SMLOUVA O DÍLO. čl. 1. (Úvodní ustanovení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. čl. 1. (Úvodní ustanovení)"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO Níţe uvedeného dne, m síce a roku uzavírají smluvní strany 1) M stská část Praha 7 se sídlem v Praze 7, náb. Kpt. Jaroše 1000/7, PSČ IČ bankovní spojení: Česká spo itelna a.s., č.ú.: 2000Ř7033ř/0Ř00 zastoupená zástupcem starosty Mgr. Lubošem Vayhelem jako objednatel na stran jedné (dále jen objednatel) 2) obchodní společnost CDV sluţby, s, r, o. se sídlem v Praze 5, Jindrova 104ř/25 IČ 4ř zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vloţka bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: /0100 jednající jednatelem Tomášem Pfortnerem jako zhotovitel na stran druhé (dále jen zhotovitel) tuto Smlouvu o dílo - úklidové práce čl. 1. (Úvodní ustanovení) 1. M stská část Praha 7 (dále jen objednatel) a CDV sluţby, s. r. o. (dále zhotovitel) uzavírají tuto smlouvu za účelem pln ní ve ejné zakázky Provád ni úklidu chodník včetn p ilehlého pásu komunikace v rozsahu m 2 na území MČ Praha 7; mechanizovaného sb ru psích exkrement, vývozu speciálních koš na psí exkrementy, úklidu psího záchodku, úklidu okolo kontejner na separovaný odpad, úklidu černých skládek a úklidu vánočních stromk -jako dopl kové sluţby,,. 2. Objednatel vyhlásil obchodní ve ejnou sout ţ na pln ní shora uvedené ve ejné zakázky dne 3. íjna 2001 v Obchodním v stníku. čl. 2. (P edm t smlouvy) 1. Zhotovitel se zavazuje provád t pro objednatele touto smlouvou sjednané úklidové práce na území M stské části Praha 7, které jsou blíţe popsány v čl. 4. této smlouvy. 2. Rozsah prací provád ných zhotovitelem dle této smlouvy je uveden v čl. 4. této smlouvy. Objednatel si samostatn zajiš uje veškeré ostatní činnosti, které nejsou touto smlouvou smluvn dodávány zhotovitelem.

2 či. 3. (Místo pln ní) 1. Místem pln ní je oblast území M stské části Praha 7. či. 4. (Rozsah prací) 1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli úklidové práce v následujícím základním člen ní a četnosti: a) Zhotovitel bude provád t celoroční mechanizovaný úklid chodník s p edkropem a s ručním dočišt ním včetn p ilehlé zelen a rabátek strom a okraj vozovek o ší ce 0,3 m. Je-li stanovišt sb rných nádob na uklizené části ve ejné komunikace, musí být vyčišt no i toto stanovišt a jeho bezprost ední okolí. Spláchnutí chodníku bude provád no 4x za m síc, z toho lx s dezinfekcí. - Pouţít vodu na p edkrop a spláchnutí p i čišt ní chodník lze jen p i stabilní pov trnostní situaci, kdy nehrozí nebezpečí námrazy. Úklid bude provád n 5x týdn ve dnech pond lí aţ pátek na ploše 34662,6 m 2 a 3x týdn ve dnech pond lí, st eda a pátek na ploše ,2 m 2, viz p íloha č.l. Úklid bude proveden tak, aby byly chodníky uklizeny do hodin. b) Zhotovitel bude provád t mechanizovaný úklid psích exkrement. Psí exkrementy budou odstra ovány z chodník, p ilehlé zelen a rabátek strom tak, aby byl úklid proveden mezi hodinou. V p ípad, ţe nelze provést úklid pomocí mechanizace, bude provedeno odstran ní psích exkrement v rámci b ţného úklidu chodník. Úklid bude provád n 5x týdn ve dnech pond lí aţ pátek na ploše 5ř150 m 2 a 3x týdn ve dnech úterý, čtvrtek a ned le na ploše m 2, viz. p íloha č. 2. c) Zhotovitel bude provád t vývoz, údrţbu a dopl ování sáčk, včetn nákupu sáčk pro 70 speciálních koš na psí exkrementy; uvedené práce budou provád ny 4x týdn ve dnech pond lí, st eda, pátek a ned le. Vývoz, údrţba a dopln ní sáčk bude provedeno nejpozd ji do hodin. d) Zhotovitel bude provád t vývoz odpadkových koš. Vývoz bude u 100 koš provád n denn ve dnech pond lí - pátek a 3x týdn ve dnech pond lí, st eda a pátek u 50 koš. Vývoz koš bude proveden nejpozd ji do hod. e) Zhotovitel bude provád t úklid psího záchodku v prostorách ezáčova nám stí. Úklid bude provád n denn od pond lí do pátku s dezinfekcí 2x m síčn a vým nou písku lx m síčn, po úklidu bude provedeno urovnání pískového povrchu včetn úklidu písku v okolí. Úklid bude proveden nejpozd ji do hodin. f) Zhotovitel bude provád t úklid odpad okolo 45 hnízd kontejner na separovaný odpad, a to 5x týdn ve dnech pond lí - pátek. V období od 1. prosince do 31. ledna bude tento úklid provád t 7x týdn. Úklid bude proveden na ploše s pr m rem cca 10 m t okolo hnízda kontejner. Celková úklidová plocha je o rozloze cca 450 m 2, viz p íloha č. 4. P i úklidu bude proveden odvoz všech odpad s následným ručním dočišt ním komunikace. g) Zhotovitel bude provád t úklid černých skládek, p i p edpokládané produkci 150 t/rok, a to nejpozd ji do 24 hodin od jejich nahlášení. Produkce odpadu nad 150 t/rok bude účtována dle cen uvedených v p íloze č. 5 (Jednotkový ceník prací). h) Zhotovitel bude provád t úklid vánočních stromk v období od 1. ledna do 1. b ezna. P i úklidu bude provedeno naloţení vánočních stromk na svozový v z, ruční dočišt ní místa úklidu, odvoz stromk na místo uloţení a uloţení vánočních stromk.

