Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ"

Transkript

1 ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Narozeniny nejstarší občanky Křižanova V den 99. narozenin paní Marie Jelínkové, nejstarší občanky Křižanova, ji navštívily předsedkyně sboru pro občanské záležitosti Marie Chromá a místostarostka Marie Smejkalová. K tomuto krásnému životnímu jubileu jí popřály hodně štěstí a zdraví a společně si připily, aby se ve zdraví dožila 100 let. S paní Jelínkovou jsme strávily 3 hodiny. Po celou dobu návštěvy z ní vyzařoval pozitivní elán. Něco z jejího vzpomínání přinášíme také Vám. Paní Jelínková (rozená Veselá) pochází ze 4 dětí. Narodila se 11. června 1910, dětství prožila na ulici Meziříčské, kde si hrávala s bratrem Josefem. Toho si mohou starší občané pamatovat jako muzikanta, který vyhrával Josefům k jejich svátku. Jako mladá zpívala v pěveckém sboru pod vedením pana učitele Vetyšky. Velice mladičká odešla sloužit na zámek v Židlochovicích jako pečovatelka a chůva dvou chlapců, kteří ještě nechodili do školy. Kluci byli neposlušní, někdy je ani výprask neminul. Chůva, která je bránila, si výprask mnohdy vysloužila také. Na tato léta vzpomíná ráda, zejména proto, že do zámeckého parku a zámku jezdil na návštěvu pan prezident Masaryk. Při této příležitosti si zpívala písničku, kterou ji učili ve škole: Tatíčku starý náš, šedivou hlavu máš, my jsme rádi, že jsi mezi námi, ať se všem tu dobře daří. Nejstarší občanka Křižanova, paní Marie Jelínková Ve službě však onemocněla a musela se vrátit domů. Zde si našla svého manžela, pana Jelínka, a s ním vychovala dvě dcery. Oslavenkyně také zavzpomínala na období války, kdy už s manželem i dětmi bydlela na Dlouhé ulici. Jejich soused, pan Samek, měl dům i půdu plné uhlí, které si přivážel koňmi z letiště. V květnu, kdy tu byli Němci utábořeni na Kopečku, si pan Samek chtěl odnést jejich potraviny. Němci ho ovšem dostihli a podpálili jeho dům. Oheň však přeskočil i na dům Jelínkových. Nebyla voda, a tak se hasilo přímo ze žumpy. Při požáru pomáhal i pan Hladík, který ji od té doby každý rok 8. května pravidelně navštěvoval. Letos kvůli nemoci tradici porušil. Většinu života pracovala paní Jelínková v zemědělství, nejdřív u zvířat, pak v rostlinné výrobě, naposledy v přidružené výrobě JZD Křižanov v klínkárně. Zmínila se také o dnešních mladých lidech, kteří si stěžují na neodhrnutý sníh na silnicích. Často kvůli tomu nejdou do práce, místo aby sami přiložili ruku k dílu. Při této zmínce si vzpomněla, jak museli kdysi odhazovat v zimě sníh, aby jim odvezli mléko z kravína. Paní Jelínková je veselá a usměvavá babička, která měla vždy ráda písničky a tancování. Vzpomíná na staré časy a na nezapomenutelné tancovačky v Sokolovně. Při rozhovoru stále připomínala, že má dobré sousedy, kteří ji navštěvují a povídají si s ní o dění v obci. Čte ráda noviny, zpravodaj, prostřednictvím kterého by chtěla všem lidem poděkovat za pozdravy, které jí rodina vyřizuje. Smejkalová Marie, Radusch Životní jubilea společenská kronika Svá životní jubilea v měsících květnu, červnu a červenci oslavili tito občané městyse Křižanova: Jelínková Marie 99 let Křižanov 90 Kotík Metoděj 94 let Křižanov 194 Stupková Milada 89 let Křižanov 317 Juříková Vlasta 87 let Křižanov 347 Homolová Jarmila 86 let Křižanov 176 Pazderová Vlasta 86 let Křižanov 51 Syslová Pavlína 85 let Křižanov 147 Horká Anna 80 let Křižanov 265 Dvořáková Libuše 80 let Křižanov 239 Zmeškalová Božena 80 let Křižanov 298 Picková Růžena 75 let Křižanov 297 Stehlíková Anežka 75 let Křižanov 409 Vrbická Růžena 75 let Křižanov 161 Honzíková Zdeňka 75 let Křižanov 13 Štibichová Ludmila 75 let Křižanov 28 Uhlířová Marta 75 let Křižanov 266 Vážení spoluobčané, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody do dalších let v kruhu vašich blízkých. Poděkování Při příležitosti narozenin Monsignora Metoděje Kotíka mu předal pan starosta za zastupitelstvo městyse a všechny obyvatele Křižanova upřímné poděkování za veškerou obětavou práci a duchovní činnost, kterou vykonával v Křižanově od roku Narozené děti Od vydání posledního Křižanovského zpravodaje se narodily tyto děti: Chrástová Natálie, Žejšek Fabián,

