SMLOUVA č. Smluvní strany:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA č. Smluvní strany:"

Transkript

1 SMLOUVA č. realizovaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a dle 269 odst. 2 zákona č.513/1991sb, obchodním zákoníkem v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: Smluvní strany: ČESKÁ TELEVIZE IČ: DIČ: CZ Sídlo: Kavčí hory, Praha 4 Zřízená: zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku bankovní spojení: ČSOB a.s. Ostrava číslo účtu: /0300 Jednající: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem (dále jen objednatel ) a Obchodní firma: IČ: DIČ: Sídlo: právní forma: zápis v OR: bankovní spojení: číslo účtu: zastoupena/jednající:. (dále jen dodavatel ) Preambule: Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem Úklidové služby pro ČT TS Ostrava, uveřejněné dne na webových stránkách zadavatele a na adrese

2 I. Předmět smlouvy 1. Dodavatel se zavazuje k provádění komplexních úklidových prací k periodickému úklidu v prostorách objednatele, v Televizním studiu Ostrava v budovách v ul.: - Přívozská 8 - Dvořákova 18 - Studio Petr Bezruč - dr. Šmerala 8 - Pikartská 7 Dále se dodavatel zavazuje k provádění mimořádných úklidových prací na základě jednotlivých objednávek objednatele, a to v případě havárie nebo speciální úklidové práce specifikované v objednávce. Speciální úklidové práce jsou úklidové práce po stavební rekonstrukci, úklid podnikové ubytovny a úklid spojený s výrobou pořadů ve studiích. 2. Úklidové práce budou prováděny denně PO PÁ v době od 4,30 hod do 9,00 hod a dále od 15,30 hod do 20,00 hod, tak aby prováděním úklidových prací nebyl narušen pracovní režim zaměstnanců objednatele. V případě mimořádného úklidu po havárii výše uvedená doba neplatí; dodavatel zajistí nástup na úklid po havárii do 2 hodin po nahlášení objednatelem. 3. Komplexní úklidové práce budou prováděny vlastními zaměstnanci, vlastními čistícími a desinfekčními prostředky, vlastním pracovním nářadím, pomůckami, za použití vlastního strojního a pomocného technického vybavení dodavatele. Předmětem plnění je také dodávka a použití čisticích, dezinfekčních a údržbových prostředků, úklidových strojů, nástrojů a potřeb. 4. Součástí předmětu plnění (pravidelného úklidu) je také doplňování zásobníků toaletního papíru, výměna a praní ručníků, doplňování hygienických sáčků a doplňování mýdla, doplňování PVC sáčků do odpadkových košů, doplňování hygienických potřeb na WC a do umýváren, a čistění výpočetní techniky - stírání prachu z povrchu monitorů, PC a tiskáren, který musí být prováděn speciálními přípravky pro výpočetní techniku. Tento materiál zajišťuje objednatel. II. Závazky dodavatele 1. Dodavatel se zavazuje počínaje dnem k provádění komplexních úklidových prací ve smyslu znění této smlouvy a dle případných požadavků objednatele. 2. Dodavatel se zavazuje k úspornému používání el. energie a vody, potřebných pro výkon práce. 3. Dodavatel se zavazuje vytvořit svým zaměstnancům, obeznámeným s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO), všechny potřebné podmínky k pravidelnému kvalitnímu provádění sjednaného předmětu smlouvy, a to především: - poskytnout dostatek vhodných a kvalitních čistících a desinfekčních prostředků - poskytnout kvalitní pracovní nářadí, pomůcky a mechanizmy a strojní vybavení - poskytnout vhodné pracovní oblečení, obutí a ostatní nutné osobní ochranné 2

