UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH Olomouc 2014 vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci Historie školství v Letovicích jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autorka uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušila autorská práva třetích osob. V Olomouci dne

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu své bakalářské práce, PhDr. Pavlu Kopečkovi, Ph.D., za odborné vedení mé práce. Dále bych ráda poděkovala ředitelům a učitelům všech škol, o kterých se v bakalářské práci zmiňuji a kteří mi byli nápomocni. V neposlední řadě děkuji zaměstnankyním Městské knihovny v Letovicích za ochotu, snahu a trpělivost, se kterou mě směřovaly k dalším možným zdrojům využitelným v mé práci.

4 Obsah Úvod Město Letovice Základní geografické údaje Historie obce Zajímavosti z historie města Znak a název města Památky Kostel sv. Prokopa Klášter Milosrdných bratří Zámek Zámecký park Historie základního školství v Letovicích Období do 17. století Období od 17. století do roku Období od roku 1882 do roku Německá obecná škola Česká obecná škola Období od roku 1905 do roku Měšťanská škola Období 1. světové války a poválečné období Dívčí lidová škola pokračovací Období 2. světové války Újezdní měšťanská škola Poválečné období od roku 1945 do roku Období od roku 1959 do roku 1979 Základní devítiletá škola Období od roku 1979 do roku 2011 Základní škola na ulici Tyršova Období od roku 1975 po současnost Základní škola na ulici Komenského Rok 2014 Současná situace Základní školy Letovice... 25

5 3 Historie učňovského školství v Letovicích Období do 19. století Nedělní škola Období od 19. století do roku 1914 Pokračovací škola Období 1. světové války a poválečný rozmach Masarykova škola práce Období 2. světové války Poválečné období od roku 1945 do roku Reforma školství v 70. a 80. letech Střední odborné učiliště Období od listopadové revoluce roku 1989 do roku Rodinná škola Optimalizace školství v roce Rok 2012 sloučení se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice Rok 2014 současná situace Masarykovy střední školy Letovice Historie Biskupského gymnázia v Letovicích Využití práce ve výuce Závěr Seznam zdrojů: Seznam příloh... 48

6 Úvod Bakalářskou práci na téma Dějiny školství v Letovicích jsem si vybrala hned z několika důvodů. Především jsem se v tomto městě narodila, absolvovala jsem zde povinnou devítiletou školní docházku a dodnes v tomto městě žiji. Proto mě vše, co se města týká, samozřejmě zajímá. Dalším důvodem je moje současné studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Každý den se při studiu seznamuji s moderním školstvím. Myslím ale, že je důležité dozvědět se i něco z historie. A jelikož dějinám školství v Letovicích zatím nebyla věnována žádná publikace ani absolventská práce, volba pro mne byla jasná. Cílem práce je vytvoření stručného, ale výstižného přehledu dějin letovického školství, se zaměřením na historii školství základního, učňovského a gymnázia. V Letovicích se nacházejí i tři školy mateřské, avšak v souvislosti s mou aprobací na vzdělávání žáků na druhém stupni základních škol a na středních školách jsem se zaměřila právě na tento typ škol. Domnívám se, že téma je nanejvýš zajímavé a že si zaslouží obsáhlejší zpracování. I proto, že díky historii školství v Letovicích se nám podaří lépe pochopit historii celého města a poměry, které v té době panovaly. Snad nás tato práce také přiměje vážit si více školství, které máme dnes. Protože pokrok, který ve výuce i výchově žáků nastal, je opravdu úžasný. Bakalářská práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první kapitole bude krátce popsáno město Letovice, budou podány základní informace o městě, jeho historii a o nejvýznamnějších památkách, mezi které se řadí letovický zámek, klášter Milosrdných bratří a kostel sv. Prokopa. V dalších třech kapitolách bude podrobně rozebíráno školství v Letovicích od jeho prvopočátků na území města až dodnes. Následující kapitola se bude zabývat základním školstvím v Letovicích, vylíčením jeho vzniku, vývoje od obecných škol přes školy měšťanské až po moderní základní školy devítileté. Třetí kapitola bude pojednávat o školství učňovském, poskytne nástin jeho historie od prvotních nedělních škol a škol pokračovacích až k jeho dnešní podobě, která je v Letovicích zastoupena Masarykovou střední školou Letovice. Čtvrtá kapitola se pak bude zabývat krátkým působením Biskupského gymnázia v Letovicích, jehož činnost byla ve městě ukončena v roce Poslední pátá kapitola ukáže na možnost využití bakalářské práce v pedagogické praxi. Tato kapitola bude obsahovat dva praktické listy, jeden zaměřený na historii Letovic, druhý na historii samotného školství. Tyto listy by byly žákům rozdány k vyplnění v průběhu exkurze, kterou by absolvovali pro lepší seznámení se s historií města Letovice a s historií letovického 5

7 školství. Při ní by navštívili všechna významná místa, která se k této tématice vztahují. Pracovní listy budou sloužit k ověření znalostí, které žáci při studiu získali. V průběhu dějin prošlo školství mnohými zásadními změnami. Za největší milníky lze v českých zemích považovat tereziánské a josefínské reformy, vznik Československé republiky, 1. i 2. světovou válku a v neposlední řadě listopadovou revoluci v roce Všechny tyto zásadní politické a národnostní změny ovlivnily nejen historický vývoj školství, ale zasáhly i do osudů škol, jejich žáků a učitelů. Měnily se postoje ke školství, od jeho zavrhování k získávání velké prestiže, měnil se vzhled škol, stavěly se školy nové, měnil se obsah výuky, délka školního vyučování i docházky, často docházelo i ke změnám názvů. Všechny tyto změny a překážky, které muselo školství ve své historii překonat, budou popsány v přehledných podkapitolách bakalářské práce. Při psaní bakalářské práce jsem čerpala informace především z kroniky města Letovice, ze školních kronik a almanachů, které letovické školy vydávají při každém kulatém výročí otevření škol a které vycházejí z kronik letovických škol. Mnohé poznatky jsem také nalezla v knihách, které pojednávají o Letovicích a jejich okolí. Tyto knihy jsou většinou napsány letovickými rodáky a nabízejí velmi podrobný přehled informací. V neposlední řadě jsem pročítala výroční zprávy jednotlivých škol a navštívila jsem i jejich oficiální webové stránky. Několika užitečných rad a nápadů se mi dostalo během spolupráce a rozhovorů s řediteli a současnými i bývalými učiteli letovických škol. Všechny zmíněné zdroje mi byly velmi dobrým rádcem a oporou při psaní mé práce. 6

8 1 Město Letovice 1.1 Základní geografické údaje Letovice leží v okrese Blansko, jehož součástí se staly roku 1960, v Jihomoravském kraji na soutoku řek Svitavy a Křetínky. Patří do povodí řeky Svitavy, která náleží k úmoří Černého moře. Nachází se 47 km severně od Brna, 21 km severně od Blanska a 27 km jižně od Svitav. Jedná se o rozhraní Malé Hané, Českotřebovské vrchoviny, Moravskotřebovské vrchoviny a Nedvědické vrchoviny. Letovice leží na moravské straně bývalé zemské hranice Čech a Moravy, v nadmořské výšce 326 m n.m. (údolí řek) 386 m n.m. (poloha letovického zámku). K roku 2014 zde žije necelých obyvatel. Městem prochází hlavní železniční i silniční koridor vedoucí z Brna na Prahu. V Letovicích je také rozsáhlá vodní nádrž Křetínka. Hlavní význam této přehrady je ochrana před povodněmi a doplňování stavu řeky Svitavy. Křetínka slouží i k rekreaci a rybolovu Historie obce První písemná zmínka o Letovicích se váže k roku Tato zmínka byla nalezena v listině Oty III. z Olomouce. Později bylo zjištěno, že se jedná o padělek z 13. století. Název Letovice je zde uváděn ve tvaru Lethowicz. 2 Letovicemi od pradávna procházely dvě důležité obchodní cesty. Jedna vedla z Brna do Litomyšle a dále na sever do Polska, druhá vedla z Olomouce přes Jevíčko a Letovice směrem na západ. Poloha města na této obchodní křižovatce měla velký vliv na úspěšný rozvoj obchodu, kultury a celého života ve městě. Toto umístění bylo ale také důvodem častých pohrom, které přicházely společně s návštěvníky, kteří tudy projížděli. V roce 1241 byly Letovice vypleněny Tatary, kteří táhli od Olomouce. V roce 1399 byl dobyt místní hrad Heraldem z Kunštátu. V roce 1424 dobyli hrad zase husité a s ním vypálili celé město. Roku 1645 byl hrad opět dobyt, a to Švédy, kteří roku 1648 vypálili i celé město. V roce 1674, více než dvacet let od skončení třicetileté války, byly stále dvě třetiny domů ve městě prázdné. V roce 1754 byla založena plátenická manufaktura, která se do konce 18. století stala největší 1 MAKOVSKÁ, Marta a Rostislav MRÁZEK. Letovice a okolí: část geografická a přírodovědná. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s. 3, 25. a GALILEO CORPORATION S.R.O. Letovice: Oficiální stránky města [online]. 2014, [cit ]. Dostupné z: 2 JANOUŠEK, Emanuel. Paměti města Letovice. 2.vyd. Brno: Městské kulturní středisko Letovice, 1995, s

9 na Moravě. Roku 1782 Josef II. udělil městu právo trhu na vlnu a roku 1848 byly Letovice zařazeny pod správu okresu Boskovice. 3 Na historii obce měl velký vliv rozvoj průmyslu. Největším průmyslovým podnikem na území města byla továrna na výrobu krajek a tylu založená roku 1832 továrníkem Moritzem Fáberem. V roce 1880 žilo v Letovicích 42 německých občanů, roku 1910 to bylo již 133. Továrna měla velké úspěchy a neustále se rozšiřovala, roku 1920 měla až zaměstnanců. 4 Z modernějších dějin je důležité období první světové války. Z Letovic odešlo na frontu 624 mužů. Dopady na letovické obyvatelstvo lze nejlépe pochopit v porovnání sčítání lidu před válkou v roce 1910 a po válce v roce V roce 1910 žilo v Letovicích mužů, po válce v roce 1921 to bylo pouhých mužů. I když Letovice za války strádaly, snažily se poskytnout pomoc. 5. listopadu 1914 byl v klášteře Milosrdných bratří zřízen lazaret pro raněné vojáky. V meziválečném období 13. listopadu 1936 byl městys Letovice povýšen na město. Další událostí významnou pro město Letovice byl rok Po vyhlášení mobilizace 23. září 1938 začal v Letovicích čilý ruch. Nadšení však opadlo po podepsání mnichovského diktátu v noci z 29. na 30. září 1938, při demobilizace naší armády prošly četné německé jednotky i Letovicemi. Mnohé se zde i ubytovaly například v prostorách letovického zámku. Při obsazování Sudet, které začalo 1. října 1938, byla zabrána i města nacházející se v blízkém sousedství Letovic. Byly to například Polička, Chrastovec, Trnávka, Vítějeves a mnohé další. Letovice se tak staly pohraničním městem. V listopadu a prosinci 1938 se nebývale navýšil počet obyvatel Letovic, jelikož se sem přistěhovali obyvatelé z okolních vesnic a měst, které ležely v pohraničí. Díky tomuto navýšení obyvatelstva se navýšil i počet žáků letovických škol. Následující rok byl na Pražském hradě 16. května vydán výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. V období druhé světové války docházelo v Letovicích k několikerému zatýkání letovických občanů a jejich deportaci do koncentračních táborů. I letovičtí židé byli stejně jako všichni občané židovského vyznání z celého boskovického okresu soustředěni přímo do Boskovic. Z Boskovic pak byli 18. ledna 1943 deportováni do koncentračního tábora v Terezíně. Ze všech židů pocházejících z Letovic a deportovaných do koncentračních táborů přežila pouze MUDr. Edita Huberová, která pak žila v Praze. Po skončení války byly v lesíku u koupaliště objeveny čtyři hromadné hroby. Počet nalezených 3 VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s BARTOŠ, Josef. Historický místopis Moravy a Slezska v letech Vyd. 1. Ostrava: Profil, 1966, s

10 těl se vyšplhal na 20. Na místě společných hrobů byl vztyčen kříž a byly zde umístěny náhrobní kameny Zajímavosti z historie města Mezi zajímavosti z dávné historie města patří například informace, že zde byl ve 14. století opsán rukopis cestovatele Marka Pola Milion, který je nyní uložen v muzejní knihovně v Praze. Další zajímavostí je, že zde známý hudební skladatel Johannes Brahms složil svou světoznámou skladbu Ukolébavka. V roce 1625 navštívil město osobně i sám Jan Amos Komenský, aby zde řešil majetkové spory mezi letovickými pány. Z Letovic také pochází vydavatel prvních českých novin na území Spojených států amerických František Kořízek a jejich první redaktor Jan Bárta Znak a název města Letovice mají ve znaku zkřížené černé sukovité hole, tzv. ostrve, se šesti suky na žlutém podkladu. Znak města pochází nejspíše z dob, kdy zde vládli páni z Letovic z rodu ronovského. S povýšením Letovic na město byly vypracovány návrhy na změnu znaku, avšak žádný neuspěl. Mezi návrhy bylo například červené granátové jablko jako symbol hojnosti, nebo stříbrná konvice, která by symbolizovala keramický průmysl v Letovicích. Znak si však udržel svou podobu a dnes ho můžeme najít například na fasádě budovy základní umělecké školy nebo i v kapli Panny Marie v kostele sv. Prokopa. 7 Původ názvu města má dvě možná vysvětlení. Většina obyvatel Letovic se přiklání k teorii, že název vznikl podle mírnějšího podnebí, které zde mezi kopci panuje a díky kterému se prý Letovicím v minulosti vyhnuly mnohé morové rány, které řádily v blízkém okolí. Jiní se domnívají, že název je odvozen podle jména náčelníka Leta, který se svou čeledí Letovice založil a po sobě je pojmenoval. 8 5 VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s CHLOUPEK, Jaroslav. 50 let povýšení Letovic na město: Městský národní výbor, 1986, s JANOUŠEK, Emanuel. Paměti města Letovice. 2.vyd. Brno: Městské kulturní středisko Letovice, 1995, s VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s. 4. 9