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 Kovářová Lenka, Prudková Ketrin, Radičová Marie Oriana, Stehlík Matěj Vážení rodiče, přejeme Vám, abyste spolu s vašimi dětmi zažili hodně krásných chvil, na které budete vždy rádi vzpomínat. Odešli z našich řad,,není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí. V měsíci červnu zemřel ve věku 79 let pan Josef Štibich a ve věku 86 let pan Karel Hladík. V měsíci červenci zemřela paní Věra Bartošková ve věku 85 let a pan Josef Dvořák ve věku 78 let.,,vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou. Smejkalová Marie Usnesení č. 31 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek při výběru dodavatele na provedení opravy a odbahnění nádrží Troubník a revitalizace nádrže Škrejblik - zápis z jednání komise Fondu rozvoje bydlení a pro stavební záležitosti a návrh na řešení opravy zdi mezi sokolovnou a nemovitostí manželů Chrástových II. schvaluje: zprávy ze zastupitelstva - směnu pozemků s p. Jindřichem Vodičkou v lokalitě Na Zahrádkách v nutném rozsahu k zabezpečení budoucí zástavby jednomyslně schváleno - výkup části p.č.pk 1674 od manželů Kubešových Na Zahrádkách v nutném rozsahu k zabezpečení budoucí zástavby jednomyslně schváleno - uzavření smluv s vybranou firmou AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 112, Velké Meziříčí na provedení Opravy a odbahnění nádrží Troubník a Revitalizaci nádrže Škrejblik jednomyslně schváleno - dar k primici p. Janu Kotíkovi ve výši ,- Kč jednomyslně schváleno - poskytnutí půjčky z FRB pro p. V. Hladíka, Křižanov 446 na výměnu oken ve výši ,- Kč jednomyslně schváleno - úprava rozpočtu - jednomyslně - přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou paní Valové Marii, Křižanov 128 s podmínkou, že při zhoršení zdravotního stavu bude rodina hledat náhradní umístění jednomyslně schváleno - řešení opravy zdi mezi sokolovnou a nemovitostí manželů Chrástových, Křižanov 132 jednomyslně - zplnomocnění starosty k potvrzování smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro EON a plynaře jednomyslně schváleno - smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemeno pro el. přípojku pro pana Jindřicha Vodičku ml. k budoucímu rod. domku jednomyslně schváleno - smlouvy na zřízení věcného břemene pro pana MVDr. Chadima na el. přípojku ke garáži na ul. Ořechovské jednomyslně schváleno - smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ŘSD a JMPNet (můstek u Brožkových) - smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ŘSD a Telefónika O2 (můstek u lékárny) - odložení kácení lip na Masarykově nám. na r při opravě mostu u lékárny jednomyslně schváleno - opravu výtluků na míst komunikaci v Bojanově jednomyslně schváleno Usnesení č. 32 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č informaci JUDr. Pivoňkové o jednání s pí. Valovou o přidělení bytu na DPS - informaci p. starosty o podaných žádostech na dotace - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanov ke s minusovým výsledkem ,- Kč - usnesení Krajského soudu v Brně o určení vlastnictví k nemovitostem - informaci p. starosty ve věci podání žádosti o přezkoumání odvolacího řízení v ZŠ a MŠ II. schvaluje: - možnost přidělení bytu na DPS dalšímu zájemci - jednomyslně - povinnost odstranění základů před chatou č. 3 (teráska) ve vlastnictví MVDr. Evy Černé a zároveň dodatečně schvaluje přestavbu kolny u stejné chaty - jednomyslně - projednání se st. úřadem MěÚ Velké Meziříčí udělení pokuty za provedení nepovolené stavby MVDr. Černé jednomyslně - odprodej části obecního pozemku z p.č. 2295/1 (asi 60 m2) p. Tereze Sýkorové, Křižanov 469, s tím, že se prodej uskuteční po uplynutí lhůty ke zveřejnění jednomyslně - změnu výše nájmu nebytových prostor (např. sokolovna) v zimním období taneční zábavy místní 3.500,- Kč, cizí 7.500,- Kč, prodej 1.700,- Kč jednomyslně schváleno - přípravu k odbahnění rybníka Králmožný - jednomyslně Usnesení č. 33 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č informaci p. starosty a JUDr. Pivoňkové o záplavách na ul. Dlouhá, Polní a Meziříčská a jejich řešení - vyřešení situace u domu čp. 189 paní Jiřiny Pejchalové - grant programu Naše školka ve výši ,- Kč z Fondu Vysočiny na opravu soc. zařízení v MŠ - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova k 6/2009 II. schvaluje: - přesunutí finančních prostředků z kapitoly územní rozvoj na řešení záplav ve výši 400 tis. Kč a 60 tis. Kč pro SDH na koupi dvou čerpadel a nepromokavých plášťů - jednomyslně - předchozí souhlas k přijetí daru ZŠ a MŠ Křižanov od centra Džungle ve výši ,- Kč i ostatních darů do výše ,- Kč s platností do novelizace zřizovací listiny jednomyslně III. odkládá - žádost manželů Liškových, Křižanov, Za Branou 507 a manž. Slabých, Křižanov 268 do vyjádření komise FRB a pro stavební záležitosti jednomyslně - žádost p. Vitešníka Antonína, Křižanov 379 o koupi pozemku městyse p.č. 1439/2 do vyjádření komise FRB a pro stavební záležitosti. starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová informace pro občany Oznámení občanům údržba hřbitova I přesto, že se snažíme udržovat pořádek na našem hřbitově, se občas vyskytnou stížnosti občanů. Ty se vztahují především na zaměstnance městyse, kteří prý při sečení trávy na hřbitově občas poškodí někomu pomník, lampu apod.

