Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)"

Transkript

1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Příslušná určená použití Přípravky pro svařování a pájení (pomocí obalovaných nebo trubičkových elektrod), tavidla 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v EU: Obchodní firma: Fronius International GmbH Sídlo: Fronius Straße 5, A-4642 Sattledt, Rakousko Telefonní číslo: +43(0)7242/241-0 Fax: +43(0)7242/ Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v ČR: Obchodní firma: FRONIUS Česká republika s.r.o. Sídlo: Tovární 170, CZ Český Krumlov, Česká Republika Telefonní číslo: +42(0) Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Poskytování informací: TSI (TechSupport International) Tel.: +43 / (0)7242 / Fax: +43 / (0)7242 / Úřední hodiny: Po Čt: 08:00 16:30 Pá: 08:00 12:00 Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat na Toxikologickém informačnímstředisku (TIS):Na Bojišti 1, Praha 2; tel. 24 hodin denně ; ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Třídění podle předpisu (ES) č.1272/2008 [CLP] Aquatic Chronic 2 ; H411 - Ohrožující vodu : Kategorie 2 ; Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Irrit. 2 ; H315 - Žíravost/dráždivost pro kůži : Kategorie 2 ; Dráždí kůži. Aerosol 1 ; H222 - Snadno zápalné aerosoly : Kategorie 1 ; Extrémně hořlavý aerosol. Aerosol 1 ; H229 - Snadno zápalné aerosoly : Kategorie 1 ; Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. STOT SE 3 ; H336 - Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice : Kategorie 3 ; Může způsobit ospalost nebo závratě. 2.2 Prvky označení Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP) Bezpečnostní piktogramy Plamen (GHS02) Životní prostředí (GHS09) Vykřičník (GHS07) Signální slovo Nebezpečí Komponent(y) určující nebezpečí k etiketování BUTANE ; CAS-číslo : PROPANE ; CAS-číslo : Standardní věty H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Strana : 1 / 10

2 H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/... P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 C/122 F. 2.3 Další nebezpečnost ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 3.2 Směsi Nebezpečné obsažené látky PROPANE ; Registrační číslo REACH : XXXX ; ES-číslo : ; CAS-číslo : Váhový podíl : 25 - < 30 % Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Flam. Gas 1 ; H220 Press. Gas (Liq.) ; H280 BUTANE ; Registrační číslo REACH : XXXX ; ES-číslo : ; CAS-číslo : Váhový podíl : 25 - < 30 % Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Flam. Gas 1 ; H220 Press. Gas (Liq.) ; H280 BENZINOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ LEHKÁ ; Registrační číslo REACH : XXXX ; ES-číslo : ; CAS-číslo : Váhový podíl : 20 - < 30 % Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 Dodatečná upozornění Doslovné znění H- a EUH -věty: viz. oddil 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Obecné informace Ve všech nejistých případech nebo když jsou po ruce symptomy, opatřit lékařskou radu. Vdechování Postižené odveďte na čerstvý vzduch, udržujte je v teple a v klidu. Při kontaktu s kůží Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo. Natřete mastným krémem. Po kontaktu s očima Při očním kontaktu oči s otevřenými víčky dostatečně dlouho vymývat vodou, pak konzultovat okamžitě s očním lékařem. Po požití Při vdechnutí mlhy konzultovat s lékařem a předložit balení nebo etiketu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodné hasivo Strana : 2 / 10

3 Suché hasivo Písek Prášek Nevhodné hasivo Voda 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Nebezpečné spaliny V případě požáru mohou vznikat: Oxid uhelnatý. 5.3 Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru použít vhodný ochranný dýchací přístroj. 5.4 Dodatečná upozornění K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte vodní paprsek. Pokud je to bezpečné, nepoškozené jímky odstraňte z nebezpečné zóny. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistit dostatečné větrání. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Utřete savými materiály (např. hadr, flís). Další informace Nahraďte netěsnící kontejnery a zlikvidujte dle pokynů v odstavci Odkaz na jiné oddíly Bezpečná manipulace: viz část 7 Osobní ochranné prostředky: viz část 8 Likvidace: viz část 13 ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Požadavky na úložné prostory a jímky Zabezpečte dostatečné větrání skladiště. Nevystavovat slunečnímu záření a zvýšené teplotě. Neskladovat přípravek při teplotě přesahující 50 C. Dodržovat zvláštní předpisy pro aeorosoly. Pokyny pro společné skladování Třída skladování (TRGS 510) : 2B 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Dodržujte technický návod. Dbejte návodu k použití. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Toleranční meze na pracovišti PROPANE ; CAS-číslo : Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D ) Hraniční hodnota : 1000 ppm / 1800 mg/m 3 Horní hranice : 4(II) Verze : BUTANE ; CAS-číslo : Strana : 3 / 10

