VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 04/2014 ZDARMA Trio Clavio zahrálo v knihovně Hasiči zasahovali při požáru maringotky Velkopopovické zvony odletí do Říma Zabijačka po velkopopovicku Oznámení o svozu odpadů Měsíčník obce Velké Popovice, Přijďte uklidit Ladův kraj! Pozvánka na tradiční pochod

2 9. putování KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA pěšky, na kole i koloběžce Sobota 26. dubna 2014 od 9:30 hod. Mirošovice, železniční stanice Putování po trase naučné stezky s doprovodným programem na jednotlvých zastaveních a v pivovaru Velké Popovice. Turisté oblečení ve stylu Rakousko-Uherské monarchie jsou vítáni. Nejpovedenější modely budou oceněny. Délka trasy: 20,3 km Počet zastavení: 10 Za pomoc a spolupráci děkujeme: ZŠ Mirošovice, ZŠ Kamenice, ZŠ Kostelec u Křížků, SK Kamenice, KČT Říčany ZO Českého rybářského svazu, ZO ČSOP Velké Popovice, Skautskému oddílu Kamenice, a obcím Mirošovice, Velké Popovice, Kamenice, Kostelec u Křížků

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Slovo starostky Martina Čermáková, Vaše starostka Milí čtenáři, letošní mírná zima nám plynule přechází rovnou do léta, alespoň tak nám to při dnech s letní teplotou připadá Při těchto slunečních dnech člověk rychle nabíjí novou energii a radostnou náladu! K této pozitivní náladě bezesporu přispěl i nádherný hudební zážitek, o který bych se s Vámi chtěla podělit. V naší Vzorné lidové knihovně se konal koncert Tria Clavia, který pořádala Základní umělecká škola VP. Tento krásný koncert jsme si všichni mohli ještě více užít, protože poprvé veřejně zazněly tóny z opraveného památného koncertního křídla. Již se nemohu dočkat dalšího pokračování série koncertů! Železniční koridor V první polovině března se v knihovně konala společná schůzka obce s veřejností ve věci návrhu na zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v souvislosti s železničním koridorem č. 220 (veřejně prospěšná stavba D204 trať Praha Bystřice u Benešova) umístěným těmito zásadami na území Obce Velké Popovice. Na této společné schůzce pan advokát popsal obsah návrhu na zrušení železničního koridoru, který ve své šíři 600 metrů (300 metrů od osy na obě strany) zasahuje do 4 zastavěných sídel Velké Popovice (Todice), Habří, Lojovice a Klenové a zároveň rozděluje Přírodní park Velkopopovicko jediný na území ORP Říčany na dvě poloviny. Mimo jiné se nachází i v ochranných pásmech vodních zdrojů včetně studní Pivovaru Velké Popovice. K tomuto kroku tedy k návrhu na zrušení železničního koridoru byla Obec Velké Popovice donucena přistoupit především z důvodu, že se v podstatě jedná o pseudouzávěru tzn., že obci je tímto bráněno v rozvoji a všem vlastníkům nemovitostí v tomto 600 m širokém koridoru (od severu k jihu), který rozděluje Velké Popovice na dvě části, je zasaženo do jejich vlastnických práv. A proto jsme se společně s Vámi rozhodli se proti tomuto zásahu do území bránit touto cestou. Dále byly vysvětleny všechny varianty zveřejněné ve výzvě vlastníkům nemovitostí nacházejících se v tomto koridoru ze dne , vyvěšené na úřední desce OÚ Velké Popovice a ostatních informačních deskách na území obce. Vlastníci nemovitostí vlastnící nemovitosti v ploše koridoru se mohou spoluúčastnit na podání žaloby na Středočeský kraj v pozici: Varianta 1 jako osoba dalšího žalobce tuto variantu využilo necelých dvacet z Vás. Náklady spojené s touto variantou jsou ve výši Kč (5 000 Kč soudní poplatek Kč za soupis žaloby ve vztahu k tomuto vlastníkovi). Varianta 2 jako osoba zúčastněná na řízení o žalobě obce v této variantě se může vlastník pozemků zapojit do procesu následně po zveřejnění řízení o žalobě formou písemného vyjádření, kde může podpořit tento úkon ze strany obce formou dopisu, jehož text může s obcí konzultovat. Tyto náklady bude hradit obec. Obec informace o zveřejnění počátku řízení sdělí vlastníkům (prostřednictvím úřední a informačních desek, elektronické úřední desky, webu obce a zpravodaje, či mailem), a to jak těm, kteří se přihlásili nebo se mohou stále přihlásit k této formě připojení, a to písemně na podatelnu OÚ Velké Popovice nebo em na Varianta 3 podání samostatné hromadné žaloby o tuto variantu nebyl projeven zájem. Dále také plánujeme již 9. Povídání o historii. Tentokrát si budeme povídat o roce 1945 a dalších poválečných letech. Paní Marie Abrahámová by s Vámi ráda vybrala trasu společné vycházky, o které jsme již několikrát hovořili. Takže od hodin ve Vzorné lidové knihovně se na Vás společně s paní učitelkou Eliškou Doležalovou, panem Vlastimilem Čelikovským a paní Marií Abrahámovou moc těšíme! Letecké snímky Monika Němcová, OÚ Dovolujeme si Vás tímto informovat, že máte možnost si objednat krásné nové zalaminované letecké snímky Velkých Popovic a přilehlých osad. Fotky si můžete prohlédnout na obecním webu: Cena fotografie je 260 Kč. Své objednávky můžete zasílat na ovou adresu: Fotky budou objednávány hromadně. PRO ÚČASTNÍKY POCHODU KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA! Bude zajištěn odvoz autobusem z Kamenice přes Velké Popovice do Mirošovic. Z Velkých Popovic odjíždí autobus ke startu pochodu v Nástupní místo je před pivovarem. Z OBSAHU: 4 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, 4 Vítání občánků, 6 Mluvme spolu: Výstupy z projektu, 10 Výtěžek z obecního plesu jde na dobrou věc, 13 Čarodějnický rej, 17 Štiřínský kros. Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Mgr. Kateřina Kapalová šéfredaktorka, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Volby do Evropského parlamentu Martina Čermáková, starostka obce Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka obce Velké Popovice podle 32 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční > v pátek 23. května 2014 od do a > v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do Místem konání voleb > ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Velké Popovice, Komenského 5 KNIHOVNA pro voliče bydlící ve Velkých Popovicích; > ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Velké Popovice, Komenského 5 KNIHOVNA pro voliče bydlící v části obce Brtnice, Dub, Dubiny, Klenové, Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 5. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejpozději 15 dnů před dnem voleb, tedy od čtvrtka 8. května (státní svátek) od 8.00 do na Obecním úřadu Velké Popovice. Oznámení o svozu odpadů Marie Kohoutová, Obecní úřad Stanoviště velkoobjemových kontejnerů ulice Ruská, Husova otočka v Todicích, chaty Habří parkoviště u Kozlovky, křižovatka ulic U Zámečku x U Výkupu křižovatka ulic K Babímu dolu x K rybníčku, náves Brtnice Dubiny, Mokřany Lojovice, Řepčice Krámský POZOR: kontejnery budou přistaveny pouze v sobotu od 8.00 do úplného naplnění (maximálně do 14 hodin, pokud nebudou naplněny). Opětovně žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovaly a nic vedle nich neodkládali. Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu Stanoviště: > Velké Popovice proti Kozlovce > Brtnice náves > Lojovice u kontejnerů > Řepčice Odpad musí předat majitel osobně svozové firmě. Kompostárna Velké Popovice > Umístění kompostárny: areál TS VP, středisko Brtnice 56, Velké Popovice > Odpovědný pracovník: Josef Hůrka, tel.: > Provozní doba od do : Středa Neděle Provozovatel stanovuje následující seznam bioodpadu, který bude do kompostárny ukládán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady. Ostatní odpad nebude do kompostárny přijat (např. kameny, pařezy, stavební suť atd.). Více informací naleznete zde: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Vážení spoluobčané a spoluobčánci, vítání občánků Obce Velké Popovice narozených proběhne dne v naší obřadní síni. Matrika OÚ 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE O čem jednala rada obce Jiří Skružný, místostarosta obce 12. března > ZŠ Velké Popovice navýšení kapacity, > platba za odvoz tříděného odpadu bytovek ve Velkých Popovicích, > sousedské spory v Křivé Vsi, > nepovolené užívání VHP v Obci, > žádosti o samovýrobu dřeva, > cenová nabídka na opravu střechy objektu studny v Křivé Vsi, > vyjádření Lesů ČR ke stavu rybníka v Řepčicích, > možnosti dotace pro TS Velké Popovice, > zateplení tělocvičny, > Voda II Lojovice, > nová zubní ordinace, > oprava části obecní komunikace v Lojovicích, > příspěvky pro ZUŠ, > povolovací řízení. 14. března > Objednávka nových laviček a odpadkových košů do MŠ a na hřbitov. Výpis hlasování zastupitelstva ze dne Zpracovala Marie Truhlářová Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje podání návrhu na zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve vztahu k vedení trasy koridoru železniční tratě č. 220 v úseku Praha Bystřice u Benešova (veřejně prospěšná stavba D204) vedené přes území obce Velké Popovice. Zastupitelé obce se seznámili se současnou textací tohoto návrhu a souhlasí s podáním návrhu po následné úpravě tohoto textu dle zapracování spoluúčasti vlastníků nemovitostí vlastnících nemovitosti v ploše koridoru a participujících v odpovídající formě na tomto návrhu a také po doplnění textu návrhu dle aktuálního skutkového vývoje týkajícího se tohoto koridoru. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou realizací tohoto usnesení a podáním tohoto návrhu po úpravě textu dle výše uvedeného. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou jednáním s orgány státní správy ve věci vymezení nové trasy koridoru železniční tratě č. 220 v úseku Praha Bystřice u Benešova (veřejně prospěšná stavba D204), která nebude umístěna na zastavěném území obce, zastavitelných plochách, v ochranných pásmech vodních zdrojů a pokud možno s minimálním zásahem do Přírodního parku Velkopopovicko. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí s pořízením malotraktoru YUKON W5064 v celkové ceně Kč bez DPH Technickými službami Velké Popovice, příspěvkovou organizací obce. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje investiční transfer ve výši Kč pro Technické služby Velké Popovice, příspěvkovou organizaci obce na složení akontace pro pořízení nového malotraktoru YUKON W5064. Převod těchto financí bude řešen navýšením příspěvku Technickým službám Velké Popovice. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce realizací tohoto usnesení. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice dle 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočtové opatření obce Velké Popovice č. 1/2014, které je přílohou a nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje úpravu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Kunice a obcí Velké Popovice, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. 18 z , a to tak, že příspěvek obce Kunice za školní rok 2013/2014 se sjednává pouze ve výši již uhrazených Kč. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. Zastupitelstvo pověřuje starostku Martinu Čermákovou k podpisu smlouvy s takto odsouhlasenou částkou finančního příspěvku. Tímto usnesením zastupitelstva se mění usnesení č. 18 z a usnesení č. 14 z Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právní pomoci ze dne uzavřenou mezi obcí Velké Popovice a advokátní kanceláří Novotný, Kunešová & SPOL., IČ: , se sídlem Husinecká 3, Praha 3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje směnu části o výměře 3 m 2 pozemku parc. č. 980 ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Velké Popovice ve vlastnictví obce Velké Popovice za část o výměře 3 m 2 pozemku parc. č. 992/3 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v katastrálním území Velké Popovice ve vlastnictví SJM J. K. a M. M., oba bytem Ve Smečkách, Praha 1-Nové Město. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 5

