SMLOUVA č. Smluvní strany:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA č. Smluvní strany:"

Transkript

1 SMLOUVA č. realizovaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a dle 269 odst. 2 zákona č.513/1991sb, obchodním zákoníkem v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: Smluvní strany: ČESKÁ TELEVIZE IČ: DIČ: CZ Sídlo: Kavčí hory, Praha 4 Zřízená: zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku bankovní spojení: ČSOB a.s. Ostrava číslo účtu: /0300 Jednající: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem (dále jen objednatel ) a Obchodní firma: IČ: DIČ: Sídlo: právní forma: zápis v OR: bankovní spojení: číslo účtu: zastoupena/jednající:. (dále jen dodavatel ) Preambule: Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem Úklidové služby pro ČT TS Ostrava, uveřejněné dne na webových stránkách zadavatele a na adrese

2 I. Předmět smlouvy 1. Dodavatel se zavazuje k provádění komplexních úklidových prací k periodickému úklidu v prostorách objednatele, v Televizním studiu Ostrava v budovách v ul.: - Přívozská 8 - Dvořákova 18 - Studio Petr Bezruč - dr. Šmerala 8 - Pikartská 7 Dále se dodavatel zavazuje k provádění mimořádných úklidových prací na základě jednotlivých objednávek objednatele, a to v případě havárie nebo speciální úklidové práce specifikované v objednávce. Speciální úklidové práce jsou úklidové práce po stavební rekonstrukci, úklid podnikové ubytovny a úklid spojený s výrobou pořadů ve studiích. 2. Úklidové práce budou prováděny denně PO PÁ v době od 4,30 hod do 9,00 hod a dále od 15,30 hod do 20,00 hod, tak aby prováděním úklidových prací nebyl narušen pracovní režim zaměstnanců objednatele. V případě mimořádného úklidu po havárii výše uvedená doba neplatí; dodavatel zajistí nástup na úklid po havárii do 2 hodin po nahlášení objednatelem. 3. Komplexní úklidové práce budou prováděny vlastními zaměstnanci, vlastními čistícími a desinfekčními prostředky, vlastním pracovním nářadím, pomůckami, za použití vlastního strojního a pomocného technického vybavení dodavatele. Předmětem plnění je také dodávka a použití čisticích, dezinfekčních a údržbových prostředků, úklidových strojů, nástrojů a potřeb. 4. Součástí předmětu plnění (pravidelného úklidu) je také doplňování zásobníků toaletního papíru, výměna a praní ručníků, doplňování hygienických sáčků a doplňování mýdla, doplňování PVC sáčků do odpadkových košů, doplňování hygienických potřeb na WC a do umýváren, a čistění výpočetní techniky - stírání prachu z povrchu monitorů, PC a tiskáren, který musí být prováděn speciálními přípravky pro výpočetní techniku. Tento materiál zajišťuje objednatel. II. Závazky dodavatele 1. Dodavatel se zavazuje počínaje dnem k provádění komplexních úklidových prací ve smyslu znění této smlouvy a dle případných požadavků objednatele. 2. Dodavatel se zavazuje k úspornému používání el. energie a vody, potřebných pro výkon práce. 3. Dodavatel se zavazuje vytvořit svým zaměstnancům, obeznámeným s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO), všechny potřebné podmínky k pravidelnému kvalitnímu provádění sjednaného předmětu smlouvy, a to především: - poskytnout dostatek vhodných a kvalitních čistících a desinfekčních prostředků - poskytnout kvalitní pracovní nářadí, pomůcky a mechanizmy a strojní vybavení - poskytnout vhodné pracovní oblečení, obutí a ostatní nutné osobní ochranné 2

