SMLOUVA O DÍLO. čl. 1. (Úvodní ustanovení)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. čl. 1. (Úvodní ustanovení)"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO Níţe uvedeného dne, m síce a roku uzavírají smluvní strany 1) M stská část Praha 7 se sídlem v Praze 7, náb. Kpt. Jaroše 1000/7, PSČ IČ bankovní spojení: Česká spo itelna a.s., č.ú.: 2000Ř7033ř/0Ř00 zastoupená zástupcem starosty Mgr. Lubošem Vayhelem jako objednatel na stran jedné (dále jen objednatel) 2) obchodní společnost CDV sluţby, s, r, o. se sídlem v Praze 5, Jindrova 104ř/25 IČ 4ř zapsána v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vloţka bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: /0100 jednající jednatelem Tomášem Pfortnerem jako zhotovitel na stran druhé (dále jen zhotovitel) tuto Smlouvu o dílo - úklidové práce čl. 1. (Úvodní ustanovení) 1. M stská část Praha 7 (dále jen objednatel) a CDV sluţby, s. r. o. (dále zhotovitel) uzavírají tuto smlouvu za účelem pln ní ve ejné zakázky Provád ni úklidu chodník včetn p ilehlého pásu komunikace v rozsahu m 2 na území MČ Praha 7; mechanizovaného sb ru psích exkrement, vývozu speciálních koš na psí exkrementy, úklidu psího záchodku, úklidu okolo kontejner na separovaný odpad, úklidu černých skládek a úklidu vánočních stromk -jako dopl kové sluţby,,. 2. Objednatel vyhlásil obchodní ve ejnou sout ţ na pln ní shora uvedené ve ejné zakázky dne 3. íjna 2001 v Obchodním v stníku. čl. 2. (P edm t smlouvy) 1. Zhotovitel se zavazuje provád t pro objednatele touto smlouvou sjednané úklidové práce na území M stské části Praha 7, které jsou blíţe popsány v čl. 4. této smlouvy. 2. Rozsah prací provád ných zhotovitelem dle této smlouvy je uveden v čl. 4. této smlouvy. Objednatel si samostatn zajiš uje veškeré ostatní činnosti, které nejsou touto smlouvou smluvn dodávány zhotovitelem.

2 či. 3. (Místo pln ní) 1. Místem pln ní je oblast území M stské části Praha 7. či. 4. (Rozsah prací) 1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli úklidové práce v následujícím základním člen ní a četnosti: a) Zhotovitel bude provád t celoroční mechanizovaný úklid chodník s p edkropem a s ručním dočišt ním včetn p ilehlé zelen a rabátek strom a okraj vozovek o ší ce 0,3 m. Je-li stanovišt sb rných nádob na uklizené části ve ejné komunikace, musí být vyčišt no i toto stanovišt a jeho bezprost ední okolí. Spláchnutí chodníku bude provád no 4x za m síc, z toho lx s dezinfekcí. - Pouţít vodu na p edkrop a spláchnutí p i čišt ní chodník lze jen p i stabilní pov trnostní situaci, kdy nehrozí nebezpečí námrazy. Úklid bude provád n 5x týdn ve dnech pond lí aţ pátek na ploše 34662,6 m 2 a 3x týdn ve dnech pond lí, st eda a pátek na ploše ,2 m 2, viz p íloha č.l. Úklid bude proveden tak, aby byly chodníky uklizeny do hodin. b) Zhotovitel bude provád t mechanizovaný úklid psích exkrement. Psí exkrementy budou odstra ovány z chodník, p ilehlé zelen a rabátek strom tak, aby byl úklid proveden mezi hodinou. V p ípad, ţe nelze provést úklid pomocí mechanizace, bude provedeno odstran ní psích exkrement v rámci b ţného úklidu chodník. Úklid bude provád n 5x týdn ve dnech pond lí aţ pátek na ploše 5ř150 m 2 a 3x týdn ve dnech úterý, čtvrtek a ned le na ploše m 2, viz. p íloha č. 2. c) Zhotovitel bude provád t vývoz, údrţbu a dopl ování sáčk, včetn nákupu sáčk pro 70 speciálních koš na psí exkrementy; uvedené práce budou provád ny 4x týdn ve dnech pond lí, st eda, pátek a ned le. Vývoz, údrţba a dopln ní sáčk bude provedeno nejpozd ji do hodin. d) Zhotovitel bude provád t vývoz odpadkových koš. Vývoz bude u 100 koš provád n denn ve dnech pond lí - pátek a 3x týdn ve dnech pond lí, st eda a pátek u 50 koš. Vývoz koš bude proveden nejpozd ji do hod. e) Zhotovitel bude provád t úklid psího záchodku v prostorách ezáčova nám stí. Úklid bude provád n denn od pond lí do pátku s dezinfekcí 2x m síčn a vým nou písku lx m síčn, po úklidu bude provedeno urovnání pískového povrchu včetn úklidu písku v okolí. Úklid bude proveden nejpozd ji do hodin. f) Zhotovitel bude provád t úklid odpad okolo 45 hnízd kontejner na separovaný odpad, a to 5x týdn ve dnech pond lí - pátek. V období od 1. prosince do 31. ledna bude tento úklid provád t 7x týdn. Úklid bude proveden na ploše s pr m rem cca 10 m t okolo hnízda kontejner. Celková úklidová plocha je o rozloze cca 450 m 2, viz p íloha č. 4. P i úklidu bude proveden odvoz všech odpad s následným ručním dočišt ním komunikace. g) Zhotovitel bude provád t úklid černých skládek, p i p edpokládané produkci 150 t/rok, a to nejpozd ji do 24 hodin od jejich nahlášení. Produkce odpadu nad 150 t/rok bude účtována dle cen uvedených v p íloze č. 5 (Jednotkový ceník prací). h) Zhotovitel bude provád t úklid vánočních stromk v období od 1. ledna do 1. b ezna. P i úklidu bude provedeno naloţení vánočních stromk na svozový v z, ruční dočišt ní místa úklidu, odvoz stromk na místo uloţení a uloţení vánočních stromk.