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice bere na vědomí texty schválených směrnic Technických služeb Velké Popovice, příspěvková organizace, které byly projednány a schváleny radou obce Velké Popovice dne usnesením č. 12. Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro účely efektivnosti údržby na území obce ve složení J. Šmídek, J. Šrail, T. Boreckého. Zastupitelstvo souhlasí se svoláním samostatné pracovní schůzky této pracovní skupiny s ředitelem a zaměstnanci Technických služeb Velké Popovice. Tuto schůzku zorganizuje J. Šmídek. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Velké Popovice žádá ředitele Technických služeb Velké Popovice o svou účast na zasedání zastupitelstva obce 1x za měsíc v rámci samostatného bodu programu zasedání zastupitelstva za přítomnosti zaměstnanců TSVP technika a provozního. K této účasti na zasedání vedení obce pana ředitele písemně vyzve. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje text smlouvy o dílo mezi obcí Velké Popovice a společností AF- -CITYPLAN s.r.o., IČ: , se sídlem Jindřišská 17/889, Praha 1, jejímž předmětem je zhotovení pasportu komunikací na území obce Velké Popovice v celkové hodnotě Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Mluvme spolu: Výstupy z projektu Andrea Lichtenbergová a Obec Velké Popovice Oživení komunitního života v obci Velké Popovice Milí spoluobčané, ráda bych Vás informovala o záměrech, které vzešly ze setkávání občanů Velkých Popovic, spolků, zástupců zastupitelstva, podnikatelů, sportovních oddílů. Diskutovali jsme na různá témata s cílem zainteresovat co největší počet různých zájmových skupin a oslovit širokou cílovou skupinu. Ze setkání vzešly zajímavé záměry, které bych ráda prodiskutovala na posledním setkání k projektu Oživení komunitního života v obci, jehož hlavním cílem je, aby spolu lidé hovořili, vyměnili si názory a společným úsilím přispěli k oživení života v obci. Věřím, že se nám podařilo MLUVIT SPOLU! Přeji si, abychom mluvili spolu ještě více a konstruktivně. Zvu Vás všechny na poslední setkání, kde budeme diskutovat o zajímavých záměrech a domluvíme se na podobě výstupu z projektu Oživení komunitního života v obci a dále na prioritách občanů, které budou prezentovány na zastupitelstvu obce. Jaké záměry dosud vzešly ze setkávání: 1. Tabule Velkopopovicka mapující kulturní dědictví 2. Historická mapa obce s tradičními řemesly 3. Propagační materiály o historii, o přírodním dědictví 4. Informační tabule o kulturních akcích v obci při vjezdu 5. Obnova hudební tradice ve Velkých Popovicích 6. Komunitní centrum 7. Opida na území Velkopopovicka archeologický průzkum 8. Cyklostezky zmapování 9. Naučná stezka o tom, jak se chovat v lese, jak les chránit 10. Koncepce volnočasových prostor, sportoviště, relaxační plochy, senior park 11. In line dráha 12. Bruslení pro seniory 13. Obnova historických názvů poutních či zajímavých míst 14. Obnova stromořadí a barokní krajiny 15. Obnova starých cest 16. Záchrana sokolovny 17. Lavičky v obci na zajímavých místech 18. Ornitologická studie + výroba ptačí budky 19. Boj proti invazivním rostlinám 20. Vrbičkové stavby na Radosti 21. Environmentální nebo jiné turistické vycházky 22. Likvidace černých skládek 23. Péče o dřeviny 24. Evidence zeleně 25. Přírodovědecká stanice zapojení mladých do ochrany přírody a krajiny 26. Vyšší míra ochrany pro Přírodní park Velkopopovicko 27. Likvidace černých skládek 28. Mapování výskytu kriticky a silně ohrožených druhů 29. Revitalizace malých vodních toků a rybníků. 30. Záchrana mokřadů 31. Podpora včelařství 32. Projekty pro děti a realizované dětmi Jistě máte další nápady! Proto neváhejte a podělte se s ostatními, ať nezůstane jen u myšlenky. Věřím, že z diskuze vzejdou další nové podněty. Priority, na kterých se shodneme, se mají šanci dostat do koncepce obce Velké Popovice tak, aby je bylo možno postupně naplňovat. Poslední setkání se uskuteční od hodin ve Vzorné lidové knihovně ve Velkých Popovicích. Projekt byl podpořen z Fondu T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA. Na všechny se těšíme! 6

7 Čistý Ladův kraj Srdečně Vás zveme na další ročník jarního úklidu obcí a přírody v jejich okolí. Akce se koná v sobotu v 9:00 hod. Vítán je každý, kdo má chuť pomoci. Podrobné informace získáte na obecních úřadech svých obcí.

