VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 04/2014 ZDARMA Trio Clavio zahrálo v knihovně Hasiči zasahovali při požáru maringotky Velkopopovické zvony odletí do Říma Zabijačka po velkopopovicku Oznámení o svozu odpadů Měsíčník obce Velké Popovice, Přijďte uklidit Ladův kraj! Pozvánka na tradiční pochod

2 9. putování KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA pěšky, na kole i koloběžce Sobota 26. dubna 2014 od 9:30 hod. Mirošovice, železniční stanice Putování po trase naučné stezky s doprovodným programem na jednotlvých zastaveních a v pivovaru Velké Popovice. Turisté oblečení ve stylu Rakousko-Uherské monarchie jsou vítáni. Nejpovedenější modely budou oceněny. Délka trasy: 20,3 km Počet zastavení: 10 Za pomoc a spolupráci děkujeme: ZŠ Mirošovice, ZŠ Kamenice, ZŠ Kostelec u Křížků, SK Kamenice, KČT Říčany ZO Českého rybářského svazu, ZO ČSOP Velké Popovice, Skautskému oddílu Kamenice, a obcím Mirošovice, Velké Popovice, Kamenice, Kostelec u Křížků

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Slovo starostky Martina Čermáková, Vaše starostka Milí čtenáři, letošní mírná zima nám plynule přechází rovnou do léta, alespoň tak nám to při dnech s letní teplotou připadá Při těchto slunečních dnech člověk rychle nabíjí novou energii a radostnou náladu! K této pozitivní náladě bezesporu přispěl i nádherný hudební zážitek, o který bych se s Vámi chtěla podělit. V naší Vzorné lidové knihovně se konal koncert Tria Clavia, který pořádala Základní umělecká škola VP. Tento krásný koncert jsme si všichni mohli ještě více užít, protože poprvé veřejně zazněly tóny z opraveného památného koncertního křídla. Již se nemohu dočkat dalšího pokračování série koncertů! Železniční koridor V první polovině března se v knihovně konala společná schůzka obce s veřejností ve věci návrhu na zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v souvislosti s železničním koridorem č. 220 (veřejně prospěšná stavba D204 trať Praha Bystřice u Benešova) umístěným těmito zásadami na území Obce Velké Popovice. Na této společné schůzce pan advokát popsal obsah návrhu na zrušení železničního koridoru, který ve své šíři 600 metrů (300 metrů od osy na obě strany) zasahuje do 4 zastavěných sídel Velké Popovice (Todice), Habří, Lojovice a Klenové a zároveň rozděluje Přírodní park Velkopopovicko jediný na území ORP Říčany na dvě poloviny. Mimo jiné se nachází i v ochranných pásmech vodních zdrojů včetně studní Pivovaru Velké Popovice. K tomuto kroku tedy k návrhu na zrušení železničního koridoru byla Obec Velké Popovice donucena přistoupit především z důvodu, že se v podstatě jedná o pseudouzávěru tzn., že obci je tímto bráněno v rozvoji a všem vlastníkům nemovitostí v tomto 600 m širokém koridoru (od severu k jihu), který rozděluje Velké Popovice na dvě části, je zasaženo do jejich vlastnických práv. A proto jsme se společně s Vámi rozhodli se proti tomuto zásahu do území bránit touto cestou. Dále byly vysvětleny všechny varianty zveřejněné ve výzvě vlastníkům nemovitostí nacházejících se v tomto koridoru ze dne , vyvěšené na úřední desce OÚ Velké Popovice a ostatních informačních deskách na území obce. Vlastníci nemovitostí vlastnící nemovitosti v ploše koridoru se mohou spoluúčastnit na podání žaloby na Středočeský kraj v pozici: Varianta 1 jako osoba dalšího žalobce tuto variantu využilo necelých dvacet z Vás. Náklady spojené s touto variantou jsou ve výši Kč (5 000 Kč soudní poplatek Kč za soupis žaloby ve vztahu k tomuto vlastníkovi). Varianta 2 jako osoba zúčastněná na řízení o žalobě obce v této variantě se může vlastník pozemků zapojit do procesu následně po zveřejnění řízení o žalobě formou písemného vyjádření, kde může podpořit tento úkon ze strany obce formou dopisu, jehož text může s obcí konzultovat. Tyto náklady bude hradit obec. Obec informace o zveřejnění počátku řízení sdělí vlastníkům (prostřednictvím úřední a informačních desek, elektronické úřední desky, webu obce a zpravodaje, či mailem), a to jak těm, kteří se přihlásili nebo se mohou stále přihlásit k této formě připojení, a to písemně na podatelnu OÚ Velké Popovice nebo em na Varianta 3 podání samostatné hromadné žaloby o tuto variantu nebyl projeven zájem. Dále také plánujeme již 9. Povídání o historii. Tentokrát si budeme povídat o roce 1945 a dalších poválečných letech. Paní Marie Abrahámová by s Vámi ráda vybrala trasu společné vycházky, o které jsme již několikrát hovořili. Takže od hodin ve Vzorné lidové knihovně se na Vás společně s paní učitelkou Eliškou Doležalovou, panem Vlastimilem Čelikovským a paní Marií Abrahámovou moc těšíme! Letecké snímky Monika Němcová, OÚ Dovolujeme si Vás tímto informovat, že máte možnost si objednat krásné nové zalaminované letecké snímky Velkých Popovic a přilehlých osad. Fotky si můžete prohlédnout na obecním webu: Cena fotografie je 260 Kč. Své objednávky můžete zasílat na ovou adresu: Fotky budou objednávány hromadně. PRO ÚČASTNÍKY POCHODU KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA! Bude zajištěn odvoz autobusem z Kamenice přes Velké Popovice do Mirošovic. Z Velkých Popovic odjíždí autobus ke startu pochodu v Nástupní místo je před pivovarem. Z OBSAHU: 4 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, 4 Vítání občánků, 6 Mluvme spolu: Výstupy z projektu, 10 Výtěžek z obecního plesu jde na dobrou věc, 13 Čarodějnický rej, 17 Štiřínský kros. Vydává obec Velké Popovice Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č. j. MK ČR E Redakční rada: Mgr. Kateřina Kapalová šéfredaktorka, Eva Hradilová inzerce, Marie Truhlářová Grafické zpracování a DTP: Helena Knotková, DiS. (www.helenak.cz) Tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Redakční uzávěrka každého 20. v měsíci Tištěno na recyklovatelném papíře. Redakční rada přijme k publikování každý podepsaný příspěvek, který neporušuje zákony a etiku. Za správnost publikovaných informací a obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem publikovaných článků. Redakce si rovněž vyhrazuje právo příspěvky se souhlasem autorů upravovat. Z technických důvodů preferujeme elektronickou formu textů. Své příspěvky, náměty, rady či stížnosti můžete posílat v elektronické formě na adresu nebo doručit do podatelny obecního úřadu. Inzerci přijímáme na adrese: 3

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE Volby do Evropského parlamentu Martina Čermáková, starostka obce Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka obce Velké Popovice podle 32 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční > v pátek 23. května 2014 od do a > v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do Místem konání voleb > ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Velké Popovice, Komenského 5 KNIHOVNA pro voliče bydlící ve Velkých Popovicích; > ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Velké Popovice, Komenského 5 KNIHOVNA pro voliče bydlící v části obce Brtnice, Dub, Dubiny, Klenové, Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 5. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejpozději 15 dnů před dnem voleb, tedy od čtvrtka 8. května (státní svátek) od 8.00 do na Obecním úřadu Velké Popovice. Oznámení o svozu odpadů Marie Kohoutová, Obecní úřad Stanoviště velkoobjemových kontejnerů ulice Ruská, Husova otočka v Todicích, chaty Habří parkoviště u Kozlovky, křižovatka ulic U Zámečku x U Výkupu křižovatka ulic K Babímu dolu x K rybníčku, náves Brtnice Dubiny, Mokřany Lojovice, Řepčice Krámský POZOR: kontejnery budou přistaveny pouze v sobotu od 8.00 do úplného naplnění (maximálně do 14 hodin, pokud nebudou naplněny). Opětovně žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovaly a nic vedle nich neodkládali. Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu Stanoviště: > Velké Popovice proti Kozlovce > Brtnice náves > Lojovice u kontejnerů > Řepčice Odpad musí předat majitel osobně svozové firmě. Kompostárna Velké Popovice > Umístění kompostárny: areál TS VP, středisko Brtnice 56, Velké Popovice > Odpovědný pracovník: Josef Hůrka, tel.: > Provozní doba od do : Středa Neděle Provozovatel stanovuje následující seznam bioodpadu, který bude do kompostárny ukládán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady. Ostatní odpad nebude do kompostárny přijat (např. kameny, pařezy, stavební suť atd.). Více informací naleznete zde: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Vážení spoluobčané a spoluobčánci, vítání občánků Obce Velké Popovice narozených proběhne dne v naší obřadní síni. Matrika OÚ 4

