Îivot MNICHOVIC 7 8/2005. Informační centrum Mnichovice bylo slavnostě otevřeno. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Îivot MNICHOVIC 7 8/2005. Informační centrum Mnichovice bylo slavnostě otevřeno. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH"

Transkript

1 Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 7 8/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 4 Zpráva o činnosti města 4 Zprávy z výborů 5 Kultura 9 Od našich církví 10 Škola informuje 14 Sport 16 Můj svět 16 Příroda kolem nás 17 Zdraví 18 Ze starých kronik 20 Informace od Z vašich příspěvků 22 Inzerce 24 Mnichovická vařečka 24 Společenská kronika Slavnostní přestřižení pásky Informačního centra Informační centrum Mnichovice bylo slavnostě otevřeno Pátek byl jeden z významných a slavnostních dní našeho města. Ten den starosta Mgr. Jakub Žvejkal zahájil činnost našeho informačního centra. Sešlo se asi 100 hostů a naše redakce nemohla chybět. Přesně v hod. zahájil starosta města činnost infocentra krátkým proslovem k hostům a poté slavnostně přestřihl spolu s paní tajemnicí pásku. Ve svém projevu vyzdvihl zejména úlohu EU, protože bez její dotace ve výši skoro 3 mil. Kč by toto krásné centrum nevzniklo. Poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci budovy podíleli a vyzdvihl náročnou práci vedoucí celého projektu, a to své tajemnice paní Miroslavy Vojtíškové, která měla celou organizaci na starosti. Poté si vzala slovo paní tajemnice Miroslava Vojtíšková a ve svém projevu nás informovala, jakým způsobem bude naše centrum využíváno, co bude nabízet. Řekla: toto naše informační centrum bude návštěvníkům města poskytovat veškeré informace o samotném městě, jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj, o ubytování a stravování, o službách a institucích ve městě, o službách MěÚ, kulturních, historických a turistických zajímavostech města, okolí a regionu, telefonních číslech, o vlakových a autobusových spojích, o úřadech a institucích a o možnostech kulturního a sportovního vyžití. Dále zde bude prodej map, plánů měst, pohlednic, propagačních materiálů, knih, jízdenek PID a upomínkových předmětů města a okolí. Nás, místní občany, zaujala ta pasáž, ve které paní tajemnice informovala, jaké služby bude poskytovat toto centrum pro nás. Zde zdůraznila zejména průvodcovské služby v oblasti cestovního ruchu, návštěvy stálé výstavní expozice, pořádání výstav, přednášek, veřejný internet, ověřování listin a podpisů, kopírovací služby, laminovací služby, vázání dokumentů do kroužkové vazby, možnost faxové stanice a zajištění vstupenek na divadelní představení, také metodickou pomoc při podávání žádostí o státní dávky sociální podpory a v neposlední řadě veřejná WC. 1

2 Îivot Mnichovic Po prohlídce objektu a při diskuzi starosta zdůraznil ten fakt, že peníze EU pro výstavbu tohoto krásného informačního centra umožnily následně i rekonstrukci celého 1. patra, kde nyní sídlí náš nový stavební úřad. Na náklady města byly hezky zrekonstruovány 4 kanceláře, městský archiv, servrovna, toalety a čekací prostory pro stavebníky a návštěvníky stavebního úřadu. Dominantou celého informačního centra je hlavní sál, který je rozdělen posuvnými dveřmi na 2 části. V levé části jsou obslužné prostory pro návštěvníky, kde pracovníci infocentra poskytují výše uvedené služby. Z poskytovaných služeb nejvíce zaujal zdarma přístupný internet. V levé části sálu dominují na stěnách velké nástěnné mapy, informující návštěvníky o Mnichovicích a jeho okolí. V pravé části je konferenční sál. Po projití konferenčním sálem jsme vešli do výstavní místnosti, kde v současnosti probíhá výstava Významná výročí roku 2005 v Mnichovicích. Co říci na závěr: Dívali jsme se na všechny přítomné hosty, zejména naše občany, a v očích jsme jim viděli radost z toho, že se městu zase něco povedlo. Všichni doufáme, že činnost nového informačního centra pomůže rozvoji našeho města. (red.) Slavnostní otevření Informačního centra 2

3 7 8/2005 Slavnostní pokřtění knížky Antonína Marečka V rámci otevření informačního centra byla pokřtěna knížka - sbírka básní autora Antonína Marečka V Mnichovicích bylo fajn. Autor při této příležitosti věnoval 500 ks této knížky městu Mnichovice s tím, že výtěžek prodeje bude věnován mnichovickým dětem. Knihu lze zakoupit za 65,- Kč v informačním centru. Rozhovor se... Zdeňkou Burianovou Dovolte mi, vážení čtenáři Života Mnichovic, abych se vám touto cestou alespoň v krátkosti představila. Jmenuji se Zdeňka Burianová a v současné době jsem začala pracovat v nově otevřeném Informačním centru v Mnichovicích. Narodila jsem se v roce Své dětství a mládí jsem prožila v nedaleké vesničce Lensedly. Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Kladně a krátce po jejím ukončení jsem se provdala. Poté jsem se přestěhovala ke svému manželovi do Hrusic, kde žiji dodnes. Díky rodině mého manžela, která je v příbuzenském vztahu s rodinou hrusického rodáka malíře Josefa Lady, jsem se prostřednictvím jeho dcery Aleny Ladové a zetě Jana Vrány dozvěděla mnohé o životě a díle tohoto velkého umělce. Dodnes jsem ve stálém kontaktu s Mgr. Josefem Ladou vnukem malíře J. Lady a jeho rodinou. Mnoho let jsem pracovala jako vedoucí Památníku Josefa Lady v Hrusicích, kde jsem se snažila všechny poznatky o životě a díle Josefa Lady předávat návštěvníkům Památníku. Před časem jsem se dozvěděla, že se v Mnichovicích buduje informační centrum a napadlo mě, že práce v něm by se mi moc líbila. Mnichovice jsou mi blízké nejen tím, že jsme zde já i moje děti chodily do základní školy, ale i svými významnými kulturními památkami a nádhernou přírodou. Proto jsem sbírala všechny dostupné informace o činnosti a náplni informačních center v České republice. V lednu tohoto roku jsem se zúčastnila veletrhu cestovního ruchu v Brně a v květnu a červnu jsem byla na stáži v Turistickém informačním centru v Říčanech. Věřím, že i tyto zkušenosti mi pomohou k tomu, abych svoji profesi vykonávala co nejlépe. Závěrem bych vás chtěla co nejsrdečněji pozvat k návštěvě Informačního centra v Mnichovicích a věřím, že budete spokojeni se službami, které jsou pro vás připraveny. Těším se na vaši návštěvu Zdeňka Burianová Děkuji za rozhovor a přeji hodně návštěvníků Mgr. Lenka Klechová 3