3 - pracovní pomůcky (dále jen OOPP) a zajišťovat jejich pravidelnou údržbu - vybavit pracoviště prostředky první pomoci, odpovídajícími vykonávané práci. 4. Dodavatel zajistí, aby zaměstnanci byli řádně poučeni a seznámeni s vnitřními předpisy objednatele a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy PO a šetrnou manipulací s technikou a ostatním majetkem objednatele /výrobní zařízení, stroje, ostatní výrobní prostředky a materiál a ostatní/. 5. Dodavatel je povinen poskytovat úklidové, mycí a čistící práce v dohodnutém čase, rozsahu a kvalitě. 6. Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 7. Dodavatel je povinen kontrolovat průběh a kvalitu úklidových a dalších objednaných prací. 8. Dodavatel je povinen provádět potřebná opatření k odstranění nedostatků, které případně vzniknou při provádění úklidových prací. 9. Dodavatel je povinen dodržovat pokyny objednatele a vnitřní předpisy objednatele stanovující provozně-technické a bezpečnostní podmínky zaměstnanců v prostorách a zařízeních, která jsou předmětem plnění. 10. Dodavatel je povinen určit ke dni podpisu smlouvy osobu, která bude odpovědná za úklid a zaměstnance dodavatele a bude v kontaktu s odpovědnou osobou objednatele pro zajištění řádného úklidu. 11. V případě mimořádné úklidové práce musí dodavatel zajistit nástup na provedení práce nejpozději do 2 hodin po nahlášení požadavku objednatelem; čl. I.2. této smlouvy se v případě mimořádných úklidových prací nepoužije. Objednávka na mimořádnou úklidovou práci může být podána telefonicky nebo prostřednictvím u nebo faxu. Požadavky na mimořádný úklid budou hlášeny: - Telefonicky na č.:... - Faxem na č.: em na adresu: Dodavatel je povinen umožnit odpovědné osobě objednatele provádění kontroly kvality úklidových prací po provedení objednaných speciálních prací, které nejsou součástí této smlouvy, pořídit zápis o předání a převzetí mezi dodavatelem a objednatelem, jako podklad pro fakturaci. 13. Dodavatel je povinen zajistit, aby úklid prováděl osobně pouze zaměstnanec k tomu dodavatelem určený, nikoli jeho rodinný příslušník nebo zástup dodavatelem neurčený, tedy zaměstnanec, který disponuje příslušnými oprávněními, osvědčeními, školeními, vybavený potřebným nářadím, zařízením. 3

4 14. Dodavatel je povinen zajistit dodržování zákazu používání PC, telefonů a dalšího zařízení objednatele úklidovými zaměstnanci firmy; za takto vzniklou škodu objednatele odpovídá dodavatel. 15. Dodavatel je povinen vybavit zaměstnance firmy jednotným pracovním oděvem a označením - visačkou se jménem, případně fotem. 16. Dodavatel je povinen dodržovat mlčenlivost a diskrétnost u všech svých zaměstnanců o skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděli. Tato povinnost se nevztahuje na skutečnosti, které jsou veřejně známé či dostupné či na skutečnosti, které se takovými stanou, aniž by dodavatel porušil povinnost mlčenlivosti. 17. Plní-li dodavatel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. III. Závazky objednatele 1. Objednatel poskytne dodavateli před zahájením prací potřebné informace, plány, náčrtky a seznam prostor aj. dokumentaci k objektu místu výkonu sjednaných prací, včetně klíčů potřebných pro výkon sjednaných prací. 2. Objednatel poskytne pro zaměstnance zhotovitele místnost pro uložení čistících a pracovních pomůcek a nářadí, strojního vybavení a osobních předmětů. Zároveň objednatel předá potřebné informace k zajištění úklidových služeb. 3. Objednatel zajistí zaměstnancům zhotovitele možnost vstupu do všech prostor, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 4. Objednatel poskytne zaměstnancům dodavatele šatnu a místnost na převlečení a osobní hygienu. 5. Objednatel zajistí průběžnou kontrolu prací a jejich přejímku pověřenou osobou. 6. Objednatel poskytne v nezbytném rozsahu potřebné množství kontejnerů pro odpad. 7. Původcem odpadních vod a odpadu je objednatel, který se zavazuje nakládat s odpadem, dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a odpadními vodami a kanalizací dle zákona č.274/2001sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Dodavatel bude odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé při plnění předmětu smlouvy do kontejnerů a výlevek objednatelem určených a dodaných. 8. Objednatel určí odpovědnou osobu, která bude dohodnutým způsobem společně s odpovědnou osobou dodavatele provádět kontrolu kvality úklidových prací a dohodne odstranění případných nedostatků. 9. Objednatel se zavazuje platit řádně a ve sjednaných termínech dodavateli za poskytnutou službu dohodnutou cenu. IV. Provozní řád podrobný popis prací v objektech ČT- TS Ostrava Provozní řád podrobný popis prací v objektech ČT TS Ostrava je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 4