4 Typ hraniční hodnoty (země původu) : TRGS 900 ( D ) Hraniční hodnota : 1000 ppm / 2400 mg/m 3 Horní hranice : 4(II) Verze : Omezování expozice Osobní ochranné prostředky Ochrana očí/obličeje Použít ochranné brýle v případě rozstřikování. Vhodná ochrana očí Ochranné brýle v souladu s EN 166. Ochrana kůže Ochrana rukou Použít ochranné rukavice v případě delšího kontaktu s kůží. Vhodný typ rukavic : EN 374. Vhodný materiál : CR (chloroprenový kaučuk, chloroprenový kaučuk) / NBR (Nitrilkaučuku) Čas průniku (maximální únosnost) : 120 min. / 480 min. Hustota materiálu rukavic : 0.8 mm. / Poznámka : Přesné časy prostoupení materiálem je nutné si vyžádat od výrobce ochranných rukavic. Je třeba zajistit omezení. Ochrana dýchání Ochrana dýchacích cest je nutná při: nedostatečnému větrání Vhodný respirátor Kombinovaný filtrační přístroj (EN 14387) Typ : A Poznámka Dbát ohraničení doby trvanlivosti podle GefStoffV ve spojení s pravidly pro použití dýchacích ochranných přístrojů (BGR 190). Obecná nařízení ochrany a hygieny Hadry na čištění napuštěné produktem nebrat s sebou do kapes u kalhot. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Zabraňte kontaktu s pletí, očima nebo oděvem. Znečištěné, kontaminované oblečení hned vysvléci. Nebyly provedeny žádné testy. Výběr přípravků byl proveden podle nejlepších dostupných znalostí a informací o složkách. V případě tohoto přípravku nelze předem vypočítat odolnost materiálu rukavic, proto je nutné před použitím provést testování. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled : Aerosol Barva : bezbarvý Zápach : charakteristický Základní údaje relevantní pro bezpečnost Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu : ( 1013 hpa ) < 70 C Bod vzplanutí : < 21 C Dolní mez výbušnosti : Žádné údaje k dispozici Strana : 4 / 10

5 Horní hranice exploze : Žádné údaje k dispozici Hustota : ( 20 C ) < 1 g/cm 3 ph : nepoužitelný Doba výtoku : ( 20 C ) nepoužitelný DIN pohárek 4 mm Maximální VOC obsah (ES) : 100 Životnost -% Maximální VOC obsah (Švýcarsko) : 100 Životnost -% Snadno zápalné aerosoly : 9.2 Další informace Extrémně hořlavý aerosol (H222). ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita 10.2 Chemická stabilita 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Páry smíchány se vzduchem můžou být explozivní Podmínky, kterým je třeba zabránit Nádoba může vybouchnout při teplotě nad 50 C Neslučitelné materiály Oxidační činidla, silný/á/é Nebezpečné produkty rozkladu Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Může způsobit ospalost nebo závratě. Akutní účinky Akutní orální toxicita Parametr : LD50 ( BENZINOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ LEHKÁ ; CAS-číslo : ) Orální Krysa 5580 mg/kg Akutní dermální toxicita Parametr : LD50 ( BENZINOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ LEHKÁ ; CAS-číslo : ) Kožní Králík > 5000 mg/kg Akutní inhalační toxicita Parametr : LC50 ( PROPANE ; CAS-číslo : ) Inhalování Krysa 642 mg/l 30 min Parametr : LC50 ( BENZINOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ LEHKÁ ; CAS-číslo : ) Inhalování Krysa 25,7-30 mg/l 4 h Metoda : OECD 403 Parametr : LC50 ( BUTANE ; CAS-číslo : ) Inhalování Strana : 5 / 10

