Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVEN 2014 NOC KOSTELŮ 2014

2 Úvodní slovo Měsíc červen, který je před námi, bývá zpravidla bohatý na události. Chod mnohých rodin a domácností je zasažen a ovlivněn blížícím se koncem školního roku. Nejen školní výlety a pobyty v přírodě, ale především uzavírání klasifikace, pro někoho ještě maturity, přijímací zkoušky, zkouškové období či státnice. Nemluvě o osobních událostech každého z nás či dění ve společnosti. Chtěl bych naši pozornost nasměrovat na události, které budeme prožívat ve farnosti. Jsou nám nabídnuty jako pomoc, abychom více zakořenili v Ježíši a s pomocí jeho Ducha prošli vším, co nás jako děti Otce čeká, a zjevila se na nás jeho sláva. V červnu nás tedy čeká první svaté přijímání dětí (15. 6.), slavnost Těla a Krve Páně (19. 6.), slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (27. 6.), kněžské svěcení našeho farníka Pavla Škarohlída v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii (27. 6.). Významnou událostí určitě bude i tradiční farní guláš (22. 6.) nebo vzpomínková akce na kapli sv. Josefa v Řepčíně (20. 6.). Nejbližší událostí jsou Letnice slavnost Seslání Ducha Svatého (8. 6.), které začínají vigilií již v sobotu večer. V čase, kdy vychází Oko, jsme na začátku devítidenní modlitby svatodušní novény. Ježíš, když připravoval učedníky na příchod Ducha, tak jim mimo jiné řekl: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Jan 14,16 17) Přeji Vám, abyste měli zájem a byli otevřeni pro přijetí Ducha Svatého, aby nebyl jen s vámi, ale i ve vás. Ať jste plní Ježíšova Ducha, Ducha Božího! P. Marian 2

3 Modlitba Silvána z Athosu o Ducha Svatého Milostivý Pane, dej svou milost všem lidem na zemi, aby tě poznali, neboť bez tvého Ducha Svatého tě člověk nemůže poznat a pochopit tvou lásku. Pane, sešli na nás svého Ducha Svatého, neboť tebe a všechno tvé můžeme poznat jen skrze Ducha Svatého, kterého jsi na začátku dal Adamovi, potom svatým prorokům a nakonec křesťanům. Dej, Pane, ať všechny národy pochopí tvou lásku a sladkost Ducha Svatého! Kéž lidé zapomenou na pozemské strasti, kéž zanechají všech špatností a přimknou se láskou k tobě, kéž žijí v míru a konají tvou vůli ke tvé slávě. Ó, Pane, učiň nás hodnými daru Ducha Svatého! Kéž chápeme tvou slávu a žijeme na zemi v míru a lásce, kéž není zloby ani válek, ani nepřátel, kéž vládne pouze láska a nejsou potřebná ani vojska, ani vězení a kéž se všem žije lehce na zemi. (Z knihy Moudrost Silvána z Athosu. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, str. 28.) Kněžské svěcení - Pavel Škarohlíd Během posledních 25 let se v Hejčíně vystřídala nejen pěkná řádka kněží, ale ještě větší množství ministrantů u oltáře. Možná je vůbec neregistrujete. Možná někoho z vás občas napad- 3

4 ne otázka, kampak se poděli ti, kteří tady nějaký čas sloužili u oltáře. Co nyní dělají, jak žijí, zda s opuštěním ministrantské služby neopustili i Pána Boha? Z jednoho takového ministranta, Pavla Škarohlída, který především v 90. letech minulého století sloužil u oltáře v Hejčíně, se stal trapistický mnich. V roce 2003 odešel do tehdy nově zbudovaného kláštera trapistů v Novém Dvoře. V roce 2010 složil věčné sliby, před dvěma lety přijal jáhenské svěcení a nyní o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude vysvěcen na kněze v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Termín jeho primiční mše svaté není zatím znám. Myslel jsem, že by to mohlo být na patrocinium kostela. Ale bohužel vzhledem k řádovým povinnostem to vypadá, že primiční mše svatá se uskuteční až někdy na podzim. Prosím pamatujme na něho v modlitbě. P. Marian Noc kostelů Stalo se již tradicí, že se naše farnost zapojuje do akce nazvané,,noc kostelů. I když jsme tak trochu znevýhodněni proti kostelům ve středu města, přišlo se podívat do našeho chrámu 4

