Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, Čachovice. Organizační řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád"

Transkript

1 Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, Čachovice Organizační řád

2 Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: Účinnost od: Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. 1.Základní údaje: název: Mateřská škola Vlkava, okres Mladá boleslav zřizovatel: Obec Vlkava sídlo školy: Za Školou 87, Čachovice právní forma: příspěvková organizace IČ: statutární orgán: ředitelka školy - Čadilová Jitka typ školy: celodenní MŠ se školní jídelnou kapacita MŠ: 26 dětí kapacita kuchyně: 47 jídel provoz: od 6.30 do hod telefon: mobil: www stránky: 2.Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody činnosti školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

3 2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb.,Zákoník práce. 3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (pravidla financování škol z. č. 479/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) b) Postavení a poslání mateřské školy 1. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou krajským úřadem. 2. Škola je vedena v síti škol KÚ. 3. Základním posláním mateřské školy je výchova a vzdělání předškolních dětí a poskytování školských služeb, podle zákona 561/2004 Sb.,ŠZ, ve znění pozdějších předpisů. -Vyhláškou o předškolním vzdělávání MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů -Listinou základních práv a svobod -Úmluvou o právech dítěte sdělení č. 104/1991 Sb.federálního ministerstva zahraničí -Zákonem o rodině zákon č.210/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů -Zákonem o sociálně právní ochraně dítěte zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů -Vyhláškou o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů -Vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 4. Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání dle základního a závazného dokumentu, kterým je Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 3. Organizační členění a) Útvary školy a funkční místa 1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která odpovídá za plnění úkolů organizace. 2. Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovníky a provozní zaměstnance. 3. V době nepřítomnosti ředitelky školy je zástupem pověřena učitelka nebo jiný pracovník školy. b) Organizační schéma školy Ředitelka školy Učitelky Školnice (uklizečka) Vedoucí školní jídelny Kuchařka - v čele stojí ředitelka školy, podléhají ji učitelky, školnice (uklizečka), vedoucí školní jídelny, kuchařka - vedoucí školní jídelny řídí kuchařku 4. Hlavní činnosti školy a)výchova a vzdělání dětí zpravidla ve věku 3 6 let b)zajištění stravování dětí a zaměstnanců c)výkon správy majetku svěřeného zřizovatelem 5. Řízení školy - kompetence a) Statutární orgán školy

4 1. Statutárním orgánem školy je ředitelka, řídí se 164 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. 2. Ředitelka řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím osobního kontaktu a na pracovních poradách. 3. Mateřskou školu zastupuje ve všech záležitostech pouze ředitelka školy. Zaměstnanci právnickou osobu nezastupují. Mohou ji zastupovat pouze v případě písemného pověření vydaného ředitelkou školy. 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politice a zajišťuje účinné využívání finančních prostředků. 5. Schvaluje veškeré dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy. 6. Ředitelka školy při výkonu své funkce je dále oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy. 7. Odpovídá za vedení předepsané dokumentace, za BOZP, PO a ochranu životního prostředí. 8. Průběžně kontroluje činnost všech zaměstnanců školy a z kontrol vyvozuje případné důsledky. b) Strategie řízení Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. Pracovník je seznámen s tím, komu je přímo podřízen, o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti. c) Finanční řízení Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány ředitelkou školy ve spolupráci s externí účetní firmou. Mzdovou agendu vede také externí firma. d) Personální řízení Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy. e) Řízení výchovy a vzdělávání Je dáno platnými školskými předpisy a Školním a provozním řádem školy. f) Externí vztahy Mateřskou školu zastupuje ve všech záležitostech pouze ředitelka školy. g) Organizační a řídící normy Škola se při své činnosti řídí základními směrnicemi, předpisy a řády, jejich seznam je součástí dokumentace školy. - řády - určují základní strukturu školy a základní pravidla, jsou vyhotoveny ředitelem školy - směrnice upřesňují základní pracovní postupy a činnosti školy v souladu s obecně právními předpisy a řády školy, jejich účinnost není časově ohraničena, jsou vyhotoveny ředitelem školy h) Informační systém: Řídí se Směrnicí ke svobodnému přístupu k informacím a Směrnicí na ochranu osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 6. Materiální vybavení a) Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy. b) Za ochranu evidovaného majetku školy odpovídají jednotliví zaměstnanci dle dohody o hmotné odpovědnosti a dohody o svěření předmětů.