3 - pracovní pomůcky (dále jen OOPP) a zajišťovat jejich pravidelnou údržbu - vybavit pracoviště prostředky první pomoci, odpovídajícími vykonávané práci. 4. Dodavatel zajistí, aby zaměstnanci byli řádně poučeni a seznámeni s vnitřními předpisy objednatele a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy PO a šetrnou manipulací s technikou a ostatním majetkem objednatele /výrobní zařízení, stroje, ostatní výrobní prostředky a materiál a ostatní/. 5. Dodavatel je povinen poskytovat úklidové, mycí a čistící práce v dohodnutém čase, rozsahu a kvalitě. 6. Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 7. Dodavatel je povinen kontrolovat průběh a kvalitu úklidových a dalších objednaných prací. 8. Dodavatel je povinen provádět potřebná opatření k odstranění nedostatků, které případně vzniknou při provádění úklidových prací. 9. Dodavatel je povinen dodržovat pokyny objednatele a vnitřní předpisy objednatele stanovující provozně-technické a bezpečnostní podmínky zaměstnanců v prostorách a zařízeních, která jsou předmětem plnění. 10. Dodavatel je povinen určit ke dni podpisu smlouvy osobu, která bude odpovědná za úklid a zaměstnance dodavatele a bude v kontaktu s odpovědnou osobou objednatele pro zajištění řádného úklidu. 11. V případě mimořádné úklidové práce musí dodavatel zajistit nástup na provedení práce nejpozději do 2 hodin po nahlášení požadavku objednatelem; čl. I.2. této smlouvy se v případě mimořádných úklidových prací nepoužije. Objednávka na mimořádnou úklidovou práci může být podána telefonicky nebo prostřednictvím u nebo faxu. Požadavky na mimořádný úklid budou hlášeny: - Telefonicky na č.:... - Faxem na č.: em na adresu: Dodavatel je povinen umožnit odpovědné osobě objednatele provádění kontroly kvality úklidových prací po provedení objednaných speciálních prací, které nejsou součástí této smlouvy, pořídit zápis o předání a převzetí mezi dodavatelem a objednatelem, jako podklad pro fakturaci. 13. Dodavatel je povinen zajistit, aby úklid prováděl osobně pouze zaměstnanec k tomu dodavatelem určený, nikoli jeho rodinný příslušník nebo zástup dodavatelem neurčený, tedy zaměstnanec, který disponuje příslušnými oprávněními, osvědčeními, školeními, vybavený potřebným nářadím, zařízením. 3

4 14. Dodavatel je povinen zajistit dodržování zákazu používání PC, telefonů a dalšího zařízení objednatele úklidovými zaměstnanci firmy; za takto vzniklou škodu objednatele odpovídá dodavatel. 15. Dodavatel je povinen vybavit zaměstnance firmy jednotným pracovním oděvem a označením - visačkou se jménem, případně fotem. 16. Dodavatel je povinen dodržovat mlčenlivost a diskrétnost u všech svých zaměstnanců o skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděli. Tato povinnost se nevztahuje na skutečnosti, které jsou veřejně známé či dostupné či na skutečnosti, které se takovými stanou, aniž by dodavatel porušil povinnost mlčenlivosti. 17. Plní-li dodavatel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. III. Závazky objednatele 1. Objednatel poskytne dodavateli před zahájením prací potřebné informace, plány, náčrtky a seznam prostor aj. dokumentaci k objektu místu výkonu sjednaných prací, včetně klíčů potřebných pro výkon sjednaných prací. 2. Objednatel poskytne pro zaměstnance zhotovitele místnost pro uložení čistících a pracovních pomůcek a nářadí, strojního vybavení a osobních předmětů. Zároveň objednatel předá potřebné informace k zajištění úklidových služeb. 3. Objednatel zajistí zaměstnancům zhotovitele možnost vstupu do všech prostor, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 4. Objednatel poskytne zaměstnancům dodavatele šatnu a místnost na převlečení a osobní hygienu. 5. Objednatel zajistí průběžnou kontrolu prací a jejich přejímku pověřenou osobou. 6. Objednatel poskytne v nezbytném rozsahu potřebné množství kontejnerů pro odpad. 7. Původcem odpadních vod a odpadu je objednatel, který se zavazuje nakládat s odpadem, dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a odpadními vodami a kanalizací dle zákona č.274/2001sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Dodavatel bude odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé při plnění předmětu smlouvy do kontejnerů a výlevek objednatelem určených a dodaných. 8. Objednatel určí odpovědnou osobu, která bude dohodnutým způsobem společně s odpovědnou osobou dodavatele provádět kontrolu kvality úklidových prací a dohodne odstranění případných nedostatků. 9. Objednatel se zavazuje platit řádně a ve sjednaných termínech dodavateli za poskytnutou službu dohodnutou cenu. IV. Provozní řád podrobný popis prací v objektech ČT- TS Ostrava Provozní řád podrobný popis prací v objektech ČT TS Ostrava je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 4

