Výňatek týkající se EPR ze zákoníku práce Přístup k nadnárodním informacím a projednání 25d Společná ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výňatek týkající se EPR ze zákoníku práce Přístup k nadnárodním informacím a projednání 25d Společná ustanovení"

Transkript

1 Výňatek týkající se EPR ze zákoníku práce Přístup k nadnárodním informacím a projednání 25d Společná ustanovení (1) Právo zaměstnanců zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství na nadnárodní informace a projednání se uskutečňuje prostřednictvím ujednaného postupu pro nadnárodní informace a projednání, nebo prostřednictvím evropské rady zaměstnanců. Evropská rada zaměstnanců se ustavuje na základě ujednání vyjednávacího výboru s ústředím, nebo podle 25j. Zaměstnavatel s působností na území Evropských společenství je povinen vytvořit na svůj náklad podmínky pro ustavení a řádnou činnost vyjednávacího výboru, evropské rady zaměstnanců nebo jiný ujednaný postup pro nadnárodní informace a projednání, zejména hradit náklady na organizování schůzí, tlumočení, cestovné a ubytování členů související s jejich řádnou činností a náklady na jednoho odborníka, pokud není s ústředím dohodnuta úhrada dalších nákladů. (2) Povinnost poskytovat nadnárodní informace a projednání se vztahuje a)na zaměstnavatele a skupiny zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství se sídlem v České republice, b)na organizační jednotky zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství se sídlem v České republice, 30b) c)na reprezentanty zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství podle odstavce 7, kteří mají sídlo v České republice. (3) Členským státem se pro účely tohoto zákoníku rozumí členské státy Evropských společenství. (4) Zaměstnavatelem s působností na území Evropských společenství se pro účely tohoto zákoníku rozumí zaměstnavatel, který má alespoň 1000 zaměstnanců v členských státech a alespoň ve dvou členských státech po 150 zaměstnancích. (5) Skupinou zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství se pro účely tohoto zákoníku rozumí více zaměstnavatelů spojených jedním řídícím zaměstnavatelem, která splňuje tyto požadavky: a)alespoň 1000 zaměstnanců ve všech členských státech, a b)alespoň dva zaměstnavatelé mají sídlo ve dvou různých členských státech, a c)alespoň dva zaměstnavatelé ve dvou různých členských státech zaměstnávají alespoň 150 zaměstnanců. (6) Řídícím zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákoníku rozumí zaměstnavatel, který může přímo nebo nepřímo řídit jiného nebo jiné zaměstnavatele skupiny zaměstnavatelů (řízený zaměstnavatel). Za řídícího se považuje zaměstnavatel, který ve vztahu k jinému zaměstnavateli skupiny zaměstnavatelů přímo nebo nepřímo a)může jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu tohoto zaměstnavatele, nebo b)kontroluje většinu hlasů akcionářů tohoto zaměstnavatele, nebo c)vlastní většinu základního jmění tohoto zaměstnavatele, pokud se neprokáže, že jiný zaměstnavatel ve skupině zaměstnavatelů má vliv silnější. Jestliže ve skupině zaměstnavatelů existuje více zaměstnavatelů, kteří splňují tyto 1