8 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Akce čistý Ladův kraj 12. dubna Lokalita/Sdružení Čas setkání Místo setkání Kontaktní osoba Kontakt Plánovaný úklid Lojovice 9.00 u hospody Tomáš Růžička Lojovice Mokřany 9.00 u můstku Roman Sauer Mokřanský potok Krámský + PSO viz kontakt viz kontakt Martin Tušl koryta vodních toků Dubiny 9.00 u kapličky Jaroslav Šmídek Dubiny OS Řepčice 9.00 náves Lukáš Rajtrman Hřiště Radost 9.00 hřiště Radost Petra Jindřichová hřiště a blízké okolí Základní škola dopoledne škola Lucie Fusková OS Čtyřlístek ve před ZŠ Eva Hradilová skalka u ZŠ ČSOP bude upřesněno po tel. domluvě PhDr. Miroslav Hájek Křivoveský potok FC Janoza 9.00 fotbalové hřiště pan Bašta úklid hřiště a okolí Rybáři 8.00 u pivovarského rybníka Jindřich Vejtruba Myslivci 8.00 u hřiště v Lojovicích Jakub Novotný prořez pod hřištěm v Lojovicích TJ Sokol 8.30 u Sokolovny Kamil Šíbrava okolí Sokolovny Os Nové Habří 9.00 kruhová točna Jiří Randák Habří 9.00 hřiště pan Steklý Velkopopovické zvony odletí o svátcích do Říma Tomáš Růžička Velikonoce jsou významné křesťanské svátky, které vycházejí z oslav vzkříšení Ježíše Krista. Tradičně připadají na neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční neděli předchází Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Podle křesťanských tradic také na čas umlkají zvony. Pověst praví, že na Zelený čtvrtek zvony odletí do Říma, kde jim papež požehná za věrnou službu a na Bílou sobotu se vrátí zpět. Letos vychází Velikonoční neděle na 20. duben. V duchu dávných zvyků také ve Velkých Popovicích a okolí umlknou zvoničky, kapličky a zvony v kostele, kde po léta tradici dodržuje p. Vlastimil Čelikovský. Až budete před velikonocemi postrádat vyzvánění kostela a zvoniček, tak to i naše zvony, byť jen pomyslně, odletěly do Říma. Míříme do trojky! Zbyněk Pokorný, SDH Lojovice / foto: autor Březen je pro lojovické hasiče zlomový měsíc. Více než 80 let práce završili přestupem do vyšší kategorie, JPO III. Povedlo se to nejen díky nové cisterně, kterou vloni získali od obce, ale i zvýšenému počtu výjezdů, jejich náročnosti a především přístupu samotných hasičů. Není to tak dávno, kdy vyráželi k zásahům jen v holínkách. Ale za poslední dva roky šla úroveň sboru rapidně nahoru. Lojovičtí dnes nevyjíždějí jen k ohni, ale i k řadě technických zásahů, velkou měrou se podíleli i na likvidaci škod při loňských povodních. Do povědomí lidí se lojovičtí dostávají také pravidelnými ukázkami svojí činnosti napří- 8

9 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Není to tak dávno, co lojovičtí hasiči jezdili k požárům v holínkách a monterkách klad na Dni dětí nebo během okrskových závodů, kde se v posledních třech letech umisťují na předních místech. Přestupem do kategorie JPO III přibude výjezdů a rozšíří se pole působnosti i mimo katastr Velkých Popovic. Pro hasiče to znamená být neustále v pohotovosti, 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a vyjet do deseti minut od ohlášení poplachu. Všichni členové výjezdové jednotky jsou napojeni přes sms bránu na informační systém integrovaného záchranného systému, takže okamžitě po vyhlášení poplachu vědí, na co a kam mají vyrazit. Lidé, dokud nepotřebují hasiče nebo policisty, tak je jejich činnost nezajímá. My všichni jsme ale během loňských povodní zjistili, jak moc Dnes s plně vybaveným autem zvládnou zásahy nejrůznějšího charakteru. Jsou schopni vyrazit do deseti minut ve dne v noci. potřebujeme hasiče. Myslím si, že obec je maximálně vstřícná k hasičům a uvědomujeme si důležitost mít tu hasiče, říká starostka Martina Čermáková. Jako obec se snažíme jim vycházet vstříc a oni vychází na oplátku nám. Ať jsou to jakékoli práce, tak ti kluci sami jdou a pomáhají, dodává radní Jan Šmídek. Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli a pomáhají, především Janu Schreinerovi, veliteli stanice Říčany, dále pak Jaroslavu Šmídkovi, paní starostce Čermákové a zastupitelstvu Velkých Popovic, dodává velitel JSDHO Radek Dvořák. Bramborníček černohlavý František Rašner, ČSOP Velké Popovice Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) je druh ptáka z čeledi lejskovití, menší než vrabec. Za pozorováním a poslechem zpěvu bramborníčka černohlavého se musíme vypravit do předem známých lokalit, protože tento drobounký ptáček je u nás rozšířen jen ostrůvkovitě. Jeho výskyt je vázán především na polostepní prostředí s nízkými keři, na pastviště, rumiště, rovněž se s ním můžeme setkat na podhorských zamokřených loukách. Souvisleji u nás hnízdí jen na východě státu, zvláště na jižní Moravě, v Čechách se početněji vyskytuje především v Českém Středohoří a na výsypkách u hnědouhelných lomů v Podkrušnohoří. Ojedinělé hnízdící páry však můžeme zastihnout i na řadě dalších lokalit v podhůří Šumavy, Českého lesa a na Českomoravské vrchovině. Bramborníček černohlavý sice nepatří mezi vynikající zpěváky, jeho zpěv je jen vrzavé švitoření bez výraznější melodie, zato jej přednáší s neobyčejnou živostí. Co však překvapí pozorovatele, je jeho nevšední zbarvení sameček má uhlově černou hlavu, po stranách krčku bílé skvrny, celou hruď má rezavě červenou a v letu výrazně vynikají bílé skvrny ve křídlech. Je to neposedný ptáček přelétající jako motýl z vrcholu jedné byliny na druhou. Vyhlíží při tom hmyz, za kterým často vyletuje do výše, aby si opět opodál usedl na vršek jiné byliny nebo keříku. V době hnízdění si ho může všimnout i méně zkušený pozorovatel, protože v blízkosti hnízda sameček vzrušeně přeletuje kolem vetřelce a úzkostlivě se ozývá výstražným tíkáním. Člověk však nemá šanci jeho hnízdečko objevit, protože je nenápadně ukryto pod trsem trávy. Přestože je bramborníček černohlavý tažným ptákem, který zimuje ve Středomoří a na africké straně až v polopouštních oblastech Sahary, objevují se u nás první samečci již koncem března na nejrůznějších otevřených místech, na mezích polí a luk. V tu dobu jim ovšem ještě není do zpěvu, a pokud člověk náhodou takového nedočkavce spatří, zůstane v údivu stát nad tak neobyčejně půvabným poslíčkem jara. Základní údaje: Sameček má černou hlavu a hřbet, bílý proužek na černém křídle a rezavě hnědou hruď, samička je zbarvena méně výrazně. Živí se hlavně drobným hmyzem. Hnízdo si staví na zemi v husté trávě, samička snáší 5 6 nazelenalých vajec s jemnými rezavými skvrnami a sama je zahřívá, na péči o mláďata se však podílí i sameček. Převážně tažný, naši ptáci pravděpodobně zimují někde ve Středomoří. Odlétá v říjnu a vrací se v březnu. Je zvláště chráněný a patří mezi ohrožené druhy. Na území parku VP jej můžeme najít v křovinatých mezích nad Mokřanským potokem, kde bylo napočítáno kusů během posledního monitorování chráněných a ohrožených druhů. Článek byl převzat ze stránek českého rozhlasu a jeho autorem je Jiří Formánek, pro VP zpravodaj upravil F. Rašner. (http://www.rozhlas.cz/ hlas/pevci-a/_zprava/brambornicek-cernohlavy ) 9