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 Aby se podobným stížnostem předešlo, budou zaměstnanci udržovat pouze hlavní cesty a cestičky. Plochy mezi hroby a za pomníky si musí udržovat každý nájemce hrobového místa sám. Smejkalová Marie Povodně v Křižanově Dne nám přívalový déšť a silný vítr ukázaly, jak vypadají povodně. Během pár hodin změnily život některým občanům Křižanova. Voda se valila jak velká řeka ulicemi Dlouhou, Polní a Meziříčskou, kde zaplavovala sklepy rodinných domů a garáže. Nakonec utrhla i podmáčený břeh na ulici Meziříčské pod Doležalovými. Ve třech případech byly vodou zasaženy také obytné prostory, nejvíce rodinný dům Honzíkových. Manželé byli v noci za pomoci hasičů ze zatopeného domu evakuováni. Opětovně při silnějších deštích dochází k zatopení domu č.77 manželů Turkových a domu č. 94 paní D. Králové. Hrozilo rovněž protržení hráze rybníku Škrejblík, a tím případná evakuace některých obyvatel městyse. Hasiči v této situaci zabezpečili hráz navršením několika vleček kamene. Velký dík za profesionální pomoc patří hasičským sborům Křižanov, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Ořechov, Velká Bíteš, Jívoví a Dobrá Voda. V této nelehké situaci ale pomáhaly i firmy Stylstav, Zemní práce Jan Musil a ZD Křižanov, které přispěly na pomoc svojí technikou. Jaká opatření musí městys Křižanov zajistit, na to jsme se zeptali pana starosty A. Kanie. Jsou čtyři místa, která ohrožují Křižanov záplavami. Dlouhodobým problémem je spodní část ul. Meziříčské. Už před třemi lety městys Křižanov informoval Krajský úřad o problémech kvůli záplavám u domu manželů Turkových. I ti sami podali stížnost. Hlavním problém je voda, kterou nestačí vpusti na silnici pobrat a ta jde do jejich domu a celý ho podmáčí. Až po posledních krajských volbách se začala situace rychleji řešit. V současné době je nám známo, že je připraven projekt, který by měl zčásti situaci vyřešit. Právě na něj probíhá výběrové řízení. Finanční rozpočet dosahuje výše 1 milionu Kč, městys se bude podílet částkou 80 tisíc Kč. Velký podíl na záplavách má rovněž potok Libochůvka, jež je majetkem Povodí Moravy. Ten je z velké části zanesen bahnem. Městys proto neustále požaduje po Povodí Moravy, aby urychleně provedlo vyčištění celého toku. Na vyřešení problému na Dlouhé ulici potřebuje městys Křižanov projektanta. Ten by měl vyřešit odtok vody z ulice Polní do potoku Libochůvka. U domu č. 94 paní Drahoslavy Králové je nutné zřídit větší vpusť, která by vodu rychleji odváděla pryč. Jak jistě všichni občané vědí, při poslední velké bouřce se sesula hlína z podmáčeného svahu na ulici Meziříčské. Nebyl ohrožen jen svah, ale i dům rodiny Hamrových. Jsme přesvědčeni, že úpravou všech jmenovaných lokalit by se měl z velké části vyřešit problém se záplavami. Ovšem jsme si vědomi, že při tak náhlých a velkých přívalových deštích tomu nelze zcela zabránit. Vše, o čem jsem hovořil, bude stát nemalé peníze. Proto bylo na den svoláno mimořádné zastupitelstvo, které rozhodlo uvolnit částku z kapitoly Územního rozvoje. Prozatím jsme se dohodli na částce 400 tisíc Kč. Pro tyto situace je třeba doplnit také výbavu hasičů o další čerpadla a nepromokavé pláště. Na to bude uvolněna částka 60 tisíc Kč. Občané, kterým se při přívalových deštích voda vrací kanalizací, si musí pořídit zpětnou klapku do domovní šachty kanalizace, a tím zabránit zatopení sklepů. V závěru rozhovoru vyslovil pan starosta svoji vizi: Šťastný to starosta a městys, který má kvalitní sbor dobrovolných hasičů. Všichni se na ně v těchto situacích můžeme spolehnout, za což jim velice děkuji. Smejkalová Marie napsali jste nám Výzva Redakce Křižanovského zpravodaje reaguje na diskuzi, která proběhla na webových stránkách městyse a týkala se aktuálnosti zpráv, volby témat a finanční náročnosti vydání. Podle slov paní místostarostky se náklady na vydání dříve a nyní příliš neliší, protože část je pokryta ziskem za reklamu. Letos se nám zatím podařilo vydat 3 čísla s těmito náklady (ceny uvedeny včetně DPH): ks Kč (pohádkový speciál, sponzorství: 1500 Džungle ZŠ) ks Kč (rozsah 10 stran) ks Kč (rozsah 14 stran) 1.-3.číslo za reklamu utrženo kč Zpravodaj tiskne firma APIS press, s.r.o. Třebíč, která byla vybrána na základě poptávkového řízení. Dříve se za roznášku platilo přibližně 800 Kč, nyní je zpravodaj roznášen redaktory zdarma. Veškerou práci se sestavením zpravodaje konají redaktoři zcela dobrovolně a bez nároku na honorář. Redakce od začátku vydávání zpravodaje zveřejňuje kontakty, na které může kdokoli zaslat námět k možnému zpracování. Přesto se spolupráce se zastupiteli i občany příliš nerozvíjí. Redakce uvítá zájem o zveřejnění příspěvků do kteréhokoli čísla. Využijte tedy ové adresy: případně logem označené novinové schránky v chodbě radnice poblíž vchodu do knihovny. Pište, pište, pište!!! Rozmarné léto aktuálně Způsob letošního léta je přinejmenším podivný a přináší nám neustále zvraty počasí. Středa 15. července však zcela určitě bude zapsána v kronice našeho městečka. Nad Křižanovem se přehnala v odpoledních hodinách bouřka, během které napadla spousta vody. Večer se bouřka vrátila a stála zde několik hodin. V intenzivních přívalech vody napadlo ten den 96 mm vody, to je 96 litrů vody na 1 m 2. Obyvatelé Křižanova zažívali krušné chvíle. Kritická situace byla na ulici Dlouhé, kde přívaly vody zaplavily sklepy a kanalizace nestačila všechno pobrat. Potok, který sbírá vodu z Krkav a teče z Podhorského rybníka, se vylil z břehů, zaplavil louky a ohrožoval dvory a sklepy domů na Meziříčské ulici směrem k mostu. Silnice u mostu byla zaplavena vodou, v domě Turkových byla opět voda. Na téže ulici u odbočky na ulici Polní se u Malcových utrhl břeh, sjel na silnici a tím znemožnil průjezd ulice. Proudy vody odnášely z polí hlínu. Už toto všechno znamenalo pro křižanovském hasiče plné nasazení. Čerpali vodu, organizovali směr dopravy na neprůjezdné Meziříčské ulici, pomáhali, kde bylo potřeba. Starosta objížděl problémová místa a organizoval nutné práce. Stylstav