2 požadavky, řídící zaměstnavatel se určí podle těchto požadavků v pořadí uvedeném ve větě druhé. Pro tento účel práva řídícího zaměstnavatele týkající se hlasování a jmenování zahrnují též práva jakýchkoli řízených zaměstnavatelů a práva všech osob nebo orgánů, které jednají jménem řídícího zaměstnavatele nebo řízeného zaměstnavatele. Za řídícího zaměstnavatele se však nepovažuje zaměstnavatel ve vztahu k jinému zaměstnavateli, v němž má účast podle článku 3 odst. 5 písm. a) nebo c) nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. prosince 1989 o kontrole slučování podniků. (7) Ústředím se pro účely tohoto zákoníku rozumí zaměstnavatel s působností na území Evropských společenství a řídící zaměstnavatel ve skupině zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství. Nemá-li ústředí sídlo v členském státu, považuje se pro účely tohoto zákoníku za ústředí reprezentant jmenovaný ústředím. Není-li tento reprezentant jmenován, považuje se za ústředí zaměstnavatel s největším počtem zaměstnanců v členských státech. (8) Informace a projednání se týkají jen zaměstnavatelů se sídlem v členském státu, pokud není ujednán širší rozsah. (9) Počet zaměstnanců se pro tyto účely stanoví jako průměrný počet zaměstnanců během předchozích dvou let ode dne podání žádosti nebo zahájení jednání ústředím podle 25e odst. 2. Ústředí je povinno zaměstnancům nebo jejich zástupcům poskytnout informace o celkovém počtu zaměstnanců a jejich složení pro účely zjištění, zda je možno ustavit evropskou radu zaměstnanců, nebo jiný postup pro nadnárodní informace a projednání. Zaměstnanci nebo jejich zástupci mohou požádat o tyto informace svého zaměstnavatele, který je povinen je získat od ústředí. (10) Pro členy vyjednávacího výboru, evropské rady zaměstnanců nebo představitele zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu, jakož i pro zaměstnavatele platí 25c odst b ) 21 obchodního zákoníku. Ustanovení 25d je souhrnným úvodním ustanovením skupiny paragrafů upravujících problematiku přístupu k nadnárodním informacím a projednání, jimiž novela začlenila do zákoníku práce právní úpravu směřující k převzetí obsahu směrnice Rady č. 94/45/EC o zřízení evropské podnikové rady nebo procedury v podnicích s působností v rozsahu společenství a ve sdruženích podniků s působností v rozsahu společenství pro účely informování zaměstnanců a konzultování s nimi, pro které se v praxi často používá označení "nadnárodní společnosti". Tato úprava nabude účinnosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Směrnice vychází z poznání, že fungování vnitřního trhu vede k procesu koncentrace podniků, nadnárodních fúzí, akvizicí, společného podnikání a v důsledku toho k mezinárodnímu charakteru podniků. Mají-li se ekonomické aktivity rozvíjet harmonicky, musí podniky a sdružení podniků působících ve dvou nebo více členských státech informovat a radit se se zástupci těch svých zaměstnanců, kterých se týká jejich rozhodování. Aby se zajistilo, že zaměstnanci podniků nebo sdružení podniků působících ve dvou nebo více členských státech budou řádně informováni a konzultováni, považuje směrnice za nutné zřídit Evropské podnikové rady (novela zákoníku práce pro ně používá označení "evropské rady zaměstnanců") nebo vytvořit jiné procedury pro nadnárodní informování zaměstnanců a konzultace s nimi. Mechanizmy pro informování a konzultace zaměstnanců v uvedených podnicích či sdruženích podniků musí zahrnout organizaci jako celek a případně všechny podniky sdružení (novela pro ně používá označení "skupiny zaměstnavatelů" viz odst. 5 ) se sídlem v členských státech, bez ohledu na to, zda zaměstnavatel nebo řídící zaměstnavatel (viz odst. 6 ) takové skupiny zaměstnavatelů má své ústředí (viz odst. 7 ) uvnitř nebo vně území členských států. V souladu se zásadou autonomie stran je věcí zaměstnanců a zaměstnavatele nebo řídícího zaměstnavatele 2

3 skupiny zaměstnavatelů stanovit vzájemnou dohodou povahu složení, funkci, způsob práce, procedury a finanční zdroje Evropských podnikových rad a jiných informačních a konzultačních procedur. Projednání ve smyslu směrnice ES znamená, že vedení podniku musí naslouchat názorům evropské podnikové rady, směrnice v této souvislosti vyzývá k "výměně názorů" a k "zavedení dialogu" mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelem. Na druhé straně je však třeba vidět, že na rozdíl od některých podnikových rad, které již v zemích Evropských společenství působí delší dobu, směrnice ES nezakládá žádné formy zapojení či účasti zástupců zaměstnanců v rozhodování podniku. Tato koncepce je novelou v našem zákoníku práce zachována. Informací se podle směrnice ES rozumí, že vedení podává zprávy o současné situaci podniku a o jeho předpokládaném budoucím vývoji, a že je zavázáno tyto informace podat, s výjimkou případu, kdy by rozvoji podniku hrozila vážná škoda. Informace rovněž zahrnuje v kontextu této směrnice také výměnu informací mezi samotnými představiteli zaměstnanců a mezi nimi a zaměstnanci a zakazuje informace podané výslovně jako důvěrné poskytnout třetím stranám. Úprava práva zaměstnanců zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství na nadnárodní informace a projednání, vložená novelou do zákoníku práce, je v kontextu evropského práva širší (toto právo se podle odstavce 1 uplatňuje vůči všem zaměstnavatelům s působností na území Evropských společenství srov. odst. 4), než úprava povinnosti zaměstnavatelské strany poskytovat nadnárodní informace a projednání, která se vztahuje jen na zaměstnavatele a skupiny zaměstnavatelů (jejich organizační jednotky či reprezentanty) s působností na území Evropských společenství se sídlem v České republice. V odstavci 8 je pak výslovně stanoveno, že (nadnárodní) informace a projednání se týkají jen zaměstnavatelů se sídlem v členském státu, avšak zákon dává možnost ujednat i širší rozsah, tj., že se informace a projednání týkají i zaměstnavatelů se sídlem v jiných zemích. Novela zákoníku práce počítá v 25d odst. l s ustavením evropské rady zaměstnanců ujednáním mezi ústředím a vyjednávacím výborem jednajícím za zaměstnance, ustaveným podle 25e, kdy je příslušná procedura vzniku završena písemným ujednáním stran o evropské radě zaměstnanců ( 25h ), a dále s ustavením evropské rady zaměstnanců podle zákona v případech a postupem stanovenými v 25j, kdy se ujednání o ustavení evropské rady zaměstnanců podle 25h nepodařilo dosáhnout. Subjektem, který musí učinit všechna nezbytná opatření a poskytnout potřebné fondy k vyjednávání, je ústředí. Pokud sídlí ústředí mimo Evropská společenství, je podle směrnice ES odpovědný za přijetí nezbytných opatření jeho zástupce v Evropských společenstvích, a pokud takový zástupce není, pak zaměstnavatel (řídící zaměstnavatel) s největším počtem zaměstnanců v jednom členském státě. Proto se také může stát, že se rámcové podmínky pro ustavení evropských rad zaměstnanců (evropských podnikových rad) v jednotlivých členských státech budou lišit minimální normy stanovené směrnicí ES však musí být ve všech národních opatřeních zahrnuty. Tak je tomu i v případě české národní úpravy založené novelou zákoníku práce. Definice pojmů zaměstnavatele s působností na území Evropských společenství a skupiny zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství, uvedené v odstavcích 4 a 5, odpovídají obdobným definicím obsaženým v článku 2 odst. 1 písm. a) a c) shora uvedené směrnice ES. Definice řídícího zaměstnavatele uvedená v odstavci 6 byla převzata z článku 3 této směrnice. Důležité je ustanovení odstavce 10, podle něhož jsou členové vyjednávacího výboru, evropské rady zaměstnanců nebo představitelé zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu na základě odkazu na 25c odst. 3, obdobně jako zástupci zaměstnanců, povinni vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a o obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem. Samozřejmě, aniž je to výslovně stanoveno, se počítá s tím, že členové evropské rady zaměstnanců, kteří jsou současně členy odborů, budou zastupovat zájmy všech zaměstnanců bez ohledu na jejich vlastní odborové členství. 3