5 V. Cena Cena za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě výměr úklidových ploch a četnosti jejich úklidu. 1. Celková cena úklidu za měsíc bez DPH:... Sazba DPH:... Celková cena úklidu za měsíc vč. DPH Cena za 1 hod. mimořádného úklidu bez DPH... (za úklidové práce po stavební rekonstrukci, malování) Sazba DPH:... Cena za 1 hod. mimořádného úklidu vč. DPH... (za úklidové práce po stavební rekonstrukci, malování) 3. Cena za 1 hod. mimořádného úklidu bez DPH... (za úklid podnikové ubytovny vč. výměny ložního prádla nad rámec denního úklidu) Sazba DPH:... Cena za 1 hod. mimořádného úklidu vč. DPH... (za úklid podnikové ubytovny vč. výměny ložního prádla nad rámec denního úklidu) 4. Cena za 1 hod. mimořádného úklidu bez DPH... (za úklidové práce spojené s výrobou pořadů ve studiích) Sazba DPH:... Cena za 1 hod. mimořádného úklidu vč. DPH... (za úklidové práce spojené s výrobou pořadů ve studiích) 5. Cena za 1 hod. mimořádného úklidu bez DPH... (za úklid po havárii) Sazba DPH Cena za 1 hod. mimořádného úklidu vč. DPH... (za úklid po havárii) VI. Platební podmínky 1. Cena za poskytnuté služby bude dodavateli hrazena měsíčně pozadu za skutečně provedené služby na základě daňového dokladu faktury dodavatele s tím, že cenu za jiné služby (mimořádné úklidové práce), které si objednatel objedná nad rámec smluvních prací, bude dodavatel uplatňovat samostatnou fakturou daňovým dokladem v rozsahu dle skutečně provedených prací. Splatnost daňového dokladu faktury za příslušný měsíc bude 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli za předpokladu, že daňový doklad faktura bude doručena objednateli do 3 dnů ode dne jejího 5

6 vystavení. Pokud bude daňový doklad faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o které doručení daňového dokladu faktury přesáhlo dobu 3 dnů. Faktura se považuje za zaplacenou dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. 2. Objednatelem nebude poskytována záloha. 3. Dodavatel vystaví daňový doklad - fakturu za úklidové práce daného měsíce v době od prvního do pátého dne měsíce následujícího s datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den v příslušném kalendářním měsíci. Součástí daňového dokladu-faktury bude soupis provedených prací v daném měsíci. 4. Daňové doklady - faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, včetně údajů vyplývajících ze zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění. Nebudou-li daňové doklady faktury obsahovat uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn daňové doklady faktury vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. Na faktuře bude uvedeno také číslo smlouvy. 5. Daňové doklady faktury vystaví a zašle dodavatel na adresu: Česká televize, Televizní studio Ostrava, Dvořákova č. 18, Ostrava. 6. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu faktury, je dodavatel oprávněn požadovat ú z prodlení ve výši 0,03% (slovy: nula celá tři setiny procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 7. Celková cena je zpracována jako cena maximální a obsahuje všechny náklady spojené s úplným a kvalitním plněním předmětu smlouvy. 8. K ceně bude dodavatelem účtováno DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. VII. Odpovědnost dodavatele za plnění a škodu 1. Dodavatel nese plně zodpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání svých zaměstnanců. 2. Dodavatel odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s touto smlouvou i v souvislosti s plněním mimořádných úklidových prací na základě objednávek objednatele, dodavatel zejména odpovídá za škody způsobené svými zaměstnanci na majetku objednatele. 3. Dodavatel uhradí v plné výši objednateli zejména škody, které vzniknou na majetku objednatele při provádění úklidu nebo nedodržením závazku dodavatele, vyplývající z této smlouvy. 4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na případnou náhradu škody. 5. Právem reklamované závady budou odstraněny ihned, max. do 1 hodiny od nahlášení závady objednatelem. Případné reklamace závad budou hlášeny: 6