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE O čem jednala rada obce Jiří Skružný, místostarosta obce 12. března > ZŠ Velké Popovice navýšení kapacity, > platba za odvoz tříděného odpadu bytovek ve Velkých Popovicích, > sousedské spory v Křivé Vsi, > nepovolené užívání VHP v Obci, > žádosti o samovýrobu dřeva, > cenová nabídka na opravu střechy objektu studny v Křivé Vsi, > vyjádření Lesů ČR ke stavu rybníka v Řepčicích, > možnosti dotace pro TS Velké Popovice, > zateplení tělocvičny, > Voda II Lojovice, > nová zubní ordinace, > oprava části obecní komunikace v Lojovicích, > příspěvky pro ZUŠ, > povolovací řízení. 14. března > Objednávka nových laviček a odpadkových košů do MŠ a na hřbitov. Výpis hlasování zastupitelstva ze dne Zpracovala Marie Truhlářová Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje podání návrhu na zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve vztahu k vedení trasy koridoru železniční tratě č. 220 v úseku Praha Bystřice u Benešova (veřejně prospěšná stavba D204) vedené přes území obce Velké Popovice. Zastupitelé obce se seznámili se současnou textací tohoto návrhu a souhlasí s podáním návrhu po následné úpravě tohoto textu dle zapracování spoluúčasti vlastníků nemovitostí vlastnících nemovitosti v ploše koridoru a participujících v odpovídající formě na tomto návrhu a také po doplnění textu návrhu dle aktuálního skutkového vývoje týkajícího se tohoto koridoru. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou realizací tohoto usnesení a podáním tohoto návrhu po úpravě textu dle výše uvedeného. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Velké Popovice pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou jednáním s orgány státní správy ve věci vymezení nové trasy koridoru železniční tratě č. 220 v úseku Praha Bystřice u Benešova (veřejně prospěšná stavba D204), která nebude umístěna na zastavěném území obce, zastavitelných plochách, v ochranných pásmech vodních zdrojů a pokud možno s minimálním zásahem do Přírodního parku Velkopopovicko. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Velké Popovice souhlasí s pořízením malotraktoru YUKON W5064 v celkové ceně Kč bez DPH Technickými službami Velké Popovice, příspěvkovou organizací obce. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje investiční transfer ve výši Kč pro Technické služby Velké Popovice, příspěvkovou organizaci obce na složení akontace pro pořízení nového malotraktoru YUKON W5064. Převod těchto financí bude řešen navýšením příspěvku Technickým službám Velké Popovice. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce realizací tohoto usnesení. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice dle 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje rozpočtové opatření obce Velké Popovice č. 1/2014, které je přílohou a nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje úpravu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Kunice a obcí Velké Popovice, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. 18 z , a to tak, že příspěvek obce Kunice za školní rok 2013/2014 se sjednává pouze ve výši již uhrazených Kč. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. Zastupitelstvo pověřuje starostku Martinu Čermákovou k podpisu smlouvy s takto odsouhlasenou částkou finančního příspěvku. Tímto usnesením zastupitelstva se mění usnesení č. 18 z a usnesení č. 14 z Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právní pomoci ze dne uzavřenou mezi obcí Velké Popovice a advokátní kanceláří Novotný, Kunešová & SPOL., IČ: , se sídlem Husinecká 3, Praha 3. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Velké Popovice v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje směnu části o výměře 3 m 2 pozemku parc. č. 980 ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Velké Popovice ve vlastnictví obce Velké Popovice za část o výměře 3 m 2 pozemku parc. č. 992/3 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v katastrálním území Velké Popovice ve vlastnictví SJM J. K. a M. M., oba bytem Ve Smečkách, Praha 1-Nové Město. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 5

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Velké Popovice bere na vědomí texty schválených směrnic Technických služeb Velké Popovice, příspěvková organizace, které byly projednány a schváleny radou obce Velké Popovice dne usnesením č. 12. Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro účely efektivnosti údržby na území obce ve složení J. Šmídek, J. Šrail, T. Boreckého. Zastupitelstvo souhlasí se svoláním samostatné pracovní schůzky této pracovní skupiny s ředitelem a zaměstnanci Technických služeb Velké Popovice. Tuto schůzku zorganizuje J. Šmídek. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Velké Popovice žádá ředitele Technických služeb Velké Popovice o svou účast na zasedání zastupitelstva obce 1x za měsíc v rámci samostatného bodu programu zasedání zastupitelstva za přítomnosti zaměstnanců TSVP technika a provozního. K této účasti na zasedání vedení obce pana ředitele písemně vyzve. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje text smlouvy o dílo mezi obcí Velké Popovice a společností AF- -CITYPLAN s.r.o., IČ: , se sídlem Jindřišská 17/889, Praha 1, jejímž předmětem je zhotovení pasportu komunikací na území obce Velké Popovice v celkové hodnotě Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Martinu Čermákovou podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. Hlasování: pro 11 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Mluvme spolu: Výstupy z projektu Andrea Lichtenbergová a Obec Velké Popovice Oživení komunitního života v obci Velké Popovice Milí spoluobčané, ráda bych Vás informovala o záměrech, které vzešly ze setkávání občanů Velkých Popovic, spolků, zástupců zastupitelstva, podnikatelů, sportovních oddílů. Diskutovali jsme na různá témata s cílem zainteresovat co největší počet různých zájmových skupin a oslovit širokou cílovou skupinu. Ze setkání vzešly zajímavé záměry, které bych ráda prodiskutovala na posledním setkání k projektu Oživení komunitního života v obci, jehož hlavním cílem je, aby spolu lidé hovořili, vyměnili si názory a společným úsilím přispěli k oživení života v obci. Věřím, že se nám podařilo MLUVIT SPOLU! Přeji si, abychom mluvili spolu ještě více a konstruktivně. Zvu Vás všechny na poslední setkání, kde budeme diskutovat o zajímavých záměrech a domluvíme se na podobě výstupu z projektu Oživení komunitního života v obci a dále na prioritách občanů, které budou prezentovány na zastupitelstvu obce. Jaké záměry dosud vzešly ze setkávání: 1. Tabule Velkopopovicka mapující kulturní dědictví 2. Historická mapa obce s tradičními řemesly 3. Propagační materiály o historii, o přírodním dědictví 4. Informační tabule o kulturních akcích v obci při vjezdu 5. Obnova hudební tradice ve Velkých Popovicích 6. Komunitní centrum 7. Opida na území Velkopopovicka archeologický průzkum 8. Cyklostezky zmapování 9. Naučná stezka o tom, jak se chovat v lese, jak les chránit 10. Koncepce volnočasových prostor, sportoviště, relaxační plochy, senior park 11. In line dráha 12. Bruslení pro seniory 13. Obnova historických názvů poutních či zajímavých míst 14. Obnova stromořadí a barokní krajiny 15. Obnova starých cest 16. Záchrana sokolovny 17. Lavičky v obci na zajímavých místech 18. Ornitologická studie + výroba ptačí budky 19. Boj proti invazivním rostlinám 20. Vrbičkové stavby na Radosti 21. Environmentální nebo jiné turistické vycházky 22. Likvidace černých skládek 23. Péče o dřeviny 24. Evidence zeleně 25. Přírodovědecká stanice zapojení mladých do ochrany přírody a krajiny 26. Vyšší míra ochrany pro Přírodní park Velkopopovicko 27. Likvidace černých skládek 28. Mapování výskytu kriticky a silně ohrožených druhů 29. Revitalizace malých vodních toků a rybníků. 30. Záchrana mokřadů 31. Podpora včelařství 32. Projekty pro děti a realizované dětmi Jistě máte další nápady! Proto neváhejte a podělte se s ostatními, ať nezůstane jen u myšlenky. Věřím, že z diskuze vzejdou další nové podněty. Priority, na kterých se shodneme, se mají šanci dostat do koncepce obce Velké Popovice tak, aby je bylo možno postupně naplňovat. Poslední setkání se uskuteční od hodin ve Vzorné lidové knihovně ve Velkých Popovicích. Projekt byl podpořen z Fondu T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA. Na všechny se těšíme! 6