6 Krysa 659 g/m 3 Parametr : LC50 ( BUTANE ; CAS-číslo : ) Inhalování Myš 680 g/m 3 Podráždění a poleptání Dráždí kůži Toxikokinetika, látková výměna a distribuce Nejsou žádná data pro přípravu/mísení Jiné nepříznivé účinky Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vést k jejímu podráždění. Může způsobit ospalost nebo závratě Dodatečné údaje Neověřená směs. Na základě vlastností jednotlivých komponentů. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Vodní toxicita Akutní (krátkodobá) rybí toxicita Parametr : LC50 ( PROPANE ; CAS-číslo : ) Fish Acute (short-term) fish toxicity 27,98 mg/l 96 h Parametr : LC50 ( BUTANE ; CAS-číslo : ) Fish Acute (short-term) fish toxicity 27,98 mg/l 96 h Parametr : LC50 ( BENZINOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ LEHKÁ ; CAS-číslo : ) Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový) Acute (short-term) fish toxicity 8,41 mg/l 96 h Metoda : OECD 203 Parametr : LC50 ( BUTANE ; CAS-číslo : ) Daphnia Acute (short-term) daphnia toxicity 14,22 mg/l 48 h Parametr : LC50 ( PROPANE ; CAS-číslo : ) Daphnia Acute (short-term) daphnia toxicity 14,22 mg/l 48 h Parametr : LC50 ( BUTANE ; CAS-číslo : ) Acute (short-term) algae toxicity 8,57 mg/l 96 h Parametr : EC50 ( PROPANE ; CAS-číslo : ) Algae 7,71 mg/l 96 h Akutní (krátkodobý) toxicita hrotnatek Parametr : EC50 ( BENZINOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ LEHKÁ ; CAS-číslo : ) Strana : 6 / 10

7 Daphnia magna (velká vodní blecha) Acute (short-term) daphnia toxicity 4,7 mg/l 48 h Metoda : OECD 202 Akutní (krátkodobý) toxicita pro řasy Parametr : EC50 ( BENZINOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ LEHKÁ ; CAS-číslo : ) Pseudokirchneriella subcapitata Acute (short-term) algae toxicity 12,4-18,9 mg/l 72 h Metoda : OECD 201 Chronický (dlouhodobý) toxicita pro řasy Parametr : NOEC ( BENZINOVÁ FRAKCE (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ LEHKÁ ; CAS-číslo : ) Pseudokirchneriella subcapitata Acute (short-term) algae toxicity 6,47 mg/l 72 h Metoda : OECD Perzistence a rozložitelnost Podle receptury neobsahuje AOX. Biologické odbourání Parametr : Biodegradation ( PROPANE ; CAS-číslo : ) Inokulum : Stupeň eliminace Anaerobní 100 % 385 Parametr : Biodegradation ( BUTANE ; CAS-číslo : ) Inokulum : Biodegradation 100 % 386 h 12.3 Bioakumulační potenciál odkaz na bioakumulační potenciál Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Mobilita v půdě 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb Tato látka nesplňuje PBT-/vPvB kriteria REACH nařízení,dodatku XIII Jiné nepříznivé účinky 12.7 Dodatečné ekotoxikologické informace ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Níže uvedené kódy odpadu jsou pouze informativní na základě předpokládaného použití přípravku. V případě zvláštního používání a likvidace mohou být přiděleny za určitých okolností i jiné kódy odpadu Metody nakládání s odpady Přiřazení katalogových čísel odpadu/označení odpadu je nutno provést v souladu s EAKV specificky pro dané odvětví a proces. Odstranění produktu/balení Odpadový klíč/označení odpadů podle EAK/AVV Klíč odpadů produkt * - Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky. Klíč odpadů obal Kovové obaly Dodatečné údaje Strana : 7 / 10

