Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014 NOC KOSTELŮ 2014

2 Úvodní slovo Měsíc červen, který je před námi, bývá zpravidla bohatý na události. Chod mnohých rodin a domácností je zasažen a ovlivněn blížícím se koncem školního roku. Nejen školní výlety a pobyty v přírodě, ale především uzavírání klasifikace, pro někoho ještě maturity, přijímací zkoušky, zkouškové období či státnice. Nemluvě o osobních událostech každého z nás či dění ve společnosti. Chtěl bych naši pozornost nasměrovat na události, které budeme prožívat ve farnosti. Jsou nám nabídnuty jako pomoc, abychom více zakořenili v Ježíši a s pomocí jeho Ducha prošli vším, co nás jako děti Otce čeká, a zjevila se na nás jeho sláva. V červnu nás tedy čeká první svaté přijímání dětí (15. 6.), slavnost Těla a Krve Páně (19. 6.), slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (27. 6.), kněžské svěcení našeho farníka Pavla Škarohlída v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii (27. 6.). Významnou událostí určitě bude i tradiční farní guláš (22. 6.) nebo vzpomínková akce na kapli sv. Josefa v Řepčíně (20. 6.). Nejbližší událostí jsou Letnice slavnost Seslání Ducha Svatého (8. 6.), které začínají vigilií již v sobotu večer. V čase, kdy vychází Oko, jsme na začátku devítidenní modlitby svatodušní novény. Ježíš, když připravoval učedníky na příchod Ducha, tak jim mimo jiné řekl: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Jan 14,16 17) Přeji Vám, abyste měli zájem a byli otevřeni pro přijetí Ducha Svatého, aby nebyl jen s vámi, ale i ve vás. Ať jste plní Ježíšova Ducha, Ducha Božího! P. Marian 2

3 Modlitba Silvána z Athosu o Ducha Svatého Milostivý Pane, dej svou milost všem lidem na zemi, aby tě poznali, neboť bez tvého Ducha Svatého tě člověk nemůže poznat a pochopit tvou lásku. Pane, sešli na nás svého Ducha Svatého, neboť tebe a všechno tvé můžeme poznat jen skrze Ducha Svatého, kterého jsi na začátku dal Adamovi, potom svatým prorokům a nakonec křesťanům. Dej, Pane, ať všechny národy pochopí tvou lásku a sladkost Ducha Svatého! Kéž lidé zapomenou na pozemské strasti, kéž zanechají všech špatností a přimknou se láskou k tobě, kéž žijí v míru a konají tvou vůli ke tvé slávě. Ó, Pane, učiň nás hodnými daru Ducha Svatého! Kéž chápeme tvou slávu a žijeme na zemi v míru a lásce, kéž není zloby ani válek, ani nepřátel, kéž vládne pouze láska a nejsou potřebná ani vojska, ani vězení a kéž se všem žije lehce na zemi. (Z knihy Moudrost Silvána z Athosu. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, str. 28.) Kněžské svěcení - Pavel Škarohlíd Během posledních 25 let se v Hejčíně vystřídala nejen pěkná řádka kněží, ale ještě větší množství ministrantů u oltáře. Možná je vůbec neregistrujete. Možná někoho z vás občas napad- 3

4 ne otázka, kampak se poděli ti, kteří tady nějaký čas sloužili u oltáře. Co nyní dělají, jak žijí, zda s opuštěním ministrantské služby neopustili i Pána Boha? Z jednoho takového ministranta, Pavla Škarohlída, který především v 90. letech minulého století sloužil u oltáře v Hejčíně, se stal trapistický mnich. V roce 2003 odešel do tehdy nově zbudovaného kláštera trapistů v Novém Dvoře. V roce 2010 složil věčné sliby, před dvěma lety přijal jáhenské svěcení a nyní o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude vysvěcen na kněze v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Termín jeho primiční mše svaté není zatím znám. Myslel jsem, že by to mohlo být na patrocinium kostela. Ale bohužel vzhledem k řádovým povinnostem to vypadá, že primiční mše svatá se uskuteční až někdy na podzim. Prosím pamatujme na něho v modlitbě. P. Marian Noc kostelů Stalo se již tradicí, že se naše farnost zapojuje do akce nazvané,,noc kostelů. I když jsme tak trochu znevýhodněni proti kostelům ve středu města, přišlo se podívat do našeho chrámu 4

