V Lipníku n. Bečvou 19. února 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Lipníku n. Bečvou 19. února 2012"

Transkript

1 V Lipníku n Bečvou 19 února 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou JEDNEJME PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ A DĚLEJME SKUTKY LÁSKY K BLIŽNÍMU Pouštěmi zloby a bezcestím sobectví jde úzká cesta Po ní šel Kristus a otevřel bránu do jiného království, do království pravdy a života, svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a míru Tuto cestu dobře znáš, je lemována dobrem Je úzká, strmá, ale dobře prošlapaná Šli po ní všichni, kteří krmili lačné, oblékali nahé, ujímali se sirotků a vdov, povzbuzovali malomyslné, neopustili pronásledované, hájili pravdu Stoupej po ní i ty ke slavnosti všeobecného shledání Jdi a již neodbočuj! (PPiťha, Kříž Kristův) Milí farníci, liturgický rok je jako život sám Období radosti střídá čas vážnosti a soustředění Ostatně už kniha Kazatel to říká jasně: Je čas plakat a čas se smát; čas naříkat a čas tančit (Kaz 3,4) Po nedávno skončené vánoční radosti máme před sebou dobu postní Není a nemá to být doba smutná, ale vážná Ten, který přišel z lásky k nám a narodil se v Betlémě pro nás, trpí a dává svůj život, abychom my mohli žít Při pohledu na kříž bychom měli zvážnět, protože to jsou i moje hříchy, kvůli kterým Ježíš trpí Z tohoto poznání potom vyplyne má ochota činit pokání Projevem pokání je půst, almužna a modlitba Půst není jen pouhé omezení příjmu potravy Půst je vnějším znamením vnitřní dispozice srdce Je znamením, že žijeme z Božího slova Kdo se nechce sytit Božím slovem, nepostí se opravdově Postem pracujeme na zadostiučinění za své hříchy Sv Jan Zlatoústý říká: Nepostíme se kvůli vzkříšení ani kvůli kříži, ale kvůli svým hříchům, vždyť se přibližujeme ke svatým tajemstvím Půst je také znamením, že se zříkáme hříchu Zde bych chtěl zase připomenout slova sv Augustina: Skutečně veliký půst, který se týká všech lidí, je zřeknout se všech nepravostí a nezřízených žádostí světa To je dokonalý půst Almužna je ovocem postu Jestliže se opravdu zříkám hříchu, přibližuji se k Bohu milosrdnému, a proto bych se mu také měl víc podobat Se sv Tomášem se dotýkám Ježíšových ran, nesmím ale zavírat oči před ranami a bolestmi svých bližních Modlitba má také původ v postu, prožívaném ve světle Božího slova Rodí se jen tam, kde člověk vytrvale naslouchá Božímu slovu V době postní se rodiny mají častěji shromažďovat kolem Písma svatého Četba evangelia ale přinese užitek pouze tehdy, budeme-li číst text ne jako nějaký profesor literatury, ale jako zamilovaná dívka, která za čtenými písmeny a slovy slyší tlukot srdce svého milého Teprve pak z našeho srdce vytryskne spontánní modlitba jako odpověď na Boží lásku Spíš než s velkými předsevzetími vstupme v pokoře do svaté doby postní Ať náš osobní půst, almužna a modlitba není jen jakousi nepříjemnou povinností, ale projevem našeho upřímného pokání P Martin FARNÍ LISTY 1/2012 1