7 - Telefonicky na č.:... - Faxem na č.: em na adresu: Odpovědná osoba objednatele: Ing. Jiří Adamec, vedoucí hospodářské správy TSO tel: Dodavatel má uzavřenu pojistnou smlouvu na škody způsobené svojí činností do výše....kč. Dodavatel je povinen mít v tomto rozsahu uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu tohoto smluvního vztahu. VIII. Sankční podmínky 1. V případě, že dodavatel nedodrží termín nástupu k zahájení mimořádného úklidu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 2. V případě, že dodavatel nedodrží termín odstranění nahlášené závady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 3. V případě, že dodavatel podstatně poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy, např. neprovede jakoukoli ze sjednaných činností uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu až do výše 3 % z hodnoty měsíčního plnění dle této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná při nejbližším termínu splatnosti faktur za plnění za prováděné služby. 4. Vyloučení odpovědnosti za porušení povinností či termínů ze smlouvy z důvodu vyšší moci : Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. IX. Ostatní ujednání 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne účinnosti smlouvy, tj. do Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí 3 měsíce a započne běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 2. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením 344 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění. 3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem Smlouva může být upravována jen číslovanými písemnými dodatky, oboustranně schválenými a podepsanými smluvními stranami. 7

8 5. Všechny případné spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány, pokud se je nepodaří vyřešit smírně, soudní cestou na základě platného právního řádu ČR, a to u věcně příslušného soudu I. stupně příslušnému k sídlu objednatele. 6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 7. Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 9. Obě strany této smlouvy jmenují odpovědné osoby pro řešení technických a provozních potřeb plnění smlouvy a pro provádění kontrolní činnosti. 10. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 Provozní řád podrobný popis prací v objektech ČT TS Ostrava Příloha č. 2 Výkazy výměr V Praze dne... V. dne... Objednatel: Dodavatel: Česká televize... Petr Dvořák, generální ředitel... 8

9 PŘÍLOHA Č. 1 Provozní řád podrobný popis prací v objektech ČT TS Ostrava 1. Úklidové práce a poskytování služeb-bude prováděno v prostorách budov: a) ve všech podlažích budov kromě suterénu kanceláře sklady rekvizit a kostýmů, místnosti archívů programových fondů chodby kuchyňky sociální zařízení místnost serveru zasedací místnosti b) ostatní podniková ubytovna vstupní prostory 2. Specifikace a četnost pravidelných úklidových prací a) denní úklid zametení a setření podlah a vnitřních schodišť a vysávání kobercových ploch setření prachu z parapetů (uvnitř kanceláří) a kancelářského vybavení až do výše 2 m čištění umyvadel a zrcadel v kancelářích čištění prosklených dveří nábytku, odstraňování otisků prstů oprášení telefonních přístrojů a stolních lamp čistění výpočetní techniky - stírání prachu z povrchu monitorů, PC a tiskáren, který musí být prováděn speciálními přípravky pro výpočetní techniku. odstraňování pavučin stírání prachu z volně přístupných míst vyčištění a vynesení košů, včetně jejich vymytí čištění, mytí a desinfekce sociálních zařízení (umyvadla, klozety, pisoáry, zrcadla, obklady až do výše 2 m a podlahy) doplňování hygienických potřeb (toaletní papír, hygienické sáčky) úklid vstupních prostor vysávání všech koberců včetně chodeb a schodišť praní ručníků výměna ložního prádla a povlečení na podnikové ubytovně b) 1 x týdně (možnost upřesnění podle potřeby) mytí dveří kolem klik oprašování schodišťových zábradlí madel c) 1 x měsíčně mytí celých dveří včetně zárubní čištění světelných vypínačů a elektrických zásuvek otírání prachu z obrazů a plastik odstraňování pavučin na těžko přístupných místech setření prachu z kancelářského vybavení ve výšce nad 2 m 9