4 25e Vyjednávací výbor (1) Vyjednávací výbor se ustavuje, aby za zaměstnance vyjednával s ústředím o uzavření ujednání o ustavení evropské rady zaměstnanců nebo jiného postupu pro nadnárodní informace a projednání. (2) Jednání o ustavení vyjednávacího výboru zahájí ústředí z vlastní iniciativy nebo na písemnou žádost alespoň 100 zaměstnanců alespoň dvou zaměstnavatelů nejméně ve dvou různých členských státech nebo na písemnou žádost jejich zástupců. (3) Vyjednávací výbor je složen nejméně ze tří a nejvíce ze 17 členů. Členy vyjednávacího výboru jsou zaměstnanci zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů působící na území Evropských společenství. Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství sídlo, jsou zastoupeni jedním členem. Další člen je vyslán za zaměstnance zaměstnavatele z území každého členského státu, kde je alespoň 25 % zaměstnanců, další dva členové za zaměstnance zaměstnavatele z území každého členského státu, kde je alespoň 50% zaměstnanců, a tři další zástupci za zaměstnance zaměstnavatele z území každého státu, kde je alespoň 75% všech zaměstnanců. (4) Členy vyjednávacího výboru za zaměstnance v České republice jmenují ze zaměstnanců zaměstnavatele zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nejsou-li ustaveni nebo nepůsobí-li u některého zaměstnavatele zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci tohoto zaměstnavatele zvolit představitele, který se za ně účastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastupovaných zaměstnanců. (5) Ústředí svolá zakládající schůzi vyjednávacího výboru bez zbytečného odkladu po tom, kdy je mu doručena informace o jmenování členů vyjednávacího výboru. Na zakládající schůzi si vyjednávací výbor zvolí předsedu. Před každým jednáním s ústředím má vyjednávací výbor právo sejít se na odděleném zasedání. Jestliže je to nezbytně třeba, může si k jednání přizvat odborníky. (6) Není-li dále stanoveno jinak, výbor přijímá usnesení většinou hlasů všech svých členů. (7) Jednání mezi ústředím a vyjednávacím výborem, evropskou radou zaměstnanců a orgánem zabezpečujícím jiný postup pro nadnárodní informace a projednání musí být vedeno se snahou o spolupráci. (8) Místa a data společných jednání jsou předmětem ujednání mezi vyjednávacím výborem a ústředím. Náklady na činnost vyjednávacího výboru hradí zaměstnavatel. Vyjednávání v nadnárodních podnicích působících v členských státech Evropských společenství v záležitostech přístupu k nadnárodním informacím a projednávání začíná v praxi členských států zpravidla z iniciativy zaměstnavatele (jeho vedení) nebo jeho zaměstnanců. Pro vyjednávání za zaměstnance novela zakotvuje v souladu se směrnicí ES zvláštní negociační orgán, pro který zavádí název "vyjednávací výbor". Ten bude složen ze zaměstnanců zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů působících na území Evropských společenství jmenovaných zástupci (představiteli) zaměstnanců na společném zasedání (viz odstavce 3 a 4 ). Jeho úkolem je pouze vyjednávání s ústředím o ustavení evropské rady zaměstnanců nebo jiného postupu pro nadnárodní informace a projednání (viz 25i ), úspěšné ukončení takového jednání uzavřením písemného ujednání o evropské radě zaměstnanců podle 25h či neúspěšné ukončení těchto jednání přijetím usnesení o skončení vyjednávání podle 25f. Jiné úkoly, zejména úkoly příslušející evropské radě zaměstnanců či zástupcům zaměstnanců, jimž zaměstnavatel poskytuje informace a uskutečňuje projednání na základě písemného ujednání podle 25i, vyjednávacímu výboru nepříslušejí, a zaměstnavatel není rovněž oprávněn vyjednávacímu výboru tyto informace předávat a uskutečňovat s ním projednání. 4