2 PŘÍPRAVA NA CYRILOMETODĚJSKÉ VÝROČÍ V ROCE 2013 SVATÝ METODĚJ se narodil v Soluni kolem roku 815 Životopis výslovně uvádí, že byl mohutné a vznosné postavy, takže veškeré jeho obrazy, jak je známe, neodchylují se od té pravdy, že šlo o impozantní patriarchální zjev v době jeho mužnosti a stáří Byl pokorný i vladařsky rozhodný Na Květnou neděli roku 885 byl ještě účasten obřadů, ale uprostřed Svatého týdne ve středu 6 dubna zemřel Dílo soluňských bratří je nezměrné Slovanstvo se stalo křesťanským a kulturním Slovanstvem především díky Konstantinovi, Morava se stala Moravou díky Metodějovi Svatí Cyril a Metoděj stále více inspirují celek církve, jako by měli v sobě cosi přímo vrostlého do zřídla, z něhož církev vyrůstá a žije Mají v sobě cosi vskutku apoštolského, jako by patřili k oněm dvanácti sloupům přímých Kristových žáků (P Piťha Svatí Cyril a Metoděj) ROK BIŘMOVÁNÍ Druhý rok přípravy na jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje je věnován biřmování Biřmování stejně jako křest, jehož je naplněním se uděluje pouze jedenkrát Vtiskuje totiž do duše nezrušitelné duchovní znamení, charakter, ten pak je znamením toho, že Ježíš Kristus vtiskl křesťanovi pečeť svého Ducha a přitom ho oděl mocí shůry, aby byl jeho svědkem (KKC) Otec arcibiskup Jan v pastýřském listu k Roku biřmování nám mimo jiné píše: Každý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manželství nebo být kmotrem, má být biřmovaný Proto vyzývám všechny dospělé věřící, kteří nejsou biřmovaní, aby se přihlásili k přípravě na přijetí této svátosti Starým a nemocným i v domovech důchodců mohou po krátké přípravě udělit biřmování kněží třeba společně s pomazáním nemocných Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědni za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha Svatého a o slavnosti prožijeme obnovu této svátosti Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se před pár lety společně připravovali Vzpomeňme na kmotřence a především se za ně letos často modleme VÍM, ŽE SE BUDEŠ ZA MĚ MODLIT Terezka se připravovala na biřmování Přišel čas oslovit toho, koho si zvolila jako pomocníka na další cestě: Maruško, prosím Tě, buď mi kmotrou při biřmování, obrátila se na svou starší kamarádku ve farnosti Maruška se zaradovala a zároveň zalekla, kmotrovství není jen slavnostní den, ale především doprovázení, odpovědnost, dobrý příklad, a tak se zeptala: Zvážilas to dobře? Jak střelná modlitba zněla jasná odpověď: Vím, že se budeš za mě modlit Deset roků dává oběma tato důvěra plody radosti na cestě víry Bohu díky! LVT Vzpomeňme na své kmotry a kmotřence, podělme se s ostatními o vzájemné doprovázení ve Farních listech Děkujeme za všechny dosavadní i budoucí příspěvky! VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ V letech probíhalo Desetiletí duchovní obrody národa Každý rok měl svého patrona, byli to: sv Anežka Česká, sv Jan Nepomuk Neumann, sv Norbert, sv Zdislava, sv Ludmila, sv Jan Nepomucký, sv Václav, sv Prokop, sv Cyril a Metoděj, sv Vojtěch Před dvaceti lety byla patronkou roku 1992, věnovaného výchově a vzdělání, sv Ludmila Když se ohlédneme, jak se v naší zemi za tu dobu rozvinulo křesťanské školství, které u nás čtyřicet let vůbec nebylo, spatříme velkou zahradu škol mateřských, základních, středních, vysokých Buďme Pánu Bohu vděčni za ten veliký dar a vyprošujme u svaté Ludmily i nadále pomoc při výchově a vzdělávání Sv Ludmila je časově první světicí české země, příslušnicí první křesťanské generace naší země, symbolizuje mezi českými patrony obrácení od pohanství ke světlu evangelia Stojí za zamyšlení, že v Lipníku, ve městě s takovou tradicí církevního školství (bratrského, piaristického), zatím křesťanská škola nevykvetla Zvláště prosím rodiče, aby mysleli na víru svých dětí, které dali pokřtít Při křtu slíbili, že je vychovají ve víře v Pána Ježíše, že je naučí milovat Boha a bližního K tomu patří nejen přihlásit děti do náboženství, vést je k modlitbě a pravidelné účasti aspoň na nedělní bohoslužbě, ale také je naučit žít jako Boží přátelé Vím, že náboženská výchova dětí není v dnešním prostředí lehká Velmi důležitým předpokladem úspěšné výchovy je především Váš příklad křesťanského života Abych Vám usnadnil náročnou výchovu, nabízím Vašim dětem církevní školy, informujte se, prosím, o možnostech studia pro Vaše děti na církevních školách Z Pastýřského listu arcibiskupa Jana DĚTSKÝ KARNEVAL se uskuteční 19 února v Pivovarském šenku v Jezerské ulici Bude mu předcházet společný oběd rodin NA JEŽÍŠE NE! Naši tři dospívající ministranti si v době, kdy byli ještě docela malí, hrávali příběhy ze života Pána Ježíše Jeden čas to bylo Ukřižování Dva starší svého o půl druhého roku mladšího kamaráda určili do role Ježíše Jeho osud byl jasný (pokračování na str5) 2 FARNÍ LISTY 1/2012