7 Čistý Ladův kraj Srdečně Vás zveme na další ročník jarního úklidu obcí a přírody v jejich okolí. Akce se koná v sobotu v 9:00 hod. Vítán je každý, kdo má chuť pomoci. Podrobné informace získáte na obecních úřadech svých obcí.

8 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Akce čistý Ladův kraj 12. dubna Lokalita/Sdružení Čas setkání Místo setkání Kontaktní osoba Kontakt Plánovaný úklid Lojovice 9.00 u hospody Tomáš Růžička Lojovice Mokřany 9.00 u můstku Roman Sauer Mokřanský potok Krámský + PSO viz kontakt viz kontakt Martin Tušl koryta vodních toků Dubiny 9.00 u kapličky Jaroslav Šmídek Dubiny OS Řepčice 9.00 náves Lukáš Rajtrman Hřiště Radost 9.00 hřiště Radost Petra Jindřichová hřiště a blízké okolí Základní škola dopoledne škola Lucie Fusková OS Čtyřlístek ve před ZŠ Eva Hradilová skalka u ZŠ ČSOP bude upřesněno po tel. domluvě PhDr. Miroslav Hájek Křivoveský potok FC Janoza 9.00 fotbalové hřiště pan Bašta úklid hřiště a okolí Rybáři 8.00 u pivovarského rybníka Jindřich Vejtruba Myslivci 8.00 u hřiště v Lojovicích Jakub Novotný prořez pod hřištěm v Lojovicích TJ Sokol 8.30 u Sokolovny Kamil Šíbrava okolí Sokolovny Os Nové Habří 9.00 kruhová točna Jiří Randák Habří 9.00 hřiště pan Steklý Velkopopovické zvony odletí o svátcích do Říma Tomáš Růžička Velikonoce jsou významné křesťanské svátky, které vycházejí z oslav vzkříšení Ježíše Krista. Tradičně připadají na neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční neděli předchází Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Podle křesťanských tradic také na čas umlkají zvony. Pověst praví, že na Zelený čtvrtek zvony odletí do Říma, kde jim papež požehná za věrnou službu a na Bílou sobotu se vrátí zpět. Letos vychází Velikonoční neděle na 20. duben. V duchu dávných zvyků také ve Velkých Popovicích a okolí umlknou zvoničky, kapličky a zvony v kostele, kde po léta tradici dodržuje p. Vlastimil Čelikovský. Až budete před velikonocemi postrádat vyzvánění kostela a zvoniček, tak to i naše zvony, byť jen pomyslně, odletěly do Říma. Míříme do trojky! Zbyněk Pokorný, SDH Lojovice / foto: autor Březen je pro lojovické hasiče zlomový měsíc. Více než 80 let práce završili přestupem do vyšší kategorie, JPO III. Povedlo se to nejen díky nové cisterně, kterou vloni získali od obce, ale i zvýšenému počtu výjezdů, jejich náročnosti a především přístupu samotných hasičů. Není to tak dávno, kdy vyráželi k zásahům jen v holínkách. Ale za poslední dva roky šla úroveň sboru rapidně nahoru. Lojovičtí dnes nevyjíždějí jen k ohni, ale i k řadě technických zásahů, velkou měrou se podíleli i na likvidaci škod při loňských povodních. Do povědomí lidí se lojovičtí dostávají také pravidelnými ukázkami svojí činnosti napří- 8

9 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Není to tak dávno, co lojovičtí hasiči jezdili k požárům v holínkách a monterkách klad na Dni dětí nebo během okrskových závodů, kde se v posledních třech letech umisťují na předních místech. Přestupem do kategorie JPO III přibude výjezdů a rozšíří se pole působnosti i mimo katastr Velkých Popovic. Pro hasiče to znamená být neustále v pohotovosti, 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a vyjet do deseti minut od ohlášení poplachu. Všichni členové výjezdové jednotky jsou napojeni přes sms bránu na informační systém integrovaného záchranného systému, takže okamžitě po vyhlášení poplachu vědí, na co a kam mají vyrazit. Lidé, dokud nepotřebují hasiče nebo policisty, tak je jejich činnost nezajímá. My všichni jsme ale během loňských povodní zjistili, jak moc Dnes s plně vybaveným autem zvládnou zásahy nejrůznějšího charakteru. Jsou schopni vyrazit do deseti minut ve dne v noci. potřebujeme hasiče. Myslím si, že obec je maximálně vstřícná k hasičům a uvědomujeme si důležitost mít tu hasiče, říká starostka Martina Čermáková. Jako obec se snažíme jim vycházet vstříc a oni vychází na oplátku nám. Ať jsou to jakékoli práce, tak ti kluci sami jdou a pomáhají, dodává radní Jan Šmídek. Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli a pomáhají, především Janu Schreinerovi, veliteli stanice Říčany, dále pak Jaroslavu Šmídkovi, paní starostce Čermákové a zastupitelstvu Velkých Popovic, dodává velitel JSDHO Radek Dvořák. Bramborníček černohlavý František Rašner, ČSOP Velké Popovice Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) je druh ptáka z čeledi lejskovití, menší než vrabec. Za pozorováním a poslechem zpěvu bramborníčka černohlavého se musíme vypravit do předem známých lokalit, protože tento drobounký ptáček je u nás rozšířen jen ostrůvkovitě. Jeho výskyt je vázán především na polostepní prostředí s nízkými keři, na pastviště, rumiště, rovněž se s ním můžeme setkat na podhorských zamokřených loukách. Souvisleji u nás hnízdí jen na východě státu, zvláště na jižní Moravě, v Čechách se početněji vyskytuje především v Českém Středohoří a na výsypkách u hnědouhelných lomů v Podkrušnohoří. Ojedinělé hnízdící páry však můžeme zastihnout i na řadě dalších lokalit v podhůří Šumavy, Českého lesa a na Českomoravské vrchovině. Bramborníček černohlavý sice nepatří mezi vynikající zpěváky, jeho zpěv je jen vrzavé švitoření bez výraznější melodie, zato jej přednáší s neobyčejnou živostí. Co však překvapí pozorovatele, je jeho nevšední zbarvení sameček má uhlově černou hlavu, po stranách krčku bílé skvrny, celou hruď má rezavě červenou a v letu výrazně vynikají bílé skvrny ve křídlech. Je to neposedný ptáček přelétající jako motýl z vrcholu jedné byliny na druhou. Vyhlíží při tom hmyz, za kterým často vyletuje do výše, aby si opět opodál usedl na vršek jiné byliny nebo keříku. V době hnízdění si ho může všimnout i méně zkušený pozorovatel, protože v blízkosti hnízda sameček vzrušeně přeletuje kolem vetřelce a úzkostlivě se ozývá výstražným tíkáním. Člověk však nemá šanci jeho hnízdečko objevit, protože je nenápadně ukryto pod trsem trávy. Přestože je bramborníček černohlavý tažným ptákem, který zimuje ve Středomoří a na africké straně až v polopouštních oblastech Sahary, objevují se u nás první samečci již koncem března na nejrůznějších otevřených místech, na mezích polí a luk. V tu dobu jim ovšem ještě není do zpěvu, a pokud člověk náhodou takového nedočkavce spatří, zůstane v údivu stát nad tak neobyčejně půvabným poslíčkem jara. Základní údaje: Sameček má černou hlavu a hřbet, bílý proužek na černém křídle a rezavě hnědou hruď, samička je zbarvena méně výrazně. Živí se hlavně drobným hmyzem. Hnízdo si staví na zemi v husté trávě, samička snáší 5 6 nazelenalých vajec s jemnými rezavými skvrnami a sama je zahřívá, na péči o mláďata se však podílí i sameček. Převážně tažný, naši ptáci pravděpodobně zimují někde ve Středomoří. Odlétá v říjnu a vrací se v březnu. Je zvláště chráněný a patří mezi ohrožené druhy. Na území parku VP jej můžeme najít v křovinatých mezích nad Mokřanským potokem, kde bylo napočítáno kusů během posledního monitorování chráněných a ohrožených druhů. Článek byl převzat ze stránek českého rozhlasu a jeho autorem je Jiří Formánek, pro VP zpravodaj upravil F. Rašner. (http://www.rozhlas.cz/ hlas/pevci-a/_zprava/brambornicek-cernohlavy ) 9