3 ch) Zhotovitel bude provád t mechanizované odklízení sn hu a odstra ování náledí v zimním období denn včetn sobot a ned lí tak, aby první ranní úklid byl ukončen do 7.00 hodiny. P i v tším spadu sn hu je zhotovitel povinen opakovan odklízet sníh tak, aby byla zajišt na sch dnost chodník, v p ípad, ţe nelze pouţívat strojní techniku, pouţít ruční čišt ní. Odstra ování sn hu b hem dne musí být zahájeno nejpozd ji do 2 hodin od začátku sn ţení. Sníh je zhotovitel povinen shrnovat k obrubník m tak, aby byl zajišt n vstup do objektu a vstup na p echody pro chodce, vstup z vozovky pro svoz komunálního odpadu, dále je povinen zajiš ovat sch dnost odstra ováním náledí, a to mechanicky. Pokud pro velké mnoţství sn hových sráţek nebude moţno zajistit úklid celé ší e chodníku (hromad ní shrnutého sn hu u obrubníku), bude zajišt n úklid nejmén v ší i 1,5 m včetn vstup do dom a p ístupu z vozovky pro svoz komunálního odpadu. Posyp chodníku bude provád n b hem sn ţení pouze hrozí-li nebezpečí okamţité námrazy (nap. spad zledovat lého sn hu, nebo mrholení), jinak bude provád n posyp chodník po ukončení sn ţení pouze tam, kde nelze sníh mechanicky odstranit a je nebezpečí vzniku námraz. Pro posyp nesmí být pouţit jiný materiál neţ št rk frakce Ř,3 mm. Posypový materiál musí být p ed zimním obdobím zajišt n a uskladn n na suchém a vhodném míst, aby nedošlo k jeho zamrznutí. Rozsah ploch udrţovaných v zimním období (od 1. listopadu do 31. b ezna) je Ř4520 m 2, viz p íloha č. 3 i) Zhotovitel provede do konce roku 2002 nákup a instalaci 200 ks nových koš a to včetn projednání povolení k jejich umíst ní. Z 200 ks nových koš bude 50 ks koš speciálních na psí exkrementy - tyto koše budou pevn ukotveny. j) Zhotovitel bude poskytovat součinnost p i komplexní údrţb komunikací. 1) V návaznosti na úklidové práce blíţe specifikované výše pod body a) - h) bude zhotovitelem zajišt no zneškodn ní odpad (skládkování, spalovna, kompostování) v souladu správními p edpisy. Smetky budou neprodlen odstra ovány z uklízených ploch. 2. P edm tem této smlouvy nejsou práce nad rozsah shora uvedených činností, pokud je jejich pot eba vyvolána mimo ádnými událostmi, zejména stavebními pracemi, haváriemi sítí a vandalismem. 3. Zhotovitel poskytne objednateli i další práce (vícepráce) neuvedené v či. 4., odstavci 1., pokud o to bude písemn objednatelem poţádán. P i oce ování víceprací se postupuje podle či. 5., odstavce 2. této smlouvy. či. 5. (Smluvní odm na za provedené práce) 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za práce provedené v souladu s touto smlouvou m síční smluvní odm nu ve výši ,- Kč bez DPH. (Tato částka je 1/12 z celkové ceny za 1 rok).k této částce bude p ipočteno DPH v zákonem stanovené výši (v dob uzav ení smlouvy 5 %) 2. Smluvní strany povaţují jednotkové ceny uvedené v P íloze č.5 za ceník zhotovitele za provád ní smluvních prací, podle n hoţ se stanoví cena v p ípad jakýchkoliv dalších poţadavk objednatele na provedení dalších prací nebo v p ípad neprovedení n kterých smluvených prací uvedených v čl Zhotovitel je oprávn n smluvní cenu, uvedenou v odst.l, navýšit o míru inflace, které bylo dosaţeno v České republice v p edcházejícím období. Ke zvýšení smluvní ceny je však zhotovitel oprávn n nejd íve k 1. dni m síce následujícího po m síci, kdy bude dosaţeno v součtu inflace vyšší neţ Ř%, počítáno od data poslední úpravy smluvní ceny. Mírou inflace se rozumí roční klouzavý