5 V. Cena Cena za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě výměr úklidových ploch a četnosti jejich úklidu. 1. Celková cena úklidu za měsíc bez DPH:... Sazba DPH:... Celková cena úklidu za měsíc vč. DPH Cena za 1 hod. mimořádného úklidu bez DPH... (za úklidové práce po stavební rekonstrukci, malování) Sazba DPH:... Cena za 1 hod. mimořádného úklidu vč. DPH... (za úklidové práce po stavební rekonstrukci, malování) 3. Cena za 1 hod. mimořádného úklidu bez DPH... (za úklid podnikové ubytovny vč. výměny ložního prádla nad rámec denního úklidu) Sazba DPH:... Cena za 1 hod. mimořádného úklidu vč. DPH... (za úklid podnikové ubytovny vč. výměny ložního prádla nad rámec denního úklidu) 4. Cena za 1 hod. mimořádného úklidu bez DPH... (za úklidové práce spojené s výrobou pořadů ve studiích) Sazba DPH:... Cena za 1 hod. mimořádného úklidu vč. DPH... (za úklidové práce spojené s výrobou pořadů ve studiích) 5. Cena za 1 hod. mimořádného úklidu bez DPH... (za úklid po havárii) Sazba DPH Cena za 1 hod. mimořádného úklidu vč. DPH... (za úklid po havárii) VI. Platební podmínky 1. Cena za poskytnuté služby bude dodavateli hrazena měsíčně pozadu za skutečně provedené služby na základě daňového dokladu faktury dodavatele s tím, že cenu za jiné služby (mimořádné úklidové práce), které si objednatel objedná nad rámec smluvních prací, bude dodavatel uplatňovat samostatnou fakturou daňovým dokladem v rozsahu dle skutečně provedených prací. Splatnost daňového dokladu faktury za příslušný měsíc bude 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli za předpokladu, že daňový doklad faktura bude doručena objednateli do 3 dnů ode dne jejího 5

6 vystavení. Pokud bude daňový doklad faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o které doručení daňového dokladu faktury přesáhlo dobu 3 dnů. Faktura se považuje za zaplacenou dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. 2. Objednatelem nebude poskytována záloha. 3. Dodavatel vystaví daňový doklad - fakturu za úklidové práce daného měsíce v době od prvního do pátého dne měsíce následujícího s datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den v příslušném kalendářním měsíci. Součástí daňového dokladu-faktury bude soupis provedených prací v daném měsíci. 4. Daňové doklady - faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, včetně údajů vyplývajících ze zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění. Nebudou-li daňové doklady faktury obsahovat uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn daňové doklady faktury vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. Na faktuře bude uvedeno také číslo smlouvy. 5. Daňové doklady faktury vystaví a zašle dodavatel na adresu: Česká televize, Televizní studio Ostrava, Dvořákova č. 18, Ostrava. 6. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu faktury, je dodavatel oprávněn požadovat ú z prodlení ve výši 0,03% (slovy: nula celá tři setiny procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 7. Celková cena je zpracována jako cena maximální a obsahuje všechny náklady spojené s úplným a kvalitním plněním předmětu smlouvy. 8. K ceně bude dodavatelem účtováno DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. VII. Odpovědnost dodavatele za plnění a škodu 1. Dodavatel nese plně zodpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání svých zaměstnanců. 2. Dodavatel odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s touto smlouvou i v souvislosti s plněním mimořádných úklidových prací na základě objednávek objednatele, dodavatel zejména odpovídá za škody způsobené svými zaměstnanci na majetku objednatele. 3. Dodavatel uhradí v plné výši objednateli zejména škody, které vzniknou na majetku objednatele při provádění úklidu nebo nedodržením závazku dodavatele, vyplývající z této smlouvy. 4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na případnou náhradu škody. 5. Právem reklamované závady budou odstraněny ihned, max. do 1 hodiny od nahlášení závady objednatelem. Případné reklamace závad budou hlášeny: 6