3 ch) Zhotovitel bude provád t mechanizované odklízení sn hu a odstra ování náledí v zimním období denn včetn sobot a ned lí tak, aby první ranní úklid byl ukončen do 7.00 hodiny. P i v tším spadu sn hu je zhotovitel povinen opakovan odklízet sníh tak, aby byla zajišt na sch dnost chodník, v p ípad, ţe nelze pouţívat strojní techniku, pouţít ruční čišt ní. Odstra ování sn hu b hem dne musí být zahájeno nejpozd ji do 2 hodin od začátku sn ţení. Sníh je zhotovitel povinen shrnovat k obrubník m tak, aby byl zajišt n vstup do objektu a vstup na p echody pro chodce, vstup z vozovky pro svoz komunálního odpadu, dále je povinen zajiš ovat sch dnost odstra ováním náledí, a to mechanicky. Pokud pro velké mnoţství sn hových sráţek nebude moţno zajistit úklid celé ší e chodníku (hromad ní shrnutého sn hu u obrubníku), bude zajišt n úklid nejmén v ší i 1,5 m včetn vstup do dom a p ístupu z vozovky pro svoz komunálního odpadu. Posyp chodníku bude provád n b hem sn ţení pouze hrozí-li nebezpečí okamţité námrazy (nap. spad zledovat lého sn hu, nebo mrholení), jinak bude provád n posyp chodník po ukončení sn ţení pouze tam, kde nelze sníh mechanicky odstranit a je nebezpečí vzniku námraz. Pro posyp nesmí být pouţit jiný materiál neţ št rk frakce Ř,3 mm. Posypový materiál musí být p ed zimním obdobím zajišt n a uskladn n na suchém a vhodném míst, aby nedošlo k jeho zamrznutí. Rozsah ploch udrţovaných v zimním období (od 1. listopadu do 31. b ezna) je Ř4520 m 2, viz p íloha č. 3 i) Zhotovitel provede do konce roku 2002 nákup a instalaci 200 ks nových koš a to včetn projednání povolení k jejich umíst ní. Z 200 ks nových koš bude 50 ks koš speciálních na psí exkrementy - tyto koše budou pevn ukotveny. j) Zhotovitel bude poskytovat součinnost p i komplexní údrţb komunikací. 1) V návaznosti na úklidové práce blíţe specifikované výše pod body a) - h) bude zhotovitelem zajišt no zneškodn ní odpad (skládkování, spalovna, kompostování) v souladu správními p edpisy. Smetky budou neprodlen odstra ovány z uklízených ploch. 2. P edm tem této smlouvy nejsou práce nad rozsah shora uvedených činností, pokud je jejich pot eba vyvolána mimo ádnými událostmi, zejména stavebními pracemi, haváriemi sítí a vandalismem. 3. Zhotovitel poskytne objednateli i další práce (vícepráce) neuvedené v či. 4., odstavci 1., pokud o to bude písemn objednatelem poţádán. P i oce ování víceprací se postupuje podle či. 5., odstavce 2. této smlouvy. či. 5. (Smluvní odm na za provedené práce) 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za práce provedené v souladu s touto smlouvou m síční smluvní odm nu ve výši ,- Kč bez DPH. (Tato částka je 1/12 z celkové ceny za 1 rok).k této částce bude p ipočteno DPH v zákonem stanovené výši (v dob uzav ení smlouvy 5 %) 2. Smluvní strany povaţují jednotkové ceny uvedené v P íloze č.5 za ceník zhotovitele za provád ní smluvních prací, podle n hoţ se stanoví cena v p ípad jakýchkoliv dalších poţadavk objednatele na provedení dalších prací nebo v p ípad neprovedení n kterých smluvených prací uvedených v čl Zhotovitel je oprávn n smluvní cenu, uvedenou v odst.l, navýšit o míru inflace, které bylo dosaţeno v České republice v p edcházejícím období. Ke zvýšení smluvní ceny je však zhotovitel oprávn n nejd íve k 1. dni m síce následujícího po m síci, kdy bude dosaţeno v součtu inflace vyšší neţ Ř%, počítáno od data poslední úpravy smluvní ceny. Mírou inflace se rozumí roční klouzavý

