V Lipníku n. Bečvou 19. února 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Lipníku n. Bečvou 19. února 2012"

Transkript

1 V Lipníku n Bečvou 19 února 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou JEDNEJME PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ A DĚLEJME SKUTKY LÁSKY K BLIŽNÍMU Pouštěmi zloby a bezcestím sobectví jde úzká cesta Po ní šel Kristus a otevřel bránu do jiného království, do království pravdy a života, svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a míru Tuto cestu dobře znáš, je lemována dobrem Je úzká, strmá, ale dobře prošlapaná Šli po ní všichni, kteří krmili lačné, oblékali nahé, ujímali se sirotků a vdov, povzbuzovali malomyslné, neopustili pronásledované, hájili pravdu Stoupej po ní i ty ke slavnosti všeobecného shledání Jdi a již neodbočuj! (PPiťha, Kříž Kristův) Milí farníci, liturgický rok je jako život sám Období radosti střídá čas vážnosti a soustředění Ostatně už kniha Kazatel to říká jasně: Je čas plakat a čas se smát; čas naříkat a čas tančit (Kaz 3,4) Po nedávno skončené vánoční radosti máme před sebou dobu postní Není a nemá to být doba smutná, ale vážná Ten, který přišel z lásky k nám a narodil se v Betlémě pro nás, trpí a dává svůj život, abychom my mohli žít Při pohledu na kříž bychom měli zvážnět, protože to jsou i moje hříchy, kvůli kterým Ježíš trpí Z tohoto poznání potom vyplyne má ochota činit pokání Projevem pokání je půst, almužna a modlitba Půst není jen pouhé omezení příjmu potravy Půst je vnějším znamením vnitřní dispozice srdce Je znamením, že žijeme z Božího slova Kdo se nechce sytit Božím slovem, nepostí se opravdově Postem pracujeme na zadostiučinění za své hříchy Sv Jan Zlatoústý říká: Nepostíme se kvůli vzkříšení ani kvůli kříži, ale kvůli svým hříchům, vždyť se přibližujeme ke svatým tajemstvím Půst je také znamením, že se zříkáme hříchu Zde bych chtěl zase připomenout slova sv Augustina: Skutečně veliký půst, který se týká všech lidí, je zřeknout se všech nepravostí a nezřízených žádostí světa To je dokonalý půst Almužna je ovocem postu Jestliže se opravdu zříkám hříchu, přibližuji se k Bohu milosrdnému, a proto bych se mu také měl víc podobat Se sv Tomášem se dotýkám Ježíšových ran, nesmím ale zavírat oči před ranami a bolestmi svých bližních Modlitba má také původ v postu, prožívaném ve světle Božího slova Rodí se jen tam, kde člověk vytrvale naslouchá Božímu slovu V době postní se rodiny mají častěji shromažďovat kolem Písma svatého Četba evangelia ale přinese užitek pouze tehdy, budeme-li číst text ne jako nějaký profesor literatury, ale jako zamilovaná dívka, která za čtenými písmeny a slovy slyší tlukot srdce svého milého Teprve pak z našeho srdce vytryskne spontánní modlitba jako odpověď na Boží lásku Spíš než s velkými předsevzetími vstupme v pokoře do svaté doby postní Ať náš osobní půst, almužna a modlitba není jen jakousi nepříjemnou povinností, ale projevem našeho upřímného pokání P Martin FARNÍ LISTY 1/2012 1