10 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Požár maringotky v Lojovicích Pavel Juriš, SDH Lojovice Požár maringotky v Lojovicích hasily tři jednotky hasičů. HZS Říčany, JSDH Lojovice a JSDH Těptín. Jako první se na místo zásahu dostavila místní jednotka, která ihned po příjezdu zahájila hasební práce vysokotlakým proudem a v dýchací technice. Po chvilce se na místo dostavila i profesionální jednotka z Říčan a pomocí druhého proudu byl oheň rychle lokalizován a po chvíli zlikvidován. Kuli velkému zakouření byla nasazena přetlaková ventilace. Během hasebních prací se na místo dostavila i jednotka dobrovolných hasičů z Těptína s CAS 25 Tatra, protože se v blízkosti nacházelo větší množství suché trávy a opodál kabiny místních fotbalistů. Po uhašení ohně bylo místo předáno vyšetřovateli. Na místo požáru se dostavila i policie ČR, která musela udržovat přihlížející v bezpečné vzdálenosti. Video a foto ze zásahu opět na ŠKOLSKÉ OKÉNKO Bruslení v rámci tělesné výchovy Milan Čásenský, ředitel ZŠ Stejně jako v minulých letech i letos nám vedení Slavoje Velké Popovice umožnilo využívat v dopoledních hodinách zdarma ledovou plochu pro bruslení školních dětí. Mezi žáky prvního stupně, kteří bruslili pravidelně již začátku nového roku, se v posledních týdnech vmísili i deváťáci. Všichni možnost bruslit, obzvlášť v letošní ne moc povedené zimě, uvítali. Děkuji tímto TJ Slavoj za vstřícnost a možnost zařadit bruslení do tělovýchovných aktivit žáků velkopopovické školy. Výtěžek z obecního plesu jde na dobrou věc Kolektiv MŠ Mateřská škola děkuje všem, jež se zúčastnili obecního plesu na podporu místních škol. Získali jsme částku Kč, za kterou pořídíme dřevěné pískovničky s příslušenstvím do všech tříd. Slouží k procvičování grafomotorických cviků netradiční formou, a také zakoupíme sadu didaktických pomůcek. Vážíme si podpory všech spoluobčanů. Již se těšíme na příští rok Mgr. Dagmar Strejčková, ředitelka MŠ Skončilo nám společné bruslení s rodiči a my se již těšíme na příští školní rok, kdy opět nazujeme brusle a hurá na led! Děkuji managementu místního zimního stadionu za možnost bezplatného pronájmu ledové plochy pro výuku bruslení dětí z mateřské školy v tomto i v příštím školním roce a těším se na další spolupráci. 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Ctihodný kmet ožil doteky mladých dívek Martin Tušl, předseda PSO Slavnostní koncert ve Vzorné lidové knihovně ve Velkých Popovicích. Jemné ruce klavíristky Lucie Valčové poprvé rozezněly nově restaurované koncertní křídlo na koncertě Tria Clavio ve čtvrtek 20. března. Již úvodní Variace od Ludwiga van Beethovena nenechala nikoho na pochybách, že nástroj vyrobený v roce 1927 nepatří do starého železa. V půvabné společnosti houslistky Lucie Kopsové a Jany Černohouzové s klarinetem vynikal plný zvuk klavíru při dalších skladbách Arama Chačaturjana a Bély Bartóka. Hudba uchvátila posluchače natolik, že v jednu chvíli téměř zapomněli tleskat, což bohatě vynahradili závěrečnými ovacemi. Potlesk patřil také nadšencům v ZUŠ, díky nimž máme ve Velkých Popovicích opět mistrovský nástroj, jehož ctihodné stáří podtrhuje nejen zralý zvuk, ale též krása řemeslného zpracování. Dobrá hudba není jen výsadou známých koncertních sálů. Velké Popovice nabízí komorní prostředí a přímý osobní zážitek. Také proto k nám s oblibou přijíždějí muzikanti, kteří hrávají ve významných orchestrech. Nezbývá než nabízených možností naplno využít. První příležitost je již ve středu 9. dubna, kdy na klavír zahraje regenschori a varhaník ze Svatovítské katedrály Josef Kšica spolu s trumpetistou Josefem Zámečníkem. POZVÁNKA NA KONCERTY V KNIHOVNĚ Základní umělecká škola si Vás dovoluje pozvat na další řadu koncertů u příležitosti opravy památného koncertního křídla. > Ve středu 9. dubna v uslyšíte trumpetistu Josefa Zámečníka a na klavír je doprovodí regenschori a varhaník ze Svatovítské katedrály Josef Kšica. > Ve středu 23. dubna v vám zahrají pedagogové z naší ZUŠ. > A v úterý 6. května v proběhne klavírní recitál Hany Zemenové s jejími hosty. Srdečně Vás zveme na krásné chvíle prožité při setkání s paní hudbou. Na všechny koncerty je dobrovolné vstupné. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Do Velkých Popovic přišla zima Roman Sauer, Ladův kraj stalo se tak v den konání tradičních Ladovských vepřových hodů v pivovaru Velké Popovice. Přípravy akce probíhaly za krásných jarních dnů. Rtuť teploměru atakovala rysku 20 stupňů. V den konání vepřových hodů se však zima rozhodla ještě připomenout. Od rána hustě pršelo, foukal studený vítr a obloha byla beznadějně zatažená. Pro ty, kteří se nedali počasím odradit, byla připravena pestrá nabídka občerstvení. Zabijačkové dobroty nabízeli dva řezníci, představili se také místní výrobci s nejrůznějšími sladkostmi. Samozřejmě se čepoval 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ domácí Kozel. O hudební doprovod se postarali nejprve žáci a učitelé ZUŠ Velké Popovice. Po zbytek dne hrála hudební skupiny Neurol Band. V průběhu celé akce také probíhaly exkurze v pivovaru. Obdivuhodnou práci s motorovou pilou předvedl více mistr světa v dřevorubectví Martin Komárek, který z dubového kmene na místě vyřezal dvou metrovou sochu kozla maskota pivovaru. Došlo také na slibovaný první pokus o tvorbu sněhových soch z ledového obrusu z nedalekého zimního stadionu. I zde počasí promluvilo do původních plánů. Díky pátečnímu teplu mizel navezený materiál před očima a sobotní dopolední déšť tak již byl jen tím pomyslným posledním hřebíčkem. Přesto se 2 studenti a 2 učitelé řezbářského oboru Střední umělecko-průmyslové školy v Praze pustili do připravené hromady sněhu, kterou během dopoledne proměnili v usmívající se prasečí hlavu, vítající návštěvníky vepřových hodů. Hody byly poslední z letošních zimních akcí v Ladově kraji. Nevydařené počasí tak vlastně nakonec jen stylově završilo celý letošní ročník projektu Ladovská zima. Obecní ples Monika Němcová, OÚ Dne se konal tradiční obecní ples v Sokolovně ve Velkých Popovicích. Ples zahájila paní starostka Čermáková, pan ředitel Čásenský a paní ředitelka Strejčková. O předtančení se postaraly děti z Teamu GJ a Tom Vladarz s partnerkou, všichni byli moc šikovní a předvedli nám krásná vystoupení. K tanci a poslechu hrála kapela Stanislava Douši a ve začala afterparty, která se protáhla do brzkých ranních hodin. Tombola byla letos bohatá, a proto děkujeme všem sponzorům za krásné dary: Agrofert, a.s., AZ Technika, a.s., Bar Sokolovna, Barták elektro, Bonavita, Comstar Reality, Donate, s.r.o., Fitko Říčany, Galerie ateliér Romana Kotrče, Hotel zámek Štiřín, Horus Optik, Kosmetika Just, Kosmetika LR Health&Beauty Systems, Květiny Gabriela Zimová, Lékárna Velké Popovice, Marius Pedersen, Masegosa, Nehtové studio Veronika Lacinová, Obchodní dům Kotva, Ovocný lihovar Petrov, s.r.o., Potřeby pro zvířecí miláčky pí Truhlářová, Pivovar Velké Popovice, Pizzerie Kamenný Kříž, Pneuservis, Pneucafé p. Kotrba, Potraviny pí Kaňová, Restaurace Pod ledem, Restaurace Kozlovna, Řeznictví-uzenářství Petr Vítek, Sport 04, s.r.o., Sup a synové, s.r.o., Výroba dortů Z. Bartoníčková, Zámek Berchtold. Výtěžek plesu v hodnotě Kč byl rovným dílem rozdělen mezi MŠ a ZŠ Velké Popovice. Všem, kteří přišli a podpořili tak rozvoj ZŠ a MŠ Velké Popovice, moc děkujeme. Lojovičtí hasiči opět v sokolovně Pavel Juriš, SDH Lojovice Dne se konal v sokolovně ve Velkých Popovicích již tradiční hasičský ples a s potěšením musíme konstatovat, že letošní účast byla opravdu nad všechna očekávání! V době, kdy vzniká tento článek, sice zatím neznáme přesné číslo, ale jisté je to, že bude skutečně vysoké! Velkopopovická sokolovna totiž praskala ve švech. Ples by ovšem nebyl tak vydařený nebýt obce, která hasičský ples podpořila nemalou finanční částkou, a všech našich sponzorů, kteří věnovali spoustu věcných darů do tomboly. O hlavní ceny se opět postaral Velkopopovický pivovar a samozřejmě myslivci, kteří nám darovali bezmála padesátikilové divoké prase! Úspěch měly také 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ krásné a výborné dorty od paní Křížové, která nás jimi zásobí již mnoho let. Naše díky patří také všem zúčastněným, kteří podpořili hasiče a dodali dobrou náladu, a v neposlední řadě kapele Růža BAND, která se po celý večer starala o skvělou hudbu k tanci i poslechu a od samého začátku nenechala nikoho sedět. A abychom náhodou nezůstali sedět po čas, kdy potřebovala kapela oddech, ohromovala nás svými výkony Veronika Malá spolu se svým hereckým a pěveckým kolegou Martinem Holcem a dodala tak našemu plesu šmrnc a tu správnou jiskru! Sečteno a podtrženo: letošní ples se opravdu vydařil. Nechyběla zábava ani dobrá nálada! Těšíme se na vás opět za rok na plese lojovických hasičů! ČARODĚJNICKÝ REJ Dne na hřišti Radost ve Velkých Popovicích od Můžete se těšit na čarodějnické soutěže, oheň, opékání vuřtů, zpívání. Občerstvení zajištěno. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZUZANY MINÁČOVÉ Ve dnech dubna v Kamenici pod záštitou Ing. Pavla Čermáka. Vernisáž se koná 8. dubna v Novinky v dubnu Helena Papírníková, knihovnice Letošní počasí zatím pranostikám zapravdu moc nedává. Budeme tedy porovnávat i v dubnu? JARO MÁ SEDMERO DRUHŮ POČASÍ, V DUBNU VŠAK ŽÁDNÉ NESCHÁZÍ. PRŠÍ-LI O VELIKONOČNÍM HODU, BUDE V LÉTĚ NOUZE O VODU. KDYŽ ZAHUČÍ V DUBNU HROM, OBALÍ SE LISTEM STROM. UKÁŽE DUBEN, JAKÝ BUDE PECEN. NECHŤ SI DUBEN SEBELEPŠÍ BÝVÁ, OVČÁKOVI HŮL PŘECE JEN ZASNĚŽÍVÁ. Kniha Poselství růží od Leily Meachamové potěší milovnice romantických příběhů a tajemství. Tento strhující příběh o lásce a vnitřním odhodlání se čte jedním dechem. Fascinující rodinná sága vypráví o osudech členů tří nesmírně vlivných texaských rodin ve dvacátém století, úzce propletené příběhy potomků někdejších soupeřících větví starobylého královského rodu odkazují až k Válce růží. Hlavní hrdinka, vlivná majitelka bavlníkových plantáží Mary Toliverová a dřevařský magnát Percy Warwick se milovali a měli už před svatbou, a přece se z rozličných důvodů nevzali hlavně kvůli svým tvrdohlavým povahám Tento strhující příběh o lásce a vnitřním odhodlání se čte jedním dechem, mnohým kritikům i čtenářům připomíná Jih proti severu od Margaret Mitchellové či Ptáky v trní od Colleen Mc Cullouhové. Příznivce napínavých knih potěší novinka od Lisy Jackson Noc předtím. V ponurých stínech ospalého jižanského městečka se skrývá sériový vrah. Zabíjí s děsivou precizností, každá vražda je krvavou kopií těch předchozích. Jako by pro něj oběti byly pouhým prostředkem k naplnění morbidní touhy, která nemůže být nikdy ukojena Caitlyn Montgomery Bandeauxová se probudila zbrocená krví. Nevzpomíná si na jediný okamžik předešlé noci, kdy byl brutálně zavražděn její manžel. Ví jen to, že stejným způsobem zemřelo až příliš mnoho lidí, které dobře znala. Pro policii je hlavní podezřelá, což je samo o sobě děsivé. Ještě děsivější jsou však střípky vzpomínek, které jí naskakují v mysli. V naprostém zoufalství se obrátí na psychologa Adama Hunta, ale vzápětí se jí zmocní další pochybnost: do jaké míry mu může důvěřovat? Když totiž vrah znovu zaútočí, Caitlyn začíná zjišťovat, že ti, kteří vypadají jako ztělesněná nevinnost, mohou v sobě skrývat ryzí zlo Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: , PROSTOR PRO OBČANA Nezávislý Zpravodaj? Tomáš Chramosta, zastupitel V posledním čísle Velkopopovického Zpravodaje byly otištěny články p. Boleslava, kde v jednom zdůvodňoval svou rezignaci na post zastupitele a ve druhém se vyjadřoval ke komentářům vedení obce. Pod těmito články, byla okamžitě zveřejněna reakce starostky a vedení obce. Chci se zeptat, jak je možné, že někdo další kromě redakční rady věděl, že bude daný článek otištěn a co bude jeho obsahem? Pokud si myslíte, že se jednalo o náhodný únik informací z redakční rady, není tomu tak, nestalo se to poprvé. 13