5 K zahájení jednání o ustavení vyjednávacího výboru z iniciativy na straně zaměstnanců vyžaduje novela v odstavci 2 písemnou žádost tam stanoveného počtu zaměstnanců, zatímco iniciativu ze strany vedení písemným podnětem nepodmiňuje. Zakládající schůzi vyjednávacího výboru svolává ústředí, které se však na jeho vlastní činnosti nepodílí plní pouze organizační funkci spojenou s ustavením vyjednávacího výboru a hradí náklady pojené s jeho činností (tj. dopravu, ubytování, překlady). Po ustavení vyjednávacího výboru, který může ke své činnosti přizvat i experty (jestliže je to nutné), probíhá vlastní jednání mezi ústředím a tímto výborem, pro které zákon požaduje, aby bylo vedeno snahou o spolupráci. Tento požadavek, formulovaný v odstavci 7, je zde poněkud nesystematicky vztažen i na jednání ústředí s evropskou radou zaměstnanců a orgánem zabezpečujícím jiný postup pro nadnárodní informace a projednání, kde je samozřejmě věcně rovněž plně opodstatněný. Ustanovení 25e neupravuje ukončení činnosti vyjednávacího výboru, ale z jeho poslání je zřejmé, že jeho činnost skončí zejména pokud dojde k ustavení evropské rady zaměstnanců. Místo, četnost a trvání jednání vyjednávacího výboru a také přizvaní experti mohou představovat z hlediska zaměstnavatele nemalé finanční náklady, které mohou členské státy omezit stanovením určitých pravidel, např. o úhradě jednoho experta na jednoho zaměstnavatele (viz 25d odst. 1 ). 25f Usnesení o skončení vyjednávání Vyjednávací výbor se může usnést nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů, že vyjednávání nebude zahájeno nebo že zahájené jednání bude ukončeno. O tom sepíše záznam, který podepíší všichni členové vyjednávacího výboru. Stejnopis záznamu zašle výbor ústředí, které o této skutečnosti informuje zaměstnavatele a zaměstnance nebo jejich zástupce. Nová žádost podle 25e odst. 2 může být podána nejdříve za dva roky po tomto usnesení, pokud ústředí a vyjednávací výbor neujednají kratší dobu. Skutečnost, že byl ustaven vyjednávací výbor neznamená, že jsou členové tohoto výboru zavázáni zahájit, popřípadě ukončit vyjednávání s ústředím. Směrnice ES i novela zákoníku práce vycházejí z principu autonomie obou partnerů podnikového dialogu na nadnárodní úrovni, kteří přijímají nezávisle svá rozhodnutí týkající se "podnikového dialogu", včetně rozhodnutí jednání nezahájit, popřípadě již zahájené jednání ukončit. Ustanovení 25f upravuje pro takový případ příslušnou proceduru a stanoví dvouletou dobu pro případné podání nové písemné žádosti o ustavení vyjednávacího výboru. V případě, že došlo k ukončení jednání mezi vyjednávacím výborem a ústředím (a není dohodnut jiný postup pro nadnárodní informace a projednání viz 25g ), není ustavena evropská rada zaměstnanců a v platnost nevstupují ani podpůrné požadavky stanovené směrnicí ES. 25g (1) Ústředí a vyjednávací výbor si mohou ujednat, že ustaví evropskou radu zaměstnanců anebo si mohou ujednat jiný postup pro nadnárodní informace a projednání. Při tom nejsou vázány 25j až 25l. (2) Evropská rada zaměstnanců může být rozšířena o zástupce zaměstnanců zaměstnavatele ze států, které nejsou členy Evropských společenství, jestliže to ústředí a vyjednávací výbor ujednají. Ustanovení výslovně v odstavci 1 stanoví, že obě strany, ústředí a vyjednávací výbor, si mohou ujednat prakticky jakýkoliv postup pro nadnárodní informace a projednání, a že v tomto smyslu nejsou vázány ani úpravou obsaženou v 25j až 25l, která jim nabízí 5