7 - Telefonicky na č.:... - Faxem na č.: em na adresu: Odpovědná osoba objednatele: Ing. Jiří Adamec, vedoucí hospodářské správy TSO tel: Dodavatel má uzavřenu pojistnou smlouvu na škody způsobené svojí činností do výše....kč. Dodavatel je povinen mít v tomto rozsahu uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu tohoto smluvního vztahu. VIII. Sankční podmínky 1. V případě, že dodavatel nedodrží termín nástupu k zahájení mimořádného úklidu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 2. V případě, že dodavatel nedodrží termín odstranění nahlášené závady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 3. V případě, že dodavatel podstatně poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy, např. neprovede jakoukoli ze sjednaných činností uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu až do výše 3 % z hodnoty měsíčního plnění dle této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná při nejbližším termínu splatnosti faktur za plnění za prováděné služby. 4. Vyloučení odpovědnosti za porušení povinností či termínů ze smlouvy z důvodu vyšší moci : Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. IX. Ostatní ujednání 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne účinnosti smlouvy, tj. do Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí 3 měsíce a započne běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 2. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením 344 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění. 3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem Smlouva může být upravována jen číslovanými písemnými dodatky, oboustranně schválenými a podepsanými smluvními stranami. 7

8 5. Všechny případné spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány, pokud se je nepodaří vyřešit smírně, soudní cestou na základě platného právního řádu ČR, a to u věcně příslušného soudu I. stupně příslušnému k sídlu objednatele. 6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 7. Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 9. Obě strany této smlouvy jmenují odpovědné osoby pro řešení technických a provozních potřeb plnění smlouvy a pro provádění kontrolní činnosti. 10. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 Provozní řád podrobný popis prací v objektech ČT TS Ostrava Příloha č. 2 Výkazy výměr V Praze dne... V. dne... Objednatel: Dodavatel: Česká televize... Petr Dvořák, generální ředitel... 8

9 PŘÍLOHA Č. 1 Provozní řád podrobný popis prací v objektech ČT TS Ostrava 1. Úklidové práce a poskytování služeb-bude prováděno v prostorách budov: a) ve všech podlažích budov kromě suterénu kanceláře sklady rekvizit a kostýmů, místnosti archívů programových fondů chodby kuchyňky sociální zařízení místnost serveru zasedací místnosti b) ostatní podniková ubytovna vstupní prostory 2. Specifikace a četnost pravidelných úklidových prací a) denní úklid zametení a setření podlah a vnitřních schodišť a vysávání kobercových ploch setření prachu z parapetů (uvnitř kanceláří) a kancelářského vybavení až do výše 2 m čištění umyvadel a zrcadel v kancelářích čištění prosklených dveří nábytku, odstraňování otisků prstů oprášení telefonních přístrojů a stolních lamp čistění výpočetní techniky - stírání prachu z povrchu monitorů, PC a tiskáren, který musí být prováděn speciálními přípravky pro výpočetní techniku. odstraňování pavučin stírání prachu z volně přístupných míst vyčištění a vynesení košů, včetně jejich vymytí čištění, mytí a desinfekce sociálních zařízení (umyvadla, klozety, pisoáry, zrcadla, obklady až do výše 2 m a podlahy) doplňování hygienických potřeb (toaletní papír, hygienické sáčky) úklid vstupních prostor vysávání všech koberců včetně chodeb a schodišť praní ručníků výměna ložního prádla a povlečení na podnikové ubytovně b) 1 x týdně (možnost upřesnění podle potřeby) mytí dveří kolem klik oprašování schodišťových zábradlí madel c) 1 x měsíčně mytí celých dveří včetně zárubní čištění světelných vypínačů a elektrických zásuvek otírání prachu z obrazů a plastik odstraňování pavučin na těžko přístupných místech setření prachu z kancelářského vybavení ve výšce nad 2 m 9

