Jednání zahájeno: hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání zahájeno: 18.00 hod."

Transkript

1 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTV A OBCE BŘEZÍ č. 4/2014 ze dne Přítomni: Oppl, Maňhalová, Breburdová, Šebek, Zdražil, Omluveni:, Michálková, Kostial, Ověřovatele zápisu Zdražil, Šebek, Jednání zahájeno: hod. Starosta obce Augustin Oppl přivítal přítomné. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu se zákonem, konstatoval,že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tak je zastupitelstvo usnášení schopné. Ověřovateli zápisu určil p. Šebka a p. Zdražila, zapisovatelem pí. Maňhalovou Program jednání: 1. Příspěvek na úhradu výdajů za předškolní dítě umístěné v MŠ v Říčanech 2. Výběr zhotovitele na prováděcí PD na rozšíření ČOV 3. Žádost p. Tomáše o vyjádření k PD na stavbu RD 4. Pasport veřejného osvětlení 5. Žádost p. Čadila 6. Smlouva s VSK 7. Smlouva na MISYS 8. Sběr bioodpadu 9. Žádost p. Taubnera 10. Vyúčtování linek PID 11. Příspěvek Klubu rybářů 12. Rozpočtové opatření č.l 13. Návrh na vyřazení majetku Žádný další požadavek na projednání z řad zastupitelstva nebyl vznešen. Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/1/2014 ZO bere na vědomí a souhlasí s programem zasedání Došlá a odeslaná pošta Čj. 81/2014 ASA, Faktura za separovaný odpad za 1 Q ASA, Faktura za svoz TKO za 1 Q Č.pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Lika Kudějovice, zálohová faktura na ovál. ceduli 85/2014 Akuo Pro, Cenová nabídka na zhotovení prováděcí PD 86/2014 pí. ováková, Žádost o povolení taneční zábavy 87/2014 Exekutorský úřad Praha východ, usnesení 081 EX 11041/ /2014 Exekutorský úřad Praha východ, usnesení 081 EX 11041/ /2014 Exekutorský úřad Praha východ, usnesení 081 EX 11041/ /2014 Exekutorský úřad Praha východ, usnesení 081 EX 11041/ Exekutorský úřad Praha východ, usnesení 081 EX 11041/ /2014 MV, RPP A 482, oznámení o reg. působnosti OVM v agendě

2 93/2014 MV, RPP A 1133, oznámení o reg. působnosti OVM v agendě MV, RPP A 1095, oznámení o reg. působnosti OVM v agendě 95/2014 MV, RPP A 1601, oznámení o reg. působnosti OVM v agendě 96/2014 MV, RPP A 51, oznámení o reg. působnosti OVM v agendě 97/2014 MV, RPP A 1622, oznámení o reg. působnosti OVM v agendě 98/2014 obec Březí, žádost o soulad dpp s dpp ORP 99/2014 obec Březí, Platba Oresi, odvádění a čištění odpadních vod Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /20 14 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Vodohospodářská laboratoř, Faktura za rozbor odpadní vody 106/2014 p. Tomáš, Vyjádření k PD na stavbu RD 107/2014 Revis Praha, abídka, prodloužení ti. Kanalizace Project a Hynek, Nabídka, prodloužení tl. Kanalizace 109/2014 Povodí Labe, vyjádření k dpp obce 110/2014 VSK, nabídka, prodloužení tl. Kanalizace 111/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek 119/2014 Telefonica 02, Faktura za tel. služby 120/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek 121/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek 122/2014 MV, oznámení o reg. agendy 123/2014 p. Tomeš, Přidělení č.p. 124/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek St. úřad, Souhlas s užíváním stavby 127/2014 MV, RPP A 1023, Oznámení o reg. působnosti OVM v agendě 128/2014 MV, RPP A 343, Oznámení o reg. působnosti OVM v agendě 129/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 ASA, Upomínka, nezaplacená faktura 132/2014 OUPRR, Vyhláška, zahájení opakovaného veřejného projednávání návrhu ÚP města Říčan 133/2014 St. úřad, Výzva k přidělení čísla budově. 134/2014 KUSK, zahájení celoplošného provozu poskytování seznamu voličů na žádost obecních úřadů a dodatek č.1 k metodice MV k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků k /2014 Arriva, Vyúčtování záloh na linky PID 136/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 ASA, ahlášení počtu nádob na svoz TKO, svoz bioodpadu a svoz NO v roce /2014 Reprogas, faktura za zjištění a provedení výběrového řízení 139/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 OŽP, sdělení nabytí právní moci 141/2014 MV, RPP A 561, Oznámení o reg. působnosti OVM v agendě 142/2014 St. úřad, rozhodnutí, dělení pozemku 143/2014 St. úřad, Rozhodnutí, dodatečné povolení změny stavby

