Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014 NOC KOSTELŮ 2014

2 Úvodní slovo Měsíc červen, který je před námi, bývá zpravidla bohatý na události. Chod mnohých rodin a domácností je zasažen a ovlivněn blížícím se koncem školního roku. Nejen školní výlety a pobyty v přírodě, ale především uzavírání klasifikace, pro někoho ještě maturity, přijímací zkoušky, zkouškové období či státnice. Nemluvě o osobních událostech každého z nás či dění ve společnosti. Chtěl bych naši pozornost nasměrovat na události, které budeme prožívat ve farnosti. Jsou nám nabídnuty jako pomoc, abychom více zakořenili v Ježíši a s pomocí jeho Ducha prošli vším, co nás jako děti Otce čeká, a zjevila se na nás jeho sláva. V červnu nás tedy čeká první svaté přijímání dětí (15. 6.), slavnost Těla a Krve Páně (19. 6.), slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (27. 6.), kněžské svěcení našeho farníka Pavla Škarohlída v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii (27. 6.). Významnou událostí určitě bude i tradiční farní guláš (22. 6.) nebo vzpomínková akce na kapli sv. Josefa v Řepčíně (20. 6.). Nejbližší událostí jsou Letnice slavnost Seslání Ducha Svatého (8. 6.), které začínají vigilií již v sobotu večer. V čase, kdy vychází Oko, jsme na začátku devítidenní modlitby svatodušní novény. Ježíš, když připravoval učedníky na příchod Ducha, tak jim mimo jiné řekl: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Jan 14,16 17) Přeji Vám, abyste měli zájem a byli otevřeni pro přijetí Ducha Svatého, aby nebyl jen s vámi, ale i ve vás. Ať jste plní Ježíšova Ducha, Ducha Božího! P. Marian 2

3 Modlitba Silvána z Athosu o Ducha Svatého Milostivý Pane, dej svou milost všem lidem na zemi, aby tě poznali, neboť bez tvého Ducha Svatého tě člověk nemůže poznat a pochopit tvou lásku. Pane, sešli na nás svého Ducha Svatého, neboť tebe a všechno tvé můžeme poznat jen skrze Ducha Svatého, kterého jsi na začátku dal Adamovi, potom svatým prorokům a nakonec křesťanům. Dej, Pane, ať všechny národy pochopí tvou lásku a sladkost Ducha Svatého! Kéž lidé zapomenou na pozemské strasti, kéž zanechají všech špatností a přimknou se láskou k tobě, kéž žijí v míru a konají tvou vůli ke tvé slávě. Ó, Pane, učiň nás hodnými daru Ducha Svatého! Kéž chápeme tvou slávu a žijeme na zemi v míru a lásce, kéž není zloby ani válek, ani nepřátel, kéž vládne pouze láska a nejsou potřebná ani vojska, ani vězení a kéž se všem žije lehce na zemi. (Z knihy Moudrost Silvána z Athosu. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, str. 28.) Kněžské svěcení - Pavel Škarohlíd Během posledních 25 let se v Hejčíně vystřídala nejen pěkná řádka kněží, ale ještě větší množství ministrantů u oltáře. Možná je vůbec neregistrujete. Možná někoho z vás občas napad- 3

4 ne otázka, kampak se poděli ti, kteří tady nějaký čas sloužili u oltáře. Co nyní dělají, jak žijí, zda s opuštěním ministrantské služby neopustili i Pána Boha? Z jednoho takového ministranta, Pavla Škarohlída, který především v 90. letech minulého století sloužil u oltáře v Hejčíně, se stal trapistický mnich. V roce 2003 odešel do tehdy nově zbudovaného kláštera trapistů v Novém Dvoře. V roce 2010 složil věčné sliby, před dvěma lety přijal jáhenské svěcení a nyní o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude vysvěcen na kněze v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Termín jeho primiční mše svaté není zatím znám. Myslel jsem, že by to mohlo být na patrocinium kostela. Ale bohužel vzhledem k řádovým povinnostem to vypadá, že primiční mše svatá se uskuteční až někdy na podzim. Prosím pamatujme na něho v modlitbě. P. Marian Noc kostelů Stalo se již tradicí, že se naše farnost zapojuje do akce nazvané,,noc kostelů. I když jsme tak trochu znevýhodněni proti kostelům ve středu města, přišlo se podívat do našeho chrámu 4

