Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ"

Transkript

1 ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Narozeniny nejstarší občanky Křižanova V den 99. narozenin paní Marie Jelínkové, nejstarší občanky Křižanova, ji navštívily předsedkyně sboru pro občanské záležitosti Marie Chromá a místostarostka Marie Smejkalová. K tomuto krásnému životnímu jubileu jí popřály hodně štěstí a zdraví a společně si připily, aby se ve zdraví dožila 100 let. S paní Jelínkovou jsme strávily 3 hodiny. Po celou dobu návštěvy z ní vyzařoval pozitivní elán. Něco z jejího vzpomínání přinášíme také Vám. Paní Jelínková (rozená Veselá) pochází ze 4 dětí. Narodila se 11. června 1910, dětství prožila na ulici Meziříčské, kde si hrávala s bratrem Josefem. Toho si mohou starší občané pamatovat jako muzikanta, který vyhrával Josefům k jejich svátku. Jako mladá zpívala v pěveckém sboru pod vedením pana učitele Vetyšky. Velice mladičká odešla sloužit na zámek v Židlochovicích jako pečovatelka a chůva dvou chlapců, kteří ještě nechodili do školy. Kluci byli neposlušní, někdy je ani výprask neminul. Chůva, která je bránila, si výprask mnohdy vysloužila také. Na tato léta vzpomíná ráda, zejména proto, že do zámeckého parku a zámku jezdil na návštěvu pan prezident Masaryk. Při této příležitosti si zpívala písničku, kterou ji učili ve škole: Tatíčku starý náš, šedivou hlavu máš, my jsme rádi, že jsi mezi námi, ať se všem tu dobře daří. Nejstarší občanka Křižanova, paní Marie Jelínková Ve službě však onemocněla a musela se vrátit domů. Zde si našla svého manžela, pana Jelínka, a s ním vychovala dvě dcery. Oslavenkyně také zavzpomínala na období války, kdy už s manželem i dětmi bydlela na Dlouhé ulici. Jejich soused, pan Samek, měl dům i půdu plné uhlí, které si přivážel koňmi z letiště. V květnu, kdy tu byli Němci utábořeni na Kopečku, si pan Samek chtěl odnést jejich potraviny. Němci ho ovšem dostihli a podpálili jeho dům. Oheň však přeskočil i na dům Jelínkových. Nebyla voda, a tak se hasilo přímo ze žumpy. Při požáru pomáhal i pan Hladík, který ji od té doby každý rok 8. května pravidelně navštěvoval. Letos kvůli nemoci tradici porušil. Většinu života pracovala paní Jelínková v zemědělství, nejdřív u zvířat, pak v rostlinné výrobě, naposledy v přidružené výrobě JZD Křižanov v klínkárně. Zmínila se také o dnešních mladých lidech, kteří si stěžují na neodhrnutý sníh na silnicích. Často kvůli tomu nejdou do práce, místo aby sami přiložili ruku k dílu. Při této zmínce si vzpomněla, jak museli kdysi odhazovat v zimě sníh, aby jim odvezli mléko z kravína. Paní Jelínková je veselá a usměvavá babička, která měla vždy ráda písničky a tancování. Vzpomíná na staré časy a na nezapomenutelné tancovačky v Sokolovně. Při rozhovoru stále připomínala, že má dobré sousedy, kteří ji navštěvují a povídají si s ní o dění v obci. Čte ráda noviny, zpravodaj, prostřednictvím kterého by chtěla všem lidem poděkovat za pozdravy, které jí rodina vyřizuje. Smejkalová Marie, Radusch Životní jubilea společenská kronika Svá životní jubilea v měsících květnu, červnu a červenci oslavili tito občané městyse Křižanova: Jelínková Marie 99 let Křižanov 90 Kotík Metoděj 94 let Křižanov 194 Stupková Milada 89 let Křižanov 317 Juříková Vlasta 87 let Křižanov 347 Homolová Jarmila 86 let Křižanov 176 Pazderová Vlasta 86 let Křižanov 51 Syslová Pavlína 85 let Křižanov 147 Horká Anna 80 let Křižanov 265 Dvořáková Libuše 80 let Křižanov 239 Zmeškalová Božena 80 let Křižanov 298 Picková Růžena 75 let Křižanov 297 Stehlíková Anežka 75 let Křižanov 409 Vrbická Růžena 75 let Křižanov 161 Honzíková Zdeňka 75 let Křižanov 13 Štibichová Ludmila 75 let Křižanov 28 Uhlířová Marta 75 let Křižanov 266 Vážení spoluobčané, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody do dalších let v kruhu vašich blízkých. Poděkování Při příležitosti narozenin Monsignora Metoděje Kotíka mu předal pan starosta za zastupitelstvo městyse a všechny obyvatele Křižanova upřímné poděkování za veškerou obětavou práci a duchovní činnost, kterou vykonával v Křižanově od roku Narozené děti Od vydání posledního Křižanovského zpravodaje se narodily tyto děti: Chrástová Natálie, Žejšek Fabián,