2 PŘÍPRAVA NA CYRILOMETODĚJSKÉ VÝROČÍ V ROCE 2013 SVATÝ METODĚJ se narodil v Soluni kolem roku 815 Životopis výslovně uvádí, že byl mohutné a vznosné postavy, takže veškeré jeho obrazy, jak je známe, neodchylují se od té pravdy, že šlo o impozantní patriarchální zjev v době jeho mužnosti a stáří Byl pokorný i vladařsky rozhodný Na Květnou neděli roku 885 byl ještě účasten obřadů, ale uprostřed Svatého týdne ve středu 6 dubna zemřel Dílo soluňských bratří je nezměrné Slovanstvo se stalo křesťanským a kulturním Slovanstvem především díky Konstantinovi, Morava se stala Moravou díky Metodějovi Svatí Cyril a Metoděj stále více inspirují celek církve, jako by měli v sobě cosi přímo vrostlého do zřídla, z něhož církev vyrůstá a žije Mají v sobě cosi vskutku apoštolského, jako by patřili k oněm dvanácti sloupům přímých Kristových žáků (P Piťha Svatí Cyril a Metoděj) ROK BIŘMOVÁNÍ Druhý rok přípravy na jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje je věnován biřmování Biřmování stejně jako křest, jehož je naplněním se uděluje pouze jedenkrát Vtiskuje totiž do duše nezrušitelné duchovní znamení, charakter, ten pak je znamením toho, že Ježíš Kristus vtiskl křesťanovi pečeť svého Ducha a přitom ho oděl mocí shůry, aby byl jeho svědkem (KKC) Otec arcibiskup Jan v pastýřském listu k Roku biřmování nám mimo jiné píše: Každý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manželství nebo být kmotrem, má být biřmovaný Proto vyzývám všechny dospělé věřící, kteří nejsou biřmovaní, aby se přihlásili k přípravě na přijetí této svátosti Starým a nemocným i v domovech důchodců mohou po krátké přípravě udělit biřmování kněží třeba společně s pomazáním nemocných Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědni za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha Svatého a o slavnosti prožijeme obnovu této svátosti Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se před pár lety společně připravovali Vzpomeňme na kmotřence a především se za ně letos často modleme VÍM, ŽE SE BUDEŠ ZA MĚ MODLIT Terezka se připravovala na biřmování Přišel čas oslovit toho, koho si zvolila jako pomocníka na další cestě: Maruško, prosím Tě, buď mi kmotrou při biřmování, obrátila se na svou starší kamarádku ve farnosti Maruška se zaradovala a zároveň zalekla, kmotrovství není jen slavnostní den, ale především doprovázení, odpovědnost, dobrý příklad, a tak se zeptala: Zvážilas to dobře? Jak střelná modlitba zněla jasná odpověď: Vím, že se budeš za mě modlit Deset roků dává oběma tato důvěra plody radosti na cestě víry Bohu díky! LVT Vzpomeňme na své kmotry a kmotřence, podělme se s ostatními o vzájemné doprovázení ve Farních listech Děkujeme za všechny dosavadní i budoucí příspěvky! VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ V letech probíhalo Desetiletí duchovní obrody národa Každý rok měl svého patrona, byli to: sv Anežka Česká, sv Jan Nepomuk Neumann, sv Norbert, sv Zdislava, sv Ludmila, sv Jan Nepomucký, sv Václav, sv Prokop, sv Cyril a Metoděj, sv Vojtěch Před dvaceti lety byla patronkou roku 1992, věnovaného výchově a vzdělání, sv Ludmila Když se ohlédneme, jak se v naší zemi za tu dobu rozvinulo křesťanské školství, které u nás čtyřicet let vůbec nebylo, spatříme velkou zahradu škol mateřských, základních, středních, vysokých Buďme Pánu Bohu vděčni za ten veliký dar a vyprošujme u svaté Ludmily i nadále pomoc při výchově a vzdělávání Sv Ludmila je časově první světicí české země, příslušnicí první křesťanské generace naší země, symbolizuje mezi českými patrony obrácení od pohanství ke světlu evangelia Stojí za zamyšlení, že v Lipníku, ve městě s takovou tradicí církevního školství (bratrského, piaristického), zatím křesťanská škola nevykvetla Zvláště prosím rodiče, aby mysleli na víru svých dětí, které dali pokřtít Při křtu slíbili, že je vychovají ve víře v Pána Ježíše, že je naučí milovat Boha a bližního K tomu patří nejen přihlásit děti do náboženství, vést je k modlitbě a pravidelné účasti aspoň na nedělní bohoslužbě, ale také je naučit žít jako Boží přátelé Vím, že náboženská výchova dětí není v dnešním prostředí lehká Velmi důležitým předpokladem úspěšné výchovy je především Váš příklad křesťanského života Abych Vám usnadnil náročnou výchovu, nabízím Vašim dětem církevní školy, informujte se, prosím, o možnostech studia pro Vaše děti na církevních školách Z Pastýřského listu arcibiskupa Jana DĚTSKÝ KARNEVAL se uskuteční 19 února v Pivovarském šenku v Jezerské ulici Bude mu předcházet společný oběd rodin NA JEŽÍŠE NE! Naši tři dospívající ministranti si v době, kdy byli ještě docela malí, hrávali příběhy ze života Pána Ježíše Jeden čas to bylo Ukřižování Dva starší svého o půl druhého roku mladšího kamaráda určili do role Ježíše Jeho osud byl jasný (pokračování na str5) 2 FARNÍ LISTY 1/2012