11 1.5 Památky Kostel sv. Prokopa Původně gotický kostel sv. Prokopa byl postavený v letech 1370 až 1380 pány z Letovic a později byl několikrát přestavován. Například dnes již pro kostel typickou hranolovou věž získal kostel až roku Věž je zakončena vysokou jehlancovitou střechou, na jejímž vrcholu je asi 70 cm široká báň a kříž. Při opravách střechy roku 1960 byly v báni nalezeny dokumenty o poslední opravě z roku 1908, dále zde byly staré fotografie a mince. 9 V interiéru kostela se nachází oltář sv. Jana Nepomuckého, varhany a honosná výzdoba. Při rekonstrukcích roku 1909 objevili dělníci skrytou hrobku s hlavní kryptou a dvěma místnostmi. Bohužel kryptu otevřeli bez dohledu úřadů a vzdělaných odborníků, čímž kryptu poškodili. Nebyl ani sepsán seznam nalezených předmětů. Zdokumentovat se povedlo 14 náhrobních kamenů majitelů letovického panství a bohatých měšťanů. Před kostelem se nachází farní budova, o níž máme první zmínky již z roku Kostel leží na návrší a vede k němu z města krytá stupňovitá chodba, tzv. fortna Klášter Milosrdných bratří Klášter Milosrdných bratří v Letovicích byl postaven z daru zlatých od Jindřicha Kajetána Blümegena, jenž chtěl, aby součástí kláštera byla i nemocnice. Jindřich Kajetán Blümegen byl nejvyšší dvorský kancléř a bývalý majitel letovického panství. Stavitelem barokního kláštera byl řeholní bratr Longinus Traub z Vídně. Práce započaly roku 1751 a dokončeny byly roku Původně se jednalo o jednoposchoďovou budovu čtvercového půdorysu se 6 lůžky pro nemocné. Ke klášteru patřily rozlehlá zahrada a lázně. Klášter byl postupně přestavován a rozšiřován až na dnešní podobu, která vznikla v druhé polovině 18. století. 11 Pod klášterním kostelem sv. Václava je klášterní krypta, kde jsou pochováni zakladatel a stavitel kláštera a další řádoví bratři a majitelé letovického panství. V klášteře se nachází starodávná lékárna, v ní se nacházejí starožitné vestavěné lékárenské skříně. Lékárna byla vybudována v roce Je vyzdobena bohatými freskami s biblickými 9 VYBÍHAL, Pavel a Bohumil KOCINA. Kostel sv. Prokopa v Letovicích. Letovice: Katolická beseda v Letovicích, 2008, s. 61, VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s. 7, Tamtéž s

12 a astrometeorologickými náměty. V lékárně je původní vybavení z roku 1760 a dnes je chráněnou kulturní památkou. Současnou podobu získala lékárna po 8 letech restaurátorských prací mezi lety 2000 a Restaurátorem byl akademický malíř a odborný restaurátor Jiří Látal z Litomyšle. V současné době slouží jako místnost pro různá jednání nebo jako lékařská knihovna a studovna. Komerční využití lékárny je vzhledem k povaze objektu vyloučeno. 12 Současný název kláštera je Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Je ve správě Jihomoravského kraje a je využíván jako nemocnice pro starší a dlouhodobě nemocné pacienty. Má kapacitu 120 lůžek ve 4 odděleních. Nemocnice stále úzce spolupracuje s Konventem Řádu Milosrdných bratří. Pacientům jsou nepřetržitě poskytovány duchovní služby. V nemocnici pracuje pastorační pracovník pověřený Brněnským biskupstvím Zámek První zmínky o zámku pocházejí již z let , kdy se na místě zámku nacházela tvrz. První potvrzená písemná zmínka je však až z doby kolem roku 1360, kdy se majiteli hradu a panství stali páni z Letovic a z Ronova a kdy byla tvrz přestavěna na kamenný hrad. V jeho blízkosti stál pivovar a palírna. Na stráních pod hradem se do roku 1830 pěstoval chmel. V roce 1425 zničili hrad husité. V druhé polovině 15. století byl obnoven. O jeho pozdně gotické přestavbě svědčí sklepní místnosti a část vnější obvodové zdi zámeckých budov. V druhé polovině 16. století byly provedeny úpravy interiéru a opevnění hradu. V roce 1643 byl však opět dobyt, tentokrát Švédy. Na konci 17. století byl hrad přestavěn v raně barokní zámek, který v roce 1724 spolu s městem vyhořel. Roku 1820 se stala majitelem panství a zámku rodina Kálnoky z Köröspatak. Za jejího vlastnictví získal zámek svůj nynější vzhled. Proběhly empírové a pseudogotické úpravy, byly přistavěny konírny, letní a zimní jízdárny a došlo i k úpravě původní hradní věže. Nejznámějším z Kálnokyů byl Gustav Kálnoky. Tento muž byl také v letech ministrem zahraničí Rakouska-Uherska. On nechal upravit zámecký svah v rozsáhlý romanticko-gotický park anglického stylu. Zámek patřil rodu Kálnoky až do roku Poslední vlastník letovického panství byl Alexandr Kálnoky. O zámek se staral od roku 1945, kdy dovršil 21. narozeniny, po dobu 3 let do roku 12 ČADKOVÁ, Ludmila. NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ LETOVICE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: 13 ČADKOVÁ, Ludmila. NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ LETOVICE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: 11

13 1948. V tomto roce po únorových událostech mu bylo oznámeno, že je osobou nežádoucí a musel opustit Letovice. 14 Po té byl zámek zestátněn, stal se majetkem Městského národního výboru Letovice. Vnitřní vybavení bylo rozkradeno a jen velmi malá část byla zachráněna odvozem na okolní zámky, například na zámek do Lysic a do Rájce-Jestřebí. V zámku byl pak umístěn internát a později i několik tříd Masarykovy školy práce. Po roce 1989 po dlouhých průtazích byl zámek díky restituci navrácen hraběti Alexandru Kálnokymu. Město Letovice ve spolupráci s hrabětem začalo investovat alespoň do statického zajištění a sanace sklepení. Zámek byl v té době již v dezolátním stavu. Odborníci odhadli náklady na jeho celkovou opravu na 1,5 miliardy korun. Protože hrabě Kálnoky neměl na záchranu zámku dostatečné finance a nevěděl si se zámkem rady, prodal jej roku 2004 nynějšímu majiteli zámku podnikateli Bohumilu Vavříčkovi z Boskovic za dva miliony korun. Ten se pustil do rozsáhlé rekonstrukce. 15 V roce 2005 byl zpracován projekt na opravu a vydáno stavební povolení a začalo se s přípravou historických podkladů pro přestavbu a s přestavbou samotnou. Dodnes byly opraveny jízdárny, nádvoří, kanalizace, okna, omítky a roku 2008 byly dokončeny veškeré fasádní práce i s nátěry na celé zámecké budově. V tomto roce byl zámek poprvé v jeho historii zpřístupněn pro širokou veřejnost. Díky těmto opravám a rekonstrukci získaly Letovice, potažmo zámek, 1. místo v soutěži Jihomoravského kraje o nejlépe opravenou kulturní památku za rok V současné době zámek nabízí netradiční prohlídky, možnost pronájmu některých prostor k různým společenským akcím jako jsou koncerty, divadla, svatby. Výtěžek z těchto pronájmů chce majitel postupně investovat do dalších oprav zámku Zámecký park Za Gustava Kálnokyho byla zahrada kolem hradu v roce 1826 změněna v ovocný sad a později začala úprava celého svahu v rozsáhlý romanticko gotický park anglického stylu. Po 1. světové válce došlo k zanedbání údržby a k neodborným zásahům, které způsobily znehodnocení jeho některých částí. I přesto dnes patří k nejcennějším jihomoravským parkům nejen po stránce botanické a dendrologické, ale i krajinářské a estetické. Dnes je uznanou 14 VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s. 5,6. 15 VAVŘÍČEK, Bohumil. Zámek Letovice [online] [cit ]. Dostupné z: 16 Tamtéž. 17 Tamtéž. 12

14 přírodní a kulturní památkou. V parku roste mnoho vzácných stromů, které sem byly přivezeny majiteli panství. Mezi nejvzácnější patří ambroň západní, který je nejvzácnější dřevinou v okrese Blansko VAVŘÍČEK, Bohumil. Zámek Letovice [online] [cit ]. Dostupné z: 13

15 2 Historie základního školství v Letovicích 2.1 Období do 17. století První zmínku o škole v Letovicích nacházíme v roce Ve zřízení letovického panství pan Dětrich z Hardeka nařídil, Aby se dítky, jak pacholátka, tak i děvečky, hned v mladosti do školy dávaly, aby se učily, zbožnosti, katechismu a začátkům křesťanského učení. O chudé děti a o sirotky se měl starat úřad a špitál, aby tyto děti nebyly jakkoli znevýhodňovány a utlačovány. 19 Roku 1574 byla v Letovicích vrchností zřízena vyšší škola latinská. V této škole byli žáci seznamováni s učivem gramatiky, dialektiky, rétoriky a řečtiny. Regina Fugharka z Hardeka v roce 1581 zakoupila grunt sedláka Jiříka Čáslavského, který nechala přestavět tak, aby dobře sloužil účelům školy. Bohužel se nedochovala zmínka o tom, kde se tento grunt přestavěný na školu nacházel. Andreas Handelius je prvním oficiálním letovickým učitelem. Již od roku 1580 vystupoval jako místní kněz, kaplan a samozřejmě jako rektor místní školy Období od 17. století do roku 1882 Roku 1613 hrabě Hendrych Václav z Thurnu nařídil aby: Obec letovická měla školu v moci a opatrování, aby k vyučování zjednávala hodné a poctivé osoby a ruku držela nad tím, aby se dobrý pořádek zachovával. Obec měla voliti z bratrstva literátského jisté osoby, které by pilně pozorovaly, kterak mládež v učení literním prospívá a čtvrtletně dítky ve škole přezkoušely a bibliotéku opatrovaly. 21 Tento výňatek z textu nás utvrzuje o tom, že o školství v Letovicích bylo již v tu dobu hojně pečováno. Kromě psaní, čtení, náboženství a hudby se vyučovala i latina a řečtina. Mezi vyučované předměty nepatřily počty. 22 Na počátku 17. století byl rektorem letovické školy jmenován Tomáš Vencl. V roce 1714 se stal učitelem Jindřich František Krigish. Plat učitele v té době byl vyměřen na 44 zlatých ročně, dále učiteli přináležely dvě měřice pšenice, dvě měřice ječmene, jedna měřice hrachu a jedna měřice prosa. Učiteli se většinou stávali vysloužilí vojáci. Role učitelů 19 Almanach: ke 100. výročí budovy Tyršova. Letovice: Základní škola Letovice, 2006, s VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s CHLOUPEK, Jaroslav. 50 let povýšení Letovic na město: Městský národní výbor, 1986, s Tamtéž. 14