3 Výkaz o hospodaření farností za rok 2011 Lipník n Bečvou Nájemné 7200,00 Bohoslužebné výdaje 1650,00 Prodej majetku 0,00 Režijní výdaje 24230,00 Sbírky ,00 Opravy památek 0,00 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 Opravy ostatní 0,00 Dary fyz a práv osob ,00 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 31000,00 Úroky z vedení běžného účtu 63,01 Dary a charit výdaje 1120,00 Příspěvek z diecéze 0,00 Zálohová daň z příjmu 0,00 Příspěvek obecní, okresní a státní ,00 Daň z příjmu práv osob, z nemovitostí 1488,00 Náhrady škod 0,00 Nákup dlouhodobého majetku 0,00 Ostatní příjmy 8700,00 Ostatní výdaje 135,00 P ř í j m y celkem ,01 V ý d a j e celkem 59623,00 Výdaje (včdaní) 0,00 Rozdíl příjmů a výdajů 69486,60 Mzdy a ostatní srážky 0,00 Zůstatek k : Daň z příjmu zam 0,00 Pokladna 8912,00 Sociální a zdrpojištění zam 0,00 Běžný účet 53224,72 Bohoslužebné výdaje 20073,00 C e l k e m : 62136,72 Režijní výdaje ,47 Týn n Bečvou Opravy památek ,96 Nájemné 1018,00 Opravy ostatní 1602,00 Prodej majetku 72800,00 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi ,00 Sbírky 87109,00 Dary a charit výdaje 11627,00 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 Zálohová daň z příjmu 0,00 Dary fyz a práv osob 24000,00 Daň z příjmu práv osob, z nemovitostí 398,00 Úroky z vedení běžného účtu 19,85 Nákup dlouhodobého majetku 0,00 Příspěvek z diecéze 0,00 Ostatní výdaje 45665,00 Příspěvek obecní, okresní a státní 0,00 V ý d a j e celkem ,43 Náhrady škod 0,00 Rozdíl příjmů a výdajů ,42 Ostatní příjmy 0,00 Zůstatek k : P ř í j m y celkem ,85 Pokladna 51062,00 Výdaje (včdaní) 0,00 Běžný účet ,46 Mzdy a ostatní srážky 0,00 C e l k e m : ,46 Daň z příjmu zam 0,00 Hlinsko Sociální a zdrpojištění zam 0,00 Nájemné 2143,00 Bohoslužebné výdaje 2850,00 Prodej majetku 0,00 Režijní výdaje 17972,00 Sbírky ,00 Opravy památek 0,00 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 Opravy ostatní 0,00 Dary fyz a práv osob 0,00 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 11900,00 Úroky z vedení běžného účtu 15,60 Dary a charit výdaje 1019,00 Příspěvek z diecéze 0,00 Zálohová daň z příjmu 0,00 Příspěvek obecní, okresní a státní 0,00 Daň z příjmu práv osob, z nemovitostí 2217,00 Náhrady škod 0,00 Nákup dlouhodobého majetku 0,00 Ostatní příjmy 0,00 Ostatní výdaje 135 P ř í j m y celkem ,60 V ý d a j e celkem 36093,00 Výdaje (včdaní) 0,00 Rozdíl příjmů a výdajů ,85 Mzdy a ostatní srážky 0,00 Zůstatek k : Daň z příjmu zam 0,00 Pokladna 7016,00 Sociální a zdrpojištění zam 0,00 Běžný účet ,37 FARNÍ LISTY 1/2012 C e l k e m : ,37 3

