GROWTH TECHNOLOGY LTD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GROWTH TECHNOLOGY LTD"

Transkript

1 GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU NÁZEV VÝROBKU SYNONYMA DODAVATEL NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO Liquid Silicon (Tekutý křemík) Obchodní názvy Growth Technology Ltd. Great Western Way Taunton TA2 6BX Velká Británie Telefon +44 (0) Fax +44 (0) (0) (pouze v úředních hodinách) +44 (0) (pouze v úředních hodinách) 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Tekutý křemík se používá jako přísada do nádrže při úpravě ph v hydroponických živných roztocích, a dále se používá jako listová výživa. Obsahuje 6 % křemičitanu draselného ve vodě. Může podráždit oči a pokožku vhledem k vysokému ph. KLASIFIKACE 3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Název Č. EC Č. CAS Obsah Klasifikace Křemičitan draselný ,5 % voda 94,5 % Plné znění všech R-vět naleznete v oddíle 16 POZNÁMKY KE SLOŽENÍ Uvedené údaje splňují nejnovější směrnice ES 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC POŽITÍ Pokud je postižená osoba při vědomí, vyplachujte ústa vodou a poskytněte množství vody na pití. Přivolejte lékařskou pomoc. 1

2 STYK S KŮŽÍ Odstraňte zasažený oděv a pokožku omyjte mýdlem pod velkým množstvím tekoucí vody, nebo pokud je zasažená oblast velká, pod sprchou. Přivolejte lékařskou pomoc. STYK S OČIMA Oči okamžitě vyplachujte po dobu minimálně 15 minut velkým množství vody pod nízkým tlakem. Vyjměte kontaktní čočky. Přivolejte lékařskou pomoc. 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU HASICÍ PROSTŘEDKY Výrobek je nehořlavý a nevznětlivý. V případě požárů v blízkosti výrobku: lze použít veškeré hasicí prostředky. ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PŘI HAŠENÍ NEOBVYKLÁ RIZIKA PŘI POŽÁRU A VÝBUCHU SPECIFICKÁ RIZIKA OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASICÍ PERSONÁL Noste ochranný oděv a dýchací přístroj schválený MSHA/NIOSH s kompletní kyslíkovou maskou na obličej. 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB Viz oddíl 8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Proveďte bezpečnostní opatření před únikem do životního prostředí (vysoká koncentrace může kvůli vysokému ph poškodit vodní organismy). POSTUPY PŘI ODSTRANĚNÍ ÚNIKU Vylitý materiál smeťte nebo absorbujte. 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ Vyvarujte se kontaktu s očima nebo pokožkou. Po manipulaci a před jídlem, pitím nebo kouřením se důkladně umyjte. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SKLADOVÁNÍ 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY OCHRANNÉ VYBAVENÍ Ochranné rukavice a ochranné brýle. DÝCHACÍ PŘÍSTROJ Nelze aplikovat. 2

3 OCHRANA RUKOU Pokud existuje riziko přímého kontaktu nebo vystříknutí, používejte ochranné rukavice. OCHRANA OČÍ Noste schválené ochranné brýle. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ Na konci každé pracovní směny a před jídlem, pitím, kouřením nebo použitím toalety se umyjte. OCHRANA POKOŽKY V případě nebezpečí kontaktu noste ochranný oděv. 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VZHLED BARVA čirá kapalina bezbarvý BOD VARU nad 100 C BOD TUHNUTÍ pod 0 C ROZPUSTNOST VE VODĚ HODNOTA ph zcela smísitelný s vodou 13,5 (1 % w/v ve vodě) 10 STÁLOST A REAKTIVITA STÁLOST Stabilní v normálních teplotních podmínkách a při doporučeném použití. MATERIÁLY, KTERÝCH JE NUTNO SE VYVAROVAT NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE VŠEOBECNĚ POŽITÍ Může způsobit podráždění trávicího traktu. STYK S KŮŽÍ Může způsobit podráždění. STYK S OČIMA Může způsobit podráždění. 3