16 nebyla záviděníhodná. Roční plat obnášel pouze 230 korun, tyto peníze musel učitel často po rodičích vymáhat. Pokud učitel zaplaceno nedostal, byl nucen vykonávat další povolání na vesnicích to byl například švec, tkadlec, krejčí nebo si přivydělávali hudbou. Učitelé ve městech zase pracovali jako písaři. Učitelé se netěšili ani oblibě úřadů, ani svých pánů. 23 Obecně nebylo školství v tehdejší rakouské monarchii v 18. století významně podporováno. Vše se změnilo až s nástupem Marie Terezie do čela monarchie po smrti jejího otce Karla VI. Marie Terezie zastávala názor, že vzdělání je věcí státu a nikoliv církve. Uvědomovala si, v jak hrozném stavu se školství v monarchii nachází a co nejdříve chtěla začít v této věci jednat, aby došlo k jeho brzké nápravě. V roce 1774 pozvala Marie Terezie do Vídně opata Johanna Ignáce Felbigera, jemuž svěřila reformu školství do rukou. Opat Felbiger zpracoval tzv. Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařských dědičných zemích. Podle tohoto řádu byla stanovena povinná školní docházka pro všechny děti ve věku od šesti do dvanácti let. V řádu byla obsažena i pravidla o řízení škol, dozoru nad školami, školní kázni, výuce i zkouškách. Tento řád Marie Terezie přijala a dne 6. prosince roku 1774 ho vyhlásila v platnost, s účinností od ledna roku Povinná šestiletá docházka v Letovicích však fungovala bohužel jen na papíře. Praxe byla taková, že děti do školy nechodily vůbec. Svědčí o tom i fakta z dokumentu, podle nichž chodilo do jednotřídní školy, která se nacházela v Letovicích pod farním kostelem, 400 dětí. Měly sem chodit děti z Meziříčka, Třebětína a Slatinky. To však bylo prakticky nemožné. Ve většině případů děti do školy nechodily, protože bylo potřeba, aby zastaly práci doma nebo na polích. Lidem také trvalo, než si uvědomili důležitost vzdělání pro své děti. Avšak již v roce 1800 byla škola pod kostelem změněna z jednotřídní na dvoutřídní a k budově bylo přistavěno patro, aby měla škola pro děti dostatečné prostory. 25 K opětovnému úpadku školství došlo roku 1790, kdy zemřel syn Marie Terezie Josef II. S příchodem Františka I. na trůn na počátku 19. století se dokonce tradovalo: Rakousko nepotřebuje žádných učených, nýbrž jen dobrých poddaných. Jakékoli snahy o povznesení nebo zvelebení školství byly potlačovány již v zárodku. Učitelé, kteří tyto snahy projevovali, byli okamžitě sesazeni. 26 K další rapidní změně došlo až s nástupem kapitalismu po roce Znovu byla zavedena povinná školní docházka. Zřízeny byly normální a hlavní školy, ve výuce byly 23 HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s KASPER, T. a D. KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008, s CHLOUPEK, Jaroslav. 50 let povýšení Letovic na město: Městský národní výbor, 1986, s Tamtéž. 15

17 zavedeny opakovací hodiny. Pro učitele byly zřízeny dvouleté vyučovací kursy. Povinnost vymáhat na rodičích plat pro učitele přešla na obec. Učitelé šířením vzdělaní a národního uvědomění přispěli k obrození českého národa, kterému hrozila germanizace. 27 Roku 1855 získala církev naprostou kontrolu nad školstvím. Tato změna narušila příznivý vývoj školství a jen díky vlasteneckým kněžím nebyl tento vývoj zcela zastaven. Patronát náboženského fondu byl naštěstí již roku 1864 zrušen. Veškerá práva o rozhodování ve školských záležitostech byla přenesena na obec. Obec volila i učitele. Prvním zvoleným učitelem v Letovicích byl Josef Kupka. 28 V roce 1865 byla zřízena třetí třída školy v prvním patře radnice, kde původně sídlil hostinec. Ten byl z budovy vypovězen. Následujícího roku přibyla tamtéž čtvrtá třída a roku 1868 byla škola rozšířena na čtyřtřídní. V té době byl také podán první návrh na postavení zcela nové školy spojené s radnicí. Roku 1871 působila budova staré radnice obecnímu zastupitelstvu již velké starosti, protože byla v dezolátním stavu. V dalších letech, kdy došlo k rozšíření školy na pětitřídní, se třídy přemístily z neodpovídajících podmínek budovy staré radnice do několika domů nacházejících se na náměstí, které pro účel vyučování poskytli jejich ochotní majitelé. Škola však nutně potřebovala nové celistvé prostory Období od roku 1882 do roku 1905 Po mnoha letech snah, problémů a žádostí bylo o konečném umístění nové školy rozhodnuto v roce Bylo usneseno, že nová budova obecné školy bude stát na náměstí místo starého obecního domu. Jednání o stavbě nové obecné české školy byla velmi neklidná a zdlouhavá. Nakonec dostala přednost stavba školy německé. Jednání o této škole byla rychlá a bez problémů Německá obecná škola Už roku 1880 žádala továrna Moritze Fábery, aby se ve vyšších ročnících tehdejší letovické školy začala povinně vyučovat němčina. Obecní zastupitelstvo však tuto žádost neschválilo. Situace se vyostřila do té míry, že obyvatelé Jindřichova (tehdejší část Letovic) roku 1883 podali dokonce žádost zemskému výboru o odloučení od Letovic. Chtěli vytvořit 27 CHLOUPEK, Jaroslav. 50 let povýšení Letovic na město: Městský národní výbor, 1986, s VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s. 1,2. 30 Almanach: ke 100. výročí budovy Tyršova. Letovice: Základní škola Letovice, 2006, s

18 samostatnou obec, která by nesla název Heinrichstal. K osamostatnění však nikdy nedošlo. Aby úřady nastalou situaci uklidnily, nařídily povinnou výuku němčiny již od druhé třídy obecné školy. Když se pak roku 1882 rozhodlo o stavbě nové školy a jednání zástupců české školy bylo příliš komplikované, bylo obci nařízeno postavit školu německou. Majitelem německé školy se stal továrník Fábera. Prvním učitelem byl František Anger a posléze Anton Matza. Chodily sem děti německých úředníků, mistrů firmy a z loajality i děti českých zaměstnanců, kteří podlehli tlaku továrníka. Škola roku 1894 vyhořela. Továrník Fábera se však nevzdal a postavil školu novou. Výuka byla opětovně zahájena v roce Výuka probíhala i za 1. sv. války a v době protektorátu. Škola zanikla roku Česká obecná škola Základní kámen stavby české obecné školy byl položen až 29. března Prvním ředitelem nově vzniklé obecné školy, která byla dokončena už 10. října 1886, byl Josef Kupka. Náklady na zřízení školy se vyšplhaly asi na zlatých. I když to byla nemalá částka, obecní zastupitelstvo i školní rada si byly dobře vědomy toho, k jak vznešenému účelu bude škola sloužit, a tak ochotně peníze vydaly. S přáním:...aby byly dítky učeny v této budově naším milým mateřským jazykem milou Moravu nade vše milovati a pokoj a smír s jinými národnostmi udržovati. 32 Ve škole bylo umístěno 5 tříd, jež byly již v době otevření školy nedostačující. Školu mělo totiž navštěvovat 446 žáků z Letovic a blízkého okolí. Na jednu třídu tak připadalo asi 90 žáků Období od roku 1905 do roku Měšťanská škola Letovická veřejnost požadovala, aby se dětem dostalo i vyššího vzdělání. V průběhu 6 let ( ) tak zaslala zemské školní radě čtyři žádosti o zřízení měšťanské školy. Hlavním iniciátorem této snahy byl starosta Letovic Karel Sinek. Výnosem z 14. července 1905 povolila zemská školní rada zřízení školy v podobě trojtřídní chlapecké školy. První třída této školy byla otevřena ve školním roce 1905/1906. Byla umístěna v prvním patře budovy obecné školy. Do první třídy nastoupilo 56 žáků. Již 4. září 1905 byla započata stavba nové budovy měšťanské školy. Stavitelem byl Karel Havlina z Boskovic. Budova byla 31 VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, 1996, s Tamtéž, s Almanach: ke 100. výročí budovy Tyršova. Letovice: Základní škola Letovice, 2006, s

19 dokončena v roce Kolaudace proběhla 22. dubna Z 12 uchazečů o funkci ředitele měšťanské školy byl vybrán Karel Červinka, odborný učitel z Boskovic. Do své funkce nastoupil hned roku 1905, aby spravoval třídu dočasně fungující v budově obecné školy. Postupem času se škola začala úspěšně zaplňovat. Již ve školním roce 1906/1907 navštěvovalo školu 178 žáků, v dalším školním roce to už bylo 253 žáků července 1907 bylo zemskou radou po jediné žádosti povoleno zřízení měšťanské školy dívčí. Jednodušší prosazení školy dívčí souviselo s tím, že pro ni již byly připraveny třídy, a to ve škole měšťanské chlapecké, pod jejíž správu škola dívčí spadala. První dívčí třída byla otevřena ve školním roce 1907/ Období 1. světové války a poválečné období Ve válečném období sice výuka probíhala pravidelně, ale škola trpěla velkým nedostatkem vyučovacích pomůcek a většina učitelů se účastnila bojů na frontě. Ti, kteří ve škole přece jen mohli zůstat, se museli věnovat provádění různých soupisů a sbírek, a to na úkor výuky. 36 Po skončení války na začátku školního roku 1919/1920 se do školy zapsalo 312 žáků. Škola se aktivně zapojovala do pomoci dětem z nemajetných rodin. Od školního roku 1923/1924 dostávali žáci z chudých rodin zdarma polévku. Týkalo se to asi dvou třetin z celkového počtu žáků. Děti, které pocházely ze zámožnějších rodin, platily za oběd příspěvky od 20 haléřů do 1 koruny. 37 Dne 27. října 1926 se ministerským nařízením změnil začátek vyučování na půl devátou ráno. S koncem školního roku 1926/1927 odešel ze své funkce po 22 letech ředitel měšťanské školy Karel Červinka. Jeho nástupcem se stal Alois Matějka. Roku 1929 se uskutečnilo na letovických školách pokusné reformní vyučování. Na toto vyučování dohlížel okresní školní inspektor Alois Menšík a univerzitní docent Velinský. Ve školním roce 1934/1935 byla naplánována nástavba druhého patra pro reformní pokusné vyučování. Kvůli finančním potížím se tento plán neuskutečnil. Došlo alespoň k několika nutným opravám HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s Almanach: ke 100. výročí budovy Tyršova. Letovice: Základní škola Letovice, 2006, s HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s Almanach: ke 100. výročí budovy Tyršova. Letovice: Základní škola Letovice, 2006, s HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s. 4. Almanach: ke 100. výročí budovy Tyršova. Letovice: Základní škola Letovice, 2006, s

20 2.5.1 Dívčí lidová škola pokračovací Na popud studentstva, organizace pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a spisovatelky Pavly Křičkové byla v Letovicích na podzim roku 1920 zřízena dívčí lidová škola pokračovací. Vyučování probíhalo v budově měšťanské školy, kam spadala i správa školy. V prvním roce se přihlásilo 103 žákyň. V té době se pomýšlelo i na stavbu samostatné budovy pro tuto školu. Avšak s rychlým nástupem přišel i rychlý pád. Po dvou letech provozu byla škola kvůli nedostatku žákyň úplně zrušena Období 2. světové války Újezdní měšťanská škola Dívčí a chlapecká měšťanská škola v Letovicích byly podle výnosu ministerstva školství a národnostní osvěty z 23. května 1938 a podle výnosu zemské školní rady v Brně ze dne 4. června 1938 přeměněny na újezdní měšťanskou školu. Tyto výnosy a z nich plynoucí přeměna vešly v platnost 1. září Ve školním roce 1938/1939 již žáci nastupovali do nové školy. K této škole přináležely Letovice, Jasinov, Kladoruby, Kochov, Lazinov, Lhota u Letovic, Ořechov, Slatinka-Borová, Skrchov, Meziříčko, Třebětín, Vranová, Vísky a Zábludov s osadou Kněževísko. V prosinci téhož roku přibylo do školy mnoho nových žáků. Většinou to byli žáci ze zabraných území a také žáci bývalé měšťanské školy v Moravské Chrastové. Počet žactva narostl natolik, že prostory tříd se staly naprosto nevyhovující. Škola musela zažádat o zřízení zatímních poboček při zaplněných třídách. 40 Na konci dubna 1939 musel odejít do výslužby ředitel újezdní měšťanské školy Alois Matějka. Jeho nástupcem se stal Jan Bouška. V letech německé okupace byla i tato škola obsazena německým vojskem. Pro školu měla okupace, stejně jako pro všechny školy v zemi, nedozírné následky. Dne 1. září 1939 byl gestapem zatčen učitel měšťanské školy František Mrázek. Z koncentračního tábora se vrátil roku 1943 a nastoupil zpět na školu. V říjnu 1939 obsadili němečtí vojáci tělocvičnu a v prostorách školní kuchyně bylo ubytováno četnictvo. Nastala podrobná revize učebnic. Z knihovny musely být vyřazeny všechny knihy, které byly údajně napsány v protiněmeckém duchu. Musely být zapečetěny a uloženy školní kroniky, které se již nikdy nenašly. Veškeré školní zprávy, dokumenty, vysvědčení a úřední knihy i razítka musely být česko-německá. Podle nařízení vlády přestala být občanská nauka 39 HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s Tamtéž, s

