Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014 NOC KOSTELŮ 2014

2 Úvodní slovo Měsíc červen, který je před námi, bývá zpravidla bohatý na události. Chod mnohých rodin a domácností je zasažen a ovlivněn blížícím se koncem školního roku. Nejen školní výlety a pobyty v přírodě, ale především uzavírání klasifikace, pro někoho ještě maturity, přijímací zkoušky, zkouškové období či státnice. Nemluvě o osobních událostech každého z nás či dění ve společnosti. Chtěl bych naši pozornost nasměrovat na události, které budeme prožívat ve farnosti. Jsou nám nabídnuty jako pomoc, abychom více zakořenili v Ježíši a s pomocí jeho Ducha prošli vším, co nás jako děti Otce čeká, a zjevila se na nás jeho sláva. V červnu nás tedy čeká první svaté přijímání dětí (15. 6.), slavnost Těla a Krve Páně (19. 6.), slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (27. 6.), kněžské svěcení našeho farníka Pavla Škarohlída v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii (27. 6.). Významnou událostí určitě bude i tradiční farní guláš (22. 6.) nebo vzpomínková akce na kapli sv. Josefa v Řepčíně (20. 6.). Nejbližší událostí jsou Letnice slavnost Seslání Ducha Svatého (8. 6.), které začínají vigilií již v sobotu večer. V čase, kdy vychází Oko, jsme na začátku devítidenní modlitby svatodušní novény. Ježíš, když připravoval učedníky na příchod Ducha, tak jim mimo jiné řekl: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Jan 14,16 17) Přeji Vám, abyste měli zájem a byli otevřeni pro přijetí Ducha Svatého, aby nebyl jen s vámi, ale i ve vás. Ať jste plní Ježíšova Ducha, Ducha Božího! P. Marian 2

3 Modlitba Silvána z Athosu o Ducha Svatého Milostivý Pane, dej svou milost všem lidem na zemi, aby tě poznali, neboť bez tvého Ducha Svatého tě člověk nemůže poznat a pochopit tvou lásku. Pane, sešli na nás svého Ducha Svatého, neboť tebe a všechno tvé můžeme poznat jen skrze Ducha Svatého, kterého jsi na začátku dal Adamovi, potom svatým prorokům a nakonec křesťanům. Dej, Pane, ať všechny národy pochopí tvou lásku a sladkost Ducha Svatého! Kéž lidé zapomenou na pozemské strasti, kéž zanechají všech špatností a přimknou se láskou k tobě, kéž žijí v míru a konají tvou vůli ke tvé slávě. Ó, Pane, učiň nás hodnými daru Ducha Svatého! Kéž chápeme tvou slávu a žijeme na zemi v míru a lásce, kéž není zloby ani válek, ani nepřátel, kéž vládne pouze láska a nejsou potřebná ani vojska, ani vězení a kéž se všem žije lehce na zemi. (Z knihy Moudrost Silvána z Athosu. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, str. 28.) Kněžské svěcení - Pavel Škarohlíd Během posledních 25 let se v Hejčíně vystřídala nejen pěkná řádka kněží, ale ještě větší množství ministrantů u oltáře. Možná je vůbec neregistrujete. Možná někoho z vás občas napad- 3

4 ne otázka, kampak se poděli ti, kteří tady nějaký čas sloužili u oltáře. Co nyní dělají, jak žijí, zda s opuštěním ministrantské služby neopustili i Pána Boha? Z jednoho takového ministranta, Pavla Škarohlída, který především v 90. letech minulého století sloužil u oltáře v Hejčíně, se stal trapistický mnich. V roce 2003 odešel do tehdy nově zbudovaného kláštera trapistů v Novém Dvoře. V roce 2010 složil věčné sliby, před dvěma lety přijal jáhenské svěcení a nyní o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude vysvěcen na kněze v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Termín jeho primiční mše svaté není zatím znám. Myslel jsem, že by to mohlo být na patrocinium kostela. Ale bohužel vzhledem k řádovým povinnostem to vypadá, že primiční mše svatá se uskuteční až někdy na podzim. Prosím pamatujme na něho v modlitbě. P. Marian Noc kostelů Stalo se již tradicí, že se naše farnost zapojuje do akce nazvané,,noc kostelů. I když jsme tak trochu znevýhodněni proti kostelům ve středu města, přišlo se podívat do našeho chrámu 4

