Pomoc VA AZ při budování MTC v Káhiře. Milan Vyhlídal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomoc VA AZ při budování MTC v Káhiře. Milan Vyhlídal"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Pomoc VA AZ při budování MTC v Káhiře (bakalářská diplomová práce) Milan Vyhlídal Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Brno 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechnu použitou literaturu a prameny. 5. květen

3 Rád bych poděkoval panu doc. PhDr. Václavu Vondráškovi, CSc. za cenné rady a připomínky při odborném vedení práce a všem níže uvedeným pamětníkům akce MTC, kteří mi poskytli důležité informace.

4 Anotace Vyhlídal, Milan. Pomoc VA AZ při budování MTC v Káhiře. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, s. Bakalářská diplomová práce. Cílem práce je přiblížit a objasnit průběh a formu pomoci při budování Military Technical College v Káhiře a zasadit tuto akci do širších souvislostí hospodářské pomoci zemím třetího světa, v této práci konkrétně Egyptu. Zabývá se také úlohou Československa, především Vojenské akademie Antonína Zápotockého při zajišťování celé akce. Práce je strukturována do dvou hlavních kapitol. První z nich se věnuje obecně politickým okolnostem a počátku československého vývozu zbraní a vojenské techniky do Egypta. Druhá část se zaměřuje na postupnou výstavbu a problematiku Military Technical College. Práce čerpá především z materiálů získaných z příslušných vojenských archivů a ze svědectví pamětníků, kteří se výstavby Military Technical College zúčastnili. Klíčová slova: Military Technical College, Egypt, českoslovenští pracovníci, Káhira, Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně.

5 Annotation Vyhlídal, Milan. Aid of VA AZ for the establishment of Cairo Military Technical College. Brno: Faculty of Arts, Masaryk University, 2008, 33 pp. Bachelor Degree Thesis. The aim of my work is to introduce and explain the process and form of aid for the establishment of Cairo Military Technical College by putting it into the context of economic support to the Third World Countries, in particular to Egypt. Moreover, it examines the role of Czechoslovakia, especially of Military Academy of Antonin Zapotocky, while organising and providing the support. My work is divided into two main chapters. Chapter 1 focuses on political background in general and the beginning of Czechoslovak military export to Egypt. Chapter 2 addresses the issue and gradual establishment of Military Technical College. The information was collected from the military archives materials and testimonials of those who actively participated in the establishment of Military Technical College. Keywords: Military Technical College, Egypt, Czechoslovak experts, Cairo, Military Academy of Antonin Zapotocky in Brno.

6 Obsah 1. Úvod Politická situace a počátek vývozu vojenské techniky do Egypta Politická situace v regionu do roku Přípravy zahraničních studentů na půdě VTA AZ a počátek technické pomoci Egyptu Výstavba MTC v Káhiře Počátky činnosti našich pracovníků v Egyptě Vznik samostatné technické školy v Káhiře Rozvoj MTC Končící spolupráce Závěr Seznam zkratek Prameny a literatura Prameny Literatura Rozhovory s pamětníky Přílohová část

7 1. Úvod Státy východního bloku, a ve velké míře právě Československo, se na konci padesátých let začaly hospodářsky významně angažovat v Egyptě. Do této země ve velkém množství mířily výrobky, stroje pro průmysl a v neposlední řadě i speciální vojenská zařízení. Tato speciální vojenská zařízení nutně vyžadovala odborný personál, tedy i instituci, která by tyto vojenské experty školila. O tuto stránku se postaralo Československo, konkrétně Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, navenek ale zastupovaná Ministerstvem zahraničního obchodu ČSR. Malé povědomí o této akci bylo důvodem věnovat téma předložené práce Pomoci Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně (dále VA AZ) při budování Military Technical College in Cairo (dále MTC). Jelikož zmíněná problematika akce MTC nedošla komplexního zpracování, měla by tato práce také navázat, případně rozšířit dosud malý počet publikací, které se ve větší nebo menší míře věnují tomuto úzce vymezenému tématu. Akce MTC se svojí náplní zcela vymykala tradiční, a celkem známé, hospodářské pomoci zemím třetího světa, která od padesátých let mířila z Československa nejen do afrických zemí. V případě budování MTC v Káhiře mluvíme spíše o vědecko-technické spolupráci. Jak již bylo zmíněno, problematika československé pomoci při budování MTC nebyla a není doposud zcela zpracovaná. Také literatury na podobné téma je málo. Nedostatek studijních materiálů s sebou pak nutně přináší problémy při zpracování tohoto tématu. K vytvoření práce přispěly především prameny získané ze Správního archivu Armády České republiky v Olomouci. V jeho fondech se nacházejí veškeré dokumenty spjaté s činností Vojenské akademie Antonína Zápotockého (dále VA AZ), včetně akce MTC, kterou VA AZ zajišťovala. Dále byly využity dokumenty z Vojenského ústředního archivu v Praze, kde bylo čerpáno z fondů Kádrové správy a Správy materiálního plánování MNO. Práci také velkou mírou obohatily informace získané od pamětníků, kteří se zmíněné akce v Káhiře přímo zúčastnili. Jejich výpovědi pomohly ujasnit některé 1