4 Îivot Mnichovic Zpráva o činnosti města a městského úřadu V měsíci květnu 2005 dne se na sportovním hřišti v Mnichovicích uskutečnil Dětský den dne se uskutečnilo jednání s Pečovatelskou službou Říčany ve věci zajištění obědů pro důchodce v období letních prázdnin, kdy je uzavřena školní jídelna, a požadavku na rozšíření pečovatelských služeb v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání se zástupci SÚS Kutná Hora ve věci požadavku města na vodorovné značení na státních komunikacích s vyznačením přechodů a vodících čar podél komunikací dne se uskutečnil závěrečný kontrolní den na rekonstrukci objektu Městského úřadu budova B ve dvoře MěÚ dne se uskutečnilo vyhodnocení výběrového řízení na pracovníky Informačního centra v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání ve věci předání a převzetí oprav reklamovaných komunikací po plynofikaci, kde závěrem bylo konstatováno, že město přebírá opravené komunikace s výhradou nepřevzetí opravené komunikace Na Bulánce, na kterou firma LB 2000 poukáže , Kč a město zajistí definitivní opravu této komunikace, kde jsou veškeré inženýrské sítě dne se uskutečnilo jednání se starosty Strančic, Všestar a Klokočné ve věci napojení na kanalizaci a ČOV v Mnichovicích. V měsíci červnu 2005 dne se uskutečnilo jednání ve věci grafického a textového zpracování map, informativních tabulí, brožur a pohledů, které budou vydány k otevření Informačního centra v Mnichovicích na základě požadavku EU Období dne se uskutečnilo jednání s majitelem vodovodního řadu na Božkově o budoucím předání řadu dne se uskutečnilo jednání s projekční firmou Medium projekt ve věci příprav a projektování vodovodních a kanalizačních přípojek na základě požadavku občanů (od veřejné části k objektům majitelů ) dne se uskutečnilo jednání s Úřadem práce Praha východ ve věci požadavku na dotování jednoho pracovního místa v Informačním centru v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání s firmou LB 2000, na kterém byla uzavřena smlouva, ve které se firma zavazuje do 10 dnů uhradit městu , Kč na opravu komunikace Na Bulánce dne navštívil Městský úřad v Mnichovicích poslanec Vnouček ve věci plánované výstavby IV. rychlostního koridoru dne se uskutečnilo jednání ve věci nutnosti vyhlášení veřejné zakázky na akci Komunitní síť Mnichovicko, tato akce byla vyhodnocena Regionální radou k financování, bude dotována z 85 % z prostředků EU a veškeré organizace města (ZŠ, MŠ, MěÚ, VS, knihovna, jednotka JSDH) budou mít internet a telefonní hovory zdarma a pro občany města bude možné připojení za měsíční paušál do 200, Kč s tím, že budou používat vysokorychlostní internet bez omezení a zároveň budou mít sníženy poplatky za telefonní hovory dne se uskutečnilo jednání ve věci propojení telefonních hovorů a internetu s nově zrekonstruovanou budovou Městského úřadu v Mnichovicích, kde je umístěno informační centrum a stavební úřad dne se uskutečnilo jednání ve věci kontroly odstraněných nedostatků na rekonstruované budově městského úřadu ve dvoře, které vyplývaly ze zápisu ze dne dne se uskutečnilo jednání s firmou ADJUST ART ve věci uzavření smlouvy na bezplatné umístění 2 informačních stojanů včetně propagačních materiálů Prahy a velkých středisek do Informačního centra v Mnichovicích s tím, že firma bude pravidelně měsíčně aktualizovat a doplňovat tuto propagaci dne navštívila MěÚ Mnichovice návštěva ze švédského města Mölndall dne se uskutečnilo jednání ve věci uzavření smlouvy na instalaci automatu na kávu do Informačního centra v Mnichovicích dne se konala porada starosty města za účasti zastupitelů města dne se konalo řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice v Požárním domě dne se uskutečnilo kolaudační řízení na zrekonstruovaný objekt budovy B Městského úřadu v Mnichovicích, kde je umístěno informační centrum a stavební úřad budova byla zkolaudována dne se uskutečnilo otevření obálek na kvalifikační řízení veřejné zakázky Vodovod a kanalizace Mnichovice dne se uskutečnilo slavnostní otevření Informačního centra v Mnichovicích dne se v Obřadní síni Městského úřadu v Mnichovicích konalo slavnostní rozloučení s dětmi z Mateřské školy v Mnichovicích. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Zprávy z výboru výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí Informace o průběhu akce vodovody a kanalizace 4 Vážení občané, chceme Vám poskytnout další informace o průběhu akce Vodovod a kanalizace. V poslední době se na nás telefonicky i osobně obracejí občané s dotazy, kdy se budou podepisovat smlouvy o připojení a kdy se budou platit první splátky. Protože zájemců o připojení je přes čtyři sta, pochopitelně celý proces podepisování smluv probíhá a bude probíhat delší dobu. Určité pořadí, nebo chcete li harmonogram, vychází z číslování tras dle projektu, to znamená, že jsme začali částí u ulice Jiráskova, budeme pokračovat přes centrum města a dále na Božkov a přes Božkov zpět do Mnichovic a na Šibeničky. Předpokládáme, že podepisování smluv skončí přibližně po polovině července. Pozvání zajišťujeme písemnými pozvánkami do místa bydliště, případně telefonicky. V případě nevyhovujícího termínu se lze dohodnout na termínu náhradním, podle Vašich možností. Počítáme i s tím, že bychom podepisování umožňovali i v sobotu dopoledne. Ujišťujeme Vás, že každý, kdo podal přihlášku a je v projektované trase, bude k podpisu smlouvy a složení peněz vyzván. Případné konkrétní dotazy je možné zodpovídat buď osobní návštěvou, nebo telefonem na č , nebo Jaroslav Mašín koordinátor

5 7 8/2005 Kultura v Mnichovicích Koncert žijící legendy českého bigbeatu Vladimíra Mišíka chystalo občanské sdružení Mnichovický Rynek již delší dobu. Na podzim minulého roku musel být plánovaný koncert dvakrát zrušen ze zdravotních důvodů. Nakonec vše dobře dopadlo a dlouho očekávaný koncert se uskutečnil 4. června v Pošťákově hudebním klubu. Na koncertě zazněly skladby z nového alba Umlkly stroje, na své si ale přišli i pamětníci, neboť koncert byl proložen řadou starších všeobecně známých skladeb ze sedmdesátých a osmdesátých let. Komornější prostředí Pošťákova hudebního klubu koncertu prospělo a umožnilo užší kontakt kapely s publikem. Klubovou atmosféru si pochvaloval i sám Vladimír Mišík. Děkujeme všem, kteří přispěli k uskutečnění tohoto příjemného večera. Dík patří také Martinu Pošťákovi Trnkovi za propůjčení jeho klubu. Za Mnichovický Rynek Robert Šmejkal Vladimír Mišík & ETC v Mnichovicích 5

6 Îivot Mnichovic SPOLEČNOST PRO PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTA DÍTĚTE A MATKY Pro rodiče, matky, děti a ženy všech věkových kategorií. Vytváříme možnosti setkávání, příjemného odpočinku u kávy nebo čaje, vzájemnou výměnu zkušeností, nápadů a podnětů, hernu pro děti, kde potkají nové kamarády, kurzy jogy, výroby šperků, výtvarných činností pro malé děti, přednášky o zdraví, výchově dětí, současných trendech životního stylu a vizáže, slavnosti, procházky,výlety, pikniky, bazary a burzy, to vše v klubu mateřského centra v Nádražní 20 Aktivity Mateřského centra v Mnichovicích NA ČERVENEC Pravidelně každý čtvrtek (10 12 h Čeřovka vedle knihovny) Výtvarná hudebně pohybová dílna pro nejmenší maminky si s dětmi hrají, zpívají, tancují a vyrábí a také si povídají o svých problémech a zkušenostech Pravidelně každou středu (15 19 h v Nádražní ul. 20 ) POSEZENÍ U KAFÍČKA možnost prostého posezení u čaje nebo kávy bez aktivní organizované činnosti, kde se dětičky samy zabaví v hracím koutku, maminky relaxují nebo si mohou vyměňovat nejrůznější nápady a návody, či je na místě vyrábět dle počasí Procházka po Mnichovických stráních bylinková sezóna II. pokračování seznamování se s jednotlivými druhy a lokalitami léčivých rostlin našeho regionu, způsobem sběru, sušení, skladování a použití. Sraz v 16h na mostě u Konzumu na Pražské ul Anenská pouť léto jako tradiční čas poutí. Jednodenní putování k památným místům našeho okolí s vyprávěním a vzájemným poznáváním v době žní. Společnost pro podporu zdravého života dítěte a matky Kontakt: Veronika Třebická Tomanová, , , DĚKUJEME firmě ECC za sponzorský pronájem prostoru klubu v Nádražní ul., MĚSTSKÉMU ÚŘADU MNICHOVICE za poskytnutí prostor v Čeřovce Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem připravilo na středu akci, na kterou asi hodně dlouho nezapomenou děti z širokého okolí. Do Hotelu Myšlín zavítal televizní Večerníček, který tam společně se svými tvůrci slavil neuvěřitelných 40 let své existence. Mezi návštěvníky večera přišel šéfdramaturg vysílání pro děti a mládež pan Jiří Chalupa a po jeho boku vstoupili do sálu dva tvůrci večerníčků, kteří stáli u jejich zrodu před 40 lety. Výtvarník a režisér Zdeněk Smetana a hudební skladatel Jaroslav Celba. Oba pánové pozdravili zcela zaplněný sál a přistoupili k autogramiádě. Mezitím se Večerníček osobně seznámil se všemi dětmi, které se mu představily, pohladily jej a řekly mu svá přání. Večer však pokračoval slavnostní vernisáží obrazů, které tématicky pro tuto příležitost připravil pan Zdeněk Smetana tak, aby mohla uspokojit všechny dětské návštěvníky i jejich doprovod obrazy jsou totiž všechny z večerníčků, které pro děti vytvořil. Hudební kulisu výstavy tvoří skladby Jaroslava Celby k Pohádkám z mechu a kapradí, Makové panence a dalších známých večerníčků českých autorů. Česká televize se stala pro tuto výstavu mediálním partnerem a záznam z vernisáže a setkání dětí s Večerníčkem bude odvysílán v červencovém pořadu Adresát ČT. Výstava potrvá do poloviny prázdnin denně od hod., po dohodě s vedením hotelu na tel. č kdykoliv během dne. Anna Celbová Autory fotografií jsou Jiří Grus a Antonín Mareček Co se děje na Myšlíně 6