5 přes 400 návštěvníků. Většina z nich se dožadovala vyhlídky z věže kostela. To byl okamžik, kdy jsme odkazovali na zcela jiný termín, a to na 7. června, kdy se bude možno z několika výškových budov v Olomouci porozhlédnout po okolí. Jeden z mnoha návštěvníků se nám také přiznal, že je praprapotomek z rodu zakladatele našeho kostela Leopolda Prečana a bydlí nedaleko. Přicházeli i z okolních vesnic. Někdo si přišel poslechnout varhany s flétnou, jiný obdivoval rozmanitost mramoru a někteří si zapálili svíčku či zvolili Slovo Boží pro svůj život, anebo uložili svou prosbu pod křížem. A co jsem si z toho odnesla já? Snad, že kostely nejsou lhostejné mnoha lidem, ať věřícím nebo nevěřícím, kteří tu hledají klid, kulturu a smysl života. Kéž by se Bůh dotknul jejich srdce. D. H. Foto Hana Vítková 5

6 Přednáška o karmelské řeholi a spiritualitě Hejčínský kostel není v tuto dobu v lešení ani zvenku ani zevnitř, ale přesto jsme v něm v sobotu 24. května byli na stavbě P. Felix Schandel, německý karmelitán působící teď v Kolíně nad Rýnem, ve své přednášce na téma Žije Hospodin a já před jeho tváří O karmelské řeholi a spiritualitě představil mimo jiné architekturu textu karmelské řehole, která pomáhá (řeholníkům i laikům) pravidlům lépe porozumět a podle nich žít. Zaměřil se na to, kdo karmelitánům pravidla pro život sepsal, kdo byli první karmelitánští poustevníci a co je jádrem jejich řehole. (Text řehole je mj. na webových stránkách První karmelitánští poustevníci pocházeli z Evropy a byli to velmi pravděpodobně jednak bývalí křižáci, kteří cítili, že dobývat zemi násilím není podle evangelia, a chtěli konat pokání, jednak poutníci do Svaté země, kteří zde chtěli žít zaměřeni na Krista, v poslušnosti vůči němu. Považovali se za pokračovatele jeruzalémské prvokřesťanské obce, která se společně s Pannou Marií modlila v očekávání vylití Ducha P. Felix s P. Gorazdem 6

7 Svatého. Duchovní napojení na Jeruzalém bylo podpořeno i zeměpisně tím, že pohoří Karmel je součástí hřbetu, který sahá až k Jeruzalému a Betlému. Samozřejmý byl i vztah k proroku Eliášovi, prvnímu poustevníku, vzoru života v Boží přítomnosti u Eliášova pramene karmelitáni sídlili. Protože nechtěli být sektou, ale společenstvím začleněným do církve, obrátili se (na začátku 13. stol.) na jeruzalémského patriarchu latinského obřadu Alberta, aby jim dal podle jejich záměru pravidla pro život, a měli štěstí : patriarcha Albert jim nepředepsal něco, co by třeba vyhovovalo jeho představám, ale naslouchal tomu, o co jejich společenství šlo. Pravidla pro život jim pak předal jako odpověď na jejich žádost v dopise. Napsal je stručně (24 článků) a v ústředních článcích (18 a 19) citujících různá místa Písma a zdůvodňujících nutnost obléci Boží zbroj použil obrazy vojenské zbroje, kterým bývalí křižáci dobře rozuměli. Obrazy (kromě obrázků na tabuli) používal při výkladu i otec Felix, když např. vysvětlil rozdíl mezi bdělostí vůči protivníku ďáblovi a strachem z něho na příkladu hasiče: bdělý hasič běží požár hasit, ustrašený hasič uteče. V diskusi přišla znovu řeč na násilí ve spojitosti s vírou, na přesídlení karmelitánů do Evropy po dobytí Svaté země Saracény, na mezináboženský dialog (hora Karmel je důležitá pro křesťany, židy i muslimy). Otec Gorazd, který přednášku tlumočil, na závěr znovu připomněl prvek dialogu že člověk hledá, jak následovat Krista, v dialogu. 7 M. K.

