydáme i dvě dávky potravin denně. Pracovníci Charity vydávají potraviny podle počtu i věku lidí v domácnosti, a také v závislosti na délce, po kterou se žadatelé ocitli v nouzové situaci. Potraviny uskladněné přímo na Charitě nám velmi usnadňují koordinaci práce, protože nemusíme s žadateli vysílat nikoho do obchodu (což bylo dříve v rámci humanitární pomoci potřeba), ale můžeme jim potravinovou pomoc rovnou předat. Chceme Vás, milí farníci, vyzvat k další pomoci. Na sídlo Charity můžete i nadále přinášet potravinovou pomoc. Zejména trvanlivé konzervy (masové, zeleninové, rybičky, paštiky...), sirupy, kečupy, cukrovinky (mezi žadateli bývají i matky s dětmi), oleje, müsli, ale i jiné. Velmi si ceníme veškeré vaší pomoci a podpory a věřte, že tyto skutky jsou velmi radostně oceňovány v nebi. Sytit hladové je jedním ze skutků tělesného milosrdenství, kterým naplňujeme své křesťanské poslání. Emilie Šmídová Občanská poradna a poradna pro dlužníky Kde a kdy je možné poradnu navštívit? Poradna funguje od roku 2001 a najdete ji v sídle Oblastní charity Přerov na ulici 9. května 82. Informace o úředních hodinách najdete na webu Po předchozí domluvě je ale možné přijít i mimo uvedené úřední hodiny. Čím se vaše poradna nejčastěji zabývá? Poradna poskytuje rady a informace v oblasti rodinného, občanského a pracovního práva, v oblasti sociálního zabezpečení a dávek. Také pomáháme se sepsáním dokumentů pro soudní řízení, žaloby o výživné, dohody o vypořádání majetku, různá odvolání, spory o dlužné částky či žádosti o výjimky ze zákona či zmírnění tvrdosti zákona. Od roku 2010 se specializujeme především na dluhovou problematiku, zejména na zpracovávání insolvenčních návrhů. Co se týká podaných insolvenčních návrhů máme 97% úspěšnost. S dluhovou problematikou k nám nejčastěji přicházejí lidé, kteří už mají nějakou exekuci. Jen asi 8% předlužených klientů přichází řešit své problémy dřív než je u nich exekuce nařízena. V průměru mají klienti kolem závazků. Máme však i klienty s více než 20 závazky a dokonce jednoho s 56 závazky. V roce 2014 poskytla poradna celkem 1414 intervencí 318 klientům. Přičemž největší zastoupení činilo dluhové poradenství, a to 73 %. V rámci loňského roku jsme zpracovali celkem 64 insolvenčních návrhů. Za první dva měsíce letošního roku je to už 19 insolvenčních návrhů. Občanská poradna je institucí, která nemůže ani nechce nahrazovat odbornou práci profesionálních právníků, ale můžeme klientovi pomoci lépe se orientovat v problému a poskytnout odkazy na potřebné instituce nebo některé záležitosti společnou cestou zcela vyřešit. Pro velmi komplikované případy využíváme odborných konzultací se soudci či advokáty a pravidelně jezdíme na školení z různých právnických oblastí. Obě poradkyně jsou sociální pracovnice a jsou také členkami Aliance proti dluhům, jejímž cílem je iniciovat legislativní změny právě v oblastech, které se dluhů a dlužníků týkají. M. Krejčířová Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 3

4 Blahoslavený Nicolaus Gross Svědomitý laik, žurnalista, otec sedmi dětí, který nekompromisně bránil svobodu i víru. Narodil se v severním Porýní. Pocházel z rodiny důlního zámečníka blízko Essenu. V rodině a v katolické škole si osvojil zásady křesťanského života. Zprvu pracoval ve válcovně plechů, pak se stal horníkem. Věnoval se mnoha aktivitám, byl zapojen do odborového sdružení křesťanských horníků, tajemníkem křesťanské mládeže, hrál v ochotnickém divadle a stále se snažil vzdělávat. V mladém věku se pouští do žurnalistiky, které se věnuje po celý svůj život. V květnu 1923 se oženil s Alžbětou Kochovou a stal se příkladným otcem sedmi dětí, které se narodily v letech 1924 až Jeho velká láska k rodině neoslabila jeho nasazení se pro sociální oblast a angažování se ve veřejném životě. Již od roku 1920 byl odborovým sekretářem a zasazoval se o zlepšení životních podmínek dělníků i jejich rodin. V začátku roku 1927 nastoupil do ústředí katolického dělnického sdružení (KAB) v Mönchengladbadu jako pomocný redaktor západoněmeckých dělnických novin (WAZ) a brzy tam převzal místo šéfredaktora. Otevřeně odsuzoval nebezpečí rodícího se nacionálního socialismu, byl dobrým řečníkem s přesvědčivým a přívětivým stylem. Jeho noviny byly výrazným hlasem katolických dělníků, a tak je pochopitelné, že po Hitlerově nástupu k moci byly zakrátko označené za nepřátelské. Přes všechny Grossovy snahy deník zachránit došlo v roce 1938 k jeho definitivnímu zákazu. Nicolaus Gross byl podle svědectví svých spolupracovníků svědomitý, ohleduplný, zodpovědný a pečlivý i jako otec. Vztah k manželce a k dětem se odrazil i v jeho literární činnosti. Psal o potřebě zodpovědně vychovávat ze svých dětí lidi upřímné, schopné, s pevnou vírou. Už od raného dětství musí děti vědět, podle čeho se mají v životě řídit a orientovat. Sám Nicolaus měl neotřesitelnou důvěru v Boha a vyzýval a inspiroval k ní i ostatní. Jako dělnický redaktor připomínal, že prvními apoštoly mezi dělnictvem musí být sami dělníci. Své názory nezměnil, ani když od roku 1940 musel pro svůj opoziční postoj vůči vládě čelit mnohému pronásledování. V roce 1943 píše: Naše víra není z tohoto světa, ale musí tento svět osvěcovat. - Je třeba více poslouchat Boha než lidi. - Když se od nás požaduje něco, co je proti Bohu nebo proti víře, pak nejen můžeme, ale musíme odmítnout poslušnost. Jeho duchovní otec dosvědčil jeho pevnou víru a nekompromisní postoj, který ho vedl až k odhodlání obětovat svůj život, vyjádřený větou: Když nenasadíme vlastní život, jak před Bohem a před lidmi v té naší zkoušce obstojíme? Po nezdařeném atentátu na Hitlera v červenci 1944, s nímž však neměl nic společného, byl zatčen a uvězněn v Ravensbrücku. Odtud byl převezen do berlínského Tegelu, kde byl mučen. Při loučení své ženě řekl: Nehledejte moji mrtvolu, nenajdete ji. Budeme spáleni. A přece nám Pán Bůh dá vstát z mrtvých. Na shledanou v lepším světě. Poslední dny ve vězení strávil v modlitbě a s růžencem v ruce. Dne 15. ledna byl odsouzen jako vlastizrádce. Oběšeným nebyl dopřán ani hrob, natož křesťanský pohřeb. Nicolausovo tělo bylo spáleno a jeho popel rozprášen. V říjnu roku 2001 byl Janem Pavlem II. blahořečen. Jeho památka začala být připomínána v den jeho odsouzení tým spolupracovníků redakce Maltézáci oslavili čtvrtý rok působení v Přerově. Sešel se rok s rokem a opět nastal čas se společně sejít, posedět, zhodnotit, sdílet se, a hlavně navzájem se povzbudit a podpořit v našich dobrovolnických aktivitách. O čem je řeč? No přece o dobrovolnících Maltézské pomoci naší přerovské pobočky. Sešli jsme se v pondělí 16. února (v počtu 13 osob) v nekuřácké restauraci Base camp. V tomto velmi příjemném a již několikrát prověřeném prostředí jsme strávili pár velice příjemných hodin. Společně jsme zhodnotili uplynulý rok, mezi jehož nejvýraznější okamžiky patřilo vyhlášení Křesadla (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci). Tuto prestižní cenu získala a 17. prosince v arcibiskupském paláci v Olomouci převzala za Olomoucký kraj jedna z našich nejaktivnějších dobrovolnic paní Eva Kvašňáková. Během slavnostního večera proběhlo kromě postupného představování oceněných, předávání ocenění i hudební vystoupení Lenky Filipové (viz foto). Celou slávu pak korunoval velkolepý raut s vybranými dobrůtkami všeho druhu. Mezi další aktivity tohoto roku patřila též pomoc při organizaci Večírku pro zdravotně postižené v Městském domě, asistence při Celostátním srazu vozíčkářů, účast na Alfa olympiádě, pravidelná mše svatá a modlitba svatého růžence v Přerovské Nemocnici a návštěva sv. Mikuláše tamtéž. No, rozhodně bylo co slavit a vyhodnocovat. Mezi dobrovolníky se každoročně objeví spousta nových tváří, takže pořád je s kým se seznamovat a koho nového poznávat. Velice nás mrzelo, že kvůli nemoci se nemohl posezení zúčastnit pan děkan Pavel Hofírek, ale co, příště si to určitě vynahradíme! Tímto též děkuji našim koordinátorkám Jitce Bílkové a Jitce Přidalové za jejich pěkné a láskyplné koordinování. Myslím, že čísla mluví jasně, v nejbližších dnech přivítáme v našich řadách jubilejního padesátého dobrovolníka. Já osobně tu naši maltézskou skupinku beru jako takovou širší rodinu. Doufám, že se ještě pořádně rozrosteme. Base camp je dost velký. Simona Vondráková Strana 4 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