4 pr m r zm ny hladiny spot ebitelských cen v p edm tném kalendá ním roce. Pro určení míry inflace je určující p íslušný index, který bude zve ejn n Českým statistickým ú adem. či. 6. (Splatnost smluvní ceny a zp sob jejího placení) 1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude splatná do 30 dn ode dne jejího doručení. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po skončení p íslušného kalendá ního m síce a to vţdy zp tn za uplynulý kalendá ní m síc. 2. Faktura musí spl ovat náleţitosti da ového dokladu podle ustanovení 12 zákona č. 5ŘŘ/1řř2 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis a náleţitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení 13a zákona č. 513/1řř1 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis (Obchodní zákoník). 3. Veškeré cenové údaje budou uvád ny v Kč (korunách českých). Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených prací, se specifikací po jednotlivých dnech, s uvedením času pln ní, vým ry uklízených ploch v m 2, počtu vyvezených a obslouţených koš, skutečného mnoţství svezeného odpadu v kg a doklad o zneškodn ní tohoto odpadu. 4. Objednatel je oprávn n p ed uplynutím lh ty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje n kterou z výše uvedených náleţitostí, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybn. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo ji nov vyhotovit. Vrácením faktury p estává b ţet p vodní lh ta splatnosti faktury. Celá lh ta b ţí znovu ode dne doručení opravené nebo nov vystavené faktury. 5. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí p ipsání fakturované částky na účet zhotovitele. 6. Zhotovitel není oprávn n poţadovat po objednateli poskytování zálohových plateb na provád né práce. 7. P i prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. či. 7. (Spolup sobení objednatele p i provád ní díla) díla. 1. Objednatel bude vykonávat na výzvu zhotovitele obvyklou součinnost nutnou pro realizaci či. 8. (Pravidla součinnosti) 1. Za zhotovitele jsou oprávn ni s objednatelem jednat ve všech záleţitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, p ípadn statutární orgán či prokurista, a ve specifických záleţitostech, týkajících určité části pln ní nebo činností podle této smlouvy, i zhotovitelem touto smlouvou pov ené osoby, a to v tomto rozsahu a) ve v cech technických Tomáš Pfortner- mobil 0602/345066, Karel Hájek - mobil 0602/ b) ve v cech provozních Tomáš Pfortner - mobil 0602/345066, Karel Hájek - mobil 0602/ c) ve v cech ekonomických Tomáš Pfortner - mobil 0602/345066, Karel Hájek - mobil 0602/ Za objednatele jsou oprávn ni se zhotovitelem jednat ve všech záleţitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záleţitostech, týkajících určité části pln ní nebo činností podle této smlouvy, i objednatelem touto smlouvou pov ené osoby, a to v tomto rozsahu d) ve v cech technických Ing. Hana Horská, Ing. Petr Konopáč, Zden k K ižovský DiS