5 přes 400 návštěvníků. Většina z nich se dožadovala vyhlídky z věže kostela. To byl okamžik, kdy jsme odkazovali na zcela jiný termín, a to na 7. června, kdy se bude možno z několika výškových budov v Olomouci porozhlédnout po okolí. Jeden z mnoha návštěvníků se nám také přiznal, že je praprapotomek z rodu zakladatele našeho kostela Leopolda Prečana a bydlí nedaleko. Přicházeli i z okolních vesnic. Někdo si přišel poslechnout varhany s flétnou, jiný obdivoval rozmanitost mramoru a někteří si zapálili svíčku či zvolili Slovo Boží pro svůj život, anebo uložili svou prosbu pod křížem. A co jsem si z toho odnesla já? Snad, že kostely nejsou lhostejné mnoha lidem, ať věřícím nebo nevěřícím, kteří tu hledají klid, kulturu a smysl života. Kéž by se Bůh dotknul jejich srdce. D. H. Foto Hana Vítková 5

6 Přednáška o karmelské řeholi a spiritualitě Hejčínský kostel není v tuto dobu v lešení ani zvenku ani zevnitř, ale přesto jsme v něm v sobotu 24. května byli na stavbě P. Felix Schandel, německý karmelitán působící teď v Kolíně nad Rýnem, ve své přednášce na téma Žije Hospodin a já před jeho tváří O karmelské řeholi a spiritualitě představil mimo jiné architekturu textu karmelské řehole, která pomáhá (řeholníkům i laikům) pravidlům lépe porozumět a podle nich žít. Zaměřil se na to, kdo karmelitánům pravidla pro život sepsal, kdo byli první karmelitánští poustevníci a co je jádrem jejich řehole. (Text řehole je mj. na webových stránkách První karmelitánští poustevníci pocházeli z Evropy a byli to velmi pravděpodobně jednak bývalí křižáci, kteří cítili, že dobývat zemi násilím není podle evangelia, a chtěli konat pokání, jednak poutníci do Svaté země, kteří zde chtěli žít zaměřeni na Krista, v poslušnosti vůči němu. Považovali se za pokračovatele jeruzalémské prvokřesťanské obce, která se společně s Pannou Marií modlila v očekávání vylití Ducha P. Felix s P. Gorazdem 6

7 Svatého. Duchovní napojení na Jeruzalém bylo podpořeno i zeměpisně tím, že pohoří Karmel je součástí hřbetu, který sahá až k Jeruzalému a Betlému. Samozřejmý byl i vztah k proroku Eliášovi, prvnímu poustevníku, vzoru života v Boží přítomnosti u Eliášova pramene karmelitáni sídlili. Protože nechtěli být sektou, ale společenstvím začleněným do církve, obrátili se (na začátku 13. stol.) na jeruzalémského patriarchu latinského obřadu Alberta, aby jim dal podle jejich záměru pravidla pro život, a měli štěstí : patriarcha Albert jim nepředepsal něco, co by třeba vyhovovalo jeho představám, ale naslouchal tomu, o co jejich společenství šlo. Pravidla pro život jim pak předal jako odpověď na jejich žádost v dopise. Napsal je stručně (24 článků) a v ústředních článcích (18 a 19) citujících různá místa Písma a zdůvodňujících nutnost obléci Boží zbroj použil obrazy vojenské zbroje, kterým bývalí křižáci dobře rozuměli. Obrazy (kromě obrázků na tabuli) používal při výkladu i otec Felix, když např. vysvětlil rozdíl mezi bdělostí vůči protivníku ďáblovi a strachem z něho na příkladu hasiče: bdělý hasič běží požár hasit, ustrašený hasič uteče. V diskusi přišla znovu řeč na násilí ve spojitosti s vírou, na přesídlení karmelitánů do Evropy po dobytí Svaté země Saracény, na mezináboženský dialog (hora Karmel je důležitá pro křesťany, židy i muslimy). Otec Gorazd, který přednášku tlumočil, na závěr znovu připomněl prvek dialogu že člověk hledá, jak následovat Krista, v dialogu. 7 M. K.