8 problémy zmíněné akce. Zároveň jejich svědectví byla srovnávána s příslušnými archivními dokumenty. Patřil mezi ně pan doc. Svatopluk Slavíček, který působil na akci MTC v letech a poté v letech jako zástupce vedoucího čs. odborníků na MTC pro učební a vědeckou činnost. Dalším z pamětníků byl pan prof. Lubomír Popelínský, který se účastnil akce MTC celkem třikrát, a to v letním semestru roku 1959, kdy vyučoval základy konstrukce pěchotních zbraní, dále pak v letech , kdy vedle přednášek vedl a konzultoval diplomové projekty, a nakonec v letech , kdy přednášel teorii a projektování automatických zbraní a pozemní příslušenství raket. Měl jsem také možnost se setkat s panem doc. Viktorem Kanickým, který Egypt navštívil celkem osmkrát. Mimo samotné akce MTC, kterou byl nakonec nucen opustit v prosinci 1969, se od počátku zúčastnil i kurzů pod vedením prof. Farlíka pro egyptské zbrojní závody. Práce čerpala i z vybrané literatury. Některé informace k tématu byly uvedeny v publikacích Václava Vondráška, Sylvestra Chrastila a Martina Markela (2001, 2005), které mapovaly dějiny této školy. Hlouběji se této problematice věnovala Alena Králová (2004). Zmínky můžeme nalézt např. i v publikaci prof. Lubomíra Popelínského (2001). Autor v ní vzpomíná na svá zahraniční působení, mimo jiné i na konkrétní akci v Káhiře. Některé informace o Egyptu v dané době, ale spíše v kontextu studené války, se dají nalézt v publikacích od Ivana Brože (2005) a dále např. v publikacích od Jana Wannera (2002, 2006). Všechny zmíněné publikace pomohly celkově vyjasnit základní dějinné souvislosti a částečně i problematiku káhirské akce MTC. Podrobnější vyjasnění průběhu a forem celé pomoci při budování MTC snad přinese předložená práce. Práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola nazvaná Politická situace a počátek vývozu vojenské techniky do Egypta zasazuje celou akci do širších souvislostí a je rozdělena na dvě podkapitoly. První z nich Politická situace v regionu do roku 1956 má za úkol stručně seznámit se složitou situací v Egyptě a na Blízkém východě po ukončení druhé světové války a po ztrátě vlivu Velké Británie v tomto regionu. 2

9 Další podkapitolou je Příprava zahraničních studentů na VTA AZ a počátky technické pomoci Egyptu. Tato podkapitola popisuje počátky školení zahraničních expertů na půdě akademie a dále i průběh a formu technické pomoci, která do této země začala ve velkém měřítku proudit ve druhé polovině padesátých let. Tato podkapitola, společně s předchozí podkapitolou Politická situace v regionu do roku 1956, není podrobněji rozvedena, protože obě témata jsou sama o sobě velice obsáhlá a složitá a svým obsahem částečně přesahují rámec této práce. Stěžejní kapitolou je Výstavba MTC v Káhiře, která nás ve svých podkapitolách uvede do samotné problematiky výstavby egyptské vojenské školy. První podkapitola Počáteční činnost našich pracovníků v Egyptě seznamuje s kurzy pro egyptské zbrojní závody, na kterých naši experti přednášeli a jejichž veliký úspěch podnítil a předznamenal vznik samostatné vysoké vojenské školy MTC v Káhiře. Podkapitola Vznik samostatné školy v Káhiře je časově vymezená obdobím 1958 až 1962, ve kterém došlo k vytvoření vysoké školy, ale ještě ne na zcela pevných základech. Škola měla problémy, ty byly způsobeny jak počátečním neuznáním od civilních univerzit, tak i zcela neujasněnou představou o škole v rámci samotných egyptských ozbrojených sil. Podkapitola Rozvoj MTC vymezuje období od 1962 až do počátku sedmdesátých let. Právě květen 1962 je pro MTC velice důležitý, protože došlo k vydání dekretu o MTC egyptským prezidentem Násirem. Tímto zákonem škola získala pevné místo mezi egyptskými vysokými školami a i v samotné egyptské armádě. Poslední podkapitola nazvaná Končící spolupráce seznamuje s událostmi až do léta 1977, kdy naši pracovníci definitivně opustili MTC. Objasní, jaký vliv na působení československých expertů měla změna ve vedení Egypta a jeho měnící se politika. Název této podkapitoly byl zvolen s ohledem na odchod našich pracovníků z MTC. Jinak samozřejmě i v těchto letech, bez ohledu na politické dění, docházelo k dalšímu rozvoji a otevírání nových oborů a specializací a odchod našich pracovníků neznamenal ukončení činnosti MTC. 3

