Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb"

Transkript

1 Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvá et, udržovat a prohlubovat d ru v práci zam stnanc. elem tohoto kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zam stnance ve vztahu k uživatel m a spolupracovník m. Každý zam stnanec je povinen dodržovat práva uživatel : Uživatelé služeb mají tato práva: 1. právo na samostatnost a nezávislý zp sob života, právo na za len ní se do spole enského života 2. uživatelé mají právo na právní jistotu proti jakékoliv form zneužití jejich práv 3. právo na prostor, aby si mohli uv domit smysl života, právo na sebed ru právo na zázemí, pot eba prosp šnosti, užite nosti 4. právo na možnost rozvíjení se v oblasti, která je zajímá 5. právo na soukromí prostor na osobní v ci, p edávání dopis a balí, možnost návšt v; právo na soukromí v oblasti hygieny 6. právo na svobodu pohybu, trávení volného asu, sportovní aktivity, právo na kontakt se spole ností, ú ady 7. posilovat sebev domí uživatele, že není zcela závislý a odkázaný na pomoc druhých 8. podporovat snahu uživatele dokázat n co nového 9. právo na individuální p ístup 10. celkov respektovat osobnost uživatele, být oslovován jménem, dosp lým vykat 11. pot eba jistoty a bezpe í - astý kontakt s rodinou, blízkou osobou 12. k estetické pot eb p izp sobit prost edí, kde se uživatel pohybuje co nejvíce se iblížit k domácímu prost edí 13. právo na komunikaci - sdílet starosti a trápení empatie, aktivní naslouchání, projev pochopení a porozum ní 14. respektovat individuální pot eby uživatel, v etn psychologické pé e, zamezit ne innosti, podporovat sebeobsluhu 15. právo na ochranu p ed hrá stvím, p ijímáním alkoholu, drog 16. právo na podporu a respekt p i ešení problém v partnerských a sexuálních vztazích 17. právo na v asnou diagnostiku a další zavád ní alternativní pé e 18. právo na podání stížnosti a její vy ízení v termínu, v etn možnosti podání odvolání

2 lánek 1 Zákonnost 1) Zam stnanec plní jemu sv ené úkoly v souladu se zákony a ostatními právními p edpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je eská republika vázána. 2) P i pln ní úkol jedná zam stnanec pouze v rozsahu jemu sv ené funkce a v souladu s jejím ú elem. lánek 2 Rozhodování 1) V mezích zákona zam stnanec vždy volí nejvhodn jší ešení s ohledem na uživatele sociálních služeb; dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. 2) P i volb nejvhodn jšího postupu zam stnanec respektuje právní p edpisy, sm rnice a vnit ní p edpisy za ízení a pokyny nad ízených vydané v souladu s tímto kodexem. lánek 3 Profesionalita 1) Zam stnanci budou respektovat všechna práva uživatel, musí spl ovat všechny podmínky bezúhonnosti pro výkon svého povolání; pracovník vykonává svou práci na odpovídající odborné úrovni, kterou si prohlubuje pr žným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozum ní a ochoty a bez jakýchkoli p edsudk, v souladu se zásadou rovných p íležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou p íslušnost nebo jiné charakteristiky; nep ipouští diskriminaci i obt žování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobn zodpov dný. 2) Zam stnanec jedná korektn s ostatními zam stnanci i s dalšími zam stnanci spolupracujících organizací, respektuje znalosti a zkušenosti svých koleg i jiných odborník a ú inn je využívá i pro sv j odborný r st. lánek 4 Nestrannost 1) Zam stnanec dbá na to, aby jeho jednání bylo objektivní, nestranné a p ijaté ešení bylo vždy v souladu se zájmem uživatele. P i rozhodování nesmí zam stnanec preferovat osobní i skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními i negativními vztahy ke konkrétním osobám.