5 přes 400 návštěvníků. Většina z nich se dožadovala vyhlídky z věže kostela. To byl okamžik, kdy jsme odkazovali na zcela jiný termín, a to na 7. června, kdy se bude možno z několika výškových budov v Olomouci porozhlédnout po okolí. Jeden z mnoha návštěvníků se nám také přiznal, že je praprapotomek z rodu zakladatele našeho kostela Leopolda Prečana a bydlí nedaleko. Přicházeli i z okolních vesnic. Někdo si přišel poslechnout varhany s flétnou, jiný obdivoval rozmanitost mramoru a někteří si zapálili svíčku či zvolili Slovo Boží pro svůj život, anebo uložili svou prosbu pod křížem. A co jsem si z toho odnesla já? Snad, že kostely nejsou lhostejné mnoha lidem, ať věřícím nebo nevěřícím, kteří tu hledají klid, kulturu a smysl života. Kéž by se Bůh dotknul jejich srdce. D. H. Foto Hana Vítková 5

6 Přednáška o karmelské řeholi a spiritualitě Hejčínský kostel není v tuto dobu v lešení ani zvenku ani zevnitř, ale přesto jsme v něm v sobotu 24. května byli na stavbě P. Felix Schandel, německý karmelitán působící teď v Kolíně nad Rýnem, ve své přednášce na téma Žije Hospodin a já před jeho tváří O karmelské řeholi a spiritualitě představil mimo jiné architekturu textu karmelské řehole, která pomáhá (řeholníkům i laikům) pravidlům lépe porozumět a podle nich žít. Zaměřil se na to, kdo karmelitánům pravidla pro život sepsal, kdo byli první karmelitánští poustevníci a co je jádrem jejich řehole. (Text řehole je mj. na webových stránkách První karmelitánští poustevníci pocházeli z Evropy a byli to velmi pravděpodobně jednak bývalí křižáci, kteří cítili, že dobývat zemi násilím není podle evangelia, a chtěli konat pokání, jednak poutníci do Svaté země, kteří zde chtěli žít zaměřeni na Krista, v poslušnosti vůči němu. Považovali se za pokračovatele jeruzalémské prvokřesťanské obce, která se společně s Pannou Marií modlila v očekávání vylití Ducha P. Felix s P. Gorazdem 6

7 Svatého. Duchovní napojení na Jeruzalém bylo podpořeno i zeměpisně tím, že pohoří Karmel je součástí hřbetu, který sahá až k Jeruzalému a Betlému. Samozřejmý byl i vztah k proroku Eliášovi, prvnímu poustevníku, vzoru života v Boží přítomnosti u Eliášova pramene karmelitáni sídlili. Protože nechtěli být sektou, ale společenstvím začleněným do církve, obrátili se (na začátku 13. stol.) na jeruzalémského patriarchu latinského obřadu Alberta, aby jim dal podle jejich záměru pravidla pro život, a měli štěstí : patriarcha Albert jim nepředepsal něco, co by třeba vyhovovalo jeho představám, ale naslouchal tomu, o co jejich společenství šlo. Pravidla pro život jim pak předal jako odpověď na jejich žádost v dopise. Napsal je stručně (24 článků) a v ústředních článcích (18 a 19) citujících různá místa Písma a zdůvodňujících nutnost obléci Boží zbroj použil obrazy vojenské zbroje, kterým bývalí křižáci dobře rozuměli. Obrazy (kromě obrázků na tabuli) používal při výkladu i otec Felix, když např. vysvětlil rozdíl mezi bdělostí vůči protivníku ďáblovi a strachem z něho na příkladu hasiče: bdělý hasič běží požár hasit, ustrašený hasič uteče. V diskusi přišla znovu řeč na násilí ve spojitosti s vírou, na přesídlení karmelitánů do Evropy po dobytí Svaté země Saracény, na mezináboženský dialog (hora Karmel je důležitá pro křesťany, židy i muslimy). Otec Gorazd, který přednášku tlumočil, na závěr znovu připomněl prvek dialogu že člověk hledá, jak následovat Krista, v dialogu. 7 M. K.