10 Jelikož jsem v archivech a u pamětníků narazil na celou řadu dokumentů spjatých s akcí MTC, rozhodl jsem se kopie těch nejzajímavějších přiložit do samostatné Přílohové části. Práce zřejmě neposkytne zcela úplný výklad dané problematiky. Ponejvíce byla limitována možnostmi studia ve Vojenském historickém archivu v Praze. Domnívám se, že podrobné zpracování dokumentů ve zmíněném Vojenském historickém archivu, a dále i podrobnější zpracování fondů Archivu ministerstva zahraničních věcí a fondů Ministerstva zahraničního obchodu ČSSR, by pro mě mohlo být určitou výzvou do budoucna. 4

11 2. Politická situace a počátek vývozu vojenské techniky do Egypta 2.1. Politická situace v regionu do roku 1956 V součinnosti se Sovětským svazem také Československo a jiné státy východního bloku vyvinuly v polovině padesátých let, v době vrcholu studené války, svoji angažovanost na území Blízkého východu. Již dříve, hlavně Československem, jehož jménem se děly zbrojní obchody, podporovaný právě narozený stát Izrael se nakonec vydal úplně jinou cestou, než v jakou Sovětský svaz doufal, a proto se pozornost obrátila na arabské státy. Egypt 1 byl státem, který dosáhl alespoň formální nezávislosti v dané době nedávno, v roce 1952, kdy skupina nacionalistických důstojníků v čele s plukovníkem Gamálem Abdulem Násirem 2 svrhla probritský a zkorumpovaný režim krále Fárúka a převzala moc. Velký vliv v zemi však měla nadále Velká Británie. To chtěli mladí důstojníci s Násirem v čele změnit. Jejich cílem byla plná nezávislost země a úplná likvidace britského vlivu, a to nejdříve v samotném Egyptě, a posléze v rámci arabského odboje na celém Blízkém východě. Roku 1954 odešli britští vojáci a vztahy se začaly zhoršovat. Nový britský premiér Anthony Eden začal Násira podezírat, že chce nahradit britský vliv vlastní dominancí. Egypt nyní potřeboval zbraně. Násir se nejprve obrátil na USA s požadavkem na nákup zbraní. Amerika z obavy, že by zbraně mohly být použity proti Izraeli, požadovala platby hotově v dolarech, což vzhledem ke stavu egyptských financí nebylo vůbec možné. Násir se proto obrátil na státy východního bloku, které jeho žádosti vyhověly. Zde mohl zbraně získat na dlouhodobý úvěr. Západ to ovšem zneklidňovalo. Američané a Britové začali přesvědčovat Násira, aby se vzdal dodávek zbraní z východu. Za to nabízeli pomoc mírového 1 Egypt Sjednocená arabská republika (SAR) vznikla spojením Egypta a Sýrie roku Název přežil rozpad federace v roce 1961 a sloužil beze změn i se státním znakem až do roku Od té doby stát nesl název Egyptská arabská republika (EAR). 2 G. A. Násir ( ) byl egyptský politik a státník, který svrhl probritský monarchistický režim. Roku 1956 se stal prezidentem. Během svého působení těsně spolupracoval se SSSR. 5

