DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ"

Transkript

1 MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ , IČ zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ Dražba : dobrovolná Místo zahájení dražby : Opava, Nám Republiky 450/17, Hotel Koruna, malý salónek, 1. patro Datum zahájení dražby : 18. dubna 2007 Čas zahájení dražby : 11,00 hod. Dražebník: MEGAPOL s.r.o., se sídlem Opava, Olomoucká 386/26, PSČ , IČ: , zastoupena Ing. Janem Lindovským, jednatelem Navrhovatel: Ing. David Maňas Hlučín, Záhumenní 6/947 Správce konkursní podstaty LOGO trading. a.s. se sídlem Jakartovice č. 50, IČ: Vlastník předmětu dražby : LOGO trading. a.s., v konkursu, Jakartovice č. 50, Jakartovice IČ : Označení předmětu dražby: Předmětem dražby je soubor věcí movitých a to zásoby výrobků na skladě úpadce, jejichž seznam je přílohou této smlouvy.. Dražební vyhláška Strana 1

2 Popis a stav předmětu dražby: Jedná se o 268 druhů nových nepoužitých strojírenských výrobků sloužících k montáži převážně vysokotlakých hydraulických rozvodů a v menší skupině i nízkotlakých vzduchových rozvodů. Výrobky jsou nové, nepoužité, dobře uskladněné a ve výborném stavu. Práva a omezení váznoucí na předmětu dražby Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne.18.října 2004 sp. zn. 38 K 58/2004 byl prohlášen konkurz na majetek obchodní společnosti LOGO trading, a.s. a ustaven konkurzní správce. Účinky konkurzu nastaly dne 18.října Výše uvedená omezení váznoucí na předmětu dražby, neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s 28, odst.5 zákona č. 328/1991 Sb. O konkurzu a vyrovnání, v platném znění, zpeněžením předmětu dražby zanikají Navrhovatel prohlašuje, že je dle $ 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění, oprávněn nakládat s majetkem sepsaným do konkurzní podstaty. Dle ustanovení 328/1991 Sb. konkursu a vyrovnání zajišťovací práva jako jsou zástavní právo, zadržovací právo, převod práva dle ust $ 553 obč. zák. nebo postoupení pohledávky dle ust $ 554 obč. zák.., zanikají zpeněžením věci, práva nebo pohledávky v konkurzu, a to i v případě, že oddělení věřitelé nepřihlásili své pohledávky. Výše uvedená práva či omezení zanikají zpeněžením věci. Navrhovateli ani dražebníkovi nejsou známa jiná práva k předmětu dražby, která by podstatným způsobem ovlivňovala hodnotu předmětu dražby. Cena předmětu dražby zjištěná znaleckým posudkem Cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Bohumilem Heřboltem, Kavalcova 40, Bruntál, č ze dne a jeho dodatkem ze dne , a to na částku ,- Kč s 19 % DPH, (slovy : šestmilionuosmsetpadesátjednatisickorunčeských). Nejnižší podání : ,- Kč Minimální příhoz: ,- Kč Dražební jistota Dražební jistota byla stanovena na částku ,- Kč (slovy : pětsettisíckorunčeských). Datum, čas a místo prohlídky předmětu dražby Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny : 1. termín dne 5. dubna 2007 v 10,00 hod. 2. termín dne 12. dubna 2007 v 10,00 hod. Místo prohlídky se stanovuje v areálu LOGO trading a.s., se sídlem Jakartovice č. 29 Způsob složení dražební jistoty 1. bezhotovostním převodem na účet dražebníka, č.ú /0100, vedený u Komerční banky a.s., variabilní symbol: rodné číslo u fyzických osob, IČ u právnických osob, tak, aby platba byla připsána nejpozději jeden pracovní den před zahájením dražby 2. poštovní poukázkou, nebo 3. v hotovosti k rukám dražebníka a to Dražební vyhláška Strana 2