8 Svatá Marie od Vtělení Guyart Marie od Vtělení byla voršilka z Tours, mystička, autorka duchovních knih a misionářka Kanady. Do Quebeku přišla 1. srpna 1639, aby tam založila první klášter voršilek v Americe. Vynikající vychovatelka a učitelka měla vliv jak na francouzské osadníky, tak i na indiány, stala se vším pro všechny v nově vzniklé kolonii. Její četné dopisy posílané do Francie představují důležité dokumenty pro dějiny Kanady. Proto také byla nazvána Terezií Nového světa. Marie od Vtělení je uctívána v Kanadě jako Matka kanadské církve a jako Matka vlasti. Papež Jan Pavel II. ji vyhlásil za blahoslavenou 22. června Marie od Vtělení byla za svatou prohlášena papežem Františkem 3. dubna 2014, a to bez obvyklého kanonizačního procesu, díky kultu, žitému po několik století, tedy bez slavnostní ceremonie na náměstí Sv. Petra. Papež 24. dubna 2014 celebroval děkovnou mši svatou v chrámu sv. Petra. Její svátek se slaví 30. dubna. 8

9 Nahlédněme trochu do Mariina nitra a povzbuďme se její denní modlitbou: Věčný Otče, utíkám se k tobě skrze Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ono je mým životem, mou cestou a pravdou. Klaním se ti skrze Nejsvětější Srdce místo těch, kteří se ti neklanějí. Skrze ně tě miluji za ty, kdo tě nemilují, a vyznávám tě jako Boha místo těch, kteří z dobrovolné zaslepenosti tě nechtějí uznat. Srdcem Ježíšovým hradím tvé božské velebnosti všechno, čím je ti lidstvo povinno. V duchu procházím celým světem a hledám duše vykoupené předrahou krví svého Spasitele... s. Magdaléna Putování v České Kanadě V květnu jsem měla možnost zúčastnit se spolu s Terezkou Šumpíkovou, Vojtou Danišem, Sašou Rubešovou a otcem Gorazdem několikadenní akce Zaniklé vesnice nejsou němé, kterou už osmým rokem na Novobystřicku (poblíž Kostelního Vydří) organizují bratři karmelitáni spolu s učiteli a studenty gymnázia Přírodní škola. 9

10 Proč jsme se vydali putovat do této tzv. České Kanady? Nejen kvůli setkání se s živým bizonem. Šlo nám především o to, najít společně cestu k usmíření a opět navázat dobré vztahy s našimi sousedy z Rakouska. Po událostech, které se v tomto pohraničí po 2. světové válce odehrály, je to velmi citlivá záležitost. Zaniklé vesnice nejsou němé V pohraničním pásmu česko-rakouského území byly vesnice s německy mluvícím obyvatelstvem. My jsme se během putování zastavili v místech, kde stály vesnice Pernárec, Košlak (Koschlag), Kuní (Kain), Koštálkov a Romava. Každá vesnice měla svoji kapli. Místa, kde tehdy stály kaple a kapličky, dnes připo- 10