4 V BETLÉMĚ V Lukášově evangeliu čteme: Také Josef se odebral z galilejského města vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova (Lk 2,4) Možná si ani neuvědomujeme, jak často se ve vánočních koledách zpívá o cestě do Betléma: Já bych rád k Betlému, Z Betléma se ozývá, Půjdem spolu do Betléma Také já, společně s jinými poutníky, jsem se vydal na cestu Ježíšovou zemí, na cestu po Ježíšových stopách Chci vám nyní přiblížit místa, která jsou spojena s Ježíšovým narozením První cesta nás zavedla na Pole pastýřů Tvořily je skalní jeskyňky pastýřů Podle tradice zde pásli ovce pastýři, když se jim ukázali andělé Vyzvali je, aby šli uctít nově narozené Dítě Areál Pole pastýřů je rozsáhlý Slavili jsme zde VÁNOČNÍ MŠI SVATOU pod širým nebem S výhledem na krajinu, která se stala dějištěm této mimořádné události Dalším místem naší cesty byla Jeskyně pastýřů (tzv Grotta) Je upravena jako bohoslužebný prostor, který spravují bratři františkáni Cesta pokračovala do Kaple andělů, zvané Gloria in excelsis Deo Kaple zvenku připomíná stan beduínů Je dílem významného architekta Antonia Barluzziho z roku 1950 Tento je známý návrhy mnoha kostelů ve Svaté zemi Zklamáním pro nás bylo, že jsme nemohli vstoupit dovnitř kaple Srdce Betléma je bazilika Narození Páně Stojí na náměstí Jesliček Celá stavba připomíná spíš pevnost než chrám Přesto má své vnitřní kouzlo a tajemství Nejprve bych zmínil něco málo z historie chrámu Na místě Ježíšova narození, které bylo podle svědectví palestinského biskupa v Césarei uctíváno, postavil římský císař Hadrián v r 135 záměrně pohanský chrám Tím bylo toto místo zachráněno Svatá Helena se postarala o nápravu Její syn císař Konstantin dal roku 326 nad jeskyní vystavět první baziliku Narození O dvě stě let později ji zničili Samaritáni Nová bazilika byla postavena v roce 530 Základním půdorysem kříže se dochovala až do současnosti Na počátku 7 století dobyli Svatou zemi Peršané a zbořili tam téměř všechny kostely Baziliku Narození Páně vynechali jen díky velkému obrazu tří králů, kteří byli oblečeni do perského oděvu V době křižáckých výprav ve 12 století nastal čas rozkvětu Bazilika byla vyzdobena mnoha malbami a mozaikami v byzantském stylu Konaly se zde korunovace jeruzalémských králů Chrám přečkal šest zemětřesení, proto jsou některá okna zazděná, jiná zmenšená Františkánům patřil chrám od 14 století Do baziliky Narození Páně se vstupuje dveřmi pokory Je to vchod s výškou dveří pouhých 140 cm Důvodem bylo, aby se do chrámu vstupovalo pěšky, aby sem nevjížděli vojáci na koních anebo muslimové na fragmenty mozaiky z doby svaté Heleny Pětilodní baziliku tvoří čtyřicet monolitických sloupů, pocházejících ze zdejších kamenolomů Sloupy jsou zdobeny obrazy svatých V prostorách mezi okny jsou sochy postav andělů Jejich tváře jsou obráceny čelem k Jeskyni Narození a jejich ruce ukazují směr k místu narození, jakoby oznamovaly radostnou zvěst Tím směrem stojí mohutný ikonostas z roku 1942 A právě pod ním se nachází Jeskyně Narození K místu narození se vstupuje po jednom Každý poutník si musí sám vystát dlouhou řadu, aby sám naplno prožil krátkou chvíli, kdy se může dotknout místa, kde se spojilo nebe se zemí Opatrně jsem sestupoval dolů po schodech, sešlapaných nohama nespočtu poutníků přede mnou Na první pohled se mi nezdálo, že jsem v jeskyni Poklekl jsem u oltáře Narození Toto místo je označeno stříbrnou hvězdou se čtrnácti cípy Symbolizují počty předků od Abraháma až po krále Davida podle rodokmenu Ježíše Krista U hvězdy stojí nápis: Zde se Panně Marii narodil Ježíš Kristus Nad hvězdou hoří lampy Je jich patnáct Od nich se zapaluje tzv Betlémské světlo, které k nám i letos přivezli skauti Je to mimořádná pocta být na místě, kde se uskutečnil Boží krok k člověku Neměl jsem mnoho času k meditaci, neboť další poutníci čekali Přesto i tato nepatrná chvilička byla velmi intenzívní Koneckonců v klanění jsem mohl pokračovat u malého oltáře Tří králů Na tomto místě podle tradice stály jesličky, když se mudrcové přišli poklonit novorozenému králi Jesličky našla svatá Helena Do Říma je odvezli křižáci spolu s ostatky svatého Jeronýma Baziliku Narození Páně navštívili také významní papežové Pavel VI v roce 1964, blahoslavený Jan Pavel II v roce 2000 i jeho nástupce Benedikt XVI v roce 2009 BETLÉM Z původně malé judské vesničky Efrata je dnes nejlépe zachované místo, které silně přitahuje pozornost celého světa A to právě proto, neboť se zde před dvěma tisíci lety narodil Spasitel světa Betlém byl známý už v době starozákonní Ráchel, Jakubova manželka, zde při porodu svého nejmladšího syna Benjamina zemřela a byla také pochována Žila tu i Rút se svou tchýní Noemi Narodil se zde i pastevec David, za kterým přišel prorok Samuel, aby ho pomazal na židovského krále Prorok Micheáš píše: A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti Betlém, hebrejsky Beit Lechem, byl nazýván Domem masa nebo také Domem chleba, jak nás poučil slovenský průvodce P Viliem Název vznikl hlavně proto, že to byla poslední zastávka pro karavany, které nastupovaly cesty pouští Zde si doplnily zásoby vody a jídla na dlouhou cestu Betlém, postavený na kopcích v Judské poušti, je dnes autonomním palestinským územím Je to druhé největší palestinské město a žije v něm asi třetina křesťanů Zbytek tvoří muslimové Betlém je od výhradně židovského Jeruzaléma oddělen (v příštím čísle checkpointem (tj kontrolním bodem), pokračování) Farních listů kde izraelští vojáci kontrolují vstup do svatého města Jeruzalém -jas- Betlém byl při naší pouti několik dnů základním centrem Místem, kde jsme přespávali Odtud jsme pak vyjížděli do dalších posvátných zákoutí velbloudech Na podlaze jsou 4 FARNÍ LISTY 1/2012

