Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 www.restek.com"

Transkript

1 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku / 1,3-Butadiene Standard 1.2. Použití látky nebo přípravku Pro použití v laboratořích 1.3. Identifikace společnosti nebo podniku Restek Corporation 110 Benner Circle Bellefonte, Pa USA Telefonní číslo pro naléhavé situace (CHEMTREC) (Outside the US) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi klasifikován v souladu s (ES) č.1272/2008 Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1B Karcinogenita kategorie 1A Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) - jednorázová expozice kategorie 1 Hořlavé kapaliny kategorie 2 Akutní toxicita - Inhalace prachu/mlhy, kategorie 3 Akutní toxicita - Inhalace par kategorie 3 Akutní toxicita - kožní, kategorie 3 Akutní toxicita - orálně, kategorie 3 Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES symboly nebezpečnosti: R-véty: S-véty: R11-Vysoce hořlavý R46 - Může vyvolat poškození dědičných vlastností R45 - Může vyvolat rakovinu R23/24/25-Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití R39/23/24/25 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití S36: Používejte vhodný ochranný oděv S37: Používejte vhodné ochranné rukavice S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny / 1,3-Butadiene Standard Stránka 1 z 7

2 S22: Nevdechujte prach 2.2. Údaje na štítku GHS Symboly nebezpečí Signání slovo Rizikove vety Bezpečnostni oznamení nebezpečí H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H301 + H311 + H331 - Toxický při požití, kontaktu s kůží nebo inhalací. H331 Toxický při vdechování. H340 Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. H350 Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. H370 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte nevýbušné elektrické / ventilační a osvětlovací zařízení. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Umyjte si ruce a pokožku důkladně po manipulaci. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky Další nebezpečí P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P307+P311 PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 Specifická léčba viz bod 4. P322 Zvláštní opatření viz bod 4. P330 Vypláchněte ústa. P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P370+P378 V případě požáru: Použít hasicí prostředky v kapitole 5 k zániku. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu. ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 3.2. směsi % číslo CAS (EC) No 1272/ /45/EC / 1,3-Butadiene Standard Stránka 2 z 7

3 methanol Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 1; H370 1,3-butadiene Carc. 1B; H350 Press. Gas (*); H280 Flam. Gas 1; H220 Muta. 1B; H340 F T R11 R23/24/25 R23/25 R39/23/24/25 F+ T R12 R45 Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci Při vdechnutí Při zasažení očí: Při styku s kůží Při požití Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc Vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte hlavu tak, aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává. Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Příznaky viz sekce Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Žádné další informace o první pomoci nejsou k dispozici. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1. Vhodna hasiva Použijte alkoholu odolnou pěnu, oxid uhličitý, nebo suché chemické hasicí prostředky. Voda může být neúčinná, ale vodní sprej může být použit k uhašení požáru, pokud se přežene přes spodní část plamenů. Voda může absorbovat teplo a zamezit poškození materiálu požárem Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Zvláštní nebezpečí Nebezpečné produkty hoření Páry mohou být zapáleny jiskrami, plameny nebo jinými zdroji vznícení, pokud je materiál nad teplotou bodu vzplanutí, která vedla k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout. oxid uhličitý, oxid uhelnatý 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu. Hořlavá/é složka/(y) tohoto materiálu může/mohou být lehčí než voda a hořet, zatímco plavou na povrchu. ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Expozice rozlitého materiálu může být značně dráždivá nebo toxická. Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole VIII tohoto bezpečnostního listu. Osobní ochranné pomůcky musí být hodnoceny na základě informací uvedených v tomto listu a na zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně, rozlití materiálu, množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a odborné znalosti zaměstnanců v oblasti reakcí na únik. Nikdy nepřekračujte jakékoliv limity expozice na pracovišti / 1,3-Butadiene Standard Stránka 3 z 7