11 mínají dřevěné kříže. Přibližně uprostřed každé zaniklé obce je v češtině i němčině panel se stručnou historií vesnice. Kříže i panely tam byly postaveny při předchozích ročnících tohoto putování. Koncem května 1945 byli všichni obyvatelé z této oblasti odsunuti do Rakouska. Začátkem 50. let v souvislosti s budováním tzv. železné opony pak byly uvedené vesnice srovnány se zemí. Přitom první písemné zmínky o těchto obcích, náležejících k farnímu a poštovnímu úřadu ve Starém Městě pod Landštejnem, pochází již z 15. a 16. století. Na společnou pouť i s hosty z rakouské strany jsme se vydali 10. května Procházeli jsme zaniklé i okolní současné vesnice. Poslední úsek od Kříže smíření jsme šli lesem v procesí. V Romavě, tedy dnes v lese, kde se dříve nacházela tato vesnice, bylo putování zakončeno mší svatou. Po mši následovalo 11

12 velmi působivé sdílení pamětníků a ještě žijících rodáků z Romavy a okolí s námi a ostatními příchozími. Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat otci Gorazdovi, otci Václavovi a Františku Tichému za organizaci a duchovní doprovázení během celé poutě. Anička Srovnalová Vzpomínková akce na kapli sv. Josefa v Řepčíně Jak se již podrobně informovalo v květnovém Hejčínském oku, letos 26. června to bude již 110 let od slavnostního posvěcení kaple sv. Josefa v Řepčíně, která byla bohužel v roce 1973 zbourána. Vzpomínková akce se uskuteční v pátek 20. června v hodin na místě, kde stávala (na návsi na spojnici ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova). Na památku kapličky bude vztyčena mobilní zvonička. Akci doplní výstava fotografií kapličky, ale i historického Řepčína. Bude možné se vyjádřit též k chystanému záměru revitalizace náměstíčka. Od hodin následuje Řepčínský den na prostranství u parkoviště in-line okruhu v Řepčíně. Na programu Kaplička sv. Josefa v Řepčíně 12

13 bude kácení máje, soutěže spojené s kácením máje, různé soutěže pro děti, jízda koňmi taženým kočárem, nafukovací hrad, trampolína. To vše zdarma. K poslechu a tanci hraje od 18. hodiny skupina KARAMEL. Výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce Letos v červnu uplyne 260. let od posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce nad Moravou a zároveň 20 let od instalace a svěcení nových zvonů. Slavnostní mše svatá bude v neděli 29. června v 8.20 hodin. Po mši následuje pohoštění na farní zahradě. Je také připraven program pro děti. Kostel bude otevřen i se vstupem do věže ke zvonům v sobotu 28. června od 10 do 18 hodin a v neděli 29. června od 10 do 16 hodin. Po oba dny je také možné na faře shlédnout filmové záznamy ze života farnosti z dávné historie a výstavu pamětních věcí. Všichni jste srdečně zváni! P. Marian a farníci z Horky Stojany na kola Již delší čas ekonomická rada hejčínské farnosti uvažovala o instalaci stojanů na kola u kostela. Cyklisté vědí, že najít dob- 13

14 rý stojan, u něhož by kolo stálo stabilně a který by vyhovoval všem typům kol, je pořádná věda. Takový stojan potřebuje patřičnou výšku (přesně 80 cm podle Olina Chytilíka, místního odborného znalce z řad farníků), dostatečný manipulační prostor a snadné připevnění i s malým zámkem na kolo. Přitom nesmí přijít k úhoně vidlice či brzdy. Nemluvě o estetickém vzhledu, který by pasoval k architektuře kostela. Proto se na ekonomické radě farnosti dlouho několikrát vedla debata o podobě stojanů a též i o jejich umístění. Nakonec František Dvořák, člen ekonomické rady, při obchůzce Kovošrotu náhodně objevil něco, co by se nejlépe hodilo, a to za velmi dobrou cenu. V sobotu 24. května proběhla zdárná instalace stojanů. Brigádníci museli podstoupit nejistotu počasí, nenechali se odradit ani vydatným deštěm a nakonec zdárně ve večerních hodinách vše úspěšně dokončili. Vyjadřuji obdiv a vděčnost všem zúčastněným brigádníkům. Výsledek můžete posoudit sami. Jeden stojan je u vchodu do kaple Panny Marie, druhý u hlavního vchodu. V případě nedostatečné kapacity se k nim v budoucnu přidělají další. Ať tedy slouží všem, kdo přijíždějí na bohoslužbu na kole! Zároveň všem cyklistům vyprošuji ochranu andělů strážných na jejich cestách! P. Marian Výmalba kostela Minulý rok se díky cyrilometodějskému výročí podařilo získat finanční prostředky z dotací v celkové částce Kč, které byly použity na výmalbu bočních stěn hlavní lodě a pravé vedlejší lodě hejčínského kostela. Výmalba stála celkem Kč. 14