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 pana Vodičky pomáhal při odklízení hlíny, družstvo Křižanov připravilo potřebnou techniku pro případ zásahu. Vtom přichází zpráva, že v hrázi Horního Škrejblíka je velká trhlina, která hrozí úplným protržením hráze a rozlitím vody. Okamžitě se část členů hasičského sboru spolu se starostou vydává na Škrejblík. Bleskově povolávají pana Jana Musila, který se svým JCB naváží kamení a zasypává trhlinu v hrázi, takže nejhorší nebezpečí je zažehnáno. Hned nato informují rybáři, že rybníky jsou naplněné po okraj, téměř přetékají a mnohde hrozí nebezpečí protržení nebo vylití vody. Pan Špinar starostovi hlásí: Jestli bude pršet ještě půl hodiny, bude zle vylije se Křižovník a Kadolecký. Majitelé a nájemci rybníků objíždějí své rybníky a sledují situaci. Rybáři neponechávají nic náhodě, rybníky neustále pozorují a upouštějí vodu, aby nedošlo k nejhoršímu. Situace je napjatá, lidem tečou nervy, padají silná slova. Ti, kteří jsou doma a nehrozí jim nebezpečí, se starostlivě dívají na oblohu a doufají, že přestane pršet. Nakonec přece jen přišel konec. Konec deště, konec očekávání dalších katastrof. Škody na obecním majetku jsou odhadovány na Kč. Po vodě zůstala jen práce na odklízení škod a nám zůstala povinnost poděkovat všem, kteří pomáhali. Starostovi, ten je starostou, aby se staral a organizoval. Členům sboru dobrovolných hasičů, kteří svou připravenost a ochotu pomoci již mnohokrát dokázali, panu Vodičkovi a jeho zaměstnancům, Zemědělskému družstvu, rybníkářům, že byli připraveni a mnoha dalším. Občané, kteří mají své domy v částech, kde jim hrozí nebezpečí zaplavení, by se měli zamyslet, co udělat pro to, aby uchránili své majetky v případě, že se situace bude opakovat. Nikdo to za ně nevymyslí a neudělá. Co dodat na závěr: příště ať se nám toto nadělení raději vyhne, to si jistě přejeme všichni. ON Výročí 135 let Sboru dobrovolných hasičů Křižanov Na počátku července dostala každá domácnost pozvánku na oslavu 135. výročí založení hasičského sboru v Křižanově. Ta proběhla 11.července od 10 hodin. Každý návštěvník si mohl prohlédnout zbrojnici a seznámit se s vystavenými exponáty. Po poledni se začali sjíždět hasiči z okolních obcí a přijeli také hosté ze severních i jižních Čech, kde naši hasiči pomáhali při povodních v roce Ve 14 hodin vyšel od hasičky slavnostní průvod do kostela. Čelo průvodu tvořili praporečníci s prapory, hudba Bobrůvanka a hasiči. Mši svatou za všechny hasiče sloužil farář Tomáš Holcner. Požehnal nejen hasičům, ale i jejich rodinám. Slavnostní pochod po mši dovedl hasiče i jejich příznivce do areálu na Škrejblíku. Zde všechny přivítal starosta hasičů p. Zdeněk Pařízek. Mezi hosty byli i poslanec Karel Černý, zástupci kraje, městyse a další. kulturní okénko Primice Jana Kotíka Významnou událostí městyse Křižanova a její farnosti byla primiční mše Jana Kotíka. Konala se na náměstí v Křižanově na počest jeho kněžského svěcení v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Této velké události se zúčastnilo mnoho poutníků z Křižanova i okolí. Mezi hosty byli rovněž farníci z obce Přímětice, kde nastoupil ke kněžským povinnostem. Všichni občané přejí našemu novoknězi hodně sil a víry v přijatém povolání. Primice Jana Kotíka. Slavnostní průvod u hasičské zbrojnice Po slavnostním projevu byla předána vyznamenání jednotlivým členům. Věrnostní stužka a medaile p. Jindřichu Vodičkovi za 60 let u hasičského sboru. Panu Viktoru Musilovi, Jaroslavu Horníčkovi, Aloisi Šalbabovi za 50 let u hasičského sboru. Dále byly předány stužky a medaile, čestná uznání, medaile sv. Floriana a řád sv. Floriana dalším členům. Po slavnostní části hasiči z Velkého Meziříčí předvedli vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Zásah na hořící vozidlo názorně ukázali hasiči z Nového Města na Moravě. Ke zdárnému průběhu oslav přispělo také pěkné počasí. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení a k tanci i poslechu hrála kapela Bobrůvanka. Julie Urbanová Natáčení filmu Malý princ V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem. (Antoine de Saint-Exupéry Malý princ) Ve dnech probíhalo v ÚSP Těchobuz natáčení koprodukčního filmu Malý princ, který je inspirován motivy stejnojmenné knihy spisovatele Antoine de Saint-Exupéry. Jsme velice pyšní, že si ve filmu zahráli i naši klienti. Ve vedlejší mužské roli se objevil Martin Matuška a hlavní mužskou roli Malého Prince ztvárnil Alan Varadi. Dalších rolí se výborně zhostili klienti