7 7 8/2005 7

8 Îivot Mnichovic Malé hudební okénko Jana Vlachová a Mikael Ericsson jako cenná nit přátelství v mém srdci 1. díl Určitě mnohé z vás čtenáře bude zajímat, jak se tito dva mladí lidé sešli, když ona je Češka a on Švéd. Mikaelův otec klavírista a ředitel hudební školy, který organizoval hudební život, byl také pořadatelem Kurzů komorní hudby a orchestrů. Když slyšel Vlachovce, pozval je a nabídl jim, zda li by nechtěli vést Letní interpretační kurzy právě oni. Jak by ne. Mohli jet celé rodiny, tedy i děti a byla to báječná dovolená, vzpomíná paní Vlachová. Do tamního velkého a moderního střediska Ingensund, zasazeného do krásné severní přírody jezdili muzikanti z celé Evropy. Byl tam i orchestr mladých lidí ve světovém složení, kteří si v něm mohli zahrát hlavně Mozarta, Suka, Čajkovského, kdo měl zájem, mohl hrát koncert nebo v kvartetu. Když přijela rodina Vlachových do Švédska po druhé a Jana s Mikaelem hráli Janáčkův kvartet, bylo jasné, že se tito dva mladí lidé do sebe zakoukali. Mikael Ericsson se jako velký talent rozhodl studovat v Čechách jako posluchač prof. Chuchra na AMU. (1973) Jana s Mikaelem se do sebe zamilovali při volné větě kvartetu B. Smetany Z mého života. Jana říká: Tam je vepsán i náš život! Tam jsem beze slov (neuměla jsem jeho mateřštinu) poznala bohatství jeho duše. Jen díky hudbě! Protože: HUDBA JE ZÁZRAK. Pokračování příště. Za MHO Marta Marečková Janu Vlachovou, českou houslistku a vítězku mezinárodní soutěže Concertino Praga, jsem poprvé viděla tváří v tvář v Mnichovicích na nádraží, krásná dívka stála oblečená tak trochu jako indiánské děvče z filmu. Měla lněné kalhoty s třásněmi, stejnou halenu a béžové kožené mokasíny opět s třásněmi. Upoutaly na ní do pasu dlouhé vlasy v barvě zralé pšenice, krepovitě stočené z čerstvě rozpletených copánků, které byly připevněny k temeni hlavy ještě barevnou drhanou čelenkou, která přetínala čelo. Blond Nšo či s ušlechtilou tváří renesanční dívky. Přes rameno měla přehozený futrál s houslemi. Celá grácie vykazovala neomylně mladou umělkyni. Pamatuji si, jak jsem jí ty housle záviděla, že je každý vidí, ale hlavně to, že je může mít stále u sebe. Mikaela Ericsonna, vítěze mezinárodní soutěže Pražské jaro, finalistu Čajkovského soutěže v Moskvě a též laureáta soutěže v Portsmonthu, jsem poprvé viděla na výstavě, kterou pořádali ještě studující žáci prof. J. Jiroudka. Na této výstavě kromě pořádajících výtvarníků I. Kollmanna, O. Tichého a I. Brůhy (žák prof. Titlbacha), byli ještě mladí Páleníčkovci a také zajímavý manželský pár Jana s Mikaelem, kteří celý den dělali hudební kulisu této ojedinělé projekci. Mikael mě zaujal svým úžasným přednesem, stejně jako technikou. Pamatuji si, že se celý ponořil do hry a vůbec nevnímal okolní svět a jen sublimoval nádheru v podob tónů. Jeho hbité prsty na čtyřech strunách tančily svůj jedinečný balet... 8

9 7 8/2005 Odborné klavírní oddělení Marta Marečková Dne vystoupilo naše O.K.O v Hotelu Myšlín v Mnichovicích a v uhříněvském muzeu. A protože to bylo v tomto školním roce naposledy, kromě poháru zmrzliny dostaly děti vysvědčení, popřály se krásné prázdniny a udělala se konečná bilance. V tomto roce mnozí žáci podali neuvěřitelné výkony. Kromě povinného studijního materiálu jsme zpracovali takřka všechny umělecké slohy. (Od baroka po modernu.) Velké poděkování patří i rodičům, kteří nejen toto vzdělání dětem umožňují, ale také věnují svůj volný čas jako posluchači našim přehrávkám. A nebylo jich vskutku málo. Uskutečnili jsme celkem 13 vystoupení, kde starší žáci podali výkony, které měly již profesionální charakter. Uvědomila jsem si, že kromě vysvědčení si děti odnášejí domů i cenné bohatství na celý život. Specifické vzdělání, radost, přátelství, ale i spoluhráčské vztahy a zkušenosti, které se v jejich srdcích neviditelně zapsaly na celý život. Až se jednou rozejdou, zbydou jim úžasné vzpomínky a leckdy se objeví i dojemná otázka Kde tě moje dvojče opět v tomto světě najdu? Chtěla bych touto cestou, již tradičně, poděkovat panu Peřinovi a ing. Klichovi, ale i celému redakčnímu teamu v Mnichovicích a Uhříněvsi za všechnu práci a korektury, popřát jim také krásné prázdniny a hojnost odpočinku. Za O.K.O Marta Marečková Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti V červenci mají svátek sv. Cyril, sv. Metoděj a sv. Benedikt, patroni Evropy. Sv. Cyril a Metoděj nám přinesli víru. Víra v našem národě se předávala z generace na generaci současně se sv. křtem. Neboť ve sv. křtu nejde jen o uvítání nových dětí v kostele, ale o Boží život, který je jim dán i s dary Ducha Svatého, hlavně s darem víry, naděje a lásky. Tyto dary dostává dítě jen jako taková seménka. Záleží na rodičích a kmotrech, jak budou např. víru ve svých dětech pěstovat, rozvíjet. Mnozí rodiče už v dnešní době však víru nemají, a tak těžko mohou ve svých dětech víru pěstovat. Je doba dovolených, pracovní shon nemá být vystřídán jen cestovním shonem. Je potřeba si také odpočinout, zastavit se, rozhlédnout kolem sebe, vnímat krásu rozkvetlé louky, vlnící se moře, chládek lesa, čistý vzduch, blankytně modrou oblohu s bílými mráčky apod. A přitom všem děkovat za tu krásu jejímu autorovi. Kdo je tím autorem? Tak i to je cesta k víře ve chvílích ticha se zamýšlíme i nad svým životem, který tak rychle utíká a jednou se zastaví a co bude potom? Opustíme tento svět a všechno to kramářství, které jsme za svůj pozemský život nastřádali, zde necháme. Budeme si odnášet jen to, co má hodnotu nepomíjivou. Pán Ježíš jednou řekl: Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně. Dnes by možná spíše řekl: Děti, přiveďte ke mně i své rodiče. Dítě se svým čistým srdcem má k Bohu blízko. Bůh je šťastný i bez nás. Nemějme mu to za zlé, že chce i naše štěstí! Má pro nás, pro všechny, dost místa v nebi, tj. tam, kde štěstí nekončí. A když se tam někdo nedostane, není to proto, že by byl pod čarou v pořadníku, ale je to jeho vlastní vinou v našem kostele byla mše sv. obětovaná za růst víry v mladých rodinách. Setkání mladých rodin se může (podle zájmu) opakovat. Tak jako Evropa by měla být postavená na křesťanských základech, na víře a tradici, kterou zde začali budovat sv. Cyril, sv. Metoděj a sv. Benedikt tak i naše farnost, kéž pěstuje víru aj. hodnoty potřebné nejen pro život pozemský, ale i věčný. P. Ivan Kudláček farář 9