5 Křižování nějaký čas trpělivě nesl, ještě mu nebyly tři roky, a starší ctil a poslouchal Až jednou! Když se otevřely dveře a s příchozím kamarádem se naplnila herní sestava, tento nejmladší s křikem Na Ježíše ne! prchal do úkrytu záhybů máminých sukní hl - SEMAFORKY OM Bože, dej, ať využiju tento čas pro tebe a ať mám čas pro sebe Můj čas je Božím časem Radost a modlitba patří k sobě Člověk se potřebuje modlit, aby zůstal duševně zdravý Spravedlivá duše trpí, ale nenechá se zlomit Ježíš Kristus je naděje, která je teď mezi námi Vděčnost proměňuje život člověka Pokorný člověk jedná se všemi lidmi uctivě Uvědomit si Boží přítomnost i to je dobrá modlitba TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vážení přátelé, skončil další ročník charitní Tříkrálové sbírky a my bychom rádi vyjádřili svou vděčnost jménem těch, kterým bude letos z výtěžku poskytnuta pomoc Děkujeme Vám, kdo jste v zimě i dešti obcházeli domy a prokázali dostatek odvahy snášet mráz i zabouchnuté dveře Děkujeme těm z Vás, kteří jste své dveře nezavřeli, naopak nás přivítali s úsměvem a podarovali bonbony Děkujeme všem, kdo jste nám původně zabouchnout před nosem chtěli, ale přemohlo Vás slušné vychování Kdoví, jak bychom se zachovali, kdybychom na sbírku pohlíželi jako nezúčastněné osoby Děkujeme, že jste vstřícně pečetili pokladničky mimo úřední hodiny, věnovali svůj volný čas organizaci skupinek, vyráběli královská roucha a psali si úkoly po večerech A protože slova díků potěší, ale skutky, jak známo, o malounko víc, uskutečnilo se pro koledníky a pomocníky divadelní představení v kině Svět a hodinový pobyt na hranické plovárně 4 února Kdo nemohl přijít 4 února, může si to vynahradit 25 února 2012 od 800 do 900 Za Charitu Hranice, středisko Lipník n B, Eliška Radostová, koordinátorka sbírky Ve středisku Lipník nad Bečvou koledovalo 62 skupinek, které do zapečetěných pokladniček vybraly Kč CO PŘIVEZL VLÁČEK Lipenské Pendolino pobylo u jesliček až do Hromnic Co přivezlo do Betléma? Byly to pěkné dárečky dětí balené každodenní snahou něco pěkného a dobrého vykonat Od škrábání brambor přes úklid, nákupy atd SOŠKA MALÉHO JEŽÍŠKA Z BETLÉMA Ráda si hraju se svými panenkami Zařizuju jim pokojíčky v jejich domečku Převlékám je do nových šatiček a oblečků, které mi maminka kupuje nebo babička uplete Mám z nich radost Každý rok se velice těším na chvíle, kdy před Vánocemi připravujeme náš rodinný betlém Darovala nám ho babička Ráda vzpomíná, jak u nich doma stával na kosně, to je komoda Jak se lidé z celé vesnice na něj chodili podívat a zpívali koledy Betlém má mnoho dřevěných postaviček Každou beru do ruky, dobře si ji prohlížím A už si je všechny pamatuju, všechny je znám Ale letos přišlo velké překvapení Můj bratr Kubík byl ve skutečném Betlémě Byl na místech, kde se malý Ježíš narodil Přiznám se, že trošku jsem mu záviděla Ale přivezl mi ten nejkrásnější dárek! Dřevěnou