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 Kovářová Lenka, Prudková Ketrin, Radičová Marie Oriana, Stehlík Matěj Vážení rodiče, přejeme Vám, abyste spolu s vašimi dětmi zažili hodně krásných chvil, na které budete vždy rádi vzpomínat. Odešli z našich řad,,není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí. V měsíci červnu zemřel ve věku 79 let pan Josef Štibich a ve věku 86 let pan Karel Hladík. V měsíci červenci zemřela paní Věra Bartošková ve věku 85 let a pan Josef Dvořák ve věku 78 let.,,vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou. Smejkalová Marie Usnesení č. 31 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek při výběru dodavatele na provedení opravy a odbahnění nádrží Troubník a revitalizace nádrže Škrejblik - zápis z jednání komise Fondu rozvoje bydlení a pro stavební záležitosti a návrh na řešení opravy zdi mezi sokolovnou a nemovitostí manželů Chrástových II. schvaluje: zprávy ze zastupitelstva - směnu pozemků s p. Jindřichem Vodičkou v lokalitě Na Zahrádkách v nutném rozsahu k zabezpečení budoucí zástavby jednomyslně schváleno - výkup části p.č.pk 1674 od manželů Kubešových Na Zahrádkách v nutném rozsahu k zabezpečení budoucí zástavby jednomyslně schváleno - uzavření smluv s vybranou firmou AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 112, Velké Meziříčí na provedení Opravy a odbahnění nádrží Troubník a Revitalizaci nádrže Škrejblik jednomyslně schváleno - dar k primici p. Janu Kotíkovi ve výši ,- Kč jednomyslně schváleno - poskytnutí půjčky z FRB pro p. V. Hladíka, Křižanov 446 na výměnu oken ve výši ,- Kč jednomyslně schváleno - úprava rozpočtu - jednomyslně - přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou paní Valové Marii, Křižanov 128 s podmínkou, že při zhoršení zdravotního stavu bude rodina hledat náhradní umístění jednomyslně schváleno - řešení opravy zdi mezi sokolovnou a nemovitostí manželů Chrástových, Křižanov 132 jednomyslně - zplnomocnění starosty k potvrzování smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro EON a plynaře jednomyslně schváleno - smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemeno pro el. přípojku pro pana Jindřicha Vodičku ml. k budoucímu rod. domku jednomyslně schváleno - smlouvy na zřízení věcného břemene pro pana MVDr. Chadima na el. přípojku ke garáži na ul. Ořechovské jednomyslně schváleno - smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ŘSD a JMPNet (můstek u Brožkových) - smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ŘSD a Telefónika O2 (můstek u lékárny) - odložení kácení lip na Masarykově nám. na r při opravě mostu u lékárny jednomyslně schváleno - opravu výtluků na míst komunikaci v Bojanově jednomyslně schváleno Usnesení č. 32 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č informaci JUDr. Pivoňkové o jednání s pí. Valovou o přidělení bytu na DPS - informaci p. starosty o podaných žádostech na dotace - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanov ke s minusovým výsledkem ,- Kč - usnesení Krajského soudu v Brně o určení vlastnictví k nemovitostem - informaci p. starosty ve věci podání žádosti o přezkoumání odvolacího řízení v ZŠ a MŠ II. schvaluje: - možnost přidělení bytu na DPS dalšímu zájemci - jednomyslně - povinnost odstranění základů před chatou č. 3 (teráska) ve vlastnictví MVDr. Evy Černé a zároveň dodatečně schvaluje přestavbu kolny u stejné chaty - jednomyslně - projednání se st. úřadem MěÚ Velké Meziříčí udělení pokuty za provedení nepovolené stavby MVDr. Černé jednomyslně - odprodej části obecního pozemku z p.č. 2295/1 (asi 60 m2) p. Tereze Sýkorové, Křižanov 469, s tím, že se prodej uskuteční po uplynutí lhůty ke zveřejnění jednomyslně - změnu výše nájmu nebytových prostor (např. sokolovna) v zimním období taneční zábavy místní 3.500,- Kč, cizí 7.500,- Kč, prodej 1.700,- Kč jednomyslně schváleno - přípravu k odbahnění rybníka Králmožný - jednomyslně Usnesení č. 33 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č informaci p. starosty a JUDr. Pivoňkové o záplavách na ul. Dlouhá, Polní a Meziříčská a jejich řešení - vyřešení situace u domu čp. 189 paní Jiřiny Pejchalové - grant programu Naše školka ve výši ,- Kč z Fondu Vysočiny na opravu soc. zařízení v MŠ - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova k 6/2009 II. schvaluje: - přesunutí finančních prostředků z kapitoly územní rozvoj na řešení záplav ve výši 400 tis. Kč a 60 tis. Kč pro SDH na koupi dvou čerpadel a nepromokavých plášťů - jednomyslně - předchozí souhlas k přijetí daru ZŠ a MŠ Křižanov od centra Džungle ve výši ,- Kč i ostatních darů do výše ,- Kč s platností do novelizace zřizovací listiny jednomyslně III. odkládá - žádost manželů Liškových, Křižanov, Za Branou 507 a manž. Slabých, Křižanov 268 do vyjádření komise FRB a pro stavební záležitosti jednomyslně - žádost p. Vitešníka Antonína, Křižanov 379 o koupi pozemku městyse p.č. 1439/2 do vyjádření komise FRB a pro stavební záležitosti. starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová informace pro občany Oznámení občanům údržba hřbitova I přesto, že se snažíme udržovat pořádek na našem hřbitově, se občas vyskytnou stížnosti občanů. Ty se vztahují především na zaměstnance městyse, kteří prý při sečení trávy na hřbitově občas poškodí někomu pomník, lampu apod.