10 Îivot Mnichovic Škola informuje V červnu, když skončila klasifikace a hodiny žáků strávené nad knížkami, aby si ještě nějak vylepšili známku na vysvědčení, se ZŠ mohla věnovat volným, zábavným a sportovním aktivitám. První stupeň vyjel na školu v přírodě, devátý ročník absolvoval velmi zajímavou exkurzi v JETE a vůbec každá třída jela na výlet do kina, na výstavu či na návštěvu nějakého hradu. Nejbohatší program ale měli letošní deváťáci. Mohli si vybrat z akcí společensko-kulturních či sportovních. Tak vyjeli na výlet do Krkonoš, kde pokořili nejvyšší český vrchol Sněžku, poznali, jak probíhá výroba piva ve Velkých Popovicích, shlédli filmové představení či výstavu v pražském biografu a samozřejmě sportovali. Byl pro ně připraven jednodenní sjezd řeky Sázavy, návštěva Lanového centra Proud a celoškolní sportovní turnaj pro kluky samozřejmě ve fotbale, mladší dívky hrály přehazovanou, starší ringo. Zde je na ukázku několik fotografií z naší činnosti. Předprázdninové aktivity školy Jiří Felbr Škola v přírodě, 4. a 5, třída, Rumburk Škola v přírodě, 2. a 3, třída, Lipno Výlet v Krkonoších Turnaj v kopané 10 Zdolávání překážek v lanovém centru

11 7 8/2005 Sjezd řeky Sázavy Turnaj v ringu 11

12 Îivot Mnichovic Dětský olympijský den Dne 8. června se za podpory Rádia Blaník konal již 2. ročník dětské olympiády v netradičních sportovních disciplínách. Pozvání od našich žáků přijaly děti ze základních škol ve Strančicích, v Mirošovicích a v Tehově. Na hřišti se sešlo téměř 300 dětí. Přestože nám počasí příliš nepřálo, děti soutěžily s maximálním nasazením a každý si odvezl zaslouženou odměnu. Soutěže pro své mladší spolužáky připravili a organizovali studenti 9. tříd a měli tak velkou zásluhu na hladkém průběhu celého dopoledne. Patří jim za to velké poděkování. Za pomoc rovněž děkujeme manželům Babišovým. učitelé 1. stupně Netradiční olympiáda XXXVII. ročník Poháru rozhlasu Dne 18. května 2005 proběhlo na atletickém stadionu Houštka v Brandýse nad Labem okresní kolo Poháru rozhlasu. Zúčastnilo se ho 9 družstev starších děvčat, 9 družstev starších chlapců, 9 družstev mladších chlapců a 8 družstev mladších dívek. ZŠ v Mnichovicích obsadila všechny kategorie s rozdílnými výsledky. Nejúspěšnější byla obě chlapecká družstva, která se umístila na 3. (družstvo mladších chlapců) a 4. místě (družstvo starších chlapců). Mladší dívky skončily v polovině startovního pole, starší 12 dívky potvrdily heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Musím vyzdvihnout výkony některých atletů. Největšího úspěchu dosáhl Roman Řehák v kategorii mladších chlapců, který vyhrál běh na 1 km. Kristýna Tesárková byla druhá ve skoku dalekém a zároveň byla třetí ve skoku vysokém. Jana Hanušková se umístila ve skoku vysokém na druhé příčce a ve skoku dalekém na třetí příčce. Rovněž ve starší kategorii je 2. místo Šárky Buranské a 3. místo Martina Plačka ve skoku dalekém velkým úspěchem. Velmi dobře zaběhly i všechny postavené štafety. Na atletických závodech bylo vidět, že i v malém městě se najde mnoho talentů a dětí s kladným vztahem k pohybu a sportu vůbec. Všichni závodníci v nezvyklém prostředí nového moderního atletického stadionu podali výkony na hranici svého maxima, povzbuzovali se a vzájemně si pomáhali. Všichni se určitě těší na příští ročník. Jiří Felbr

13 7 8/2005 Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice Školní rok 2005/2006 zahájíme 1. září 2005 v 8.00 hodin (za mediální podpory Rádia Blaník). Mezinárodní výměnný pobyt mládeže v Mnichovicích Program Evropské unie Mládež Youth Občanskému sdružení rodičů ROSa Mnichovice se podařilo získat grant na uspořádání letní mládežnické výměny. V týdnu od přivítáme v Mnichovicích 50 mladých lidí z Estonska, Turecka, Slovenska, Polska a České republiky. Už z názvu projektu Game is our language je jasný cíl tohoto setkání: každý mluví jinou řečí, každý je odjinud, ale prostřednictvím her se dorozumíme. Samozřejmě bez znalosti společného jazyka by to bylo opravdu obtížné takže je zase o důvod více, proč se učit anglicky. Angličtina je komunikačním jazykem většiny mezinárodních aktivit. Tyto výměny mládeže jsou pro skupiny mladých lidí příležitostí získat nové přátele, rozvíjet spolupráci, diskutovat o různých tématech, poznat evropské země a jiné kultury. Jsou určeny mládeži od 15 let a finančně podpořeny programem Evropské unie Mládež - Youth. Několik mnichovických děvčat a kluků se v květnu zúčastnilo mládežnické výměny na Slovensku, odkud si přivezli mnoho zážitků, navázali nová přátelství s mladými lidmi z různých koutů Evropy a hlavně získali chuť a potřebu více se učit anglicky. Zkušenosti účastníků této akce jsou cennou devizou pro organizaci mezinárodního projektu v Mnichovicích. A co všechno mladé lidi v průběhu týdenního pobytu v Čechách čeká? Základem jsou různé činnosti v mezinárodních týmech splouvání řeky Sázavy, noční hra v Praze, výroba loga a informační brožurky o mnichovickém projektu. Účastníci si vyzkouší, jaký je život handicapovaných za použití invalidních vozíčků vyrazí na výlet na Konopiště a také se jako nevidomí vydají na cestu do Hrusic. Všichni už nyní připravují své prezentace a programy, aby ukázali své země a kultury nejen účastníkům, ale i mnichovické veřejnosti. V neděli 21. srpna 2005 od hodin se koná v sále Hotelu Myšlín interkulturní večer s názvem Kdo jsme, kde se všechny zúčastněné skupiny představí svými kulturními programy. Během večera si určitě společně i zatančíme. Přijďte se s námi pobavit i vy. Ale to není vše, co účastníci mezinárodní výměny v Mnichovicích chystají. V pátek od 17 hodin se ve sportovním areálu Šibeniční vrch uskuteční odpoledne pro děti pod názvem Cesta kolem Evropy. Všechny děti obdrží cestovní pasy, se kterými projedou různými státy, kde na ně budou čekat domorodci s úkoly a soutěžemi. Setkají se s obyvateli Turecka, Estonska, Polska a Slovenska. Určitě i tento podvečerní program (spojený s grilováním a hudbou) obohatí prázdniny mnichovických dětí a jejich rodičů. Jste všichni srdečně zváni. Cílem mládežnické výměny je odbourávat předsudky mezi jednotlivými národy, zvyšovat schopnost společné komunikace a spolupráce. Doufáme, že se to podaří nejen přímým účastníkům projektu Game is our language, ale že i pro ostatní to bude zajímavé mezinárodní setkání s mladými Evropany. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice Margita Valentová předsedkyně ROSa Mnichovice POZVÁNKA na interkulturní večer s účastníky Mezinárodní výměny mládeže v Mnichovicích s názvem KDO JSME? představení skupin z Turecka, Estonska, Polska, Slovenska a České republiky v neděli 21. srpna 2005 od hodin v sále Hotelu Myšlín POZVÁNKA na akci pro děti a jejich rodiče (soutěže, hry, grilování i hudba) CESTA KOLEM EVROPY s účastníky Mezinárodní výměny mládeže v Mnichovicích v pátek 26. srpna 2005 od hodin ve sportovním areálu Šibeniční vrch 13