5 přes 400 návštěvníků. Většina z nich se dožadovala vyhlídky z věže kostela. To byl okamžik, kdy jsme odkazovali na zcela jiný termín, a to na 7. června, kdy se bude možno z několika výškových budov v Olomouci porozhlédnout po okolí. Jeden z mnoha návštěvníků se nám také přiznal, že je praprapotomek z rodu zakladatele našeho kostela Leopolda Prečana a bydlí nedaleko. Přicházeli i z okolních vesnic. Někdo si přišel poslechnout varhany s flétnou, jiný obdivoval rozmanitost mramoru a někteří si zapálili svíčku či zvolili Slovo Boží pro svůj život, anebo uložili svou prosbu pod křížem. A co jsem si z toho odnesla já? Snad, že kostely nejsou lhostejné mnoha lidem, ať věřícím nebo nevěřícím, kteří tu hledají klid, kulturu a smysl života. Kéž by se Bůh dotknul jejich srdce. D. H. Foto Hana Vítková 5

6 Přednáška o karmelské řeholi a spiritualitě Hejčínský kostel není v tuto dobu v lešení ani zvenku ani zevnitř, ale přesto jsme v něm v sobotu 24. května byli na stavbě P. Felix Schandel, německý karmelitán působící teď v Kolíně nad Rýnem, ve své přednášce na téma Žije Hospodin a já před jeho tváří O karmelské řeholi a spiritualitě představil mimo jiné architekturu textu karmelské řehole, která pomáhá (řeholníkům i laikům) pravidlům lépe porozumět a podle nich žít. Zaměřil se na to, kdo karmelitánům pravidla pro život sepsal, kdo byli první karmelitánští poustevníci a co je jádrem jejich řehole. (Text řehole je mj. na webových stránkách První karmelitánští poustevníci pocházeli z Evropy a byli to velmi pravděpodobně jednak bývalí křižáci, kteří cítili, že dobývat zemi násilím není podle evangelia, a chtěli konat pokání, jednak poutníci do Svaté země, kteří zde chtěli žít zaměřeni na Krista, v poslušnosti vůči němu. Považovali se za pokračovatele jeruzalémské prvokřesťanské obce, která se společně s Pannou Marií modlila v očekávání vylití Ducha P. Felix s P. Gorazdem 6

7 Svatého. Duchovní napojení na Jeruzalém bylo podpořeno i zeměpisně tím, že pohoří Karmel je součástí hřbetu, který sahá až k Jeruzalému a Betlému. Samozřejmý byl i vztah k proroku Eliášovi, prvnímu poustevníku, vzoru života v Boží přítomnosti u Eliášova pramene karmelitáni sídlili. Protože nechtěli být sektou, ale společenstvím začleněným do církve, obrátili se (na začátku 13. stol.) na jeruzalémského patriarchu latinského obřadu Alberta, aby jim dal podle jejich záměru pravidla pro život, a měli štěstí : patriarcha Albert jim nepředepsal něco, co by třeba vyhovovalo jeho představám, ale naslouchal tomu, o co jejich společenství šlo. Pravidla pro život jim pak předal jako odpověď na jejich žádost v dopise. Napsal je stručně (24 článků) a v ústředních článcích (18 a 19) citujících různá místa Písma a zdůvodňujících nutnost obléci Boží zbroj použil obrazy vojenské zbroje, kterým bývalí křižáci dobře rozuměli. Obrazy (kromě obrázků na tabuli) používal při výkladu i otec Felix, když např. vysvětlil rozdíl mezi bdělostí vůči protivníku ďáblovi a strachem z něho na příkladu hasiče: bdělý hasič běží požár hasit, ustrašený hasič uteče. V diskusi přišla znovu řeč na násilí ve spojitosti s vírou, na přesídlení karmelitánů do Evropy po dobytí Svaté země Saracény, na mezináboženský dialog (hora Karmel je důležitá pro křesťany, židy i muslimy). Otec Gorazd, který přednášku tlumočil, na závěr znovu připomněl prvek dialogu že člověk hledá, jak následovat Krista, v dialogu. 7 M. K.