21 vyučovaným předmětem, také byla zrušena výuka dějepisu, dějin české literatury i církevního dějepisu. Dějepis, který se od té doby vyučoval, se týkal pouze dějin německé říše. Všichni žáci museli dokonale znát německou hymnu. Byl zvýšen počet hodin němčiny, samozřejmě na úkor jazyka českého. Německý jazyk se stal povinným již od třetí třídy. Od 30. dubna 1941 musely být výnosem Ministerstva školství a národní osvěty ve všech učebnách a prostorách školy umístěny v předepsané formě portréty říšského vůdce Adolfa Hitlera a státního prezidenta Emila Háchy. Výzdobu školních chodeb tvořily obrázky ze současných bojišť. I pro učitele platila povinná znalost německého jazyka. Byly pro ně konány kurzy němčiny. Učitelé pak museli do 31. března 1942 vykonat z německého jazyka zkoušku. Od března 1942 byla zavedena povinná výuka německého jazyka již od první třídy, a to čtyři hodiny týdně. Ve vyšších ročnících to bylo až 7 hodin týdně. V měsíci srpnu roku 1941 zabrali němečtí vojáci hotel Lamplatova penzionu u koupaliště v Letovicích. Zřídili zde domov pro německé děti. Německým dětem byla ve škole vyhrazena nejlepší třída a byli vyučováni pouze německými učiteli. Snaha o převýchovu žactva ve stylu německé říše, se setkala se všeobecným odmítnutím a odporem nejen žactva, ale i celé veřejnosti. 41 V tuto dobu existovaly uhelné prázdniny. Vánoční prázdniny trvaly například od až do O letních prázdninách bylo výnosem ministerstva školství k schváleno nasazení učitelstva při žňových pracích nebo při písemných pracích u obecního úřadu. V září pak učitelé museli předložit potvrzení o svém pracovním zařazení. Roku 1945 byla zastavena pravidelná školní docházka. Žáci dostávali pouze dvakrát týdně úkoly. Později byl styk školy a žactva přerušen úplně. S koncem války obsazovali školu ustupující vojenské útvary. Škola si tak mohla plně oddechnout až v květnu Poválečné období od roku 1945 do roku 1959 Doba protektorátu se dá jednoznačně nazvat jako pohroma českého školství. Neustálé obsazování školy různými složkami německé armády a bránění kvalitní výuky vedlo k naprostému úpadku morálky, což se projevilo v prvních poválečných letech. Po válce se stal ředitelem školy František Mrázek. Velkou změnou pro letovickou měšťanskou školu újezdní bylo zřízení dvou dalších měšťanských škol v obci Křetín a Rozhraní HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s Tamtéž. 43 Tamtéž, s

22 V poválečném období došlo k celkové reorganizaci školství. 1. září 1948 byly školy obecné a měšťanské sloučeny a vznikla jednotná osmiletá střední škola tzv. osmiletka. Ředitelem této nově vzniklé osmileté školy zůstal František Mrázek. Na škole se pak začalo vyučovat podle učebních osnov pro střední školy. V prosinci 1954 byl započat nácvik na první celostátní spartakiádu. Z letovické osmiletky se jí zúčastnilo 25 žáků. Ve školním roce 1955/1956 navštěvovalo školu 643 žáků a vyučovalo se v 18 třídách v budově obecní i měšťanské školy. Počet tříd byl nedostačující, a proto muselo být v následujícím školním roce zavedeno pro první stupeň střídavé vyučování. 44 V dalších letech došlo k několika rekonstrukcím. Byla přestěhována a opravena kuchyň s jídelnou, které pak konečně vyhovovaly počtu zájemců o stravování. Dále byla přestavěna tělocvična a byly pořízeny pomůcky potřebné jak pro sport, tak například pro hudební nauku a další praktickou výuku. Na jejich finančním zajištění se podílely i některé místní podniky. Na velkou rekonstrukci, kterou škola potřebovala, se však peněz stále nedostávalo. Došlo alespoň k nákladnější opravě podlah, oken a střechy. Vyučování bylo v těchto letech zaměřeno na zemědělskou činnost, k dokončení socializace venkova. Proto byly do vyučování hojně zaváděny dílny a výuka na školních pozemcích. 45 Jelikož škola neměla odpovídající kapacitu a nutně potřebovala nové prostory, začalo se od roku 1952 oficiálně uvažovat o stavbě nové budovy školy. Bylo dohodnuto, že do roku 1962 vznikne dokumentace a v následujícím roce bude započata stavba. Náklady se odhadovaly na 6 milionů Kč. Stavba měla být dokončena v roce Školu pak mělo navštěvovat 750 žáků, kteří se měli vzdělávat v 22 třídách Období od roku 1959 do roku 1979 Základní devítiletá škola Ve školním roce 1959/1960 byla zavedena devítiletá školní docházka. Nově zřízená devátá třída měla 24 žáků, do třídy dojížděli i žáci z Křetína, kde tato třída ještě chyběla. Počet žáků základní devítileté školy byl 653. Aby došlo k lepšímu propojení školy a pracovní činnosti, byly ve všech třídách vyššího stupně zavedeny povinné práce v dílnách a na pozemcích. Škola měla stále nedostatek prostor, a i když se vedení neustále pokoušelo různými přesuny šaten, učeben, kabinetů i odborných sbírek o navýšení kapacity, byla tato snaha víceméně bezvýznamná. V dalším školním roce škola opět změnila ředitele, novým 44 HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s Tamtéž. 46 Tamtéž, s

23 ředitelem se stal Miloslav Sedláček, rodák z Letovic, který do té doby učil na Pedagogické škole ve Znojmě. Škola měla na nižším stupni 344 žáků, na vyšším 326 žáků. 9. třídu navštěvovalo 55 žáků. Stále směňovaly třetí a čtvrté třídy. Ve školním roce 1962/1963 byla devítileté školní docházka již povinná pro všechny žáky. Od 2. pololetí roku 1967 byly vypracovány nové rozvrhy v souvislosti se zaváděním volných sobot (každá druhá sobota volno). Došlo k reorganizaci úvazků učitelů a k navýšení platů asi o 300 Kč. Platy učitelů však stále zaostávaly za průměrnými platy kvalifikovaných dělníků. Roku 1973 byl odvolán z funkce ředitele M. Sedláček a nahrazen byl Ladislavem Šustrem. V následujících letech škola prošla revitalizací. Nevzhledné a neestetické prostředí ve škole i kolem ní bylo terčem rozsáhlé kritiky. Byla opravena i tělocvična, ve které se neučilo od roku1973 kvůli jejímu kritickému stavu. Ve škole učilo 30 učitelů a navštěvovalo ji přes 700 žáků. Vyučování probíhalo ve stále stejných prostorách: v budově na náměstí, v Tyršově ulici, v dílnách podniku Univa Blansko a pracovní vyučování na pozemcích u zámku Období od roku 1979 do roku 2011 Základní škola na ulici Tyršova Školní rok 1979/1980 byl posledním školním rokem, kdy se vyučovalo ve všech třech objektech. Celá škola se měla přemístit do nové budovy na Komenského ulici. Jelikož však počet žáků převyšoval kapacitu tříd i na nově vzniklé škole, bylo rozhodnuto, že v budově školy na ulici Tyršova bude vyučování stále pokračovat pro žáky ročníků. 48 Ředitelkou této staronové školy se stala Libuše Kopáčková. Do 4 tříd chodilo 130 žáků. O školu byl velký zájem a již následující školní rok byly otevřeny dvě první třídy. I v dalších letech počet žáků narůstal. V roce 1986 chodilo do 7 tříd celkově 180 žáků. Roku 1992 odešla dosavadní ředitelka do důchodu a byla nahrazena ředitelkou Zdeňkou Herčíkovou. Ve školním roce 1993/1994 byla pro velký zájem rodičů otevřena jedna třída základní školy v Třebětíně. Tato třída náležela ke škole na ulici Tyršova. 49 Od 1. ledna 1996 získala škola právní subjektivitu. Díky ní získala samostatnost v pracovněprávních i hospodářských věcech. Škola se úspěšně rozvíjela. A dařilo se jí držet 47 HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s Almanach: ke 100. výročí budovy Tyršova. Letovice: Základní škola Letovice, 2006, s Tamtéž. 22

24 krok se školou na ulici Komenského. 50 To platilo do roku 2011, kdy bylo realizováno zrušení ZŠ Tyršova jako odloučeného pracoviště ZŠ Komenského. Ke zrušení školy došlo z důvodu stálého snižování počtu žáků na prvním stupni obou škol. Zrušení ZŠ Tyršova znamená pro ZŠ Komenského možnost ekonomické stabilizace a udržení širokého servisu vzdělání. Od školního roku 2011/2012 probíhá výuka už v jen v jedné budově na ulici Komenského Období od roku 1975 po současnost Základní škola na ulici Komenského O stavbě nové budovy základní školy v Letovicích se dlouho uvažovalo. Od úvah k praktickému řešení se přikročilo po předložení plánů na výstavbu nové budovy. S těmito plány seznámil vedoucí technického úseku odboru školství tehdejšího ředitele Základní školy pana Šustra. Ten měl daný návrh prostudovat a předložit připomínky. Z obavy, aby se výstavba školy nepřesunula do období další pětiletky, přijal ředitel navrhovaný plán bez připomínky. 52 V zimě 1975/1976 byly zahájeny pozemní práce a 25. září 1976 byl slavnostně položen základní kámen ZŠ Letovice na ulici Komenského, který je dnes ve vstupním vestibulu školy. Výstavba nové školy byla spojena s řadou problémů charakteristických pro tehdejší dobu (nedostatek pracovníků, aut, atd.). Stavělo se z panelů a tak každý týden vyrůstala nová podlaží v jednotlivých pavilonech. O rychlý postup stavby se nepopiratelně zasloužili i samotní žáci, kteří se účastnili brigád. 53 Vyučování v nové škole bylo zahájeno ve školním roce 1979/1980. Pouze menší část žáků ročníků zůstala ještě z kapacitních důvodů na ulici Tyršova. K slavnostnímu otevření školy došlo 6. září V nové škole bylo také ukončeno směnování nižšího a vyššího stupně. Díky této budově přestalo směňování žáku nižšího s vyšším stupněm. V okolí Letovic byly zrušeny malotřídní školy v Třebětíně, Kochově, Meziříčku, Novičí a ve Stvolové. Žáci i učitelé byli převedeni do ZŠ Letovice. Celá škola měla 27 tříd s 871 žáky. Ředitelem školy byl Vladislav Šustr HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, 1996, s RANDULA, Miloš. ZŠ Letovice [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: 52 Školní Víqět: speciál. Letovice: Základní škola Letovice, 2010, s Tamtéž, s Školní Víqět: speciál. Letovice: Základní škola Letovice, 2010, s

25 Na přípravě interiérů se podíleli všichni učitelé. Zapojili se do příprav tříd, odborných pracoven, prováděli výzdobu tříd a školy květinami, obrazy apod. Ve škole pracovalo více než 30 pedagogických pracovníku. Letovická škola s více než 800 žáky nižšího a vyššího stupně patřila k největším na okrese. Ředitel Vladislav Šustr byl od školního roku 1984/1985 nahrazen Stanislavou Novákovou. Ta si vytkla za cíl upevnit vnitřní režim školy a zkvalitnit její vnitřní a vnější vzhled. Ve škole v tomto období proběhla řada inspekcí s pozitivním hodnocením výuky. Jako charakteristické pro tuto dobu bylo negativní hodnocení vysokého počtu žáků navštěvujících hodiny náboženství. 55 Listopad 1989 byl i na letovické škole začátkem velkých změn. Po vyslovení nedůvěry byli někteří pedagogové odvoláni z vedení školy. Z nových možných kandidátů se stal ředitelem Mgr. Miloš Randula, který zastává tuto funkci dodnes. Na škole vzniklo pedagogické fórum, které se vyslovilo pro odstranění zhoubného působení ideologie. Proto také byla zrušena organizace Komunistické strany Československa, která ve škole fungovala. Přestalo se sledovat, kolik dětí navštěvuje náboženství, nebo těch, které prahnou po armádním zařazení. Od 1. ledna 1995 škola získala právní subjektivitu, což znamenalo samostatnost v oblasti personální a ekonomické. Od 1. září 1998 přešla celá škola na vzdělávací program Základní škola. Velká pozornost začala být věnována žákům s vývojovými poruchami učení nebo s vadou řeči. 56 Již od konce 90. let se škola snaží o neustálou modernizaci svého vybavení. Jde o počítačové učebny, dataprojektory atd. V průběhu let se na škole a školním majetku projevilo opotřebení, proto byla nutná rekonstrukce. Ve školním roce 2000/2001 proběhla rekonstrukce cvičné kuchyňky, oprava terasy a úprava školního hřiště. Mezi nejdůležitější patří rekonstrukce bývalé uhelny na dvě místnosti s příslušenstvím ve školním roce 2001/2002. Od roku 2003 mají žáci volný přístup na internet v prostorách školních chodeb. Od školního roku 2005/2006 využívá škola elektronickou podobu školní matriky. Vybavena byla multimediální učebna s interaktivní tabulí i pro žáky prvního stupně. Ve školním roce 2008/2009 byla započata dosud největší revitalizace budovy školy a školního sportovního areálu. Průběžně došlo k zateplení, výměně oken a k celkové rekonstrukci fasády, díky níž dostala škola nový moderní vzhled. Rovněž byly modernizovány všechny odborné učebny a kuchyň s jídelnou. Rekonstrukce stála okolo 33 milionů korun. Díky ní dochází ročně k úsporám jen na energiích ve výši 1,5 milionu korun Školní Víqět: speciál. Letovice: Základní škola Letovice, 2010, s Tamtéž. 57 Školní Víqět: speciál. Letovice: Základní škola Letovice, 2010, s