4 pr m r zm ny hladiny spot ebitelských cen v p edm tném kalendá ním roce. Pro určení míry inflace je určující p íslušný index, který bude zve ejn n Českým statistickým ú adem. či. 6. (Splatnost smluvní ceny a zp sob jejího placení) 1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude splatná do 30 dn ode dne jejího doručení. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po skončení p íslušného kalendá ního m síce a to vţdy zp tn za uplynulý kalendá ní m síc. 2. Faktura musí spl ovat náleţitosti da ového dokladu podle ustanovení 12 zákona č. 5ŘŘ/1řř2 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis a náleţitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení 13a zákona č. 513/1řř1 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis (Obchodní zákoník). 3. Veškeré cenové údaje budou uvád ny v Kč (korunách českých). Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených prací, se specifikací po jednotlivých dnech, s uvedením času pln ní, vým ry uklízených ploch v m 2, počtu vyvezených a obslouţených koš, skutečného mnoţství svezeného odpadu v kg a doklad o zneškodn ní tohoto odpadu. 4. Objednatel je oprávn n p ed uplynutím lh ty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje n kterou z výše uvedených náleţitostí, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybn. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo ji nov vyhotovit. Vrácením faktury p estává b ţet p vodní lh ta splatnosti faktury. Celá lh ta b ţí znovu ode dne doručení opravené nebo nov vystavené faktury. 5. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí p ipsání fakturované částky na účet zhotovitele. 6. Zhotovitel není oprávn n poţadovat po objednateli poskytování zálohových plateb na provád né práce. 7. P i prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. či. 7. (Spolup sobení objednatele p i provád ní díla) díla. 1. Objednatel bude vykonávat na výzvu zhotovitele obvyklou součinnost nutnou pro realizaci či. 8. (Pravidla součinnosti) 1. Za zhotovitele jsou oprávn ni s objednatelem jednat ve všech záleţitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, p ípadn statutární orgán či prokurista, a ve specifických záleţitostech, týkajících určité části pln ní nebo činností podle této smlouvy, i zhotovitelem touto smlouvou pov ené osoby, a to v tomto rozsahu a) ve v cech technických Tomáš Pfortner- mobil 0602/345066, Karel Hájek - mobil 0602/ b) ve v cech provozních Tomáš Pfortner - mobil 0602/345066, Karel Hájek - mobil 0602/ c) ve v cech ekonomických Tomáš Pfortner - mobil 0602/345066, Karel Hájek - mobil 0602/ Za objednatele jsou oprávn ni se zhotovitelem jednat ve všech záleţitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záleţitostech, týkajících určité části pln ní nebo činností podle této smlouvy, i objednatelem touto smlouvou pov ené osoby, a to v tomto rozsahu d) ve v cech technických Ing. Hana Horská, Ing. Petr Konopáč, Zden k K ižovský DiS

5 e) ve v cech provozních Ing. Hana Horská, Ing. Petr Konopáč, Zden k K ižovský DiS f) ve v cech ekonomických Ing. Hana Horská, Ing. Petr Konopáč, Zden k K ižovský DiS 3. Smluvní strany se budou navzájem písemn informovat o všech skutečnostech, které by m ly nebo mohly mít vliv na ádné poskytnutí pln ní podle této smlouvy. 4. Smluvní strany si dle pot eby sjednají termíny pracovních setkání, p i kterých bude zhotovitel objednatele informovat o pr b hu provád ní úklidových prací a budou ešeny p ípadné další záleţitosti související s pln ním této smlouvy. či. 9. (Zp sob provád ní prací) 1. Zhotovitel je povinen provád t práce s pot ebnou odbornou péčí ádn a včas a to tak, aby výsledek prací odpovídal p íslušným právním p edpis m, smluvn ujednaným nebo obvyklým standard m kvality prací s cílem zachování dobré pov sti objednatele. 2. Zhotovitel nese odpov dnost za provedení prací podle smlouvy, za jejich ízení a za po ádek na pracovišti. 3. Zhotovitel bude provád t práce samostatn nebo prost ednictvím odborných subdodavatel. Zhotovitel na poţádání poskytne objednateli dostupné informace o svých subdodavatelích. 4. Zhotovitel je povinen p i provád ní prací podle této smlouvy dodrţovat na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci p íslušné právní p edpisy o bezpečnosti a ochran zdraví p i práci, protipoţární právní p edpisy a ostatní související obecn závazné právní p edpisy. 5. Domnívá-li se zhotovitel, ţe pro ádné provád ní prací podle této smlouvy existují p ekáţky zp sobené objednatelem, musí je neprodlen písemn oznámit objednateli. 6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provád ní prací podle této smlouvy dbát na oprávn né zájmy t etích osob a p i tomto dbát pokyn objednatele, s výjimkou t ch omezení, ke kterým p i provád ní obdobných prací obvyklé dochází. či. 10. (Odpov dnost za vady provedených prací) 1. Provedené práce budou mít vady, jestliţe jejich provedení nebude odpovídat smluvn ujednaným nebo obvyklým standard m kvality prací. 2. P i zjišt ní, ţe provedené práce vykazují vady, má objednatel v či zhotoviteli p ednostn právo na odstran ní vady poskytnutím nového pln ní v rozsahu vadné části, p ičemţ je zhotovitel povinen odstarin vadu okamţit po jejím oznámení reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním p ípad lh tu delší. 3. Zhotovitel je povinen vady odstranit na sv j náklad. 4. Odstran ní vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 5. P i zjišt ní, ţe provedené práce vykazují vady, které nelze odstranit novým pln ním nebo, které nelze novým pln ním zhojit nebo pokud zhotovitel vady neodstraní, má objednatel v či zhotoviteli právo na uplatn ní p im ené slevy ze smluvní ceny stanovené v této smlouv, p ičemţ se p i stanovení slevy vychází ze smluvní ceny uvedené v ceníku zhotovitele. Nárok na slevu bude uplatn n nejpozd ji v m síci následujícím po m síci, ve kterém došlo k vadnému pln ní. 6. Oznámení vad (reklamace) musí být provedeno neprodlen. V oznámení vad musí být vada specifikována.