5 Také v tomto čísle našeho děkanátního časopisu pokračujeme v představování řeholníků a řeholnic pocházející z našeho okolí. Dnes jsme položili otázky františkánovi Gabrielu Kubíkovi. Jak dlouho jste v řádu a o jaký řád se jedná? Do Řádu Menších bratří františkánů (OFM) jsem vstoupil v roce Řád založil svatý František z Assisi, syn bohatých rodičů, který se po svém obrácení stal z lásky k chudému Kristu chudým. Francesco/František byl mladík, který okouzloval lidi okolo sebe. Když žil světským životem, všichni mladí šli za ním, když šlo o zábavu. Jednoho dne se začalo proslýchat, že opravuje starý kostelík v San Damianu. Brzy ho potkávají na ulici s miskou v ruce, když si vyžebrává jídlo. Někteří se mu vysmívali, jiní viděli, že z něj vyzařuje nadšení, jaké dosud u nikoho neviděli. Ptali se, co se s ním stalo? Jeho proměna od bezstarostného užívání si života od touhy být hrdinou na válečném poli k pokorné službě Bohu se udála po oslovení Františka Bohem. Bůh se ptá Františka opájejícího se ve fantazii budoucí slávou a touhou stát se rytířem: Františku - komu je lépe sloužit Pánu nebo sluhovi? František se Boha ptá: Pane, co chceš, abych učinil? Tehdy se mu zjevuje Ježíš v nejdojemnějším zjevení Lásky v nahotě, ponížení a bolestech ukřižování a obrací se na Františka s požadavkem, který kladl na své učedníky: Chceš-li být mým učedníkem, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž na sebe a následuj mne! Později, když klečel v modlitbách před křížem, promluvil k němu Ukřižovaný v San Damianu: Františku, jdi a obnov můj dům, který jak vidíš, se rozpadá. Tato setkání s Kristem Františka úplně změnila. Oplakává své hříchy, jeho dosavadní život se mu zdá bezcenný a marný. Všímá si chudých lidí, a co se mu dříve protivilo a zdálo se mu hořkým, proměnilo se ve sladkost pro duši i tělo. Od té doby navštěvuje malomocné a dostává se mu síly zříci se sebe..., rozchází se se svou minulostí a Kristus mu dává sílu zříci se otcovského dědictví a začít život v naprosté chudobě. František je doslova raněný láskou k Ukřižovanému Kristu, chodí po Assisi a volá: Láska není milována! Osobní a vytrvalá snaha podobat se Kristu, dělat vše jako On, ho stále víc proměňovala v Krista. Žil stále v jeho přítomnosti a úplně umřel světskému způsobu myšlení. Pán mu dal bratry i touhu žít Jeho Evangelium, které se stalo řeholí Menších bratří. Okolo Františka vzniklo společenství Kajícníků z Assisi které přerostlo v Řád Menších Bratří dnes známých ve třech podobách jako jsou Františkáni, Minorité a Kapucíni. Co je to zasvěcený život, co přináší Vám osobně, církvi a celé společnosti? Mnohem lépe než já by vám na to opověděl Jan Pavel II. ve Vita consecrata. Zasvěcený život má svůj základ v Kristově příkladu života a v jeho učení. Je darem Boha Otce Kristově církvi prostřednictvím Ducha Svatého. Slibem evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti nabývají Ježíšovy vlastnosti viditelnou podobu ve světě. Tím, že má církev a svět tuto podobu na očích, může být a je směrována mysl věřících i ostatních k tajemství Božího království, které působí v dějinách lidstva a očekává své dovršení v nebesích. V průběhu staletí uposlechlo mnoho mužů a žen volání Nebeského Otce a vanutí Ducha svatého a vybrali si tento způsob následování Krista tím, že se mu zcela odevzdali s čistým a nerozděleným srdcem. Všechno opustili, aby zůstali s Kristem, a tak jako On se věnovali službě Bohu a bratřím. Zasvěcený život tedy přispívá k objasnění tajemství a poslání církve a díky obdrženým darům Ducha svatého napomáhají společenství zasvěcených obnově lidské společnosti. Tady jistě platí na prvním místě: chceš-li změnit svět, změň nejdříve sám sebe, mohli bychom říci, odevzdej se Kristu a On tě promění. Má na to své nástroje, z nichž prvním je společenství spolubratří, společná modlitba a práce, ale i úsilí o vlastní obrácení skrze zapření sebe sama, hledání vnitřního pokoje, ustavičnou modlitbu, půst, bdění, duchovní boj a mlčení, darování sebe sama..., tedy opuštění života podle světa a odevzdání se životu, ve které člověk nedává ničemu přednost před Kristovou Láskou. letech v Medžugoriji jsem se poprvé setkal s františkány a zatoužil být jako oni. U nás nemohli řeholníci veřejně působit a žili ve skrytu podzemní církve. Řeholní sestry žily v charitních domovech a organizovaly duchovní obnovy pro mládež. Na jedné takové obnově jsem se setkal u františkánek poprvé s českými františkány a otevřely se mi dveře do života řádu žijícího ve skrytu. Začal jsem jezdit do Brna, kde bratři žili, a pronikal jsem postupně do jejich způsobu života, do kterého jsem vstoupil v roce 1990 jako bratr Gabriel. Otevřel se přede mnou svět, ve kterém mám v každé zemi na celé zeměkouli bratry, ke kterým mohu přijít a oni mě přijmou, to je moje rodina tady na zemi a mám také velké zástupy spolubratří, kteří se za mě přimlouvají v nebi. Životy mnoha františkánských světců, kteří šli ve stopách svatého Františka a došli do nebe, jsou úžasnou inspirací pro náš pozemský život. Mezi řeholními společenstvími je nejvíc františkánských světců.. Naše spiritualita má v sobě krásnou vyváženost mezi pastorační činností a kontemplací. Je to spiritualita srdce, ve které má zvláštní místo láska ke Kristu ukřižovanému a trpícímu a k jeho Neposkvrněné Matce. Je to spiritualita radosti a chvály Boží skrze krásu přírody a celého stvoření, radosti z obdarování Bohem, z bratrství mezi všemi lidmi v Kristu. Za to, že jsem františkán, děkuji Panně Marii a Duchu svatému, vím, že takové povolání není dílo lidské ale Boží Rok zasvěceného života si dává za úkol probudit svět. V čem vidíte největší potřebu tohoto úkolu a máte, prosím, pro nás nějaké praktické rady, jak ho naplnit? Myslit si, že mám recept na to, jak pohnout s církví a s celým světem, to by byla troufalost. Ale, člověče, chceš-li pohnout světem, pohni sám sebou. Církev nás po staletí vede k pokání, k obrácení srdce, ke změně smýšlení, a ta přijde u každého z nás, když budeme vzývat a prosit Ducha svatého, když se svěříme Jeho snoubence Panně Marii. On zapálí naši dřímající mysl ubitou mediálním balastem. On nás probudí z lhostejnosti, se kterou se díváme na hrůzy vraždění a genocidy věřících, a nejenže nepláčeme, my se ani za ty oběti zvůle a násilí nemodlíme. On může a chce nás probudit z otupělosti srdce k solidaritě s trpícími. On nechce pouze staré svetry, které zahřejí mrznoucí uprchlíky ze Sýrie a Iráku nebo Ukrajiny... On chce nás, naši proměnu, chce nám dát srdce z masa a krve, schopné trpět z lásky a vzdát se pohodlí a blahobytu. To, co Mu odevzdáme svo- Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního společenství, ve kterém nyní žijete a sloužíte? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? Když jsem ve 30 letech přišel podruhé do kostela v Přerově, kde jsem byl v osmém dni života pokřtěn, bylo to volání Boží, kterému jsem neodolal. Později po 3 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 5

6 bodně a z Lásky, nám pomůže ke svobodě a lehkosti, se kterou budeme pracovat na proměně vlastní i proměně světa. Nevzdáme-li se dobrovolně balastu civilizace smrti, budeme o to připraveni v bolestech a slzách... Temné chmury se rozplynou, když znovu objevíme úžasné tajemství mše svaté a Eucharistie a začneme je prožívat s užitkem a nepromarníme šanci setkat se s živým Kristem, který touží každého z nás obdarovat. Máme k tomu letos nástroj - Eucharistický kongres. Využijme každé příležitosti, jak být s Pánem. Ne my měníme sebe a svět, ale On je Pánem dějin i našeho života, prosme, aby se naplnil Jeho plán s lidstvem i s každým z nás, s naší farností i s našimi rodinami. Stalo se Vám v posledních dnech něco, co Vás potěšilo, udělalo radost nebo překvapilo? Nechtěl, byste se s námi, prosím, o to podělit? Ano, prožil jsem v Soběchlebích nádherné rozloučení se zesnulou maminkou našeho svitavského děkana, otce Václava Doláka. Byla to slavnost přechodu svaté maminky do slávy, kterou nám připravil náš Pán u svého i našeho Otce. Bylo to loučení s maminkou devíti dětí, z nichž tři zemřely a dva synové se stali kněžími. Její život byl jeden veliký zápas o spásu duší jak svých dětí, tak třiadvaceti vnoučat a patnácti pravnoučat. Zažila toho mnoho za komunismu - kolektivizaci, přes čtyřicet let dřiny v živočišné výrobě a navzdory překážkám, když se její děti nemohly dostat na školy, nevzdala se víry a vedla své děti k víře a Pán jim dal to, zač maminka prosila. Měla důvěru v Boží pomoc a měla zkušenost, že navzdory logice tohoto světa se dějí v životě křesťana zázraky Boží Lásky, zejména tam, kde člověk ztratí svůj život pro Krista a jeho Království. Zažil jsem při pohřební mši svaté, při díkuvzdání - Eucharistii to, že Kristus dává Nebeskému Otci sebe i nás, svou oběť a oběť našeho života. Váš rozhovor se objeví v březnovém čísle našeho časopisu, tedy v měsíci, kdy prožíváme naplno dobu postní - co byste vzkázal farníkům našeho děkanátu? Vrátím se ještě na hřbitov do Soběchleb. Je tam jeden kříž jako vykřičník. V jeho stínu odpočívá, po bojích a strádáních, otec biskup Zela (pomocný olomoucký biskup v letech ). Je na něm napsáno: Zůstaňme věrni Kristu a Marii, Katolické církvi a nástupci svatého Petra. Žijeme ve lhostejné době, kdy na ničem nikomu nezáleží. Čas, který nám Pán dal, nám proklouzává pod prsty jak voda, kterou nemůžeme chytit. Je to ale čas milosti, které se můžeme zmocnit a být bohatí před Pánem, a nebo ji můžeme nechat uplynout a nevyužít příležitost zachránit sebe i jiné. Nabídnu Vám heslo, či program pro letošní Postní dobu: Nechci ztrácet čas pomíjejícími věcmi... Chci se soustředit na lásku Kristovu a prosit o uzdravení a záchranu duší mně svěřených (duše mé i celého světa). Chci poděkovat všem, kdo se za mě či ostatní zasvěcené z přerovské farnosti a z děkanátu modlíte. Jsem za to vděčný, jste v mém srdci jako moji blízcí příbuzní, modlím se a žehnám Vám, Váš Menší bratr Gabriel Mirek Kubík ARGUMENT VTÍRAVÉHO BOHA : DEBATA O PPR Co je to metoda PPR - tedy metoda Přirozeného Plánování Rodičovství? Katechismus katolické církve (čl. 2370) říká, že PPR je: Občasná zdrženlivost, metody odpovědného plánování rodičovství na základě sebepozorování a volby neplodných období jsou ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Takové metody mají v úctě tělo manželů, povzbuzují jejich vzájemnou něhu a podporují výchovu k ryzí svobodě. Ne vždy je tato metoda i mezi křesťany podporována a najdou se dokonce námitky proti přirozenému plánování rodičovství (PPR, periodické abstinenci). Někteří lidé si myslí, že takové jednání je pokrytecké. Například Honza 17 let říká: Kdybychom byli zdrženliví občas - jak nás napadne - pak bych chápal smysl takové zdrženlivosti jako půst - dobrovolné a občasné odříkání si. Pokud jsme ale zdrženliví právě v plodných dnech, jde o vypočítavost. My se vyhýbáme plodnému styku, a tím bráníme Bohu, aby nám dal dar. Ono vyhýbání a bránění má k sobě blízko. Pokud nám někdo bude chtít dát dárek a my mu řekneme, že ho nechceme, odmítáme ho. Pokud ale v den, kdy nám má dárek přinést schválně, nebudeme doma (ten den jsme si dopředu zjistili), tak se mu vlastně vyhýbáme, abychom nemuseli dar přijmout. A to je vyčůranost. Člověka takhle oblbnout můžeme, ale Boha ne. Ten ví, že se vyhýbáme daru schválně, protože ho nechceme. Hlavními slabinami tohoto argumentu jsou jednak falešný Pohádka o štědrém králi obraz Boha, a také chybné pojetí úlohy manželů při Jsou manželé, kteří vědí, že v jejich domě žije mocný král. odpovědném rodičovství. Ten jim, kdykoli se s ním setkávají, dává ochotně to, oč ho Falešný obraz představuje Boha, který vůbec nepočítá se požádají. Obdarovává je různě podle toho, v jaké místnosti svobodným jednáním a odpovědným rozhodováním manželů, Boha, který chce manželům bez ohledu na jejich situ- chléb a v jiné šatstvo. Je jedna místnost, ve které je král se s ním manželé chtějí setkat. V jedné místnosti jim dává aci vnutit svůj dar. Bůh je v tomto případě tyranem, který neobyčejně štědrý: a tou místností je ložnice. Manželé do nerespektuje důstojnost bytostí, které sám stvořil. Je to ní mohou vcházet a vycházet, kdykoli chtějí. Vždy, když otevřou dveře, u vchodu se oba králi pokloní. Pak vejdou úplně jiný Bůh, než o kterém II. vatikánský koncil učí, že s ním mají manželé spolupracovat. Pokud by platilo toto a radují se jeden z druhého a král je svědkem jejich něhy, pojetí, pak by veškerá snaha vědomě plánovat rodičovství (určovat počet dětí) byla proviněním proti vůli Bo- každému z nich svou lásku prostřednictvím jejich protějšku. intimity. A co víc: dává jim při těchto chvílích zakoušet ha Stvořitele. Manželé by se proviňovali v případě, kdyby Ložnice, do níž manželé vcházejí, má krásné, růžemi zdobené dveře. Manželé už dávno od krále vědí, že někdy, bý- neměli pohlavní styk v plodném období, proviňovali by se, kdyby úplně abstinovali, proviňovali by se, kdyby měli vají to vzácné dny, jsou tyto dveře ozdobeny ne růžemi, ale pohlavní styk pouze v jim známém neplodném období, větvičkami vavřínu. Tehdy je král může (pokud on sám proviňovali by se, kdyby nesledovali svoji plodnost, protože by hrozilo, že budou mít pohlavní styk v neplodném květinou-dítětem, v které oba, když se pozorně zadívají, chce) obdarovat tím nejdražším, co od něj mohou dostat: období. Zkusím některé body vysvětlit pomocí pohádky: mohou spatřit sami sebe. Muž a žena s rozechvěním pečují Strana 6 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

