Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 www.restek.com"

Transkript

1 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 07/10/14 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku / 1,3-Butadiene Standard 1.2. Použití látky nebo přípravku Pro použití v laboratořích 1.3. Identifikace společnosti nebo podniku Restek Corporation 110 Benner Circle Bellefonte, Pa USA Telefonní číslo pro naléhavé situace (CHEMTREC) (Outside the US) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi klasifikován v souladu s (ES) č.1272/2008 Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1B Karcinogenita kategorie 1A Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) - jednorázová expozice kategorie 1 Hořlavé kapaliny kategorie 2 Akutní toxicita - Inhalace prachu/mlhy, kategorie 3 Akutní toxicita - Inhalace par kategorie 3 Akutní toxicita - kožní, kategorie 3 Akutní toxicita - orálně, kategorie 3 Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES symboly nebezpečnosti: R-véty: S-véty: R11-Vysoce hořlavý R46 - Může vyvolat poškození dědičných vlastností R45 - Může vyvolat rakovinu R23/24/25-Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití R39/23/24/25 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití S36: Používejte vhodný ochranný oděv S37: Používejte vhodné ochranné rukavice S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny / 1,3-Butadiene Standard Stránka 1 z 7

2 S22: Nevdechujte prach 2.2. Údaje na štítku GHS Symboly nebezpečí Signání slovo Rizikove vety Bezpečnostni oznamení nebezpečí H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H301 + H311 + H331 - Toxický při požití, kontaktu s kůží nebo inhalací. H331 Toxický při vdechování. H340 Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. H350 Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. H370 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte nevýbušné elektrické / ventilační a osvětlovací zařízení. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Umyjte si ruce a pokožku důkladně po manipulaci. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky Další nebezpečí P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P307+P311 PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 Specifická léčba viz bod 4. P322 Zvláštní opatření viz bod 4. P330 Vypláchněte ústa. P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P370+P378 V případě požáru: Použít hasicí prostředky v kapitole 5 k zániku. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu. ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 3.2. směsi % číslo CAS (EC) No 1272/ /45/EC / 1,3-Butadiene Standard Stránka 2 z 7

3 methanol Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 1; H370 1,3-butadiene Carc. 1B; H350 Press. Gas (*); H280 Flam. Gas 1; H220 Muta. 1B; H340 F T R11 R23/24/25 R23/25 R39/23/24/25 F+ T R12 R45 Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci Při vdechnutí Při zasažení očí: Při styku s kůží Při požití Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc Vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte hlavu tak, aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává. Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Příznaky viz sekce Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Žádné další informace o první pomoci nejsou k dispozici. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1. Vhodna hasiva Použijte alkoholu odolnou pěnu, oxid uhličitý, nebo suché chemické hasicí prostředky. Voda může být neúčinná, ale vodní sprej může být použit k uhašení požáru, pokud se přežene přes spodní část plamenů. Voda může absorbovat teplo a zamezit poškození materiálu požárem Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Zvláštní nebezpečí Nebezpečné produkty hoření Páry mohou být zapáleny jiskrami, plameny nebo jinými zdroji vznícení, pokud je materiál nad teplotou bodu vzplanutí, která vedla k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout. oxid uhličitý, oxid uhelnatý 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu. Hořlavá/é složka/(y) tohoto materiálu může/mohou být lehčí než voda a hořet, zatímco plavou na povrchu. ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Expozice rozlitého materiálu může být značně dráždivá nebo toxická. Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole VIII tohoto bezpečnostního listu. Osobní ochranné pomůcky musí být hodnoceny na základě informací uvedených v tomto listu a na zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně, rozlití materiálu, množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a odborné znalosti zaměstnanců v oblasti reakcí na únik. Nikdy nepřekračujte jakékoliv limity expozice na pracovišti / 1,3-Butadiene Standard Stránka 3 z 7