14 Îivot Mnichovic Sport v Mnichovicích Pozemní hokej: Muži Extraliga Takže po roce je Mnichovický pozemní hokej zase tam, kam patří v extralize. Po loňském smolném rozdělení ukázal náš A tým, že patří mezi nejlepší mužstva v Čechách. Družstvo se sice nevyvarovalo výkyvů, ale prohrálo jen 5 z 20 zápasů a vyhrálo I. ligu s dostatečným náskokem. Ještě 2 kola před koncem měli chlapci 12 bodů náskok na druhý Hradec. Ovšem pro udržení v extralize by to chtělo pořádně trénovat. Možná přes celé léto. Jiná situace je s jejich nástupci. V přípravce máme sice dost kluků, abychom dali dohromady mužstvo mladších žáků, ale potřebujeme k nim nutně minimálně jednoho trenéra. A ten není. Je to koníček velmi náročný na čas, stojí spoustu peněz, hodně nervů a nikdo tohle všechno ani minimálně neocení, ale přesto by to mohl někdo zkusit. Zvláště z bývalých a současných hráčů by se někdo mohl najít a věnovat se 2x 3x týdně 1,5 hodiny našim nástupcům. Bez trenérů a vedoucích je všechna námaha na postup do extraligy zbytečná, protože bychom ji prostě nesměli hrát! Je jen škoda, že totéž co pánové nedokázaly naše dámy. Přitom družstvo žen na účast v extralize rozhodně má. Ostudná porážka od Bohemians B ale udělala čáru přes rozpočet a nezbývá, než se začít snažit na příští sezónu. Podle předběžných informací se přihlásil dostatečný počet družstev, takže se bude hrát nejspíše stejným systémem jako letos. Od září 2005 je přihlášeno do soutěže družstvo starších žaček, které letošní sezónu hrálo pod hlavičkou R.S.C. a mladší žákyně budou bojovat v OK Praha. Takže od září budeme mít v soutěžích min. 5 družstev. To je výrazný nárůst proti letošnímu roku (3), ale pořád málo proti roku 2002 (9!). l. liga mužů před posledním kolem: Tabulka střelců branek: 1. Mnichovice 60: Turek Fr Hradec Král. 42: Musil Jiří Praga 53: Turek O. 4. Bohemians B 40:57 25 Tichovský P. à 6 5. President 54: Doležal P Kadaň 41: Poslušný J Konrád V Vávra, Poslušný P. Musil T.,Jindřich à 1 Mirek Vodenka 14

15 7 8/2005 Konečná tabulka pořadí mužstvo zápasy vyhrané remízy prohrané góly vstřelené góly obdržené body 1. Mnichovice Hradec Praga Bohemians B President Kadaň Aktuální výsledky Muži I. liga Hradec Králové Mnichovice 1: Praga Mnichovice 3: Mnichovice Bohemians B 6: Mnichovice Kadaň 2:3 Ženy I. liga Bohemians B Mnichovice 2: Slavia B Mnichovice 2:5 Přípravka Turnaj ve Kbelích 8.místo z 10ti mužstev Mnichovice Hostivař kluci 0:2 Mnichovice Bohemians kluci 0:4 Mnichovice Myšpulíni kluci 1:1 Mnichovice Hostivař holky 1:1 Mladší žákyně Turnaj v Rakovníku 2.místo Mnichovice Bohemians 3:0 Mnichovice Slavia 3:0 Mnichovice Kadaň 1:0 Mnichovice Hostivař 1: Turnaj na Bohemians Mnichovice Hostivař 0:3 Mnichovice Vyšehrad 0:1 Mnichovice Slavia 2: Prezidentský turnaj 5. místo Mnichovice Hostivař 1:4 Mnichovice Rakovník 1:1 Mnichovice R.S.C. 3:2 Mirek Vodenka Výcvikový tábor Vážení rodiče, v týdnu od do se na hřišti v Mnichovicích koná dětský hokejový výcvikový tábor. Nebudeme hrát jen hokej, ale budeme běhat, závodit, posilovat a protahovat se. Mimo to budeme samozřejmě trénovat, povídat si o sportu a koukat se na kluky a holky, kteří již pravidelně hrají a předvedou nám, co se dá dělat s hokejkou a míčkem. Zúčastnit se mohou i nehokejisté, kteří si chtějí zasportovat. Tréninky budou každý den. Časy ještě budou upřesněny, ale zřejmě to bude ráno od 9 do 12 hod. a odpoledne od 15 do 18 hod. Přes poledne netrénujeme, nechceme nikomu ublížit! Vše je, samozřejmě, nepovinné a zdarma i když iniciativě se meze nekladou a pití, ovoce ze zahrádky na občerstvení apod. můžete vy rodiče vozit, nosit a posílat v jakémkoli množství. Prosím jen, abyste nás předběžně informovali, že se Vaše dítě (děti) této akce mohou zúčastnit. Mirek Vodenka tel.: Jirka Müller tel.: Turnaje v beachvolejbalu Milí přátelé a příznivci beachvolejbalu, na tuto letní sezónu jsme pro Vás opět připravili několik turnajů, při kterých bychom si mohli poměřit síly v sestavách smíšené trojice. Budou se konat ve dnech: třetí ročník O putovní pohár města Mnichovic Veškeré informace a podrobnosti najdete na našich internetových stránkách: Mimo tyto turnaje si u nás můžete kdykoliv zahrát. Stačí se objednat na kontaktech: Michal nebo Katka Budeme se těšit na Vaši hojnou účast. Vaši Sporťáci 15