12 ujednání s Izraelem, se kterým přetrvávaly od války po jeho vzniku v roce 1948 napjaté vztahy, a dále i případnou půjčku na stavbu Asuánské přehrady. Tu zamýšlel Násir postavit jako symbol nového směru Egypta, který měl značit sílu, rozvoj a prosperitu. Egypt však prosazoval návrat palestinských uprchlíků a rovněž požadoval, aby se Izrael vzdal dobytého území z roku Tím jednání zkrachovala. To opět otevřelo cestu zemím východního bloku. Amerika, která měla zásadní vliv ve Světové bance, zamítla uvažovanou půjčku na přehradu, což spustilo další koloběh událostí. Aby měl Egypt finance, znárodnil v červnu 1956 Suezský průplav, kde měl doposud zásadní vliv britsko-francouzský kapitál. To vyvolalo francouzsko-britskoizraelskou intervenci. V praxi ale plán intervence selhal. I když vojenský postup byl víceméně úspěšný, ve světě bylo mobilizováno veřejné mínění. Spojené státy, které nebyly informovány o plánech Francie a Velká Británie, odmítly, z obavy z růstu arabského nacionalismu, intervenci podpořit a hrozily sankcemi. Sovětský svaz protestoval a nepřímo Velké Británii pohrozil raketami. Anglo-francouzská intervence ztroskotala. Jako vítěz vyšel Násir a Sovětský svaz si svou podporou Egyptu definitivně vysloužil upevnění své pozice v tomto regionu. To otevřelo cestu socialistickým státům, které Egypt již v době před touto krizí také významně podporovaly, a tato podpora setrvala prakticky až do konce 70. let Příprava zahraničních studentů na VTA AZ a počátky technické pomoci Egyptu Již několik let po vzniku se brněnská akademie začala podílet na přípravě zahraničních studentů. V letech 1955/1956 byli rozkazem prezidenta republiky a ministra národní obrany č. 050 a 051/1955 přijati na Vojenskou technickou akademii Antonína Zápotockého 3 (dále VTA AZ) první studenti z Korejské lidově- 3 Vojenská technická akademie Antonína Zápotockého (dále jen VTA AZ). Od června 1958 byl název změněn na: Vojenská akademie Antonína Zápotockého (dále jen VA AZ). 6

13 munici. 7 Zbraně Egypťané dostávali na výhodný dlouhodobý úvěr, s tím, že 25 % demokratické republiky a Čínské lidové republiky. Těmto studentům byla věnována vyšší pozornost, studium a ubytování měli bezplatné, avšak stravu si hradili z vlastních prostředků. Pomalu, ale jistě tak započala vojenská pomoc v podobě školení budoucích vojenských kádrů ze zahraničních zemí, včetně posluchačů z Egypta a Sýrie. 4 Jedna z prvních dohod, která počítala s vývozem vojenského materiálu do Egypta, byla uzavřena mezi egyptskou stranou a Ministerstvem zahraničního obchodu ČSR 14. února Ve chvíli, kdy byla v Káhiře v dubnu 1954 otevírána československá obchodní výstava, byla na světě další československo-egyptská dohoda o výměně zbraní za bavlnu. 5 Zde je třeba zmínit, že (vyjma pěchotních zbraní) nešlo zpočátku o moderní zbraňové systémy. Jádrem dodávky totiž bylo 50 modernizovaných německých tanků PzKpfw IV původně z 2. světové války. Tyto stroje byly jako válečné přebytky montovány v našich závodech. 6 Na základě další dohody z 12. září 1955 a rozhodnutí politického byra ÚV KSČ z 10. října 1955 došlo k rozsáhlým dodávkám vojenské techniky do Egypta. Tím započala vojensko-technická pomoc Egyptu ve velkém měřítku. Československo se stalo výhradním dodavatelem zbraní prezidentovi Násirovi. Pod hlavičkou Ministerstva zahraničního obchodu ČSR mířily do Egypta v menší míře také zbraně z Polska a SSSR. Jednalo se především o tanky TK-IS, T- 34, samohybná děla SU-100, dále o obrněné vozy, nákladní a terénní vozidla, stíhačky Mig-15 a bombardéry Il-28, a v neposlední řadě i o děla a příslušnou objemu obchodu bylo poté zaplaceno valutami, zbytek pak byl kryt surovinami a potravinami hlavně bavlnou, fosfáty, rýží atd. 8 4 Vondrášek, V. Chrastil, S. Markel, M.: Dějiny Vojenské akademie v Brně Praha 2001, s Wanner, J.: Bitva o Suez. Studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě. Praha 2006, s Tamtéž, s Brož, I.: Arabsko-izraelské války. Praha s Wanner, J.: Bitva o Suez. Studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě. Praha 2006, s