7 o tuto květinu. Stojí je to mnoho námahy a bolesti, ale oni by rádi pro tu květinu dali i vlastní život. Král ví, že manželé jsou slabí a křehcí, že někdy mají sílu starat se o růst tří nebo více takovýchto květin, jindy však s obtížemi zvládají péči o květinu jedinou. Král to ví, a proto z lásky k nim nechává dveře do ložnice zdobit jednou tak a podruhé jinak. Když manželé nemohou kvůli nedostatku sil přijmout další květinu, vcházejí do ložnice pouze ve dnech růží. A král se s nimi raduje. Ve dnech vavřínu se manželé králi pokloní ve vchodu a do ložnice nevcházejí. A sám král sestupuje z trůnu k nim a obdarovává je ne sice květinou, ale svou přítomností ve všem, co konají. Existují ale i jiní manželé. Ti králi nevěří. Nikdy nezažili, že by nějaký král sestoupit z trůnu a šel s nimi životem. Nevěří v řeč růží a vavřínů. Květiny strhávají a ničí. Často jeden z nich vejde do ložnice a krále vyžene ven, aby se oba manželé mohli těšit ze sebe navzájem. Vlastně nevěří, že by král jejich radost mohl jakkoli zvětšit. Nevěří v obraz krále v tváři milovaného. Nevěří a nevidí Antikoncepce v tomto obrazu neznamená jen na zaklepání neotevřít. Znamená vyhodit Boha z ložnice, abychom mohli mít sex kdykoli se nám zachce bez následků, které v ten daný den může mít. PPR neznamená vypočítavé vyhýbání se vůli Stvořitele. Naopak, je to vědomá spolupráce s jeho plánem. Bůh nám dal rozum a svobodnou vůli, abychom s ním svobodně spolupracovali: dal nám přesný rozpis, kdy nás může podle své vůle obdarovat dítětem s tím, že máme sami nejprve zvážit, jestli máme na to, abychom jeho dar přijali. Bůh nás považuje za odpovědné partnery při vzniku nového života. Blíže to vysvětluje první věta encykliky Humanae vitae: Předávat lidský život je závažné poslání, při kterém manželé svobodně a odpovědně spolupracují s Bohem Stvořitelem. Předávání lidského života (lat. humanae vitae ; první dvě slova encykliky) je podle tohoto textu POSLÁNÍ. Latina používá pojem munus, tedy stejné slovo jako tehdy, když hovoříme o královském, kněžském a prorockém poslání každého křesťana. Znamená něco jako čestný úkol, povinnost, která je vyznamenáním, nebo také dar. Tedy něco podobného, jako když vás král pověří správcovstvím nad svým majetkem. Něco nesmírně odpovědného, vznešeného, ale náročného: nejste vlastníci, ale správci něčeho, s čím musíte zacházet podle královy vůle. Abyste tu vůli mohli konat, musíte ji nejdříve poznat. Jak ale poznat vůli Boha v otázce sexu a odpovědného rodičovství? Pokud chápeme Boha jako Stvořitele, tvůrce lidského těla, pak jeho plán pochopíme úvahou nad lidským tělem. Pokud Bůh lidské tělo stvořil s nějakým záměrem (protože je inteligentní), pak, když tento záměr poznáme, můžeme s ním vědomě a odpovědně spolupracovat. Pokud chápete, že autorem lidského života je Bůh, a proto je lidský život posvátný, pak chápete, že posvátná je i schopnost předávat lidský život. Pokud se nepovažujete za vlastníka plodnosti, ale pouze za správce, pak si nikdy nedovolíte plodnost zničit, potlačit. Pak pochopíte, že plodné období v cyklu je posvátným časem, který slouží k početí nového života. Použít antikoncepci znamená předpokládat, že sterilizovaný orgasmus je něco víc než příležitost v tento den počít nový život. Znamená se prohlásit za vlastníka plodnosti. Použít antikoncepci je v něčem jako znesvětit neděli: většina dní v týdnu je určená k práci. Neděle patří Pánu. Můžete sice v kalendáři vytrhnout lístek s nedělí a přepsat ho na pondělí nebo pátek, abyste mohli dál nerušeně pracovat, ale to nic nemění na tom, že je neděle, den, který patří Bohu. Všechny dny patří Bohu, samozřejmě. Ale neděle je jiná. Všechny dny cyklu ženy patří Bohu, samozřejmě, ale plodné dny jsou jiné, jsou určené ke spolupráci s Bohem na vzniku nového života. P. Karel Skočovský Ve Vlkoši byla radost. Děti z Vlkoše se zúčastnily výtvarné soutěže Nakresli Tři krále, kterou vyhlásil FATYM Vranov nad Dyjí u příležitosti konání tříkrálové sbírky. Do soutěže se sešlo téměř 300 prací od jednotlivců či skupinek dětí z mnoha koutů České republiky. Tři králové byli zpracováni různými způsoby, a protože jednou z podmínek bylo, že se bude jednat o koláž, byly použity různé materiály: barevné papíry, kamínky, seno, keramická hlína, látky, vlna, korálky, knoflíky, koření, písek... Soutěžní práce byly opravdu vydařené a nebylo jednoduché vybrat ty nejkrásnější, proto se sešly hned dvě hodnotící komise: odborná (složená převážně z učitelů) a dětská (tu letos tvořila nejmladší skupinka marianek - děvčat, která více poznávají Pannu Marii a mají ji za vzor). Obě komise nezávisle na sobě vybíraly nejzdařilejší výtvarné práce a mezi oceněnými bylo i několik prací zaslaných z Vlkoše. Diplom a krásné ceny obdržela Klára Zapletalová za 1. místo ve své věkové kategorii ( třída) za hodnocení od odborné komise. Dvojnásobné 2. místo získala Natálie Matlochová ( třída) v hodnocení odborné komise i v hodnocení očima dětí. A v kategorii skupinových prací se také na dvojnásobném 2. místě umístila skupinka dětí, které svou koláž vyráběly společně v kroužku Wakan. Vítězům blahopřejeme a věříme, že jejich krásné práce potěší ty, kteří si je přijdou prohlédnout do kostela svatého Mikuláše ve Znojmě nebo na hrad Bítov. Markéta Matlochová Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 7