3 Výkaz o hospodaření farností za rok 2011 Lipník n Bečvou Nájemné 7200,00 Bohoslužebné výdaje 1650,00 Prodej majetku 0,00 Režijní výdaje 24230,00 Sbírky ,00 Opravy památek 0,00 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 Opravy ostatní 0,00 Dary fyz a práv osob ,00 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 31000,00 Úroky z vedení běžného účtu 63,01 Dary a charit výdaje 1120,00 Příspěvek z diecéze 0,00 Zálohová daň z příjmu 0,00 Příspěvek obecní, okresní a státní ,00 Daň z příjmu práv osob, z nemovitostí 1488,00 Náhrady škod 0,00 Nákup dlouhodobého majetku 0,00 Ostatní příjmy 8700,00 Ostatní výdaje 135,00 P ř í j m y celkem ,01 V ý d a j e celkem 59623,00 Výdaje (včdaní) 0,00 Rozdíl příjmů a výdajů 69486,60 Mzdy a ostatní srážky 0,00 Zůstatek k : Daň z příjmu zam 0,00 Pokladna 8912,00 Sociální a zdrpojištění zam 0,00 Běžný účet 53224,72 Bohoslužebné výdaje 20073,00 C e l k e m : 62136,72 Režijní výdaje ,47 Týn n Bečvou Opravy památek ,96 Nájemné 1018,00 Opravy ostatní 1602,00 Prodej majetku 72800,00 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi ,00 Sbírky 87109,00 Dary a charit výdaje 11627,00 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 Zálohová daň z příjmu 0,00 Dary fyz a práv osob 24000,00 Daň z příjmu práv osob, z nemovitostí 398,00 Úroky z vedení běžného účtu 19,85 Nákup dlouhodobého majetku 0,00 Příspěvek z diecéze 0,00 Ostatní výdaje 45665,00 Příspěvek obecní, okresní a státní 0,00 V ý d a j e celkem ,43 Náhrady škod 0,00 Rozdíl příjmů a výdajů ,42 Ostatní příjmy 0,00 Zůstatek k : P ř í j m y celkem ,85 Pokladna 51062,00 Výdaje (včdaní) 0,00 Běžný účet ,46 Mzdy a ostatní srážky 0,00 C e l k e m : ,46 Daň z příjmu zam 0,00 Hlinsko Sociální a zdrpojištění zam 0,00 Nájemné 2143,00 Bohoslužebné výdaje 2850,00 Prodej majetku 0,00 Režijní výdaje 17972,00 Sbírky ,00 Opravy památek 0,00 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 Opravy ostatní 0,00 Dary fyz a práv osob 0,00 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 11900,00 Úroky z vedení běžného účtu 15,60 Dary a charit výdaje 1019,00 Příspěvek z diecéze 0,00 Zálohová daň z příjmu 0,00 Příspěvek obecní, okresní a státní 0,00 Daň z příjmu práv osob, z nemovitostí 2217,00 Náhrady škod 0,00 Nákup dlouhodobého majetku 0,00 Ostatní příjmy 0,00 Ostatní výdaje 135 P ř í j m y celkem ,60 V ý d a j e celkem 36093,00 Výdaje (včdaní) 0,00 Rozdíl příjmů a výdajů ,85 Mzdy a ostatní srážky 0,00 Zůstatek k : Daň z příjmu zam 0,00 Pokladna 7016,00 Sociální a zdrpojištění zam 0,00 Běžný účet ,37 FARNÍ LISTY 1/2012 C e l k e m : ,37 3