10 ZE ŽIVOTA OBCE A REGIONU Požár maringotky v Lojovicích Pavel Juriš, SDH Lojovice Požár maringotky v Lojovicích hasily tři jednotky hasičů. HZS Říčany, JSDH Lojovice a JSDH Těptín. Jako první se na místo zásahu dostavila místní jednotka, která ihned po příjezdu zahájila hasební práce vysokotlakým proudem a v dýchací technice. Po chvilce se na místo dostavila i profesionální jednotka z Říčan a pomocí druhého proudu byl oheň rychle lokalizován a po chvíli zlikvidován. Kuli velkému zakouření byla nasazena přetlaková ventilace. Během hasebních prací se na místo dostavila i jednotka dobrovolných hasičů z Těptína s CAS 25 Tatra, protože se v blízkosti nacházelo větší množství suché trávy a opodál kabiny místních fotbalistů. Po uhašení ohně bylo místo předáno vyšetřovateli. Na místo požáru se dostavila i policie ČR, která musela udržovat přihlížející v bezpečné vzdálenosti. Video a foto ze zásahu opět na ŠKOLSKÉ OKÉNKO Bruslení v rámci tělesné výchovy Milan Čásenský, ředitel ZŠ Stejně jako v minulých letech i letos nám vedení Slavoje Velké Popovice umožnilo využívat v dopoledních hodinách zdarma ledovou plochu pro bruslení školních dětí. Mezi žáky prvního stupně, kteří bruslili pravidelně již začátku nového roku, se v posledních týdnech vmísili i deváťáci. Všichni možnost bruslit, obzvlášť v letošní ne moc povedené zimě, uvítali. Děkuji tímto TJ Slavoj za vstřícnost a možnost zařadit bruslení do tělovýchovných aktivit žáků velkopopovické školy. Výtěžek z obecního plesu jde na dobrou věc Kolektiv MŠ Mateřská škola děkuje všem, jež se zúčastnili obecního plesu na podporu místních škol. Získali jsme částku Kč, za kterou pořídíme dřevěné pískovničky s příslušenstvím do všech tříd. Slouží k procvičování grafomotorických cviků netradiční formou, a také zakoupíme sadu didaktických pomůcek. Vážíme si podpory všech spoluobčanů. Již se těšíme na příští rok Mgr. Dagmar Strejčková, ředitelka MŠ Skončilo nám společné bruslení s rodiči a my se již těšíme na příští školní rok, kdy opět nazujeme brusle a hurá na led! Děkuji managementu místního zimního stadionu za možnost bezplatného pronájmu ledové plochy pro výuku bruslení dětí z mateřské školy v tomto i v příštím školním roce a těším se na další spolupráci. 10

11 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ Ctihodný kmet ožil doteky mladých dívek Martin Tušl, předseda PSO Slavnostní koncert ve Vzorné lidové knihovně ve Velkých Popovicích. Jemné ruce klavíristky Lucie Valčové poprvé rozezněly nově restaurované koncertní křídlo na koncertě Tria Clavio ve čtvrtek 20. března. Již úvodní Variace od Ludwiga van Beethovena nenechala nikoho na pochybách, že nástroj vyrobený v roce 1927 nepatří do starého železa. V půvabné společnosti houslistky Lucie Kopsové a Jany Černohouzové s klarinetem vynikal plný zvuk klavíru při dalších skladbách Arama Chačaturjana a Bély Bartóka. Hudba uchvátila posluchače natolik, že v jednu chvíli téměř zapomněli tleskat, což bohatě vynahradili závěrečnými ovacemi. Potlesk patřil také nadšencům v ZUŠ, díky nimž máme ve Velkých Popovicích opět mistrovský nástroj, jehož ctihodné stáří podtrhuje nejen zralý zvuk, ale též krása řemeslného zpracování. Dobrá hudba není jen výsadou známých koncertních sálů. Velké Popovice nabízí komorní prostředí a přímý osobní zážitek. Také proto k nám s oblibou přijíždějí muzikanti, kteří hrávají ve významných orchestrech. Nezbývá než nabízených možností naplno využít. První příležitost je již ve středu 9. dubna, kdy na klavír zahraje regenschori a varhaník ze Svatovítské katedrály Josef Kšica spolu s trumpetistou Josefem Zámečníkem. POZVÁNKA NA KONCERTY V KNIHOVNĚ Základní umělecká škola si Vás dovoluje pozvat na další řadu koncertů u příležitosti opravy památného koncertního křídla. > Ve středu 9. dubna v uslyšíte trumpetistu Josefa Zámečníka a na klavír je doprovodí regenschori a varhaník ze Svatovítské katedrály Josef Kšica. > Ve středu 23. dubna v vám zahrají pedagogové z naší ZUŠ. > A v úterý 6. května v proběhne klavírní recitál Hany Zemenové s jejími hosty. Srdečně Vás zveme na krásné chvíle prožité při setkání s paní hudbou. Na všechny koncerty je dobrovolné vstupné. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Do Velkých Popovic přišla zima Roman Sauer, Ladův kraj stalo se tak v den konání tradičních Ladovských vepřových hodů v pivovaru Velké Popovice. Přípravy akce probíhaly za krásných jarních dnů. Rtuť teploměru atakovala rysku 20 stupňů. V den konání vepřových hodů se však zima rozhodla ještě připomenout. Od rána hustě pršelo, foukal studený vítr a obloha byla beznadějně zatažená. Pro ty, kteří se nedali počasím odradit, byla připravena pestrá nabídka občerstvení. Zabijačkové dobroty nabízeli dva řezníci, představili se také místní výrobci s nejrůznějšími sladkostmi. Samozřejmě se čepoval 11