6 7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé t etím osobám najím uklízených chodnících v d sledku nespln ní povinnosti podle této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele o p ípadných nárocích t etích osob na náhradu škody neprodlen informovat. či. 11. (Další povinnosti zhotovitele) 1. Zhotovitel zajistí, aby byl v dob provád ní prací dle této smlouvy k zastiţení na mobilním telefonu jeho odpov dný zástupce 24 hodin denn. Telefonní číslo a jména odpov dných zástupc jsou uvedena v či. Ř, odst Pracovníci zhotovitele, provád jící práce dle této smlouvy, budou pouţívat jednotnou ústroj s logem firmy zhotovitele. či. 12. (Kontrola pln ní p edm tu smlouvy) 1. Smluvní strany se dohodly, ţe objednatel je oprávn n pr b ţn kontrolovat provád ní prací a v pr b hu kontroly zejména sledovat u zhotovitele, p ípadn u jeho subdodavatel, zda práce jsou provád ny podle podmínek daných toto smlouvou. Tuto kontrolu m ţe provád t téţ jiná osoba písemn pov ená objednatelem. 2. Zhotovitel je povinen na ţádost objednatele zabezpečit účast odpov dných osob na prov ování prací, a činit neprodlen opat ení k odstran ní vytknutých závad. 3. Objednatel nebo objednatelem pov ená osoba vykonávající kontrolu má právo dát osobám, vyskytujícím se na pracovišti, p íkaz p erušit práci, pokud není dosaţitelná odpov dná osoba zhotovitele aje-li ohroţena bezpečnost osob, nebo, hrozí-li jiné váţné škody. 4. O pr b hu kontrolních akcí objednatele bude písemn vyhotoven Zápis z kontrolní akce. či. 13. (Smluvní pokuty) 1. V p ípad, ţe zhotovitel poskytne vadné pln ní (neprovede dílo ádn v rozsahu stanoveném v či. 4 a v souladu s ostatními povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy), je objednatel oprávn n účtovat smluvní pokutu ve výši 20 % z m síční smluvní odm ny odpovídající vadné části díla. 2. Pokud nebude dodrţen termín pro odstran ní vady a pro p ípad prodlení s odstran ním vady činí smluvní pokuta 0,1 % z m síční smluvní odm ny za kaţdý den prodlení. 3. Podkladem pro úhradu smluvní pokuty bude faktura, která bude splatná do 21 dn ode dne jejího doručení. 4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty, vzniklé podle smlouvy z stává oprávn né smluvní stran právo na náhradu škody, které se této oprávn né stran p iznává v plném rozsahu. či. 14. (Pojišt no 1. Zhotovitel se zavazuje, ţe po dobu platnosti této smlouvy bude pojišt n pro p ípad odpov dnosti za majetkové škody, které mohou v souvislosti s pln ním p edm tu této smlouvy objednateli vzniknout, p ičemţ pojistné pln ní musí činit minimáln , Kč.