8 Výročí svatá Terezie z Avily. a svatořečena papežem Řehořem XV. Mezi památné dny měsíce března je Svátek se slaví každoročně letos v Cyrilometodějském kalendáři 15. října. u data 28. března uvedena sv. Terezie V dnešním připomenutí si pětistého z Avily. Patří k největším postavám výročí jejího narození bych se dál rád katolického reformního hnutí, které dotkl stručně života světice, jejímž pod vlivem závěrů Tridentského koncilu usilovalo získat zpět národy od- heslem bylo mimo jiné rovněž: Ten, kdo má Boha, nepotřebuje nic jiného. tržené od církve, obnovit teologii Bůh je všechno. Také bych rád představil její stěžejní dílo Hrad v nitru. a mystiku, zavádět nové a reformovat staré řeholní řády. Letos je to 500 let, co se tato řeholnice, mystička, učitelka církve, OCD karmelitánka, naro- Svatá Terezie se narodila 28. března Život dila do početné rodiny Alfonze de Svatá Terezie z Avily (od Ježíše) Cepeda a jeho ženy Beatrice de Ahumada v Avile, nejvýše položeném ovlivnila řádový život a byla snad největší mystičkou všech dob. Mystika je městě Španělska (1130m.n.m.), na jih nábožensko-filozofický proud, založený na bezprostředním intuitivním pro- tři sestry a devět bratrů. V kostele sv. od Salamanky. Vzpomíná: Byly jsme žitku. Touto částí jejího života se dnes Jakuba stojí dodnes její křtitelnice. zabývat nebudu, chci ukázat její písemné i praktické dílo při zakládání bylo sedm let, opustila se starším bra- Přestože byla otci nejmilejší, když jí zakládání, Cesta dokonalosti, Život a reformování klášterů a řeholí a vedení člověka modlitbou. Navíc papež ma přála, zemřela mučednickou smrtí trem Rodrigem domov, aby jak si sa- a další. Za nejhodnotnější se dodnes považuje ale její Hrad v nitru (i pod Pavel VI. povýšil sv. Terezii z Avily u Maurů. Děti ale našli a přivedli je názvem Vnitřní hrad). 29. září 1970 na učitelku církve, a to zpět. Po smrti matky (v r. 1527) ji je pocta, jaké se dostalo nemnoha ženám. Světice je patronkou Španělska, kám v Avile na výchovu. V době své Svatá Terezie z Avily je zobrazována otec ve 12 letech předal augustinián- Zobrazení všech karmelitánských společenství, delší nemoci četla dopisy sv. Jeronýma, zasvětila se Matce Boží, a 2. listo- hábitě s bílým pláštěm a černým zá- v karmelitánském oděvu, v hnědém v duchovní nouzi, za milost moci se modlit, za vnitřní život a mnoha dalších. Bylo o ní napsáno mnoho knih do karmelitánského kláštera Vtělení s nápisem IHS (IÉSÚS HOMINUM padu 1535 ve 20 letech vstoupila vojem. V ruce drží knihu nebo srdce její autobiografie a zachovalo se v rodném městě. Tam opět těžce onemocněla, po bezvědomí ochrnula LIDSTVA). Jejímu zobrazení se vě- SALVATOR JEŽÍŠ SPASITEL množství jejich spisů i 400 autentických dopisů. Ona sama prošla značným vývojem. Bojovala o vnitřní ní došlo k prvním mystickým zážitrenzo Bernini v chrámu P. Marie Ví- a měla omezenou chůzi. V téže době u novali nejslavnější umělci, např. Lo- modlitbu a dosáhla ji. Její: Miluji kům při pohledu na obraz trpícího tězné v Římě. Nám nejblíže, ve Vídni, Boha, a tato láska ve mně působí Krista. Píše, že zažila, konečné obrácení. V klášteře začal proti ní a jejím Gaspara de Crauera nese název Svatá v umělecko-historickém muzeu, obraz a stále roste mi připomíná ono Totus tuus papeže sv. Jana Pavla II. mystickým zjevením odpor, podporovaný vedením řádu. Až sv. František sv. Josefa plášť. Obraz je ze 17. stol. Terezie přijímá od P. Marie řetěz a od V roce 1562 začala reformovat karmelitánské kláštery a obnovila 18 Borgiáš a definitivně sv. Petr z Alcántary (obnovitel řádu františkánů) ji Z rozsáhlého písemného díla sv. Tere- Písemné dílo klášterních komunit. Vedle toho založila 32 ženských a mužských klášterů, ujistili o pravosti její mystiky (1560, zie z Avily zmíním dvě: Knihu o zakládání a Hrad v nitru. Onu první do- a přitom byla skoro stále nemocna 1562). Terezie měla i další vidění a každý pohyb ji působil největší bolesti. Trpěla také pomluvami, ale pra- pekla došla k poznání, že řehole se v den sv. Ludvíka, francouzského a v jednom z nich bylo to vidění končila, jak sama píše v předmluvě, covala neustále až do vyčerpání. Terezie v karmelitánském řádu nebere vážně. krále, 25. srpna V jednatřiceti umírá 4. října 1582 při vizitační Dílo kapitolách popisuje přípravy k zalo- cestě v Alba de Tormes. Její tělo bylo Založila tedy řád bosých karmelitánek žení kláštera svatého Josefa v Medíně pohřbeno do země nechráněno. Po a se svolením papeže a biskupa v Avile del Campo, další pak založení kláštera dvou letech, když ho vyzvedli, bylo i první reformovaný klášter sv. Jo- Neposkvrněného početí naší milé Paní zcela neporušené. Ostatky byly přeneseny sefa. Papežský dekret (apoštolský re- z hory Karmel ve Valladolidu a dal- do kláštera v Albě de Tormes, skript) přiznávající řádané oprávnění ších klášterů v Salmance, v Albě de který ona sama 1571 založila. Tam podpořil její reformní dílo. A když se Tormes Přitom každé založení popisuje odpočívají v drahocenné schránce v k ní přidal karmelitán sv. Jan od Kříže, samostatně, sama sobě nepři- rakvi nad oltářem klášterního kostela. byl to on, kdo obnovil mužskou čítá žádné zásluhy. Píše, že její sloh je Rakev věnovala Izabela Klára Evženie, větev tohoto řádu. Společně pak zalo- neobratný avšak láska, kterou mě dcera španělského krále Filipa II. žili 17 ženských a 15 mužských kláš- milují mé dcery (řeholnice), jimž po Terezie byla blahořečena terů. Terezie o tom napsala Knihu o smrti tuto knihu odkáži, to snad snese. Strana 8 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

9 Chci jen chválit a oslavit Pána. Základní prvky své reformy shrnula do těchto bodů: přísná klauzura, limitovaný počet členů, společný život, apoštolská náplň a mariánská úcta. Pátá kapitola se vymyká stavbě klášterů a jakoby předznamenávala onu druhou knihu. Přináší totiž několik poučení o dokonalé modlitbě, která nespočívá v přemýšlení a představivosti, aby ji tohle ovládlo. Píše: Duše se nerozvíjí tím, že mnoho přemýšlí, nýbrž tím, že mnoho miluje. O modlitbě Za nejlepší dílo sv. Terezie z Avily je považována kniha Hrad v nitru, která je věnována nauce o vnitřní modlitbě od nejnižšího stupně až po ten nejvyšší sjednocení s Bohem. Psala ji v Toledu v klášteře sv. Josefa pro řeholnice a řeholníky Karmelu. Sama ji přitom určila jen pro bosé karmelitánky, ale získala platnost i v mužské řeholi. Světice doplňuje úvahu o člověku, jehož Bůh stvořil k svému obrazu. Znepokojuje ji rozdíl mezi Hradem (nitru člověka) a Bohem jako mezi Stvořitelem a tvorem, neboť i duše je stvořena. Tento Hrad (duše člověka) je rozdělený do sedmi komnat (příbytků). Jedny jsou položeny vysoko, jiné nízko, některé po bocích. Uprostřed je hlavní pokoj, kde se odehrávají skryté věci mezi Bohem a duší. Branou do Hradu je modlitba a sv. Terezie ji důkladně rozebírá. Hrad nyní můžeme napsat hrad = nitro. Duši vede do oněch sedmi částí, jež jsou obrazem (příměrem) modlitby, přesněji různých stupňů modlitby. Doporučuje vést modlitbu jako rozhovor s Bohem, nejlépe v tichu. Oprostit se od vizuálních a sluchových vjemů. Nejde přitom vůbec o slova, ale o postoj srdce. Modlit se třeba bez nich, v duchu, celým tělem, duší. Duše, která komnatami prochází, dospěje až do nejvýznamnější komnaty, jež je v samém středu. Tam přebývá Král slávy, a tam dojde k důvěrnému spojení duše s Bohem. Co nečiníme dobře? V naprosté většině, když se člověk začne modlit, stráví čas přípravou, pak než v klidu spočine, než zaslechne Boží hlas. Ale už snaha je modlitbou. Je důležité, aby modlitba šla ze srdce, aby to nebyly snahy jen se zklidnit a uspořádat myšlenky. Terezie z Avily říká, že v modlitbě není podstatné mnoho přemýšlet, ale mnoho milovat. Přidávat k modlitbě pokoru a lásku dokazovanou skutky. Snad nakonec si zapamatujme nápisy na některých záložkách z jejich čtyř dochovaných rukopisů, objevených v roce Zde jsou: Ničím se neznepokojuj Ničím se nermuť Všechno pomíjí Bůh se nemění Všeho dosáhneš trpělivostí Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí Jeho láska stačí Chraň Bože, aby se mi přičítala nějaká zásluha, neodpovídalo (odpíralo) by to pravdě. Rostislav Dočkal Mons. Jan Stavěl, pomocný biskup olomoucký ( ) Narodil se 10. dubna 1869 v Bílovicích u Kostelce na Hané manželům Josefovi a Františce Stavělovým, kteří hospodařili na gruntu č. 12. Spolu se svými sedmi sourozenci prožíval rané mládí v Bílovicích, kde začal navštěvovat místní obecnou školu. Po dvou letech školní docházky se však celá rodina přestěhovala do Olomouce, kde si manželé Stavělovi pořídili obchod se střižním zbožím, aby svým dětem mohli dopřát lepší možnost studia. Grunt pronajali a mladý Jan pokračoval v učení na české škole, která byla vydržována Ústřední maticí školskou. O pět let později přešel na Slovanské gymnázium, kde roku 1888 maturoval. Po maturitě se přihlásil na Teologickou fakultu, kterou musel na dva roky pro nemoc přerušit. Přes tyto potíže však byl 19. srpna 1894 vysvěcen na kněze. Také jeho další sourozenci se dali na studia. Jeho bratr Josef se stal lékařem, ale tragicky zahynul v Dalmácii. Druhý bratr Alois měl větší štěstí. Vydal se také na lékařskou dráhu, ale pro změnu u armády a dosáhl titul generála zdravotnictva. Sestra Ludmila byla operní zpěvačkou. Provdala se později za okresního hejtmana v Levoči. JUDr. Václava Batku. Nepřízeň doby však dovedla obchod manželů Stavělových ke krachu a díky tomu se grunt v Bílovicích dostal r do dražby. Část z něj, obytné a hospodářské budovy se zahradou a kouskem pole se podařilo nakonec vykoupit synu Aloisovi. Mladý Jan, začal svou kněžskou dráhu v Bravanticích ve Slezsku, později byl přeložen do Raškova u Šumperka a od 1. září 1896 působil jako katecheta ve Vítkovicích. Zde založil Spolek sv. Josefa, který se věnoval nejprve opuštěným a sirotkům a později výchově chudých dívek pod vedením Sester Naší Paní z Notre Dame. Když byl o pět let později přeložen jako katecheta do Hranic, zakoupil jako ředitel spolku bývalý klášter Trinitářů v Zašové a vybudoval zde pro tyto dívky ústav. Celý život byl pak jeho štědrým dobrodincem a podporovatelem. Díky těmto aktivitám byl v roce 1923 jmenován olomouckým kanovníkem a 5. července 1927 pomocným biskupem olomouckým a titulárním biskupem Zaraitánským. Hlavním polem jeho působnosti byla sociální péče. Byl jmenován nejen předsedou svazu Charity pro olomouckou arcidiecézi, ale také předsedou Říšské rady svazu Charity, v němž byly sdruženy všechny charitativní ústavy a farní spolky. Stal se předsedou unionistické společnosti sv. Cyrila a Metoděje, předsedou diecézní školní rady a inspektorem náboženství na měšťanských školách. Jeho životní pouť končí v nedožitých 70 letech na začátku války, kdy umírá na infarkt, který jej zasáhl jako následek rozčílení, když se dozvěděl o zabrání jeho dívčího ústavu německou okupační armádou. Za velké účastí osobností politického i církevního života byl dne pochován do rodinné hrobky v Kostelci na Hané. Pochovával jej premonstrátský opat Method Zavoral z Prahy, který byl poslancem a senátorem ČSL. Zdeněk Mlčoch, jáhen Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 9