5 e) ve v cech provozních Ing. Hana Horská, Ing. Petr Konopáč, Zden k K ižovský DiS f) ve v cech ekonomických Ing. Hana Horská, Ing. Petr Konopáč, Zden k K ižovský DiS 3. Smluvní strany se budou navzájem písemn informovat o všech skutečnostech, které by m ly nebo mohly mít vliv na ádné poskytnutí pln ní podle této smlouvy. 4. Smluvní strany si dle pot eby sjednají termíny pracovních setkání, p i kterých bude zhotovitel objednatele informovat o pr b hu provád ní úklidových prací a budou ešeny p ípadné další záleţitosti související s pln ním této smlouvy. či. 9. (Zp sob provád ní prací) 1. Zhotovitel je povinen provád t práce s pot ebnou odbornou péčí ádn a včas a to tak, aby výsledek prací odpovídal p íslušným právním p edpis m, smluvn ujednaným nebo obvyklým standard m kvality prací s cílem zachování dobré pov sti objednatele. 2. Zhotovitel nese odpov dnost za provedení prací podle smlouvy, za jejich ízení a za po ádek na pracovišti. 3. Zhotovitel bude provád t práce samostatn nebo prost ednictvím odborných subdodavatel. Zhotovitel na poţádání poskytne objednateli dostupné informace o svých subdodavatelích. 4. Zhotovitel je povinen p i provád ní prací podle této smlouvy dodrţovat na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci p íslušné právní p edpisy o bezpečnosti a ochran zdraví p i práci, protipoţární právní p edpisy a ostatní související obecn závazné právní p edpisy. 5. Domnívá-li se zhotovitel, ţe pro ádné provád ní prací podle této smlouvy existují p ekáţky zp sobené objednatelem, musí je neprodlen písemn oznámit objednateli. 6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provád ní prací podle této smlouvy dbát na oprávn né zájmy t etích osob a p i tomto dbát pokyn objednatele, s výjimkou t ch omezení, ke kterým p i provád ní obdobných prací obvyklé dochází. či. 10. (Odpov dnost za vady provedených prací) 1. Provedené práce budou mít vady, jestliţe jejich provedení nebude odpovídat smluvn ujednaným nebo obvyklým standard m kvality prací. 2. P i zjišt ní, ţe provedené práce vykazují vady, má objednatel v či zhotoviteli p ednostn právo na odstran ní vady poskytnutím nového pln ní v rozsahu vadné části, p ičemţ je zhotovitel povinen odstarin vadu okamţit po jejím oznámení reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním p ípad lh tu delší. 3. Zhotovitel je povinen vady odstranit na sv j náklad. 4. Odstran ní vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 5. P i zjišt ní, ţe provedené práce vykazují vady, které nelze odstranit novým pln ním nebo, které nelze novým pln ním zhojit nebo pokud zhotovitel vady neodstraní, má objednatel v či zhotoviteli právo na uplatn ní p im ené slevy ze smluvní ceny stanovené v této smlouv, p ičemţ se p i stanovení slevy vychází ze smluvní ceny uvedené v ceníku zhotovitele. Nárok na slevu bude uplatn n nejpozd ji v m síci následujícím po m síci, ve kterém došlo k vadnému pln ní. 6. Oznámení vad (reklamace) musí být provedeno neprodlen. V oznámení vad musí být vada specifikována.

6 7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé t etím osobám najím uklízených chodnících v d sledku nespln ní povinnosti podle této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele o p ípadných nárocích t etích osob na náhradu škody neprodlen informovat. či. 11. (Další povinnosti zhotovitele) 1. Zhotovitel zajistí, aby byl v dob provád ní prací dle této smlouvy k zastiţení na mobilním telefonu jeho odpov dný zástupce 24 hodin denn. Telefonní číslo a jména odpov dných zástupc jsou uvedena v či. Ř, odst Pracovníci zhotovitele, provád jící práce dle této smlouvy, budou pouţívat jednotnou ústroj s logem firmy zhotovitele. či. 12. (Kontrola pln ní p edm tu smlouvy) 1. Smluvní strany se dohodly, ţe objednatel je oprávn n pr b ţn kontrolovat provád ní prací a v pr b hu kontroly zejména sledovat u zhotovitele, p ípadn u jeho subdodavatel, zda práce jsou provád ny podle podmínek daných toto smlouvou. Tuto kontrolu m ţe provád t téţ jiná osoba písemn pov ená objednatelem. 2. Zhotovitel je povinen na ţádost objednatele zabezpečit účast odpov dných osob na prov ování prací, a činit neprodlen opat ení k odstran ní vytknutých závad. 3. Objednatel nebo objednatelem pov ená osoba vykonávající kontrolu má právo dát osobám, vyskytujícím se na pracovišti, p íkaz p erušit práci, pokud není dosaţitelná odpov dná osoba zhotovitele aje-li ohroţena bezpečnost osob, nebo, hrozí-li jiné váţné škody. 4. O pr b hu kontrolních akcí objednatele bude písemn vyhotoven Zápis z kontrolní akce. či. 13. (Smluvní pokuty) 1. V p ípad, ţe zhotovitel poskytne vadné pln ní (neprovede dílo ádn v rozsahu stanoveném v či. 4 a v souladu s ostatními povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy), je objednatel oprávn n účtovat smluvní pokutu ve výši 20 % z m síční smluvní odm ny odpovídající vadné části díla. 2. Pokud nebude dodrţen termín pro odstran ní vady a pro p ípad prodlení s odstran ním vady činí smluvní pokuta 0,1 % z m síční smluvní odm ny za kaţdý den prodlení. 3. Podkladem pro úhradu smluvní pokuty bude faktura, která bude splatná do 21 dn ode dne jejího doručení. 4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty, vzniklé podle smlouvy z stává oprávn né smluvní stran právo na náhradu škody, které se této oprávn né stran p iznává v plném rozsahu. či. 14. (Pojišt no 1. Zhotovitel se zavazuje, ţe po dobu platnosti této smlouvy bude pojišt n pro p ípad odpov dnosti za majetkové škody, které mohou v souvislosti s pln ním p edm tu této smlouvy objednateli vzniknout, p ičemţ pojistné pln ní musí činit minimáln , Kč.