4 V BETLÉMĚ V Lukášově evangeliu čteme: Také Josef se odebral z galilejského města vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova (Lk 2,4) Možná si ani neuvědomujeme, jak často se ve vánočních koledách zpívá o cestě do Betléma: Já bych rád k Betlému, Z Betléma se ozývá, Půjdem spolu do Betléma Také já, společně s jinými poutníky, jsem se vydal na cestu Ježíšovou zemí, na cestu po Ježíšových stopách Chci vám nyní přiblížit místa, která jsou spojena s Ježíšovým narozením První cesta nás zavedla na Pole pastýřů Tvořily je skalní jeskyňky pastýřů Podle tradice zde pásli ovce pastýři, když se jim ukázali andělé Vyzvali je, aby šli uctít nově narozené Dítě Areál Pole pastýřů je rozsáhlý Slavili jsme zde VÁNOČNÍ MŠI SVATOU pod širým nebem S výhledem na krajinu, která se stala dějištěm této mimořádné události Dalším místem naší cesty byla Jeskyně pastýřů (tzv Grotta) Je upravena jako bohoslužebný prostor, který spravují bratři františkáni Cesta pokračovala do Kaple andělů, zvané Gloria in excelsis Deo Kaple zvenku připomíná stan beduínů Je dílem významného architekta Antonia Barluzziho z roku 1950 Tento je známý návrhy mnoha kostelů ve Svaté zemi Zklamáním pro nás bylo, že jsme nemohli vstoupit dovnitř kaple Srdce Betléma je bazilika Narození Páně Stojí na náměstí Jesliček Celá stavba připomíná spíš pevnost než chrám Přesto má své vnitřní kouzlo a tajemství Nejprve bych zmínil něco málo z historie chrámu Na místě Ježíšova narození, které bylo podle svědectví palestinského biskupa v Césarei uctíváno, postavil římský císař Hadrián v r 135 záměrně pohanský chrám Tím bylo toto místo zachráněno Svatá Helena se postarala o nápravu Její syn císař Konstantin dal roku 326 nad jeskyní vystavět první baziliku Narození O dvě stě let později ji zničili Samaritáni Nová bazilika byla postavena v roce 530 Základním půdorysem kříže se dochovala až do současnosti Na počátku 7 století dobyli Svatou zemi Peršané a zbořili tam téměř všechny kostely Baziliku Narození Páně vynechali jen díky velkému obrazu tří králů, kteří byli oblečeni do perského oděvu V době křižáckých výprav ve 12 století nastal čas rozkvětu Bazilika byla vyzdobena mnoha malbami a mozaikami v byzantském stylu Konaly se zde korunovace jeruzalémských králů Chrám přečkal šest zemětřesení, proto jsou některá okna zazděná, jiná zmenšená Františkánům patřil chrám od 14 století Do baziliky Narození Páně se vstupuje dveřmi pokory Je to vchod s výškou dveří pouhých 140 cm Důvodem bylo, aby se do chrámu vstupovalo pěšky, aby sem nevjížděli vojáci na koních anebo muslimové na fragmenty mozaiky z doby svaté Heleny Pětilodní baziliku tvoří čtyřicet monolitických sloupů, pocházejících ze zdejších kamenolomů Sloupy jsou zdobeny obrazy svatých V prostorách mezi okny jsou sochy postav andělů Jejich tváře jsou obráceny čelem k Jeskyni Narození a jejich ruce ukazují směr k místu narození, jakoby oznamovaly radostnou zvěst Tím směrem stojí mohutný ikonostas z roku 1942 A právě pod ním se nachází Jeskyně Narození K místu narození se vstupuje po jednom Každý poutník si musí sám vystát dlouhou řadu, aby sám naplno prožil krátkou chvíli, kdy se může dotknout místa, kde se spojilo nebe se zemí Opatrně jsem sestupoval dolů po schodech, sešlapaných nohama nespočtu poutníků přede mnou Na první pohled se mi nezdálo, že jsem v jeskyni Poklekl jsem u oltáře Narození Toto místo je označeno stříbrnou hvězdou se čtrnácti cípy Symbolizují počty předků od Abraháma až po krále Davida podle rodokmenu Ježíše Krista U hvězdy stojí nápis: Zde se Panně Marii narodil Ježíš Kristus Nad hvězdou hoří lampy Je jich patnáct Od nich se zapaluje tzv Betlémské světlo, které k nám i letos přivezli skauti Je to mimořádná pocta být na místě, kde se uskutečnil Boží krok k člověku Neměl jsem mnoho času k meditaci, neboť další poutníci čekali Přesto i tato nepatrná chvilička byla velmi intenzívní Koneckonců v klanění jsem mohl pokračovat u malého oltáře Tří králů Na tomto místě podle tradice stály jesličky, když se mudrcové přišli poklonit novorozenému králi Jesličky našla svatá Helena Do Říma je odvezli křižáci spolu s ostatky svatého Jeronýma Baziliku Narození Páně navštívili také významní papežové Pavel VI v roce 1964, blahoslavený Jan Pavel II v roce 2000 i jeho nástupce Benedikt XVI v roce 2009 BETLÉM Z původně malé judské vesničky Efrata je dnes nejlépe zachované místo, které silně přitahuje pozornost celého světa A to právě proto, neboť se zde před dvěma tisíci lety narodil Spasitel světa Betlém byl známý už v době starozákonní Ráchel, Jakubova manželka, zde při porodu svého nejmladšího syna Benjamina zemřela a byla také pochována Žila tu i Rút se svou tchýní Noemi Narodil se zde i pastevec David, za kterým přišel prorok Samuel, aby ho pomazal na židovského krále Prorok Micheáš píše: A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti Betlém, hebrejsky Beit Lechem, byl nazýván Domem masa nebo také Domem chleba, jak nás poučil slovenský průvodce P Viliem Název vznikl hlavně proto, že to byla poslední zastávka pro karavany, které nastupovaly cesty pouští Zde si doplnily zásoby vody a jídla na dlouhou cestu Betlém, postavený na kopcích v Judské poušti, je dnes autonomním palestinským územím Je to druhé největší palestinské město a žije v něm asi třetina křesťanů Zbytek tvoří muslimové Betlém je od výhradně židovského Jeruzaléma oddělen (v příštím čísle checkpointem (tj kontrolním bodem), pokračování) Farních listů kde izraelští vojáci kontrolují vstup do svatého města Jeruzalém -jas- Betlém byl při naší pouti několik dnů základním centrem Místem, kde jsme přespávali Odtud jsme pak vyjížděli do dalších posvátných zákoutí velbloudech Na podlaze jsou 4 FARNÍ LISTY 1/2012