3 144/2014 p. Maha, Žádost o informaci ohledně chaty č.ev /2014 OŽP, Oznámení o zahájení řízení, studna poz.p.č. 275/23 146/2014 St. úřad, Změna stavby před jej ím dokončením 147/2014 ASA, Faktura za jednot. Známky 148/2014 MV, Oznámení o reg. agendy 149/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek /2014 Abak, Faktura za int. připojení 153/2014 p. Čadil, Žádost o pomoc ke zpřístupnění cesty k pozemku. 154/2014 KVS, ařízení KVS 155/2014 KUSK, Termíny předání výkazů do SSÚIS za březen -listopad /20174 p. Taubner, Zádost o oplocení poz. p.č. 389/4. 157/2014 MV, RPP A 1184, Oznámení o registraci agendy 158/2014 St. úřad, Zahájení spol. řízení a pozvání k úst. jednání, stavba RD, 275/23 159/2014 BVS Aqua, Faktura za obsluhu a údržbu ČOV 160/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek 161/2014 MV, RPP A 388, Oznámení o reg. agendy 162/2014 OŽP, Zásah do VKP, závazné stanovisko 163/2014 Odbor školství, Seznam žáků navštěvující ZŠ a MŠ v Říčanech 164/2014 HZS Stř. kraje, Úprava adresace koncových prvků varování zapojených JSVVobec Březí 165/2014 ČSÚ, roční výkaz vybraných vládních institucí za rok /2014 OSSZ Praha - východ, Kontrola pojistného 167/2014 Stavebniny U nádraží, Faktura za svoz a likvidaci odpadu 168/2014 p. Kniha, faktura za odchyt psa 169/2014 Telefónica 02, Faktura za tel. služby 170/2014 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek Starosta obce přednesl návrh na finanční příspěvek na úhradu výdajů za předškolní dítě, které má trvalý pobyt v obci Březí a je umístěné v mateřských školkách jejímž zřizovatelem je město Říčany. Roční příspěvek bude vypočítán ze skutečných nákladů na jednoho žáka dle účetní uzávěrky příslušné mateřské školy po odečtení příspěvku od státu Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/2/2014 ZO souhlasí s návrhem starosty poskytnout finanční příspěvek na předškolní dítě, které má trvalý pobyt v obci Březí a je umístěno v mateřské škole jejímž zřizovatelem je město Říčany. Příspěvek bude stanoven na základě skutečných výdajů dle účetní uzávěrky MŠ za příslušný rok a po odečtení příspěvku od státu. Zastupitelům obce byly předloženy cenové nabídky od spol. Asio, s.r.o. Brno, Sweco Hydroprojekt, a.s. Praha, Akvopro, S.r.o. Praha a Project JSA, s.r.o. Praha na zhotovení prováděcí PD na rozšíření ČOV, dle které se bude rozšíření realizovat a bude též jako podklad pro zadávací řízení Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/3/2014

4 ZO s předložených cenových nabídek vybralo společnost AKVOPRO, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 - Nové město a pověřuje starostu obce dalším jednáním s vybranou společností. p. Tomáš, který zastupuje na základě plné moci stavebníka p. Ševčíka požádalo vyjádření k PD na stavbu RD na poz. p.č. 275/23 v k.ú. Březí (žádost ze dne , čj ) Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/4/2014 Předložená projektová dokumentace je v souladu se schváleným územním plánem obce Březí a ZO Březí souhlasí s realizací RD na poz. p.č. 275/23 dle předložené PD na RD EKORD 139jZ13, který vypracoval Tomáš Zdeněk, Benešova 50, Kutná Hora. Stavebník si před započetím stavby vyžádá od obce Březí" Zásady pro zřizování domovních čerpacích stanic odpadních vod" Starosta obce předložil nabídku od KABELSPOJ, s.r.o. Ocelkova 643/20, Praha 9 na pasportizaci veřejného osvětlení. Cenová nabídka zahrnuje zakreslení světelných bodů a napájecích okruhů do mapy obce, označení a popis světelných bodů a jejich technický stav, popis rozváděčů a jejich technický stav. Pasport bude zhotoven v písemné i elektronické podobě. Nabídnutá cena s DPH na 1 ks. osvětlení je 97.00,- Kč. a ,- Kč. na jeden rozvaděč. Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/5/2014 ZO souhlasí s pořízením pasportu veřejného osvětlení dle předložené nabídky a starosta obce zašle objednávku na zhotovení pasportu veřejného osvětlení. p. Čadil požádalo pomoc při zpřístupnění cesty k pozemku 374/4, 374/9.374/10,374/11 a 374/12.( žádost ze dne , čj ) Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/6/2014 Pozemky 374/4, 374/9, 374/10, 374/11 a 374/12, které vznikly při dělení pozemku 374/1 a kde zřejmě došlo k pochybení stavebního úřadu a pozemky byly odděleny bez možnosti přístupové cesty. Současná vyznačená komunikace 275/32, která by mohla sloužit jako příjezdová komunikace k výše zmíněným pozemkům je ve vlastnictví fyzických osob a obec Březí nemá žádných prostředků, aby vlastníci pozemku p.č.275/23 měli povinnost umožnit majitelům výše zmíněných pozemků napojení na jejich komunikaci. Řešení vzniklé situace vidíme v jednání s majiteli poz. 275/32 a získání části pozemku do svého vlastnictví nebo zřízení věcného břemene. Zadávací řízení na prodloužení tlakové kanalizace na poz. p.č.276, 524/ a 49 se umístila na prvním místě spol. Výstavby sítí Kolín, která předložila smlouvu o dílo. Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4i7/2014 ZO schvaluje podle 41 odst. 1 zákona č Sb. o obcích smlouvu se společností Výstavba sítí Kolín, a.s., Polepy 235, Kolín. Ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu.