16 Îivot Mnichovic Můj svět Vycházka po Vráži Vráž se říká kopcovitému hřebenu (462 m), který se táhne od Božkova až do Stránčic a ze všech stran musíte na něj stoupat do kopce. Ale protože je to procházka krásná s možností podívat se na obě strany daleko do kraje, stojí za to se po tomto táhlém hřebenu projít. Je pravda, že dnes je celý hřeben porostlý vzrostlými stromy a tak rozhled není už takový jako kdysi, když byla Vráž porostlá jen málo a docela bez chat. V zimě to bývalo oblíbené místo pro lyžování. Ale takový už je osud všech kopců kolem Mnichovic a nejen tu. Počátečnímu stoupání z údolí Mnichovic až nahoru na Božkov se nevyhneme. Když přejdeme koleje u nádraží, dáme se doprava Vilovou ulicí po zelené turistické značce, na konci ulice vlevo po strmé cestě a jsme nahoře. Můžeme také pokračovat po hlavní silnici až na Božkov ke čtyřem lípám, kde si na lavičce můžeme odpočinout a podivit se nad spoustou nových vil, které zde za poslední rok narostly.odtud po Zámecké ulici příjdeme stejně na místo původně určené. Z tohoto místa, které kdysi nebylo tak zakryté stromy, pochází většina fotografií města v údolí a také řada malířů zde postavila svůj stojan. Bylo tu totiž vidět vše, co je pro Mnichovice typické: Budíkov s televizním studiem Budíkov, Šibeničky, které pomalu mizí pod četnou zástavbou a dál doprava vidíme mezi stromy lesnaté Jidašky, končící Vlčím halířem a Ondřejovskými lesy s lesknoucí se kupolí hvězdárny. Tato ulice, jak už bylo řečeno, se nazývá Zámecká a vede dál do borového lesíka. Vlevo, ještě než do něho vejdeme, se nám na chvíli otevře pohled do údolí, kterým prochází dálnice. Na křižovatce v lese se dáme doprava stoupající serpentinou. Rovně bychom došli k budově, které se říkalo zámeček, ve válce ji okupovali Němci a po válce zde bylo školící středisko Svazarmu. Nahoře přechází Zámecká ulice v ulici Na Vráži, lemovanou po obou stranách chatami se zahrádkami, které zde vyrostly v posledních čtyřiceti letech. Před tím zde byla holá pole a pastviny s dalekým výhledem na kopcovitý obzor s Tehovskou hůrou (490 m) a Klokočnou (499 m), za níž vykukuje vrcholek Černého lesa (503 m), což je nejvyšší bod této části krajiny. Mezi stromy zahlédneme kulatý Budíkov (442 m) s údolím v Kolodějích, lesík Sýkorku a křovinaté údolí Struhařovského potoka. V zimě, nebo brzy na jaře, dokud se stromy neobalí listím, je výhled odtud lepší. Ale my pokračujeme dále cestou mezi chatami, až na její konec, kde na křižovatce cest opustíme zelenou značku, která vede dále do Stránčic, a my se dáme doprava dolů po kamenité, dosti strmé cestě, po níž dojdeme až k železniční trati, a podél ní k podchodu pod tratí. A jsme opět v Mnichovicích v Tyršově ulici, kterou dojdeme zpět do středu města. Přes větší obtížnost počátečního stoupání je to procházka krásná a klidná, při níž uvidíme jak údolí Mnichovic, tak i údolí s dálnicí, což nebývá pro každého tak často. Tak ať se vám tam nahoře hezky dýchá. Antonín Mareček Příroda kolem nás Krtek obecný (Talpa europaea) je všeobecně známý živočich, který se netěší přílišnému zájmu zahrádkářů a zemědělců. V tomto příspěvku se pokusím tomuto živočichovi trochu vylepšit pověst. Krtek patří do skupiny hmyzožravých savců. Dospělý jedinec má váhu g, válcovité 16 Krtek obecný tělo s černou srstí, krátký ocásek, krátké zadní nohy a nápadné, výrazné přední nohy, specificky přizpůsobené k hrabání. Tyto nohy odstávají do stran vně osy těla. Krtek má velmi pevnou kůži, silnou až 0,5 mm. Krtek nemá vyvinuté ušní boltce a ušní otvory jsou chráněny pouze specifickým kožním útvarem. Slyší dobře, ale je téměř slepý (vzhledem k vlastně trvalému způsobu života pod zemí zrak však vlastně ani moc nepotřebuje, využívá jiných smyslů). Krtek vytváří složitý, několikapatrový systém podzemních chodeb. Chodby jsou v hloubkách těsně pod povrchem až do hloubky přes 70 cm a mohou být dlouhé až přes 40 metrů. Přebytečnou zeminu krtek vytlačuje na povrch to jsou ony známé krtiny. Na určitém místě v systému chodeb si vytváří hnízdo. Potrava se skládá z hmyzu, žížal a například i myších mláďat, denně pozře až 100 gramů potravy. Zajímavé je i to, že si krtci dělají potravinové zásoby jsou to žížaly a různé larvy, které krtek poraněním nervového centra ochromí, tato potrava zůstane živá a slouží jako živá konzerva. Období rozmnožování je velmi krátké podle výsledků výzkumů je u samice doba, kdy může dojít k úspěšnému oplodnění jen kolem 30 hodin. Po spáření se po cca dnech rodí 2 9 mláďat, která asi po 5 týdnech začnou opouštět hnízdo, ale i poté se ještě nějaký čas zdržují v blízkosti samice. Krtci umí velmi dobře plavat. Dožívají se 2 až 5 let. Velkou zajímavostí je, že krtek obecný hostí jeden z největších druhů blech (cca 1 x větší, než který parazituje na praseti divokém). RNDr. Petr Záruba

17 7 8/2005 Zdraví Co musí děti znát Ve vyspělých zemích umírá kvůli úrazům víc dětí, než kvůli všem chorobám dohromady. Jsou jejich největší nepřítel. Nyní před letními prázdninami by bylo vhodné dětem některé zásady prevence či předcházení úrazům zopakovat. Doprava V autě musíme vždy používat bezpečnostní pásy, děti do 12 let a do 150 cm musí jezdit v autosedačce. Je zapotřebí znát dopravní předpisy a zvládat dopravní situace, především přecházení silnice a pravidla o přednosti. Jízda na kole Na kole se smí bez doprovodu jezdit od 10 let. Nosit přilbu a chrániče je zcela běžné a velice potřebné. Nikdy nesmím vyjíždět bez ochranné cyklistické přilby, je dobré mít také rukavice. Než vyjedu, musím zkontrolovat: osvětlení a odrazky (je dobré upozornit na to, že jenom odrazky v žádném případě nestačí) dvě funkční nezávislé brzdy blatníky a zvonek je dobré mít také pumpičku, nářadí, láhev na pití Přídavné tašky nikdy nepatří na řídítka, vždy jen na nosič. Když mě předjíždí auto, radši uhnu ke kraji silnice a dám si pozor na vítr od velkých nákladních aut. Když odbočuji, vždy musím ukázat rukou, na jakou stranu. Když jedu s kamarádem, nikdy na silnici nejedeme vedle sebe, ale vždy za sebou. Abych viděl a byl viděn, musím mít odrazky, světla a jasně barevné oblečení. Abych mohl zpomalit a zastavit, musím mít dvě na sobě nezávislé funkční brzdy. Aby o mě chodci věděli, musím mít zvonek. Abych mohl jezdit v dešti, musím mít blatníky. Popáleniny, opařeniny Nikdy si nehraji se zápalkami. Manipulaci s elektrickými spotřebiči a s plynovým sporákem přenechám vždy dospělému. Nikdy se nedotýkat výbušnin a zbraní a okamžitě nález nahlásit na policii. V žádném případě si s ničím takovým nehraji a už vůbec nezapaluji. Mohlo by to explodovat a mě zle popálit. Dávám pozor na horkou vodu. Pokud se popálím nebo opařím, ihned to chladím v čisté studené vodě a zavolám dospělého. Nebezpečné nálezy venku stříkačka, obvaz: Nikdy se nedotýkat!, nahlásit, aby se nikdo nezranil. bonbóny: Nikdy nejíst to, co někde najdu. Bonbóny jen od maminky. granát, třaskavina, zbraň: Nedotýkat se nikdy a okamžitě nahlásit na policii. krabička od léků: Nikdy nenecháváme na dosah malých dětí, mohly by léky sníst a otrávit se. Nikdy nejíme žádné léky, pokud je lékař nepředepíše právě nám a nedají nám je rodiče! láhev s neznámou tekutinou: Nikdy nepijeme to, o čem si nejsme 100% jisti, že je to pitná voda. Neznámou tekutinu nikdy nelijeme do ohně, na tělo a nikdy k ní nečicháme. imitace spadlého elektrického vedení: Nikdy nesaháme, zavolám dospělého. nůž: Není na hraní, ani na házení, mohu se říznout nebo bodnout. neznámý pes: Nehladím ani neprovokuji, ani když má náhubek. igelitový pytel: Nikdy si ho nedáváme na hlavu, hlídáme zejména malé děti. Nebezpečí doma hrníček s kouřícím nápojem: Pozor, je to horké, nedávat na kraj stolu, kde by to na sebe mohlo strhnout malé dítě. Pozor, nevylít to na sebe! pokojová rostlina: Nejíst, mohla by být jedovatá. léky: Nikdy nejíme žádné léky, pokud nám je nedali rodiče! chemické přípravky: Nikdy nepiju neznámou tekutinu, ani když je v lahvi od limonády a je postavená např. v dílně nebo u květin mohlo by tam být např. ředidlo nebo hnojivo. stůl nebo skřínka s ostrými rohy: V blízkosti ostrých rohů nikdy neběhám a dávám pozor, hlavně na malé děti, aby nenarazily hlavou na roh. přívodní šňůra k elektrickému spotřebiči: Za takovou šňůru nikdy netahám mohla by na mě spadnout žehlička, nikdy do ní neřežu nožem nebo nestříhám nůžkami. elektrická zásuvka: Nikdy do ní nesahám mokrou rukou, nestrkám do ní žádné kovové předměty. jehlice, nůžky: Jsou na práci a ne na hraní, mohl bych se bodnout nebo si poranit oči. nezajištěné okno: Z okna se nevykláním, pád může být velmi nebezpečný. Okna by měla být zajištěná zvlášť kvůli malým dětem. korálky: Rozhodně je necucám ani nikam nestrkám, mohl bych se i udusit. Otravy Nikdy nepiji neznámou tekutinu, mohl bych se otrávit. V obalech od nápojů mohou mít rodiče přelité nebezpečné látky jako např. louh, hnojivo na květiny, líh nebo lampový olej. Tyto látky jsou po vypití velice nebezpečné a mohou způsobit i smrt dítěte. Je třeba je přechovávat mimo dosah malých dětí pečlivě uzavřené a označené. Též musíme dávat pozor na své mladší sourozence, pro ně mohou být tyto látky (a lampový olej zvlášť) velice lákavé. Po vypití je třeba nevyvolávat zvracení a okamžitě vyhledat lékaře. Pozor na neznámé rostliny a plody a na plody jedovaté a lehce zaměnitelné s jedlými (např. podobnost vraního oka čtyřlistého a rulíku zlomocného s borůvkou, jeřabiny s rybízem), pokud sním neznámou jedovatou rostlinu, mohu se otrávit vždy sbírám jenom ty plody, o kterých bezpečně vím, že jsou jedlé. Některé jedovaté rostliny jsou nebezpečné I pouze na dotek např. bolševník. Při sportu Před zahájením sportovní aktivity je potřeba se nejdříve rozhýbat, zahřát svaly a protáhnout se. Tím je možné předejít následným svalovým křečím, natržení svalů, výronům a dalším zraněním. Na sportování volíme vždy sportovní obuv! Tísňová volání Poté, co se úraz stane, je potřeba zachovat klid, poskytnout první pomoc, vyhledat telefon a na příslušném tísňovém čísle co nejpřesněji oznámit všechny důležité informace (kdo volá, odkud, co se stalo, číslo zpět). Můžete je naučit následující básničku: 150 hasiči, oheň jenom zasyčí, 155 doktor jede hned, 158 znám, policii zavolám! Převzato z Projektu Dětství bez úrazů MUDr.Josef Zemánek dětský a dorostový lékař 17