5 Křižování nějaký čas trpělivě nesl, ještě mu nebyly tři roky, a starší ctil a poslouchal Až jednou! Když se otevřely dveře a s příchozím kamarádem se naplnila herní sestava, tento nejmladší s křikem Na Ježíše ne! prchal do úkrytu záhybů máminých sukní hl - SEMAFORKY OM Bože, dej, ať využiju tento čas pro tebe a ať mám čas pro sebe Můj čas je Božím časem Radost a modlitba patří k sobě Člověk se potřebuje modlit, aby zůstal duševně zdravý Spravedlivá duše trpí, ale nenechá se zlomit Ježíš Kristus je naděje, která je teď mezi námi Vděčnost proměňuje život člověka Pokorný člověk jedná se všemi lidmi uctivě Uvědomit si Boží přítomnost i to je dobrá modlitba TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vážení přátelé, skončil další ročník charitní Tříkrálové sbírky a my bychom rádi vyjádřili svou vděčnost jménem těch, kterým bude letos z výtěžku poskytnuta pomoc Děkujeme Vám, kdo jste v zimě i dešti obcházeli domy a prokázali dostatek odvahy snášet mráz i zabouchnuté dveře Děkujeme těm z Vás, kteří jste své dveře nezavřeli, naopak nás přivítali s úsměvem a podarovali bonbony Děkujeme všem, kdo jste nám původně zabouchnout před nosem chtěli, ale přemohlo Vás slušné vychování Kdoví, jak bychom se zachovali, kdybychom na sbírku pohlíželi jako nezúčastněné osoby Děkujeme, že jste vstřícně pečetili pokladničky mimo úřední hodiny, věnovali svůj volný čas organizaci skupinek, vyráběli královská roucha a psali si úkoly po večerech A protože slova díků potěší, ale skutky, jak známo, o malounko víc, uskutečnilo se pro koledníky a pomocníky divadelní představení v kině Svět a hodinový pobyt na hranické plovárně 4 února Kdo nemohl přijít 4 února, může si to vynahradit 25 února 2012 od 800 do 900 Za Charitu Hranice, středisko Lipník n B, Eliška Radostová, koordinátorka sbírky Ve středisku Lipník nad Bečvou koledovalo 62 skupinek, které do zapečetěných pokladniček vybraly Kč CO PŘIVEZL VLÁČEK Lipenské Pendolino pobylo u jesliček až do Hromnic Co přivezlo do Betléma? Byly to pěkné dárečky dětí balené každodenní snahou něco pěkného a dobrého vykonat Od škrábání brambor přes úklid, nákupy atd SOŠKA MALÉHO JEŽÍŠKA Z BETLÉMA Ráda si hraju se svými panenkami Zařizuju jim pokojíčky v jejich domečku Převlékám je do nových šatiček a oblečků, které mi maminka kupuje nebo babička uplete Mám z nich radost Každý rok se velice těším na chvíle, kdy před Vánocemi připravujeme náš rodinný betlém Darovala nám ho babička Ráda vzpomíná, jak u nich doma stával na kosně, to je komoda Jak se lidé z celé vesnice na něj chodili podívat a zpívali koledy Betlém má mnoho dřevěných postaviček Každou beru do ruky, dobře si ji prohlížím A už si je všechny pamatuju, všechny je znám Ale letos přišlo velké překvapení Můj bratr Kubík byl ve skutečném Betlémě Byl na místech, kde se malý Ježíš narodil Přiznám se, že trošku jsem mu záviděla Ale přivezl mi ten nejkrásnější dárek! Dřevěnou