10 Milí chlapci a děvčata. Žít pěkné společenství ve farnosti je třeba začít již od postní doby. Možná vám pomůže, když si přečtete tento příběh. My o růžích v údolí víme, tam Ježíše uslyšíme Je jaro! Snad se to ani nemusí říkat, neboť celá země voní. Vůbec nevadí, že ještě na mnohých místech leží sníh, že večer a ráno pořádně mrzne. Všechno co žije, touží ještě více žít. Ptáci svým překrásným zpěvem se ucházejí o své ptačí nevěsty, každý hledá někoho, komu by zašeptal: Žiji, dostal jsem život od Pána Boha a hledám tvou lásku. Jívy a vrby u vody svými květy přitahují první probuzené včelky. Na vodě i ve vzduchu se koná ptačí sněm, jedni se loučí a ti druzí, co zůstávají, usedají na vodu a tvoří úžasné společenství. Labutě, rackové a kačenky se společně houpají na vlnkách ledové řeky a tiše naslouchají blížícímu se jaru. Není tu sluneční paprsek, jen zamračená obloha, ale vlnkám to nevadí, šeptají si svou píseň a radostně volají na kačenky: Je doba postní, lidé se připravují na Velikonoce, největší křesťanské svátky! Labutě ladně natahují své dlouhé krky a hned se zeptají: Co nám dnes řeknete vlnky, které jste utvořené z tolika kapiček vod, jež kolují mezi nebem a zemí? Budeme pokračovat v příběhu pohádky, kterou si četly děti z domků. Jedna vlnka se nazvedla trochu výš a začala: Mezi domky na břehu řeky nebývaly kamenné chodníky. Byla tam jen udusaná hlína, a to byla cesta, chodník i hřiště. Děti si na jaře vzaly kuličky, každý měl svůj barevný pytlíček. Patou vyhloubily důlek v zemi, všechno kolem očistily a pěkně hrály kuličky. Někdy se i hádaly, ale nakonec si odpustily. Jindy vzaly míč a uprostřed dvora hrály vybíjenou, nebo na panáky, na škatule. To vám bylo her, že ani den nestačil! Když se začalo stmívat, sedly si v jednom domku společně ke kamnům a naslouchaly té nejstarší kamarádce. Ona vzala knížku a pokračovala ve čtení pohádky o Sněhové královně: V jednom městě, kde nemohl mít každý velkou zahrádku, pouze květiny v květináči, žily dvě chudé děti. Jejich rodiče bydlili v podkrovní světničce, tam, kde se střecha jednoho domu dotýkala druhé. Na oknech měli krásné růže. Děti se jmenovaly Kay a Gerda. Růže vždy kvetly nádherně a holčička se naučila písničku, kterou společně s chlapečkem zpívali: My o růžích v údolí víme, tam Ježíška uslyšíme! Při zpěvu se drželi za ruce a dívali se do jasného slunečního svitu jako by tam viděli Pána Ježíše. Jednou řekl Kay: Ach! To mě píchlo u srdce! a teď se mi něco dostalo i do oka. V tu chvíli se všechno dobré stalo ošklivým, neboť měl v srdci střípek ze zrcadla a jeho srdce se proměnilo v kus ledu. Každá chyba se mu na všem a na všech stala patrnou. Všichni byli škaredí, všechno bylo fuj! I krásné růže byly ošklivé. Ale všichni obdivovali jeho chytrost a trochu i vychytralost. Posmíval se i Gerdě. Sestřičku to trápilo, ale měla ho ráda. Jednou v zimě si přivázal své sáňky za sáně Sněhové královny. Když se rozjely rychle, byl Kay vyděšený a chtěl se pomodlit Otče náš, ale nemohl si na tu nejkrásnější modlitbu vzpomenout. Vzpomněl si jen na velkou násobilku. Dostal se do zajetí ledové krásy, a tak viděl jen dokonalost a studenou krásu. Chlubil se tím, že umí počítat a je chytrý. Co bylo dál, až příště. Vlnka se zamyslela a řekla: Je doba postní, co si myslíte, milí kamarádi, měl Kay opravdu tvrdé, ledové srdce? Co vy, děti, poznáte, co dělal Kay špatně? Liba Calábková Strana 10 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

11 Pozdrav ze semináře Chvála Kristu! Pěkně zdravím z Olomouce, drazí farníci. Rád bych se s Vámi podělil o některé události posledních dnů. Do čela Teologické fakulty byl minulý akademický rok zvolen nový děkan, profesor Peter Tavel. Avšak slavnostní uvedení do úřadu, jakási inaugurace proběhla teprve 17. února Tohoto slavnostního okamžiku byl přítomen i otec arcibiskup Jan Graubner a my jsme měli tu možnost pozorovat, jak takové uvedení děkana do funkce vypadá. Proběhla také postní duchovní cvičení bohoslovců, které vedla bývalá děkanka fakulty sestra Gabriela Vlková a ještě než začalo období svatopostní, byl seminář na pět dní prázdný. Mohli jsme se vydat domů, do našich rodných farností a načerpávat sílu do dalšího semestru. Já jsem však zvolil jinou alternativu, která se nabídla. Spolu se seminárním jáhnem Vildou Pavlíčkem jsme odcestovali na pět dní do Říma. Mimo patriarchální baziliky jsme také navštívili kostel, kde je pohřbený svatý Josef Kalasánský. Nebo kostel, kde leží sv. Filip Neri, světec radosti. A právě nedaleko něj je snad jediný chrám, kde mohou i zvířata. Taková rarita. Mít vedle sebe na mši kočku, psa anebo třeba želvu. 14. února však zde probíhala konzistoř. Je to slavnostní kreace (protože kardinálové vypadají skoro jako v kroji) a předání dekretů papežem Františkem. Díky pánům kardinálům z České republiky jsme měli možnost být opravdu blízko. Dostali jsme se do míst, kam byl také pozván emeritní papež Benedikt XVI. Zážitek to byl nádherný. Mohl jsem mu sdělit pár slov a na důkaz úcty mu políbit prsten. Působil na mě velice svěže. S některými kardinály dokonce žertoval a sotva k němu přistoupil kardinál Duka, spontánně pronesl: Prága (Praha). Tedy paměť na jeho pozoruhodný věk mu slouží náramně. V dubnu, dá-li Pán, oslaví své 88. narozeniny. K článku přikládám fotografii, která se mi podařila vyfotit. Když jsme se rozhodli odcestovat do Říma, musím přiznat, že jsem nevěděl o nějaké konzistoři, natož, s kým že svou účast potvrdí také Otec Benedikt. Nesu si tento krásný okamžik v srdci vděčný dobrému Bohu, co umožnil těm nejmenším. Každým rokem probíhají duchovní cvičení pro mladé muže, kteří hledají svou cestu, nebo kteří touží po ztišení před Bohem v chodbách kněžského semináře. A to v adventu a půstu. Prosíme tedy o modlitby za bohoslovce, naše představené, ale také za ty, kteří sem dorazí, aby měli citlivé srdce k poznávání Kristova hlasu. Sám jsem na těchto rekolekcích byl. Bylo to poprvé v adventu roku 2010 a mám na to báječné vzpomínky. Téměř dva dny to probíhá v úplné tichosti. Nasloucháte přednáškám, modlíte se, slavíte mši svatou, adorujete, můžete žádat přímluvnou modlitbu, anebo se začíst do inspirující duchovní literatury. V dnešní době si udělat čas na Pána Boha, a také na sebe po stránce duchovní, není časté. A umět čerpat, abych mohl být k užitku, není snadné. Tyto krásné dny k tomu dávají velkou příležitost. Proto srdečně zvu, do budoucna. Plakátků v kostele jste si jistě všimli. Na závěr krátkého pozdravu chci povzbudit myšlenkou otce Česlava o významu postní doby. Půst. Co to znamená? Znamená to POSTIT SE OD HŘÍCHU. A právě v tomto půstu přeji naději, sebezápor a vytrvalost vedoucí k oslavě nádherných Velikonoc. Josef Hovád MODLITBY MLÁDEŽE DĚKANÁTU Animátoři přerovského děkanátu zvou na již tradiční modlitby mládeže! V březnu proběhne modlitba křížové cesty 13.3.v 19:30 ve farním kostele v Horní Moštěnici. Po duchovním programu následuje malé agapé na faře. Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 11

12 OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5 Téměř každý čtvrtek můžete zavítat do centra pro rodinu do Pavlovic nejen do herny, ale od 10 hodin tu bývají také DOPOLEDNÍ BESEDY PRO MAMINKY. Témata jsou nejrůznější od duchovního života, výchovy dětí, vztahy v manželství a rodině přes ekologii až k biozahradám, dle zájmu maminek. V březnu nás čekají tato témata: Ekodomácnost nové inspirace, Rostliny v permakulturní zahradě, Velikonoční tradice v rodině + drobné tvoření pro maminky s dětmi. Není nutné se předem přihlašovat. V březnu začne v Ráji v Pavlovicích Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (PPR) 4 pátky od 18 do 20:30 h bude úvodní setkání zdarma pro širokou veřejnost. Ti, kteří se rozhodnou pokračovat, budou mít pak další lekce 1x měsíčně 20.3., a Přihlášky a informace u H. Školoudové na tel Ve čtvrtek od 15:30 do 18:30 h chystáme v Ráji VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ pro všechny generace. Přijďte si s dětmi nebo bez dětí vytvořit něco pěkného do vašeho domova. Lektorky Lenka Mrázková a Yveta Schönweitzová pro vás připravily plno zajímavých inspirací. Tvořit budeme ve Stodole. V neděli od 15:30 h bude v Ráji přednáška Bc. Marcely Kořenkové na téma VÝCHOVA S TRESTY ČI BEZ TRESTŮ. Pro předem přihlášené děti (u Ž.Valentové na tel.: ) bude během přednášky zajištěn bohatý program. V lednu se její přednáška Proč děti zlobí setkala s velkým úspěchem, tak se můžeme těšit i na toto téma. Všem příznivcům tance, skvělé zábavy a programů na podporu manželství a rodiny oznamujeme, že letošní už pátý VELIKONOČNÍ PLES připravujeme na sobotu od 20h v KD Pavlovice u Př. - předprodej a rezervace lístků bude od na centru pro rodinu, nebo na tel.: u Žanety Valentové, případně předá zájemcům z Přerova Jarmila Skřečková. Také už dopředu oznamujeme všem služebně mladým manželům, že na páteční odpoledne od 17h chystáme DEN PRO MLADÁ MANŽELSTVÍ s přednáškou Petra a Ireny Smékalových na téma: ABY NAŠE LÁSKA KVETLA a s bohatým programem pro děti. Je potřeba se předem přihlásit u H. Školoudové na tel Klidný a požehnaný zbytek postu a radostné Velikonoce přeje za tým CPR Ráj Hana Školoudová Strana 12 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