6 podmínky, za nichž může být ustavena a fungovat evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona, popřípadě za nichž může fungovat evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním. Pokud se ústředí a vyjednávací výbor dohodnou na ustavení evropské rady zaměstnanců, zvolí pro její ustavení buď postup uvedený v 25h (ustavení ujednáním) nebo uvedený v 25j (ustavení podle zákona). Ustanovení odstavce 2 umožňující ujednat rozšíření evropské rady zaměstnanců o zástupce zaměstnanců zaměstnavatelů z nečlenských států Evropských společenství vyjadřuje zájem na rozvíjení výměny informací a projednání i na zaměstnavatele z jiných zemí, což se bude v praxi týkat zejména zaměstnavatelů z tzv. kandidátských zemí, které usilují o členství v Evropských společenstvích, a kde je tudíž rozvíjení podnikového dialogu z perspektivy zapojení do evropské integrace mimořádně užitečné. 25h Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním Ujednání o evropské radě zaměstnanců musí být písemné a musí obsahovat zejména: a)určení všech zaměstnavatelů, na které se vztahuje, b)způsob ustavení a složení evropské rady zaměstnanců, počet členů, náhradníků, délku funkčního období, c)místo, četnost a trvání jednání evropské rady zaměstnanců, d)úkoly, oprávnění a povinnosti evropské rady zaměstnanců, ústředí a zaměstnavatelů při výkonu práva zaměstnanců na informace a projednání, e)způsob svolávání schůzí, f)způsob financování nákladů na činnost evropské rady zaměstnanců, g)ustanovení o postupu při organizačních změnách, h)dobu účinnosti ujednání o evropské radě zaměstnanců a o možnosti změn ujednání, včetně přechodných ustanovení. Ustanovení 25h upravuje náležitosti ujednání mezi ústředím a vyjednávacím výborem o ustavení evropské rady zaměstnanců v souladu s článkem 6 odstavcem 2 směrnice ES, které je základním smluvním dokumentem upravujícím všechny zásadní otázky související se zřízením a činností evropské rady zaměstnanců. Výčet je demonstrativní, a obě strany proto mohou zahrnout do písemného ujednání jakékoliv další otázky, které považují za potřebné upravit. Písemné ujednání by mělo vybavit evropskou radu zaměstnanců jasnou a funkční strukturou, která by jí umožnila naplňovat její základní poslání při poskytování nadnárodních informací a projednání. Praxe v členských zemích Evropských společenství ukazuje, že někteří zaměstnavatelé se snaží vyjednat uzavření takové dohody, která je co nejblíže úrovni podpůrných požadavků stanovených v článku 7 a v příloze směrnice ES, které mají charakter minimálních pravidel nezbytných pro fungování evropských podnikových rad, např. sjednat konání zasedání rady např. pouze jednou za dva roky. Je třeba dodat, že pokud by vyjednávací výbor v rámci ujednání o evropské radě zaměstnanců takové pravidlo přijal, nic by nebránilo tomu, aby se stalo platnou součástí tohoto ujednání. V dosavadní praxi členských států se uplatňuje pravidlo, že jednou uzavřená dohoda je platná bez ohledu na to, zda splňuje nebo nesplňuje minimální podpůrné požadavky stanovené směrnicí ES. V ujednání by měly být mimo výčet uvedený v 25h z hlediska zájmů zaměstnanců velmi podrobně upraveny podmínky vzájemného styku evropské rady zaměstnanců a vedení zaměstnavatele. Směrnice ES v článku 2 podpůrných požadavků uvádí, že evropská podniková rada (evropská rada zaměstnanců) má právo se setkat s ústředím jednou za rok, aby na základě zprávy vypracované ústředím byla informována a konzultována o výsledcích 6