14 MEZI NÁMI Rozhovor o hledání domova Miroslav Hájek Domov pro někoho tenhle pojem představuje jen jeho křeslo s jeho čipsy na jeho stolku před jeho televizí, jeho postel v jeho pokoji (a popřípadě i jeho bazén na jeho pozemku). Co se odehrává za dveřmi jeho bytu, už je cizinou tedy nezájem. Tento lidský poddruh se pozná třeba podle no nenapadá mě teď s prominutím jiné slovo, než bordelu na chodbě bytovky za dveřmi jeho bytu. V případě, že má domek s bazénem, pak ovšem zbytečný bordel sotva může hodit za plot k sousedům, a tak ho prostě vysype o kus dál. Ve chvíli, kdy toto píšu (21. 3.), tak někdo ušetřil pár korun za cestu do sběrného dvora v Kamenici, když vysypal hromadu suti a cihel vedle cesty v Záduší u cesty ke Krámským. Nejspíš pár set metrů od svého domova, aby nejel daleko Naštěstí jsou mezi námi i jiní ti, co pochopili, že domov není jen to MOJE, že začíná a končí u dveří bytu či branky domku, že domov může znamenat víc třeba místo, kde mám za rohem hospůdku, kam zajdu za kamarády na pivko, pro jiného pár sousedů, se kterými si ogriluji krkovičku a vypiju přitom lahvičku, nebo i les a louky v okolí, kam si vyjedu na kole. Ač nejsem žádný feminista, je snad příznačné, že v tomto rozhovoru o hledání domova budou kralovat ženy. Rád jsem pozval dvě sympatické dámy, které ač mladé už vědí, že když je řeč o domově, není to jen o těch čipsech a televizi; ale že doma můžu být rád jen tam, kde mi dělá radost se podívat z okna či vyjít, vyběhnout nebo vyjet si na procházku, vyjížďku do okolí. Obě totiž umí pro náš domov Velkopopovicko udělat trochu víc, než roztrhnout sáček s čipsy a zmáčknout tlačítko na dálkovém ovladači: Andrea Lichtenbergová a Eliška Doležalová. Správně by tedy měly usednout u mého záznamníku tři, ale protože ta třetí, které by se také slušelo dát prostor starostka Čermáková, má tak nějak péči o naší obec v popisu práce, pozval jsem jen ty dvě jmenované z trojice; prostě proto, že to dělají navíc ke svým běžným denním povinnostem. Pustily jste se za podpory vedení obce společně do něčeho, co nemá v poměrně dlouhé historii Velkých Popovic obdobu do vydání sborníku o tomto místě. Myslím, že není mnoho obcí velikosti Popovic, které by takový unikátní sborníky měly? Tradici vedení kroniky tu sice drží při životě stále paní Papírníková a Truhlářová, ovšem ten sborník má ještě větší ambice, že? Lichtenbergová: Projekt vznikl už asi před dvěma lety, když se ukázalo, že vlastně není nijak pořádně zmapovaná historie Velkých Popovic. Podobně jako já je tu hodně nových obyvatel, kteří těžko budou nacházet k místu, kde žijí, nějaký vztah, když o něm nic nevědí. Tak vznikla myšlenka přihlásit se do akce MAS Říčansko Kulturní dědictví a udělat vlastně první souvislý soupis památek místa. Takže na začátku byla ona snaha o zmapování místních památek. Až pak následně přibyla i myšlenka ze sesbíraných materiálů vytvořit sborník, mapující historii Velkých Popovic. Andrea LICHTENBERGOVÁ (1975) vdaná, matka tří dětí, jak sama říká náplava původem z Jičína, ve Velkých Popovicích žije šest let, vystudovaná dopravní inženýrka, nyní zaměstnáním legislativec na ministerstvu průmyslu a obchodu Eliška Doležalová (1988) vdaná (pro pořádek rozená Kudláčková), již ve třetí generaci starousedlice, učitelka na zdejší škole, přednášející na Pedagogické fakultě UK Myšlenka chvályhodná. Jen si nedovedu představit, kde začít, odkud se do toho pustit Doležalová: To máte pravdu, že právě v tom bylo to zadání nejtěžší čím začít? Víme o jediné monografii z 19. století věnované historii obce a okolí: jmenuje se Farní osada Velké Popovice. Autorem je páter Sedlák mimo jiné pro zájemce je i v naší knihovně u paní Papírníkové. Na jedné straně autor čerpal z dobrých zdrojů, dokonce až latinsky psaných, ze zemských desek a dalších věrohodných podkladů, na straně druhé nutno vidět, že jeho tvorba mohla být ovlivněna jeho postavením jako kněze. Takže tam obsažené informace mohou být i trochu tendenční. Proto je nutné při veškerém respektu k jeho údajům být i kritický. A pak už dalších informací moc není. V různých publikacích sice lze nalézt zmínky třeba o tvrzích na zdejším území, ale už je problematické dohledání jejich přesné polohy. Ještě je zmapovaná historie původně gotického kostela a farnosti, čerpat lze i z katastrálních map, ale jinak se nám starší dějiny jakoby ztrácí v mlhách. Novější dějiny Popovic jsou pochopitelně hodně spojené s rodem Ringhofferů a jejich pivovarem. Ale tím jakoby bylo mnohdy zastřeno to ostatní kolem. Z toho, co jste řekla, už je patrné, že se sběrem podkladů je spojen pořádný kus práce. A přitom obě máte dost časově náročné zaměstnání + další zájmy, pomáhá vám ještě někdo? Lichtenbergová: Největší kus práce zatím odvedla Eliška. Můj podíl byl hlavně v nalezení toho projektu. Rozdělily jsme ho do takových pěti bloků: na památky historické, stavební, přírodní, kulturně- -tradiční a poslední blok představují významné osobnosti, které tady žily. Eliška díky svému působení ve škole do toho ještě velmi dobrým způsobem zainteresovala i zdejší děti. Nicméně ten soupis samotný je více méně na ní. Já jí sice pomůžu, čím mohu a získaly jsme ke spolupráci ještě i paní inženýrku Tywoniakovou, která má s podobným sborníkem zkušenosti, ale jak říkám, těžiště práce je na ní. Když už si na to troufla 14