7 či. 15. (Odstoupení od Smlouvy) 1. Objednatel je oprávn n odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovan (více neţ 3-krát v pr b hu kalendá ního pololetí) poruší své povinnosti zaloţené smlouvou, pokud bude zhotovitel objednatelem na porušení jeho povinností písemn upozorn n. 2. Zhotovitel je oprávn n odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení se spln ním svých pen ţitých závazk po dobu delší neţ 30 pracovních dn. 3. V p ípad odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemn vypo ádat své závazky. 4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody a dalších ustanovení smlouvy z jejichţ obsahu to vyplývá. či. 16. (Doba trvání smlouvy) 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti prvního dne následujícího m síce. 2. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 3. Objednatel je oprávn n tuto smlouvu vypov d t bez udání d vod písemnou výpov dí s výpov dní lh tou v délce 6 m síc. Výpov dní lh ta započne plynout od prvního dne m síce následujícího po m síci, kdy byla druhé smluvní stran výpov doručena. 4. Zhotovitel je oprávn n tuto smlouvu vypov d t bez udání d vod písemnou výpov dí s výpov dní lh tou v délce 6 m síc. Výpov dní lh ta započne plynout od prvního dne m síce následujícího po m síci, kdy byla druhé smluvní stran výpov doručena. 5. V p ípad skončení smluvního vztahu dle tohoto článku se ob smluvní strany zavazují vzájemn vypo ádat veškeré závazky, vyplývající ze smlouvy. * či. 17. (Záv rečná ustanovení) 1. Smluvní strany výslovn souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zve ejn n na internetových stránkách M stské části Praha 2. Smluvní strany se dohodly, ţe závazkové vztahy plynoucí z této smlouvy se ídí ve smyslu ustanovení 262, odst. 1) zákona č. 513/1řř1 Sb. Obchodního zákoníku tímto zákonem. 3. Tuto smlouvu lze m nit, dopl ovat a up es ovat pouze v písemné form. 4. Veškeré p ílohy zmi ované v této smlouv povaţují smluvní strany za nedíln součásti této smlouvy. K této smlouv náleţí následující p ílohy: P íloha č. 1 Mechanizovaný úklid chodník s ručním dočišt ním včetn p ilehlé zelen a rabátek a okraj vozovek v ší ce 0,3 m P íloha č. 2 Mechanizovaný úklid psích exkrement P íloha č. 3 P ehled dom a vým ry chodník spravovaných MČ Praha 7 a vým ry hlavních tah, u kterých bude provád na zimní údrţba" P íloha č. 4 P ehled umíst ní kontejner na separovaný odpad na Praze 7" P íloha č. 5 Jednotkový ceník prací"

8 5. V p ípad neplatnosti nebo neúčinnosti n kterého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanoveni této smlouvy, jelikoţ smluvní strany mají zájem uzav ít tuto smlouvu i pro tento p ípad. 6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím zp sobem na adrese doručování písemné korespondence : a) adresa pro doručování zhotovitele: Adresa, která je jako sídlo zhotovitele uvedena v hlavičce této smlouvy. Dojde-li ke zm n sídla zhotovitele (a tím i adresy k doručování), je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli neprodlen doloţit. b) adresa pro doručování objednatele: Adresa, která je jako sídlo objednatele uvedena v hlavičce této smlouvy. Dojde-li ke zm n sídla objednatele (a tím i adresy k doručování), je objednatel povinen tuto skutečnost zhotoviteli neprodlené doloţit. 7. Smluvní strany prohlašují, ţe tato smlouva nebyla uzav ena v tísni ani za nápadn nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím p ečtení na d kaz souhlasu s jejím obsahem p ipojují osoby oprávn né jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 8. Veškerá vyhotovení smlouvy, která budou podepsána ob ma smluvními stranami, mají právní účinky originálu. 9. Tato smlouva byla sepsána ve Čty ech vyhotoveních, z nichţ kaţdá smluvní strana obdrţí po dvou vyhotoveních. za zhotovitele V Praze Tomáš dne Pfortner V Praze 2«. VI ICDV Jindrova 25 l5ouo raha5_ jednáte! CDV sluţby s.r.o. dn Mgr. zástupce starosty Ov ujeme, že bylj splaénj podmínky platnosti tohoto právního skonu MCP 7 ; -i 43 zúji^ č. 131/2008 Sb. Ov ovatelé