3 2) Zam stnanec se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit d ru v nestrannost jeho rozhodování; veškerá hodnocení provádí profesionáln, objektivn, bez emocí a bez sledování osobního prosp chu. lánek 5 asnost a efektivita 1) Zam stnanec vy izuje pracovní záležitosti zodpov dn, bez zbyte ných pr tah, nejpozd ji ve lh tách stanovených právními p edpisy i vnit ními p edpisy. 2) P i pln ní jemu sv ených úkol postupuje zam stnanec tak, aby organizaci nevznikaly zbyte né náklady. lánek 6 St et zájm 1) Zam stnanci musí pod ídit sv j zájem zájmu uživatel. 2) Zam stnanec svým jednáním p edchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému st etu svého soukromého zájmu a zastávaného funk ního za azení. 3) Zam stnanec se vyhýbá innostem, které se neslu ují s ádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezují; pokud si zam stnanec není jistý, zda jde o úkony slu itelné s jeho funk ním za azením, projedná záležitost se svým nad ízeným. lánek 7 Korupce 1) Zam stnanec nesmí p i výkonu své funkce a v souvislosti s rozhodováním p ijímat ani vyžadovat dary i jiná zvýhodn ní pro sebe nebo n koho jiného, pop ípad jakýmkoli jiným zp sobem p ipustit ovlivn ní pln ní jemu sv ených úkol, objektivního hodnocení v ci a nestranného rozhodování. 2) Zam stnanec se vyvaruje vztah vzájemné závislosti a nepat ného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost. 3) Jakékoli korup ní jednání nebo podez ení na takové jednání, o kterém se zam stnanec dozv l hodnov rným zp sobem, je povinen oznámit svému nad ízenému nebo orgánu innému v trestním ízení, v souladu s vnit ními p edpisy. Dále je zam stnanec povinen bezodkladn oznámit nabídnutí i získání neoprávn né výhody. 4) Ve všech p ípadech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zam stnanec postupuje v souladu s tímto lánkem, informuje zam stnanec svého nad ízeného a postupuje dle jeho pokyn.

4 lánek 8 Nakládání se sv enými prost edky Zam stnanec vynakládá, v souladu s právními p edpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximáln efektivní a ekonomické spravování a využívání finan ních zdroj a za ízení, které mu byly sv eny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S t mito sv enými prost edky nakládá efektivn a hospodárn. lánek 9 Ml enlivost 1) Zam stnanci musí respektovat utajení každé informace d rné povahy. 2) Zam stnanec zachovává ml enlivost o skute nostech, které se dozv l v souvislosti s pln ním úkol, jež by mohly poškodit nebo ohrozit innost zam stnavatele; povinnost ml enlivosti se nevztahuje na skute nosti, které zakládají podez ení na korup ní jednání nebo na skute nosti, které zakládají podez ení, že je porušován zákon nebo dochází k obt žování uživatele i zam stnance na pracovišti. 3) Zam stnance je povinen zachovat ml enlivost o skute nostech, které se dozv l p i výkonu práce, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními p edpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními p edpisy zprošt n. lánek 10 Informování ve ejnosti Každý zam stnanec poskytuje p i pln ní svých úkol pravdivé a úplné informace v souladu s právními p edpisy. Informace o innosti organizace, pln ní její funkce, jakož i další informace ur ené ve ejnosti, sd luje zam stnanec, který je k tomu ur en. lánek 11 Reprezentace 1) Zam stnanec jedná s každým ohledupln, zp sobem p im eným jeho sociálním schopnostem a komunika ním pot ebám, a respektuje jeho individualitu. 2) Zam stnanec svým jednáním a vystupováním podporuje d ryhodnost poskytovatele sociálních služeb. lánek 12 Uplatnitelnost a vymahatelnost Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zam stnanc uvedené v zákoníku práce a pracovním ádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního ádu se všemi z toho vyplývajícími d sledky.

5 lánek 13 Záv re ná ustanovení 1) Zam stnanec dodržuje stanovené etické zásady, aktivn podporuje etické jednání a podílí se na vytvá ení etického prost edí. Uv domuje si, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na zam stnavatele jako celek, a proto jde ostatním p íkladem. 2) Poukáže-li zam stnanec v dobré ví e na posléze prokázané i neprokázané neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní d sledky v pracovn právních vztazích. 3) Respektování zásad etiky je v cí profesionální cti zam stnance. Bez jejich dodržování a dodržování kodexu nelze dostát profesionální povinnosti zam stnance. Etický kodex vychází z t chto dokument a byl schválen pracovníky a uživateli organizace: - íkaz ministra. 18/2012 ze dne Listina základních práv a svobod - Práva pacienta (text Amerického svazu ob anských svobod) - Práva pacienta v R - Charta práv d tí v nemocnici - Charta práv t lesn postižených osob - Deklarace práv duševn postižených lidí - Úmluva o právech dít te - Všeobecná deklarace lidských práv - Sociální charta - Sv tová deklarace o p ežití, ochran a rozvoji d tí Ve Zb chu dne PaedDr. Petr Štainigl editel organizace

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Kvali a iv a v a av a a l a Praha 2008 r r a h 2008 ISBN 978-80-86878-65-2 OBSAH 1 Úvod...9 2 Základní principy...13 3 Strategické priority...21 4 Aktivní stárnutí...21

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2007 Částka 46 5. října 2007 Cena 96, Kč OBSAH Úvod............................................................. 2686 I. Registrace Přehled zrušených registrací

Více