15 Zúčastnil jsem se několika setkání s občany, na která pravidelně zvete do knihovny. Jaká tam je souvislost těchto setkání s tím sborníkem? Lichtenbergová: Přímá. My jsme hledaly cesty, jakým způsobem se dostat k co nejvíce podkladům. Přímo v projektu tedy je právě oslovení občanů, aby nám pomohli třeba nalezením historických pohlednic, fotografií a dalších dokumentů. Ale jde i o zkušenosti, poznatky, vzpomínky místních obyvatel. Proto jsme začaly ve spolupráci s obcí organizovat to setkávání seniorů a pamětníků. Setkalo se to s velkým ohlasem, takže jsme na to pak navázaly dalším projektem, podpořeným nadací T-Mobilu, který umožňuje ze sesbíraných podkladů připravit třeba propagační materiály, informační tabule prostě jako zdroj informací obci Asi by nebylo od věci oslovit lidi, kteří nějaké takové zajímavé historické podklady doma mají, a o kterých vy ještě nevíte, aby se vámi o ně podělili? Aby vám je půjčili Doležalová+Lichtenbergová, vzájemně se doplňují: Ona už taková výzva zazněla právě prostřednictvím Zpravodaje na samém počátku akce, včetně kontaktů na nás. A opravdu se objevila nějaká literatura, třeba od pana Vinše, pomohl nám i k tématice těch tvrzí pan Hrubý, prostřednictvím paní Truhlářové jsme získaly i kontakt na pana Filingera z Říčan, který má unikátní sbírku pohlednic o kterém jste ostatně i Vy ve Zpravodaji již psal. Takže to určitě bylo pro nás hodně přínosné, získaly jsme spoustu kontaktů, ale určitě neuškodí náš zájem i o další dokumenty a podklady zopakovat Lichtenbergová: Chtěla bych ještě poznamenat, že tohle všechno, o čem mluvíme, by mělo přispět k oživení komunitního života v obci, což je další rozměr, smysl celého toho projektu. Ze samotného začátku vytvoření soupisu kulturního dědictví Velkopopovicka a okolí dosud nezmapovaného se tedy na projekt nabalily další akce a aktivity, které myslíme, že s tím přímo souvisí a jakoby ho dál ještě rozvíjejí. Podílí se na tom nějak i vedení obce? Lichtenbergová: Máme maximální podporu. I finanční. V jaké fázi přípravy teď jste? Lichtenbergová: Projekt by se měl dokončit na podzim. Jsme tedy za půlkou Co vás za tu dobu sběru podkladů a informací nejvíc zaujalo? Nějaká překvapení? Či snad zklamání? Lichtenbergová: Když to řeknu jako ta náplava, pak oproti Elišce, která to jako domácí asi vnímá trochu jinak, mě zaujala nejvíc opravdu bohatá historie obce. A s tím souvisí i úzká spjatost obyvatel se svým domovským místem. Samostatnou kapitolou by byla bohatá muzikantská stopa v obci s bývalou Osvětovou besedou nebo smyčcové kvarteto. Zajímavé je, jak dříve obec byla soběstačná i jak velkou měrou se dřív podílel pivovar celkově na životě zdejších lidí. Tedy i finančně. To bylo pro mě osobně potvrzením toho, že stojí za to zvýraznění historických souvislostí třeba pro lidi, kteří se sem nově přistěhovali. Aby i my, tedy více či méně novousedlíci, jsme našli k tomuto místu vztah. Doležalová: Kdybych to měla říci za sebe, mě nejvíc zaujalo, jak to tady všechno žilo. Jak bohatá historie je třeba z pohledu živností, které tu fungovaly, jen co tu bylo krejčích, obuvníků, řezníků jaká byla provázanost lidí a jejich životních příběhů. Pochopitelně, že mě díky mé křesťanské orientaci přitahují nejvíce sakrální památky, církevní architektura. V souvislosti ale s tím předchozím na mě přitom padá trocha nostalgie jak toto dnes upadá. Zajímá se o projekt pivovar? Lichtenbergová: Ano, zajímá. Ale hlavně z pohledu souvislosti s cestovním ruchem. Jak nabízí už teď určité své aktivity, chce samozřejmě nabízet i další propagační materiál, čím lidi zaujmout. Myslím, že to je ten hlavní důvod Ale ještě bych chtěla říct, že v záhlaví celého projektu je název Oživení, což bychom hrozně rády, kdyby na konci nebyl jen nějaký soupis, sborník, informační tabule, ale všechno to jako takový startovací podnět ke skutečnému oživení zdejšího kulturního a společenského života. Tedy včetně tradičních akcí jako třeba posvícení ve spojitosti církevními svátky. Nebo jak mě zajímá sportovní dění, třeba i oživení v tomto směru. Jakým doslova sportovním centrem bývala zdejší sokolovna Ale upřímně, není to jen o nostalgické vzpomínání pro ty starší? Dokážete při vynaložení obrovské energie, co vás to stojí, předvídat, zda ty plánované výstupy mohou oslovit a inspirovat i generace mladší? Styl současného života, jak vnímám, lidi spíš z tohoto směru odvádí úplně jinam Lichtenbergová: No právě, o tom to je. Aby nezůstalo jen u nostalgie, u vzpomínání pamětníků, kteří pochopitelně si o starých časech rádi povídají. To nejspíš dál bude pokračovat, až se vydá ten sborník. Ale my jsme od počátku nechtěly dělat jen soupis a informační materiály; našim cílem je zvýšit celkově povědomí obyvatel obce o místě, kde žijí, které má svoji bohatou historii, svoji vlastní kulturu. Proto navazuje ono Oživení, které má za úkol vyprovokovat lidi v produktivním věku k diskuzi, co by mohlo být zajímavé třeba pro nově vznikající občanské sdružení, která vesměs mají za cíl dbát o naší krajinu, přírodu. Takže nějaké konkrétní náměty už máte? Lichtenbergová: Už teď máme minimálně dvacet velmi konkrétních námětů, které jsou realizovatelné, a které mohou lidi, co tu žijí, oslovit. Zmiňte některý, zajímavý nejen pro pamětnickou generaci Lichtenbergová: Tomu věnujeme celý článek na jiném místě Zpravodaje, takže jen namátkou: umístit na počátku obce u silnice místo reklamních tabulí informační desku, kde by se aktuálně lidi dozvěděli o nejbližší akci, která se tu bude konat. Dobrý nápad je od myslivců, dát na okraj lese cedulky o životě v lese, v jakém ročním období, co se tam právě odehrává a jak by se návštěvníci lesa tomu měli přizpůsobit. Mně se líbí i váš námět z ČSOP na oživení studánek, anebo z posledního setkání na obohacení obce a okolí o větší počet laviček na zajímavých místech. S jejich soupisem na orientačních tabulích, které lidi můžou zavést na příjemná místa. Hm, třeba na roh lesa v Záduší. Tam už lavička byla. Záhy si ji pak někdo přestěhoval k sobě na svůj pozemek ale abychom neskončili ponuře na místě, kde jsme začali, zkuste najít v té sumě práce a času, co jste celé věci obětovaly, to nejpozitivnější, to co vám udělalo zatím největší radost Doležalová: Pro mě, jak jsem stále mezi mladší generací, je nejpodstatnější pozorovat, že to téma mladé zajímá a baví. Tedy nejen se dozvídat, ale se získanými informacemi dál pracovat, rozvíjet je. Vážit si tradice a vědět, jak s ní dál. Těžko někdo bude chtít postavit supermarket na místě pro obec významném, ke kterému se vážou historické prameny. Já to vnímám jako most mezi starší a mladou generací. Poznání historie místa jako základ, na kterém se dá stavět. Trošku problém dnes je, že všichni chtějí výsledky hned teď, ale tohle je právě o nějakém postupném budování vztahů k místu, kde žiji. Já sama jsem se přesvědčila, že smysl to má; loni jsem tady na škole měla historický seminář a deváťáci, kteří mezitím už odešli, když mě teď potkají, stále na řadu věcí vzpomínají. Třeba od kronik jsem půl třídy nemohla odtrhnout Lichtenbergová: Jen to potvrdím; víte, co dávaly děti mezi zájmy na první místo v nedávném dotazníkovém průzkumu na škole? K našemu překvapení historii místa, kde jsou doma Děkuji za rozhovor. 15