7 činnosti podniku nebo sdružení podniků (skupina zaměstnavatelů) s působností v rozsahu Evropských společenství a jejich vyhlídkách. Jednání se má týkat zejména struktury, ekonomické a finanční situace, pravděpodobného trendu zaměstnanosti, investic a podstatných změn týkajících se organizace, zavedení nových pracovních metod nebo výrobních procesů, přesunů výroby, fúzí, omezení činnosti nebo uzavření podniků, provozních jednotek nebo jejich důležitých částí, a hromadného uvolňování pro nadbytečnost. 25i Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání musí být písemné a musí obsahovat zejména a)předmět informací a projednání, především nadnárodního charakteru, které se týkají důležitých zájmů zaměstnanců, b)způsob a zajištění možnosti zástupců zaměstnanců společně projednat informace, které jim ústředí poskytne, c)způsob a zajištění projednávání s ústředím nebo s jiným příslušným stupněm řízení. Zástupci zaměstnanců se mohou rozhodnout neusilovat o zřízení Evropské rady zaměstnanců nebo zúčastněné strany se mohou rozhodnout, že se dohodnou na jiných procedurách pro nadnárodní informování zaměstnanců a konzultování s nimi (viz 25g ). Směrnice ES ani novela zákoníku práce nevyjasňují, jak se takový postup liší od Evropské rady zaměstnanců, ale z obou předpisů je patrné, že půjde o méně formalizovanou podobu podnikového dialogu. Zřejmý rozdíl spočívá v tom, že zástupci zaměstnanců (odbory, a pokud nepůsobí u zaměstnavatele odbory, pak rady zaměstnanců) mohou vystupovat v případě evropské rady zaměstnanců, pokud jde o nadnárodní informace a projednání pouze prostřednictvím této rady, zatímco pokud jde o ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání přímo. Směrnice v této souvislosti v článku 6 odstavci 3 pouze hovoří o tom, že ústředí a negociační orgán (vyjednávací výbor) mohou písemnou formou rozhodnout o zřízení jedné nebo více informačních a konzultačních procedur namísto evropské podnikové rady (evropské rady zaměstnanců). Oba předpisy, směrnice ES i novela zákoníku práce, počítají s písemnou dohodou stran, v níž požadují stanovit, jakým způsobem bude zástupcům zaměstnanců zajištěno, aby se setkali a projednali jim sdělené informace vztahující se k nadnárodním otázkám, které se významným způsobem týkají důležitých zájmů zaměstnanců. 25j Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona (1) Evropská rada zaměstnanců podle tohoto zákoníku se ustaví, jestliže a)to společně ujednají ústředí a vyjednávací výbor, nebo b)ústředí odmítá zahájit jednání do šesti měsíců od podání žádosti zaměstnanců podle 25e odst. 2 o ustavení evropské rady zaměstnanců nebo jiného postupu pro nadnárodní informace a projednání, nebo c)do tří let od podání žádosti podle 25e odst. 2 ústředí a vyjednávací výbor nedosáhly ujednání o postupu a vyjednávací výbor se neusnesl o skončení vyjednávání podle 25f. 7

8 (2) Evropskou radu zaměstnanců jmenují ze zaměstnanců zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nejsou-li ustaveni nebo nepůsobí-li u některého zaměstnavatele zástupci zaměstnanců, zvolí si zaměstnanci tohoto zaměstnavatele představitele, který se za ně účastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastupovaných zaměstnanců. (3) Evropská rada zaměstnanců má nejméně tři členy a nejvíce 30 členů. Zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu mají zastoupení jedním členem. Jestliže má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů méně než zaměstnanců v členských státech, pak zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 20 % zaměstnanců, budou zastoupeni dalším členem. Zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 30 % zaměstnanců, budou zastoupeni dalšími dvěma členy, kde je alespoň 40 % zaměstnanců, třemi dalšími členy, a kde je alespoň 50 % zaměstnanců, čtyřmi dalšími členy. Zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 60 % zaměstnanců, jsou zastoupeni pěti dalšími členy, kde je alespoň 70 % zaměstnanců, šesti dalšími členy, a kde je alespoň 80 % zaměstnanců, sedmi dalšími členy. (4) Jestliže má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství celkem alespoň zaměstnanců v členských státech, pak jsou zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 20 % zaměstnanců, zastoupeni dalším členem. Zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 30 % zaměstnanců, třemi dalšími členy, z členského státu, kde je alespoň 40 % zaměstnanců, pěti dalšími členy, z členského státu, kde je alespoň 50 % zaměstnanců, sedmi dalšími členy. Zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 60 % zaměstnanců, jsou zastoupeni devíti dalšími členy, z členského státu, kde je alespoň 70 % zaměstnanců, 11 dalšími členy a z členského státu, kde je alespoň 80 % zaměstnanců, 13 dalšími členy. (5) Členy evropské rady zaměstnanců v České republice jmenují ze zaměstnanců zaměstnavatele zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nejsou-li ustaveni nebo nepůsobí-li u některého zaměstnavatele zástupci zaměstnanců, zvolí si zaměstnanci představitele, který se za ně účastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastupovaných zaměstnanců. (6) Jména svých členů a jejich adresy do zaměstnání je evropská rada zaměstnanců povinna bez zbytečného odkladu oznámit ústředí, které tuto informaci předá zaměstnavatelům a zástupcům zaměstnanců, popřípadě zaměstnancům. (7) Funkční období evropské rady zaměstnanců trvá čtyři roky. Po uplynutí čtyř let od ustavující schůze hlasuje evropská rada zaměstnanců, zda bude s ústředím vyjednávat podle 25e, nebo zda se ustaví evropská rada zaměstnanců podle tohoto ustanovení. Rozhodnutí přijímá rada dvoutřetinovou většinou všech jmenovaných členů. Pro vyjednávání se použije obdobně 25e. (8) Nejméně jednou za kalendářní rok je ústředí povinno projednat s evropskou radou zaměstnanců zejména a)organizační uspořádání zaměstnavatele a jeho ekonomickou a finanční situaci, b)pravděpodobný vývoj činnosti, výroby, prodeje a zaměstnanosti, c)investice a podstatné změny organizace práce a technologie, d)převody zaměstnavatele nebo části jeho činnosti, jeho důvody, podstatné důsledky a opatření vůči zaměstnancům, e)hromadné propouštění, jeho důvody, počty, strukturu a podmínky pro určení zaměstnanců, s nimiž má být rozvázán pracovní poměr, a plnění, která mají zaměstnancům příslušet kromě plnění vyplývajících z právních předpisů. (9) Jestliže vzniknou výjimečné okolnosti, které mají podstatný vliv na zájmy zaměstnanců, je ústředí povinno bez zbytečného odkladu informovat evropskou radu zaměstnanců a na 8