8 Svatá Marie od Vtělení Guyart Marie od Vtělení byla voršilka z Tours, mystička, autorka duchovních knih a misionářka Kanady. Do Quebeku přišla 1. srpna 1639, aby tam založila první klášter voršilek v Americe. Vynikající vychovatelka a učitelka měla vliv jak na francouzské osadníky, tak i na indiány, stala se vším pro všechny v nově vzniklé kolonii. Její četné dopisy posílané do Francie představují důležité dokumenty pro dějiny Kanady. Proto také byla nazvána Terezií Nového světa. Marie od Vtělení je uctívána v Kanadě jako Matka kanadské církve a jako Matka vlasti. Papež Jan Pavel II. ji vyhlásil za blahoslavenou 22. června Marie od Vtělení byla za svatou prohlášena papežem Františkem 3. dubna 2014, a to bez obvyklého kanonizačního procesu, díky kultu, žitému po několik století, tedy bez slavnostní ceremonie na náměstí Sv. Petra. Papež 24. dubna 2014 celebroval děkovnou mši svatou v chrámu sv. Petra. Její svátek se slaví 30. dubna. 8

9 Nahlédněme trochu do Mariina nitra a povzbuďme se její denní modlitbou: Věčný Otče, utíkám se k tobě skrze Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ono je mým životem, mou cestou a pravdou. Klaním se ti skrze Nejsvětější Srdce místo těch, kteří se ti neklanějí. Skrze ně tě miluji za ty, kdo tě nemilují, a vyznávám tě jako Boha místo těch, kteří z dobrovolné zaslepenosti tě nechtějí uznat. Srdcem Ježíšovým hradím tvé božské velebnosti všechno, čím je ti lidstvo povinno. V duchu procházím celým světem a hledám duše vykoupené předrahou krví svého Spasitele... s. Magdaléna Putování v České Kanadě V květnu jsem měla možnost zúčastnit se spolu s Terezkou Šumpíkovou, Vojtou Danišem, Sašou Rubešovou a otcem Gorazdem několikadenní akce Zaniklé vesnice nejsou němé, kterou už osmým rokem na Novobystřicku (poblíž Kostelního Vydří) organizují bratři karmelitáni spolu s učiteli a studenty gymnázia Přírodní škola. 9

10 Proč jsme se vydali putovat do této tzv. České Kanady? Nejen kvůli setkání se s živým bizonem. Šlo nám především o to, najít společně cestu k usmíření a opět navázat dobré vztahy s našimi sousedy z Rakouska. Po událostech, které se v tomto pohraničí po 2. světové válce odehrály, je to velmi citlivá záležitost. Zaniklé vesnice nejsou němé V pohraničním pásmu česko-rakouského území byly vesnice s německy mluvícím obyvatelstvem. My jsme se během putování zastavili v místech, kde stály vesnice Pernárec, Košlak (Koschlag), Kuní (Kain), Koštálkov a Romava. Každá vesnice měla svoji kapli. Místa, kde tehdy stály kaple a kapličky, dnes připo- 10

11 mínají dřevěné kříže. Přibližně uprostřed každé zaniklé obce je v češtině i němčině panel se stručnou historií vesnice. Kříže i panely tam byly postaveny při předchozích ročnících tohoto putování. Koncem května 1945 byli všichni obyvatelé z této oblasti odsunuti do Rakouska. Začátkem 50. let v souvislosti s budováním tzv. železné opony pak byly uvedené vesnice srovnány se zemí. Přitom první písemné zmínky o těchto obcích, náležejících k farnímu a poštovnímu úřadu ve Starém Městě pod Landštejnem, pochází již z 15. a 16. století. Na společnou pouť i s hosty z rakouské strany jsme se vydali 10. května Procházeli jsme zaniklé i okolní současné vesnice. Poslední úsek od Kříže smíření jsme šli lesem v procesí. V Romavě, tedy dnes v lese, kde se dříve nacházela tato vesnice, bylo putování zakončeno mší svatou. Po mši následovalo 11

12 velmi působivé sdílení pamětníků a ještě žijících rodáků z Romavy a okolí s námi a ostatními příchozími. Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat otci Gorazdovi, otci Václavovi a Františku Tichému za organizaci a duchovní doprovázení během celé poutě. Anička Srovnalová Vzpomínková akce na kapli sv. Josefa v Řepčíně Jak se již podrobně informovalo v květnovém Hejčínském oku, letos 26. června to bude již 110 let od slavnostního posvěcení kaple sv. Josefa v Řepčíně, která byla bohužel v roce 1973 zbourána. Vzpomínková akce se uskuteční v pátek 20. června v hodin na místě, kde stávala (na návsi na spojnici ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova). Na památku kapličky bude vztyčena mobilní zvonička. Akci doplní výstava fotografií kapličky, ale i historického Řepčína. Bude možné se vyjádřit též k chystanému záměru revitalizace náměstíčka. Od hodin následuje Řepčínský den na prostranství u parkoviště in-line okruhu v Řepčíně. Na programu Kaplička sv. Josefa v Řepčíně 12