9 P íloha č. 1 Mechanizovaný úklid chodník s ručním dočišt ním včetn p ilehlé zelen a rabátek a okraj vozovek o ší ce 0,3 m P ehled ulic uklízených denn pond lí - pátek D lnická Dukelských hrdin Komunard - v úseku Jateční - Orten. nám stí Letenské nám stí Milady Horákové - v úseku Strossmayerovo nám. - Korunovační ezáčovo nám stí Strossmayerovo nám. Na ovčinách Veletrţní - v úseku Bubenská - Dukelských hrdin P ehled ulic uklízených ve dnech pond lí, st eda, pátek Antonínská Argentinská Badeniho Bondyho Bubenská Bubenské náb eţí Čechova Dobrovského Farského Františka K iţka Gerstnerova Haškova Havanská He manova Jablonského Jana Zajíce Jankovcova Janovského Jateční Jirečkova Kamenická Keramická Komunard - v úseku Bubenské náb. - Jateční Korunovační Kostelní Letenské nám stí Letohradská Libe ský most

10 Malá Plynární Malí ská M. Horákové - v úseku Korunovační - Badeniho Muzejní Most barikádník Na bašt sv. Tomáše Na Maninách Na šacht Na Špejcharu Na výšinách Na Zátorách Náb. Kpt. Jaroše Nad Král. oborou Nad Štolou Ortenovo nám stí Osadní Ovenecká Partyzánská Plynární Pod drahami Pplk. Sochora Poup tova P ístavní P ívozní Rajská Schnirchova Skalecká Sládkova

11 Socha ská U Sparty Strojnická U staré plynárny Stupkova U studánky Šimáčkova U topíren Šmeralova U Uránie Šternberkova U vody Štvanice U Výstavišt Tovární Um lecká Tusarova V Háji U Akademie V zákoutí U elektrárny V záv t í U garáţí Varhulíkové U Letenského sadu Veletrţní - v úseku Bubenská - Dukel, hrdi U M stských dom Veverkova U M š anského pivovaru Vina ská U papírny Vrbenského U parního mlýna Za elektrárnou U Pergamenky Za papírnou U Pr honu Za viaduktem U smaltovny Ţelezničá

12 P íloha č. 2 Antonínská Argentinská Badeniho Bondyho Bubenská Bubenské náb eţí D lnická Dukelských hrdin Farského Františka K iţka Gerstnerova Haškova Havanská Jablonského Jana Zajíce Jankovcova Jateční Jirečkova Mechanizovaný úklid psích exkrement P ehled ulic uklízených denn pond lí - pátek Čechova Dobrovského He manova Janovského Kamenická -v úseku M. Horákové -Gerstnerova Kostelní - v úseku Dukel, hrdin - U Leten, sadu Na Maninách Osadní Poup tova Pplk. Sochora P ístavní ezáčovo nám stí Socha ská Šternberkova Tusarova - v úseku Argentinská - Komunard U M š anského pivovaru U Pr honu - v úseku Osadní - Jankovcova U Smaltovny P ehled ulic uklízených ve dnech úterý, čtvrtek a ned le

13 Kamenická - v úseku Kost. - M. Horákové Keramická Komunard Korunovační Kostelní - v úseku U Leten, sadu - Muzejní Letenské nám stí Letohradská Libe ský most Malá Plynární Malí ská Milady Horákové Muzejní Most barikádník Na bašt sv. Tomáše Na Ovčinách Na šacht Na Špejcharu Na výšinách Na Zátorách Náb. Kpt. Jaroše Nad Král. oborou Nad Štolou Ortenovo nám stí Ovenecká Partyzánská Plynární Pod drahami P ívozní Rajská Schnirchova Skalecká Sládkova Strojnická Strossmayerovo nám stí Stupkova Šimáčkova Šmeralova Štvanice Tovární Tusarova - v úseku Komun. - Jankovcova U akademie U elektrárny U garáţí U Letenského sadu U M stských dom U papírny U parního mlýna U Pergamenky