4 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno. Používejte úplné osobní ochranné pracovní prostředky v návaznosti na doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným absorbujícím materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a uchovávejte v uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu Odkaz na jiné oddíly Viz sekce 13 k dispozici informace ODDÍL 7.Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Toxický nebo silně dráždivý materiál. Vyhněte se kontaktu a zabráňte vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte nástroje v nejiskřivém a nevýbušném provedení Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte na chladném a suchém větraném místě. Izolujtet od neslučitelných materiálů a podmínek. Udržujte kontejner(y) uzavřen(y). Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení Specifické použití Pro použití v laboratořích ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. kontrolní parametry Czech: EINEC, ES OEL-TWA Expozicni limity methanol mg/m3 TWA 1,3-butadiene mg/m3 TWA 8.2. Omezování expozice Technická opatření Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana kůže Rukavice Při manipulaci nebo tepelném zpracování se doporučuje místní odsávání, aby se zabránilo tvorbě nadměrného množství par Ochrana dýchacích cest může být vyžadována pro zabránění přeexponování při manipulaci s tímto výrobkem. Hlavní způsob ochrany je obecná či lokální ventilace. Používejte respirátor pokud není k dispozici větrání nebo pokud není dostatečné k odstranění příznaků. Pokud je překročena limitní hodnota expozice nebo pokud se u personálu projeví příznaky nadměrné expozice inhalací, jak je vysvětleno v části III, poskytněte ochranu dýchacích orgánů. Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné brýle s boční ochranou. Nenoste kontaktní čočky. Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně. Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím a při odchodu z práce. Údaje nejsou k dispozici ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství pri 20 C kapalina Barva Zápach mírný Hodnota ph No data available Viskozita pri 20 C Rozpustnost ve vodě Střední, 50 až 99% Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Rychlost odpařování Nestanoveno Těkavé látky, % hmot Organické těkavé látky 0 Hustota páry pri 20 C 1.10 Bod varu C 65 Bod tání C / 1,3-Butadiene Standard Stránka 4 z 7

5 Měrná hmotnost 0,800 Hustota pri 20 C 6,676 Bod vzplanutí C 11 Teplota samovznícení C 464 Teplota rozkladu C horní mez (% obj.) výbušnosti 36.0 dolní mez (% obj.) výbušnosti další informace ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek Možnost nebezpečných reakcí silná oxidační činidla Podmínky, kterým je třeba zabránit Neslučitelné materiály silná oxidační činidla Nebezpečné produkty rozkladu oxid uhličitý oxid uhelnatý ODDÍL 11: Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Možné nesprávné použití látky/přípravku: Cílové orgány potenciálně ovlivněné expozicí: Chemické interakce, které mohou vést ke změně toxicity: Při nadýchání, styku s kůží, zasažení očí, požití oči, centrální nervovy systém, kůže, Gastrointestinální trakt, Dýchací ústrojí nejsou známy Bezprostřední (akutní) účinky na zdraví podle způsobu expozice: Podráždění při nadýchání: Může způsobit střední podráždění dýchacích cest, závratě, slabost, únavu, nevolnost a bolesti hlavy. Toxicita při nadýchání: Zdraví škodlivý! Může způsobit systémové poškození (viz cílové orgány)metanol může způsobit útlum centrálního nervového systému a dlouhodobé vystavení může způsobit poškození zrakového nervu, které vede k poškození zraku či slepotě. Při styku s kůží: Může způsobit mírné podráždění kůže, odmaštění a zánět kůže. Není pravděpodobné, že způsobí trvalé poškození. Při zasažení očí: Může způsobit mírné podráždění, slzení a zarudnutí, ale není pravděpodobné, že by trvale poškozoval oční tkáň. Podráždění při požití: Dráždí ústa, hrdlo a žaludek. Může způsobit bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem.vysoce toxické a může být smrtelné při požití. Toxicita při požití: Toxický při požití. Může způsobit selhání cílového orgánu a / nebo smrt.může být smrtelný při požití. Dlouhodobé (chronické) účinky na zdraví: Karcinogenita: Toxicita pro reprodukci: Vdechnutí: Při styku s kůží: Požití: Obsahuje pravděpodobný nebo známý karcinogen u člověka. Obsahuje nebezpečne latky pro lidskou reprodukci a vývoj. Při dlouhodobé a / nebo opakované expozici může způsobit mírné podráždění dýchacích cest, závratě, slabost, únavu, nevolnost a bolesti hlavy.zdraví škodlivý! Může způsobit systémové poškození při dlouhodobé a / nebo opakované expozici (viz cílové orgány) Na základě dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu může způsobit mírné podráždění kůže, odmaštění a zánět kůže. Není pravděpodobné, že způsobí trvalé poškození. Toxický při požití. Může způsobit selhání cílového orgánu a / nebo smrt. číslo CAS LD50/LC50 Methanol ORAL LD50 krysa 5628 mg/kg INHALATION LC50-4H krysa 83 MG/L / 1,3-Butadiene Standard Stránka 5 z 7