13 bude kácení máje, soutěže spojené s kácením máje, různé soutěže pro děti, jízda koňmi taženým kočárem, nafukovací hrad, trampolína. To vše zdarma. K poslechu a tanci hraje od 18. hodiny skupina KARAMEL. Výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce Letos v červnu uplyne 260. let od posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce nad Moravou a zároveň 20 let od instalace a svěcení nových zvonů. Slavnostní mše svatá bude v neděli 29. června v 8.20 hodin. Po mši následuje pohoštění na farní zahradě. Je také připraven program pro děti. Kostel bude otevřen i se vstupem do věže ke zvonům v sobotu 28. června od 10 do 18 hodin a v neděli 29. června od 10 do 16 hodin. Po oba dny je také možné na faře shlédnout filmové záznamy ze života farnosti z dávné historie a výstavu pamětních věcí. Všichni jste srdečně zváni! P. Marian a farníci z Horky Stojany na kola Již delší čas ekonomická rada hejčínské farnosti uvažovala o instalaci stojanů na kola u kostela. Cyklisté vědí, že najít dob- 13

14 rý stojan, u něhož by kolo stálo stabilně a který by vyhovoval všem typům kol, je pořádná věda. Takový stojan potřebuje patřičnou výšku (přesně 80 cm podle Olina Chytilíka, místního odborného znalce z řad farníků), dostatečný manipulační prostor a snadné připevnění i s malým zámkem na kolo. Přitom nesmí přijít k úhoně vidlice či brzdy. Nemluvě o estetickém vzhledu, který by pasoval k architektuře kostela. Proto se na ekonomické radě farnosti dlouho několikrát vedla debata o podobě stojanů a též i o jejich umístění. Nakonec František Dvořák, člen ekonomické rady, při obchůzce Kovošrotu náhodně objevil něco, co by se nejlépe hodilo, a to za velmi dobrou cenu. V sobotu 24. května proběhla zdárná instalace stojanů. Brigádníci museli podstoupit nejistotu počasí, nenechali se odradit ani vydatným deštěm a nakonec zdárně ve večerních hodinách vše úspěšně dokončili. Vyjadřuji obdiv a vděčnost všem zúčastněným brigádníkům. Výsledek můžete posoudit sami. Jeden stojan je u vchodu do kaple Panny Marie, druhý u hlavního vchodu. V případě nedostatečné kapacity se k nim v budoucnu přidělají další. Ať tedy slouží všem, kdo přijíždějí na bohoslužbu na kole! Zároveň všem cyklistům vyprošuji ochranu andělů strážných na jejich cestách! P. Marian Výmalba kostela Minulý rok se díky cyrilometodějskému výročí podařilo získat finanční prostředky z dotací v celkové částce Kč, které byly použity na výmalbu bočních stěn hlavní lodě a pravé vedlejší lodě hejčínského kostela. Výmalba stála celkem Kč. 14

15 Letos jsme znovu žádali na příslušných místech, ale nebyli jsme již tolik úspěšní. Podařilo se nám získat z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností příspěvek ve výši Kč. S ekonomickou radou farnosti jsme se rozhodli, že by se malovala levá vedlejší loď kostela, na kterou se vloni již nedostalo. Náklady na tuto část budou ve výši Kč. Práce by začaly asi v polovině měsíce června. Po loňských zkušenostech bude potřeba před každou nedělí uklidit kostel. Obracím se tedy na Vás s prosbou o pomoc s úklidem kostela před nedělními bohoslužbami. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, ohlášky v kostele nebo na webu farnosti Předem děkuji. P. Marian INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mše svatá nebude ve čtvrtek 19. června a v sobotu 28. června. V neděli 22. června bude mše svatá pouze v 10 hodin. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 1. června v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. O prázdninách setkání nebudou. 15

16 Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. června dopoledne, další potom ve čtvrtek 3. července. V pátek 6. června si připomínáme sv. Pavlínu, patronku Olomouce. Nezapomeňme ji prosit o přímluvu za naše město. Od pátku 30. května probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Scházíme se k ní každý večer od 20 do 21 hodin v kapli Panny Marie. Vigilii slavnosti oslavíme v sobotu 7. června v 19 hodin v kostele. V neděli 8. června je slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka při bohoslužbách je určena na církevní školství. První svaté přijímání dětí bude v neděli 15. června: v Hejčíně při mši svaté v 10 hodin a v Horce při mši svaté v 8.20 hodin. Doprovázejme letošní prvokomunikanty k tomuto dni svou modlitbou. Farní spoření a sbírka na opravu kostela bude v neděli 15. června, o slavnosti Nejsvětější Trojice. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 17. června v hodin. Setkání seniorů proběhne ve středu 18. června v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. O slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 19. června nebude v hejčínském kostele mše svatá. Na pozvání otce arcibiskupa se připojíme ke slavení mše svaté v 18 hodin v chrámu sv. Mořice, po níž následuje průvod s Nejsvětější svátostí do chrámu sv. Michala. 16