14 Přímo v ČSR působila egyptská delegace, která předkládala své návrhy a požadavky Ministerstvu zahraničního obchodu ČSR, které je následně konzultovalo s dalšími příslušnými resorty. Jelikož tato vojenská technika vyžadovala vyškolený personál, který by ji dokázal ošetřovat, a pak jej náležitě takticky využít v bitevním poli, bylo zahájeno několik kurzů s egyptskými vojáky. Jednalo se především o vybrané specialisty. Časem přišel další požadavek na vyškolení 152 odborníků. Tento požadavek byl akceptován, s tím, že školení proběhne na VTA AZ ve dvou až třech skupinách v termínu od 1. prosince 1955 do 30. července Školení mělo egyptským uchazečům poskytnout znalosti na takovém stupni odbornosti, která by jim dovolovala stát se instruktory konkrétních oborů ve své zemi. Šlo o zvládnutí tanku T-34, transportéru BTR-152, samohybného děla SD-100, kanónů ráže 122 mm, letounů Jak-11, Mig-15, Il-28 atd. 9 Resortní orgány celou věc před tím konzultovaly s příslušnými orgány sovětské armády a bylo rozhodnuto, že praktický výcvik na příslušných zbraních provede VTA AZ Brno. Účastníci prvého kurzu nastoupili 30. listopadu Dále bylo rozhodnuto, že školení na obrněných transportérech BRT-152 zajistí sovětská strana přímo na egyptské půdě. Školení v leteckém výcviku mělo být provedeno v ČSR našimi a sovětskými odborníky, přičemž moderní leteckou techniku měla dodat sovětská strana. Dále se uvažovalo, že by se kurzy středních a generálních oprav všech druhů techniky dodávaných Československem organizovaly přímo na egyptské půdě s ohledem na místní specifické podmínky, a to také z důvodu, že školení egyptských odborníků by vyžadovalo jejich přístup do utajovaných československých vojenských zařízení, což by mohlo znamenat jistý druh nebezpečí. 9 Vondrášek, V. Chrastil, S. Markel, M.: Dějiny Vojenské akademie v Brně Praha 2001, s

15 3. Výstavba MTC v Káhiře 3.1. Počáteční činnost našich pracovníků v Egyptě V počáteční činnosti našich pracovníků v Egyptě šlo o zajištění speciálních kurzů. Tyto kurzy, celým svým originálním názvem Higher Course of Armament of Alexandria University (Vyšší zbrojní kurzy Alexandrijské univerzity), měly proběhnout v rámci právě započaté vojensko-vědecké pomoci ve zbrojovkách v Alexandrii. Měly podobu postgraduálního studia a vedení egyptské delegace mělo samozřejmě o tyto postgraduální kurzy a další spolupráci veliký zájem. Proto bylo rozhodnuto, že se do Egypta vyšle skupina složená z jednoho vysokoškolského profesora a dvou asistentů, která bude mít úkol vést po určitou dobu vojenské technické učiliště. Egyptská strana měla zájem především o odborníky z oboru chemie a konstrukce zbraní. Z tohoto důvodu náčelník generálního štábu požádal 30. ledna náměstka ministerstva národní obrany, aby na základě jednání s náčelníkem VTA AZ, který byl již během návštěvy egyptských představitelů o celé akci spraven, předložil do 10. února 1956 návrh vybraných specialistů MNO. Počítalo se s tím, že skupina ihned po příjezdu do Egypta zahájí přípravné práce, aby výuka na vojenském technickém učilišti mohla být zahájena ještě během roku Komise z VTA AZ rozhodla, že do Egypta vyšle jako vedoucího skupiny prof. Ing. Dr. Aloise Farlíka. Ministerstvo zahraničního obchodu ČSR ale oznámilo, že Egypt navštíví zatím pouze vedoucí skupiny na dobu dvou týdnů s cílem provést sondážní průzkum, a teprve po jeho návratu a vyhodnocení situace budou následovat pobyty dalších příslušníků skupiny. Finanční náklady na první sondážní cestu hradilo Ministerstvo zahraničního obchodu. Vedoucí skupiny navštívil Alexandrijskou univerzitu, na jejíž půdě se právě tvořila nová zbrojní fakulta, seznámil se s radou a s materiálně-technologickou základnou školy. Mezitím VTA AZ navštívila vojenská delegace egyptské armády vedená generálem Ahmedem K. El-Badrim a došlo k projednání další spolupráce. 9