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 Aby se podobným stížnostem předešlo, budou zaměstnanci udržovat pouze hlavní cesty a cestičky. Plochy mezi hroby a za pomníky si musí udržovat každý nájemce hrobového místa sám. Smejkalová Marie Povodně v Křižanově Dne nám přívalový déšť a silný vítr ukázaly, jak vypadají povodně. Během pár hodin změnily život některým občanům Křižanova. Voda se valila jak velká řeka ulicemi Dlouhou, Polní a Meziříčskou, kde zaplavovala sklepy rodinných domů a garáže. Nakonec utrhla i podmáčený břeh na ulici Meziříčské pod Doležalovými. Ve třech případech byly vodou zasaženy také obytné prostory, nejvíce rodinný dům Honzíkových. Manželé byli v noci za pomoci hasičů ze zatopeného domu evakuováni. Opětovně při silnějších deštích dochází k zatopení domu č.77 manželů Turkových a domu č. 94 paní D. Králové. Hrozilo rovněž protržení hráze rybníku Škrejblík, a tím případná evakuace některých obyvatel městyse. Hasiči v této situaci zabezpečili hráz navršením několika vleček kamene. Velký dík za profesionální pomoc patří hasičským sborům Křižanov, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Ořechov, Velká Bíteš, Jívoví a Dobrá Voda. V této nelehké situaci ale pomáhaly i firmy Stylstav, Zemní práce Jan Musil a ZD Křižanov, které přispěly na pomoc svojí technikou. Jaká opatření musí městys Křižanov zajistit, na to jsme se zeptali pana starosty A. Kanie. Jsou čtyři místa, která ohrožují Křižanov záplavami. Dlouhodobým problémem je spodní část ul. Meziříčské. Už před třemi lety městys Křižanov informoval Krajský úřad o problémech kvůli záplavám u domu manželů Turkových. I ti sami podali stížnost. Hlavním problém je voda, kterou nestačí vpusti na silnici pobrat a ta jde do jejich domu a celý ho podmáčí. Až po posledních krajských volbách se začala situace rychleji řešit. V současné době je nám známo, že je připraven projekt, který by měl zčásti situaci vyřešit. Právě na něj probíhá výběrové řízení. Finanční rozpočet dosahuje výše 1 milionu Kč, městys se bude podílet částkou 80 tisíc Kč. Velký podíl na záplavách má rovněž potok Libochůvka, jež je majetkem Povodí Moravy. Ten je z velké části zanesen bahnem. Městys proto neustále požaduje po Povodí Moravy, aby urychleně provedlo vyčištění celého toku. Na vyřešení problému na Dlouhé ulici potřebuje městys Křižanov projektanta. Ten by měl vyřešit odtok vody z ulice Polní do potoku Libochůvka. U domu č. 94 paní Drahoslavy Králové je nutné zřídit větší vpusť, která by vodu rychleji odváděla pryč. Jak jistě všichni občané vědí, při poslední velké bouřce se sesula hlína z podmáčeného svahu na ulici Meziříčské. Nebyl ohrožen jen svah, ale i dům rodiny Hamrových. Jsme přesvědčeni, že úpravou všech jmenovaných lokalit by se měl z velké části vyřešit problém se záplavami. Ovšem jsme si vědomi, že při tak náhlých a velkých přívalových deštích tomu nelze zcela zabránit. Vše, o čem jsem hovořil, bude stát nemalé peníze. Proto bylo na den svoláno mimořádné zastupitelstvo, které rozhodlo uvolnit částku z kapitoly Územního rozvoje. Prozatím jsme se dohodli na částce 400 tisíc Kč. Pro tyto situace je třeba doplnit také výbavu hasičů o další čerpadla a nepromokavé pláště. Na to bude uvolněna částka 60 tisíc Kč. Občané, kterým se při přívalových deštích voda vrací kanalizací, si musí pořídit zpětnou klapku do domovní šachty kanalizace, a tím zabránit zatopení sklepů. V závěru rozhovoru vyslovil pan starosta svoji vizi: Šťastný to starosta a městys, který má kvalitní sbor dobrovolných hasičů. Všichni se na ně v těchto situacích můžeme spolehnout, za což jim velice děkuji. Smejkalová Marie napsali jste nám Výzva Redakce Křižanovského zpravodaje reaguje na diskuzi, která proběhla na webových stránkách městyse a týkala se aktuálnosti zpráv, volby témat a finanční náročnosti vydání. Podle slov paní místostarostky se náklady na vydání dříve a nyní příliš neliší, protože část je pokryta ziskem za reklamu. Letos se nám zatím podařilo vydat 3 čísla s těmito náklady (ceny uvedeny včetně DPH): ks Kč (pohádkový speciál, sponzorství: 1500 Džungle ZŠ) ks Kč (rozsah 10 stran) ks Kč (rozsah 14 stran) 1.-3.číslo za reklamu utrženo kč Zpravodaj tiskne firma APIS press, s.r.o. Třebíč, která byla vybrána na základě poptávkového řízení. Dříve se za roznášku platilo přibližně 800 Kč, nyní je zpravodaj roznášen redaktory zdarma. Veškerou práci se sestavením zpravodaje konají redaktoři zcela dobrovolně a bez nároku na honorář. Redakce od začátku vydávání zpravodaje zveřejňuje kontakty, na které může kdokoli zaslat námět k možnému zpracování. Přesto se spolupráce se zastupiteli i občany příliš nerozvíjí. Redakce uvítá zájem o zveřejnění příspěvků do kteréhokoli čísla. Využijte tedy ové adresy: případně logem označené novinové schránky v chodbě radnice poblíž vchodu do knihovny. Pište, pište, pište!!! Rozmarné léto aktuálně Způsob letošního léta je přinejmenším podivný a přináší nám neustále zvraty počasí. Středa 15. července však zcela určitě bude zapsána v kronice našeho městečka. Nad Křižanovem se přehnala v odpoledních hodinách bouřka, během které napadla spousta vody. Večer se bouřka vrátila a stála zde několik hodin. V intenzivních přívalech vody napadlo ten den 96 mm vody, to je 96 litrů vody na 1 m 2. Obyvatelé Křižanova zažívali krušné chvíle. Kritická situace byla na ulici Dlouhé, kde přívaly vody zaplavily sklepy a kanalizace nestačila všechno pobrat. Potok, který sbírá vodu z Krkav a teče z Podhorského rybníka, se vylil z břehů, zaplavil louky a ohrožoval dvory a sklepy domů na Meziříčské ulici směrem k mostu. Silnice u mostu byla zaplavena vodou, v domě Turkových byla opět voda. Na téže ulici u odbočky na ulici Polní se u Malcových utrhl břeh, sjel na silnici a tím znemožnil průjezd ulice. Proudy vody odnášely z polí hlínu. Už toto všechno znamenalo pro křižanovském hasiče plné nasazení. Čerpali vodu, organizovali směr dopravy na neprůjezdné Meziříčské ulici, pomáhali, kde bylo potřeba. Starosta objížděl problémová místa a organizoval nutné práce. Stylstav