8 Svatá Marie od Vtělení Guyart Marie od Vtělení byla voršilka z Tours, mystička, autorka duchovních knih a misionářka Kanady. Do Quebeku přišla 1. srpna 1639, aby tam založila první klášter voršilek v Americe. Vynikající vychovatelka a učitelka měla vliv jak na francouzské osadníky, tak i na indiány, stala se vším pro všechny v nově vzniklé kolonii. Její četné dopisy posílané do Francie představují důležité dokumenty pro dějiny Kanady. Proto také byla nazvána Terezií Nového světa. Marie od Vtělení je uctívána v Kanadě jako Matka kanadské církve a jako Matka vlasti. Papež Jan Pavel II. ji vyhlásil za blahoslavenou 22. června Marie od Vtělení byla za svatou prohlášena papežem Františkem 3. dubna 2014, a to bez obvyklého kanonizačního procesu, díky kultu, žitému po několik století, tedy bez slavnostní ceremonie na náměstí Sv. Petra. Papež 24. dubna 2014 celebroval děkovnou mši svatou v chrámu sv. Petra. Její svátek se slaví 30. dubna. 8

9 Nahlédněme trochu do Mariina nitra a povzbuďme se její denní modlitbou: Věčný Otče, utíkám se k tobě skrze Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ono je mým životem, mou cestou a pravdou. Klaním se ti skrze Nejsvětější Srdce místo těch, kteří se ti neklanějí. Skrze ně tě miluji za ty, kdo tě nemilují, a vyznávám tě jako Boha místo těch, kteří z dobrovolné zaslepenosti tě nechtějí uznat. Srdcem Ježíšovým hradím tvé božské velebnosti všechno, čím je ti lidstvo povinno. V duchu procházím celým světem a hledám duše vykoupené předrahou krví svého Spasitele... s. Magdaléna Putování v České Kanadě V květnu jsem měla možnost zúčastnit se spolu s Terezkou Šumpíkovou, Vojtou Danišem, Sašou Rubešovou a otcem Gorazdem několikadenní akce Zaniklé vesnice nejsou němé, kterou už osmým rokem na Novobystřicku (poblíž Kostelního Vydří) organizují bratři karmelitáni spolu s učiteli a studenty gymnázia Přírodní škola. 9

10 Proč jsme se vydali putovat do této tzv. České Kanady? Nejen kvůli setkání se s živým bizonem. Šlo nám především o to, najít společně cestu k usmíření a opět navázat dobré vztahy s našimi sousedy z Rakouska. Po událostech, které se v tomto pohraničí po 2. světové válce odehrály, je to velmi citlivá záležitost. Zaniklé vesnice nejsou němé V pohraničním pásmu česko-rakouského území byly vesnice s německy mluvícím obyvatelstvem. My jsme se během putování zastavili v místech, kde stály vesnice Pernárec, Košlak (Koschlag), Kuní (Kain), Koštálkov a Romava. Každá vesnice měla svoji kapli. Místa, kde tehdy stály kaple a kapličky, dnes připo- 10