5 c) Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění 50/2002 Sb. o daních z příjmů a zákonem č.250/2000 Sb., ve znění 450/2001 o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 7. Pracovníci školy a) Zařazování a odměňování zaměstnanců Zařazování a odměňování pracovníků se obecně řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, ve znění pozdějších předpisů. b) Práva a povinnosti zaměstnanců 1. jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, a dalšími obecně závaznými právními normami. 2. řídí se pokyny ředitelky školy 3. dodržují pracovní kázeň a plně využívají pracovní dobu 4. důsledně dodržují předpisy BOZP a PO 5. chrání majetek školy a řádně s ním zacházejí 6. mají plnou odpovědnost za svá rozhodnutí 7. za svoji práci jsou odměněni dle platných platových předpisů 8. při své práci dodržují pravidla Listiny základních práv a svobod 9. řídí se Zákoníkem práce, školským zákonem, zákonem o pedagogických pracovnících, organizačním a pracovním řádem školy, příslušnými předpisy, které se týkají školství a obecně závaznými právními normami, v platném znění. 10. vykonávají vzdělávací činnost s přihlédnutím k věku dětí 11. dodržují schválené dokumenty 12. dále se vzdělávají, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 13. vykonávají dohled nad dětmi dle pokynů ředitele 14. zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů dětí 15. spolupracují se zákonnými zástupci dětí, zařízeními náhradní rodinné péče, zařízeními pedagogickopsychologického poradenství a orgány sociálně právní ochrany dítěte atp. 8. Organizace vzdělávání a) Zápis do mateřské školy vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Jeho konání je zpravidla stanoveno v měsíci březnu až květnu pro školní rok nadcházející. b) Zákonní zástupci na základě písemné žádosti o předškolní vzdělávání a písemné přihlášky k předškolnímu vzdělávání obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí, které je ve správním řízení vydáno ředitelkou školy. c) Rozhodnutí ve správním řízení probíhá dle předem stanovených kritérií k přijímání k předškolnímu vzdělávání. Tato kritéria musí být poskytnuta k nahlédnutí zákonným zástupcům v den konání zápisu. d) Zákonní zástupci mají možnost dle poučení v rozhodnutí odvolat se proti výroku rozhodnutí v zákonné lhůtě prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu. e) Školní rok začíná vždy 1.září a končí 31.srpna daného roku. Děti, které ukončily předškolní vzdělávání mají nárok docházet do MŠ do daného školního roku.

6 f) Přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání se dítě přijímá i ke školnímu stravování. Provoz a organizaci stravování určuje provozní a organizační řád kuchyně a školní jídelny. g) Výchova a vzdělávání probíhá v MŠ dle stanovené provozní doby. Školu lze uzavřít v době prázdnin a při výjimečných událostech (technické překážky ohrožující zdraví a bezpečnost dětí, epidemie, karanténa atp.), vždy se souhlasem zřizovatele. h) Mateřská škola má vlastní koncepci, která vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Další podrobnosti týkající se organizace vzdělávání jsou dány Školním vzdělávacím programem, který je doplněn třídním plánováním. ŠVP je vypracováván ředitelkou školy a je přizpůsoben daným podmínkám mateřské školy. 9. Závěrečná ustanovení Seznámení s Organizačním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, děti i všechny zaměstnance školy. Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto organizačního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich platnosti budou s nimi seznámeni všichni pracovníci mateřské školy, kteří o nich následně informují zákonné zástupce dětí. Změny Organizačního řádu jsou prováděny formou číslovaných dodatků. Za kontrolu a dodržování odpovídá ředitelka mateřské školy. Organizační řád byl vydán ve dvou rovnocenných stejnopisech. Je umístěn ve třídě a v dokumentaci školy v ředitelně. Vlkava Čadilová Jitka, ředitelka MŠ

7 Dodatek č.1 Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 159/2013 Platnost od: Účinnost od: Tento dodatek se vztahuje na článek č.1 Základní údaje v organizačním řádu. Mění se kapacita MŠ na 28 dětí. Vlkava Čadilová Jitka, ředitelka MŠ

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více