17 Vzpomínková akce na kapli sv. Josefa se uskuteční v pátek 20. června v hodin na místě, kde dříve stávala (na spojnici ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova). Více podrobností uvnitř Oka (str. 12). Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 21. června od 9 hodin. Vzhledem k plánované výmalbě kostela může dojít ke změně času. Prosím sledujte nedělní ohlášky. Zároveň v tom čase proběhne příprava farní zahrady na farní guláš. Prosíme o hojnou účast. Děkujeme. V sobotu 21. června bude v olomoucké katedrále jáhenské svěcení. Kněžské svěcení je v sobotu 28. června. Mše svaté se svěceními začínají v 9.30 hodin. Modleme za nové svěcence i za nová duchovní povolání. Žeň je hojná, ale dělníků málo! Farní guláš se letos uskuteční v neděli 22. června na farní zahradě po skončení mše svaté v 10 hodin, při níž vstoupí do katechumenátu dospělí zájemci o křest. Nebude chybět tradiční soutěž o nejlepší buchtu. Vyplněný objednávkový lístek, který je k dispozici vzadu v kostele, odevzdejte prosím do neděle 8. června. Věci do tomboly přinášejte průběžně, nejlépe po mši svaté. Mše svatá o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude v hodin. V tento den je také kněžské svěcení Pavla Škarohlída v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční v neděli 29. června. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek 17

18 luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy. V Horce nad Moravou proběhne v neděli 29. června při mši svaté v 8.20 hodin oslava 260. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše. Více informací uvnitř Oka (str. 13). Pondělí 30. června je výročním dnem posvěcení olomoucké katedrály. V tento den při návštěvě katedrály lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme mší svatou v sobotu 5. července v 17 hodin. Hlavním celebrantem bude otec Josef Jančář, O.Carm. Při bohoslužbě bude zpívat Svatocecilský sbor pod vedením Jana Gottwalda. Zazní Láďa Kožušníček ( ): Glagolská mše, op. 21 (1907). Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 8. června. Bližší informace jsou na nebo na tel.: či u: 18

19 Smějeme se s redakční radou Murphyho zákon o dětech v kostele: V kostele děti vykřikují a všelijak zlobí zásadně do ztichlé atmosféry, nikoli do hřmění varhan. Dodatek psychoanalytika mgr. Pitválka: Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, jenomže jsou naučeni svůj destruktivní pud potlačovat. Detailní rozvedení Murphyho zákona o dětech v kostele: V nejposvátnější a nejusebranější chvíli během bohoslužeb se zpravidla ozve jeden z následujících nežádoucích zvuků: a) rána způsobená padajícím zpěvníkem či jiným kompaktním předmětem; b) srdceryvný pláč miminka, které v kočárku ztratilo někde dudlík; c) dunivé kopání dětských nožek do lavice; d) skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) paní X. Y., způsobené vaším čiperným dítkem; e) pád dítěte pod lavici a následný ohlušující řev; f) trouby jerišské aneb hloubkové čištění ucpaných nosních dutin něčí ratolesti; g) nevybíravé peskování ministrantů panem farářem, který zapomněl, že nechal zapnutý mikrofon; h) zvolání benjamínka místní vzorové křesťanské rodiny (během významné pomlky při kázání): Proč ten pán tolik křičí?!, případně (nejspíše při tiché modlitbě po sv. přijímání): Mamííí, kdy už bude konec? (Převzato z: 19

20 Dětský koutek Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, P. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 29. června 2014.

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Červen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ŘÍJEN 2014 Modlitba růžence může být, zvláště v říjnu, vhodnou odpovědí na válečné situace ve světě. Úvodní slovo Během měsíce

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Michael. č.3 / červen 2000. občasník farnosti Staré Město

Michael. č.3 / červen 2000. občasník farnosti Staré Město Michael občasník farnosti Staré Město č.3 / červen 2000 Během této doby milosti prosme Pannu Marii zcela zvláštním způsobem, aby nás naučila být tak lidskými, laskavými a pokornými, jako je ona. Maria,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více