11 mínají dřevěné kříže. Přibližně uprostřed každé zaniklé obce je v češtině i němčině panel se stručnou historií vesnice. Kříže i panely tam byly postaveny při předchozích ročnících tohoto putování. Koncem května 1945 byli všichni obyvatelé z této oblasti odsunuti do Rakouska. Začátkem 50. let v souvislosti s budováním tzv. železné opony pak byly uvedené vesnice srovnány se zemí. Přitom první písemné zmínky o těchto obcích, náležejících k farnímu a poštovnímu úřadu ve Starém Městě pod Landštejnem, pochází již z 15. a 16. století. Na společnou pouť i s hosty z rakouské strany jsme se vydali 10. května Procházeli jsme zaniklé i okolní současné vesnice. Poslední úsek od Kříže smíření jsme šli lesem v procesí. V Romavě, tedy dnes v lese, kde se dříve nacházela tato vesnice, bylo putování zakončeno mší svatou. Po mši následovalo 11

12 velmi působivé sdílení pamětníků a ještě žijících rodáků z Romavy a okolí s námi a ostatními příchozími. Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat otci Gorazdovi, otci Václavovi a Františku Tichému za organizaci a duchovní doprovázení během celé poutě. Anička Srovnalová Vzpomínková akce na kapli sv. Josefa v Řepčíně Jak se již podrobně informovalo v květnovém Hejčínském oku, letos 26. června to bude již 110 let od slavnostního posvěcení kaple sv. Josefa v Řepčíně, která byla bohužel v roce 1973 zbourána. Vzpomínková akce se uskuteční v pátek 20. června v hodin na místě, kde stávala (na návsi na spojnici ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova). Na památku kapličky bude vztyčena mobilní zvonička. Akci doplní výstava fotografií kapličky, ale i historického Řepčína. Bude možné se vyjádřit též k chystanému záměru revitalizace náměstíčka. Od hodin následuje Řepčínský den na prostranství u parkoviště in-line okruhu v Řepčíně. Na programu Kaplička sv. Josefa v Řepčíně 12

13 bude kácení máje, soutěže spojené s kácením máje, různé soutěže pro děti, jízda koňmi taženým kočárem, nafukovací hrad, trampolína. To vše zdarma. K poslechu a tanci hraje od 18. hodiny skupina KARAMEL. Výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce Letos v červnu uplyne 260. let od posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce nad Moravou a zároveň 20 let od instalace a svěcení nových zvonů. Slavnostní mše svatá bude v neděli 29. června v 8.20 hodin. Po mši následuje pohoštění na farní zahradě. Je také připraven program pro děti. Kostel bude otevřen i se vstupem do věže ke zvonům v sobotu 28. června od 10 do 18 hodin a v neděli 29. června od 10 do 16 hodin. Po oba dny je také možné na faře shlédnout filmové záznamy ze života farnosti z dávné historie a výstavu pamětních věcí. Všichni jste srdečně zváni! P. Marian a farníci z Horky Stojany na kola Již delší čas ekonomická rada hejčínské farnosti uvažovala o instalaci stojanů na kola u kostela. Cyklisté vědí, že najít dob- 13

14 rý stojan, u něhož by kolo stálo stabilně a který by vyhovoval všem typům kol, je pořádná věda. Takový stojan potřebuje patřičnou výšku (přesně 80 cm podle Olina Chytilíka, místního odborného znalce z řad farníků), dostatečný manipulační prostor a snadné připevnění i s malým zámkem na kolo. Přitom nesmí přijít k úhoně vidlice či brzdy. Nemluvě o estetickém vzhledu, který by pasoval k architektuře kostela. Proto se na ekonomické radě farnosti dlouho několikrát vedla debata o podobě stojanů a též i o jejich umístění. Nakonec František Dvořák, člen ekonomické rady, při obchůzce Kovošrotu náhodně objevil něco, co by se nejlépe hodilo, a to za velmi dobrou cenu. V sobotu 24. května proběhla zdárná instalace stojanů. Brigádníci museli podstoupit nejistotu počasí, nenechali se odradit ani vydatným deštěm a nakonec zdárně ve večerních hodinách vše úspěšně dokončili. Vyjadřuji obdiv a vděčnost všem zúčastněným brigádníkům. Výsledek můžete posoudit sami. Jeden stojan je u vchodu do kaple Panny Marie, druhý u hlavního vchodu. V případě nedostatečné kapacity se k nim v budoucnu přidělají další. Ať tedy slouží všem, kdo přijíždějí na bohoslužbu na kole! Zároveň všem cyklistům vyprošuji ochranu andělů strážných na jejich cestách! P. Marian Výmalba kostela Minulý rok se díky cyrilometodějskému výročí podařilo získat finanční prostředky z dotací v celkové částce Kč, které byly použity na výmalbu bočních stěn hlavní lodě a pravé vedlejší lodě hejčínského kostela. Výmalba stála celkem Kč. 14