26 2.11 Rok 2014 Současná situace Základní školy Letovice Základní škola Letovice i v dnešní době patří k nejlépe vybaveným školám v okrese Blansko. Nyní v roce 2014 zaměstnává 30 třídních učitelů, 9 netřídních učitelů, jednoho speciálního pedagoga a 2 pedagogické asistenty. Jeden z učitelů zastává funkci výchovného poradce a další vyučující poskytuje současně individuální logopedickou pomoc. V letošním školním roce 2013/1014 navštěvuje školu 666 žáků z Letovic a okolních 25 obcí a z místních částí severní části okresu Blansko. Tito žáci chodí do 30 tříd, z toho dvě třídy jsou speciální třídy. Od školního roku 2011/2012 probíhá vzdělávání již v jediné budově na ulici Komenského. Škola má k dispozici kromě kmenových učeben dalších 17 odborných pracoven, dvě tělocvičny, 5 místnosti pro školní družinu a nově zrekonstruovaný sportovní areál. 58 Všichni pedagogové, s výjimkou pedagogických asistentů, mají dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání. Učitelé, kteří nevystudovali pedagogickou fakultu, složili státnice z pedagogického minima. Učitelé působící na škole se neustále vzdělávají a zavádějí různé inovace, snaží se zapojit do vyučování nejmodernější výukové metody. 59 Škola je velmi úspěšná při přijímání svých absolventů k dalšímu studiu. Vyučování na této škole rozhodně není jednotvárné. Žáci se v průběhu každého školního roku účastní několika exkurzí, výletů, návštěv kulturních akcí. Také se zúčastňují vědomostních i sportovních soutěží. Pedagogové se snaží zohlednit jak potřeby žáků se specifickými poruchami učení, tak žáků nadaných. V roce 2002 navázala škola spolupráci s partnerskou školou v německém Kirchlintelnu (oblast Brém). Každoročně probíhají přátelská setkávání učitelů a žáku obou škol na území Německa nebo Česka RANDULA, Miloš. ZŠ Letovice [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: 59 RANDULA, Miloš. ZŠ Letovice [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: 60 Školní Víqět: speciál. Letovice: Základní škola Letovice, 2010, s

27 3 Historie učňovského školství v Letovicích 3.1 Období do 19. století Nedělní škola Za počátky učňovských škol jsou pokládány doby, kdy byli noví adepti řemesla vedeni mistry přímo v jejich řemeslnických dílnách. Takto získávali učni velké množství praktických řemeslných znalostí, avšak zcela opomíjena byla jejich teoretická průprava. Základy teoretických znalostí si mohli osvojit v tzv. nedělních školách opakovacích. V nich bylo opětovně probíráno pouze učivo základní školy. Především šlo o opakování algebry. Odborné teoretické předměty se v té době ještě nevyučovaly Období od 19. století do roku 1914 Pokračovací škola K převratné změně ve výchově nových řemeslníků došlo ve druhé polovině l9. století ve spojitosti s rozvojem průmyslu. V této době vzrostla snaha o povznesení upadajících řemesel. Potřeba zřízení samostatného učňovského školství se projevovala stále naléhavěji. Živnostenské komory a větší obce začaly zakládat tzv. pokračovací školy a průmyslové školy pokračovací, později se dostalo učňovskému školství podpory i od samotného státu. 62 Pokračovací škola v Letovicích byla zřízena roku Existovala však jen administrativně, protože jí chyběla vlastní budova. Vyučování proto probíhalo v tehdejší obecné škole. Někteří učitelé obecné školy tak mohli zároveň vyučovat i studenty na škole pokračovací. Výuka studentů pokračovací školy se konala v neděli dopoledne, ve všedních dnech večer. V dopoledních hodinách se totiž budoucí řemeslníci věnovali praktické výuce, a nemohli být proto uvolňováni. Zpočátku navštěvovalo školu asi 20 učňů. 63 K dalšímu pokroku učňovského školství v Letovicích došlo až roku 1905, kdy zde byla zřízena dvouletá průmyslová škola pokračovací. Ta se stala odrazovým můstkem pro kvalitnější vzdělávání. Škola však stále zůstávala umístěna v budově školy obecné, což bylo zcela nedostačující. Na lepší časy se zablýsklo v roce Tehdy byla výuka přeložena do nové budovy měšťanské školy. Správcem školy se stal řídící učitel obecné školy Emanuel Janoušek. I v nové budově školy ale neučili interní učitelé. Ve škole dále vyučovali pouze externisté ze školy obecné a měšťanské. Po nějaké době se dokonce podařilo prosadit, i přes 61 ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70. výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s Tamtéž, s Tamtéž. 26

28 velkou nevoli mistrů, aby se žáci pokračovací školy mohli scházet každý čtvrtek dopoledne. Výuka probíhala od října do dubna, vždy osm hodin týdně, a začaly se v ní objevovat první poznatky z odborných předmětů. Osnovy však nadále nedbaly na rozdíly ve výuce jednotlivých oborů, a tak byly pro všechny učně totožné. Vyučovalo se hlavně odborné kreslení, účetnictví a živnostenské počty Období 1. světové války a poválečný rozmach V roce 1914, kdy vypukla první světová válka, muselo být vyučování ve škole zastaveno, protože většina učitelů včetně správce školy Emanuela Janouška byla odvedena na frontu. Výuka byla obnovena až po vzniku samostatné Československé republiky v roce Vznik Československé republiky přinesl učňovskému školství nové možnosti. Živnostenské školy byly podřízeny přímo ministerstvu školství. Také československá vláda věnovala problematice učňovského školství velkou pozornost. Došlo také k tolik potřebné změně ve vyučovacích osnovách, v nichž se objevily rozdíly ve výuce jednotlivých oborů. 66 Letovická škola přijala první interní odborné pracovníky. V roce 1922 byla ve škole zřízena dvě odborná oddělení pro učně živností kovodělných a živnosti truhlářské. V roce 1924 byla škola rozdělena do čtyř oddělení. Tato oddělení byla nazývána odbornými školami. První odbornou školou byla škola kovodělná, kam náležely obory zámečník a kovář-automechanik, druhou škola dřevodělná s učni oborů truhlář, kolář, tesař, třetí pak škola oděvnická. Učni všech ostatních oborů byli zařazeni do čtvrté odborné školy všeobecné pokračovací. Škola nadále zůstávala součástí měšťanské školy, avšak ředitel učňovské školy Emanuel Janoušek se snažil uskutečnit svůj velký sen: prosadit výstavbu samostatné budovy. Jeho snaha však narážela na obavy obecního zastupitelstva z finanční náročnosti výstavby nové budovy. Ředitel Emanuel Janoušek se nakonec svého snu dočkal roku ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70. výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s Tamtéž. 66 Tamtéž. 67 Tamtéž, s. 7 27

29 3.3.1 Masarykova škola práce Roku 1928 ministerstvo školství po zdlouhavém jednání přislíbilo podstatnou finanční podporu a vyslovilo zastupitelstvu souhlas s výstavbou nové školní budovy. Pro učňovskou školu byl vybrán projekt brněnského architekta Ing. Žáčka. Projekt byl velkolepý. Počítal i se stavbou tělocvičny, jídelny s kuchyní a s šatnami. Z finančních důvodů však ministerstvo školství projekt zredukovalo a všechny tyto prostory z projektu vyškrtlo. Celkové náklady na stavbu představovaly 1,5 milionu Kčs. Škola byla dokončena na počátku léta roku Na žádost obecního zastupitelstva prezidentská kancelář souhlasila s názvem Masarykova škola práce. 68 Slavnostní otevření budovy odborných škol živnostenských připadlo na 23. srpen Učňovské školství v Letovicích získalo na tehdejší dobu moderní a velmi dobře vybavenou budovu. Od zahájení provozu nové školy 1. září 1931 byly zrušeny živnostenské školy v nedaleké Svitávce a v Moravské Chrastové. Učni z obou těchto škol byli převedeni do školy v Letovicích. Stejný osud potkal i školy v Kunštátě a v Olešnici v roce Učni navštěvovali školu podle délky učení 3 4 roky. Nedělní vyučování bylo zrušeno a místo toho se vyučovalo 1 2 dny v týdnu, z toho jeden den v měsíci byl věnován praktickému vyučování v dílnách. Nová škola měla své interní zaměstnance, externisté v ní již nepůsobili. 70 V roce 1935 odešel do důchodu dosavadní ředitel Emanuel Janoušek. Novým ředitelem byl jmenován Miloslav Synek. Tuto funkci vykonával až do roku Zasloužil se o další rozvoj školy například snahou o zřízení praktických dílen. S návazností na tuto snahu byly od školního roku 1938/1939 zřízeny další tři oddělení tzv. odborné školy. Jedna odborná škola pro učební obory holič a kadeřník, druhá pro obory potravinář a obchodník a třetí pro obor umělecký keramik. Dále se při stávajících odborných školách zavedlo oddělení pro obory pekař, řezník, pánský krejčí a obuvník ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70. výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s NÁHLÍK, Ondřej a Josef ŠAFRÁNEK. Almanach: k 80. výročí založení školy Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2011, s ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70. výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s NÁHLÍK, Ondřej a Josef ŠAFRÁNEK. Almanach: k 80. výročí založení školy Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, s

30 3.4 Období 2. světové války K velkým změnám došlo během 2. světové války. Po okupaci Čech a Moravy fašistickým Německem dostala škola ve školním roce 1939/1940 dvojjazyčný název Berufschulen Živnostenské školy. Úřady používaly pouze název německý, veškerá korespondence byla vedena v němčině. Čestný název Masarykova škola práce byl odstraněn. Ředitel a všichni učitelé se museli podrobit zkoušce z německého jazyka, kdo ji nesložil, tomu byl snížen plat. V tomto období nebývale narůstal počet učňů, kteří se tak chtěli vyhnout nucené práci v Německu. Školu navštěvovalo na šest stovek chlapců a dívek, učebny praskaly ve švech, vyučovalo se i v dílnách a na chodbách. K 1. srpnu 1944 byl nucen ze zdravotních důvodů dočasně opustit svou funkci ředitel Miloslav Synek, v době jeho nepřítomnosti byl zastupován prozatímním ředitelem Josefem Václavem. 72 Na Štědrý den 1944 byla budova školy obsazena německými jednotkami. Omezená výuka probíhala pak v jedné budově na náměstí a ve škole v Třebětíně. V dubnu 1945 muselo být vyučování zcela zastaveno. Budova školy byla využívána Rudou armádou, která se po několika týdnech přestěhovala na letovický zámek. Výuka tak mohla být 1. září 1945 opět obnovena Poválečné období od roku 1945 do roku 1975 Po válce nesla škola název učňovská škola. Roku 1947 byl název opět změněn na základní odborná škola. Složení učebních oborů se měnilo v závislosti na hospodářských a společenských změnách. Vyučovaly se obory zámečník, kovář, truhlář, dámský a pánský krejčí, švadlena, holič a kadeřník, obuvník a kamnář. Se změnami po únoru 1948 je spojen zánik některých tradičních živností. To mělo za následek zrušení většiny dosavadních oborů. Škola se dále specializovala především na obory kovodělné a dřevodělné. Škole stále přibývali noví žáci, například díky převodu oboru automechanik z Bystřice nad Pernštejnem do Letovic. Roku 1954 byl opět obnoven název učňovská škola. Roku 1956 se v letovické škole začali učit i budoucí zedníci a o rok později tkadleny krajek. Po roce 1962 se objevily další obory jako prodavač potravinářského zboží a prodavač smíšeného zboží. V 60. letech 72 ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70.výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s. 8,9. 73 Tamtéž. 29

31 také po dobu čtyř let zajišťovala škola teoretickou výuku pro obor kuchař-číšník ve dvou třídách, které byly umístěny v Lomnici u Tišnova. 74 Rostoucí počet žáků a nedostatek prostor vhodných pro výuku vedl k tomu, že vedení školy odsouhlasilo několik přestaveb. S koncem války byl škole přiřazen privátní jednopatrový obytný dům, přiléhající z pravé strany k budově školy. Tato budova byla přeměněna na internát pro učně keramických oborů. Internát byl zrušen roku 1952, přistavěné druhé poschodí poskytlo škole další dvě učebny a sklad. Kapacita školy ale stále nestačila, a proto muselo být zavedeno vyučování na směny. Od školního roku 1969/1970 se začalo vyučovat ve třech učebnách v prostorách letovického zámku. V těchto letech byla zahájena oprava pravé části budovy, na kterou mělo v budoucnu navázat celé nové křídlo. V těchto letech byl ředitelem školy Bohumil Chrástka. V roce 1972 byla provedena nástavba nad přízemní budovou učňovských dílen. Kapacita školy se tak navýšila o další 4 učebny. V této době byl ředitelem Jindřich Siegel. Ve školním roce 1973/74 byla provedena další rekonstrukce pro získání dvou učeben. Po všech těchto úpravách a rekonstrukcích disponovala škola 13 učebnami a konečně mohla být zrušena výuka na směny a výuka v chátrajícím zámku. Co však škola nadále citelně postrádala, byla tělocvična a jídelna. Především chybějící jídelna provoz školy velmi komplikovala. Rekonstrukce pro získání těchto prostor byla sice naplánována, ale dlouho se jí nedařilo realizovat Reforma školství v 70. a 80. letech Na přelomu 70. a 80. let odstartovala rozsáhlá reforma československého školství. Změněna byla školská legislativa. Došlo k rozsáhlému rozšíření teoretické výuky a k omezení praktického výcviku. To se postupem času ukázalo jako nevhodné řešení. V prvních ročnících se učni věnovali odbornému praktickému výcviku pouze jeden den v týdnu. Ve druhých a třetích ročnících se teoretická a praktická výuka střídaly po týdnech. Do osnov teoretické výuky byly zavedeny předměty nové, především předměty tzv. všeobecně vzdělávající, jako jsou ruský jazyk nebo dějepis. Na učiliště začali učni přicházet po ukončení osmé třídy základní školy. Tento nový styl výuky byl na učilišti zaváděn postupně v jednotlivých oborech od školního roku 1979/80. Ve školním roce 1983/84 byly již všechny obory vyučovány podle nových osnov. U některých učebních oborů došlo ke změnám jejích názvů a k rozšíření či naopak zúžení jejich specializací. Například v roce 1984/85 byl místo 74 ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70.výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s Tamtéž, s