7 či. 15. (Odstoupení od Smlouvy) 1. Objednatel je oprávn n odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovan (více neţ 3-krát v pr b hu kalendá ního pololetí) poruší své povinnosti zaloţené smlouvou, pokud bude zhotovitel objednatelem na porušení jeho povinností písemn upozorn n. 2. Zhotovitel je oprávn n odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení se spln ním svých pen ţitých závazk po dobu delší neţ 30 pracovních dn. 3. V p ípad odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemn vypo ádat své závazky. 4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody a dalších ustanovení smlouvy z jejichţ obsahu to vyplývá. či. 16. (Doba trvání smlouvy) 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti prvního dne následujícího m síce. 2. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 3. Objednatel je oprávn n tuto smlouvu vypov d t bez udání d vod písemnou výpov dí s výpov dní lh tou v délce 6 m síc. Výpov dní lh ta započne plynout od prvního dne m síce následujícího po m síci, kdy byla druhé smluvní stran výpov doručena. 4. Zhotovitel je oprávn n tuto smlouvu vypov d t bez udání d vod písemnou výpov dí s výpov dní lh tou v délce 6 m síc. Výpov dní lh ta započne plynout od prvního dne m síce následujícího po m síci, kdy byla druhé smluvní stran výpov doručena. 5. V p ípad skončení smluvního vztahu dle tohoto článku se ob smluvní strany zavazují vzájemn vypo ádat veškeré závazky, vyplývající ze smlouvy. * či. 17. (Záv rečná ustanovení) 1. Smluvní strany výslovn souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zve ejn n na internetových stránkách M stské části Praha 2. Smluvní strany se dohodly, ţe závazkové vztahy plynoucí z této smlouvy se ídí ve smyslu ustanovení 262, odst. 1) zákona č. 513/1řř1 Sb. Obchodního zákoníku tímto zákonem. 3. Tuto smlouvu lze m nit, dopl ovat a up es ovat pouze v písemné form. 4. Veškeré p ílohy zmi ované v této smlouv povaţují smluvní strany za nedíln součásti této smlouvy. K této smlouv náleţí následující p ílohy: P íloha č. 1 Mechanizovaný úklid chodník s ručním dočišt ním včetn p ilehlé zelen a rabátek a okraj vozovek v ší ce 0,3 m P íloha č. 2 Mechanizovaný úklid psích exkrement P íloha č. 3 P ehled dom a vým ry chodník spravovaných MČ Praha 7 a vým ry hlavních tah, u kterých bude provád na zimní údrţba" P íloha č. 4 P ehled umíst ní kontejner na separovaný odpad na Praze 7" P íloha č. 5 Jednotkový ceník prací"

8 5. V p ípad neplatnosti nebo neúčinnosti n kterého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanoveni této smlouvy, jelikoţ smluvní strany mají zájem uzav ít tuto smlouvu i pro tento p ípad. 6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím zp sobem na adrese doručování písemné korespondence : a) adresa pro doručování zhotovitele: Adresa, která je jako sídlo zhotovitele uvedena v hlavičce této smlouvy. Dojde-li ke zm n sídla zhotovitele (a tím i adresy k doručování), je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli neprodlen doloţit. b) adresa pro doručování objednatele: Adresa, která je jako sídlo objednatele uvedena v hlavičce této smlouvy. Dojde-li ke zm n sídla objednatele (a tím i adresy k doručování), je objednatel povinen tuto skutečnost zhotoviteli neprodlené doloţit. 7. Smluvní strany prohlašují, ţe tato smlouva nebyla uzav ena v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím p ečtení na d kaz souhlasu s jejím obsahem p ipojují osoby oprávn né jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 8. Veškerá vyhotovení smlouvy, která budou podepsána ob ma smluvními stranami, mají právní účinky originálu. 9. Tato smlouva byla sepsána ve Čty ech vyhotoveních, z nichţ kaţdá smluvní strana obdrţí po dvou vyhotoveních. za zhotovitele V Praze Tomáš dne Pfortner V Praze 2«. VI ICDV Jindrova 25 l5ouo raha5_ jednáte! CDV sluţby s.r.o. dn Mgr. zástupce starosty Ov ujeme, že bylj splaénj podmínky platnosti tohoto právního skonu MCP 7 ; -i 43 zúji^ č. 131/2008 Sb. Ov ovatelé

9 P íloha č. 1 Mechanizovaný úklid chodník s ručním dočišt ním včetn p ilehlé zelen a rabátek a okraj vozovek o ší ce 0,3 m P ehled ulic uklízených denn pond lí - pátek D lnická Dukelských hrdin Komunard - v úseku Jateční - Orten. nám stí Letenské nám stí Milady Horákové - v úseku Strossmayerovo nám. - Korunovační ezáčovo nám stí Strossmayerovo nám. Na ovčinách Veletrţní - v úseku Bubenská - Dukelských hrdin P ehled ulic uklízených ve dnech pond lí, st eda, pátek Antonínská Argentinská Badeniho Bondyho Bubenská Bubenské náb eţí Čechova Dobrovského Farského Františka K iţka Gerstnerova Haškova Havanská He manova Jablonského Jana Zajíce Jankovcova Janovského Jateční Jirečkova Kamenická Keramická Komunard - v úseku Bubenské náb. - Jateční Korunovační Kostelní Letenské nám stí Letohradská Libe ský most

10 Malá Plynární Malí ská M. Horákové - v úseku Korunovační - Badeniho Muzejní Most barikádník Na bašt sv. Tomáše Na Maninách Na šacht Na Špejcharu Na výšinách Na Zátorách Náb. Kpt. Jaroše Nad Král. oborou Nad Štolou Ortenovo nám stí Osadní Ovenecká Partyzánská Plynární Pod drahami Pplk. Sochora Poup tova P ístavní P ívozní Rajská Schnirchova Skalecká Sládkova

11 Socha ská U Sparty Strojnická U staré plynárny Stupkova U studánky Šimáčkova U topíren Šmeralova U Uránie Šternberkova U vody Štvanice U Výstavišt Tovární Um lecká Tusarova V Háji U Akademie V zákoutí U elektrárny V záv t í U garáţí Varhulíkové U Letenského sadu Veletrţní - v úseku Bubenská - Dukel, hrdi U M stských dom Veverkova U M š anského pivovaru Vina ská U papírny Vrbenského U parního mlýna Za elektrárnou U Pergamenky Za papírnou U Pr honu Za viaduktem U smaltovny Ţelezničá