12 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ domácí Kozel. O hudební doprovod se postarali nejprve žáci a učitelé ZUŠ Velké Popovice. Po zbytek dne hrála hudební skupiny Neurol Band. V průběhu celé akce také probíhaly exkurze v pivovaru. Obdivuhodnou práci s motorovou pilou předvedl více mistr světa v dřevorubectví Martin Komárek, který z dubového kmene na místě vyřezal dvou metrovou sochu kozla maskota pivovaru. Došlo také na slibovaný první pokus o tvorbu sněhových soch z ledového obrusu z nedalekého zimního stadionu. I zde počasí promluvilo do původních plánů. Díky pátečnímu teplu mizel navezený materiál před očima a sobotní dopolední déšť tak již byl jen tím pomyslným posledním hřebíčkem. Přesto se 2 studenti a 2 učitelé řezbářského oboru Střední umělecko-průmyslové školy v Praze pustili do připravené hromady sněhu, kterou během dopoledne proměnili v usmívající se prasečí hlavu, vítající návštěvníky vepřových hodů. Hody byly poslední z letošních zimních akcí v Ladově kraji. Nevydařené počasí tak vlastně nakonec jen stylově završilo celý letošní ročník projektu Ladovská zima. Obecní ples Monika Němcová, OÚ Dne se konal tradiční obecní ples v Sokolovně ve Velkých Popovicích. Ples zahájila paní starostka Čermáková, pan ředitel Čásenský a paní ředitelka Strejčková. O předtančení se postaraly děti z Teamu GJ a Tom Vladarz s partnerkou, všichni byli moc šikovní a předvedli nám krásná vystoupení. K tanci a poslechu hrála kapela Stanislava Douši a ve začala afterparty, která se protáhla do brzkých ranních hodin. Tombola byla letos bohatá, a proto děkujeme všem sponzorům za krásné dary: Agrofert, a.s., AZ Technika, a.s., Bar Sokolovna, Barták elektro, Bonavita, Comstar Reality, Donate, s.r.o., Fitko Říčany, Galerie ateliér Romana Kotrče, Hotel zámek Štiřín, Horus Optik, Kosmetika Just, Kosmetika LR Health&Beauty Systems, Květiny Gabriela Zimová, Lékárna Velké Popovice, Marius Pedersen, Masegosa, Nehtové studio Veronika Lacinová, Obchodní dům Kotva, Ovocný lihovar Petrov, s.r.o., Potřeby pro zvířecí miláčky pí Truhlářová, Pivovar Velké Popovice, Pizzerie Kamenný Kříž, Pneuservis, Pneucafé p. Kotrba, Potraviny pí Kaňová, Restaurace Pod ledem, Restaurace Kozlovna, Řeznictví-uzenářství Petr Vítek, Sport 04, s.r.o., Sup a synové, s.r.o., Výroba dortů Z. Bartoníčková, Zámek Berchtold. Výtěžek plesu v hodnotě Kč byl rovným dílem rozdělen mezi MŠ a ZŠ Velké Popovice. Všem, kteří přišli a podpořili tak rozvoj ZŠ a MŠ Velké Popovice, moc děkujeme. Lojovičtí hasiči opět v sokolovně Pavel Juriš, SDH Lojovice Dne se konal v sokolovně ve Velkých Popovicích již tradiční hasičský ples a s potěšením musíme konstatovat, že letošní účast byla opravdu nad všechna očekávání! V době, kdy vzniká tento článek, sice zatím neznáme přesné číslo, ale jisté je to, že bude skutečně vysoké! Velkopopovická sokolovna totiž praskala ve švech. Ples by ovšem nebyl tak vydařený nebýt obce, která hasičský ples podpořila nemalou finanční částkou, a všech našich sponzorů, kteří věnovali spoustu věcných darů do tomboly. O hlavní ceny se opět postaral Velkopopovický pivovar a samozřejmě myslivci, kteří nám darovali bezmála padesátikilové divoké prase! Úspěch měly také 12

13 KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ REJ krásné a výborné dorty od paní Křížové, která nás jimi zásobí již mnoho let. Naše díky patří také všem zúčastněným, kteří podpořili hasiče a dodali dobrou náladu, a v neposlední řadě kapele Růža BAND, která se po celý večer starala o skvělou hudbu k tanci i poslechu a od samého začátku nenechala nikoho sedět. A abychom náhodou nezůstali sedět po čas, kdy potřebovala kapela oddech, ohromovala nás svými výkony Veronika Malá spolu se svým hereckým a pěveckým kolegou Martinem Holcem a dodala tak našemu plesu šmrnc a tu správnou jiskru! Sečteno a podtrženo: letošní ples se opravdu vydařil. Nechyběla zábava ani dobrá nálada! Těšíme se na vás opět za rok na plese lojovických hasičů! ČARODĚJNICKÝ REJ Dne na hřišti Radost ve Velkých Popovicích od Můžete se těšit na čarodějnické soutěže, oheň, opékání vuřtů, zpívání. Občerstvení zajištěno. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZUZANY MINÁČOVÉ Ve dnech dubna v Kamenici pod záštitou Ing. Pavla Čermáka. Vernisáž se koná 8. dubna v Novinky v dubnu Helena Papírníková, knihovnice Letošní počasí zatím pranostikám zapravdu moc nedává. Budeme tedy porovnávat i v dubnu? JARO MÁ SEDMERO DRUHŮ POČASÍ, V DUBNU VŠAK ŽÁDNÉ NESCHÁZÍ. PRŠÍ-LI O VELIKONOČNÍM HODU, BUDE V LÉTĚ NOUZE O VODU. KDYŽ ZAHUČÍ V DUBNU HROM, OBALÍ SE LISTEM STROM. UKÁŽE DUBEN, JAKÝ BUDE PECEN. NECHŤ SI DUBEN SEBELEPŠÍ BÝVÁ, OVČÁKOVI HŮL PŘECE JEN ZASNĚŽÍVÁ. Kniha Poselství růží od Leily Meachamové potěší milovnice romantických příběhů a tajemství. Tento strhující příběh o lásce a vnitřním odhodlání se čte jedním dechem. Fascinující rodinná sága vypráví o osudech členů tří nesmírně vlivných texaských rodin ve dvacátém století, úzce propletené příběhy potomků někdejších soupeřících větví starobylého královského rodu odkazují až k Válce růží. Hlavní hrdinka, vlivná majitelka bavlníkových plantáží Mary Toliverová a dřevařský magnát Percy Warwick se milovali a měli už před svatbou, a přece se z rozličných důvodů nevzali hlavně kvůli svým tvrdohlavým povahám Tento strhující příběh o lásce a vnitřním odhodlání se čte jedním dechem, mnohým kritikům i čtenářům připomíná Jih proti severu od Margaret Mitchellové či Ptáky v trní od Colleen Mc Cullouhové. Příznivce napínavých knih potěší novinka od Lisy Jackson Noc předtím. V ponurých stínech ospalého jižanského městečka se skrývá sériový vrah. Zabíjí s děsivou precizností, každá vražda je krvavou kopií těch předchozích. Jako by pro něj oběti byly pouhým prostředkem k naplnění morbidní touhy, která nemůže být nikdy ukojena Caitlyn Montgomery Bandeauxová se probudila zbrocená krví. Nevzpomíná si na jediný okamžik předešlé noci, kdy byl brutálně zavražděn její manžel. Ví jen to, že stejným způsobem zemřelo až příliš mnoho lidí, které dobře znala. Pro policii je hlavní podezřelá, což je samo o sobě děsivé. Ještě děsivější jsou však střípky vzpomínek, které jí naskakují v mysli. V naprostém zoufalství se obrátí na psychologa Adama Hunta, ale vzápětí se jí zmocní další pochybnost: do jaké míry mu může důvěřovat? Když totiž vrah znovu zaútočí, Caitlyn začíná zjišťovat, že ti, kteří vypadají jako ztělesněná nevinnost, mohou v sobě skrývat ryzí zlo Půjčovní doba: Pondělí: Úterý: Čtvrtek: Sobota: (první a třetí v měsíci) Polední přestávka: tel.: , PROSTOR PRO OBČANA Nezávislý Zpravodaj? Tomáš Chramosta, zastupitel V posledním čísle Velkopopovického Zpravodaje byly otištěny články p. Boleslava, kde v jednom zdůvodňoval svou rezignaci na post zastupitele a ve druhém se vyjadřoval ke komentářům vedení obce. Pod těmito články, byla okamžitě zveřejněna reakce starostky a vedení obce. Chci se zeptat, jak je možné, že někdo další kromě redakční rady věděl, že bude daný článek otištěn a co bude jeho obsahem? Pokud si myslíte, že se jednalo o náhodný únik informací z redakční rady, není tomu tak, nestalo se to poprvé. 13