8 Svatá Marie od Vtělení Guyart Marie od Vtělení byla voršilka z Tours, mystička, autorka duchovních knih a misionářka Kanady. Do Quebeku přišla 1. srpna 1639, aby tam založila první klášter voršilek v Americe. Vynikající vychovatelka a učitelka měla vliv jak na francouzské osadníky, tak i na indiány, stala se vším pro všechny v nově vzniklé kolonii. Její četné dopisy posílané do Francie představují důležité dokumenty pro dějiny Kanady. Proto také byla nazvána Terezií Nového světa. Marie od Vtělení je uctívána v Kanadě jako Matka kanadské církve a jako Matka vlasti. Papež Jan Pavel II. ji vyhlásil za blahoslavenou 22. června Marie od Vtělení byla za svatou prohlášena papežem Františkem 3. dubna 2014, a to bez obvyklého kanonizačního procesu, díky kultu, žitému po několik století, tedy bez slavnostní ceremonie na náměstí Sv. Petra. Papež 24. dubna 2014 celebroval děkovnou mši svatou v chrámu sv. Petra. Její svátek se slaví 30. dubna. 8

9 Nahlédněme trochu do Mariina nitra a povzbuďme se její denní modlitbou: Věčný Otče, utíkám se k tobě skrze Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ono je mým životem, mou cestou a pravdou. Klaním se ti skrze Nejsvětější Srdce místo těch, kteří se ti neklanějí. Skrze ně tě miluji za ty, kdo tě nemilují, a vyznávám tě jako Boha místo těch, kteří z dobrovolné zaslepenosti tě nechtějí uznat. Srdcem Ježíšovým hradím tvé božské velebnosti všechno, čím je ti lidstvo povinno. V duchu procházím celým světem a hledám duše vykoupené předrahou krví svého Spasitele... s. Magdaléna Putování v České Kanadě V květnu jsem měla možnost zúčastnit se spolu s Terezkou Šumpíkovou, Vojtou Danišem, Sašou Rubešovou a otcem Gorazdem několikadenní akce Zaniklé vesnice nejsou němé, kterou už osmým rokem na Novobystřicku (poblíž Kostelního Vydří) organizují bratři karmelitáni spolu s učiteli a studenty gymnázia Přírodní škola. 9

10 Proč jsme se vydali putovat do této tzv. České Kanady? Nejen kvůli setkání se s živým bizonem. Šlo nám především o to, najít společně cestu k usmíření a opět navázat dobré vztahy s našimi sousedy z Rakouska. Po událostech, které se v tomto pohraničí po 2. světové válce odehrály, je to velmi citlivá záležitost. Zaniklé vesnice nejsou němé V pohraničním pásmu česko-rakouského území byly vesnice s německy mluvícím obyvatelstvem. My jsme se během putování zastavili v místech, kde stály vesnice Pernárec, Košlak (Koschlag), Kuní (Kain), Koštálkov a Romava. Každá vesnice měla svoji kapli. Místa, kde tehdy stály kaple a kapličky, dnes připo- 10

11 mínají dřevěné kříže. Přibližně uprostřed každé zaniklé obce je v češtině i němčině panel se stručnou historií vesnice. Kříže i panely tam byly postaveny při předchozích ročnících tohoto putování. Koncem května 1945 byli všichni obyvatelé z této oblasti odsunuti do Rakouska. Začátkem 50. let v souvislosti s budováním tzv. železné opony pak byly uvedené vesnice srovnány se zemí. Přitom první písemné zmínky o těchto obcích, náležejících k farnímu a poštovnímu úřadu ve Starém Městě pod Landštejnem, pochází již z 15. a 16. století. Na společnou pouť i s hosty z rakouské strany jsme se vydali 10. května Procházeli jsme zaniklé i okolní současné vesnice. Poslední úsek od Kříže smíření jsme šli lesem v procesí. V Romavě, tedy dnes v lese, kde se dříve nacházela tato vesnice, bylo putování zakončeno mší svatou. Po mši následovalo 11

12 velmi působivé sdílení pamětníků a ještě žijících rodáků z Romavy a okolí s námi a ostatními příchozími. Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat otci Gorazdovi, otci Václavovi a Františku Tichému za organizaci a duchovní doprovázení během celé poutě. Anička Srovnalová Vzpomínková akce na kapli sv. Josefa v Řepčíně Jak se již podrobně informovalo v květnovém Hejčínském oku, letos 26. června to bude již 110 let od slavnostního posvěcení kaple sv. Josefa v Řepčíně, která byla bohužel v roce 1973 zbourána. Vzpomínková akce se uskuteční v pátek 20. června v hodin na místě, kde stávala (na návsi na spojnici ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova). Na památku kapličky bude vztyčena mobilní zvonička. Akci doplní výstava fotografií kapličky, ale i historického Řepčína. Bude možné se vyjádřit též k chystanému záměru revitalizace náměstíčka. Od hodin následuje Řepčínský den na prostranství u parkoviště in-line okruhu v Řepčíně. Na programu Kaplička sv. Josefa v Řepčíně 12