4 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE EKOTOXICITA. Vysoká koncentrace může kvůli vysokému ph poškodit vodní organizmy. KLASIFIKACE RIZIKA PRO VODU 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ OBECNÉ INFORMACE Při likvidaci umístěte do vhodné uzavřené nádoby. METODY ODSTRAŇOVÁNÍ Likvidujte podle místních a národních předpisů. 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU VŠEOBECNĚ Na výrobek se nevztahují mezinárodní nařízení ohledně přepravy nebezpečného zboží (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 INFORMACE O PŘEDPISECH OZNAČOVÁNÍ žádné OBSAHUJE křemičitan draselný (6 %) S-VĚTY (DSD) S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). P-VĚTY (CLP) P PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou radu/pomoc. P307+P312 Při expozici: Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. CITOVANÉ PŘEDPISY VB Chemicals (Hazard Information & Packaging) Regulations. (Předpisy pro chemikálie (informace o riziku a obalech).) The Control of Substances Hazardous to Health Regulations (Nařízení pro řízení zdravotně nebezpečných látek, 1988.) Health and Safety at Work Act (Zákon na ochranu zdraví a bezpečnosti práce, 1974.) PŘEDPISY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Control of Pollution Act (Zákon na řízení znečištění, 1974.) SMĚRNICE EU Systém specifických informací pro nebezpečné přípravky. (System of specific information relating to Dangerous Preparations.) 2001/58/ES. Směrnice pro klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků 1999/45/ES. (Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC.) 4

5 ZÁKONNÉ PŘEDPISY Notification of New Substances Regulations (NONS), (Předpisy k oznamování nových látek (NONS), 1993.) The Export and Import of Dangerous Chemicals Regulations 2005 number 928. (Nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, 2005 číslo 928.) SCHVÁLENÝ KODEX Klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (EU 2001/59/ES). (Classification and Labelling of Substances and Preparations Dangerous for Supply (EU 2001/59/EC).) Safety Data Sheets for Substances and Preparations (REACH) (Bezpečnostní listy nebezpečných látek a přípravků (REACH)) NÁVODY Workplace Exposure Limits EH40. (Limity expozice na pracovišti EH40.) Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37. (Úvod k místnímu odsávacímu větrání HS(G)37.) CHIP for everyone HSG(108). (CHIP pro každého HSG(108).) NÁRODNÍ NAŘÍZENÍ The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations (Předpisy pro chemikálie (informace o riziku a obalech pro dodávku), 2002.) Č Workplace Exposure Limits 2005 (EH40). (Limity expozice na pracovišti, 2005 (EH40).) The Carriage of Dangerous Goods and use of transportable pressure equipment regulations (Nařízení na přepravu nebezpečného zboží a používání přenosného tlakového zařízení, 2004.) Control of Substances hazardous to health regulations 2002 (as amended). (Nařízení pro řízení zdravotně nebezpečných látek, 2002 (v platném znění).) 16 DALŠÍ INFORMACE VYDAL manažer pro zdraví a bezpečnost DATUM REVIZE:

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER Datum poslední revize JUNE 2013 Upraveno 2 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Datum poslední revize 28/08/2013 Nahrazuje (datum předchozího vydání) 25/07/2013 1 / 8 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Podle smsrnice (EC) c. 1907/2006 ODDÍL

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31 Strana 1/5 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku - Údaje o výrobku - Obchodní název: Denaturation Reagent - Výrobce/dodavatel: QIAGEN Gaithersburg Inc., 1201 Clopper Road, Gaithersburg,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.9.2009 Datum revize: 1.2.2013 Strana 1 z 11 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Železo PST Název Fe 100 PST Kat. č. 10003169 Činidlo

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Aluminium Wood Primer

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Aluminium Wood Primer ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU NÁZEV VÝROBKU ČÍSLO VÝROBKU 501750 POUŽITÍ DODAVATEL Základní nátěr. 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Crown Trade

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM SOLDER MOUNT REWORK FLUX

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM SOLDER MOUNT REWORK FLUX Datum poslední revize APRIL 2013 Upraveno 7 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku SMFL,

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Krista MgS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Full Gloss

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Full Gloss ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU NÁZEV VÝROBKU ČÍSLO VÝROBKU 407016 POUŽITÍ DODAVATEL Barva 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Crown Trade Crown

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vystavení CN748 Series N/A Číslo

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Domestos Čistič odpadů

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Domestos Čistič odpadů Strana 1 / 21 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Domestos Čistič odpadů ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název výrobku Číslo EC 2311308

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL Datum poslední revize 24/04/2014 Upraveno 0 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Chemický název Registrační číslo Synonymy Kód produktu Datum prvního vydání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Evropa Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Zdraví škodlivý. Telefonní čísla pro nouzové volání Swedish Poisons Information Centre : +46 (0)8 331 231

Zdraví škodlivý. Telefonní čísla pro nouzové volání Swedish Poisons Information Centre : +46 (0)8 331 231 GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle EU Directive 91/155/EEC, změna 2001/58/EC Česká republika česky 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku Katalógové číslo H2O with

Více

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ 33639410 VŮNĚ

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ 33639410 VŮNĚ Strana : 1 / 10 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - MENTHOLOVÁ Výrobku kód : 33639410 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH )

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: K WIK Kód produktu: 101840K1 1.2 Použití látky nebo přípravku Čisticí prostředek 1.3 Identifikace společnosti

Více