5 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 5 ÚSP Těchobuz a obdobných zařízení z Polska a Slovenska. Film Malý princ se promítal v Praze na 3. ročníku filmového festivalu Mental Power Prague film festival, kde byl čtyřikrát nominován. Ocenění získal za Nejlepší ženskou roli, kterou ztvárnila slečna Anna Kasprzyk za roli lišky. Film dále obdržel Zvláštní cenu poroty. Alan Varadi se s doprovodem zúčastnil festivalu, kde byly promítány i další soutěžící filmy a závěrečného slavnostního večera v Praze. Pogratulovat oceněným přišla i řada známých umělců. (veškeré informace ohledně festivalu najdete na webových stránkách: Petra Kolouchová, DiS., sociální úsek, ÚSP Křižanov Canisterapie v ÚSP Křižanov Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Od podzimu loňského roku probíhá canisterapie také v ÚSP Křižanov. Pejsci nám pomáhají při rehabilitační a relaxační činnosti. Rovněž také při navazování kontaktu s obtížně komunikujícími klienty. Ty se snažíme zapojit do přípravy krmení pro pejsky, jejich česání a do různých her s těmito čtyřnohými přáteli. Dne v našem zařízení proběhly canisterapeutické zkoušky pod vedením paní Sieberové ze společnosti Sirius Třebíč. Psi museli tyto zkoušky plnit za asistence svých proškolených psovodů. Disciplíny, které absolvovali, se skládaly např. z reakce na hluk a pachy, objímání psa a kontakt s klientem. Prokazovali také dovednost chůze vedle invalidního vozíku. Psi podstoupili i mírné tahání za uši, nohy a ocas, čímž dokázali svoji schopnost pro canisterapii. Celé této akce se zúčastnilo sedm pejsků z celé naší republiky. Z natáčení filmu Malý princ Ohlédnutí za uplynulým školním rokem Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo naši základní školu 327 žáků z Křižanova a ze 13ti okolních obcí a 68 dětí navštěvovalo mateřskou školu. Ve škole pracovalo 26 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 2 asistentky pedagoga, 12 provozních zaměstnanců a 5 učitelek MŠ. Žáci se učili podle programu základní škola a v 1.,2., 6. a 7. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu, který si každá škola vytváří sama a vychází z Rámcového programu pro základní vzdělávání. Kromě vzdělávacího programu má každá třída svůj celoroční projekt. První třída pracovala dle projektu Máme rádi zvířata. Jeho cílem je učit děti lásce ke zvířatům. V rámci tohoto projektu navštívily děti farmu u Zoubků v Kozlově, kravín, sádky v Křižanově, pštrosí farmu na Moravci, před Vánocemi betlém v místním kostele. Děti v zimě sypaly ptáčkům do krmítek v budce u školy, krmily rybičky a želvu ve školním akváriu, vyprávěly si o zvířatech, malovaly je a sbíraly pro ně kaštany a žaludy a na závěr roku navštívily i ZOO Brno. Ve 2. ročníku to byl projekt Rostliny kolem nás. Žáci navštívili provozovnu firmy Acti-bois, kde se vyrábějí ze dřeva hračky pro děti, zámeckou zahradu, zahradnictví, les Šibeník, školní pozemek a plnili zde různé úkoly týkající se flory v našem okolí. Zapojili se do projektu Den stromů a Den Země, spolupracovali s ekologickým centrem Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, sbírali kaštany pro lesní zvěř a starý papír. Cílem projektu bylo vypěstovat a prohlubovat u dětí vztah k přírodě. Žáci 6. ročníku pracovali dle projektu Poznej dobře své okolí. V rámci tohoto projektu uspořádali seznamovací výlet do okolí, do Louček, na letiště, besedy na radnici, v knihovně, návštěvu zámeckého parku a zahradnictví. Žáci navštívili novou provozovnu na bioprodukt, ekologické centrum Ostrůvek, Horácké divadlo v Jihlavě. Převzali patronát nad předškoláky a pořádali s nimi společné akce: vánoční pásma, pohádky, příprava zápisu do 1. třídy, zápis, oslava Dne dětí apod.. Pro 7. třídy byl připraven projekt Poznej dobře svůj okres spojený s návštěvou Zelené hory a Žďáru, Stvořidel a Velkého Meziříčí (zámku, knihovny, náměstí). Po celý školní rok plnili žáci různé úkoly týkající se našeho okresu, a tak se seznamovali s pamětihodnostmi a zajímavostmi našeho okolí. Dále rovněž pokračovali ve spolupráci s chovanci ÚSP, zúčastnili se programu Hele lidi, který pořádá sdružení Slepíší z Tasova. Cílem všech projektů bylo rovněž sžití žákovského kolektivu a vyučujících, neboť učitel pozná nejlépe osobnost dítěte ne ve vyučovací hodině, ale při různých zájmových aktivitách (pečení perníčků, šití panenek pro Unicef, malování talířů apod.), na výletech, v kroužcích, při besedách. V letošním roce jsme získali 2 granty, díky jímž jsme navázali úzkou spolupráci se členy ochotnického divadla v Křižanově. Spolupracovali jsme rovněž s vedením obce, Mysliveckým sdružením, ČČK, Integrovaným záchranným sborem, dobrovolnými hasiči, s fotbalovým klubem FCK, ÚSP, centrem Džungle, podniky v obci, se seniory i s rodičovskou veřejností. Maturita nanečisto Novinkou letošního školního roku byla i Maturita nanečisto, výstupní hodnocení 9. tříd. Žáci 9. tříd si vyzkoušeli, jak to bude vypadat u maturit či výučních pohovorů (15. a 16. června skládali zkoušky z jazyka českého, anglického, matematiky, humanitních předmětů/dějepisu, zeměpisu, občanské nauky/a přírodovědných předmětů/fyziky, chemie, přírodopisu). Celé poslední čtvrtletí se žáci k těmto zkouškám připravovali. Při zkouškách si žáci vytáhli otázku, měli 5 minut na přípravu a 5 minut na zodpovězení. V porotě byli vždy 2 vyučující. Žáci obdrželi zvláštní vysvědčení. Tímto způsobem se nám podařilo zopakovat učivo 9. třídy a zaměstnat tak vycházející žáky až do konce školního roku. Mgr. Daniela Širhalová