18 Îivot Mnichovic Ze starých kronik Aby čeleď lázeň vzíti mohla... První péče o zdraví byla spojena s čistotou těla. Proto bývaly zřizovány veřejné lázně. Městečko Mnichovice mělo od pradávna veřejné obecní lázně, které byly v gruntu č.p. 43 u potoka (nyní č.p. 27). První písemný záznam o lázních máme již z r. 1525, kdy lazebník odváděl z obecních lázní Jaroslavu ze Šelmberka, tehdy pánu na Hrádku nad Sázavou, ročně slušnou částku 2 klopy grošů českých, 21 slepic a 4 strychy obilí. (Strych byla válcovitá míra na obilí. V převodu na dnešní míry měl 1 strych objem 93,6 litru, t.j. přibližně 100 kilogramů). Roku 1549 byl vydán řád čelední, podle něhož pracovní doba čeládky se v sobotu zkracovala:...aby čeleď mohla podle obyčeje svého lázeň vzíti. Podle záznamů v gruntovní knize koupil obecní lázně v roce 1607 od obce Nykodým Vondra, řečený z lázní. V roce 1621 Vondra zemřel na mor, který v té době v Mnichovicích zahubil 25 lidí. V následující třicetileté válce byl grunt č.p. 43 s mnoha dalšími grunty vypálen a lázně zanikly. Roku 1647 je veden uvedený grunt jako pustý. V témže roce se usadil v Mnichovicích nový lazebník Martin Kauffer, který koupil grunt č. 7. (Stál v místech bývalé Panské hospody.) Tehdejší lazebník nebyl jen holičem, ale dával i koupele, léčil, prodával různé masti a koření. Lazebníci Kaufferové jsou zaznamenáváni v obci až do r Léčebnou živnost zastavil lazebníkovi bývalý vojenský felčar Josef Mildner, který se v Mnichovicích usadil v roce 1719 jako ranhojič. Kromě lazebníka a ranhojiče zde provozovala léčbu a různá kouzla též Anna Komárková, zvaná léčivá bába a i mistr ostrého meče Jan Nykl. O výsledcích jejich léčby máme v kronice poznamenáno: R byl u Komárkové na léčení Augustin Brabenec z Popovic a r Martin Hrachovec z Újezdce, 9 let starý. Oba na následky léčení zemřeli. R.1751 obdržel Jan Nykl na léčení paměti zbavenou Magdalenu Řezáčovou ze Lštění, která tu za dvě neděle skonala. 18 Roku 1810 se v Mnichovicích usadil jako městský ranhojič Jan Reif, vysloužilý chirurg od jízdního pluku Rosenberg. Po něm byl městským ranlékařem Filip Weiss, který zemřel r na tyfus. Od té doby zde léčily jen porodní báby, k těžším případům byl zván lékař z Říčan. Mnichovice se řadu let ucházely o zřízení lékařského obvodu, teprve v roce 1892 tehdejší Zemský výbor v Praze v odvolacím řízení žádosti vyhověl. Do nově zřízeného zdravotnického obvodu náležely mimo Mnichovic ještě obce Mirošovice, Božkov, Všešimy, Hrusice, Lensedly, Turkovice, Kaliště, Všestary, Menčice, Klokočná, Strančice a Kunice. Prvním obvodním lékařem se stal počátkem roku 1893 MUDr. Karel Štěpán. Po jeho smrti převzal obvod MUDr. Václav Vlček. Zemřel v roce V té době se zde usadil nový lékař MUDr. František Šíma, ale obvodním lékařem se stal na základě vypsaného konkurzu MUDr.Josef Škvára. Po něm zahájil 1. února 1938 lékařskou praxi v Mnichovicích MUDr. Josef Javůrek, ale obvodním lékařem zde byl ustanoven třetí mnichovicklý lékař MUDr. Karel Fantl, jemuž byl následujícího roku, jako neárijci, lékařský obvod odňat a obvodním lékařem se stal MUDr. Josef Javůrek. Lékaři v té době ordinovali převážně v domě, kde bydleli. V roce 1953 bylo v Mnichovicích zřízeno obvodní zdravotní středisko. Jeho součástí se staly i ordinace zubního lékaře a dětského lékaře. Zubní lékař zde začal pracovat již v roce 1930 v ordinaci MUDr. F. Šímy. Byl jím dentista Emil Špecht, který si později otevřel vlastní ordinaci. V letech zde otevřela zubní ordinaci MUDr. Dora Bužakerová (která z obavy před nacisty naši obec opustila). V padesátých letech kromě dentisty E. Špechta působil na zubním obvodě MUDr. Brdička ze Říčan. Obvodní zdravotní stfiedisko Středisko bylo postupně upravováno, protože v budově byly ještě soukromé byty. V roce 1977 odešel do důchodu MUDr. J. Javůrek a jako obvodní lékařka nastoupila MUDr. Marcela Grubnerová. Středisko bylo nutno rozšířit a v letech bylo přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě. Úpravy z prostředků OÚNZ Praha východ stály 3,2 mil Kčs. Po rozšíření zdravotního střediska byl v Mnichovicích dva obvody praktického lékaře, dva obvody zubního lékaře, oddělení ženského lékaře, ordinace dětského lékaře. Na druhém obvodě prakt. lékaře pracovala MUDr. Eva Horáčková, na zubních obvodech MUDr. Dalibor André a MUDr. Jiří Blažek. Jako první dětský lékař zde působil MUDr. Jiří Běloušek a po něm MUDr. Eva Sommerová a posléze MUDr. Jitka Biskupová. Kromě lékařské péče bylo zde též rehabilitační oddělení, kde pracovala sestra Jana Zoufalá. V roce 1997, po schváleném privatizačním projektu, budovu koupili oba stomatologové spolu s ženským lékařem. Protože nedošlo k dohodě mezi majiteli, obvodními lékaři a dětskou lékařkou o nájmu ordinací, musela obec hledat náhradní řešení. Prostory se našly v objektu mateřské školy a byly adaptovány nákladem lékařek pro účely ordinací. Zdravotní péči v Mnichovicích v současné době poskytují tato zařízení: Sdružené zdravotnické zařízení s. r.o., Pražská ulice č.p.325 (prakt. zubní lékaři, ženský lékař, prakt. lékařka pro dospělé a dětská lékařka) Zdravotní středisko v Tyršově ulici č.p.194 (praktická lékařka pro dospělé) soukromá ordinace v Nádražní ulici č.p. 131 (prakt. dětský lékař a alergolog). Karel Dražil, kronikář města