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 pana Vodičky pomáhal při odklízení hlíny, družstvo Křižanov připravilo potřebnou techniku pro případ zásahu. Vtom přichází zpráva, že v hrázi Horního Škrejblíka je velká trhlina, která hrozí úplným protržením hráze a rozlitím vody. Okamžitě se část členů hasičského sboru spolu se starostou vydává na Škrejblík. Bleskově povolávají pana Jana Musila, který se svým JCB naváží kamení a zasypává trhlinu v hrázi, takže nejhorší nebezpečí je zažehnáno. Hned nato informují rybáři, že rybníky jsou naplněné po okraj, téměř přetékají a mnohde hrozí nebezpečí protržení nebo vylití vody. Pan Špinar starostovi hlásí: Jestli bude pršet ještě půl hodiny, bude zle vylije se Křižovník a Kadolecký. Majitelé a nájemci rybníků objíždějí své rybníky a sledují situaci. Rybáři neponechávají nic náhodě, rybníky neustále pozorují a upouštějí vodu, aby nedošlo k nejhoršímu. Situace je napjatá, lidem tečou nervy, padají silná slova. Ti, kteří jsou doma a nehrozí jim nebezpečí, se starostlivě dívají na oblohu a doufají, že přestane pršet. Nakonec přece jen přišel konec. Konec deště, konec očekávání dalších katastrof. Škody na obecním majetku jsou odhadovány na Kč. Po vodě zůstala jen práce na odklízení škod a nám zůstala povinnost poděkovat všem, kteří pomáhali. Starostovi, ten je starostou, aby se staral a organizoval. Členům sboru dobrovolných hasičů, kteří svou připravenost a ochotu pomoci již mnohokrát dokázali, panu Vodičkovi a jeho zaměstnancům, Zemědělskému družstvu, rybníkářům, že byli připraveni a mnoha dalším. Občané, kteří mají své domy v částech, kde jim hrozí nebezpečí zaplavení, by se měli zamyslet, co udělat pro to, aby uchránili své majetky v případě, že se situace bude opakovat. Nikdo to za ně nevymyslí a neudělá. Co dodat na závěr: příště ať se nám toto nadělení raději vyhne, to si jistě přejeme všichni. ON Výročí 135 let Sboru dobrovolných hasičů Křižanov Na počátku července dostala každá domácnost pozvánku na oslavu 135. výročí založení hasičského sboru v Křižanově. Ta proběhla 11.července od 10 hodin. Každý návštěvník si mohl prohlédnout zbrojnici a seznámit se s vystavenými exponáty. Po poledni se začali sjíždět hasiči z okolních obcí a přijeli také hosté ze severních i jižních Čech, kde naši hasiči pomáhali při povodních v roce Ve 14 hodin vyšel od hasičky slavnostní průvod do kostela. Čelo průvodu tvořili praporečníci s prapory, hudba Bobrůvanka a hasiči. Mši svatou za všechny hasiče sloužil farář Tomáš Holcner. Požehnal nejen hasičům, ale i jejich rodinám. Slavnostní pochod po mši dovedl hasiče i jejich příznivce do areálu na Škrejblíku. Zde všechny přivítal starosta hasičů p. Zdeněk Pařízek. Mezi hosty byli i poslanec Karel Černý, zástupci kraje, městyse a další. kulturní okénko Primice Jana Kotíka Významnou událostí městyse Křižanova a její farnosti byla primiční mše Jana Kotíka. Konala se na náměstí v Křižanově na počest jeho kněžského svěcení v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Této velké události se zúčastnilo mnoho poutníků z Křižanova i okolí. Mezi hosty byli rovněž farníci z obce Přímětice, kde nastoupil ke kněžským povinnostem. Všichni občané přejí našemu novoknězi hodně sil a víry v přijatém povolání. Primice Jana Kotíka. Slavnostní průvod u hasičské zbrojnice Po slavnostním projevu byla předána vyznamenání jednotlivým členům. Věrnostní stužka a medaile p. Jindřichu Vodičkovi za 60 let u hasičského sboru. Panu Viktoru Musilovi, Jaroslavu Horníčkovi, Aloisi Šalbabovi za 50 let u hasičského sboru. Dále byly předány stužky a medaile, čestná uznání, medaile sv. Floriana a řád sv. Floriana dalším členům. Po slavnostní části hasiči z Velkého Meziříčí předvedli vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Zásah na hořící vozidlo názorně ukázali hasiči z Nového Města na Moravě. Ke zdárnému průběhu oslav přispělo také pěkné počasí. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení a k tanci i poslechu hrála kapela Bobrůvanka. Julie Urbanová Natáčení filmu Malý princ V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem. (Antoine de Saint-Exupéry Malý princ) Ve dnech probíhalo v ÚSP Těchobuz natáčení koprodukčního filmu Malý princ, který je inspirován motivy stejnojmenné knihy spisovatele Antoine de Saint-Exupéry. Jsme velice pyšní, že si ve filmu zahráli i naši klienti. Ve vedlejší mužské roli se objevil Martin Matuška a hlavní mužskou roli Malého Prince ztvárnil Alan Varadi. Dalších rolí se výborně zhostili klienti