6 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 6 Školní rok v Duhové školce v Křižanově V uplynulém školním roce navštěvovalo křižanovskou MŠ 68 dětí, z nichž 29 odchází do 1.třídy ZŠ. Děti byly rozděleny do tří tříd Kuřátek, Berušek a Žabiček, pečovalo o ně 5 učitelek na plný úvazek a jedna na zkrácený. Ve školce jsou integrovány 2 děti, které vyžadují zvýšenou péči a pracují s nimi asistentky pedagoga. Provoz zajišťují také 2 provozní pracovnice. Výchova a vzdělávání se opírá o učitelkami zpracovaný školní vzdělávací program, který nese název: Žlutá, zelená, červená copak asi znamená? Hlavními cíly ve školním roce 2008/2009 bylo na základě tohoto dokumentu rozvíjet u dětí povědomí o tom, jak se správně chovat v přírodě a jak ji chránit. Dále rozvíjet tvořivost dětí ve spolupráci s rodiči pořádat více tvořivých dílen, společných odpolední s tímto programem. Výlet na Moravec. A v neposlední řadě pěstovat u dětí zájem o pobyt v přírodě ve spojení nejen s jejím pozorováním, ale i sportovními aktivitami. Děti pětkrát navštívily Ekocentrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, kde si mohly ještě kalendář akcí KINO Katolický dům Křižanov info též na :30 CESTA NA MĚSÍC 3D :30 LÍBÁŠ JAKO BŮH :30 DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA :30 KRVAVÉ POBŘEŽÍ Jupiter club Velké Meziříčí info též na 14., :00 PAŘBA VE VEGAS komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 15 let; vstupné: 64,- a 66,- Kč :00 PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY mládeži přístupný od 12 let; vstupné: 65,- a 67,- Kč :00 COCO CHANEL biografický film Francie, původní znění, české titulky; mládeži přístupný od 13 let; vstupné: 64,- a 66,- Kč :00 WRESTLER akční drama, komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 15 let; vstupné: 64,- a 66,- Kč :00 HANNAH MONTANA rodinná hudební komedie USA, český dabing, mládeži přístupný; vstupné: 77,- a 79,- Kč :00 a 20:00 DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ animovaná rodinná komedie USA, český dabing, mládeži přístupný; vstupné: 70,- a 72,- Kč :00 VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ thriller USA, původní znění, české titulky, více prohloubit a upevnit poznatky o přírodě. Podnikly několik v polodenních výletů do okolí Křižanova, společně se díky celodennímu autobusovému výletu do ZOO Lešná podivovaly nad vzrůstem žirafí rodinky. Nejstarší děti se dle zájmu zúčastňovaly předplaveckého výcviku ve Žďáru nad Sázavou. Více se rozvíjela spolupráce s místním ÚSP, děti se s jeho klienty setkávaly ve školce i přímo v ústavu. Díky vstřícnosti firem a podnikatelů děti mohou přijít do jejich provozoven a seznámit se s novým a pro ně neznámým prostředím. Své prožitky poté zachycují kresbou či malbou a jako dík věnují firmě, případně si jimi zdobí prostory MŠ. Nemálo úsilí stálo předškolní děti společné vytváření nové podoby zahrady MŠ, aby mohla být osázena bylinkami, keři i květinami. Nad tímto úkolem si lámaly hlavu v povánoční době. Přesto se jim podařilo podle kreslených návrhů ve třídě na koberci sestavit z nejrůznějšího materiálu kouzelnou zahrádku a se zahradní architektkou paní Ing. Rozmarínovou pohovořit o svých představách. Ta vycházela z námětů a tužeb dětí při sestavování projektu osázení a dobudování zahrady. Učitelky se ve spolupráci se zřizovatelem pokusily prostřednictvím vlastního projektu a následné žádosti o dotaci získat finanční podporu z ministerstva místního rozvoje na celou stavbu, ale byla zamítnuta. Nyní je zahrada realizována podle momentálních finančních možností MŠ. Došlo k vybudování zpevněné plochy pod sezením a také k opravě jejího oplocení. Školní rok vyvrcholil tradičním Rozloučením s předškoláky v sálu Katolického domu, kde se ve svém programu představily všechny děti, které naši školku opouštějí a nemohou se dočkat školních lavic. K rodičům a dětem zde promluvil pan starosta A. Kania i paní ředitelka ZŠ Mgr. Širhalová. Společně s nimi přejeme všem našim dětem minulým i budoucím příjemně strávený zbytek prázdnin a těšíme se na dny, které přijdou v následujícím školním roce. Současně touto cestou děkujeme za materiální i finanční podporu firem, živnostníků a okolních obecních úřadů. Jana Stehlíková Setkání u Kávičky tentokrát na fotbalovém hřišti Zveme všechny starší věkem i ostatní naše příznivce v sobotu od 16 hodin do areálu SK FC Křižanov na posezení při hudbě a malé pohoštění. Těšíme se na společné prázdninové setkání a plánování dalších akcí.