14 MEZI NÁMI Rozhovor o hledání domova Miroslav Hájek Domov pro někoho tenhle pojem představuje jen jeho křeslo s jeho čipsy na jeho stolku před jeho televizí, jeho postel v jeho pokoji (a popřípadě i jeho bazén na jeho pozemku). Co se odehrává za dveřmi jeho bytu, už je cizinou tedy nezájem. Tento lidský poddruh se pozná třeba podle no nenapadá mě teď s prominutím jiné slovo, než bordelu na chodbě bytovky za dveřmi jeho bytu. V případě, že má domek s bazénem, pak ovšem zbytečný bordel sotva může hodit za plot k sousedům, a tak ho prostě vysype o kus dál. Ve chvíli, kdy toto píšu (21. 3.), tak někdo ušetřil pár korun za cestu do sběrného dvora v Kamenici, když vysypal hromadu suti a cihel vedle cesty v Záduší u cesty ke Krámským. Nejspíš pár set metrů od svého domova, aby nejel daleko Naštěstí jsou mezi námi i jiní ti, co pochopili, že domov není jen to MOJE, že začíná a končí u dveří bytu či branky domku, že domov může znamenat víc třeba místo, kde mám za rohem hospůdku, kam zajdu za kamarády na pivko, pro jiného pár sousedů, se kterými si ogriluji krkovičku a vypiju přitom lahvičku, nebo i les a louky v okolí, kam si vyjedu na kole. Ač nejsem žádný feminista, je snad příznačné, že v tomto rozhovoru o hledání domova budou kralovat ženy. Rád jsem pozval dvě sympatické dámy, které ač mladé už vědí, že když je řeč o domově, není to jen o těch čipsech a televizi; ale že doma můžu být rád jen tam, kde mi dělá radost se podívat z okna či vyjít, vyběhnout nebo vyjet si na procházku, vyjížďku do okolí. Obě totiž umí pro náš domov Velkopopovicko udělat trochu víc, než roztrhnout sáček s čipsy a zmáčknout tlačítko na dálkovém ovladači: Andrea Lichtenbergová a Eliška Doležalová. Správně by tedy měly usednout u mého záznamníku tři, ale protože ta třetí, které by se také slušelo dát prostor starostka Čermáková, má tak nějak péči o naší obec v popisu práce, pozval jsem jen ty dvě jmenované z trojice; prostě proto, že to dělají navíc ke svým běžným denním povinnostem. Pustily jste se za podpory vedení obce společně do něčeho, co nemá v poměrně dlouhé historii Velkých Popovic obdobu do vydání sborníku o tomto místě. Myslím, že není mnoho obcí velikosti Popovic, které by takový unikátní sborníky měly? Tradici vedení kroniky tu sice drží při životě stále paní Papírníková a Truhlářová, ovšem ten sborník má ještě větší ambice, že? Lichtenbergová: Projekt vznikl už asi před dvěma lety, když se ukázalo, že vlastně není nijak pořádně zmapovaná historie Velkých Popovic. Podobně jako já je tu hodně nových obyvatel, kteří těžko budou nacházet k místu, kde žijí, nějaký vztah, když o něm nic nevědí. Tak vznikla myšlenka přihlásit se do akce MAS Říčansko Kulturní dědictví a udělat vlastně první souvislý soupis památek místa. Takže na začátku byla ona snaha o zmapování místních památek. Až pak následně přibyla i myšlenka ze sesbíraných materiálů vytvořit sborník, mapující historii Velkých Popovic. Andrea LICHTENBERGOVÁ (1975) vdaná, matka tří dětí, jak sama říká náplava původem z Jičína, ve Velkých Popovicích žije šest let, vystudovaná dopravní inženýrka, nyní zaměstnáním legislativec na ministerstvu průmyslu a obchodu Eliška Doležalová (1988) vdaná (pro pořádek rozená Kudláčková), již ve třetí generaci starousedlice, učitelka na zdejší škole, přednášející na Pedagogické fakultě UK Myšlenka chvályhodná. Jen si nedovedu představit, kde začít, odkud se do toho pustit Doležalová: To máte pravdu, že právě v tom bylo to zadání nejtěžší čím začít? Víme o jediné monografii z 19. století věnované historii obce a okolí: jmenuje se Farní osada Velké Popovice. Autorem je páter Sedlák mimo jiné pro zájemce je i v naší knihovně u paní Papírníkové. Na jedné straně autor čerpal z dobrých zdrojů, dokonce až latinsky psaných, ze zemských desek a dalších věrohodných podkladů, na straně druhé nutno vidět, že jeho tvorba mohla být ovlivněna jeho postavením jako kněze. Takže tam obsažené informace mohou být i trochu tendenční. Proto je nutné při veškerém respektu k jeho údajům být i kritický. A pak už dalších informací moc není. V různých publikacích sice lze nalézt zmínky třeba o tvrzích na zdejším území, ale už je problematické dohledání jejich přesné polohy. Ještě je zmapovaná historie původně gotického kostela a farnosti, čerpat lze i z katastrálních map, ale jinak se nám starší dějiny jakoby ztrácí v mlhách. Novější dějiny Popovic jsou pochopitelně hodně spojené s rodem Ringhofferů a jejich pivovarem. Ale tím jakoby bylo mnohdy zastřeno to ostatní kolem. Z toho, co jste řekla, už je patrné, že se sběrem podkladů je spojen pořádný kus práce. A přitom obě máte dost časově náročné zaměstnání + další zájmy, pomáhá vám ještě někdo? Lichtenbergová: Největší kus práce zatím odvedla Eliška. Můj podíl byl hlavně v nalezení toho projektu. Rozdělily jsme ho do takových pěti bloků: na památky historické, stavební, přírodní, kulturně- -tradiční a poslední blok představují významné osobnosti, které tady žily. Eliška díky svému působení ve škole do toho ještě velmi dobrým způsobem zainteresovala i zdejší děti. Nicméně ten soupis samotný je více méně na ní. Já jí sice pomůžu, čím mohu a získaly jsme ke spolupráci ještě i paní inženýrku Tywoniakovou, která má s podobným sborníkem zkušenosti, ale jak říkám, těžiště práce je na ní. Když už si na to troufla 14