sošku malého Ježíška, přesně takovou (jen zmenšenou), jaká je v kostele v Betlémě nad místem, kde se narodil Ježíšek je nádherný Je úplně maličký a je zabalený jen do plenky Kubík tam nechal sošku Otcem Vojtěchem požehnat Vysvětlil mi, že tato soška není obyčejná panenka, jako jsou ty, se kterými si hraju Je to pravda Představuje toho, který se narodil jako malé děťátko pro všechny lidi Proto mu i já otvírám své srdce a zvu ho Přijď ke mně, Pane Ježíši! Jsi pro mne tím největším darem POSTNÍ ALMUŽNA Sára Aseemová Od Popeleční středy do Květné neděle můžeme stejně jako loni střádat do postních kasiček pro pomoc potřebným Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních, kteří jsou v nouzi DĚKANÁTNÍ TURNAJ VE FLORBALE Ve Slavíči v Sokolovně se v sobotu 28 ledna 2012 sešli ministranti děkanátu k florbalovému utkání Naši ministranti Jenda Trpák a Ondra Vlček se zařadili do smíšených družstev a snažili se seč mohli hájit čest sportovního ducha lipenské farnosti jo FARNÍ LISTY 1/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ 222 středa Popeleční středa Přísný půst Postní almužna (možnost vyzvednutí postních kasiček v kostele) 252 sobota Setkání seniorů na faře v Lipníku ve 14 hodin 262 neděle 1 neděle postní 23 pátek První pátek v měsíci R 1282 zemřela sv Anežka Česká 730 let 33 sobota zájezd na výstavu o sv Anežce v Anežském klášteře v Praze 43 neděle 2 neděle postní 113 neděle 3 neděle postní 183 neděle 4 neděle postní - zvaná "Laetare" 193 pondělí Slavnost sv Josefa Adorační den kostel sv Jakuba 253 neděle 5 neděle postní, Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti Začátek letního času 263 pondělí Slavnost Zvěstování Páně 313 sobota Setkání seniorů na faře v Lipníku v 15 hodin 14 neděle Květná neděle, svěcení ratolestí V kostele možnost odevzdání postních kasiček LITURGICKÉ POSTOJE Aktivní účast při liturgii vyžaduje, abychom své vnitřní smýšlení projevili úkony, gesty, postoji těla (stání, klečení, sedění, úklony hlavou, tělem) KLEČENÍ Je výrazem pokání, pokory, lítosti, individuální modlitby Je rovněž výrazem klanění ve mši na Hod Boží vánoční a o slavnosti Zvěstování Páně, kdy slova Kréda Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem říkáme vkleče Připomínáme si ústřední tajemství křesťanské víry: Bůh se stal člověkem O dalších nedělích a slavnostech si toto tajemství připomínáme úklonou DOPLŇTE TAJENKU Boha uctívej se čistým, chval se veselým, odprošuj se pokorným 1 3 řádek - Božské ctnosti 4 řádek Hromnička je 5 řádek Rozjímavá modlitba o utrpení Pána Ježíše při cestě na Kalvárii se nazývá křížová 6 řádek Místo, od kterého se čtou v kostele čtení, přednáší se homilie, přímluvy, se nazývá FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese wwwfarnostlipnikcz Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST sro Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na 6 FARNÍ LISTY 1/2012