6 1,3-Butadiene Toxikologické údaje: NIOSH: LD50/LC50 Methanol Oral LD50 Rat 5628 mg/kg (Source: NLM_CIP); Inhalation LC50 Rat 83.2 mg/l 4 h (Source: IUCLID) 1,3-Butadiene Inhalation LC50 Rat 285 g/m3 4 h (Source: NLM_CIP); Oral LD50 Rat 5480 mg/kg (Source: IUCLID) Údaje o karcinogenitě: OSHA: 1,3-Butadiene Present ACGIH: 1,3-Butadiene A2 - Suspected Human Carcinogen NIOSH: 1,3-Butadiene potential occupational carcinogen NTP: 1,3-Butadiene Known Human Carcinogen IARC: Skupina číslo. 1,3-Butadiene Skupina 1 Data nejsou k dispozici Skupina 2A Data nejsou k dispozici Skupina 2B ODDÍL 12: Ekologické informace toxicita Středně závažné ekologické nebezpečí. Tento produkt může být nebezpečný pro rostliny nebo volně žijící zvířata Perzistence a rozlozitelnost Biodegradace je pomalá Bioakumulační potenciál Mobilita v půdě Data nejsou k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Způsoby zneškodňování látky/přípravku Pokyny pro odstraňování ODDÍL 14: Informace pro přepravu UN kód US DOT UN# IATA UN# Název látky pro přepravu US DOT Shipping Name IATA Shipping Name Použitý nebo vyřazený materiál je nebezpečný odpad. Zlikvidujte spálením podle státních a místních předpisů. UN1230 UN1230 Methanol Methanol Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu US DOT Hazard Class 3 IATA Hazard Class 3 (6.1) / 1,3-Butadiene Standard Stránka 6 z 7

7 14.4. Obalová skupina US DOT Packing Group IATA Packing Group II II Nebezpečnost pro životní prostředí Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Hromadná přeprava podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu IBC ODDÍL 15: Informace o předpisech Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1907/ Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Datum revize: 10/07/2014 Prohlášení o odmítnutí záruk: Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Bezpečnostní list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a způsob použití jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se veškerých záruk, vyjádření a předpokladů, nebo obchodovatelnosti, vhodnosti a pod / 1,3-Butadiene Standard Stránka 7 z 7

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Nedoporučená použití směsi Zpráva o chemické bezpečnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize : Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : RESINA 2000 RESINA AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Datum poslední revize 28/08/2013 Nahrazuje (datum předchozího vydání) 25/07/2013 1 / 8 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Podle smsrnice (EC) c. 1907/2006 ODDÍL

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12132672216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika Primergum ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Primergum

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. StarCar Čistič skel

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. StarCar Čistič skel ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.9.2009 Datum revize: 1.2.2013 Strana 1 z 11 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Železo PST Název Fe 100 PST Kat. č. 10003169 Činidlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PENETRAL ALP Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená použití

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

ROZTOK GIEMSŮV-ROMANOVSKÉHO

ROZTOK GIEMSŮV-ROMANOVSKÉHO stránka: 1 z 7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Roztok Giemsův-Romanovského Další názvy látky/směsi: Giemsa-Romanovski roztok 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Lepidlo na plastikové modely

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Lepidlo na plastikové modely ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi Lepidlo na plastikové modely 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více