sošku malého Ježíška, přesně takovou (jen zmenšenou), jaká je v kostele v Betlémě nad místem, kde se narodil Ježíšek je nádherný Je úplně maličký a je zabalený jen do plenky Kubík tam nechal sošku Otcem Vojtěchem požehnat Vysvětlil mi, že tato soška není obyčejná panenka, jako jsou ty, se kterými si hraju Je to pravda Představuje toho, který se narodil jako malé děťátko pro všechny lidi Proto mu i já otvírám své srdce a zvu ho Přijď ke mně, Pane Ježíši! Jsi pro mne tím největším darem POSTNÍ ALMUŽNA Sára Aseemová Od Popeleční středy do Květné neděle můžeme stejně jako loni střádat do postních kasiček pro pomoc potřebným Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních, kteří jsou v nouzi DĚKANÁTNÍ TURNAJ VE FLORBALE Ve Slavíči v Sokolovně se v sobotu 28 ledna 2012 sešli ministranti děkanátu k florbalovému utkání Naši ministranti Jenda Trpák a Ondra Vlček se zařadili do smíšených družstev a snažili se seč mohli hájit čest sportovního ducha lipenské farnosti jo FARNÍ LISTY 1/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ 222 středa Popeleční středa Přísný půst Postní almužna (možnost vyzvednutí postních kasiček v kostele) 252 sobota Setkání seniorů na faře v Lipníku ve 14 hodin 262 neděle 1 neděle postní 23 pátek První pátek v měsíci R 1282 zemřela sv Anežka Česká 730 let 33 sobota zájezd na výstavu o sv Anežce v Anežském klášteře v Praze 43 neděle 2 neděle postní 113 neděle 3 neděle postní 183 neděle 4 neděle postní - zvaná "Laetare" 193 pondělí Slavnost sv Josefa Adorační den kostel sv Jakuba 253 neděle 5 neděle postní, Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti Začátek letního času 263 pondělí Slavnost Zvěstování Páně 313 sobota Setkání seniorů na faře v Lipníku v 15 hodin 14 neděle Květná neděle, svěcení ratolestí V kostele možnost odevzdání postních kasiček LITURGICKÉ POSTOJE Aktivní účast při liturgii vyžaduje, abychom své vnitřní smýšlení projevili úkony, gesty, postoji těla (stání, klečení, sedění, úklony hlavou, tělem) KLEČENÍ Je výrazem pokání, pokory, lítosti, individuální modlitby Je rovněž výrazem klanění ve mši na Hod Boží vánoční a o slavnosti Zvěstování Páně, kdy slova Kréda Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem říkáme vkleče Připomínáme si ústřední tajemství křesťanské víry: Bůh se stal člověkem O dalších nedělích a slavnostech si toto tajemství připomínáme úklonou DOPLŇTE TAJENKU Boha uctívej se čistým, chval se veselým, odprošuj se pokorným 1 3 řádek - Božské ctnosti 4 řádek Hromnička je 5 řádek Rozjímavá modlitba o utrpení Pána Ježíše při cestě na Kalvárii se nazývá křížová 6 řádek Místo, od kterého se čtou v kostele čtení, přednáší se homilie, přímluvy, se nazývá FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese wwwfarnostlipnikcz Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST sro Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na 6 FARNÍ LISTY 1/2012