9 její žádost s ní projednat potřebná opatření. Je-li ustaven výbor podle 25k odst. 2, může ústředí jednat s tímto výborem. Členům evropské rady zaměstnanců, kteří byli zvoleni nebo jmenováni za zaměstnavatele, kterého se mají opatření týkat, je však ústředí povinno umožnit účast na tomto projednání. Výjimečnými okolnostmi se rozumí zejména a)zrušení, zánik nebo převod zaměstnavatele nebo jeho části, b)hromadné propouštění. (10) Ústředí je povinno písemně informovat evropskou radu zaměstnanců a projednávat s ní záležitosti stanovené v odstavcích 8 a 9, jestliže se týkají alespoň dvou zaměstnavatelů se sídlem ve dvou různých členských státech; oprávnění evropské rady zaměstnanců se vztahují jen na záležitosti, které se týkají členských států. Novela v 25j podrobně upravuje problematiku vzniku Evropské rady zaměstnanců podle zákona (tj. nikoliv ujednáním viz 25h ) a tato pravidla umožňuje uplatnit i v případě, kdy tento způsob vzniku rady společně ujednají ústředí a vyjednávací výbor. Jde o uplatnění tzv. podpůrných požadavků, které směrnice ES upravuje rámcově ve svém článku 7 a podrobně pak v příloze, jejíž základní principy jsou do 25j zapracovány. Novela zákoníku práce realizuje v tomto ustanovení jednu ze základních zásad směrnice ES, která požaduje, aniž by byla dotčena možnost stran rozhodnout se jinak, zřízení Evropské rady zaměstnanců i při neexistenci dohody mezi stranami, a to tak, aby byla schopna splnit cíle stanovené směrnicí ve vztahu k zaměstnancům nadnárodních podniků, či jejich uskupení, především být informováni a projednávat aktivity zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů takovým způsobem, který jim umožní zhodnotit možný dopad na zájmy zaměstnanců alespoň ve dvou různých členských státech (viz odst. 1 písm. b) a c)). Tato úprava je na jedné straně důležitým nástrojem ochrany zájmů zaměstnanců, kteří mají jistotu, že pokud se s ústředím nedohodnou prostřednictvím svého vyjednávacího výboru, vznikne přesto evropská rada zaměstnanců, která bude vyhovovat minimálním požadavkům a na druhé straně nebere oběma stranám možnost ujednat jiné podmínky i pod úrovní minimálních požadavků, ať již v rámci ujednání o evropské radě zaměstnanců, či o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání, pokud jim takový výsledek vyjednávání bude vyhovovat. Náhradní řešení, které tento způsob ustavení evropské rady zaměstnanců představuje, počítá s tím, že ji jmenují zástupci zaměstnanců (tj. v souladu s novým zněním 18 odst. 1 odborový orgán nebo rada zaměstnanců) na společném zasedání, a pokud nejsou ustaveni nebo u některého zaměstnavatele nepůsobí, pak k tomu účelu zvolení představitelé zaměstnanců takového zaměstnavatele, který se za ně účastní společného zasedání. Pokud jde o číselné kvóty upravující počet členů evropské rady zaměstnanců v závislosti na počtu zaměstnanců zaměstnavatele z každého členského státu, popřípadě na celém území Evropských společenství uvedené v odstavcích 3 a 4, stanoví směrnice ES ve svém článku 2 odstavci 2, že se do nich zahrnují také zaměstnanci na částečný úvazek, zaměstnaní během předchozích dvou let a počítaní podle národních předpisů a praxe. Novela zákoníku práce vyřešila tuto otázku použitím pracovněprávního pojmu zaměstnanec, který zahrnuje všechny zaměstnance v pracovním poměru bez ohledu na rozsah jejich pracovního úvazku. Členy evropské rady v České republice jmenují ze zaměstnanců zaměstnavatele odbory, popřípadě, jestliže odborová organizace u zaměstnavatele nepůsobí, rada zaměstnanců. 25k (1) Ústředí je povinno bez zbytečného odkladu svolat zakládající schůzi evropské rady zaměstnanců. Na této schůzi si rada zvolí svého předsedu a jeho zástupce. (2) Předseda a za jeho nepřítomnosti jeho zástupce zastupuje evropskou radu zaměstnanců navenek a řídí její běžnou činnost. Jestliže to považuje za nutné, ustaví rada tříčlenný výbor, 9