19 7 8/2005 Z historie SDH Mnichovice Významným dnem v historii SDH Mnichovice je , kdy byl předsedou tehdejšího MNV Mnichovice p. B. Duškem předán požárníkům do užívání Požární dům. Sloužil pro účely požární ochrany, k ochraně proti požárům a jiným pohromám, byla zde uložena protipožární technika a výzbroj. V zasedací místnosti probíhají mimo schůzové činnosti SDH i zasedání zastupitelstva a různé kulturní a společenské akce. Karel Dražil kronikář města Požární dům otevřen roku 1955 Historická stříkačka, jakou používali hasiči v Mnichovicích ještě do roku 1950 Přehlídka hasičského umění dnes 19

20 Îivot Mnichovic Informace od......měú Stěhování stavebního úřadu Vážení občané, s účinností od je Stavební úřad MěÚ Mnichovice přemístěn do nově zrekonstruovaných prostor ve dvoře stávající budovy Městského úřadu v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83, Mnichovice v 1. patře. Omlouváme se všem občanům, kteří Stavební úřad MěÚ Mnichovice navštívili v období od do , kdy došlo ke stěhování stavebního úřadu a provoz v těchto dnech byl uzavřen či omezen. Děkujeme tímto všem za shovívavost. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice K vyhlášce č. 7/1996 o dodržování veřejného pořádku Protože konečně nastalo krásné letní počasí, které si všichni chceme v poklidu užít, musíme upozornit občany na platnost vyhlášky č. 7/1996 o dodržování veřejného pořádku, zejména čl. VI ochrana životního prostředí odst. c) dodržovat pravidla občanského soužití a jednat tak, aby nebyli rušeni ostatní občané (hlukem, křikem apod.) odst. d) dodržovat od 22 hod. do 6 hod. ráno na celém území obce noční klid. V neděli a ve státem uznávané svátky se zdržet jakékoli činnosti, která vytváří nadměrný hluk (např. používání motor. pil, sekaček na trávu a podobných činností.) Často také dostáváme od občanů stížnosti na volné pobíhání psů. Každý majitel je povinen si psa zajistit a zamezit tak volnému pohybu psa na veřejném prostranství bez náhubku a příslušné identifikační známky. Pokud známku nemá, nemůžeme při případném odchytu kontaktovat majitele a musíme předat psa do útulku. K odvozu odpadu v letních měsících Chceme tímto upozornit zejména chataře a sezónní návštěvníky našeho města, kteří nemají popelnici, že mají možnost zakoupit si na Městském úřadě plastové pytle na komunální odpady, a to v ceně Kč 57, /ks. Pytel se dá po naplnění a zavázání v den, kdy se vyváží, na trasu svozu. Pro toho, kdo popelnici již vlastní, je možné objednat si pouze letní vyvážení nebo pravidelný svoz podle délky pobytu v rekreačním objektu. Marta Davídková pracoviště finanční a správy majetku města poplatky Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat Základní škole v Mnichovicích a to jmenovitě: 1. paní ředitelce Mgr. Marcele Erbekové, která ochotně po předání našeho nápadu a požadavku na grafické zpracování a namalování ladových postaviček, s otvory na obličej, které budou umístěny na nádvoří Městského úřadu v Mnichovicích před informačním centrem, a občané a děti se tak budou moci s postavičkami vyfotit, pomohla a projednala s učitelským sborem tuto realizaci a to vše v krátkém čase 3 dnů 2. slečně učitelce Mgr. Janě Velebové za krásné grafické zpracování a namalování postaviček kocoura Mikeše, prasátka Pašíka a kozla Bobeše za pomoci žáků základní školy 3. dále Zdeňce Burianové, pracovnici informačního centra, která projednala s panem Josefem Ladou schválení návrhu a umístění ladovských postaviček 4. panu Jiřímu Baborovi, který zajistil materiál na postavičky a vyřezal je 5. dále vedoucí školní jídelny paní Renatě Zenklové a kolektivu kuchařek, které pro město Mnichovice ochotně a perfektně zajistily a připravily občerstvení pro 150 hostů na akci Slavnostní otevření Informačního centra v Mnichovicích, a to ve svém volném čase, pouze za náklady na potraviny. Bylo to opravdu výborné. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se ochotně svojí pomocí podíleli i ve svém volném čase na přípravách otevření Informačního centra v Mnichovicích a to pracovníkům Veřejných služeb obce Mnichovice a pracovnicím Městského úřadu v Mnichovicích. Navštivte se svými dětmi nově otevřené Informační centrum v Mnichovicích, vyfoťte se s kocourkem Mikešem či s Pašíkem a kozlem Bobešem, jste u nás vítáni. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Informace od......informačního centra Informační centrum v Mnichovicích nabízí Pro zájemce o místopis Mnichovic a okolí: každou poslední sobotu v měsíci v 15,00 hod. sraz před budovou MěÚ Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice. Přijďte, abychom si ujasnili, o co by byl zájem mezi občany, zda podnikneme procházky po okolí či Vás budou zajímat více staré fotografie i ostatní. 20 Kdo má doma staré fotografie či jiné zajímavé věci z Mnichovic, nechť je přinese. Těšíme se na Vás Stanislava Zenklová

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005 Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 4/2005 OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 4 Kultura 9 Můj svět 10 Škola informuje 11 Vy se ptáte 12 Sport 15

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 10/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zpráva o činnosti města 6 Z politického života 10 Zprávy z výborů 12 Kultura 13

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

4/2006. Poděkování dětem. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

4/2006. Poděkování dětem. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 4/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 5 Kultura 8 Informační centrum Poděkování dětem Děkujeme žákům mnichovické mateřské

Více

Život. Období 26. 4. 2004 24. 5. 2004

Život. Období 26. 4. 2004 24. 5. 2004 Život 6/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 5 Sport 7 Škola 8 Školka 9 Vy se ptáte... 10 Příroda kolem nás 10 Od našich církví

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 5/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 5/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 5/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. Mnichovické kramaření... 2 3. Ze zastupitelstva města... 4 4. Zpráva o činnosti města...

Více

Život. Po stopách kocoura Mikeše

Život. Po stopách kocoura Mikeše Život 9/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH 1. Po stopách kocoura Mikeše...1 2. Slovo redakce...4 3. Mnichovický Oktoberfest...4 4. Mistrovství Evropy v DOGFRISBEE...5

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH Život 8/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce...1 2. Mše s primasem českým...2 3. Mariánská pouť Rádia Blaník...3 4. Rockování bez bariér...4

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů hlučínskénoviny V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kulturního domu Hlučín ve spolupráci s KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize přivítali v kulturním domě účastníky dalšího ročníku tradiční taneční soutěže Hlučínská

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3.

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3. mnichovice04.qxd 1.4.2004 13:00 StrÆnka 1 Život 4/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH Slovo starosty Vážení občané, v letošním roce uplyne 870 let od první

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více