10 d) 2 x ročně očištění přístupných topných těles umytí všech oken v celé budově včetně sundání a pověšení čistých záclon (příp. závěsů, žaluzií) praní záclon (závěsů, čištění žaluzií) 3. Mimořádný úklid Speciální úklidové práce, které budou prováděny na základě objednávky objednatele, s výjimkou neprodleného úklidu v případě havárie. úklidové práce po stavební rekonstrukci, malování, v hodinové sazbě předpoklad 20 hod/měsíc průměrně nárazové činnosti úklid podnikové ubytovny včetně výměny ložního prádla nad rámec denního úklidu, tj. úklid ve dnech pracovního volna a klidu včetně svátků, v hodinové sazbě předpoklad 20 hodin/měsíc úklid spojený s výrobou pořadů ve studiích, v hodinové sazbě předpoklad 40 hod/měsíc. 10

11 PŘÍLOHA Č. 2 Výkazy výměr V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A D V OŘÁ K O V A 1 8 Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Kanceláře podlaha textilní 968, Kanceláře podlaha PVC 42, Chodba podlaha textilní 126, Chodba dlažba keramická 158, Sociální zařízení dlažba keramická 77, Schodiště dlažba keramická 86, Schodiště podlaha schody PVC 86, CELKEM DVOŘÁKOVA 18 (první mezisoučet) 1543, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 512,00 2 Dveře ,

12 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A R A D V A N I C E Budova ateliéru: Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Kanceláře podlaha PVC 240, Podlaha litá 410, Chodby dlažba keramická 92, Chodby+schodiště podlaha PVC 420, Chodby podlaha textilní 35, Sociální zařízení dlažba keramická 83, Sklady scénického provozu podlaha PVC 1180,00 52 Archívy PF podlaha PVC 72,00 52 Budova provozních dílen: Kancelář podlaha PVC 18, Chodby dlažba keramická 47, Sociální zařízení dlažba keramická 21, Sociální zařízení podlaha PVC 24, CELKEM RADVANICE (první mezisoučet) 2642, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 1152,00 2 Dveře ,

13 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A D R. Š M E R A L A 8 Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Sklady kostýmů podlaha PVC 120,00 52 Maskérna SP podlaha PVC 90,00 52 Výpočetní středisko podlaha PVc 20,00 52 Chodba podlaha PVC 18, Chodba+schodiště podlaha mramor 253, Podniková ubytovna podlaha textilní 62, Kanceláře podlaha textilní 436, Výpočetní středisko dlažba keramická 6, Sociální zařízení dlažba keramická 26, CELKEM ŠMERALOVA 8 (první mezisoučet) 1032, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 208,00 2 Dveře ,

14 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A PŘÍVOZSKÁ 8 Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Schodiště + chodby podlaha PVC 273, Chodby podlaha teracová dlažba 20, Chodby podlaha textilní 46, Zvukovýroba podlaha textilní 138, Kanceláře podlaha textilní 484, Sociální zařízení dlažba keramická 62, Závodní stravování dlažba keramická 51, Archívy PF podlaha PVC 104,00 52 CELKEM PŘÍVOZSKÁ 8 (první mezisoučet) 1178, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 236,00 2 Dveře ,