10 d) 2 x ročně očištění přístupných topných těles umytí všech oken v celé budově včetně sundání a pověšení čistých záclon (příp. závěsů, žaluzií) praní záclon (závěsů, čištění žaluzií) 3. Mimořádný úklid Speciální úklidové práce, které budou prováděny na základě objednávky objednatele, s výjimkou neprodleného úklidu v případě havárie. úklidové práce po stavební rekonstrukci, malování, v hodinové sazbě předpoklad 20 hod/měsíc průměrně nárazové činnosti úklid podnikové ubytovny včetně výměny ložního prádla nad rámec denního úklidu, tj. úklid ve dnech pracovního volna a klidu včetně svátků, v hodinové sazbě předpoklad 20 hodin/měsíc úklid spojený s výrobou pořadů ve studiích, v hodinové sazbě předpoklad 40 hod/měsíc. 10

11 PŘÍLOHA Č. 2 Výkazy výměr V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A D V OŘÁ K O V A 1 8 Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Kanceláře podlaha textilní 968, Kanceláře podlaha PVC 42, Chodba podlaha textilní 126, Chodba dlažba keramická 158, Sociální zařízení dlažba keramická 77, Schodiště dlažba keramická 86, Schodiště podlaha schody PVC 86, CELKEM DVOŘÁKOVA 18 (první mezisoučet) 1543, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 512,00 2 Dveře ,

12 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A R A D V A N I C E Budova ateliéru: Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Kanceláře podlaha PVC 240, Podlaha litá 410, Chodby dlažba keramická 92, Chodby+schodiště podlaha PVC 420, Chodby podlaha textilní 35, Sociální zařízení dlažba keramická 83, Sklady scénického provozu podlaha PVC 1180,00 52 Archívy PF podlaha PVC 72,00 52 Budova provozních dílen: Kancelář podlaha PVC 18, Chodby dlažba keramická 47, Sociální zařízení dlažba keramická 21, Sociální zařízení podlaha PVC 24, CELKEM RADVANICE (první mezisoučet) 2642, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 1152,00 2 Dveře ,

13 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A D R. Š M E R A L A 8 Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Sklady kostýmů podlaha PVC 120,00 52 Maskérna SP podlaha PVC 90,00 52 Výpočetní středisko podlaha PVc 20,00 52 Chodba podlaha PVC 18, Chodba+schodiště podlaha mramor 253, Podniková ubytovna podlaha textilní 62, Kanceláře podlaha textilní 436, Výpočetní středisko dlažba keramická 6, Sociální zařízení dlažba keramická 26, CELKEM ŠMERALOVA 8 (první mezisoučet) 1032, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 208,00 2 Dveře ,

14 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A PŘÍVOZSKÁ 8 Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Schodiště + chodby podlaha PVC 273, Chodby podlaha teracová dlažba 20, Chodby podlaha textilní 46, Zvukovýroba podlaha textilní 138, Kanceláře podlaha textilní 484, Sociální zařízení dlažba keramická 62, Závodní stravování dlažba keramická 51, Archívy PF podlaha PVC 104,00 52 CELKEM PŘÍVOZSKÁ 8 (první mezisoučet) 1178, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 236,00 2 Dveře ,