16 PROSTOR PRO OBČANA Například v lednu 2012 ve Zpravodaji zveřejnil svůj článek Objížďka Lojovice fakta o odpadech pan Jindřich Řičica. Vedle tohoto článku se objevila okamžitá reakce starostky a místostarosty. Když jsem se tehdy na zastupitelstvu ptal, jak je toto možné, obdržel jsem odpověď, že to je v naprostém pořádku, protože se jedná o obecní Zpravodaj, který podléhá radě obce a ta má proto logicky právo na poslední slovo. Rychlost a forma reakce vedení obce na články pana Boleslava, dnes již bývalého zastupitele i další v minulosti otiskované články a okamžité protičlánky k nim svědčí buď o tom, že má vedení obce věštecké schopnosti, nebo že je obsah Zpravodaje pravidelně zpřístupňován některým lidem dříve, než všem ostatním. Chci i zde, ve Zpravodaji, zopakovat svůj názor řečený mnou již na zastupitelstvu. Obecní Zpravodaj má sloužit bez omezování a bez cenzury všem občanům obce a neposkytovat vedení obce zvýhodněný přístup k jeho obsahu dříve, než ostatním. Redakční rada Zpravodaje by měla zachovat nezávislost a všem poskytovat rovné podmínky, a to včetně zpřístupnění obsahu a možnosti reakce na něj, data uzávěrky nebo ceny inzerce. Proč tomu tak není? Redakční rada by ráda k výše uvedenému uvedla následující: Vydavatelem Velkopopovického zpravodaje je Obec Velké Popovice a nadřízeným orgánem je Rada obce. Redakční rada v obecním časopise není nezávislý orgán. Redakce časopisu předkládá na pokyn svého nadřízeného články zařazené k publikaci, obsah Zpravodaje tedy vidí ještě před publikací a je v jeho pravomoci tedy v pravomoci členů rady obce zařadit případnou reakci na některé články. Nedochází k žádné cenzuře ani články nejsou obsahově upravovány (pouze se souhlasem autora). Co se týče inzerce, pro všechny zájemce o inzerci zboží a služeb je cena stejná, ceník a podmínky jsou zveřejněny v každém čísle časopisu nebo na stránkách obce Velké Popovice. Odpověď Martinu Tušlovi František Rašner Milý Martine Tušle, doufám, že omluvíte, když se nebudu vyjadřovat k některým Vašim formulacím, protože je považuji za účelové či zavádějící od celkové podstaty věci. Nemůžu a nechci hodnotit nezávislé šetření této věci, protože ani toto odborné posouzení Vašeho počínání ze strany policie nezměnilo mé osobní přesvědčení, že jste spáchal trestuhodný zločin proti přírodě. Velice nerad bych zpochybňoval zásluhy PSO na dalším zkulturnění naší krajiny. Věřím, že najdeme dostatek důvodů i k oslavám, nicméně zmínku úprav příjezdové cesty do Krámských (v nadpise) bych mezi ně nezařazoval. Pro Vás je to možná uzavřená věc, ale ostatní to mohou vnímat jinak, neřkuli použít jako precedens! Nezlobte se, ale opět mi z Vaší reakce nedochází, kde či kdy a pro jaké (vhodnější a obecně prospěšné) příležitosti v okolí budou ty kameny použity, jak jste původně psal ve svém článku ve Zpravodaji 01/2012? Je nám velice líto, že s námi v ZO ČSOP k žádné diskuzi o přestěhování kamenů nedošlo a místo hledání možného kompromisu jsme byli postaveni před hotovou věc, což už bohužel určité pocity vzbudilo a sám dobře víte, jaké následky to mělo. V ta místa jsem chodil často a rád v dobách, kdy jste o existenci Krámských pravděpodobně neměl ani tušení. Zjizvená tvář krajiny podél cesty ochuzená o desítky tun balvanů a pocit zmaru (pro něčí soukromé potěšení) jsou pro mne osobně dostatečné emotivní důvody, abych tam už více nechodil. Chápu, chce to jen silný žaludek a emoce stranou, po nějaké době se vše promlčí. Obávám se však, že v některých případech bude potřeba počkat, dokud živé obrazy vzpomínek nelehnou popelem spolu s jejich majiteli. Děkuji za nabízenou pomoc a naoplátku i já Vám nabízím svou pomoc při vracení kamenů přírodě. Za ostatní členy spolků mluvit nemohu, ale je více než pravděpodobné, že jim to nebude lhostejné. Pokud máte zájem pokračovat konstruktivně v této konverzaci, můžete použit i můj což v případě dalších dehonestací kritika či zhlehčování dané situace asi nebude to nejlepší. Děkuji za Váš čas a poskytnutý prostor. SPORT Bruslení a hokej v březnu 2014 Odpolední bruslení s hudbou Neděle 8. března Neděle 9. března Sobota 16. března Neděle 21. března Pondělí 22. března Sobota 23. března Neděle 28. března Veřejná školička bruslení pro děti Každé úterý od nebo každý pátek od Kurzovné: 60 Kč/hodina Informace: S. Mannová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice Ringhofferova 336. Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. 16