12 P íloha č. 2 Antonínská Argentinská Badeniho Bondyho Bubenská Bubenské náb eţí D lnická Dukelských hrdin Farského Františka K iţka Gerstnerova Haškova Havanská Jablonského Jana Zajíce Jankovcova Jateční Jirečkova Mechanizovaný úklid psích exkrement P ehled ulic uklízených denn pond lí - pátek Čechova Dobrovského He manova Janovského Kamenická -v úseku M. Horákové -Gerstnerova Kostelní - v úseku Dukel, hrdin - U Leten, sadu Na Maninách Osadní Poup tova Pplk. Sochora P ístavní ezáčovo nám stí Socha ská Šternberkova Tusarova - v úseku Argentinská - Komunard U M š anského pivovaru U Pr honu - v úseku Osadní - Jankovcova U Smaltovny P ehled ulic uklízených ve dnech úterý, čtvrtek a ned le

13 Kamenická - v úseku Kost. - M. Horákové Keramická Komunard Korunovační Kostelní - v úseku U Leten, sadu - Muzejní Letenské nám stí Letohradská Libe ský most Malá Plynární Malí ská Milady Horákové Muzejní Most barikádník Na bašt sv. Tomáše Na Ovčinách Na šacht Na Špejcharu Na výšinách Na Zátorách Náb. Kpt. Jaroše Nad Král. oborou Nad Štolou Ortenovo nám stí Ovenecká Partyzánská Plynární Pod drahami P ívozní Rajská Schnirchova Skalecká Sládkova Strojnická Strossmayerovo nám stí Stupkova Šimáčkova Šmeralova Štvanice Tovární Tusarova - v úseku Komun. - Jankovcova U akademie U elektrárny U garáţí U Letenského sadu U M stských dom U papírny U parního mlýna U Pergamenky

14 U Pr honu - v úseku Argentinská - Osadní U Sparty U staré plynárny U studánky U topíren U Uránie Úvody U Výstavišt Um lecká V Háji V zákoutí V záv t í Varhulíkové Veletrţní Veverkova Vina ská Vrbenského Za elektrárnou Za papírnou Za viaduktem Ţelezničá

15 P íloha č. 3 P ehled dom a vým ry chodník spravovaných MČ Praha 7 a vým ry hlavních tah, u kterých bude provád na zimní údržba. Ulice D lnická Dukelských hrdin Komunard - v úseku Jateční - Orten. nám stí Letenské nám stí Milady Horákové - v úseku Strossmayerovo nám. - Korunovační Strossmayerovo nám. Veletrţní - v úseku Bubenská - Dukelských hrdin Domy Antonínská 4 Antonínská 6 Antonínská Ř Argentinská 6 Argentinská Ř Argentinská Argentinská 17 Bubenská 3 Bubenská 5 Bubenská 7 Bubenská 16 Bubenská 1ř Bubenská 27 Bubenská 37 Bubenská 3ř Čechova ř Čechova 15 Čechova 17 Dobrovského 17 Dobrovského 1ř Dobrovského 2ř Dobrovského 31 Farského 1 Farského 12 Fr. K iţka 11 Fr. K iţka Fr. K iţka 14 Fr. K iţka 16 Fr. K iţka 1Ř Fr. K iţka 22 Fr. K iţka 23 Fr. K iţka 25 Fr. K iţka 27 Fr. K iţka 3Ř Haškova 7 Haškova Ř Haškova 13 Havanská 6 Havanská Ř Havanská 15 Havanská 24 He manova 1 He manova 3 He manova 12 He manova 32 He manova 41 He manova 43 He manova 45 He manova 4ř He manova 51 He manova 53 J. Zajíce 27 Jankovcova 29 Jankovcova 30 1

16 Strojnická 3 Strojnická 10 Stupkova 5 Šimáčkova 5 Šmeralova 14 Šmeralova 24 Šmeralova 25 Šmeralova 2ř Šmeralova 34 Šternberkova 17 Tovární 4 Tovární 6 Tovární Ř Tovární 10 Tovární 12 Tusarova 3 Tusarova 5 Tusarova 7 Tusarova 9 Tusarova 11 Tusarova 13 Tusarova 15 Tusarova 17+17a Tusarova 18 Tusarova 19 Tusarova 28 Tusarova 35 Tusarova 42 Tusarova 44 Tusarova 49 Tusarova 51 Tusarova 53 Tusarova 54

17 U elektrárny Ř U elektrárny 10 U Leten, sadu 7 U Leten, sadu 9 U M sts. dom 5 U M sts. dom 7 U M sts. dom ř U M sts. dom 11 U M sts. dom 13 U M š. pivovaru ř UM š. pivovaru 12 U Parního mlýna Ř U Pergamenky 8 U Pergamenky 9 UPergamenky 10 U Pr honu 6 U Pr honu 11 U Pr honu 20 U Pr honu 25 U Pr honu 27 U Pr honu 2Ř U Pr honu 2ř U Pr honu 30 U Pr honu 44 U Pr honu 46 U Pr honu 4Ř U Pr honu 52 U Smaltovny 12 U Smaltovny 17 U Smaltovny 19 U Smaltovny U Smaltovny 23 U Smaltovny 25