5 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 5 ÚSP Těchobuz a obdobných zařízení z Polska a Slovenska. Film Malý princ se promítal v Praze na 3. ročníku filmového festivalu Mental Power Prague film festival, kde byl čtyřikrát nominován. Ocenění získal za Nejlepší ženskou roli, kterou ztvárnila slečna Anna Kasprzyk za roli lišky. Film dále obdržel Zvláštní cenu poroty. Alan Varadi se s doprovodem zúčastnil festivalu, kde byly promítány i další soutěžící filmy a závěrečného slavnostního večera v Praze. Pogratulovat oceněným přišla i řada známých umělců. (veškeré informace ohledně festivalu najdete na webových stránkách: Petra Kolouchová, DiS., sociální úsek, ÚSP Křižanov Canisterapie v ÚSP Křižanov Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Od podzimu loňského roku probíhá canisterapie také v ÚSP Křižanov. Pejsci nám pomáhají při rehabilitační a relaxační činnosti. Rovněž také při navazování kontaktu s obtížně komunikujícími klienty. Ty se snažíme zapojit do přípravy krmení pro pejsky, jejich česání a do různých her s těmito čtyřnohými přáteli. Dne v našem zařízení proběhly canisterapeutické zkoušky pod vedením paní Sieberové ze společnosti Sirius Třebíč. Psi museli tyto zkoušky plnit za asistence svých proškolených psovodů. Disciplíny, které absolvovali, se skládaly např. z reakce na hluk a pachy, objímání psa a kontakt s klientem. Prokazovali také dovednost chůze vedle invalidního vozíku. Psi podstoupili i mírné tahání za uši, nohy a ocas, čímž dokázali svoji schopnost pro canisterapii. Celé této akce se zúčastnilo sedm pejsků z celé naší republiky. Z natáčení filmu Malý princ Ohlédnutí za uplynulým školním rokem Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo naši základní školu 327 žáků z Křižanova a ze 13ti okolních obcí a 68 dětí navštěvovalo mateřskou školu. Ve škole pracovalo 26 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 2 asistentky pedagoga, 12 provozních zaměstnanců a 5 učitelek MŠ. Žáci se učili podle programu základní škola a v 1.,2., 6. a 7. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu, který si každá škola vytváří sama a vychází z Rámcového programu pro základní vzdělávání. Kromě vzdělávacího programu má každá třída svůj celoroční projekt. První třída pracovala dle projektu Máme rádi zvířata. Jeho cílem je učit děti lásce ke zvířatům. V rámci tohoto projektu navštívily děti farmu u Zoubků v Kozlově, kravín, sádky v Křižanově, pštrosí farmu na Moravci, před Vánocemi betlém v místním kostele. Děti v zimě sypaly ptáčkům do krmítek v budce u školy, krmily rybičky a želvu ve školním akváriu, vyprávěly si o zvířatech, malovaly je a sbíraly pro ně kaštany a žaludy a na závěr roku navštívily i ZOO Brno. Ve 2. ročníku to byl projekt Rostliny kolem nás. Žáci navštívili provozovnu firmy Acti-bois, kde se vyrábějí ze dřeva hračky pro děti, zámeckou zahradu, zahradnictví, les Šibeník, školní pozemek a plnili zde různé úkoly týkající se flory v našem okolí. Zapojili se do projektu Den stromů a Den Země, spolupracovali s ekologickým centrem Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, sbírali kaštany pro lesní zvěř a starý papír. Cílem projektu bylo vypěstovat a prohlubovat u dětí vztah k přírodě. Žáci 6. ročníku pracovali dle projektu Poznej dobře své okolí. V rámci tohoto projektu uspořádali seznamovací výlet do okolí, do Louček, na letiště, besedy na radnici, v knihovně, návštěvu zámeckého parku a zahradnictví. Žáci navštívili novou provozovnu na bioprodukt, ekologické centrum Ostrůvek, Horácké divadlo v Jihlavě. Převzali patronát nad předškoláky a pořádali s nimi společné akce: vánoční pásma, pohádky, příprava zápisu do 1. třídy, zápis, oslava Dne dětí apod.. Pro 7. třídy byl připraven projekt Poznej dobře svůj okres spojený s návštěvou Zelené hory a Žďáru, Stvořidel a Velkého Meziříčí (zámku, knihovny, náměstí). Po celý školní rok plnili žáci různé úkoly týkající se našeho okresu, a tak se seznamovali s pamětihodnostmi a zajímavostmi našeho okolí. Dále rovněž pokračovali ve spolupráci s chovanci ÚSP, zúčastnili se programu Hele lidi, který pořádá sdružení Slepíší z Tasova. Cílem všech projektů bylo rovněž sžití žákovského kolektivu a vyučujících, neboť učitel pozná nejlépe osobnost dítěte ne ve vyučovací hodině, ale při různých zájmových aktivitách (pečení perníčků, šití panenek pro Unicef, malování talířů apod.), na výletech, v kroužcích, při besedách. V letošním roce jsme získali 2 granty, díky jímž jsme navázali úzkou spolupráci se členy ochotnického divadla v Křižanově. Spolupracovali jsme rovněž s vedením obce, Mysliveckým sdružením, ČČK, Integrovaným záchranným sborem, dobrovolnými hasiči, s fotbalovým klubem FCK, ÚSP, centrem Džungle, podniky v obci, se seniory i s rodičovskou veřejností. Maturita nanečisto Novinkou letošního školního roku byla i Maturita nanečisto, výstupní hodnocení 9. tříd. Žáci 9. tříd si vyzkoušeli, jak to bude vypadat u maturit či výučních pohovorů (15. a 16. června skládali zkoušky z jazyka českého, anglického, matematiky, humanitních předmětů/dějepisu, zeměpisu, občanské nauky/a přírodovědných předmětů/fyziky, chemie, přírodopisu). Celé poslední čtvrtletí se žáci k těmto zkouškám připravovali. Při zkouškách si žáci vytáhli otázku, měli 5 minut na přípravu a 5 minut na zodpovězení. V porotě byli vždy 2 vyučující. Žáci obdrželi zvláštní vysvědčení. Tímto způsobem se nám podařilo zopakovat učivo 9. třídy a zaměstnat tak vycházející žáky až do konce školního roku. Mgr. Daniela Širhalová