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

MATRIKY VYPRAVUJÍ. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Tobias Jan Kuklínek z Prace Eliška Kateřina Vránová z Podolí

MATRIKY VYPRAVUJÍ. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Tobias Jan Kuklínek z Prace Eliška Kateřina Vránová z Podolí Ročník XXV, číslo 4 Vyšlo 15.12.2013 PŘÍBĚH ZROZENÍ Tak, jako velká část lidí v době předvánoční a adventní přemýšlí o vhodném dárku, kterým by potěšili své nejbližší, tak jsem s touto myšlenkou navštívil

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 1, ročník XXIV Neděle 17. února 2013 Z obsahu čísla Výsledky Tříkrálové sbírky Zážitky koledníků Zastavení křížové cesty Uzavření církevního

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

VĚSTNÍK 6/2006. společenství křes anů v Praze 4 - Lhotce

VĚSTNÍK 6/2006. společenství křes anů v Praze 4 - Lhotce VĚSTNÍK Mše svatá v jeskyni na Poli pastýřů (k článkům o letošním listopadovém poutním zájezdu naší farnosti do Izraele Půjdem spolu do Betléma na str. 5 9 a Ve Svaté zemi se cítím jako doma na straně

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Vlachovo Březí Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Viditelná příroda

Více

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra. Henry David Thoreau Úvodní slovo O čem jiném, milí farníci, může být úvodník tohoto

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže ŽABOKUK Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže 4/2011 Obsah Zamyšlení...3 4 Vánoce, Nový rok, kalendárium...6 9 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti...10

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více