15 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A S T U D I O P E T R B E Z R UČ Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Kanceláře podlaha textilní 158, Kanceláře podlaha PVC 208, Kanceláře keramická dlažba 26, Studia litá podlaha 280, Střižny podlaha PVC 144, Redakce zpravodajství podlaha textilní 172, Chodby podlaha textilní 552, Chodby podlaha PVC 135, Chodby keramická dlažba 10, Schodiště podlaha textilní 26, Schodiště podlaha PVC 84, Sociální zařízení keramická dlažba 78, CELKEM STUDIA PETR BEZRUČ (první mezisoučet) 1874, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 814,00 2 Dveře ,00 12 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKTY ČT, T S O S T R A V A O C E NĚNÝ Uchazeč předloží ve své nabídce. 15

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8/1286, Praha 2 tel:

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8/1286, Praha 2 tel: Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8/1286, 120 00 Praha 2 tel: 224 943 046 IČ: 47610361 www.zsstepanska.cz info@zs-stepanska.cz Výzva k podání nabídky na zajištění generálního úklid školní

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA IDEC 312 517 37004/3511. realizovaná dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

KUPNÍ SMLOUVA IDEC 312 517 37004/3511. realizovaná dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami, kterými jsou: KUPNÍ SMLOUVA IDEC 312 517 37004/3511 realizovaná dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami, kterými jsou: ČESKÁ TELEVIZE IČ: 00027383 DIČ: CZ00027383 Sídlo: Kavčí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mixážní pulty. část 1.

KUPNÍ SMLOUVA. Mixážní pulty. část 1. KUPNÍ SMLOUVA Mixážní pulty část 1. uzavřená na základě výsledků veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel )

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel ) Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Město HODONÍN se sídlem Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o poskytování služeb - připojení k síti Internet

Smlouva o poskytování služeb - připojení k síti Internet Smlouva o poskytování služeb - připojení k síti Internet uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ČI. I Smluvní strany Objednatel: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo smlouvy odběratele:

Obchodní podmínky. Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo smlouvy odběratele: Obchodní podmínky Číslo smlouvy odběratele: Číslo smlouvy dodavatele: Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi: Město Semily se sídlem Husova 82, 513 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva Příloha č. 3 včetně zajištění následného servisu - vzor

Kupní smlouva Příloha č. 3 včetně zajištění následného servisu - vzor Kupní smlouva Příloha č. 3 včetně zajištění následného servisu - vzor podle 409 a násl. obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., v platném znění, která je výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky,

Více

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné)

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné) Příloha č. 4 Výzvy SMLOUVA O DILO Smluvní strany 1. Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy Se sídlem Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno Zastoupené starostou RNDr. Anastaziosem Jiaxisem

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

vyhlašuje veřejnou zakázku

vyhlašuje veřejnou zakázku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 1659/3, 14000 PRAHA 4, TELEFON: 261 217 206, FAX: 261 215 063 WWW.SPSGOCAR.CZ IČO: 49624059, DIČ: CZ49624059 Informace o zadavateli: vyhlašuje

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

SMLOUVA O DÍLO č I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. 029705 I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU . ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka posuvných regálů pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest PŘÍLOHA Č.3 Návrh smlouvy o dílo Dle

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 3. na straně jedné, a. na straně druhé, uzavírají podle ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o :

SMLOUVA O DÍLO č. 3. na straně jedné, a. na straně druhé, uzavírají podle ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o : SMLOUVA O DÍLO č. 3 Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek Tachovská 85, 87 v Plzni se sídlem Plzeň, Tachovská 85, PSČ 323 00 zastupuje - předseda výboru SVJ Beránek Josef - místopředsedkyně

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátcem DHP Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov Zastoupen:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU č. 002/2015/MK Smluvní strany Objednatel : Článek I. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace sídlo: náměstí 1. Máje 89, 430 01 Chomutov IČ:

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle ust. 1746, odst. 2 a dále dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) na veřejnou

Více

Smlouva o zajištění služeb praní prádla uzavřená dle 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smlouva o zajištění služeb praní prádla uzavřená dle 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smlouva o zajištění služeb praní prádla uzavřená dle 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Zhotovitel: Fakultní nemocnice Hradec Králové se sídlem: Sokolská 581, 500 05

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více