13 MANŽELSTVÍ - cesta ke svatosti Letos se na této stránce můžeme inspirovat příběhy manželů - svatých, blahoslavených nebo ctihodných, kteří žili v době nedávné. Mnozí, tak jako i někteří z nás, nemuseli mít ideální dětství, dospívání a mládí, ale hledali cestu a našli Ježíše a skrze něj i cestu manželstvím k pochopení a žití velikosti Boží lásky. Jedním z těchto manželů jsou i blahoslavený František Jägerstätter a jeho manželka Franzisca Rakouský rolník, mučedník svědomí za nacismu; byl popraven pro odmítnutí vojenské služby, otec čtyř dětí. Franz se narodil 20. května 1907 v St. Radegund, osadě v Horním Rakousku. Vyrůstal jako nemanželské dítě, protože se rodiče nemohli kvůli chudobě vzít. Jeho matka Rosaria Huberová se po smrti otce znovu provdala. Jeho otčímem se stal Heinrich Jägerstätter, který malého Franze adoptoval a dal mu své příjmení. V roce 1927, tehdy už dvacetiletý, opouští rodnou ves a odchází za prací do štýrských dolů. Tady prožil morální krizi. Svůj čas trávil velmi rozmařile. Stal se i otcem dcery, kterou měl se služebnou, jež žila nedaleko jejich statku. Hned nato ze vsi odešel do jakéhosi dobrovolného exilu, kterým začala jeho konverze. Při této trnité cestě obrácení mu pomáhala Františka Schwaningerová, hluboce věřící, čistá a nezkažená duše. František se z gruntu změnil, což této dívce neušlo. Proto, když roku 1936 přišla jeho nabídka k sňatku, neváhala ji přijmout. Na svatební cestě do Říma jim požehnal sám papež Pius XI. Františkova náboženská horlivost rostla, začal kostelničit. Brzy měli tři děti a žili si krásně. Ale nad Rakouskem i nad touto dvojicí se začala stahovat mračna. Když se v zemi hlasovalo o připojení Rakouska k Třetí říši, jako jediný z okolí hlasoval proti. V únoru roku 1943 dostal povolávací rozkaz. Kdekdo se jej snažil přesvědčit, aby úřady poslechl a narukoval. Marně. Byl bych jak Petr, který zapřel Krista, kdybych si oblekl ten mundúr, napsal v dopise jednomu knězi. U odvodu otevřeně řekl, že jakožto katolík odmítá bojovat v této armádě a v této válce, že je však ochoten dělat zdravotníka. Komise ho nechala zavřít do vojenské věznice. Čekaly ho tu dva měsíce dennodenních vnitřních bojů, pokušení přece jen podepsat, podřídit se. Ženu v dopisech uklidňoval, že jejich životy řídí Boží Prozřetelnost, a že ať se na něj nezlobí, ale on prostě nemůže zradit Krista, aby si zachránil život. Po dvou měsících začal soud. 6. července vydal soudce verdikt trest smrti. Zbývalo mu pár dní života. V cele si pak prožíval své pokušení na poušti na stolku ležel papír a tužka. Stačilo podepsat. Nešel by na popraviště, ale k trestné rotě. Žil by. Odolal. Kdo miluje otce nebo matku víc než mne napsal byl sťat gilotinou. Jeho žena Franzisca zemřela roku 2013 ve věku 100 let. Více na František během čekání ve vězení na rozsudek o manželství napsal: Nejen povolání Boha k zasvěcenému panenství, ale také povolání k manželství je milost. Nerozlučitelnost manželství je ale přikázání Pána a platí pro všechny. Církev na tom nemůže nic měnit, tím méně stát. V manželství je muž obrazem Krista, Vykupitele svého těla, tj. církve. Žena je obrazem církve, nevěsty Krista, milované Kristem až k sebeoběti. Ne sobectví je vede ke společnému životu, ale vůle vzájemně se posvěcovat. Jeden se stává druhému jeho druhým já. A tato jednota ve dvojici je začleněna do nadpřirozeného životního společenství s Kristem. Manželství je tedy nekonečně víc, než nějaká světská záležitost! Dopisy z vězení František téměř vždy nadepisoval moje nejmilejší manželko ( ze srdce nade vše milovaná ). Nejmilejší manželko, dnes tomu bylo 7 let, kdy jsme si před Bohem a před knězem slíbili lásku a věrnost. Tento slib jsme až dodnes dodrželi a já věřím, že nám Bůh také do budoucna dá tu milost, i když teď musíme žít odděleně, abychom tento slib dodrželi až do konce svého života. Když se tak dívám nazpět a pomyslím na všechno to štěstí a množství milostí, které jsme dostali za těch 7 let a které někdy hraničilo až se zázrakem, tak si myslím, že kdyby někdo řekl, že není Bůh nebo že nás Bůh nemá rád, a kdybych tomu uvěřil, už bych nevěděl, jak daleko bych došel. Nejmilejší ženo, proč bychom se měli obávat o budoucnost, když Ten, který nás až dosud udržoval a obšťastňoval, nás ani nadále neopustí, jenom když nezapomeneme děkovat a nepřestaneme se snažit o nebe. Pak bude naše štěstí pokračovat až do věčnosti. I když nyní sedím ve vězení, přesto věřím, že nadále můžeme budovat naši lásku a věrnost, a i když se budeme muset v tomto životě rozloučit, tato láska přetrvá i za hrob. Bylo by to opravdu krásné a radostné, kdybych mohl poslední dny života strávit v kruhu šťastné rodiny. Ale když to láska Boží určila pro nás jinak, tak je to také dobře; je to přece jen radost, smět trpět pro Ježíše a naši víru. Vždyť máme radostnou naději, že nám těch několik dní života, kdy musíme být odloučeni od sebe, bude na věčnosti tisíckrát nahrazeno a pak se budeme věčně v nevýslovné radosti těšit spolu s Bohem a jeho nebeskou Matkou. Texty pro společenství manželů inspirované životy svatých manželů jsou ke stažení na Hana Školoudová Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 13

14 Velikonoční triduum Na Velikonoce se připravujeme celou postní dobu. Před svátky pak přistupujeme ke svátosti smíření, abychom mohli prožít Velikonoce s čistým srdcem a takto znovu obnovit své křestní sliby a setkat se s Kristem v Eucharistii. Opravdové slavení Velikonoc znamená účast na všech obřadech velikonočního tridua, tedy od Zeleného čtvrtku večer do neděle Vzkříšení. Kdo má možnost, tak může začít už výjimečnou bohoslužbou na Zelený čtvrtek dopoledne v olomoucké katedrále. Vrcholem je pak velikonoční vigilie v sobotu večer, jejíž slavení se jakoby prodlužuje mší svatou v neděli a pondělí. Velikonoční duchovní obnova dubna 2015 Od pátku večer do nedělního oběda budu mít duchovní obnovu na Velehradě na téma Poznali Ježíše a uvěřili Kristu. Tato obnova je určena hlavně pro biřmovance, mladé i dospělé, ale zúčastnit se mohou také ostatní farníci. Program i vše ostatní bude shodné s podzimními obnovami. Více informací bude na plakátcích a možnost přihlášení bude na faře v Přerově v naší prodejně. P. Pavel Hofírek Poznámky k tabulce s přehledem hospodaření farností Údaje v tabulce vycházejí z výsledků podvojného účetnictví a dávají celkový pravdivý obraz o hospodaření jednotlivých farností. Výjimečně způsob zaúčtování vede k tomu, že některá jednotlivá položka nevypadá reálně (například režijní náklady farnosti Přerov jsou mnohonásobně vyšší než ,- Kč), ale v systému účetnictví je tento údaj správný a celkový výsledek je v pořádku. Ve farnosti Přerov byla největší akcí první část generální opravy kaple sv. Jiří v hodnotě ,- Kč, byly pořízeny nové vstupní dveře na faru za ,- Kč a proběhla první část opravy pramene pod nemocnicí za ,- Kč a řada další drobných oprav či nákupů. Děkujeme za dotace na opravu kaple sv. Jiří ministerstvu kultury ,- Kč, olomouckému kraji ,- Kč a statutárnímu městu Přerov ,- Kč. Děkujeme také všem dárcům z řad farníků. V Předmostí byl pořízen nový koberec do presbytáře za ,- Kč, modernizace ozvučení v kostele za ,- Kč, opraveny krovy střechy fary za ,- Kč a další menší akce: výměna reflektorů v presbytáři, oprava schodů na faru, úklid v přístavbě fary apod. V Troubkách bylo provedeno elektrické propojení mezi kostelem a farou s cílem sloučit dvě odběrná místa v jedno, dále bylo provedeno zabezpečení kostela i fary celkem za ,- Kč, do kostela byly pořízeny nové podstavce pod sochy za ,- Kč, za oltář nová skříň za ,- Kč, na kůr nová dřevěná a lakovaná podlaha a sedáky pro zpěváky za ,- Kč, zakoupeno dřevo na zhotovení nových krovů nad zákristií za ,- Kč a vypracován projekt zaměření kostela za ,- Kč. Farnost dostala ve sponzorských darech včetně dotace obce Troubky částku ,- Kč. V Bochoři se na faře vyměnila okna za nová plastová a opravilo se odbíjení hodin na kostele vše ve výši ,- Kč, akci sponzorovala i fakturovala obec Bochoř, proto tyto položky nejsou ve farním účetnictví. Bochoř dostala dar od jedné farnice ve výši ,- Kč. V Tovačově byla opravena střecha po vichřici a proběhla rekonstrukce verandy na farní budově. V Lobodicích byly prováděny restaurátorské práce na obnově oken a dveří kostela, dále oprava střešní krytiny a schodů, pořízeny nové sedáky do kostela. V Horní Moštěnici byla provedena výměna oken a vstupních dveří budovy fary, dále byla provedena oprava a výmalba prostor věže kostela. Ve Staré Vsi byla provedena oprava střechy, krovů a klempířských prvků na kostele, restaurování kříže včetně korpusu Krista, podstavce a schodů u kostela. V ostatních farnostech byly prováděny malé opravy a údržba. Výkaz hospodaření farností v Kč Vlkoš Říkovice Prosenice VÝDAJE celkem Spotřebované nákupy celkem z toho energie Opravy a udržování Mzdové náklady Ostatní náklady + odpisy z toho příspěvek na diecézi Poskytnuté příspěvky a odeslané sbírky z toho sb. seminář charita misie Haléř sv. Petra Svatá zem církevní školství křesťanská média ostatní sb PŘÍJMY celkem Sbírky celkem z toho sbírky k odeslání Dary Nájmy + zdanitelné příjmy Provozní dotace Ostatní příjmy VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Strana 14 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

15 Výkaz hospodaření farností v Kč Přerov Předmostí Troubky Bochoř Tovačov Lobodice VÝDAJE celkem Spotřebované nákupy celkem z toho energie Opravy a udržování Mzdové náklady Ostatní náklady + odpisy z toho příspěvek na diecézi Poskytnuté příspěvky a odeslané sbírky z toho sb. seminář charita misie Haléř sv. Petra Svatá zem církevní školství křesťanská média ostatní sb PŘÍJMY celkem Sbírky celkem z toho sbírky k odeslání Dary Nájmy + zdanitelné příjmy Provozní dotace Ostatní příjmy VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výkaz hospodaření farností v Kč Rokytnice Brodek u Přerova Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 15 Citov Horní Moštěnice Beňov Stará Ves VÝDAJE celkem Spotřebované nákupy celkem z toho energie Opravy a udržování Mzdové náklady Ostatní náklady + odpisy z toho příspěvek na diecézi Poskytnuté příspěvky a odeslané sbírky z toho sb. seminář charita misie Haléř sv. Petra Svatá zem církevní školství křesťanská média ostatní sb PŘÍJMY celkem Sbírky celkem z toho sbírky k odeslání Dary Nájmy + zdanitelné příjmy Provozní dotace Ostatní příjmy VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