4 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno. Používejte úplné osobní ochranné pracovní prostředky v návaznosti na doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným absorbujícím materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a uchovávejte v uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu Odkaz na jiné oddíly Viz sekce 13 k dispozici informace ODDÍL 7.Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Toxický nebo silně dráždivý materiál. Vyhněte se kontaktu a zabráňte vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte nástroje v nejiskřivém a nevýbušném provedení Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte na chladném a suchém větraném místě. Izolujtet od neslučitelných materiálů a podmínek. Udržujte kontejner(y) uzavřen(y). Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení Specifické použití Pro použití v laboratořích ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. kontrolní parametry Czech: EINEC, ES OEL-TWA Expozicni limity methanol mg/m3 TWA 1,3-butadiene mg/m3 TWA 8.2. Omezování expozice Technická opatření Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana kůže Rukavice Při manipulaci nebo tepelném zpracování se doporučuje místní odsávání, aby se zabránilo tvorbě nadměrného množství par Ochrana dýchacích cest může být vyžadována pro zabránění přeexponování při manipulaci s tímto výrobkem. Hlavní způsob ochrany je obecná či lokální ventilace. Používejte respirátor pokud není k dispozici větrání nebo pokud není dostatečné k odstranění příznaků. Pokud je překročena limitní hodnota expozice nebo pokud se u personálu projeví příznaky nadměrné expozice inhalací, jak je vysvětleno v části III, poskytněte ochranu dýchacích orgánů. Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné brýle s boční ochranou. Nenoste kontaktní čočky. Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně. Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím a při odchodu z práce. Údaje nejsou k dispozici ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství pri 20 C kapalina Barva Zápach mírný Hodnota ph No data available Viskozita pri 20 C Rozpustnost ve vodě Střední, 50 až 99% Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Rychlost odpařování Nestanoveno Těkavé látky, % hmot Organické těkavé látky 0 Hustota páry pri 20 C 1.10 Bod varu C 65 Bod tání C / 1,3-Butadiene Standard Stránka 4 z 7

5 Měrná hmotnost 0,800 Hustota pri 20 C 6,676 Bod vzplanutí C 11 Teplota samovznícení C 464 Teplota rozkladu C horní mez (% obj.) výbušnosti 36.0 dolní mez (% obj.) výbušnosti další informace ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek Možnost nebezpečných reakcí silná oxidační činidla Podmínky, kterým je třeba zabránit Neslučitelné materiály silná oxidační činidla Nebezpečné produkty rozkladu oxid uhličitý oxid uhelnatý ODDÍL 11: Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Možné nesprávné použití látky/přípravku: Cílové orgány potenciálně ovlivněné expozicí: Chemické interakce, které mohou vést ke změně toxicity: Při nadýchání, styku s kůží, zasažení očí, požití oči, centrální nervovy systém, kůže, Gastrointestinální trakt, Dýchací ústrojí nejsou známy Bezprostřední (akutní) účinky na zdraví podle způsobu expozice: Podráždění při nadýchání: Může způsobit střední podráždění dýchacích cest, závratě, slabost, únavu, nevolnost a bolesti hlavy. Toxicita při nadýchání: Zdraví škodlivý! Může způsobit systémové poškození (viz cílové orgány)metanol může způsobit útlum centrálního nervového systému a dlouhodobé vystavení může způsobit poškození zrakového nervu, které vede k poškození zraku či slepotě. Při styku s kůží: Může způsobit mírné podráždění kůže, odmaštění a zánět kůže. Není pravděpodobné, že způsobí trvalé poškození. Při zasažení očí: Může způsobit mírné podráždění, slzení a zarudnutí, ale není pravděpodobné, že by trvale poškozoval oční tkáň. Podráždění při požití: Dráždí ústa, hrdlo a žaludek. Může způsobit bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem.vysoce toxické a může být smrtelné při požití. Toxicita při požití: Toxický při požití. Může způsobit selhání cílového orgánu a / nebo smrt.může být smrtelný při požití. Dlouhodobé (chronické) účinky na zdraví: Karcinogenita: Toxicita pro reprodukci: Vdechnutí: Při styku s kůží: Požití: Obsahuje pravděpodobný nebo známý karcinogen u člověka. Obsahuje nebezpečne latky pro lidskou reprodukci a vývoj. Při dlouhodobé a / nebo opakované expozici může způsobit mírné podráždění dýchacích cest, závratě, slabost, únavu, nevolnost a bolesti hlavy.zdraví škodlivý! Může způsobit systémové poškození při dlouhodobé a / nebo opakované expozici (viz cílové orgány) Na základě dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu může způsobit mírné podráždění kůže, odmaštění a zánět kůže. Není pravděpodobné, že způsobí trvalé poškození. Toxický při požití. Může způsobit selhání cílového orgánu a / nebo smrt. číslo CAS LD50/LC50 Methanol ORAL LD50 krysa 5628 mg/kg INHALATION LC50-4H krysa 83 MG/L / 1,3-Butadiene Standard Stránka 5 z 7