15 Zúčastnil jsem se několika setkání s občany, na která pravidelně zvete do knihovny. Jaká tam je souvislost těchto setkání s tím sborníkem? Lichtenbergová: Přímá. My jsme hledaly cesty, jakým způsobem se dostat k co nejvíce podkladům. Přímo v projektu tedy je právě oslovení občanů, aby nám pomohli třeba nalezením historických pohlednic, fotografií a dalších dokumentů. Ale jde i o zkušenosti, poznatky, vzpomínky místních obyvatel. Proto jsme začaly ve spolupráci s obcí organizovat to setkávání seniorů a pamětníků. Setkalo se to s velkým ohlasem, takže jsme na to pak navázaly dalším projektem, podpořeným nadací T-Mobilu, který umožňuje ze sesbíraných podkladů připravit třeba propagační materiály, informační tabule prostě jako zdroj informací obci Asi by nebylo od věci oslovit lidi, kteří nějaké takové zajímavé historické podklady doma mají, a o kterých vy ještě nevíte, aby se vámi o ně podělili? Aby vám je půjčili Doležalová+Lichtenbergová, vzájemně se doplňují: Ona už taková výzva zazněla právě prostřednictvím Zpravodaje na samém počátku akce, včetně kontaktů na nás. A opravdu se objevila nějaká literatura, třeba od pana Vinše, pomohl nám i k tématice těch tvrzí pan Hrubý, prostřednictvím paní Truhlářové jsme získaly i kontakt na pana Filingera z Říčan, který má unikátní sbírku pohlednic o kterém jste ostatně i Vy ve Zpravodaji již psal. Takže to určitě bylo pro nás hodně přínosné, získaly jsme spoustu kontaktů, ale určitě neuškodí náš zájem i o další dokumenty a podklady zopakovat Lichtenbergová: Chtěla bych ještě poznamenat, že tohle všechno, o čem mluvíme, by mělo přispět k oživení komunitního života v obci, což je další rozměr, smysl celého toho projektu. Ze samotného začátku vytvoření soupisu kulturního dědictví Velkopopovicka a okolí dosud nezmapovaného se tedy na projekt nabalily další akce a aktivity, které myslíme, že s tím přímo souvisí a jakoby ho dál ještě rozvíjejí. Podílí se na tom nějak i vedení obce? Lichtenbergová: Máme maximální podporu. I finanční. V jaké fázi přípravy teď jste? Lichtenbergová: Projekt by se měl dokončit na podzim. Jsme tedy za půlkou Co vás za tu dobu sběru podkladů a informací nejvíc zaujalo? Nějaká překvapení? Či snad zklamání? Lichtenbergová: Když to řeknu jako ta náplava, pak oproti Elišce, která to jako domácí asi vnímá trochu jinak, mě zaujala nejvíc opravdu bohatá historie obce. A s tím souvisí i úzká spjatost obyvatel se svým domovským místem. Samostatnou kapitolou by byla bohatá muzikantská stopa v obci s bývalou Osvětovou besedou nebo smyčcové kvarteto. Zajímavé je, jak dříve obec byla soběstačná i jak velkou měrou se dřív podílel pivovar celkově na životě zdejších lidí. Tedy i finančně. To bylo pro mě osobně potvrzením toho, že stojí za to zvýraznění historických souvislostí třeba pro lidi, kteří se sem nově přistěhovali. Aby i my, tedy více či méně novousedlíci, jsme našli k tomuto místu vztah. Doležalová: Kdybych to měla říci za sebe, mě nejvíc zaujalo, jak to tady všechno žilo. Jak bohatá historie je třeba z pohledu živností, které tu fungovaly, jen co tu bylo krejčích, obuvníků, řezníků jaká byla provázanost lidí a jejich životních příběhů. Pochopitelně, že mě díky mé křesťanské orientaci přitahují nejvíce sakrální památky, církevní architektura. V souvislosti ale s tím předchozím na mě přitom padá trocha nostalgie jak toto dnes upadá. Zajímá se o projekt pivovar? Lichtenbergová: Ano, zajímá. Ale hlavně z pohledu souvislosti s cestovním ruchem. Jak nabízí už teď určité své aktivity, chce samozřejmě nabízet i další propagační materiál, čím lidi zaujmout. Myslím, že to je ten hlavní důvod Ale ještě bych chtěla říct, že v záhlaví celého projektu je název Oživení, což bychom hrozně rády, kdyby na konci nebyl jen nějaký soupis, sborník, informační tabule, ale všechno to jako takový startovací podnět ke skutečnému oživení zdejšího kulturního a společenského života. Tedy včetně tradičních akcí jako třeba posvícení ve spojitosti církevními svátky. Nebo jak mě zajímá sportovní dění, třeba i oživení v tomto směru. Jakým doslova sportovním centrem bývala zdejší sokolovna Ale upřímně, není to jen o nostalgické vzpomínání pro ty starší? Dokážete při vynaložení obrovské energie, co vás to stojí, předvídat, zda ty plánované výstupy mohou oslovit a inspirovat i generace mladší? Styl současného života, jak vnímám, lidi spíš z tohoto směru odvádí úplně jinam Lichtenbergová: No právě, o tom to je. Aby nezůstalo jen u nostalgie, u vzpomínání pamětníků, kteří pochopitelně si o starých časech rádi povídají. To nejspíš dál bude pokračovat, až se vydá ten sborník. Ale my jsme od počátku nechtěly dělat jen soupis a informační materiály; našim cílem je zvýšit celkově povědomí obyvatel obce o místě, kde žijí, které má svoji bohatou historii, svoji vlastní kulturu. Proto navazuje ono Oživení, které má za úkol vyprovokovat lidi v produktivním věku k diskuzi, co by mohlo být zajímavé třeba pro nově vznikající občanské sdružení, která vesměs mají za cíl dbát o naší krajinu, přírodu. Takže nějaké konkrétní náměty už máte? Lichtenbergová: Už teď máme minimálně dvacet velmi konkrétních námětů, které jsou realizovatelné, a které mohou lidi, co tu žijí, oslovit. Zmiňte některý, zajímavý nejen pro pamětnickou generaci Lichtenbergová: Tomu věnujeme celý článek na jiném místě Zpravodaje, takže jen namátkou: umístit na počátku obce u silnice místo reklamních tabulí informační desku, kde by se aktuálně lidi dozvěděli o nejbližší akci, která se tu bude konat. Dobrý nápad je od myslivců, dát na okraj lese cedulky o životě v lese, v jakém ročním období, co se tam právě odehrává a jak by se návštěvníci lesa tomu měli přizpůsobit. Mně se líbí i váš námět z ČSOP na oživení studánek, anebo z posledního setkání na obohacení obce a okolí o větší počet laviček na zajímavých místech. S jejich soupisem na orientačních tabulích, které lidi můžou zavést na příjemná místa. Hm, třeba na roh lesa v Záduší. Tam už lavička byla. Záhy si ji pak někdo přestěhoval k sobě na svůj pozemek ale abychom neskončili ponuře na místě, kde jsme začali, zkuste najít v té sumě práce a času, co jste celé věci obětovaly, to nejpozitivnější, to co vám udělalo zatím největší radost Doležalová: Pro mě, jak jsem stále mezi mladší generací, je nejpodstatnější pozorovat, že to téma mladé zajímá a baví. Tedy nejen se dozvídat, ale se získanými informacemi dál pracovat, rozvíjet je. Vážit si tradice a vědět, jak s ní dál. Těžko někdo bude chtít postavit supermarket na místě pro obec významném, ke kterému se vážou historické prameny. Já to vnímám jako most mezi starší a mladou generací. Poznání historie místa jako základ, na kterém se dá stavět. Trošku problém dnes je, že všichni chtějí výsledky hned teď, ale tohle je právě o nějakém postupném budování vztahů k místu, kde žiji. Já sama jsem se přesvědčila, že smysl to má; loni jsem tady na škole měla historický seminář a deváťáci, kteří mezitím už odešli, když mě teď potkají, stále na řadu věcí vzpomínají. Třeba od kronik jsem půl třídy nemohla odtrhnout Lichtenbergová: Jen to potvrdím; víte, co dávaly děti mezi zájmy na první místo v nedávném dotazníkovém průzkumu na škole? K našemu překvapení historii místa, kde jsou doma Děkuji za rozhovor. 15