3 v jeho sídle na adrese Olomoucká 386/26, Opava, v pracovní dny, po telefoniské domluvě, nejpozději však v pracovní den, který předchází dni zahájení dražby, a to do nebo 4. Pokud účastník dražby složí dražební jistotu formou bankovní záruky, je povinen dražebníkovi doručit originál bankovní záruky - záruční listinu, která musí obsahovat prohlášení bez výhrad a námitek do výše požadované dražební jistoty. Bankovní záruka musí být platná minimálně tři měsíce od skončení dražby. Dražebník bude v záručním listě označen následovně: MEGAPOL s.r.o., se sídlem Opava, Olomoucká 386/26, PSČ , IČ: , IČ: Bankovní záruka musí být vystavena v českém jazyce či musí být superlegalizována překladem do českého jazyka a měla by být předána dražebníkovi nejpozději dva pracovní dny před zahájením dražby na adrese: MEGAPOL s.r.o., se sídlem Opava, Olomoucká 386/26, PSČ , IČ: , IČ: Složení dražební jistoty platební kartou nebo šekem se nepřipouští. Doklad o složení dražební jistoty Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, doklad o úhradě v hotovosti pokladní složenka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, doklad o úhradě v hotovosti vystavený dražebníkem apod.), případně může složit dražební jistotu na místě konání dražby v hotovosti k rukám dražebníka. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této vyhlášky a končí zahájením dražby. Vrácení dražební jistoty Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se dražební jistota vrací, a to bez zbytečného odkladu po skončení dražby. Účastníkovi, který dražební jistotu složil bankovním převodem na účet dražebníka, se vrací formou bankovního převodu. Byla-li dražební jistota složena v hotovosti, vrací se v hotovosti, není-li s dražebníkem dohodnuto jinak. Záruční listiny osvědčující bankovní záruku předloženou účastníkem dražby, který se nestal vydražitelem, je dražebník povinen vrátit tomuto účastníkovi, bez zbytečného odkladu po skončení dražby. Předkupní právo Osoby, jež mají k předmětu dražby předkupní právo, tuto skutečnost osvědčí předložením originálních listin či. jejich ověřených kopií dražebníkovi a to nejpozději 15 minut před zahájení dražby, jinak předkupní právo nelze v dražbě uplatnit.. Dražební věřitelé Dražební věřitelé mohou své pohledávky přihlásit u dražebníka do 15 dnů před zahájením dražby vč. příslušenství ke dni konání dražby a doložit jejich vznik a zajištění právem k předmětu dražby listinami v originále nebo v úředně ověřeném opise. Přihláška pohledávek musí být opatřena úředně ověřenými podpisy dražebních věřitelů. Jiní dražební věřitelé než navrhovatel nejsou do okamžiku sepsání dražební vyhlášky známi. Identifikace účastníka dražby Účastník dražby doloží při zápisu do dražby : 1. Svoji totožnost, a to tímto způsobem: fyzické osoby: Dražební vyhláška Strana 3

4 Fyzická osoba se prokazuje platným průkazem totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, apod.) právnické osoby: Právnická osoba se prokazuje originálem platného výpisu z Obchodního rejstříku s kolkovou známkou (ne starší 1 měsíce), příp. originálem jiné listiny osvědčující právní subjektivitu právnické osoby. Statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, apod.) zástupce účastníka dražby: Zástupce účastníka dražby se prokazuje také platnou plnou mocí, ne starší než jeden měsíc, jejíž podpisy musí být úředně ověřeny. 2. Složení dražební jistoty za podmínek uvedených v této dražební vyhlášce. Způsob úhrady ceny dosažené vydražením, nabytí vlastnického práva Dražební jistota a její příslušenství se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů od skončení dražby uhradit dražebníkovi. Není-li cena dosažená vydraženímvyšší než ,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než ,- Kč a nižší než ,- Kč je splatná do deseti dnů po skončení dražby. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než ,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 30 dnů od skončení dražby. Cena dosažená vydražením se platí bezhotovostním převodem ve prospěch účtu dražebníka, variabilní symbol IČ vydražitele, nebo v hotovosti k rukám dražebníka v sídle dražebníka. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby, písemné Potvrzení o nabytí vlastnictví k předmětu dražby. Potvrzení o nabytí vlastnictví k předmětu dražby je dokladem pro vydražitele, že nabyl vlastnické právo k předmětu dražby. Podmínky předání předmětu dražby vydražiteli Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, předat bez zbytečného odkladu vydražiteli; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí. O předání sepíše dražebník Protokol o předání předmětu dražby. Náklady spojené s předáním, nebezpečí škody Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Zmaření dražby Nebude-li uhrazena cena dosažená vydražením ve stanovené lhůtě, dochází ke zmaření dražby. Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě. Za nesplnění této povinnosti nese vydražitel odpovědnost, jíž se nelze zprostit, jde především o povinnosti uhradit náklady zmařené dražby popř. opakované dražby, jež se bude Dražební vyhláška Strana 4

5 konat v důsledku zmaření dražby předchozí. (úhrada nákladů bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku). Místo uveřejnění této vyhlášky, podrobné informace - úřední deska obecního úřadu v místě předmětu dražby - před zahájením dražby na veřejně přístupném místě v objektu konání dražby - Jakékoliv bližší informace týkající se veřejné dražeb získáte v sídle dražebníka na adrese MEGAPOL s.r.o., Olomoucká 386/26, Opava, mobil : Stejnopis uložený u dražebníka Stejnopis dražební vyhlášky podepsaný navrhovatelem i dražebníkem s jejich úředně ověřenými podpisy bude uložen u dražebníka. V Opavě dne 6. března navrhovatel dražebník Ing. David Maňas MEGAPOL s.r.o. Správce konkursní podstaty Ing. Jan Lindovský LOGO trading. a.s jednatel Dražební vyhláška Strana 5

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání opakované dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 25 ve spojení s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Město Bruntál. & Hospodářská správa města Bruntál OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka. BONA ELECTA dražební a realitní společnost... Vaše dobrá volba.....,,,.., DRAZEBNI VYHLASKA č.015099 o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Dražební vyhláška č. 10B391DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 10

Dražební vyhláška č. 10B391DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 10 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 015/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 015/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 015/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více