15 Letos jsme znovu žádali na příslušných místech, ale nebyli jsme již tolik úspěšní. Podařilo se nám získat z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností příspěvek ve výši Kč. S ekonomickou radou farnosti jsme se rozhodli, že by se malovala levá vedlejší loď kostela, na kterou se vloni již nedostalo. Náklady na tuto část budou ve výši Kč. Práce by začaly asi v polovině měsíce června. Po loňských zkušenostech bude potřeba před každou nedělí uklidit kostel. Obracím se tedy na Vás s prosbou o pomoc s úklidem kostela před nedělními bohoslužbami. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, ohlášky v kostele nebo na webu farnosti Předem děkuji. P. Marian INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mše svatá nebude ve čtvrtek 19. června a v sobotu 28. června. V neděli 22. června bude mše svatá pouze v 10 hodin. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 1. června v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. O prázdninách setkání nebudou. 15

16 Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. června dopoledne, další potom ve čtvrtek 3. července. V pátek 6. června si připomínáme sv. Pavlínu, patronku Olomouce. Nezapomeňme ji prosit o přímluvu za naše město. Od pátku 30. května probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Scházíme se k ní každý večer od 20 do 21 hodin v kapli Panny Marie. Vigilii slavnosti oslavíme v sobotu 7. června v 19 hodin v kostele. V neděli 8. června je slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka při bohoslužbách je určena na církevní školství. První svaté přijímání dětí bude v neděli 15. června: v Hejčíně při mši svaté v 10 hodin a v Horce při mši svaté v 8.20 hodin. Doprovázejme letošní prvokomunikanty k tomuto dni svou modlitbou. Farní spoření a sbírka na opravu kostela bude v neděli 15. června, o slavnosti Nejsvětější Trojice. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 17. června v hodin. Setkání seniorů proběhne ve středu 18. června v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. O slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 19. června nebude v hejčínském kostele mše svatá. Na pozvání otce arcibiskupa se připojíme ke slavení mše svaté v 18 hodin v chrámu sv. Mořice, po níž následuje průvod s Nejsvětější svátostí do chrámu sv. Michala. 16

17 Vzpomínková akce na kapli sv. Josefa se uskuteční v pátek 20. června v hodin na místě, kde dříve stávala (na spojnici ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova). Více podrobností uvnitř Oka (str. 12). Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 21. června od 9 hodin. Vzhledem k plánované výmalbě kostela může dojít ke změně času. Prosím sledujte nedělní ohlášky. Zároveň v tom čase proběhne příprava farní zahrady na farní guláš. Prosíme o hojnou účast. Děkujeme. V sobotu 21. června bude v olomoucké katedrále jáhenské svěcení. Kněžské svěcení je v sobotu 28. června. Mše svaté se svěceními začínají v 9.30 hodin. Modleme za nové svěcence i za nová duchovní povolání. Žeň je hojná, ale dělníků málo! Farní guláš se letos uskuteční v neděli 22. června na farní zahradě po skončení mše svaté v 10 hodin, při níž vstoupí do katechumenátu dospělí zájemci o křest. Nebude chybět tradiční soutěž o nejlepší buchtu. Vyplněný objednávkový lístek, který je k dispozici vzadu v kostele, odevzdejte prosím do neděle 8. června. Věci do tomboly přinášejte průběžně, nejlépe po mši svaté. Mše svatá o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude v hodin. V tento den je také kněžské svěcení Pavla Škarohlída v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční v neděli 29. června. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek 17