32 učebního oboru automechanik zaveden obor mechanik-opravář pro silniční motorová vozidla a dosavadní dvouletý učební obor strojní krajkářka byl nahrazen oborem tříletým s názvem pletařka Střední odborné učiliště V souvislosti se všemi těmito změnami byl v roce 1979 změněn i dosavadní název školy z Učňovská škola na Střední odborné učiliště. Díky změnám také vzrostl celkový počet vyučovacích hodin. To již ale nestačila kapacita učeben, a proto se muselo začít vyučovat i ve dvou učebnách v budově Lidové školy umění na náměstí. 77 V roce 1981 oslavila škola 50. výročí otevření nové budovy. V té době navštěvovalo Střední odborné učiliště 526 učňů, z toho 194 dívek. Jejich výuka probíhala ve 20 třídách. Na učilišti působilo 19 pedagogických pracovníků. Ředitelem byl Lubomír Plšek. Učni byli přijímáni do osmi učebních oborů: truhlář, mechanik-opravář pro silniční motorová vozidla, zedník, pletařka, tkadlena, prodavač potravinářského zboží, prodavač smíšeného zboží a strojní zámečník. Na učilišti probíhala jen teoretická výuka, praktický výcvik se uskutečňoval v sedmi učňovských střediscích. Jedním z učňovských středisek bylo učňovské středisko podniku Univa Blansko a jeho dílny byly umístěny přímo v přízemí školní budovy. Učni byli připravováni pro více než 50 podniků z celé Moravy ale i z východních a jižních Čech. 78 V roce 1984 se se Středním odborným učilištěm sloučilo dosavadní učňovské středisko Univy Blansko, které do té doby poskytovalo škole přístup do vybavených dílen. Byly to dílny truhlářské, jež se nacházely přímo v budově učiliště a dílny automechanické, nacházející se v budově bývalé tiskárny Humana. Po sloučení se Střední odborné učiliště stalo majitelem všech těchto dílen. Učilišti byla současně podřízena různá odloučená pracoviště. Patřila sem pracoviště Jednoty Boskovice, Potravin Boskovice, OSP Blansko, Tylexu Letovice a Bytexu Letovice. Střední odborné učiliště tak mohlo plně zajistit nejen teoretické a praktické vyučování, ale i výchovu mimo vyučování. Na škole zajišťovalo teoretickou výuku 20 učitelů, a praktickou výuku vykonávalo 25 mistrů odborného výcviku a 11 vychovatelů ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70.výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s. 12, NÁHLÍK, Ondřej a Josef ŠAFRÁNEK. Almanach: k 80. výročí založení školy Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2011, s ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70.výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s Tamtéž, s

33 Ve školním roce 1984/1985 navštěvovalo učiliště 559 učňů. Provozovatelem školy se po sloučení stala Univa Blansko. Ta převzala budovu Středního odborného učiliště do své správy, což znamenalo, že zabezpečovala učiliště i po stránce materiální. Školu však nadále řídil tehdejší odbor Jihomoravského krajského národního výboru a také všichni učitelé zůstali zaměstnanci odboru školství. V souvislosti s těmito organizačními změnami byl od jmenován novým ředitelem školy Ing. Josef Pokorný, který do té doby působil jako profesor na Střední průmyslové škole strojírenské v Jedovnicích. V roce 1985 se zahájením generálních oprav budovy Lidové školy umění, v níž mělo Střední odborné učiliště stále umístěny dvě ze svých učeben, se rapidně zhoršily podmínky pro výuku, jelikož o tyto dvě učebny škola přišla. Škola sice získala náhradní učebny v agitačním středisku a v internátě Bytexu, ale výuka v odloučených pracovištích se ukázala jako velmi nepraktická. Učitelé se museli přemisťovat mezi čtyřmi objekty, což výuku značně ztěžovalo. Navíc roku 1986 musely být vyklizeny i dílny oboru mechanik opravář, nacházející se v budově bývalé tiskárny Humana. Tato budova byla asanována v souvislosti s výstavbou silničního průtahu Letovicemi. I tyto dílny se naštěstí podařilo škole nahradit; nutné prostory získala v budově bývalé klempířské dílny v Tyršově ulici. Všechny tyto problémy, jimž musela škola čelit, jen naléhavěji připomínaly nutnost realizace přístavby školy, která se odkládala již několik let. 80 Práce byly nakonec zahájeny na podzim roku Škole se nepodařilo najít stavební podnik, který by byl schopen a ochoten zajistil vybudování základů s ohledem na složité terénní podmínky (naplaveniny a spodní voda). Škola si dokázala vypomoct sama. S přispěním učitelů i žactva se jí podařilo základy vybudovat. Díky obětavé práci lidí, kteří měli ke škole přímý vztah, a díky místním podnikům, jež zapůjčily nutnou stavební techniku, se podařilo vše včas dokončit a na vzniklých základech mohla začít stavba třípodlažní přístavby. Do provozu byla přístavba uváděna postupně. Od 1. září 1987 tak mohla být již veškerá teoretická výuka vykonávána přímo v budově Středního odborného učiliště. V přístavbě se nacházely dvě kmenové učebny, malá učebna výpočetní techniky, kabinety, sociální zařízení, jídelna s kapacitou 100 žáků, dílna odborného výcviku učebního oboru mechanik-opravář se zaměřením pro silniční motorová vozidla, dále centrální šatna a druhá strojovna pro truhláře. Přístavba změnila půdorys budovy z obrysu písmena L na obrys písmena U. Škole však stále chyběla kuchyně. Jídlo se muselo dovážet a škola ho učňům jen vydávala. Dalším velkým nedostatkem byla absence vlastní tělocvičny ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70.výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s Tamtéž, s

34 3.7 Období od listopadové revoluce roku 1989 do roku 2001 I listopadová revoluce 1989 přinesla do života školy velké změny. Omezení výuky odborného výcviku v 80. letech mělo za následek snížení pracovních schopností absolventů školy. Po revoluci tedy došlo v souvislosti se zaváděním alternativních osnov k navýšení počtu hodin odborného výcviku zejména u 1. ročníků. 82 l. února 1991 se škola osamostatnila po materiální stránce. Střední odborné učiliště bylo zřízeno jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem se stalo Ministerstvo vnitra České republiky, které v rozsahu nové působnosti Středního odborného učiliště řídí a plánuje přípravu na dělnická povolání v novém učilišti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídí učiliště po stránce pedagogické. V únoru 1991 byl škole navrácen čestný název, který kdysi nesla. Staronový název je Střední odborné učiliště Masarykova škola práce Letovice. V té době kolektiv učitelů zažádal o zřízení Rodinné školy. Žádosti bylo vyhověno a Rodinná škola započala 1. záři 1991 výuku (viz níže). Kvůli odchodu Josefa Pokorného z pozice ředitele Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo konkurz na nového ředitele školy. Vítězkou a novou ředitelkou školy se stala JUDr. Sylvie Ducháčková. Své funkce se ujala 1. září S bezpodmínečnou nutností zajistit bezproblémový chod školy, ať už na úrovni výuky, řízení, zásobování ale i údržby, byl vypracován nový velmi pružný systém. Především vzrostly pravomoci i odpovědnost vedoucích pracovníků. K zajištění bezproblémového chodu technicko hospodářských činností byl nově zřízen technický úsek. 83 Vedení školy se všemi silami snažilo přilákat nové studenty a nabídnout jim vše, co potřebují. Poprvé v historii školy tak učiliště otevřelo dálkové nástavbové studium ukončené maturitou. Výuka se zefektivňovala i vytvářením nových odborných dílen, a to z dříve nevyužitých prostor. Mezi takové prostory patřila například kotelna. Škole k poskytování toho nejmodernějšího vzdělání bezesporu přispěla i nová učebna pro výuku výpočetní techniky. 84 Škola dále reaguje na měnící se politicko-ekonomické dění ve společnosti tím, že nejen absolventům a široké veřejnosti poskytuje nabídku širokého spektra rekvalifikačních kurzů. Ve školním roce 1993/1994 žáci nástavbového studia oboru dřevařská a nábytková výroba 82 ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70.výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s NÁHLÍK, Ondřej a Josef ŠAFRÁNEK. Almanach: k 80. výročí založení školy Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2011, s ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70.výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s

35 poprvé v historii školy vykonávali maturitní zkoušky. V říjnu 1993 byl zahájen provoz školní kuchyně. 85 V červnu 1996 byla předána první maturitní vysvědčení absolventům denního nástavbového studia. V tomto školním roce učiliště navštěvovalo 536 žáků, kteří byli vzděláváni v 18 třídách učebních oborů a ve 4 třídách studia nástavbového. V následujícím školním roce 1996/1997 rapidně poklesl počet studujících, a to o 140 žáků. Tento úbytek byl způsoben zavedením povinné devítileté docházky na základních školách. Na školu v tomto školním roce nenastoupily první ročníky. 86 V červenci 1997 bylo město zasaženo povodní. Byly zaplaveny všechny přízemní prostory školy, a i když byla povodeň velmi rychlá a voda opadla ještě téhož dne odpoledne, zanechala na vybavení školy obrovské škody, které se vyšplhaly k několika milionům. K odstraňování škod způsobených vodou docházelo v průběhu několika let. Poslední škody se povedlo odstranit až v roce Rodinná škola Kolektiv pracovníků v čele s ředitelem Ing. Josefem Pokorným podal roku 1990 žádost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o zřízení Rodinné školy. Škola započala samostatně výuku 1. září Byla otevřena s jedním oborem Rodinná příprava. Obor navštěvovalo 21 žákyň. Prvním ředitelem se stal Mgr. Jiří Podlipný. 88 Rodinná škola byla školou neprofesního typu. Byla vhodná pro ty absolventy základní školy, kteří chtěli získat vědomosti a dovednosti, jež šlo prakticky využít v průběhu života, především pak v životě rodinném. Také byla určena pro ty, kteří si chtěli rozšířit a prohloubit všeobecné vzdělání a oddálit rozhodnutí o dalším profesním zařazení. Obsahem učiva byly dvě složky předmětů, všeobecně vzdělávací a základní odborné. Všeobecně vzdělávací předměty měly rozšířit a prohloubit znalosti, které mají žáci ze základní školy. Součástí toho byl i jeden povinný cizí jazyk. Do základních odborných předmětů a volitelných předmětů patřily například Výživa a příprava pokrmů, Odívání, Psaní strojem atd. Poté co se Ing. Podlipný z rodinných důvodů vzdal funkce ředitele, stala se od 1. ledna 1993 jeho nástupcem Mgr. Jaroslava Tomanová. Postupem let získala škola na oblíbenosti a počet jejich žáků se rychle navýšil. Vedení rodinné školy proto začalo hledat nové prostory. Díky spolupráci 85 ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70.výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

36 s tehdejším ředitelem Zvláštní školy Letovice Mgr. Antonínem Petrů se část výuka přemístila přímo do prostorů zvláštní školy. V provozu tu byla jedna třída a šicí dílna. Zbývající 2 třídy a ostatní odborná výuka probíhala stále na učilišti. 89 Od 1. září 1994 změnila Rodinná škola Letovice název na Střední odborná škola Letovice. Přínosem pro školu bylo schválení nového studijního oboru Management textilu a oděvnictví. V souvislosti s otevřením nového oboru bylo od školního roku 1994/1995 ke studiu na rodinné škole přijato 46 žákyň, které byly rozděleny do 5 tříd. Opět se projevily problémy s nedostatečnou kapacitou. Škola tentokrát našla útočiště v prostorách firmy Letostav Letovice. Škola získala do pronájmu dvě učebny, kuchyň, šicí dílnu a sborovnu. Zbylé tři potřebné třídy získala také po menší rekonstrukci ve Zvláštní škole Letovice. Po mnoha jednáních se 1. srpna 1995 podařilo zajistit dostatečné finance a všechna povolení, aby mohla začít stavba úplně nové samostatné budovy Rodinné školy v Letovicích v těsné blízkosti zvláštní školy. Tento pozemek věnoval škole Městský úřad Ledovice za symbolickou jednu korunu. Již v následujícím roce byla budova předána k užívání. Ve škole bylo 8 kmenových učeben, 5 odborných učeben, hudebna i knihovna. Pedagogický sbor v čele s ředitelkou a zástupkyní ředitele sestával z 12 učitelů. 90 Klid a stabilita netrvaly dlouho. Už roku 1997 zrušil tehdejší ministr školství studijní obor Rodinná škola ve všech státních školách po celé zemi. Po tomto rozhodnutí škole zůstal pouze obor Management textilu a oděvnictví. Škola se ale nevzdala a po schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se na škole začal od školního roku 1998/1999 vyučovat nový čtyřletý obor Obchodně podnikatelská činnost. Náplň oboru byla velmi podobná náplni na obchodní akademii a brzo se stala velmi populární. Pro školu se však stala prodleva mezi zrušením oboru rodinná škola a zavedením nového oboru Obchodně podnikatelská činnost, která trvala jeden školní rok a která znamenala nízký počet studentů ve školním roce 1998/1999, osudnou. K prodlevě došlo díky pozdnímu schválení oboru od MŠMT. O tom, že škole bylo uděleno povolení, se škola dozvěděla až v červenci, tedy až po přijímacím řízení. Škola měla v tuto dobu pouze 4 třídy s asi 110 žáky. Nízký počet byl ovlivněn i chybějícími prvními ročníky kvůli zavedení devítileté školní docházky na základních školách. 91 V rámci optimalizace středních škol, kdy byly rušeny všechny střední školy s nízkým počtem žáků (nižším než 180), byla škole nabídnuta zlatá střední cesta sloučení Střední 89 ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70. výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s Tamtéž, s Tamtéž, s