6 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 6 Školní rok v Duhové školce v Křižanově V uplynulém školním roce navštěvovalo křižanovskou MŠ 68 dětí, z nichž 29 odchází do 1.třídy ZŠ. Děti byly rozděleny do tří tříd Kuřátek, Berušek a Žabiček, pečovalo o ně 5 učitelek na plný úvazek a jedna na zkrácený. Ve školce jsou integrovány 2 děti, které vyžadují zvýšenou péči a pracují s nimi asistentky pedagoga. Provoz zajišťují také 2 provozní pracovnice. Výchova a vzdělávání se opírá o učitelkami zpracovaný školní vzdělávací program, který nese název: Žlutá, zelená, červená copak asi znamená? Hlavními cíly ve školním roce 2008/2009 bylo na základě tohoto dokumentu rozvíjet u dětí povědomí o tom, jak se správně chovat v přírodě a jak ji chránit. Dále rozvíjet tvořivost dětí ve spolupráci s rodiči pořádat více tvořivých dílen, společných odpolední s tímto programem. Výlet na Moravec. A v neposlední řadě pěstovat u dětí zájem o pobyt v přírodě ve spojení nejen s jejím pozorováním, ale i sportovními aktivitami. Děti pětkrát navštívily Ekocentrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, kde si mohly ještě kalendář akcí KINO Katolický dům Křižanov info též na :30 CESTA NA MĚSÍC 3D :30 LÍBÁŠ JAKO BŮH :30 DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA :30 KRVAVÉ POBŘEŽÍ Jupiter club Velké Meziříčí info též na 14., :00 PAŘBA VE VEGAS komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 15 let; vstupné: 64,- a 66,- Kč :00 PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY mládeži přístupný od 12 let; vstupné: 65,- a 67,- Kč :00 COCO CHANEL biografický film Francie, původní znění, české titulky; mládeži přístupný od 13 let; vstupné: 64,- a 66,- Kč :00 WRESTLER akční drama, komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 15 let; vstupné: 64,- a 66,- Kč :00 HANNAH MONTANA rodinná hudební komedie USA, český dabing, mládeži přístupný; vstupné: 77,- a 79,- Kč :00 a 20:00 DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ animovaná rodinná komedie USA, český dabing, mládeži přístupný; vstupné: 70,- a 72,- Kč :00 VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ thriller USA, původní znění, české titulky, více prohloubit a upevnit poznatky o přírodě. Podnikly několik v polodenních výletů do okolí Křižanova, společně se díky celodennímu autobusovému výletu do ZOO Lešná podivovaly nad vzrůstem žirafí rodinky. Nejstarší děti se dle zájmu zúčastňovaly předplaveckého výcviku ve Žďáru nad Sázavou. Více se rozvíjela spolupráce s místním ÚSP, děti se s jeho klienty setkávaly ve školce i přímo v ústavu. Díky vstřícnosti firem a podnikatelů děti mohou přijít do jejich provozoven a seznámit se s novým a pro ně neznámým prostředím. Své prožitky poté zachycují kresbou či malbou a jako dík věnují firmě, případně si jimi zdobí prostory MŠ. Nemálo úsilí stálo předškolní děti společné vytváření nové podoby zahrady MŠ, aby mohla být osázena bylinkami, keři i květinami. Nad tímto úkolem si lámaly hlavu v povánoční době. Přesto se jim podařilo podle kreslených návrhů ve třídě na koberci sestavit z nejrůznějšího materiálu kouzelnou zahrádku a se zahradní architektkou paní Ing. Rozmarínovou pohovořit o svých představách. Ta vycházela z námětů a tužeb dětí při sestavování projektu osázení a dobudování zahrady. Učitelky se ve spolupráci se zřizovatelem pokusily prostřednictvím vlastního projektu a následné žádosti o dotaci získat finanční podporu z ministerstva místního rozvoje na celou stavbu, ale byla zamítnuta. Nyní je zahrada realizována podle momentálních finančních možností MŠ. Došlo k vybudování zpevněné plochy pod sezením a také k opravě jejího oplocení. Školní rok vyvrcholil tradičním Rozloučením s předškoláky v sálu Katolického domu, kde se ve svém programu představily všechny děti, které naši školku opouštějí a nemohou se dočkat školních lavic. K rodičům a dětem zde promluvil pan starosta A. Kania i paní ředitelka ZŠ Mgr. Širhalová. Společně s nimi přejeme všem našim dětem minulým i budoucím příjemně strávený zbytek prázdnin a těšíme se na dny, které přijdou v následujícím školním roce. Současně touto cestou děkujeme za materiální i finanční podporu firem, živnostníků a okolních obecních úřadů. Jana Stehlíková Setkání u Kávičky tentokrát na fotbalovém hřišti Zveme všechny starší věkem i ostatní naše příznivce v sobotu od 16 hodin do areálu SK FC Křižanov na posezení při hudbě a malé pohoštění. Těšíme se na společné prázdninové setkání a plánování dalších akcí.