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Vánek - VELIKONOCE 2010

Vánek - VELIKONOCE 2010 Vánek - VELIKONOCE 2010 Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu a právě ona je velikou a jedinečnou příležitostí k uvědomění si toho, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Pro mě konkrétně, pro každého člověka!

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Miroslav Doležel pastorační asistent OCH Blansko

Miroslav Doležel pastorační asistent OCH Blansko únor - březen 2009 číslo 1 Vážení zaměstnanci, držíte v rukou první číslo dvouměsíčníku LISTY. Cílem tohoto periodika je přinášet informace, které se týkají Vaší práce a hlavně chceme zdůraznit duchovní

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Fiat prázdninový 2015

Fiat prázdninový 2015 Fiat prázdninový 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Papež František: Spásu si nelze koupit, ani zasloužit, je zadarmo. Milí přátelé, začínají dovolené, čas odpočinku a možná i

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ!

6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! 6. a 9. Boží přikázání: Nesesmilníš! Nepožádáš manželky svého bližního! BOJUJ A ZVÍTĚZÍŠ! Podívej se, kdybych se tě tak najednou zeptal: Když dovede někdo vykonat něco opravdu těžkého, dovedou to mnozí

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015 DÁRCE PRAVDY MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.82/velikonoce 2015 Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit různé

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více