13 bude kácení máje, soutěže spojené s kácením máje, různé soutěže pro děti, jízda koňmi taženým kočárem, nafukovací hrad, trampolína. To vše zdarma. K poslechu a tanci hraje od 18. hodiny skupina KARAMEL. Výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce Letos v červnu uplyne 260. let od posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce nad Moravou a zároveň 20 let od instalace a svěcení nových zvonů. Slavnostní mše svatá bude v neděli 29. června v 8.20 hodin. Po mši následuje pohoštění na farní zahradě. Je také připraven program pro děti. Kostel bude otevřen i se vstupem do věže ke zvonům v sobotu 28. června od 10 do 18 hodin a v neděli 29. června od 10 do 16 hodin. Po oba dny je také možné na faře shlédnout filmové záznamy ze života farnosti z dávné historie a výstavu pamětních věcí. Všichni jste srdečně zváni! P. Marian a farníci z Horky Stojany na kola Již delší čas ekonomická rada hejčínské farnosti uvažovala o instalaci stojanů na kola u kostela. Cyklisté vědí, že najít dob- 13

14 rý stojan, u něhož by kolo stálo stabilně a který by vyhovoval všem typům kol, je pořádná věda. Takový stojan potřebuje patřičnou výšku (přesně 80 cm podle Olina Chytilíka, místního odborného znalce z řad farníků), dostatečný manipulační prostor a snadné připevnění i s malým zámkem na kolo. Přitom nesmí přijít k úhoně vidlice či brzdy. Nemluvě o estetickém vzhledu, který by pasoval k architektuře kostela. Proto se na ekonomické radě farnosti dlouho několikrát vedla debata o podobě stojanů a též i o jejich umístění. Nakonec František Dvořák, člen ekonomické rady, při obchůzce Kovošrotu náhodně objevil něco, co by se nejlépe hodilo, a to za velmi dobrou cenu. V sobotu 24. května proběhla zdárná instalace stojanů. Brigádníci museli podstoupit nejistotu počasí, nenechali se odradit ani vydatným deštěm a nakonec zdárně ve večerních hodinách vše úspěšně dokončili. Vyjadřuji obdiv a vděčnost všem zúčastněným brigádníkům. Výsledek můžete posoudit sami. Jeden stojan je u vchodu do kaple Panny Marie, druhý u hlavního vchodu. V případě nedostatečné kapacity se k nim v budoucnu přidělají další. Ať tedy slouží všem, kdo přijíždějí na bohoslužbu na kole! Zároveň všem cyklistům vyprošuji ochranu andělů strážných na jejich cestách! P. Marian Výmalba kostela Minulý rok se díky cyrilometodějskému výročí podařilo získat finanční prostředky z dotací v celkové částce Kč, které byly použity na výmalbu bočních stěn hlavní lodě a pravé vedlejší lodě hejčínského kostela. Výmalba stála celkem Kč. 14

15 Letos jsme znovu žádali na příslušných místech, ale nebyli jsme již tolik úspěšní. Podařilo se nám získat z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností příspěvek ve výši Kč. S ekonomickou radou farnosti jsme se rozhodli, že by se malovala levá vedlejší loď kostela, na kterou se vloni již nedostalo. Náklady na tuto část budou ve výši Kč. Práce by začaly asi v polovině měsíce června. Po loňských zkušenostech bude potřeba před každou nedělí uklidit kostel. Obracím se tedy na Vás s prosbou o pomoc s úklidem kostela před nedělními bohoslužbami. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, ohlášky v kostele nebo na webu farnosti Předem děkuji. P. Marian INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mše svatá nebude ve čtvrtek 19. června a v sobotu 28. června. V neděli 22. června bude mše svatá pouze v 10 hodin. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 1. června v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. O prázdninách setkání nebudou. 15