5 Starosta obce informoval zastupitele o ukončení servisní smlouvy se spol. Geodata na aktualizací dat katastru nemovitostí pro Misys a navrhuje uzavření nové servisní smlouvy se spol. GIS Projekt, která nahradí původní smlouvu. Aktualizace dat bude místo jeden krát ročně prováděna dvakrát a bude stát 3 000,- Kč. místo původních 4800,- Kč. Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/8/2014 ZO souhlasí s uzavřením servisní smlouvy - Misys se spol. GIS Projekt, Botanická 256, Karlovy Vary. Obec Březí byla oslovena obcí Struhařov o využití svozu a likvidaci bioodpadu. Jedná se likvidaci listí, trávy, větví a jiného bioodpadu. Tento bioodpad by byl likvidován na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci. Cena za likvidaci 1 t bioodpadu je 500,- Kč. Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/9/2014 ZO má zájem na likvidaci bioodpadu. Odstranily by se tak černé skládky odpadu ze zahrad na okrajích lesů, kolem cest a podobných místech a nedocházelo by ke spalování listí, větví apod. a obec by nebyla zamořována kouřem. Je třeba najít prostor, kde by mohl být umístěn kontejner nebo zřízena skládka bioodpadu nejlépe oplocená, aby zde nemohl být odkládán odpad, který tam nepatří, popř. najít jiné varianty svozu. Členové zastupitelstva do příštího zasedání předloží své návrhy na sběr bioodpadu. p. Taubner podal žádost o oplocení poz.p.č.389/4 v k.ú. Březí u Říčan, který v nedávné době koupil a hodlá na něm vybudovat cvičiště pro psi. (žádost ze dne , čj. 156/2014) Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/10/2014 Pozemek 389/4 je v současnosti orná půda a není ho možné oplotit. V návrhu územního plánu obce Březí není tento pozemek zařazen pro využití jako cvičiště psů. Je třeba sledovat úřední desku městského úřadu Říčany a úřední desku obecního úřadu Březí až bude zveřejněn návrh územního plánu obce Březí a v zákonné době podat námitku k odboru územního plánování a regionálního rozvoje městského úřadu Říčany. Společnost ARRIV A Praha zaslala vyúčtování linek PID za rok úhrada prokazatelné ztráty na linkách PID, kde byl zjištěn přeplatek 2237,94,- Kč. Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/ ZO souhlasí s převedením přeplatku na zálohy pro rok Starosta obce podal návrh poskytnout Klubu rybářů Březí finanční příspěvek na nákup ryb ve výši ,- Kč. jako náhradu úniku ryb při povodních začátkem léta roku Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/12/2014

6 ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30000,- Kč. Požaduje vyčištění propustku u obchodu od nánosu písku. Klub rybářů Březí sdělí č. účtu na který lze příspěvek poukázat a do konce roku 2014 předá vyúčtování obci, z kterého bude zřejmé, jak bylo s příspěvkem naloženo. p. Zdražil předložil ke schválení rozpočtové opatření č.l Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/13/2014 ZO po doporučení finančního výboru schvaluje rozpočtové opatření č.l pí. Breburdová podala návrh na vyřazení 5 křesel z majetku obce. Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/14/2014 ZO schvaluje vyřazení 5 křesel z majetku obce v hodnotě 2 430,- Kč. Křesla jsou poškozená a dlouhodobě nepoužívaná. Zapsal: Jana Maňhalová Ověřovatelé zápisu: Jednání skončeno: hod Otto Zdraži I Václav Šebek Augustin Oppl - starosta

Obec Křížkový Újezdec

Obec Křížkový Újezdec Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 17. února 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křížkový Újezdec. Zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015 konaného dne 26. února 2015 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni:, Ing. Leoš Bláha, Ing. L. Bláhová,

Více

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6. Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Pavel Říhák, Karel Škraňka,

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45)

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45) Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 29.11.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 45) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová = členové

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9. 1. 2013

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9. 1. 2013 F Compressor Pro Zápis č. /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9.. 203 Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová, Omluven: Ing. Světlý. Rozpočtové opatření 4/202

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 17.července 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více