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 mládeži přístupný od 15 let; vstupné: 70,- a 72,- Kč PŘEDNÁŠKY, KURZY Jupiter club V.M., vestibul kina :30 OSTRŮVEK VZPOMÍNEK - přednáší Karla Pokorná :30 THAJSKO - přednáší Libor Smejkal VÝSTAVY WHAT IS REAL? - výstava Jirky Karáska v Café Time Velké Meziříčí VOLÁNÍ LESA - výstava fotografií Antonína Havláta, vernisáž v 15:00 hod. v předsálí kina Jupiter clubu BYLO NEBYLO ANEB JAK MEZIŘÍčÍ MANÉVRY HOSTILO - výstava v Galerii synagoga, V. Meziříčí TANEC,ZÁBAVY, KONCERTY :00 Red Bull OPEN AIR Dance párty - nádvoří na staré poště ve V. Meziříčí, D.J. Míra (Hit rádio Vysočina) 9.8. MYSLIVECKÝ BÁL koncert dech. hudby Lesanky z Humpolce, zve myslivecký svaz Lhotky; výletiště Lhotky od 15:00 program, od 19:00 zábava RUDA FEST - KD Ruda, více na :00 1. HEŘMANICKÁ DECHOVKA - Dolní Heřmanice, vystoupí kapely Stříbrňanka, Bítýšská kapela, Bobrůvanka; vstupné: 100,- Kč HORÁCKÝ DŽBÁNEK ročník, Zámek rodiny Kinských ve Žďáru n/sáz.; vstupné: jednodenní 250,-Kč; dvoudenní 400,- Kč; děti do 145 cm v doprovodu rodičů zdarma :00 PROMĚNY času II. - koncert skupiny Geneze, nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí; vstupné: 100,- Kč :00-21:00 DISCO S DJ BONDEM Jupiter club, určeno pro žáky let; vstupné: 35,- Kč STŘEDOVĚKÝ PODVEčER - přijďte se již tradičně pobavit na farskou zahradu v Křižanově ZÁMECKÝ DEN 100. VÝROčÍ KONÁNÍ MANÉVRŮ U VELKÉHO MEZIŘÍčÍ :00 17:30 program na zámku ve V. Meziříčí 19:30 22:00 náměstí 20:00 soutěž 4 klíče k Velkomezeříčské bráně :00 17:30 program na zámku :00 JAKUB PUSTINA - pěvecký koncert, Jupiter club; vstupné: 140,-Kč dospělí, 90,- Kč studenti a důchodci :30 BÁJEčNÁ ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA zábavný pořad, JC; účinkují: František Nedvěd, Josef Náhlovský; vstupné: 200,- Kč VYHLÍDKA - věž kostela sv. Mikuláše ve V. Meziříčí otevřena široké veřejnosti PO SO 9:00 17:00, NE 13:00 17:00 hod.; vstupné: 10,- Kč Katka R. ROZLOUčENÍ S PRÁZDNINAMI V sobotu 5.9. se naposledy rozloučíme s prázdninami akcí na hřišti u školy. Po loňské vydařené premiéře Vás zveme vás na: - Slavnostní otevření nově osázené Školkové zahrady - Sportovní odpoledne - Setkání s Talenty - Taneční podvečer pro všechny generace Akce je zahájením projektu s názvem Loučení s prázdninami a vítání podzimu DRAKIÁDA, na který jsme získali dotaci ,- z FONDU VYSOČINY. Na projektu spolupracují Centrum Džungle Křižanov Vodotrysk Nové Talenty - Základní škola a mateřská škola Křižanov Spolek Katolického Domu - SK FC Křižanov Další aktivity, které se uskuteční do pouťové soboty: Tvořivé dílny pro děti a mládež, dospělé, seniory, veřejnost... Někteří si odnesou své výrobky domů, jiní je darují pro dobrou věc např. Panenky pro UNICEF. Pro mladší děti bude připraven sportovní a tvořivý program. Sportovní pátky - na fotbalovém hřišti a na hřišti u školy. Mini sportovní klání mezi generacemi. Pěší túra na křižanovské letiště. Drakiáda - pouštění draků s doprovodným sportovním programem Bábovkový jarmark pouťová sobota závěrečná akce ukončení projektu - soutěž o nejkrásnější a nejchutnější domácí bábovku Termíny těchto aktivit budou upřesněny 5.9. přijďte se pobavit, tvořit i zasoutěžit Hra, sport, tvoření i učení nás baví - ať jsme staří nebo mladí. Do hlubin Vodotrysku aneb Cesta tam a snad už nikdy zpět Je název projektu, který úspěšně podali členové VODOTRYSKU. Získali dotaci od Nadace rozvoje občanské společnosti ve výši 20tisíc Kč a připravili si pro vás tyto aktivity: ŠKOLNÍ KLÁNÍ EKOLOGICKÉ BESEDY CESTY ZA ŽIVOU VODOU KOMPOSTOVOU PARTY KE DNI STROMŮ v ČR Projekt slouží k větší informovanosti občanů Křižanova a okolí (především dětí a mládeže) o ekologii, k aktivnímu zapojení občanů, k obnově rovnováhy přírody v okolí a k motivaci občanů k ekologickému žití. Bude uskutečněn od 1.září do 8.listopadu 2009 pomocí různých besed, výletů, exkurzí, soutěží a činností podporujících ekologii. Realizační tým je složen z bývalých spolužáků, kamarádů, členů časopisu Vodotrysk. Více informací a přesné termíny akcí obdržíte na Rozloučení s prázdninami v sobotu 5.9. POZVÁNKA k PUTOVÁNÍ Odchod z Křižanova od kašny bude v sobotu 19. září 2009 tradičně v 5:45 hodin a půjdeme směr Bojanov, Dolní Libochová, Krčma, Habří, Střítež, Věžná, Pernštejn. Pozor, vycházíme za tmy a po ránu je chladno. Zastávky k odpočinku budou již tradičně v Habří, na Lopatách a pod lipou u Jednoty ve Stříteži. Příchod na hrad se předpokládá před polednem. Budeme mít zajištěnu prohlídku hradu v délce cca 1 hodina. I když hrad znáte, doporučuji prohlídku. V prostorách hradu bude výstava plodů podzimu, květinových vazeb a vůbec všech myslitelných krás sice jen s prostým názvem, ale rok od roku krásnější:

8 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 8 PODZIM NA PERNŠTEJNĚ" Dále se přesuneme do Nedvědice na oběd a odtud vlakem přes Tišnov zpět do Křižanova. Návrat cca v 18:00 hodin. Tato varianta však nemusí být jediná, ani není povinná. Můžete klidně vynechat oběd, jít si domů pěšky a vůbec si dělat co se Vám zlíbí. S mojí podporou však v případě takových aktivit nepočítejte. Jako slušně vychovaný člověk budu se držet programu stanoveného výše. Na sebe a s sebou samozřejmě vezměte si oblečení dle počasí, dobré boty a třeba sandále a ponožky na přezutí, něco proti dešti, náplasti na bolesti (lékárnička je k dispozici). Svačinu, pití, nějakou hotovost (na vstupné a vlak stačí cca 200,-Kč), toaletní papír, studenti a mládež průkazky na slevu. Pro případ nenadálý a klid na duši není od věci mít doma přítele na telefonu. Svá rizika nese si každý sám - nic není pojištěno. Těším se na prima podzimní den a hezké putování s dobrým koncem. Dvoubarevný dort s brusinkami Petr Uhlíř, Křižanov 266, , , Poznámka: Pokud si chcete Podzim na Pernštejně užít sami, zavolejte na hrad a rezervujte si vstupenky O akci bývá velký zájem a tudíž je někdy i vyprodáno. Den otevřených dveří v ÚSP Křižanov Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který u nás proběhne od 9:00 do 16:00 hod. Budete si moci prohlédnout naše zařízení, terapeutické dílny, vzdělávací centrum při ÚSP a také zhlédnout ukázky hipoterapie a canisterapie. V tomto týdnu, který je mimo jiné věnován celostátní akci nazvané Týden sociálních služeb ČR, pro Vás připravujeme samostatně otevřené dílny, a to od 9:00 do 16:00 hod. Návštěvníci si mohou zkusit vyrobit různé drobnosti z keramiky, pedigu, drátků, papíru, malbu na hedvábí a batikování. Do pestrého programu bude zahrnuta i ukázka muzikoterapie. Těšíme se na Vaši návštěvu! Klienti a zaměstnanci ÚSP Křižanov hobby koutek Těsto: 2 vejce a 2-3 lžíce horké vody šleháme 1 minutu elektrickým šlehačem na nejvyšší stupeň do pěny; smícháme 100 g cukru a 1 vanilkový cukr, přimícháme k vejcím a šleháme další 2 minuty; smícháme 75 g polohrubé mouky, 50 g škrobu a 1 vrchovatou lžičku prášku do pečiva; polovinu směsi prosejeme na vaječný krém, krátce na nejnižší stupeň zašleháme šlehačem, zbytek směsi zapracujeme stejným způsobem; polovinou těsta naplníme vymazanou, pergamenem vyloženou dortovou formu (průměr asi 28 cm), rozetřeme a pečeme v předehřáté troubě; Elektrická trouba: Plynová trouba: stupeň 3-4 Doba pečení: asi 15 minut Do zbytku těsta přimícháme 20 g prosetého kakaa a těstem naplníme další vymazanou a pergamenem vyloženou dortovou formu (průměr asi 28 cm); pečeme stejným způsobem jako světlý korpus; oba korpusy ihned po upečení z formy uvolníme, stáhneme papír a korpusy necháme vychladnout; 750 ml (3/4 l) šlehačky šleháme ½ min., přidáme 3 balení ztužovače šlehačky a šlehačkou došleháme; do 1/3 šlehačky přimícháme 3 lžíce zavařených brusinek a 1-2 lžíce citronové šťávy; brusinkovou šlehačku natřeme na tmavý korpus, na něj položíme světlý korpus a lehce přitlačíme; 100 g jemné hořké čokolády nalámeme na kusy, hladce rozpustíme v malém hrnku na horké vodní lázni, necháme trochu ochladit a vmícháme k druhému dílu šlehačky; celý dort potřeme polovinou čokoládové šlehačky, zbytkem naplníme sáček s hvězdicovou zdobičkou, ozdobíme povrch dortu a obložíme jej brusinkami. Suchi sportovní okénko Fotbalová sezóna je tady! Nyní, jen po krátké pauze, se pro všechny týmy rozběhne opět naplno nový fotbalový ročník. Stručným návratem do minulosti připomenu umístění našich týmů v loňské sezóně. Áčko jako premiérový účastník A-třídy nakonec složitý úkol zvládlo, zakončilo sezónu na 11.místě a udrželo tak pro Křižanov tuto vysokou soutěž. Muži B, sice se střídavými výkony, ale přece, udrželi Třetí třídu nakonec na slušném 9.místě. Dorostencům se zapsala 10.pozice. Naši talenti z Žáků a Přípravky skončili na 9., respektive 6.místě. I když se minulá sezóna týmům jako celku moc nevyvedla, blýskli se dva naši skvělí útočníci, kteří se jistě ve světě fotbalu neztratí. V Á-týmu se Aleš Burian se 17 brankami umístil na krásném 4.místě a v kategorii Žáků získal Jan Hejtmánek ocenění již podruhé, a to nejvyšší! Za 34 zásahů vyhrál krále střelců Okresního přeboru. Právě tito dva hráči s naším městysem sezónu nezahájí a zkusí své štěstí ještě výše. Vyhlédl si je tým Velké Bíteše, hrající krajské soutěže. Proto jim přejeme, aby se ve svém novém působišti dobře ukázali a získali nové zkušenosti a fotbalové úspěchy. Samozřejmě i Křižanov v takové situaci jedná o kompenzaci. Do našich řad opačným směrem poputují 3 hráči, jenž právě přestupují z kategorie Dorostu do Mužů, kde zahájí nadcházející sezónu. Všichni prozatím nasbírali zkušenosti v Krajském přeboru, a proto budou směřováni k posílení řad A-týmu. Hráčské přechody budou na obou stranách řešeny prozatím půlročním hostováním. V letní přípravě byli zatím nejvíce aktivní Muži, stihli odehrát již 3 utkání. Dvě z nich má na kontě Áčko, jedno jejich Rezerva. Muži A nejprve prohráli na horké půdě v Nové Vsi 3:0. Tam dokonce v samotném závěru pohrdli nabídkou pokutového kopu. O týden později však ukázali své kvality a proti Čebínu, hrajícímu na špici brněnské A-třídy, zvítězili 4:2. Béčko pozvalo k přátelskému zápasu muže z Jabloňova a po matném výkonu zaslouženě prohráli 2:4. V nadcházející sezóně uvidíme na našem trávníku také staronová mužstva. Do A-třídy sestoupila Nová Ves, přeřazeny byly Štoky a postup si vybojoval Stonařov. Ve 3.třídě Mužů se u nás nově představí postupující Hamry s Jabloňovem, na derby se sousedním Jívovím se můžeme těšit z důsledku spadnutí soupeře z Okresního přeboru. Věřme, že se našim týmům bude dařit a potěší diváky nejen výsledkem, ale i pěknou fotbalovou hrou, kterou si mlsné oko křižanovského fanouška žádá. Fotbalová sezóna začíná Aktuální výsledky, informace i fotografie z utkání sledujte na David Nobicht

9 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9

10 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 10 inzerce PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ trasa č. 15 Měřín 10h Měřín /na náměstí/ 11h Hrbov /u kaple/ 11:30 Lavičky /u potravin/ 12:30 Křižanov /parkoviště na náměstí / 13:30 Osová Bitýška /před OÚ/ 14:30 Velká Bíteš /za OÚ/ 15:30 Tasov /na návsi/ 16h Budišov /u bývalé Pošty/ Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-Kč Kačeny pekingské /české bílé brojlerové/ 1-3týd ,-Kč Kačeny barbarie /husokačeny/ 1-3týd ,-Kč Husy /české bílé domácí/ 1-3týd ,-Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd ,-Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-Kč Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po-pá 8-15h!

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen.

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen. VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 3. 6. 2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník zprávy ze zastupitelstva Zdravím Vás, vážení občané, v krásném

Více

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 21.12.2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané Vzhledem k tomu, že od posledního vydání křižanovského

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Klíče k velkomeziříčské bráně se po čtyřech letech vrátily domů Soutěž čtyř měst vyhráli místní

Klíče k velkomeziříčské bráně se po čtyřech letech vrátily domů Soutěž čtyř měst vyhráli místní Založeno roku 1919 7. září 2011 Ročník XXII. číslo 31 Cena: 12 Kč Dnes SOS poradna Pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů) se uskuteční dnes, ve středu 7. 9., od 14 do 16 hodin v nové budově

Více

Informace pro ob any Z obsahu: Slavnostní mše v kostele svatého Jind icha

Informace pro ob any Z obsahu:  Slavnostní mše v kostele svatého Jind icha Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: - 40. schůze Rady města Petřvaldu - Školáci mají prázdniny - Na výletě v Luhačovicích - Není Petřvald jako Petřvald - 8. ročník BTF 1 Slavnostní mše

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 PRVNÍ BESEDA S OBČANY Ve čtvrtek 18.1.2007 se uskutečnila první beseda občanů se zastupiteli MČ. Byli na ni pozváni

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více