16 Farnost Penčice Osm kilometrů severně od Přerova, na samé hranici přerovského okresu, leží obec Penčice, která je od roku 1985 třináctou místní částí města Přerova. V současné době má 281 obyvatel. Do roku 1960 tvořily tuto místní část dvě samostatné obce: Penčice a Penčičky. K penčickému farnímu kostelu jsou přifařeny obce Penčice, Nelešovice, Sobíšky, Zábeštní Lhota, Lazníky a Suchonice. První písemná zmínka o Penčicích je z listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, kde jsou uváděny jako majetek náležející tehdejšímu biskupskému kostelu sv. Petra a Pavla. Penčice pak náležely k majetku olomoucké kapituly až do r První písemná zmínka o faře v Penčicích je z roku 1418, kdy se udává, že k ní patří také dva poddaní v Penčičkách. Zasvěcení farního kostela svatým apoštolům Petru a Pavlovi ovšem dovoluje předpokládat, že zde stával kostel mnohem dříve, v dobách živé paměti na původní olomouckou biskupskou katedru sv. Petra a Pavla. Víme, že zde na skalním ostrohu nad údolím říček Olešnice a Říky stával dřevěný kostel, který byl v roce 1612 stržen a nahrazen jiným, kde se pravděpodobně konaly nekatolické bohoslužby, protože podle zprávy faráře Gregoria Tiburcia Militis (Vojáčka) z roku 1623 se dozvídáme, že nebyl vysvěcen. Obec byla v té době z části luterská a z části českobratrská. Tento kostel v roce 1626 vyhořel. Za třicetileté války nebylo možné kostel obnovit, a protože penčickému faráři v roce 1634 k dosavadním přifařeným obcím připadla i starost o farnost tršickou, kde byl kostel i fara vypálen švédským vojskem, konaly se mše svaté v kapli sv. Kunhuty (z roku 1642), stojící na půl cesty mezi Penčicemi a Tršicemi. Teprve v roce 1693, díky daru sobíšského rychtáře a půhončího Jana Pavlíčka, bylo možné postavit v Penčicích kostel nový. 20. října 1706 však kostel vyhořel i s farou, všemi dokumenty, školou a celou horní částí vsi. Farář Jakob Chytil kostel opravil a jeho nástupce Jíří Josef Doležel dal v roce 1707 zvýšit o patro dosud přízemní farní budovu a obci věnoval farní pozemek na stavbu nové školy. Původní škola stávala v místech dnešní farské zahrady. Po dalším požáru z roku 1834 byl kostel znova opraven v nynějších rozměrech, přičemž byla zvýšena věž. Za oběť požáru padla tehdy veliká knihovna pořízená farářem Tichým, na oratoriu umístěná, která obsahovala mnoho vzácných a starých děl. Další požár z roku 1866 připravil kostel o původní barokní báň na věži, a ta byla nahrazena jednoduchou jehlancovitou stříškou. Až v roce 1910 byla postavena věž nová s měděnou střechou za K a zároveň byly instalovány věžní hodiny. Barokní sochy, sv. Josefa a Jáchyma před vchodem a sv. Libora na návsi před kostelem, byly sem přivezeny v roce 1798 od kláštera Hradisko v Olomouci penčickým rodákem farářem P. Josefem Tichým ( ). Dalším farářem, který se významně zasloužil o zvelebení penčického kostela, byl rodák ze Šumvaldu a bývalý dómský vikář P. Pavel Filip ( ). Kostelní okna opatřil skleněnými vitrážemi a z přestavované katedrály sv. Václava v Olomouci odkoupil dva barokní oltáře z dílny Ondřeje Zahnera oltář Nejsvětější Trojice a oltář sv. Barbory. Jeho Eminence kardinál Bedřich z Fürstenbergu mu k tomu ještě darem přidal pět soch přičítaných rovněž dílně Ondřeje Zahnera. Dnes jsou tyto sochy sv. Petra Veronského, sv. Ambrože, sv. Augustina a sv. Jana Nepomuckého umístěny po stranách hlavního oltáře zasvěceného patronům kostela sv. Petrovi a Pavlovi. Obrazy křížové cesty pocházející z roku 1843 jsou darem Jana Utíkala, čtvrtníka ze Suchonic. Přifařená obec Suchonice dala církvi tři kněze. Dne zde byl arcibiskupem Leopoldem Prečanem vysvěcen filiální kostel penčické farnosti zasvěcený sv. Václavovi. Tento kostel byl postaven z finančního daru manželů Zapletalových. V rámci oslav 50-tého výročí vysvěcení, byl kostel upraven pro novou pokoncilní liturgii a oltářní obraz sv. Václava byl nahrazen sochou sv. Václava z penčického kostela, původem z olomoucké katedrály. Za obcí stojí kaple sv. Urbana, papeže a mučedníka. Kaple sv. Fabiána a Šebestiána v Nelešovicích pochází z roku Kromě ní zde stávala poblíž silnice do Lipňan také kaple sv. Rocha a sv. Rosálie, ta však na konci 19. století shořela. Uprostřed návsi stojí sloup s Pannou Marií. Z Nelešovic pocházeli čtyři kněží, z nichž poslední P. Jaroslav Drábek ( ) dožil na faře v Penčicích a je pochován na hřbitově v Kokorách. V Lazníkách je kaple sv. Floriána. V obci se narodil Mons. Ignát Janák a P. Jan Janák. Dříve lidé chodívali do farního kostela v Penčicích 2 km přes les pěšky. Dnes je doprava do místní kaple po neudržované cestě z Tršic, zvláště v zimě, pro kněze značně obtížná. V Sobíškách je kaple sv. Antonína Paduánského z roku V roce 1995 byla opravena a liturgicky upravena. V její blízkosti stojí socha sv. Augustina. Je nutné se ještě zmínit o kapli Nanebevzetí Panny Marie v Zábeštní Lhotě a kapli sv. Mikuláše z Flűe (poustevníka) v Penčičkách. O nich se však historické doklady nezachovaly. Navzdory velké rozloze farnosti zde návštěvnost farního kostela není velká. V roce 2010 se kostel nacházel ve velmi zbědovaném stavu. Jeho opravu si však farnost nemohla dovolit. Teprve díky velkorysému finančnímu daru a nezměrnému organizačnímu úsilí Ing. Ferdinanda Ježíka byla opravena vitrážová okna a kostel opatřen novou fasádou. Zpuchřelá a mokrá omítka v kostele byla okopána, aby zdi mohly vysychat. Tento mimořádný počin člověka, který nepatří do této farnosti, ohromil penčické občany a v následné sbírce se vybralo na opravy kostela téměř sto tisíc korun. Za tyto peníze se provedlo drenážní odvodnění zdí, nové okapy a dlažba kolem kostela, sanační omítky a kostel byl nově vymalován. Mezitím Ing. Ježík opět na své náklady nechal natřít kostelní věž a sanktusní vížku, pro kterou zhotovil nový kříž místní umělecký kovář pan Jiří Jurda mladší. V letech 2011 až 2013 byly z dotací restaurovány barokní sochy před kostelem sv. Josef od Davida Zirna, sv. Jáchym a sv. Libor od Ondřeje Zahnera. Zdálo by se, že nové ochranné stříšky nade dveřmi do věže a sakristie, renovace těchto dveří a rekonstrukce automatického zvonění u obou zvonů na věži byly na dlouhou dobu poslední investicí do údržby. Nyní před námi stojí další dva velké problémy - oprava střechy a varhan. Ještě nedávno stála střecha na prvním místě v pořadí, ale ukázalo se, že nástroj novojičínského varhanáře Neussera z roku 1894 je již v naprosto havarijním stavu. Financování velkých investic je však v současnosti stále složitější. Nezbývá než, stejně jako v minulosti, doufat v nekonečnou pomoc Boží. Kamil Šromota Strana 16 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

17 S UČEDNÍKY NA CESTĚ DO EMAUZ VYSLÁNÍ NA CESTU Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. V tom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma? Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. (Lk 24,30-33) Na přání emauzských učedníků, aby Ježíš zůstal s nimi, odpověděl mnohem větším darem: skrze svátost eucharistie našel způsob, jak zůstat v nich Poté, co poznali Pána, se ještě tu hodinu vydali na cestu, aby řekli ostatním, co viděli a slyšeli. Když člověk učiní zkušenost se Vzkříšeným tím, že se živí jeho Tělem a Krví, nemůže si zakoušenou radost nechat jen pro sebe. Setkání s Kristem vyvolává v církvi a v každém křesťanu naléhavou potřebu vydávat svědectví a evangelizovat. (Jan Pavel II.: Mane nobiscum Domine) Ježíš zemřel. Jeho učedníci jsou zklamaní, zoufalí, neví, kam se podít, tak se vydávají na cestu domů. Co jiného dělat? Kam upřít svoji naději? Cestou se k nim přidává cizinec, který se vyptává na důvody jejich sklíčenosti. Vypravují mu o ztrátě někoho, v něhož vložili celou svou naději, koho se rozhodli následovat. Cizinec pečlivě naslouchá. Když mu vše vypověděli, bere si slovo. Co se to však děje? Srdce učedníků se začíná zapalovat! Zůstaň s námi, Pane! A Ježíš vstupuje do jejich domu, přijímá místo s nimi u stolu, bere chléb, žehná jej, láme a podává učedníkům. Jediné gesto a učedníci zajásají Pán je to! On jim opět mizí. Tentokrát však v jejich srdci nezůstává zoufalství a beznaděj. Ten cizinec, který se stal jejich přítelem, jim předal svého ducha, Božího ducha radosti, klidu, míru, odvahy a lásky. Již nepochybují. Evangelista vše shrnuje několika slovy: Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Není času nazbyt. Ostatní se také potřebují dovědět, že On žije a že ho poznali, když jim podával chléb. Rychle se vydávají na cestu zpět k přátelům, kteří snad ještě nevědí, že ty ženy, které se dozvěděly od andělů o Vzkříšení, měly pravdu. Jak velký je rozdíl mezi jejich cestou domů a nynějším návratem! Je to rozdíl mezi pochybností a vírou, zoufalstvím a nadějí, strachem a láskou. Je to rozdíl mezi dvěma lidskými bytostmi zbavenými ducha, které se vlečou po cestě, a dvěma přáteli, kteří rychle kráčí, dokonce i chvílemi běží, celí vzrušení, jen aby už mohli přátelům sdělit radostnou novinu. Vrátit se do města je nebezpečné. Po Ježíšově popravě se jeho učedníci bojí, neví, jaký osud je čeká. Ale poté, co poznali svého Pána, jejich strach zmizel a oni se osvobodili, aby mohli svědčit o jeho vzkříšení, bez ohledu na následky. Slavení eucharistie je ukončeno posláním. Jděte ve jménu Páně! V latině slova Ite, missa est, kterými kněz končil mši, doslova znamenají: Jděte, toto je vaše poslání. Přijímáním bohoslužba nekončí, dovršuje se posláním: přijímání, posvátné spojení s Bohem, také není konečným okamžikem eucharistického života. Poznali jsme Ho, ale není to poznání jen pro nás samé, abychom si je pouze uchovávali jako tajemství. Je důležité si uvědomit, že toto poslání je na prvním místě vysláním k těm, kteří pro nás nejsou cizinci. Znají nás a stejně jako my slyšeli o Ježíšovi, ale jen se dali zastrašit. To poslání míří vždy nejprve mezi naše nejbližší, rodinu, přátele, ty, kteří jsou důvěrnou součástí našeho života. To není příliš příjemná skutečnost. Pro nás je vždy těžší mluvit o Ježíšovi s těmi, kteří nás důvěrně znají, než s těmi, kteří nikdy neměli co do činění s naším podivuhodným způsobem bytí. Slavení eucharistie pro nás shrnulo, o čem je život ve víře, a my musíme jít domů a žít ho tak plně, jak jen dokážeme. A to je velmi těžké, protože doma nás všichni dobře znají: naši netrpělivost, žárlivost, závist a všechny drobné podvůdky. Můžeme skutečně říci, že jsme ho potkali na cestě, přijali jsme jeho tělo a krev a stali se živoucími křesťany? Doma je každý připraven si nás vyzkoušet. K zamyšlení Jakým způsobem se mění můj život s přijímáním Těla a Krve Kristovy? Čeho jsem pro druhé svědkem? Co vyzařuje z mého života? Modlitba Pane Ježíši Kriste, kéž z nás přijímání Tvého Těla a Krve činí radostné svědky Tvého vzkříšení mezi všemi, s nimiž se setkáváme, zvláště pak mezi našimi nejbližšími. Petra Pročková Eucharistie a eucharistický kongres Každá mše svatá, slavení Eucharistie, otvírá prostor pro příchod Boha ke svému lidu. Živý Kristus pokaždé znovu stvrzuje svou přítomností nekonečný rozměr Boží lásky, jeho Tělo je znovu darováno všem živým pro záchranu světa. Církev v průběhu staletí vytvořila různé způsoby uctívání tajemství Božího těla, které věřícím dávaly příležitost k pravdivému vyjádření vztahu ke svátostnému Ježíši. Základ mimoliturgické úcty byl položen nutností uchovat Tělo a Krev Páně pro ty, kteří se mše svaté nemohli zúčastnit. A zvláště jako posila nemocným a umírajícím se Proměněné Tělo, uchovávané po domech a později v sakristiích a na oltářích, stalo zdrojem vzniku eucharistického kultu. Mezi základní projevy úcty k Eucharistii mimo liturgii patří eucharistický průvod (důležitý prvek slavnosti Těla a Krve Páně), eucharistická adorace (vycházející z tradice modlitebního usebrání nad uchovávaným Tělem Páně po svatém přijímání nemocných) a eucharistické kongresy. Eucharistický kongres na národní úrovni byl naposledy v naší zemi zorganizován v roce Aby se v našem národě obnovil vztah ke svátostnému Kristu a oživil život pravé víry, bude v Brně ve dnech 15. až 17. října 2015 upořádán první Národní eucharistický kongres od vzniku samostatné České republiky. Ten budou předcházet diecézní kongresy; v Olomouci se Diecézní eucharistický kongres uskuteční ve dnech 15. a 16. května Eucharistický kongres je zcela zvláštní projev úcty, na který je potřeba se osobně předem připravit. Příprava představuje chvíle usilovné snahy a modliteb v rámci konkrétního společenství církve, například osobní a společnou modlitbou, úctou a klaněním v adoraci, intenzivnějším prožívání mše svaté, a zvláště svatým přijímáním po devět prvních pátků. Eucharistie dává nový život a sjednocuje nás s Božím Srdcem. V letech Ježíš sv. Markétě Marii Alacoque ukázal své Srdce ovinuté trním a žádal ji o zavedení úcty ke svému Srdci. Skrze ni nás zve, abychom se po devět po sobědoucích prvních pátků v měsíci s ním setkávali se svátosti míření a přijímali jej v eucharistii. Těm, kteří takto učiní, přislíbil Ježíš tyto milosti: Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav. Vnesu pokoj do jejich rodin. Potěším je v jejich trápeních. Budu jim v životě a zvláště v hodině smrti bezpečným útočištěm. Vyleji hojnost požehnání na všechnu jejich činnost. Hříšníci najdou Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 17