16 V říjnu roku 1956 pak do egyptské Alexandrie odjela celá skupina našich odborníků, která začala vyučovat na zmíněné zbrojní fakultě Alexandrijské univerzity podle učební dokumentace připravené na VTA AZ. Posluchači byli vojáky a zároveň již i absolventy zahraničních vysokých vojenských škol, hlavně z Francie, Velké Británie a USA. Po absolvování těchto kurzů měli zaujmout místa vedoucích pracovníků v egyptských zbrojních závodech. Protože šlo již o hotové inženýry, skripta předem připravená na VTA AZ často nedostačovala. V samotném studiu byl totiž především kladen důraz na konstrukčně technologické teorie a na zbraňové aplikace. Příprava učitelů a příslušných studijních materiálů se proto stala velice náročnou. Kurzy pro egyptské zbrojní továrny byly rozděleny na trimestry a byly zajišťovány až deseti našimi pracovníky a tlumočníky. Naši odborníci měli také k dispozici egyptské asistenty a kresliče. Někteří z našich pracovníků již v této době přicestovali spolu se svými rodinami. 10 Samotný počet egyptských posluchačů byl proměnlivý, zpravidla se pohyboval mezi 16 až 24 posluchači. Celá skupina československých odborníků se zpět do Československa vrátila v listopadu 1956 a již na počátku ledna 1957 odletěla zpět do Egypta. Tím započala druhá část kurzu. V kurzu se však začaly vyskytovat menší problémy. Byly tolerovány absence posluchačů, negativní roli zřejmě sehrály i místní podmínky, a v neposlední řadě i některé manželky našich pracovníků. Ty se, zřejmě v důsledku nedostatku zaměstnání, začaly stýkat i s lidmi mimo kurzy. Někdy docházelo přímo až k flirtování s egyptskými důstojníky. 11 Takové jednání bylo vnímáno a hodnoceno jako velmi nevhodné. Na tomto místě je třeba zmínit, že shora zmíněné okolnosti mohly způsobit naší skupině řadu nepříjemností, navíc i z důvodu, že komunistická strana byla v Egyptě ilegální, takže taková aféra mohla na naše pracovníky připoutat nežádoucí pozornost Řízený rozhovor s panem doc. Ing. Viktorem Kanickým, CSc. (Brno, ) 11 Vojenský historický archiv Praha (dále jen VHA Praha), Ministerstvo národní obrany (dále jen MNO), Kádrová správa (dále jen KS) 1957, karton VHA Praha, MNO, KS 1957, karton

17 Proto byl prof. Farlík po svém příletu do Káhiry 9. října 1957 požádán pracovníky egyptského ministerstva válečného průmyslu, aby zavedl v kurzu pořádek. Ministr válečného průmyslu generál Ing. Byshri jej zároveň seznámil s reorganizací škol egyptskými odborníky a požádal prof. Farlíka, aby zpracoval podklady pro organizaci následujícího studijního kurzu, který měl být zahájen v říjnu roku Vznik samostatné technické školy v Káhiře Egyptská strana byla s kurzy velice spokojena a trvala proto na další spolupráci. Nový dlouhodobý kurz měl být tentokrát zahájen v Káhiře, případně v blízkém Hewlanu, kde bylo možno výhodně využít laboratoře místních zbrojovek. Ještě před ukončením kurzů pro zbrojní továrny požádal náčelník štábu pozemních vojsk SAR generál Ibrahim vedoucího skupiny československých vysokoškolských odborníků prof. Farlíka o prošetření stanoviska československé strany k poskytnutí technické pomoci při vybudování vlastní vojenské technické akademie Káhiře. 13 V dubnu 1958 se ministr války SAR maršál A. El. H. Amir obrátil již oficiální cestou na ministra národní obrany generálplukovníka Bohumíra Lomského s požadavkem na československou vládu o pomoc při organizaci a zřízení zmíněné technické akademie. V létě téhož roku ministr Bohumír Lomský tlumočil ochotu československé vlády zabezpečit požadovanou pomoc při budování technické školy v Káhiře. Mechanický kurz v Alexandrii mezitím skončil a dále pokračoval kurz chemický, který byl ukončen na konci září Učitelé z VTA AZ se soustředili na ukončení diplomových projektů a zkoušek posluchačů a koncipovali studijní materiály na připravovanou samostatnou vojenskou technickou školu v Káhiře. Nyní se naplno rozvinula a začala realizovat idea vybudování samostatné vysoké vojenské technické školy. Samotná situace na egyptských vysokých školách byla zajímavá a dosti odlišná od našeho evropského modelu. Egyptské univerzity byly v této době poměrně mladé. Velká většina moderních univerzit vznikla teprve po 2. světové 13 VHA Praha, MNO, Správa materiálního plánování (dále jen SMP) 1958, karton