37 odborné školy Letovice se Středním odborným učilištěm Masarykovou školou práce. Nabídku škola přijala. K 31.prosinci 1997 byly obě školy oficiálně zrušeny a nahrazeny novým školským zařízením. Od měla škola název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Letovice. Ředitelkou nově vzniklé školy se stala Judr. Sylva Ducháčková. 92 Ve školním roce 1998/1999, kdy škola již vystupovala jako rozšířený subjekt, navštěvovalo školu 449 žáků. Z toho Střední odborné učiliště 337 žáků a Střední odbornou školu 92 žáků. Nízký počet byl stále ovlivněn chybějícími teď už druhými ročníky. I přesto, že se škola stále potýkala se škodami způsobenými povodní, povedlo se vedení školy po mnohých náročných jednáních prosadit hned dvě důležité změny. Za prvé to bylo rozšíření nabídky studijních oborů o obor stavebnictví a textilní technologie. A za druhé to byla rozsáhlá půdní vestavba. S přibývajícími obory totiž škola potřebovala i nové prostory pro výuku. Žáci studovali v šesti studijních a v šesti učebních oborech a v budově školy se za běžného provozu rychle pokračovalo v rekonstrukci. Škola dokonce vybudovala tělocvičnu s posilovnou. Cena přestavby se vyšplhala na skoro 20 milionů korun. Ke slavnostnímu otevření došlo 8. října července 2001 se zřizovatelem školy stal Jihomoravský kraj Optimalizace školství v roce 2004 Škola byla v dalších letech nadále úspěšně modernizována, ať už vybavením učeben dataprojektory nebo zbudováním nových PC učeben a jejich zasíťováním s přístupem na internet. Kladl se důraz i na energetickou situaci školy. Ve škole byla vyměněna okna a celá budova byla zateplena. 94 Škola se ale potýkala s nedostatkem žáků. Proto muselo dojít k tzv. oborové optimalizaci. Konkurentem školy byla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice. S ní se škola dohodla na změně v nabídkách vzdělávacích oborů obou škol. S účinností od 1. září 2004 byly obory automechanik a klempíř nabízeny jen v Boskovicích a obory truhlář, tesař a zedník jen v Letovicích. Do tohoto data byly tyto obory vyučovány na obou školách současně ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70. výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, s Tamtéž. 94 NÁHLÍK, Ondřej a Josef ŠAFRÁNEK. Almanach: k 80. výročí založení školy Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2011, s Tamtéž. 36

38 3.9 Rok 2012 sloučení se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice Po letech dohadů, příprav a jejich opětovném rušení zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodlo k 1. červenci 2012 sloučit Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Masarykovu školu práce Letovice se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice. Do Letovic se přesunuli studenti a učitelé oborů velkoopatovické školy včetně materiálního vybavení. Nabídka letovické školy tak byla rozšířena o obory umělecké a technické. Po desítkách let se sem vrátily keramické obory. Kvůli novým oborům muselo dojít k menším rekonstrukcím. Škola měla sice dostatečný počet učeben, ale problém byl s učebnami odborného výcviku. Některé třídy tak musely být upraveny na dílny vyhovující uměleckému zaměření. Pro obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu byl připraven ateliér v podkrovních prostorách školy. Zároveň došlo ke změně názvu školy na Masarykova střední škola Letovice Rok 2014 současná situace Masarykovy střední školy Letovice Dnes je zřizovatelem Masarykovy střední školy Letovice Jihomoravský kraj. Ředitelkou školy je JUDr. Sylvie Ducháčková. Škola zaměstnává 32 teoretických učitelů a 11 učitelů praktické výchovy. Škola nabízí následující maturitní obory: stavebnictví pozemní stavby, nábytkářská a dřevařská výroba, výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, dále řemeslné obory: truhlář, truhlářka, zedník, elektrikář, elektrikářka, umělecký keramik, keramička a nástavbové studium podnikání. Nástavbové studium je ukončeno maturitní zkouškou a jeho absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních studijních oborů poskytujících úplné střední odborné vzdělání. Škola také zprostředkovává kurzy pro dospělé a rekvalifikace. Škola dnes disponuje patnácti kmenovými učebnami, třemi počítačovými učebnami, stavební laboratoří a rýsovnou, jazykovými učebnami, učebnou psaní na stroji. Praktická výuka je realizována ve vlastních odborných dílnách a učebnách DUCHÁČKOVÁ, Sylva. Informace o změnách v Masarykově střední škole Letovice. In Letovický zpravodaj: říjen Letovice: Městské kulturní středisko, s DUCHÁČKOVÁ, Sylva. Masarykova střední škola Letovice s novými obory vzdělání. In Zrcadlo: Blanenska a Boskovicka., 2012, roč. 6, č. 22, s. 8, Masarykova střední škola. Masarykova střední škola Letovice [online]. 2001, [cit ]. Dostupné z: 37

39 4 Historie Biskupského gymnázia v Letovicích Škola byla založena v roce 1991 jako Biskupské lyceum Letovice. Výuku byla zahájena až roku Od založení byl ředitelem školy JUDr. Jan Královec. Gymnázium nemělo svou vlastní budovu. Prostory pro střední školu byly vyhrazeny v budově Základní školy Letovice na ulici Tyršova, která byla v tu dobu součástí Základní školy Letovice na Komenského ulici. Biskupské gymnázium v prvním roce své existence zahájilo výuku se dvěma třídami prvého ročníku. V dalších letech bylo z kapacitních důvodů otevíráno vždy jen po jedné třídě do prvého ročníku. Problémy s prostorami platily do roku 2011, kdy došlo k celkové reorganizaci v budově. Třídy základní školy, které v budově sídlily, byly kompletně převedeny do budovy školy na ulici Komenského. Gymnázium se tak mohlo rozšířit do prvního patra, kde získalo další prostory. Výuka pak probíhala ve čtyřech kmenových postupových ročnících a ve dvou specializovaných učebnách, v učebně cizích jazyků a v učebně výpočetní techniky. 98 Biskupské gymnázium Letovice bylo katolické gymnázium poskytující čtyřleté maturitní vzdělání. Zaměření školy bylo humanitní s důrazem na výuku cizích jazyků, společenských věd, práva a historie. Žákům byly zprostředkovávány křesťanské hodnoty ve všech předmětech a navíc i prostřednictvím výuky Křesťanské etiky. Tento předmět byl povinně vyučován po celé čtyři roky studia. Sloužil především k prohloubení vzájemné důvěry mezi studenty a učiteli, k snazšímu pochopení mezigeneračních vztahů, k toleranci a pokoře. V prvých dvou ročnících byla také vyučována povinně latina. 99 Vzhledem k výraznému poklesu počtu zájemců o studium na Biskupském gymnáziu Letovice se začalo na podzim roku 2011 vážně uvažovat o jeho zrušení. Důvodem nebyla finanční nerentabilita ale obavy z porušení předpisů, podle nichž nemůže škola fungovat, pokud na ní studuje méně než 60 žáků. Škola sice měla k 1. březnu studentů, ale 23 z nich byli maturanti, kteří měli školu s koncem roku opustit. V prvním a druhém ročníku studovalo po 13 žácích. Vedení gymnázia předložilo svému zřizovateli Brněnskému biskupství několik variant, jak by se dalo za podpory zřizovatele, města a rodičů žáků 98 KRÁLOVEC, Jan. Biskupské gymnázium Letovice se loučilo festivalem. In Letovický zpravodaj: červen Letovice: Městské kulturní středisko Letovice, 2012, s Tamtéž. 38

40 zachovat existenci této školy. Jednou z možností bylo i sloučení s Biskupským gymnáziem v Brně se zachováním výuky v Letovicích března 2012 se pokusili absolventi gymnázia o záchranu školy sepsáním petice, kterou za 5 dní podepsalo přes tisíc lidí. Gymnáziu přislíbilo podporu také město, a to v podobě poskytnutí částky 1 milionu Kč na jeho provoz pro rok Brněnské biskupství však již 15. března rozhodlo o sloučení obou škol ke dni 1. července Sloučením došlo k zániku Biskupského gymnázia Letovice bez likvidace. Veškerá práva a povinnosti zanikající školské právnické osoby přešly na Biskupské gymnázium Brno. Přestože se v rozhodnutí mluví o sloučení škol, z praktického hlediska šlo o úplný zánik gymnázia v Letovicích. Maturitní ročníky na škole ještě úspěšně odmaturovaly a dne 30. června 2012 škola oficiálně ukončila svou činnost. 101 Žákům Biskupského gymnázia Letovice byly nabídnuty přestupy na Biskupské gymnázium v Brně nebo na jakékoli ostatní církevní gymnázium v brněnské diecézi. Tuto nabídku využilo 12 žáků. Ostatní dali přednost dokončení studia na středních školách jiných zřizovatelů. 102 Dne 28. dubna 2012 se uskutečnil na zámku v Letovicích multikulturní benefiční festival nazvaný BIGY Fest. Původní myšlenkou festivalu bylo podpořit zachování gymnázia. Vzhledem k rozhodnutí zřizovatele školy, které bylo učiněno k , byla tato akce důstojným rozloučením s touto institucí. Vystoupila zde řada absolventů a sympatizantů školy. Pro obrovský úspěch se stal festival v Letovicích tradicí a každoročně se opakuje letos se koná už 3. ročník. BIGY Fest je krásnou vzpomínkou na éru Biskupského gymnázia v Letovicích BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ. Biskupství brněnské: oficiální stránky brněnské diecéze [online]. Brno, 2012, 16. března 2012 [cit ]. Dostupné z: a Rozhovor s Janem KRÁLOVCEM, nar. 1957, ředitel zrušeného Biskupského gymnázia v Letovicích. Letovice OPATŘILOVÁ, Karolína. Letovice přijdou o gymnázium. Studenti budou dojíždět do Brna. Blanenský deník.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: html 102 MF DNES. Biskupství zavírá gymnázium v Letovicích. Má málo studentů. MF DNES. IDNES.cz: Brno a jižní Morava [online]. 2012, 25. června 2012 [cit ]. Dostupné z: 103 KRÁLOVEC, Jan. Biskupské gymnázium Letovice se loučilo festivalem. In Letovický zpravodaj: červen Letovice: Městské kulturní středisko Letovice, 2012, s

41 5 Využití práce ve výuce Využití bakalářské práce by mohlo být spojeno s konáním přednášek na dané téma ve výuce a s pořádáním exkurze po významných místech Letovic a místech významných pro letovické školství. Žáci by v průběhu exkurze měli k dispozici pracovní listy, které by byli povinni vyplnit a které by plnily funkci zpětné vazby. Přednášky, exkurzi i pracovní list lze aplikovat ve výuce žáků na základních a středních školách v dějepisu či občanské nauce. Při exkurzi by žáci navštívili kostel sv. Prokopa, klášter Milosrdných bratří, kde se nachází historická lékárna a klášterní krypta, a dále zámek, kde by zažili netradiční prohlídku. Ačkoliv je zámek přístupný veřejnosti, jeho prohlídka se neřadí ke klasickým prohlídkám, jak je tomu na jiných zámcích. Letovický zámek není vybaven, většina místností je prázdná nebo jsou v nich umístěny pouze bezcenné kusy nábytků. Avšak to nebrání studentům seznámit se s jeho historií a jeho návštěva je velkým zpestřením. Dále by se exkurze stočila k historii školství. Studenti by zhlédli budovy, kde se dříve vyučovalo, i budovy škol, které slouží ve městě dnes. U každého navštíveného místa by byli žáci seznámeni s jeho historií a při té příležitosti by vyplňovali pracovní listy, které by jim byly předem rozdány. Po absolvování exkurze by žáci při další výuce byli rozděleni do skupin. Každá skupina by měla za úkol zpracovat vybranou památku nebo školu podle výběru a před třídou pak prezentovat, co považují historii té či oné budovy za zajímavé a co si z exkurze odnesli za poznatky. Byly by zde zopakovány i správné odpovědi na otázky obsažené v pracovním listu. Studenti si během exkurze, vyplnění pracovního listu a vypracovávání projektu ve skupinách prohloubí znalosti o historii města i školství v Letovicích. Osvojení nových informací bude pozitivně ovlivněno osobními zážitky studentů z exkurze. 40