18 luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy. V Horce nad Moravou proběhne v neděli 29. června při mši svaté v 8.20 hodin oslava 260. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše. Více informací uvnitř Oka (str. 13). Pondělí 30. června je výročním dnem posvěcení olomoucké katedrály. V tento den při návštěvě katedrály lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme mší svatou v sobotu 5. července v 17 hodin. Hlavním celebrantem bude otec Josef Jančář, O.Carm. Při bohoslužbě bude zpívat Svatocecilský sbor pod vedením Jana Gottwalda. Zazní Láďa Kožušníček ( ): Glagolská mše, op. 21 (1907). Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 8. června. Bližší informace jsou na nebo na tel.: či u: 18

19 Smějeme se s redakční radou Murphyho zákon o dětech v kostele: V kostele děti vykřikují a všelijak zlobí zásadně do ztichlé atmosféry, nikoli do hřmění varhan. Dodatek psychoanalytika mgr. Pitválka: Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, jenomže jsou naučeni svůj destruktivní pud potlačovat. Detailní rozvedení Murphyho zákona o dětech v kostele: V nejposvátnější a nejusebranější chvíli během bohoslužeb se zpravidla ozve jeden z následujících nežádoucích zvuků: a) rána způsobená padajícím zpěvníkem či jiným kompaktním předmětem; b) srdceryvný pláč miminka, které v kočárku ztratilo někde dudlík; c) dunivé kopání dětských nožek do lavice; d) skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) paní X. Y., způsobené vaším čiperným dítkem; e) pád dítěte pod lavici a následný ohlušující řev; f) trouby jerišské aneb hloubkové čištění ucpaných nosních dutin něčí ratolesti; g) nevybíravé peskování ministrantů panem farářem, který zapomněl, že nechal zapnutý mikrofon; h) zvolání benjamínka místní vzorové křesťanské rodiny (během významné pomlky při kázání): Proč ten pán tolik křičí?!, případně (nejspíše při tiché modlitbě po sv. přijímání): Mamííí, kdy už bude konec? (Převzato z: 19

20 Dětský koutek Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, P. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 29. června 2014.

Hejčínské OKO BŘEZEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO BŘEZEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně BŘEZEN 2015 Reliéf z náhrobku arcibiskupa Prečana (krypta hejčínského kostela) Úvodní slovo Svatá Terezie z Avily, jejíž 500. výročí

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2014 Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2 Úvodní slovo Na začátku listopadu prožíváme období tzv.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Hejčínské OKO ÚNOR 2015. Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO ÚNOR 2015. Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ÚNOR 2015 Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Úvodní slovo Pokud jste si přečetli minulé číslo Hejčínského

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Farní zpravodaj. Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem. OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str.

Farní zpravodaj. Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem. OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str. Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm VII. ročník LISTOPAD číslo 5 ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem str. 4 OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str. 10 Před letošními svátky vyjde ještě

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Prokopův kamenný kříž se po třiceti letech vrátil. Z obsahu čísla

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Prokopův kamenný kříž se po třiceti letech vrátil. Z obsahu čísla Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 6, ročník XX Neděle 25. října 2009 Z obsahu čísla Víte více o osudech otrokovických křížů Symbol kříže na vlajkách Pozvánka do knihovny

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

život farností 1 Naše kostely II ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007

život farností 1 Naše kostely II ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007 život farností 1 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007 To t a d y j e š t ě c hy b ě l o, řekli si někteří, když jsem o Vánocích z krabice vytáhl

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více