18 U Smaltovny 32 U Studánky 15 U Studánky 2ř U Uránie 2 U Uránie 5 U Uránie 10 Um lecká 2 Um lecká 3 Um lecká 5 V Háji 1Ř V Háji 22 V Háji 35 Veletrţní 24 Veletrţní 34 Veletrţní 37 Veletrţní 3ř Veletrţní 46 Veletrţní 51 Veletrţní 69 Veletrţní 75 Veverkova 1 Veverkova 3 Veverkova 7 Veverkova 10 Veverkova 12 Veverkova 14 Veverkova 16 Veverkova 29 Veverkova 37 Za Papírnou 7 Za Viaduktem 4 Ţelezničá 17a Ţelezničá 17b

19 ZS Letohradská 1 vč. 428,1 ZŠ Fr. K iţka 2 680,1 ZŠ Strossmayerovo n. 605,8 ZŠ Tusarova21 516,4 MŠ Na Výšinách ,1 MŠU Uránie 10Ř0 629,0 CELKEM 7784,4 m 2 Chodníky Dodél d tských h iš Plynární - Rajská Jateční - 313,0 Komunard Ortenovo n ,6 Komunard 868,0 CELKEM m 2 Obvodové chodníky park Ortenovo nám stí Ortenovo nám stí (2 část) Tusarova okolo parčíku Skalecká (chodník v ul. Kostelní a ul. Skalecká podél zelené plochy) 695,5 2603,5 1699,1 155,3 CELKEM 5153,4 m 2 Ostrov Štvanice - vozovka ke zdymadlu 1715,6

20 Podílové domy: m celkem m m.č. m soukromé Čechova ,1 42,3 61,8 Haškova 6 29,0 15,0 14,0 He manova 16 51,1 44,7 6,4 Jana Zajíce 1ř 96,3 64,2 32,1 Jirečkova 3 39,5 18,0 21,5 Plynární 3ř 90,8 45,4 45,4 P ístavní 44 33,7 16,9 16,8 Strojnická ,0 81,0 67,0 Šmeralova 10 50,6 31,6 19,0 Šmeralova 6 65,2 32,6 32,6 Šmeralova 27 42,8 21,4 21,4 Šternberkova 4 104,0 52,0 52,0 U Smaltovny 14 40,9 3,3 37,6 U Studánky 10 46,8 16,0 30,8 U Studánky 11 49,6 24,8 24,8 Vina ská 1 138,3 111,0 27,3 Veletrţní 32 47,6 23,8 23,8 Veletrţní 65 54,0 27,0 27,0 Veletrţní 67 77,4 38,7 38,7 Veverkova 23 32,3 16,3 16,0 CELKEM v m ,0 726,0 616,0 Plochy chodník u školských za ízení s právní subjektivitou dle usnesení OR č. 237 ze dne ZŠ Ortenovo n. 34 MŠ U Studánky 4 MŠ Tusarova 27 MŠ Rajská 3 Církevní škola Bratská MŠ Kostelní 37 Ortenovo n. 37 ZŠ Korunovační Ř ZŠ Um lecká Ř bez vnit ních komunikací 116, včetn vnit ních komunikací 134,0 - bez vnit ních komunikací 307,0 (Klub volného času) 534,5 - bez vnit ních komunikací 470,0 863,0

21 P íloha č. 4 P ehled umíst ní kontejner na separovaný odpad na Praze 7 1) Čechova3-5 2) He manova 34 3) Gerstnerova proti č. 5 4) Havanská 4 5) Jana Zajíce 6 6) Jankovcova 19 7) Kamenická 16 8) Kamenická ) Kostelní proti č ) Letohradská 4Ř 11) Malí ská 4 12) Milady Horákové 72 13) Na Maninách 13 14) Na Maninách 2ř p ed zdí 15) Nad Královskou oborou proti č ) Nad Královskou oborou proti č ) Na Ovčinách 2 18) Nad Štolou 14 19) Ortenovo nám. proti č ) Ortenovo nám. proti č ) Osadní20 22) Osadní43 23) Ovenecká 13 24) Ovenecká 23 25) Poup tova ) P ístavní ) ezáčovo nám. 28) Strojnická ř 29) Strossmayerovo nám. ř 30) Stupkova 5 31) Šimáčkova20 32) Šmeralova 3 33) Šternberkova 5 34) Tusarova ) Tusarova 29 36) U Letenského sadu 10 37) U m stských dom x Osadní 38) U vody x Jankovcova 39) U Pr honu 2 40) U smaltovny 16 41) U Uránie 17 42) Um lecká 7

22 P íloha č. 5 Jednotkový ceník prací Vývoz odpadkových koš 1 kus/m síc Úklid miniskládek - cena za tunu Úklid odpadk okolo kontejner na separovaný odpad m 2 /den Úklid psího záchodku 1 kus /m síc Úklid a údrţba koš na psí exkrementy 1 kus/m síc Úklid psích exkrement m 2 /den Úklid chodníku m 2 /den Cena bez DPH 270,- Kč Cena s DPH 2Ř3,50 Kč 1.000,-Kč 1.050,-Kč 0,50 Kč 0,53 Kč 3.000,- Kč 3.150,-Kč 480,-- Kč 504,- Kč 0,12 Kč 0,13 Kč 0,12 Kč 0,13 Kč

23

Mechanizovan Lokalita. úklidová firma předkropem. Termín. Antonínská. Argentinská. Argentinská u nádraží. Badeniho. Bondyho. Po, Stř,Pá, Ne.