10 který se skládá z předsedy a dvou dalších členů. Členové výboru musí být alespoň ze dvou členských států. Výbor řídí běžnou činnost. (3) Evropská rada zaměstnanců má právo se sejít bez přítomnosti příslušných vedoucích zaměstnanců k projednání informací, které jí předává ústředí. Datum a místo jednání je předmětem dohody s ústředím. Jednání evropské rady zaměstnanců je neveřejné. Evropská rada zaměstnanců si může přizvat odborníky, je-li to nezbytně nutné k plnění jejích úkolů. Může si též přizvat vedoucí zaměstnance k podání dodatečných informací a vysvětlení. (4) Není-li stanoveno jinak, evropská rada zaměstnanců může rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; rozhodnutí rady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady. (5) Evropská rada zaměstnanců si může stanovit jednací řád, který musí být písemný a musí být přijat většinou hlasů všech členů rady. Ustanovení upravuje procesní stránku činnosti evropské rady zaměstnanců, kterou může podrobněji rada upravit ve svém jednacím řádu. Zákon rozlišuje zastupování evropské rady zaměstnanců navenek, které přísluší jejímu předsedovi a v jeho nepřítomnosti místopředsedovi zvoleným na ustavujícím zasedání svolaném ústředím a běžnou činnost evropské rady zaměstnanců, kterou řídí postupně buď individuálně její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a pokud rada zřídila tříčlenný výbor (jehož členem musí být vždy předseda, spolu s dalšími dvěma členy, z nichž jeden může být místopředseda rady), řídí běžnou činnost evropské rady zaměstnanců tento kolektivní orgán. Ten však nemá ze zákona oprávnění zastupovat radu navenek. Běžnou činností se přitom rozumí hlavní činnost, pro kterou byla evropská rada zaměstnanců zřízena, tj. přijímání informací od zaměstnavatele (informace předává ústředí), jejich projednávání s vedením i se zaměstnanci, které rada zastupuje a rozhodování o otázkách s tím souvisejících. Proto, aby evropská rada zaměstnanců mohla rozhodovat, vyžaduje zákon, aby na jejím jednání byla přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pokud jde o přijímání rozhodnutí, zákon rozlišuje prostou většinu (nadpoloviční většina hlasů přítomných členů rady) a kvalifikovanou většinu hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí evropské rady zaměstnanců (většina hlasů všech členů rady, tj. i se započtením na jednání nepřítomných členů). Novela požaduje kvalifikovanou většinu hlasů evropské podnikové rady pouze pro přijetí jejího jednacího řádu a pro případ, kdy po uplynutí čtyř let od ustavující schůze hlasuje evropská rada zaměstnanců, zda bude s ústředím vyjednávat podle 25e, nebo zda se ustaví evropská rada zaměstnanců podle zákona ( 25j ), ale je nesporné, že v jednacím řádu může být použití kvalifikované většiny hlasů pro přijímání rozhodnutí rady rozšířeno, a to i s použitím jiného parametru, na další případy rozhodování evropské rady zaměstnanců. Důležitá je úprava vztahů mezi evropskou radou zaměstnanců a vedením zaměstnavatele, obsažená v odstavci 3, která navazuje na povinnost zaměstnavatele poskytovat nadnárodní informace a projednání, stanovenou v 25d odst. 2 zákoníku práce. Ustanovení odstavce 3 upravuje právo evropské rady zaměstnanců přizvat si na jednání, které je neveřejné, vedoucí zaměstnance k podání dodatečných informací a vysvětlení, avšak nestanoví pro tyto zaměstnance výslovně povinnost se na toto jednání dostavit a potřebná vysvětlení poskytnout. Tu bude nutno dovodit z již citovaného 25d odst. 2 a měla by být i obsahem písemného ujednání o evropské radě zaměstnanců podle 25h. Podstatné je, že zákon radě přiznává právo se sejít k projednání předaných informací bez přítomnosti příslušných vedoucích zaměstnanců, aby byla zajištěna nezávislost vytváření jejího stanoviska i přijímání rozhodnutí. V rozsahu, který bude nepochybně zapotřebí, s ohledem na náklady s tím spojené (cestovné, ubytování, tlumočení), podrobněji upravit v ujednání o evropské radě zaměstnanců (srov. 25d odst. 1 ), může rada na své jednání přizvat odborníky, je-li to nutné k plnění jejích úkolů. 10

SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16.

SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16. SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16. prosince 2008) SMĚRNICE 94/45 ZÁKONNÁ USTANOVENÍ KOMENTÁŘ ČLÁNEK 1 1. Cílem této

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1 Článek 2 Cíl 1. Tato směrnice upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských akciových společností (Societas Europaea, dále jen SE ), uvedených v nařízení (ES) č. 2157/2001. 2. K tomuto

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců SMĚRNICE RADY 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více