16 Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. června dopoledne, další potom ve čtvrtek 3. července. V pátek 6. června si připomínáme sv. Pavlínu, patronku Olomouce. Nezapomeňme ji prosit o přímluvu za naše město. Od pátku 30. května probíhá devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Scházíme se k ní každý večer od 20 do 21 hodin v kapli Panny Marie. Vigilii slavnosti oslavíme v sobotu 7. června v 19 hodin v kostele. V neděli 8. června je slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka při bohoslužbách je určena na církevní školství. První svaté přijímání dětí bude v neděli 15. června: v Hejčíně při mši svaté v 10 hodin a v Horce při mši svaté v 8.20 hodin. Doprovázejme letošní prvokomunikanty k tomuto dni svou modlitbou. Farní spoření a sbírka na opravu kostela bude v neděli 15. června, o slavnosti Nejsvětější Trojice. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 17. června v hodin. Setkání seniorů proběhne ve středu 18. června v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. O slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 19. června nebude v hejčínském kostele mše svatá. Na pozvání otce arcibiskupa se připojíme ke slavení mše svaté v 18 hodin v chrámu sv. Mořice, po níž následuje průvod s Nejsvětější svátostí do chrámu sv. Michala. 16

17 Vzpomínková akce na kapli sv. Josefa se uskuteční v pátek 20. června v hodin na místě, kde dříve stávala (na spojnici ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova). Více podrobností uvnitř Oka (str. 12). Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 21. června od 9 hodin. Vzhledem k plánované výmalbě kostela může dojít ke změně času. Prosím sledujte nedělní ohlášky. Zároveň v tom čase proběhne příprava farní zahrady na farní guláš. Prosíme o hojnou účast. Děkujeme. V sobotu 21. června bude v olomoucké katedrále jáhenské svěcení. Kněžské svěcení je v sobotu 28. června. Mše svaté se svěceními začínají v 9.30 hodin. Modleme za nové svěcence i za nová duchovní povolání. Žeň je hojná, ale dělníků málo! Farní guláš se letos uskuteční v neděli 22. června na farní zahradě po skončení mše svaté v 10 hodin, při níž vstoupí do katechumenátu dospělí zájemci o křest. Nebude chybět tradiční soutěž o nejlepší buchtu. Vyplněný objednávkový lístek, který je k dispozici vzadu v kostele, odevzdejte prosím do neděle 8. června. Věci do tomboly přinášejte průběžně, nejlépe po mši svaté. Mše svatá o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června bude v hodin. V tento den je také kněžské svěcení Pavla Škarohlída v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční v neděli 29. června. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek 17

18 luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy. V Horce nad Moravou proběhne v neděli 29. června při mši svaté v 8.20 hodin oslava 260. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše. Více informací uvnitř Oka (str. 13). Pondělí 30. června je výročním dnem posvěcení olomoucké katedrály. V tento den při návštěvě katedrály lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme mší svatou v sobotu 5. července v 17 hodin. Hlavním celebrantem bude otec Josef Jančář, O.Carm. Při bohoslužbě bude zpívat Svatocecilský sbor pod vedením Jana Gottwalda. Zazní Láďa Kožušníček ( ): Glagolská mše, op. 21 (1907). Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 8. června. Bližší informace jsou na nebo na tel.: či u: 18

19 Smějeme se s redakční radou Murphyho zákon o dětech v kostele: V kostele děti vykřikují a všelijak zlobí zásadně do ztichlé atmosféry, nikoli do hřmění varhan. Dodatek psychoanalytika mgr. Pitválka: Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, jenomže jsou naučeni svůj destruktivní pud potlačovat. Detailní rozvedení Murphyho zákona o dětech v kostele: V nejposvátnější a nejusebranější chvíli během bohoslužeb se zpravidla ozve jeden z následujících nežádoucích zvuků: a) rána způsobená padajícím zpěvníkem či jiným kompaktním předmětem; b) srdceryvný pláč miminka, které v kočárku ztratilo někde dudlík; c) dunivé kopání dětských nožek do lavice; d) skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) paní X. Y., způsobené vaším čiperným dítkem; e) pád dítěte pod lavici a následný ohlušující řev; f) trouby jerišské aneb hloubkové čištění ucpaných nosních dutin něčí ratolesti; g) nevybíravé peskování ministrantů panem farářem, který zapomněl, že nechal zapnutý mikrofon; h) zvolání benjamínka místní vzorové křesťanské rodiny (během významné pomlky při kázání): Proč ten pán tolik křičí?!, případně (nejspíše při tiché modlitbě po sv. přijímání): Mamííí, kdy už bude konec? (Převzato z: 19

20 Dětský koutek Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, P. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 29. června 2014.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více