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 mládeži přístupný od 15 let; vstupné: 70,- a 72,- Kč PŘEDNÁŠKY, KURZY Jupiter club V.M., vestibul kina :30 OSTRŮVEK VZPOMÍNEK - přednáší Karla Pokorná :30 THAJSKO - přednáší Libor Smejkal VÝSTAVY WHAT IS REAL? - výstava Jirky Karáska v Café Time Velké Meziříčí VOLÁNÍ LESA - výstava fotografií Antonína Havláta, vernisáž v 15:00 hod. v předsálí kina Jupiter clubu BYLO NEBYLO ANEB JAK MEZIŘÍčÍ MANÉVRY HOSTILO - výstava v Galerii synagoga, V. Meziříčí TANEC,ZÁBAVY, KONCERTY :00 Red Bull OPEN AIR Dance párty - nádvoří na staré poště ve V. Meziříčí, D.J. Míra (Hit rádio Vysočina) 9.8. MYSLIVECKÝ BÁL koncert dech. hudby Lesanky z Humpolce, zve myslivecký svaz Lhotky; výletiště Lhotky od 15:00 program, od 19:00 zábava RUDA FEST - KD Ruda, více na :00 1. HEŘMANICKÁ DECHOVKA - Dolní Heřmanice, vystoupí kapely Stříbrňanka, Bítýšská kapela, Bobrůvanka; vstupné: 100,- Kč HORÁCKÝ DŽBÁNEK ročník, Zámek rodiny Kinských ve Žďáru n/sáz.; vstupné: jednodenní 250,-Kč; dvoudenní 400,- Kč; děti do 145 cm v doprovodu rodičů zdarma :00 PROMĚNY času II. - koncert skupiny Geneze, nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí; vstupné: 100,- Kč :00-21:00 DISCO S DJ BONDEM Jupiter club, určeno pro žáky let; vstupné: 35,- Kč STŘEDOVĚKÝ PODVEčER - přijďte se již tradičně pobavit na farskou zahradu v Křižanově ZÁMECKÝ DEN 100. VÝROčÍ KONÁNÍ MANÉVRŮ U VELKÉHO MEZIŘÍčÍ :00 17:30 program na zámku ve V. Meziříčí 19:30 22:00 náměstí 20:00 soutěž 4 klíče k Velkomezeříčské bráně :00 17:30 program na zámku :00 JAKUB PUSTINA - pěvecký koncert, Jupiter club; vstupné: 140,-Kč dospělí, 90,- Kč studenti a důchodci :30 BÁJEčNÁ ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA zábavný pořad, JC; účinkují: František Nedvěd, Josef Náhlovský; vstupné: 200,- Kč VYHLÍDKA - věž kostela sv. Mikuláše ve V. Meziříčí otevřena široké veřejnosti PO SO 9:00 17:00, NE 13:00 17:00 hod.; vstupné: 10,- Kč Katka R. ROZLOUčENÍ S PRÁZDNINAMI V sobotu 5.9. se naposledy rozloučíme s prázdninami akcí na hřišti u školy. Po loňské vydařené premiéře Vás zveme vás na: - Slavnostní otevření nově osázené Školkové zahrady - Sportovní odpoledne - Setkání s Talenty - Taneční podvečer pro všechny generace Akce je zahájením projektu s názvem Loučení s prázdninami a vítání podzimu DRAKIÁDA, na který jsme získali dotaci ,- z FONDU VYSOČINY. Na projektu spolupracují Centrum Džungle Křižanov Vodotrysk Nové Talenty - Základní škola a mateřská škola Křižanov Spolek Katolického Domu - SK FC Křižanov Další aktivity, které se uskuteční do pouťové soboty: Tvořivé dílny pro děti a mládež, dospělé, seniory, veřejnost... Někteří si odnesou své výrobky domů, jiní je darují pro dobrou věc např. Panenky pro UNICEF. Pro mladší děti bude připraven sportovní a tvořivý program. Sportovní pátky - na fotbalovém hřišti a na hřišti u školy. Mini sportovní klání mezi generacemi. Pěší túra na křižanovské letiště. Drakiáda - pouštění draků s doprovodným sportovním programem Bábovkový jarmark pouťová sobota závěrečná akce ukončení projektu - soutěž o nejkrásnější a nejchutnější domácí bábovku Termíny těchto aktivit budou upřesněny 5.9. přijďte se pobavit, tvořit i zasoutěžit Hra, sport, tvoření i učení nás baví - ať jsme staří nebo mladí. Do hlubin Vodotrysku aneb Cesta tam a snad už nikdy zpět Je název projektu, který úspěšně podali členové VODOTRYSKU. Získali dotaci od Nadace rozvoje občanské společnosti ve výši 20tisíc Kč a připravili si pro vás tyto aktivity: ŠKOLNÍ KLÁNÍ EKOLOGICKÉ BESEDY CESTY ZA ŽIVOU VODOU KOMPOSTOVOU PARTY KE DNI STROMŮ v ČR Projekt slouží k větší informovanosti občanů Křižanova a okolí (především dětí a mládeže) o ekologii, k aktivnímu zapojení občanů, k obnově rovnováhy přírody v okolí a k motivaci občanů k ekologickému žití. Bude uskutečněn od 1.září do 8.listopadu 2009 pomocí různých besed, výletů, exkurzí, soutěží a činností podporujících ekologii. Realizační tým je složen z bývalých spolužáků, kamarádů, členů časopisu Vodotrysk. Více informací a přesné termíny akcí obdržíte na Rozloučení s prázdninami v sobotu 5.9. POZVÁNKA k PUTOVÁNÍ Odchod z Křižanova od kašny bude v sobotu 19. září 2009 tradičně v 5:45 hodin a půjdeme směr Bojanov, Dolní Libochová, Krčma, Habří, Střítež, Věžná, Pernštejn. Pozor, vycházíme za tmy a po ránu je chladno. Zastávky k odpočinku budou již tradičně v Habří, na Lopatách a pod lipou u Jednoty ve Stříteži. Příchod na hrad se předpokládá před polednem. Budeme mít zajištěnu prohlídku hradu v délce cca 1 hodina. I když hrad znáte, doporučuji prohlídku. V prostorách hradu bude výstava plodů podzimu, květinových vazeb a vůbec všech myslitelných krás sice jen s prostým názvem, ale rok od roku krásnější:

8 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 8 PODZIM NA PERNŠTEJNĚ" Dále se přesuneme do Nedvědice na oběd a odtud vlakem přes Tišnov zpět do Křižanova. Návrat cca v 18:00 hodin. Tato varianta však nemusí být jediná, ani není povinná. Můžete klidně vynechat oběd, jít si domů pěšky a vůbec si dělat co se Vám zlíbí. S mojí podporou však v případě takových aktivit nepočítejte. Jako slušně vychovaný člověk budu se držet programu stanoveného výše. Na sebe a s sebou samozřejmě vezměte si oblečení dle počasí, dobré boty a třeba sandále a ponožky na přezutí, něco proti dešti, náplasti na bolesti (lékárnička je k dispozici). Svačinu, pití, nějakou hotovost (na vstupné a vlak stačí cca 200,-Kč), toaletní papír, studenti a mládež průkazky na slevu. Pro případ nenadálý a klid na duši není od věci mít doma přítele na telefonu. Svá rizika nese si každý sám - nic není pojištěno. Těším se na prima podzimní den a hezké putování s dobrým koncem. Dvoubarevný dort s brusinkami Petr Uhlíř, Křižanov 266, , , Poznámka: Pokud si chcete Podzim na Pernštejně užít sami, zavolejte na hrad a rezervujte si vstupenky O akci bývá velký zájem a tudíž je někdy i vyprodáno. Den otevřených dveří v ÚSP Křižanov Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který u nás proběhne od 9:00 do 16:00 hod. Budete si moci prohlédnout naše zařízení, terapeutické dílny, vzdělávací centrum při ÚSP a také zhlédnout ukázky hipoterapie a canisterapie. V tomto týdnu, který je mimo jiné věnován celostátní akci nazvané Týden sociálních služeb ČR, pro Vás připravujeme samostatně otevřené dílny, a to od 9:00 do 16:00 hod. Návštěvníci si mohou zkusit vyrobit různé drobnosti z keramiky, pedigu, drátků, papíru, malbu na hedvábí a batikování. Do pestrého programu bude zahrnuta i ukázka muzikoterapie. Těšíme se na Vaši návštěvu! Klienti a zaměstnanci ÚSP Křižanov hobby koutek Těsto: 2 vejce a 2-3 lžíce horké vody šleháme 1 minutu elektrickým šlehačem na nejvyšší stupeň do pěny; smícháme 100 g cukru a 1 vanilkový cukr, přimícháme k vejcím a šleháme další 2 minuty; smícháme 75 g polohrubé mouky, 50 g škrobu a 1 vrchovatou lžičku prášku do pečiva; polovinu směsi prosejeme na vaječný krém, krátce na nejnižší stupeň zašleháme šlehačem, zbytek směsi zapracujeme stejným způsobem; polovinou těsta naplníme vymazanou, pergamenem vyloženou dortovou formu (průměr asi 28 cm), rozetřeme a pečeme v předehřáté troubě; Elektrická trouba: Plynová trouba: stupeň 3-4 Doba pečení: asi 15 minut Do zbytku těsta přimícháme 20 g prosetého kakaa a těstem naplníme další vymazanou a pergamenem vyloženou dortovou formu (průměr asi 28 cm); pečeme stejným způsobem jako světlý korpus; oba korpusy ihned po upečení z formy uvolníme, stáhneme papír a korpusy necháme vychladnout; 750 ml (3/4 l) šlehačky šleháme ½ min., přidáme 3 balení ztužovače šlehačky a šlehačkou došleháme; do 1/3 šlehačky přimícháme 3 lžíce zavařených brusinek a 1-2 lžíce citronové šťávy; brusinkovou šlehačku natřeme na tmavý korpus, na něj položíme světlý korpus a lehce přitlačíme; 100 g jemné hořké čokolády nalámeme na kusy, hladce rozpustíme v malém hrnku na horké vodní lázni, necháme trochu ochladit a vmícháme k druhému dílu šlehačky; celý dort potřeme polovinou čokoládové šlehačky, zbytkem naplníme sáček s hvězdicovou zdobičkou, ozdobíme povrch dortu a obložíme jej brusinkami. Suchi sportovní okénko Fotbalová sezóna je tady! Nyní, jen po krátké pauze, se pro všechny týmy rozběhne opět naplno nový fotbalový ročník. Stručným návratem do minulosti připomenu umístění našich týmů v loňské sezóně. Áčko jako premiérový účastník A-třídy nakonec složitý úkol zvládlo, zakončilo sezónu na 11.místě a udrželo tak pro Křižanov tuto vysokou soutěž. Muži B, sice se střídavými výkony, ale přece, udrželi Třetí třídu nakonec na slušném 9.místě. Dorostencům se zapsala 10.pozice. Naši talenti z Žáků a Přípravky skončili na 9., respektive 6.místě. I když se minulá sezóna týmům jako celku moc nevyvedla, blýskli se dva naši skvělí útočníci, kteří se jistě ve světě fotbalu neztratí. V Á-týmu se Aleš Burian se 17 brankami umístil na krásném 4.místě a v kategorii Žáků získal Jan Hejtmánek ocenění již podruhé, a to nejvyšší! Za 34 zásahů vyhrál krále střelců Okresního přeboru. Právě tito dva hráči s naším městysem sezónu nezahájí a zkusí své štěstí ještě výše. Vyhlédl si je tým Velké Bíteše, hrající krajské soutěže. Proto jim přejeme, aby se ve svém novém působišti dobře ukázali a získali nové zkušenosti a fotbalové úspěchy. Samozřejmě i Křižanov v takové situaci jedná o kompenzaci. Do našich řad opačným směrem poputují 3 hráči, jenž právě přestupují z kategorie Dorostu do Mužů, kde zahájí nadcházející sezónu. Všichni prozatím nasbírali zkušenosti v Krajském přeboru, a proto budou směřováni k posílení řad A-týmu. Hráčské přechody budou na obou stranách řešeny prozatím půlročním hostováním. V letní přípravě byli zatím nejvíce aktivní Muži, stihli odehrát již 3 utkání. Dvě z nich má na kontě Áčko, jedno jejich Rezerva. Muži A nejprve prohráli na horké půdě v Nové Vsi 3:0. Tam dokonce v samotném závěru pohrdli nabídkou pokutového kopu. O týden později však ukázali své kvality a proti Čebínu, hrajícímu na špici brněnské A-třídy, zvítězili 4:2. Béčko pozvalo k přátelskému zápasu muže z Jabloňova a po matném výkonu zaslouženě prohráli 2:4. V nadcházející sezóně uvidíme na našem trávníku také staronová mužstva. Do A-třídy sestoupila Nová Ves, přeřazeny byly Štoky a postup si vybojoval Stonařov. Ve 3.třídě Mužů se u nás nově představí postupující Hamry s Jabloňovem, na derby se sousedním Jívovím se můžeme těšit z důsledku spadnutí soupeře z Okresního přeboru. Věřme, že se našim týmům bude dařit a potěší diváky nejen výsledkem, ale i pěknou fotbalovou hrou, kterou si mlsné oko křižanovského fanouška žádá. Fotbalová sezóna začíná Aktuální výsledky, informace i fotografie z utkání sledujte na David Nobicht

9 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9

10 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 10 inzerce PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ trasa č. 15 Měřín 10h Měřín /na náměstí/ 11h Hrbov /u kaple/ 11:30 Lavičky /u potravin/ 12:30 Křižanov /parkoviště na náměstí / 13:30 Osová Bitýška /před OÚ/ 14:30 Velká Bíteš /za OÚ/ 15:30 Tasov /na návsi/ 16h Budišov /u bývalé Pošty/ Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-Kč Kačeny pekingské /české bílé brojlerové/ 1-3týd ,-Kč Kačeny barbarie /husokačeny/ 1-3týd ,-Kč Husy /české bílé domácí/ 1-3týd ,-Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd ,-Kč Prodej Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: ,-Kč Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po-pá 8-15h!

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Přehled událostí za rok 2010 v Přeborově:

Přehled událostí za rok 2010 v Přeborově: Prosinec 2010 Zdarma Přehled událostí za rok 2010 v Přeborově: Z evidence obyvatel : Počet obyvatel k 1.1.2010 je v obci 127 a 70 domů s číslem popisným. Odhlášeni v roce 2010: 2 osoby Přihlášeni v roce

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Září Hola, hola školka volá! Začal nový školní rok a dveře naší mateřské školy se opět otevřely. S dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly jsme

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.11.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více