6 1,3-Butadiene Toxikologické údaje: NIOSH: LD50/LC50 Methanol Oral LD50 Rat 5628 mg/kg (Source: NLM_CIP); Inhalation LC50 Rat 83.2 mg/l 4 h (Source: IUCLID) 1,3-Butadiene Inhalation LC50 Rat 285 g/m3 4 h (Source: NLM_CIP); Oral LD50 Rat 5480 mg/kg (Source: IUCLID) Údaje o karcinogenitě: OSHA: 1,3-Butadiene Present ACGIH: 1,3-Butadiene A2 - Suspected Human Carcinogen NIOSH: 1,3-Butadiene potential occupational carcinogen NTP: 1,3-Butadiene Known Human Carcinogen IARC: Skupina číslo. 1,3-Butadiene Skupina 1 Data nejsou k dispozici Skupina 2A Data nejsou k dispozici Skupina 2B ODDÍL 12: Ekologické informace toxicita Středně závažné ekologické nebezpečí. Tento produkt může být nebezpečný pro rostliny nebo volně žijící zvířata Perzistence a rozlozitelnost Biodegradace je pomalá Bioakumulační potenciál Mobilita v půdě Data nejsou k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Způsoby zneškodňování látky/přípravku Pokyny pro odstraňování ODDÍL 14: Informace pro přepravu UN kód US DOT UN# IATA UN# Název látky pro přepravu US DOT Shipping Name IATA Shipping Name Použitý nebo vyřazený materiál je nebezpečný odpad. Zlikvidujte spálením podle státních a místních předpisů. UN1230 UN1230 Methanol Methanol Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu US DOT Hazard Class 3 IATA Hazard Class 3 (6.1) / 1,3-Butadiene Standard Stránka 6 z 7

7 14.4. Obalová skupina US DOT Packing Group IATA Packing Group II II Nebezpečnost pro životní prostředí Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Hromadná přeprava podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu IBC ODDÍL 15: Informace o předpisech Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1907/ Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Datum revize: 10/07/2014 Prohlášení o odmítnutí záruk: Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Bezpečnostní list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a způsob použití jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se veškerých záruk, vyjádření a předpokladů, nebo obchodovatelnosti, vhodnosti a pod / 1,3-Butadiene Standard Stránka 7 z 7

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 12/23/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 12/23/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 12/23/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 32017, 32017-5XX,

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 03/02/15 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 03/02/15 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 03/02/15 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 33908 / FID Performance

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/16/15 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/16/15 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/16/15 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 32096, 32096-5XX,

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 02/13/15 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 30482 / PFTBA MS TUNING

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 30621 / Acetophenone

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/15/15 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/15/15 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/15/15 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 20999 / Base-Deactivated

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 11/06/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 11/06/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 11/06/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 91745 / Ultra C18

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/01/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/01/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/01/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 30096, 30096-5XX,

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 11/17/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 11/17/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 11/17/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 31891 / Glycerin Standard

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/14/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/14/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/14/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 33020 / Glycerin Standard

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 03/26/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 03/26/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 03/26/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 31825 / Method 525.2