8 Tato registrační čísla byla přiřazena na základě nejčastějšího použití tohoto materiálu, čímž zůstává tvorba škodlivin při skutečném použití nezohledněna. ODDÍL 14: Informace pro přepravu 14.1 Číslo OSN OSN Náležitý název OSN pro zásilku Pozemní přeprava (ADR/RID) AEROSOLS Doprava po moři (IMDG) AEROSOLS Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) AEROSOLS, FLAMMABLE 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Pozemní přeprava (ADR/RID) Třída(y) : 2 Klasifikační kódy : 5F Kód omezení vjezdu do tunelu : D Zvláštní předpisy : LQ 1 l E 0 Výstražný štítek : 2.1 / N Doprava po moři (IMDG) Třída(y) : 2.1 EmS-čísla : F-D / S-U Zvláštní předpisy : LQ 1 l E 0 Výstražný štítek : 2.1 / N Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) Třída(y) : 2.1 Zvláštní předpisy : E 0 Výstražný štítek : Obalová skupina 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Pozemní přeprava (ADR/RID) : Ano Doprava po moři (IMDG) : Ano (P) Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ano 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi EU-předpisy Jiné předpisy EU Pokyny k omezení práce Dodržujte pracovní omezení těhotných nebo kojících pracovnic podle nařízení směrnice o ochraně matek (92/85/EHS). Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých pracovníků (94/33/ES). Národní předpisy Technische Anleitung Luft (TA-Luft) Váhový podíl (Bod I) : > 90 % Strana : 8 / 10

9 Ochranná třída vody (WGK) Třída : 2 (Ohrožující vodu) Zařazení podle VwVwS Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) No flammable liquid according to BetrSichV. Aerosolová směrnice (75/324/EHS) 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Pro tyto látky nebude realizováno látkové bezpečnostní hodnocení. ODDÍL 16: Další informace 16.1 Upozornění na změny 16.2 Zkratky a akronymy ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) AOX: adsorbable organohalogens CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) CLP: Classification Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008) EAK / AVV: europäischer Abfallschlüsselkatalog (european waste catalogue) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances GHS: Globally Harmonized System of Classifiaction and Labelling of Chemicals IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods RCP: reciprocal calculation procedure RID: Rčglement international concernant le transport des marchandieses dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) TRGS: Technische Regel für den Umgang mit Gefahrstoffen VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten VOC: volatile organic compound VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe WGK: Wassergefährdungsklasse (water hazardous class) 16.3 Důležité literární údaje a prameny dat DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank ECHA: Classification And Labelling Inventory ECHA: Pregistered Substances ECHA: Registered Substances EC_Safety Data Sheet of Suppliers ESIS: European Chemical Substances Information System GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle předpisu (EG) č.1272/ [CLP] 16.5 Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text) H220 H222 H229 H280 H304 H315 H336 H Instruktážní pokyny 16.7 Dodatečné údaje Extrémně hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Strana : 9 / 10

10 Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,údaje tohoto bezpeenostního listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materiály. Strana : 10 / 10

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 2.2.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/8 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - 1 35671 1.2. Příslušná určená použití Čistič a

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 34706 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/9 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: KR0026-453606KR 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: REZ497 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku: Lakování

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 50073 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Profesionální přípravek

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Aerosol Bremsenreiniger. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Aerosol Bremsenreiniger. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel. Strana 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Aerosol Bremsenreiniger 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Nebezpečí GHS02-GHS07

Nebezpečí GHS02-GHS07 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Tisková barva 1. Podrobné

Více

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077)

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku: 17.10.2014 Datum vydání: 17.10.2014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku: 17.10.2014 Datum vydání: 17.10.2014 strana 1/9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Originální název: F-799 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Žádné deskriptory

Více

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Údaje k produktu Číslo výrobku: 000273 Použití látky / přípravku Preparát Identifikace výrobce/prvni příjemce: MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/9 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: BRUNOX Turbo-Spray - Spray Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Nouzová informační služba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240. Oddíl Třída nebezpečnosti Třída a kategorie nebezpečnosti

Nouzová informační služba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240. Oddíl Třída nebezpečnosti Třída a kategorie nebezpečnosti Verze: 1.0 cs datum sestavení: 15.07.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikace látky C.I. Direct Red 28 Číslo artiklu 0322 Registrační číslo (REACH)

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 20024 Číslo CAS: 78-93-3 Číslo ES: 201-159-0 Indexové číslo: 606-002-00-3 Registrační číslo:

Více

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Datum tisku 26.09.2011 List č. 684 Strana 1 z 9 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název směsi: Další názvy látky/směsi: Látka/směs:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 10064-A30 Číslo CAS: 7722-84-1 Číslo ES: 231-765-0 Indexové číslo: 008-003-00-9 Registrační

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Impregnace na dřevo proti dřevokaznému

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/10 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní označení: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více