18 válce podle amerických, francouzských a v neposlední řadě také britských vzorů. V podstatě existovaly dva typy univerzit. Tradiční muslimské, které se specializovaly na výchovu duchovních činitelů, a moderní státní univerzity budované podle již zmíněných západních vzorů. Univerzity byly řízeny státem a nacházely se pod kontrolou ministerstva výchovy. Školy byly značně decentralizované. Jejich vlastní činnost byla také značně nekoordinovaná. Často jedna katedra vytvořila svět sám pro sebe. Svoji negativní roli zde sehrály i místní tradice, silně ovlivněné náboženstvím. Egyptské vysokoškolské hodnosti byly profesor, docent a učitel. Samotní učitelé na vysokých školách se rekrutovali převážně z absolventů zahraničních škol. V této době mezi nevýznamnější státní univerzity patřily dvě univerzity v Káhiře, univerzita v Alexandrii a univerzita v Assuitu. Na základě rozhodnutí Politického byra ÚV KSČ ze dne 30. června 1958 o pomoci při budování vojenské školy v Egyptě proběhly na nově ustanovené VA AZ v Brně 2. až 20. září 1958 jednání, jejichž cílem bylo vyřešit všechny otázky související s touto akcí. Jednání se zúčastnila delegace ze SAR vedená generálem Ibrahimem Easammem Selimem. Za československou stranu jednání vedl generálmajor Josef Zuska. Egyptská delegace byla během své návštěvy seznámena s organizací výuky a učebními plány na VA AZ. Členům bylo umožněno prohlédnout si prostory akademie. Zároveň byla pro egyptskou delegaci organizována i prohlídka dalších československých vojenských učilišť. V souvislosti s jednáním byl v září 1958 pořízen Technický protokol 14. Škola je v něm uváděna ještě jako CMS College of military science. Tento protokol řešil všechny technické otázky připravované výstavby. Podle něj měla výuka probíhat ve dvou etapách. Nejdříve měl být dvouletý středně technický kurz pro důstojníky. Ten měl důstojníkům dát základní souhrn znalostí vědy a techniky a tím je připravit na další školení. Poté následovala jednoroční praxe. Na ni navazovalo tříleté studium, kdy adept začal studovat 14 Správní archiv Armády České republiky Olomouc (dále jen SA AČR Olomouc), Vojenská akademie Antonína Zápotockého (dále jen VA AZ), Egyptská arabská republika (dále jen EAR), karton

19 vybranou specializaci, během níž si měl osvojit moderní metody dané specializace. Absolvent měl být graduovaným vojenským inženýrem. Tento systém platil víceméně až do roku 1967, kdy byl nahrazen pouze studiem pětiletým. Mezi adepty na studium patřili důstojníci egyptské armády, dále polograduovaní, kteří začínali studiem IV. ročníku a nakonec již hotoví inženýři, kteří měli studovat pouze danou specializaci. Organizace školy měla být provedena na základě zkušeností z VA AZ, ovšem s ohledy na místní specifické podmínky. Učitelský sbor se měl skládat z arabských profesorů a z československých odborníků. Podmínkou pro naše experty byl titul inženýr nebo doktor, jazyková vybavenost a v daném oboru publikační a pedagogická činnost. Vyučovat se mělo od března 1959, a to pouze anglicky, do té doby mohla asi třetina našich pracovníků vyučovat s tlumočníkem. V osnovách se dále objevily předměty jako sociologie, politika, ruština a tělesná výchova. Naši učitelé s sebou přivezli své přednášky a skripta přeložená do anglického jazyka. VA AZ poskytla radu a pomoc v učebním procesu a zavázala se informovat o nově publikovaných dílech a vůbec o všech novinkách na poli zbrojních technologií. Samotný výčet publikací, které mířily na MTC byl ohromný. Během celé akce bylo přeloženo a vydáno na 1042 titulů učebnic, skript, sbírek příkladů a návodů do laboratoří. Průměrný rozsah jedné publikace byl asi 120 stran a náklady jednoho titulu byly 40 až 500 výtisků. Skripta skrývala ovšem i nebezpečí, protože publikace z časových důvodů neprošla odbornou oponenturou a ani jazykovou úpravou. Od počátku, jak bylo zakotveno i v protokolu, byla československá pomoc při výstavbě chápána jako dočasná do doby, než bude školu možné zcela předat do rukou kvalitních egyptských učitelů. Technický protokol za československou stranu podepsal generálmajor Josef Zuska a za stranu egyptskou generál Mohamed Ibrahim Hassan Selim. VTA AZ v tomto období také pro vybrané zaměstnance realizovala (na základě již výše uvedeného rozhodnutí politického byra ÚV KSČ o průběhu 13