14 U Pr honu - v úseku Argentinská - Osadní U Sparty U staré plynárny U studánky U topíren U Uránie Úvody U Výstavišt Um lecká V Háji V zákoutí V záv t í Varhulíkové Veletrţní Veverkova Vina ská Vrbenského Za elektrárnou Za papírnou Za viaduktem Ţelezničá

15 P íloha č. 3 P ehled dom a vým ry chodník spravovaných MČ Praha 7 a vým ry hlavních tah, u kterých bude provád na zimní údržba. Ulice D lnická Dukelských hrdin Komunard - v úseku Jateční - Orten. nám stí Letenské nám stí Milady Horákové - v úseku Strossmayerovo nám. - Korunovační Strossmayerovo nám. Veletrţní - v úseku Bubenská - Dukelských hrdin Domy Antonínská 4 Antonínská 6 Antonínská Ř Argentinská 6 Argentinská Ř Argentinská Argentinská 17 Bubenská 3 Bubenská 5 Bubenská 7 Bubenská 16 Bubenská 1ř Bubenská 27 Bubenská 37 Bubenská 3ř Čechova ř Čechova 15 Čechova 17 Dobrovského 17 Dobrovského 1ř Dobrovského 2ř Dobrovského 31 Farského 1 Farského 12 Fr. K iţka 11 Fr. K iţka Fr. K iţka 14 Fr. K iţka 16 Fr. K iţka 1Ř Fr. K iţka 22 Fr. K iţka 23 Fr. K iţka 25 Fr. K iţka 27 Fr. K iţka 3Ř Haškova 7 Haškova Ř Haškova 13 Havanská 6 Havanská Ř Havanská 15 Havanská 24 He manova 1 He manova 3 He manova 12 He manova 32 He manova 41 He manova 43 He manova 45 He manova 4ř He manova 51 He manova 53 J. Zajíce 27 Jankovcova 29 Jankovcova 30 1

16 Strojnická 3 Strojnická 10 Stupkova 5 Šimáčkova 5 Šmeralova 14 Šmeralova 24 Šmeralova 25 Šmeralova 2ř Šmeralova 34 Šternberkova 17 Tovární 4 Tovární 6 Tovární Ř Tovární 10 Tovární 12 Tusarova 3 Tusarova 5 Tusarova 7 Tusarova 9 Tusarova 11 Tusarova 13 Tusarova 15 Tusarova 17+17a Tusarova 18 Tusarova 19 Tusarova 28 Tusarova 35 Tusarova 42 Tusarova 44 Tusarova 49 Tusarova 51 Tusarova 53 Tusarova 54

17 U elektrárny Ř U elektrárny 10 U Leten, sadu 7 U Leten, sadu 9 U M sts. dom 5 U M sts. dom 7 U M sts. dom ř U M sts. dom 11 U M sts. dom 13 U M š. pivovaru ř UM š. pivovaru 12 U Parního mlýna Ř U Pergamenky 8 U Pergamenky 9 UPergamenky 10 U Pr honu 6 U Pr honu 11 U Pr honu 20 U Pr honu 25 U Pr honu 27 U Pr honu 2Ř U Pr honu 2ř U Pr honu 30 U Pr honu 44 U Pr honu 46 U Pr honu 4Ř U Pr honu 52 U Smaltovny 12 U Smaltovny 17 U Smaltovny 19 U Smaltovny U Smaltovny 23 U Smaltovny 25

18 U Smaltovny 32 U Studánky 15 U Studánky 2ř U Uránie 2 U Uránie 5 U Uránie 10 Um lecká 2 Um lecká 3 Um lecká 5 V Háji 1Ř V Háji 22 V Háji 35 Veletrţní 24 Veletrţní 34 Veletrţní 37 Veletrţní 3ř Veletrţní 46 Veletrţní 51 Veletrţní 69 Veletrţní 75 Veverkova 1 Veverkova 3 Veverkova 7 Veverkova 10 Veverkova 12 Veverkova 14 Veverkova 16 Veverkova 29 Veverkova 37 Za Papírnou 7 Za Viaduktem 4 Ţelezničá 17a Ţelezničá 17b

19 ZS Letohradská 1 vč. 428,1 ZŠ Fr. K iţka 2 680,1 ZŠ Strossmayerovo n. 605,8 ZŠ Tusarova21 516,4 MŠ Na Výšinách ,1 MŠU Uránie 10Ř0 629,0 CELKEM 7784,4 m 2 Chodníky Dodél d tských h iš Plynární - Rajská Jateční - 313,0 Komunard Ortenovo n ,6 Komunard 868,0 CELKEM m 2 Obvodové chodníky park Ortenovo nám stí Ortenovo nám stí (2 část) Tusarova okolo parčíku Skalecká (chodník v ul. Kostelní a ul. Skalecká podél zelené plochy) 695,5 2603,5 1699,1 155,3 CELKEM 5153,4 m 2 Ostrov Štvanice - vozovka ke zdymadlu 1715,6