15 Letos jsme znovu žádali na příslušných místech, ale nebyli jsme již tolik úspěšní. Podařilo se nám získat z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností příspěvek ve výši Kč. S ekonomickou radou farnosti jsme se rozhodli, že by se malovala levá vedlejší loď kostela, na kterou se vloni již nedostalo. Náklady na tuto část budou ve výši Kč. Práce by začaly asi v polovině měsíce června. Po loňských zkušenostech bude potřeba před každou nedělí uklidit kostel. Obracím se tedy na Vás s prosbou o pomoc s úklidem kostela před nedělními bohoslužbami. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, ohlášky v kostele nebo na webu farnosti Předem děkuji. P. Marian INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mše svatá nebude ve čtvrtek 19. června a v sobotu 28. června. V neděli 22. června bude mše svatá pouze v 10 hodin. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 1. června v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. O prázdninách setkání nebudou. 15

16 Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. června dopoledne, další potom ve čtvrtek 3. července. V pátek 6. června si připomínáme sv. Pavlínu, patronku Olomouce. Nezapomeňme ji prosit o přímluvu za naše město. Od pátku 30. května probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Scházíme se k ní každý večer od 20 do 21 hodin v kapli Panny Marie. Vigilii slavnosti oslavíme v sobotu 7. června v 19 hodin v kostele. V neděli 8. června je slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka při bohoslužbách je určena na církevní školství. První svaté přijímání dětí bude v neděli 15. června: v Hejčíně při mši svaté v 10 hodin a v Horce při mši svaté v 8.20 hodin. Doprovázejme letošní prvokomunikanty k tomuto dni svou modlitbou. Farní spoření a sbírka na opravu kostela bude v neděli 15. června, o slavnosti Nejsvětější Trojice. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 17. června v hodin. Setkání seniorů proběhne ve středu 18. června v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. O slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 19. června nebude v hejčínském kostele mše svatá. Na pozvání otce arcibiskupa se připojíme ke slavení mše svaté v 18 hodin v chrámu sv. Mořice, po níž následuje průvod s Nejsvětější svátostí do chrámu sv. Michala. 16

17 Vzpomínková akce na kapli sv. Josefa se uskuteční v pátek 20. června v hodin na místě, kde dříve stávala (na spojnici ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova). Více podrobností uvnitř Oka (str. 12). Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 21. června od 9 hodin. Vzhledem k plánované výmalbě kostela může dojít ke změně času. Prosím sledujte nedělní ohlášky. Zároveň v tom čase proběhne příprava farní zahrady na farní guláš. Prosíme o hojnou účast. Děkujeme. V sobotu 21. června bude v olomoucké katedrále jáhenské svěcení. Kněžské svěcení je v sobotu 28. června. Mše svaté se svěceními začínají v 9.30 hodin. Modleme za nové svěcence i za nová duchovní povolání. Žeň je hojná, ale dělníků málo! Farní guláš se letos uskuteční v neděli 22. června na farní zahradě po skončení mše svaté v 10 hodin, při níž vstoupí do katechumenátu dospělí zájemci o křest. Nebude chybět tradiční soutěž o nejlepší buchtu. Vyplněný objednávkový lístek, který je k dispozici vzadu v kostele, odevzdejte prosím do neděle 8. června. Věci do tomboly přinášejte průběžně, nejlépe po mši svaté. Mše svatá o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude v hodin. V tento den je také kněžské svěcení Pavla Škarohlída v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční v neděli 29. června. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek 17