20 technické pomoci zemím Blízkého východu z října 1957) kurzy anglického, francouzského a arabského jazyka. 15 V tomto směru vyvstaly problémy s financováním a zároveň se zajištěním potřebného počtu kvalitních učitelů arabského jazyka. Ministerstvo zahraničního obchodu se finanční otázkou nechtělo zabývat z důvodu, že jde čistě o věc MNO. Učitelé byli získáváni hlavně z civilních vysokých škol. Kurzy probíhaly i v letech 1958 až 1960 a musely být zajišťovány většinou externími pracovníky. Na základě zářijového Technického protokolu byl v lednu 1959 zpracován Kontrakt č Zde bylo dohodnuto poskytnutí technické pomoci při budování vojenské koleje v SAR od školního roku 1958/1959 v jednotlivých určených oborech. Československá pomoc byla opět potvrzena jako dočasná. Stanovily se konkrétní učební předměty, počty našich odborníků a doby jejich pobytu. Bylo přistoupeno k budování 11 nových specializací a výuka nových vojenských inženýrů měla začít 1. března. Škola, na které naši pracovníci začali od března 1959 působit, ještě zatím po formální stránce neexistovala. Nebyly zcela ujasněné představy o této škole. Nastaly také rozepře mezi různými složkami armády. O zřízení školy usilovalo nejvíce pozemní vojsko reprezentované právě již zmíněným generálporučíkem Selimem. V tomto provizorním obdobím byla škola umístěna v rozsáhlé vile ve čtvrti El Dokki na levém břehu Nilu, která ještě před pár let předtím patřila egyptské královně. Tato budova prozatím plně postačovala. Posluchačů nebylo mnoho a byli rozděleni do dvou skupin na polograduované, kteří měli odborné vzdělání, někdy i inženýrské, a na studenty, kteří sem byli odvoláni z káhirské univerzity za účelem studia elektrotechniky. 17 Zanedlouho se škola přestěhovala na okraj čtvrti Heliopolis do rozsáhlých budov, náležejících kdysi britské armádě. S tím samozřejmě vzrostl i počet studentů. 18 Postupem doby se začaly vyskytovat problémy s dodržením všech dohod daných československou stranou. Ne zcela byly plněny závazky, dle kterých VA AZ 15 Vondrášek, V. Chrastil, S. Markel, M.: Dějiny Vojenské akademie v Brně Praha 2001, s SA AČR Olomouc, VA AZ, EAR, karton Popelínský, L.: Cestování za zbraněmi. Praha 2001, s Tamtéž, s

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Československá pomoc při výstavbě vojenského školství

Československá pomoc při výstavbě vojenského školství Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Československá pomoc při výstavbě vojenského školství v arabském světě v letech 1948-1989 (magisterská diplomová práce) Milan Vyhlídal Vedoucí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM )

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM ) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM 195 000) Praha 9. února 2016 Č. j. 2016/5317-161/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Zakladatelské období Military Technical College v Káhiře

Zakladatelské období Military Technical College v Káhiře studie a články Zakladatelské období Military Technical College v Káhiře Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1959 1968 Milan Vyhlídal V dubnu 1958 se na československého ministra

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Č.j.: MF-46354/2015/3002-2 Datum: 22. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 125, v odboru 30 Personální, odd. 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí Č.j.: MF-20344/2016/3005-2

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Č.j.: MF-50859/2015/3002-2 Datum: 13. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Č.j.: NA 2172/2016 Datum: 28. června 2016

Č.j.: NA 2172/2016 Datum: 28. června 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí, ID 17000503 v Národním archivu Č.j.: NA 2172/2016 Datum:

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ na rok 2016 Brno 2016 Úvod Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 15 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 14. února 1969 o přijímání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID 17000482 v Národním archivu Č.j.: NA- 2165/2016 Datum: 26. května 2016 Ředitelka Národního

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů, vrchní rada, ID 30345018 v Národním

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-85030-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 13. června 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení pobytu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Praha: 30. září 2015 Č.j.: MV-141989-2/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Č. j.: ČÚZK-09949/2016-12 Datum: 13. června 2016 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební

Více