18 v mém Srdci zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství. Lhostejné duše se stanou horlivými. Horlivé duše dosáhnou dokonalosti. Požehnám také domovům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce. Těm, kteří se věnují duším, dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejšího člověka. Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něj nebudou vymazána. Všem, kteří budou přijímat svaté přijímání první pátek v měsíci nepřetržitě po devět měsíců, slibuji milost pokání při umírání; nezemřou v nemilosti ani bez svátostí. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života. Také z děkanátu Přerov se ve dnech 15. a 16. května 2015 zúčastníme Diecézního eucharistického kongresu. Na každý den je připraven program 15. května pro děti a mládež, 16. května pro dospělé a rodiny. Po oba dny bude zajištěn autobus, který přepraví účastníky tam a zpět. Předběžný program: Pátek 15. května - Setkání dětí z náboženství státních i církevních škol předprogram v Korunní pevnůstce, mše svatá, po ní následuje oběd z vlastních zásob. Po obědě se děti rozdělí podle děkanátů do skupin a půjdou do různých kostelů Olomouce, kde bude připravena krátká Adorace pro děti. Kolem 15. hodin program skončí. Večerní (před)program pro mládež bude v katedrále sv. Václava od mše svatá a dále adorace a večer chval. Hlavní program kongresu bude v sobotu 16. května začátek programu, programy v kostelích v centru Olomouce, oběd z vlastních zásob, adorace v kostelích v centru Olomouce, vyjdou eucharistické průvody z jednotlivých kostelů do katedrály, kde v program vyvrcholí mší svatou. Pro děti, které chodí do náboženství, připravíme přihlášky, které děti odevzdají vyplněné zpět a to i v případě, že se dítě nezúčastní. Rodiče pak sami omluví nepřítomnost dítěte ve škole. Alena Pizúrová POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU ZELENÝ ČTVRTEK VELKÝ PÁTEK VELIKONOČNÍ VIGILIE NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ PŘEROV Sv. Vavřinec 18:30 15:00, 18:30 21:00 9:00, 10:30, 18:30 9:00, 18:30 Předmostí 18:00 17:15, 18:00 20:00 8:45 8:45 Šířava 7:30 7:30 FARNOSTI DĚKANÁTU Beňov 18:00 18:00 10:30 7:30 Bochoř 16:00 16:00 18:00 10:30 10:30 BS Brodek u Př. 9:00 9:00 Citov u Př. 10:30 10:00 Dřevohostice 19:00 19:00 20:00 7:30 7:30 Horní Moštěnice 16:30 16:30 19:00 7:30 10:30 Kojetín 18:00 15:00, 18:00 20:00 9:00, 14:00+ 9:00 Kokory 17:00 19:00 20:00 9:00 9:00 Křenovice u Koj. 10:30 10:30 Lobodice 10:30 10:30 Majetín 15:30 15:00 18:00 7:30 Měrovice nad H. 7:30 7:30 Pavlovice u Př. 17:30 17:30 8:50 8:50 Penčice 10:30 Polkovice 16:00 Prosenice 15:30 15:30 18:00 7:45 7:45 Rokytnice u Př. 16:00 14:30, 15:00 18:00 7:30 8:00 Říkovice 16:00 15:00 8:00 8:00 Stará Ves u Př. 16:30, 17:00 21:00 9:00 9:00 Suchonice 10:30 Tovačov 18:00 18:00 20:00 9:00 9:00 Troubky 8:00*, 18:00 8:00*, 15:00, 18:00 8:00*, 19:00 8:30 8:30 Vlkoš 18:00 18:00 20:00 9:30 9:30 Žalkovice 17:00 16:30 18:00 11:00 11:00 křížová cesta, + velikonoční požehnání, * ranní chvály, BS bohoslužba slova Může dojít ke změnám bohoslužeb. Strana 18 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

19 Přečetli jsme a doporučujeme. Boží přítelkyně Příběh o Terezii z Ávily Jan Dobraczyński Od narození sv. Terezie z Avily, nebo také nazývané Veliké, uběhne letos v březnu již 500 let. Doba je to velmi vzdálená, jak letopočtem, společenským uspořádáním, apod. Lidé měli tenkrát jiné znalosti, jiné problémy a starosti, ale můžeme říct, že se lišily jen vnější formou. I tenkrát lidé toužili po veřejném uznání, uplatnění, zajištěnosti svého života a svých blízkých, po zdraví. Ale také po životě s Bohem, po spáse svých bližních. Jan Dobraczyński ve svém románu poutavě vypráví o životě sv. Terezie, a i když je doba jejího života vzdálená, stává se nám Terezie blízkou. Sledujeme ji od dětství a mládí. Terezie, která byla pohledná, ráda se bavila a radovala, si myslela, že se pro život v klášteře nehodí. Později trpěla často pochybnostmi. Bůh si ji však vyvolil a ona, svéhlavá, ale také v dobrém vytrvalá, se snaží hledat odpovědi a svou životní cestu podle Boží vůle. Ve svém konání se setkává často s nepochopení, pomluvami. Bohužel také od vlastních v církvi, kde nepochopení tolik bolí. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky, má 295 stran, cena 285 Kč. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Čtvrtek :00 Pavlovice, fara Beseda pro maminky, viz str :30 Pavlovice, fara Velikonoční tvoření, viz str :30 Centrum Sonus Příprava dospělých na biřmování 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Velikonoční svatá zpověď 16:00 18:00 Sobota :30 Přerov, sv. Vavřinec Velikonoční svatá zpověď 8:30 11:00 10:00 Prostějov Arcidiecézní setkání mládeže, viz str. 11 Neděle :30 Pavlovice, fara Přednáška o výchově, viz str. 12 Pondělí :00 Předmostí, kostel Velikonoční svatá zpověď v Předmostí 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem 18:45 Předmostí, fara Náboženství pro dospělé s kaplanem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B Čtvrtek :30 Olomouc, katedrála Mše svatá s obnovou kněžských slibů a svěcením posvátných olejů Přerov Dnes není ranní mše svatá 17:45 Přerov, sv. Vavřinec Nácvik ministrantů (Předmostí 17:15) Velikonoční bohoslužby Pořad bohoslužeb děkanátu je na str. 18 Pátek :00 Přerov i Předmostí Nácvik ministrantů Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Adorace Božího hrobu 8:00 20:00 9:00 Přerov i Předmostí Nácvik ministrantů 10:00 Předmostí, kostel Adorace Božího hrobu 10:00 19:00 Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 10:00 Pavlovice, fara Beseda pro maminky 16:00 Fara v Přerově Setkání františkánského společenství 17:30 Centrum Sonus Příprava dospělých na biřmování 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek :30 Brodek u Přerova Děkanátní modlitby mládeže Sobota :00 Pavlovice Velikonoční ples CPR, viz str. 12 Neděle :00 Centrum Sonus Setkání animátorů mládeže děkanátu 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Čtvrtek :30 Přerov, sv. Vavřinec Adorace a setkání pro evangelizaci Pátek :00 Velehrad Duchovní obnova na Velehradě, viz str.14 Víkendový výlet ministrantů Pátek :00 Pavlovice, fara Den pro mladá manželství, viz str. 12 Újezd u Uničova Víkend matek Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015 Strana 19

20 Sob n Velikonoční svatá zpověď v Přerově v kostele sv. Vavřince bude v pátek 27. března 2015 od 16:00 do 18:00 a v sobotu 28. března 2015 od 8:30 do 11:00. Zpovídá se také od 24. března 2015 každý všední den ráno od 7:30. Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá 16:30 Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :30 Přerov, Šířava Ekumenická modlitba křížové cesty 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí 9.3. Přerov, CMŠ Zápis do Církevní mateřské školy v Přerově 8:00-16:00 a také 10. března, viz str. 2 17:00 Pavlovice, fara Rodičovská skupina 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 18:45 Předmostí, fara Encykliky s kaplanem Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá a setkání pro evangelizaci Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 10:00 Pavlovice, fara Beseda pro maminky, viz str :00 Fara v Přerově Setkání františkánského společenství 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu 18:00 Pavlovice, fara Přednáška: Přirozené plánování rodičovství, viz str :30 Horní Moštěnice Děkanátní modlitby mládeže, viz str. 11 Sobota :00 Centrum Sonus Akce pro ministranty Pondělí :00 Fara v Přerově Setkání seniorů 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem 18:45 Předmostí, fara Náboženství pro dospělé s kaplanem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání Čtvrtek Slavnost sv. Josefa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 10:00 Pavlovice, fara Beseda pro maminky, viz str :00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých 19:00 Modlitebna CČSH Koncert: Slávek Klecandr, viz str. 11 Sobota :30 Pavlovice, fara Jednodenní obnova pro manželské páry: Krize a naděje v manželství, viz str. 12 Neděle :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí Centrum Sonus Setkání členů ekonomických a pastoračních rad farností děkanátu s otcem arcibiskupem 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 18:45 Předmostí, fara Encykliky s kaplanem Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu 15:30 Fara v Přerově Modlitby za Charitu Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Pavel Martinka, Zdeněk Mlčoch, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka dubnového čísla je 25. března Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 20 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Březen 2015

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více