18 luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy. V Horce nad Moravou proběhne v neděli 29. června při mši svaté v 8.20 hodin oslava 260. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše. Více informací uvnitř Oka (str. 13). Pondělí 30. června je výročním dnem posvěcení olomoucké katedrály. V tento den při návštěvě katedrály lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme mší svatou v sobotu 5. července v 17 hodin. Hlavním celebrantem bude otec Josef Jančář, O.Carm. Při bohoslužbě bude zpívat Svatocecilský sbor pod vedením Jana Gottwalda. Zazní Láďa Kožušníček ( ): Glagolská mše, op. 21 (1907). Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 8. června. Bližší informace jsou na nebo na tel.: či u: 18

19 Smějeme se s redakční radou Murphyho zákon o dětech v kostele: V kostele děti vykřikují a všelijak zlobí zásadně do ztichlé atmosféry, nikoli do hřmění varhan. Dodatek psychoanalytika mgr. Pitválka: Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, jenomže jsou naučeni svůj destruktivní pud potlačovat. Detailní rozvedení Murphyho zákona o dětech v kostele: V nejposvátnější a nejusebranější chvíli během bohoslužeb se zpravidla ozve jeden z následujících nežádoucích zvuků: a) rána způsobená padajícím zpěvníkem či jiným kompaktním předmětem; b) srdceryvný pláč miminka, které v kočárku ztratilo někde dudlík; c) dunivé kopání dětských nožek do lavice; d) skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) paní X. Y., způsobené vaším čiperným dítkem; e) pád dítěte pod lavici a následný ohlušující řev; f) trouby jerišské aneb hloubkové čištění ucpaných nosních dutin něčí ratolesti; g) nevybíravé peskování ministrantů panem farářem, který zapomněl, že nechal zapnutý mikrofon; h) zvolání benjamínka místní vzorové křesťanské rodiny (během významné pomlky při kázání): Proč ten pán tolik křičí?!, případně (nejspíše při tiché modlitbě po sv. přijímání): Mamííí, kdy už bude konec? (Převzato z: 19

20 Dětský koutek Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, P. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 29. června 2014.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Fiat prázdninový 2015

Fiat prázdninový 2015 Fiat prázdninový 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Papež František: Spásu si nelze koupit, ani zasloužit, je zadarmo. Milí přátelé, začínají dovolené, čas odpočinku a možná i

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran, přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí, přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností, přijď, Duchu, skrze nějž

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MINISTRANTSKÝ MANUÁL

MINISTRANTSKÝ MANUÁL MINISTRANTSKÝ MANUÁL 2 Nedělní mše Ministrantský manuál 1. Nástup Ministranti vycházejí ze sakristie seřazeni ve dvojicích. Po otevření dveří se první dvojice zastaví u zvonku a pravý ministrant zazvoní.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7 Adresy Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7, tel./fax 233 322 150, praha.obec-krestanu.cz Kontakt pro ubytování a technické záležitosti: Karel Dolista,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Hejčínské OKO LISTOPAD 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Náhrobek na neředínském hřbitově (foto Filip Kotek)

Hejčínské OKO LISTOPAD 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Náhrobek na neředínském hřbitově (foto Filip Kotek) Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2015 Náhrobek na neředínském hřbitově (foto Filip Kotek) Úvodní slovo Začátek listopadu je spojen tradičně s památkou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality LITVA 20. - 28.6.2014 Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na jedinečnou dobrodružnou cestu za objevováním kořenů starobylé

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez Nejstarší kulturní památkou Kochánova je smírčí kámen. Jeho vznik spadá do období Napoleonských válek kolem roku 1810. K tomuto kameni se váže pověst, že v době Napoleonských válek zde byli pochováni dva

Více