17 4. ročník MCC Štiřín Kros o poháry nejlepších atletů světa Barbory Špotákové, Romana Šebrleho a Tomáše Dvořáka Pod záštitou Ing. Pavla Čermáka, starosty obce Kamenice Místo konání: Ředitel závodu: Sportovní ředitel: Hlavní rozhodčí: louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Mgr. Anna Hartmanová Ing. Petr Utěkal Soutěžní kategorie Čas Kategorie Ročník Trať c 10:00 minižáci a minižákyně m 10:20 nejmladší žáci a žákyně m 10:35 Vyhlášení vítězů 10:50 mladší žáci a žákyně m 11:10 starší žáci a žákyně m 11:30 dorostenci a junioři m 11:40 dorostenky a juniorky m 11:45 Vyhlášení vítězů 12:00 děti m 12:15 děti m 12:30 děti m 12:50 muži a ženy 1994 a starší 5000 m 13:00 Vyhlášení vítězů Podrobné informace a elektronické přihlášky na Možnost registrace na místě konání akce. Startovné: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč.

18 PLACENÁ INZERCE Ceny za otištění inzerátů Při opakování inzerce ve stejném znění v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou Nově otevřená Miniškolka Pastelka ráda pohlídá Vaše dítka Měsíční docházka Po Pá Cena: Kč Částečná docházka: cena dle dohody Kateřina Pešková Masarykova 118 Velké Popovice Tel.: DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích HLEDÁME BYDLENÍ Mladý pár hledá ke koupi stavební pozemek nebo dům k rekonstrukci v okolí Velkých Popovic. Tel.:

19 OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany ČISTOTA JE PŮL ZDRAVÍ! Zkuste od Saifrta malování. Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva zdarma Info: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2, Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

20 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: PRODEJ POZEMKU vhodného k výstavbě rodinného domu, m 2, Radimovice, cena Kč Nabízíme k prodeji pozemek o rozloze m 2, který nabízí možnost výstavby domku, domu, venkovského stavení atd. Pozemek má malebný rybníček s protékajícím potůčkem, vzrostlé stromy a je umístěn na konci vesnice v sousedství polí. Občanská vybavenost ve Velkých Popovicích, které jsou nedaleko Radimovic, Petříkova. Velmi klidné místo uprostřed zeleně. Plánovaná výstavba kanalizace, elektřina na hranici pozemku. Vlastní studna. Kontakt: pí Miluška Jansonová, tel Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z výborové schůze SDH Lojovice v hasičské zbrojnici v Brtnici 15. 1. 2015

Zápis z výborové schůze SDH Lojovice v hasičské zbrojnici v Brtnici 15. 1. 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Lojovice Zápis z výborové schůze SDH Lojovice v hasičské zbrojnici v Brtnici 15. 1. 2015 Přítomní členové: T. Růžička, J. Dvořák, M. Šťastný,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více