16 PROSTOR PRO OBČANA Například v lednu 2012 ve Zpravodaji zveřejnil svůj článek Objížďka Lojovice fakta o odpadech pan Jindřich Řičica. Vedle tohoto článku se objevila okamžitá reakce starostky a místostarosty. Když jsem se tehdy na zastupitelstvu ptal, jak je toto možné, obdržel jsem odpověď, že to je v naprostém pořádku, protože se jedná o obecní Zpravodaj, který podléhá radě obce a ta má proto logicky právo na poslední slovo. Rychlost a forma reakce vedení obce na články pana Boleslava, dnes již bývalého zastupitele i další v minulosti otiskované články a okamžité protičlánky k nim svědčí buď o tom, že má vedení obce věštecké schopnosti, nebo že je obsah Zpravodaje pravidelně zpřístupňován některým lidem dříve, než všem ostatním. Chci i zde, ve Zpravodaji, zopakovat svůj názor řečený mnou již na zastupitelstvu. Obecní Zpravodaj má sloužit bez omezování a bez cenzury všem občanům obce a neposkytovat vedení obce zvýhodněný přístup k jeho obsahu dříve, než ostatním. Redakční rada Zpravodaje by měla zachovat nezávislost a všem poskytovat rovné podmínky, a to včetně zpřístupnění obsahu a možnosti reakce na něj, data uzávěrky nebo ceny inzerce. Proč tomu tak není? Redakční rada by ráda k výše uvedenému uvedla následující: Vydavatelem Velkopopovického zpravodaje je Obec Velké Popovice a nadřízeným orgánem je Rada obce. Redakční rada v obecním časopise není nezávislý orgán. Redakce časopisu předkládá na pokyn svého nadřízeného články zařazené k publikaci, obsah Zpravodaje tedy vidí ještě před publikací a je v jeho pravomoci tedy v pravomoci členů rady obce zařadit případnou reakci na některé články. Nedochází k žádné cenzuře ani články nejsou obsahově upravovány (pouze se souhlasem autora). Co se týče inzerce, pro všechny zájemce o inzerci zboží a služeb je cena stejná, ceník a podmínky jsou zveřejněny v každém čísle časopisu nebo na stránkách obce Velké Popovice. Odpověď Martinu Tušlovi František Rašner Milý Martine Tušle, doufám, že omluvíte, když se nebudu vyjadřovat k některým Vašim formulacím, protože je považuji za účelové či zavádějící od celkové podstaty věci. Nemůžu a nechci hodnotit nezávislé šetření této věci, protože ani toto odborné posouzení Vašeho počínání ze strany policie nezměnilo mé osobní přesvědčení, že jste spáchal trestuhodný zločin proti přírodě. Velice nerad bych zpochybňoval zásluhy PSO na dalším zkulturnění naší krajiny. Věřím, že najdeme dostatek důvodů i k oslavám, nicméně zmínku úprav příjezdové cesty do Krámských (v nadpise) bych mezi ně nezařazoval. Pro Vás je to možná uzavřená věc, ale ostatní to mohou vnímat jinak, neřkuli použít jako precedens! Nezlobte se, ale opět mi z Vaší reakce nedochází, kde či kdy a pro jaké (vhodnější a obecně prospěšné) příležitosti v okolí budou ty kameny použity, jak jste původně psal ve svém článku ve Zpravodaji 01/2012? Je nám velice líto, že s námi v ZO ČSOP k žádné diskuzi o přestěhování kamenů nedošlo a místo hledání možného kompromisu jsme byli postaveni před hotovou věc, což už bohužel určité pocity vzbudilo a sám dobře víte, jaké následky to mělo. V ta místa jsem chodil často a rád v dobách, kdy jste o existenci Krámských pravděpodobně neměl ani tušení. Zjizvená tvář krajiny podél cesty ochuzená o desítky tun balvanů a pocit zmaru (pro něčí soukromé potěšení) jsou pro mne osobně dostatečné emotivní důvody, abych tam už více nechodil. Chápu, chce to jen silný žaludek a emoce stranou, po nějaké době se vše promlčí. Obávám se však, že v některých případech bude potřeba počkat, dokud živé obrazy vzpomínek nelehnou popelem spolu s jejich majiteli. Děkuji za nabízenou pomoc a naoplátku i já Vám nabízím svou pomoc při vracení kamenů přírodě. Za ostatní členy spolků mluvit nemohu, ale je více než pravděpodobné, že jim to nebude lhostejné. Pokud máte zájem pokračovat konstruktivně v této konverzaci, můžete použit i můj což v případě dalších dehonestací kritika či zhlehčování dané situace asi nebude to nejlepší. Děkuji za Váš čas a poskytnutý prostor. SPORT Bruslení a hokej v březnu 2014 Odpolední bruslení s hudbou Neděle 8. března Neděle 9. března Sobota 16. března Neděle 21. března Pondělí 22. března Sobota 23. března Neděle 28. března Veřejná školička bruslení pro děti Každé úterý od nebo každý pátek od Kurzovné: 60 Kč/hodina Informace: S. Mannová, tel.: (úterní školička), J. Ksandrová, tel.: (páteční školička) Zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice Ringhofferova 336. Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let a důchodci: 20 Kč. 16

17 4. ročník MCC Štiřín Kros o poháry nejlepších atletů světa Barbory Špotákové, Romana Šebrleho a Tomáše Dvořáka Pod záštitou Ing. Pavla Čermáka, starosty obce Kamenice Místo konání: Ředitel závodu: Sportovní ředitel: Hlavní rozhodčí: louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Mgr. Anna Hartmanová Ing. Petr Utěkal Soutěžní kategorie Čas Kategorie Ročník Trať c 10:00 minižáci a minižákyně m 10:20 nejmladší žáci a žákyně m 10:35 Vyhlášení vítězů 10:50 mladší žáci a žákyně m 11:10 starší žáci a žákyně m 11:30 dorostenci a junioři m 11:40 dorostenky a juniorky m 11:45 Vyhlášení vítězů 12:00 děti m 12:15 děti m 12:30 děti m 12:50 muži a ženy 1994 a starší 5000 m 13:00 Vyhlášení vítězů Podrobné informace a elektronické přihlášky na Možnost registrace na místě konání akce. Startovné: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč.

18 PLACENÁ INZERCE Ceny za otištění inzerátů Při opakování inzerce ve stejném znění v min. 3 navazujících číslech (za jedno otisknutí) celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! Kč 900 Kč polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 % Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v jpg) zasláním na adresu U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou Nově otevřená Miniškolka Pastelka ráda pohlídá Vaše dítka Měsíční docházka Po Pá Cena: Kč Částečná docházka: cena dle dohody Kateřina Pešková Masarykova 118 Velké Popovice Tel.: DOVOZ PITNÉ VODY do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van dále provádíme: mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích HLEDÁME BYDLENÍ Mladý pár hledá ke koupi stavební pozemek nebo dům k rekonstrukci v okolí Velkých Popovic. Tel.:

19 OBRÁBĚNÍ KOVŮ soustružení frézování broušení na plocho Telefon: František Ryjáček Mobil: Petříkov Prodej a servis výpočetní techniky, připojení k internetu, modernizace počítačů, spotřební materiál, servis u zákazníka. Ing. Jiří Zavadil tel./fax: Lipanská 769 mobil: Říčany ČISTOTA JE PŮL ZDRAVÍ! Zkuste od Saifrta malování. Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva zdarma Info: SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY tel.: servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě ve Velkých Popovicích, Sokolská 241, v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízdním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny. SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: PRODEJNA: Jaromírova 50, Praha 2, Autodoprava kontejnery + hydraulická ruka tel.: AUTODOPRAVA Tatra T815 Luboš Žák Petříkov 101 Tel.:

20 GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Petr Šašek geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, mapové podklady pro projekty aj. tel.: Zakázková výroba nábytku Vestavěné skříně Kuchyně včetně spotřebičů Schodiště Venkovní terasy z exotických dřevin TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE tel.: PRODEJ POZEMKU vhodného k výstavbě rodinného domu, m 2, Radimovice, cena Kč Nabízíme k prodeji pozemek o rozloze m 2, který nabízí možnost výstavby domku, domu, venkovského stavení atd. Pozemek má malebný rybníček s protékajícím potůčkem, vzrostlé stromy a je umístěn na konci vesnice v sousedství polí. Občanská vybavenost ve Velkých Popovicích, které jsou nedaleko Radimovic, Petříkova. Velmi klidné místo uprostřed zeleně. Plánovaná výstavba kanalizace, elektřina na hranici pozemku. Vlastní studna. Kontakt: pí Miluška Jansonová, tel Libor Dlabal reality Vždy ochotně k Vašim službám Tel.: MALOVÁNÍ NOVOTNÝ Provedeme malířské a lakýrnické práce Malování menšího i většího rozsahu (byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.) Lakování oken, dveří, zárubní apod. Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod. Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu. Tel.: , RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 33. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.3. 2012 od 17 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz.

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz. H e ř m á n e k Starostanský občasník číslo 2, ročník 2009 Březen 2009 Úvodem: Sníh pomalu mizí, z čehož má většina z nás určitě radost. Jaro je však ještě daleko. A předjaří, to, bohužel, ještě nejsou

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz ŘÍJEN 2014

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz ŘÍJEN 2014 Ročník II. Rok 2014 ŘÍJEN 2014 VÝLET NA DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Stejně jako loni obec využila nabídky Besip a Autoklubu Vysoké Mýto na návštěvu dětského dopravního hřiště. Do příprav výletu se zapojil i

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více