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/19/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/19/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 06/19/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 31231, 31231-5XX,

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 04/14/15 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 04/14/15 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 04/14/15 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 36282 / Benzene Standard

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/21/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/21/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/21/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 33912 / alpha-terpineol

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 05/16/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 05/16/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 05/16/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 31270, 31270-5XX,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 09/09/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 09/09/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 09/09/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 31662, 31662-5XX,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Katalogové číslo: 710213 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium. 1.3

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení ES 1907/2006 REACH v platném znění) Datum vydání: 1. 4. 2015 Název výrobku: Čistič vinylů a plastů

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení ES 1907/2006 REACH v platném znění) Datum vydání: 1. 4. 2015 Název výrobku: Čistič vinylů a plastů 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 IDENTIFIKACE VÝROBKU Obchodní název výrobku: Čistič vinylů a plastů Název látky/směsi: Směs Registrační číslo: Směs 1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí Stránka 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: RAVAK Desinfectant Další název látky: není 1.2. Příslušná

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH).

N hnojivo Bezpečnostní list Tento produkt nevyžaduje bezpečnostní list v souladu s Článkem 31 Nařízení č.1907/2006 (REACH). Datum vydání: 09/11/2012 Datum zpracování: 09/11/2012 Nahrazuje: 20/07/2011 Verze: 2.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Kód výrobku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 28.07.2014 Datum výtisku: 29.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Uni-Lock ODDÍL

Více

H - VĚTY OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty)

H - VĚTY OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) H - VĚTY (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pro detekci koagulázy ve stafylokocích

Více

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS

: SULPIRIDE IMPURITY A CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03/10/2013 Datum zpracování: 03/10/2013 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 7.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Hobby Hot Sticks transparent Strana 1 z 6 Č. BL. : 408802 Datum revize: 22.05.2015 Datum výtisku: 10.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 19.11.2013

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Uniflex V 7508 Strana 1 z 5 Č. BL. : 526227 Datum revize: 22.06.2015 Datum výtisku: 22.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: - 1.1 Identifikátor výrobku Uniflex

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 01/03/14 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 01/03/14 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 01/03/14 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 36229 / European Pharmocopeia/ICH

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Super 3 Strana 1 z 6 Č. BL. : 167498 Datum revize: 21.01.2014 Datum revize v ČR: 05.02.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Super 3 ODDÍL 1: Identifikace

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Označování. Údaje na štítku pro výbušniny. Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka. Výstražné symboly GHS

Označování. Údaje na štítku pro výbušniny. Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka. Výstražné symboly GHS Klasifikační tabulky pomůcky pro klasifikaci Označování Údaje na štítku pro výbušniny Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka GHS01 H200 Nestabilní výbušnina. Unst. Expl. P201 Před použitím

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 01.06.2014. Uwis leštěnka, skla. 2.1 Klasifikace směsi

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 01.06.2014. Uwis leštěnka, skla. 2.1 Klasifikace směsi Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku): Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku: Určená použití: čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SUPER SEPARAČNÍ KAPALINA KOWAX. Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI, SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

BEZPEČNOSTNÍ LIST SUPER SEPARAČNÍ KAPALINA KOWAX. Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI, SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Datum vyhotovení- 25.8.2013 Datum revize 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI, SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: Obchodní název: Další označení směsi 1.2 Použití směsi Ochrana

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku. Název: Kyselina stearová. Identifikační číslo: Registrační číslo:

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku. Název: Kyselina stearová. Identifikační číslo: Registrační číslo: ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Kyselina stearová Identifikační číslo: Registrační číslo: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BROS Tekutý přípravek na krtky

BROS Tekutý přípravek na krtky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC Pufr o ph 7.0 - prášek 361600 Počet revizí: 6 Datum poslední revize: 23.01.2013 1. Identifikace látky/směsi,

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Kiwi Express All Colours Except Neutral 5.0 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 27. 11. 2011 Verze: 1.0 Datum revize: ODDÍL 1: Identifikace

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více