15 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKT ČT, TS OSTRA V A S T U D I O P E T R B E Z R UČ Údaje o místnosti / místu Výměra v m2 Kanceláře podlaha textilní 158, Kanceláře podlaha PVC 208, Kanceláře keramická dlažba 26, Studia litá podlaha 280, Střižny podlaha PVC 144, Redakce zpravodajství podlaha textilní 172, Chodby podlaha textilní 552, Chodby podlaha PVC 135, Chodby keramická dlažba 10, Schodiště podlaha textilní 26, Schodiště podlaha PVC 84, Sociální zařízení keramická dlažba 78, CELKEM STUDIA PETR BEZRUČ (první mezisoučet) 1874, DENNÍ SLUŽBA á 40 hodin/týden Údaje o místnosti/místu kusů Výměra v m2 Okna včetně rámů 814,00 2 Dveře ,00 12 V Ý K A Z V Ý MĚR-OBJEKTY ČT, T S O S T R A V A O C E NĚNÝ Uchazeč předloží ve své nabídce. 15

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA IDEC 312 517 37004/3511. realizovaná dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

KUPNÍ SMLOUVA IDEC 312 517 37004/3511. realizovaná dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami, kterými jsou: KUPNÍ SMLOUVA IDEC 312 517 37004/3511 realizovaná dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami, kterými jsou: ČESKÁ TELEVIZE IČ: 00027383 DIČ: CZ00027383 Sídlo: Kavčí

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mixážní pulty. část 1.

KUPNÍ SMLOUVA. Mixážní pulty. část 1. KUPNÍ SMLOUVA Mixážní pulty část 1. uzavřená na základě výsledků veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné)

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné) Příloha č. 4 Výzvy SMLOUVA O DILO Smluvní strany 1. Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy Se sídlem Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno Zastoupené starostou RNDr. Anastaziosem Jiaxisem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 3. na straně jedné, a. na straně druhé, uzavírají podle ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o :

SMLOUVA O DÍLO č. 3. na straně jedné, a. na straně druhé, uzavírají podle ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku tuto s m l o u v u o d í l o : SMLOUVA O DÍLO č. 3 Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek Tachovská 85, 87 v Plzni se sídlem Plzeň, Tachovská 85, PSČ 323 00 zastupuje - předseda výboru SVJ Beránek Josef - místopředsedkyně

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

vyhlašuje veřejnou zakázku

vyhlašuje veřejnou zakázku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 1659/3, 14000 PRAHA 4, TELEFON: 261 217 206, FAX: 261 215 063 WWW.SPSGOCAR.CZ IČO: 49624059, DIČ: CZ49624059 Informace o zadavateli: vyhlašuje

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 1 POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Standard úklidových prací: kanceláře, recepce, zasedačky chodby, schodiště toalety, kuchyňky denní úklid denní úklid denní úklid vyprazdňování odpadkových košů vyprazdňování

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

I. Předmět plnění. II. Místo plnění

I. Předmět plnění. II. Místo plnění smlouva č. 15/049-0 SMLOUVA o zajištění praní prádla uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku I. Smluvní strany 1.Objednatel Identifikace ( název, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu) Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít (pokud nevyplývá toto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

SMLOUVA O DÍLO dle 2586 a násl. Dle zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

SMLOUVA O DÍLO dle 2586 a násl. Dle zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 2586 a násl. Dle zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění 1. Městys Opatov Opatov 149 675 28 Opatov IČ: 00290068 Bankovní spojení: 4426711/0100 (dále jen Objednatel ) a 2. Název: Sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Výzva k podání nabídky pro ZMR č.3/369/19/11/2015

Výzva k podání nabídky pro ZMR č.3/369/19/11/2015 1 Výzva k podání nabídky pro ZMR č.3/369/19/11/2015 Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašuji v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy šaten pro Ostravskou univerzitu v Ostravě

Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy šaten pro Ostravskou univerzitu v Ostravě ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na služby Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy šaten pro

Více

SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ A PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ PLYNOVÉ KOTELNY

SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ A PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ PLYNOVÉ KOTELNY Návrh Příloha č. 4 SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ A PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ PLYNOVÉ KOTELNY uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl zákona č. 513/1991 Sb., /obchodní zákoník/ a právních předpisů souvisejících, (dále jen jako

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více