20 Podílové domy: m celkem m m.č. m soukromé Čechova ,1 42,3 61,8 Haškova 6 29,0 15,0 14,0 He manova 16 51,1 44,7 6,4 Jana Zajíce 1ř 96,3 64,2 32,1 Jirečkova 3 39,5 18,0 21,5 Plynární 3ř 90,8 45,4 45,4 P ístavní 44 33,7 16,9 16,8 Strojnická ,0 81,0 67,0 Šmeralova 10 50,6 31,6 19,0 Šmeralova 6 65,2 32,6 32,6 Šmeralova 27 42,8 21,4 21,4 Šternberkova 4 104,0 52,0 52,0 U Smaltovny 14 40,9 3,3 37,6 U Studánky 10 46,8 16,0 30,8 U Studánky 11 49,6 24,8 24,8 Vina ská 1 138,3 111,0 27,3 Veletrţní 32 47,6 23,8 23,8 Veletrţní 65 54,0 27,0 27,0 Veletrţní 67 77,4 38,7 38,7 Veverkova 23 32,3 16,3 16,0 CELKEM v m ,0 726,0 616,0 Plochy chodník u školských za ízení s právní subjektivitou dle usnesení OR č. 237 ze dne ZŠ Ortenovo n. 34 MŠ U Studánky 4 MŠ Tusarova 27 MŠ Rajská 3 Církevní škola Bratská MŠ Kostelní 37 Ortenovo n. 37 ZŠ Korunovační Ř ZŠ Um lecká Ř bez vnit ních komunikací 116, včetn vnit ních komunikací 134,0 - bez vnit ních komunikací 307,0 (Klub volného času) 534,5 - bez vnit ních komunikací 470,0 863,0

21 P íloha č. 4 P ehled umíst ní kontejner na separovaný odpad na Praze 7 1) Čechova3-5 2) He manova 34 3) Gerstnerova proti č. 5 4) Havanská 4 5) Jana Zajíce 6 6) Jankovcova 19 7) Kamenická 16 8) Kamenická ) Kostelní proti č ) Letohradská 4Ř 11) Malí ská 4 12) Milady Horákové 72 13) Na Maninách 13 14) Na Maninách 2ř p ed zdí 15) Nad Královskou oborou proti č ) Nad Královskou oborou proti č ) Na Ovčinách 2 18) Nad Štolou 14 19) Ortenovo nám. proti č ) Ortenovo nám. proti č ) Osadní20 22) Osadní43 23) Ovenecká 13 24) Ovenecká 23 25) Poup tova ) P ístavní ) ezáčovo nám. 28) Strojnická ř 29) Strossmayerovo nám. ř 30) Stupkova 5 31) Šimáčkova20 32) Šmeralova 3 33) Šternberkova 5 34) Tusarova ) Tusarova 29 36) U Letenského sadu 10 37) U m stských dom x Osadní 38) U vody x Jankovcova 39) U Pr honu 2 40) U smaltovny 16 41) U Uránie 17 42) Um lecká 7

22 P íloha č. 5 Jednotkový ceník prací Vývoz odpadkových koš 1 kus/m síc Úklid miniskládek - cena za tunu Úklid odpadk okolo kontejner na separovaný odpad m 2 /den Úklid psího záchodku 1 kus /m síc Úklid a údrţba koš na psí exkrementy 1 kus/m síc Úklid psích exkrement m 2 /den Úklid chodníku m 2 /den Cena bez DPH 270,- Kč Cena s DPH 2Ř3,50 Kč 1.000,-Kč 1.050,-Kč 0,50 Kč 0,53 Kč 3.000,- Kč 3.150,-Kč 480,-- Kč 504,- Kč 0,12 Kč 0,13 Kč 0,12 Kč 0,13 Kč

23

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Ověřovací doložka k datové zprávě

Ověřovací doložka k datové zprávě Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, mezi společností PLnet s.r.o., IČ:29213771 (dále jen PLnet)

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: Objednatel: I. Smluvní strany Město Velké Pavlovice se sídlem Nám. 9. května 40, 691 06

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci 1\11 '1...;- :"}~~ -VO Z'[,.-.LSTVÍ. 1\ li) 17 11r \I l'iuha 1- Nové Měst\) -614 Číslo smlouvy: 445-2015-10042 Č.j.: 35733/20 15-MZe-l0042 Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více