Mechanizovan Lokalita. úklidová firma předkropem. Termín. Antonínská. Argentinská. Argentinská u nádraží. Badeniho. Bondyho. Po, Stř,Pá, Ne. ROZSAH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A DALŠÍCH ČINNOSTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 úklid je dokončen maximálně do 14:00 vývoz košů bude dokončen příslušný den do 12:00 Svoz odpadu z Vývoz a doplňování

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form.

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. VÝZVA k podání nabídky dle závazných pokyn pro žadatele a p íjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie A) Identifika ní údaje Zadavatele Název:

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo :

SMLOUVA O DÍLO číslo : SMLOUVA O DÍLO číslo : Zhotovitel:......... jednající... bankovní spojení IČ zapsaný v číslo účtu DIČ a Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné)

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné) Příloha č. 4 Výzvy SMLOUVA O DILO Smluvní strany 1. Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy Se sídlem Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno Zastoupené starostou RNDr. Anastaziosem Jiaxisem

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně"

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně MKOLP000JVYQ smlouvy objednatele: 00824/2013 Ev. č, smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších) předpisů Zpracování projektové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 963/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 25.11.2015 Smlouva o dílo s firmou SANKOL, zahradnická s.r.o., Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3, IČ: 28920457 o provedení

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Česká republika-ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým na základě pověření č.j. MV-76216-/OSM- 2011 (dále jen objednatel ) a...

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 409 a násl. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 409 a násl. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 409 a násl. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

SVJ Bechlínská 705, Praha 9

SVJ Bechlínská 705, Praha 9 SMLOUVA O PROVÁD NÍ ÚKLIDOVÝCH SLU EB. 324/03/09 uzav ená dle ustanovení 51 zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd ích p edpis Objednatel: Spole enství vlastník jednotek domu Bechlínská 705,

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 13/2013/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku.

Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku. Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku. Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo. 1. Smluvní strany 1.1. Název : SaM silnice a mosty a. s. zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č... Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění na akci FN Hradec Králové zřízení provizorních šaten v chirurgickém Bedrnově pavilonu v 1.NP uzavřená mezi: Článek

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky Projekt: Modernizace

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění "Regenerace veřejné zeleně v obci Komňa - Mlýn" mezi: Objednatelem: 1. Obec Komňa zastoupena: Karlem Navrátilem, starostou

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Smlouva o provedení vzdělávání

Smlouva o provedení vzdělávání Smlouva o provedení vzdělávání uzavřená dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen

Více

SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH SMLOUVA. Název akce:

SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH SMLOUVA. Název akce: I SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH SMLOUVA O ou,o Název akce: Rekonstrukce a chodníku místní komunikace ul. Zahradní, Větřní Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo:

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo: číslo smlouvy kupujícího: 106/2011 číslo smlouvy prodávajícího: 2114426 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

S M L O U V A O D Í L O. Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zejména podle 536 a následujících. I. Smluvní strany

S M L O U V A O D Í L O. Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zejména podle 536 a následujících. I. Smluvní strany S M L O U V A O D Í L O číslo smlouvy zhotovitele: 030126M0198 číslo smlouvy objednatele: 12/2012 SPP: 1847.2206900VKL Uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zejména podle 536 a následujících.

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Zn: VZOl/2014. Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli. Aeroklub Hranice, občanské sdružení. 753 61 Hranice IV- Drahotuše

KUPNÍ SMLOUVA. Zn: VZOl/2014. Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli. Aeroklub Hranice, občanské sdružení. 753 61 Hranice IV- Drahotuše KUPNÍ SMLOUVA (dle ust. 2079 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanskl) zákoník v platném znění) Zn: VZOl/2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Aeroklub Hranice, občanské sdružení B. Němcové II 573 753

Více

SMLOUVA. o zaji ování servisní innosti. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

SMLOUVA. o zaji ování servisní innosti. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy SMLOUVA o zaji ování servisní innosti I. Smluvní strany Účastníci : Obec Psáry Zastoupena: Milanem Váchou, starostou I : 00241580 se sídlem: Pra ská 137, 25244 Psáry dále jen objednatel na stran jedné

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Smlouva o koupi tří osobních automobilů

Smlouva o koupi tří osobních automobilů Smlouva o koupi tří osobních automobilů I. Smluvní strany městská část Praha 12 zastoupená : Mgr. Petrem Prchalem - starostou se sídlem: Písková 830/25, 143 12 Praha 4 IČO: 00231151 DIČ: CZ00231151 bankovní

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více