42 Ukázka pracovního listu: A: PRACOVNÍ LIST K HISTORII MĚSTA 1. V jakém kraji a v jakém okrese Letovice leží?.. 2. Jaké dvě řeky Letovicemi protékají?. 3. Jaká dvě velká okresní města se nacházejí do vzdálenosti 30 km od Letovic?. 4. Ve kterém roce se objevila první zmínka o Letovicích?.. 5. Jaká byla poloha města v době jeho vzniku, jaké měla tato poloha výhody či nevýhody? (stručně popiš). 6. Ve kterém roce byly Letovice povýšeny na město?. 7. Uveď alespoň jednu zajímavost, která se udála v historii města?. 8. Jednoduše nakresli a popiš znak města Jaké jsou dvě teorie o původu názvu města? Jaké dvě významné historické stavby kromě zámku se v Letovicích nacházejí a tvoří letovickou dominantu? V jakém stavu se nachází zámek dnes (co se v areálu zámku nachází)? (stručně popiš) Uveď jméno současného majitele zámku?.. 41

43 B: PRACOVNÍ LIST K HISTORII ŠKOLSTVÍ 1. Z kterého roku máme první písemnou zmínku o školství v Letovicích?. 2. Kdo byli první učitelé a jaké bylo jejich postavení? (stručně popiš).. 3. Ve kterých dvou budovách sídlily třídy letovické školy před otevřením vlastní školy?. 4. Jak se jmenoval první ředitel měšťanské školy?. 5. Na které ulici se dnes nachází základní škola v Letovicích?. 6. Co je pokládáno za počátky učňovského školství? (stručně popiš).. 7. Ve kterém roce byla otevřena nová budova odborných škol živnostenských v Letovicích?. 8. Se kterou školou se 1. července 2012 sloučila Střední odborná škola a střední odborné učiliště Masarykova škola práce; jak se po sloučení změnil název školy?.. 9. Na které ulici se nachází budova výše zmíněné učňovské školy?. 10. Ve kterých letech bylo otevřeno a uzavřeno Biskupské gymnázium Letovice?. 11. Jaký byl důvod uzavření Biskupského gymnázia Letovice? (stručně popiš) Jak se nazývá festival pořádaný na památku Biskupského gymnázia a jaký účel měl, když se pořádal poprvé?.. 42

44 Závěr Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření stručného, ale výstižného přehledu dějin letovického školství se zaměřením na historii školství základního, učňovského a gymnázia. Svou práci jsem rozdělila do 5 kapitol. Úvodní kapitola popisuje město Letovice, jeho historii a významné památky, které se zde nacházejí. Seznámení se s historií města považuji za velmi důležité, jelikož zde popisuji události, které měly přímo či nepřímo velký vliv na další vývoj školství v Letovicích. V dalších kapitolách jsem se již věnovala historii a vývoji jednotlivých škol od jejich založení až po současnost. Popisuji, jak vznikaly nové školní budovy, jak se postupem času a s navyšováním počtu žáků musely školy přestavovat a rekonstruovat, jak se v průběhu dějin měnily názvy těchto škol většinou v závislosti na politickém dění, jak se ve školách střídali ředitelé a měnily studijní obory. Bakalářské práce také obsahuje kapitolu, která poskytuje nástin možnosti využití této práce v pedagogické praxi. Pro zpracování tématu jsem použila mnoho pramenů a literatury. Byly to například školní či obecní kroniky, školní almanachy, letovické zpravodaje, regionální noviny. Školní kroniky, do kterých jsem mohla nahlédnout přímo ve školách či na letovickém obecním úřadě, jsou velmi podrobné, pečlivě sepsané, avšak ne příliš přehledné. Velkými pomocníky mi byly almanachy, které vycházejí přímo z kronik a které školy vydávají při příležitosti výročí jejich vzniku. Obsahují množství dostačujících informací pro kvalitní zpracování práce. Informace v nich obsažené jsou přehledně uspořádány. Další podklady pro svou práci jsem čerpala z knih pojednávacích především o historii Letovic, které byly ve většině případů sepsány letovickými rodáky. Na základě prostudovaných pramenů a literatury mohu konstatovat, že školství v Letovicích přes veškeré nelehké osudy, kterými si v průběhu svého vývoje prošlo, má dodnes vysokou úroveň a do budoucna má silný potenciál udržet si svoji kvalitu. V počátcích vzniku školství pro lid nebyla znalost psaní či počítání nijak stěžejní, důraz byl kladen na rodinu, práci a starost o hospodářství, s postupem let si však školství dokázalo vybudovat své místo, a to i v Letovicích. Vzrostla důvěra lidí ke školám a pochopení důležitosti vzdělání, a tak brzy kapacity škol v Letovicích přestaly postačovat. S tímto problémem se letovické školství potýkalo velkou část své historie, během níž probíhaly různé přestavby budov původních a stavěly se i školy nové. Na školu měly velký vliv události ovlivňující všechny obyvatele země. Prvním velkým mezníkem bylo zavedení povinné školní docházky Marií Terezií v roce Tato povinnost však v Letovicích nebyla dodržována a děti školu 43

45 navštěvovaly pouze papírově. Mezi největší katastrofy, které neblaze ovlivnily školství, patří bezesporu obě světové války, jež znamenaly pro školství obecně velký úpadek. Pokud výuka vůbec probíhala, byla velmi omezena, protože ve školách chyběli učitelé, kteří byli nuceni nastoupit na frontu. Další událost, která neblaze ovlivnila školství v celém Československu, byl komunistický režim, který povoloval vzdělání pouze v rámci ideologického zaměření. Opětovný pozitivní vývoj školství mohl začít až po listopadové revoluci roku Od té doby se školy v Letovicích dostávaly na vysokou úroveň ať už svým přístupem k žákům, formou vzdělávání, tak i kvalitním vybavením. Velkou ztrátu však letovické školství zaznamenalo v roce 2012, kdy zde bylo kvůli nedostatku studentů zrušeno Biskupské gymnázium. Cíle bakalářské práce mnou vytyčené v úvodu byly splněny. Práce poskytuje přehledné a ucelené informace a může sloužit jako dobrý zdroj informací o historii letovického školství. Téma historie školství v Letovicích však není ještě zcela vyčerpáno. V budoucnu by se práce mohla rozšířit o informace z historie škol mateřských a z historie základní umělecké školy. 44

46 Seznam zdrojů: Prameny 1. Kronika II. základní školy v Letovicích Kronika uložena v Základní škole Letovice Komenského. 2. Kronika Osmiletá střední škola Letovice Kronika uložena ve Státním okresním archivu Blansko. 3. Kronika Základní školy v Letovicích Kronika uložena v Základní škole Letovice Komenského 4. Pamětní kniha obce Letovice. I. díl ( ). 296 s. Kronika uložena na Městském úřadě Letovice. 5. Pamětní kniha obce Letovice. II. díl. 232 s. Kronika uložena na Městském úřadě Letovice. 6. Památník obecné školy v Letovicích z roku Kronika uložena ve Státním okresním archivu Blansko. 7. Rozhovor s Janem KRÁLOVCEM, nar. 1957, ředitel zrušeného Biskupského gymnázia v Letovicích. Letovice Literatura: 1. Almanach: ke 100. výročí budovy Tyršova. Letovice: Základní škola Letovice, s. 2. BARTOŠ, Josef. Historický místopis Moravy a Slezska v letech Vyd. 1. Ostrava: Profil, 1966, 335 s. 3. DUCHÁČKOVÁ, Sylva. Informace o změnách v Masarykově střední škole Letovice. In Letovický zpravodaj: říjen Letovice: Městské kulturní středisko, s DUCHÁČKOVÁ, Sylva. Masarykova střední škola Letovice s novými obory vzdělání. In Zrcadlo: Blanenska a Boskovicka., 2012, roč. 6, č. 22. s. 8, HERČÍKOVÁ, Zdeňka. Památník: Základní školy Tyršova 2 v Letovicích. Letovice: Základní škola Tyršova, s. 6. CHLOUPEK, Jaroslav. 50 let povýšení Letovic na město: Letovice: Městský národní výbor, s. 7. JANOUŠEK, Emanuel. Paměti města Letovice. 2.vyd. Brno: Městské kulturní středisko Letovice, s. 45

47 8. KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 224 s. Pedagogika (Grada). ISBN Katalog řemesel a služeb města Letovice. Letovice: Městské kulturní středisko Letovice, s. 10. KONOPÁČ, Antonín a kol. Ze starší kulturní minulosti města Letovice na Moravě. Letovice: Městský národní výbor v Letovicích, s. 11. KRÁLOVEC, Jan. Biskupské gymnázium Letovice se loučilo festivalem. In Letovický zpravodaj: červen Letovice: Městské kulturní středisko Letovice, s MAKOVSKÁ, Marta a Rostislav MRÁZEK. Letovice a okolí: část geografická a přírodovědná. Letovice: Základní škola Letovice, s. 13. NÁHLÍK, Ondřej a Josef ŠAFRÁNEK. Almanach: k 80. výročí založení školy Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-masarykova škola práce, Tyršova 500, 2011, 53 s. 14. ŠAFRÁNEK, Josef a Jaroslav CHLOUPEK. Almanach: 70. výročí Boskovice: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola práce, Tyršova 500, 2001, 95 s. 15. Školní Víqět: speciál. Letovice: Základní škola Letovice, s. 16. VYBÍHAL, Pavel a Bohumil KOCINA. Kostel sv. Prokopa v Letovicích. Letovice: Katolická beseda v Letovicích, s. 17. VYKYDALOVÁ, Marcela. Letovice a okolí: část historická. Letovice: Základní škola Letovice, s. Internetové zdroje: 1. BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ. Biskupství brněnské: oficiální stránky brněnské diecéze [online]. Brno, 2012, 16. března 2012 [cit ]. Dostupné z: 2. ČADKOVÁ, Ludmila. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: 3. GALILEO CORPORATION S.R.O. Letovice: Oficiální stránky města [online]. 2014, [cit ]. Dostupné z: 4. Masarykova střední škola. Masarykova střední škola Letovice [online]. 2001, [cit ]. Dostupné z: 46

48 5. MF DNES. Biskupství zavírá gymnázium v Letovicích. Má málo studentů. MF DNES. IDNES.cz: Brno a jižní Morava [online]. 2012, 25. června 2012 [cit ]. Dostupné z: 6. OPATŘILOVÁ, Karolína. Letovice přijdou o gymnázium. Studenti budou dojíždět do Brna. Blanenský deník.cz [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 7. RANDULA, Miloš. ZŠ Letovice [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: 8. VAVŘÍČEK, Bohumil. Zámek Letovice [online] [cit ]. Dostupné z: 47

49 Seznam příloh Příloha 1 Letecký pohled na Letovice (dnešní stav) Příloha 2 Znak Letovic Příloha 3 Kostel sv. Prokopa v Letovicích s fortnou (dnešní stav) Příloha 4 Vstup do fortny kostela sv. Prokopa (dnešní stav) Příloha 5 Klášter Milosrdných bratří v Letovicích (dnešní stav) Příloha 6 Klášterní lékárna Příloha 7 Zámek v Letovicích před rekonstrukcí v roce 2005 Příloha 8 Zámek v Letovicích (dnešní stav) Příloha 9 Majitelé letovického panství Příloha 10 Alexandr Kálnoky, poslední majitel letovického zámku z rodu Kálnoky Příloha 11 Budova staré radnice v Letovicích (zbořena roku 1891) Příloha 12 Budova první školy v Letovicích pod kostelem Příloha 13 Budova obecné školy Příloha 14 Budova měšťanské školy Příloha 15 První ředitel měšťanské školy Karel Červinka Příloha 16 Propouštěcí vysvědčení z měšťanské školy v Letovicích Příloha 17 Budova Základní školy na ulici Tyršova v Letovicích před rekonstrukcí v roce 2006 Příloha 18 Budova Základní školy na ulici Tyršova v Letovicích (dnešní stav) Příloha 19 Budova základní školy na ulici Komenského v Letovicích před rekonstrukcí v roce 2008 Příloha 20 Budova základní školy na ulici Komenského v Letovicích (dnešní stav) Příloha 21 Ředitelé měšťanské a základní školy v Letovicích Příloha 22 Pozvánka na slavnostní otevření budovy odborných škol živnostenských Příloha 23 Budova odborných škol živnostenských v Letovicích v roce 1931 Příloha 24 Ředitelé učňovské školy Příloha 25 Budova Masarykovy střední školy Letovice, Tyršova 500 (dnešní stav) Příloha 26 Budova Masarykovy střední školy Letovice, Tyršova 25 (dnešní stav) 48

50 Příloha 1 Letecký pohled na Letovice (dnešní stav) Zdroj: Katalog řemesel a služeb města Letovice, Letovice, 2013 Příloha 2 Znak Letovic Zdroj: Katalog řemesel a služeb města Letovice, Letovice, Letovice, 2013

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Baroko- opakování, zásady školství

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Národní obrození. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Národní

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více