Îivot MNICHOVIC 7 8/2005. Informační centrum Mnichovice bylo slavnostě otevřeno. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Îivot MNICHOVIC 7 8/2005. Informační centrum Mnichovice bylo slavnostě otevřeno. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH"

Transkript

1 Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 7 8/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 4 Zpráva o činnosti města 4 Zprávy z výborů 5 Kultura 9 Od našich církví 10 Škola informuje 14 Sport 16 Můj svět 16 Příroda kolem nás 17 Zdraví 18 Ze starých kronik 20 Informace od Z vašich příspěvků 22 Inzerce 24 Mnichovická vařečka 24 Společenská kronika Slavnostní přestřižení pásky Informačního centra Informační centrum Mnichovice bylo slavnostě otevřeno Pátek byl jeden z významných a slavnostních dní našeho města. Ten den starosta Mgr. Jakub Žvejkal zahájil činnost našeho informačního centra. Sešlo se asi 100 hostů a naše redakce nemohla chybět. Přesně v hod. zahájil starosta města činnost infocentra krátkým proslovem k hostům a poté slavnostně přestřihl spolu s paní tajemnicí pásku. Ve svém projevu vyzdvihl zejména úlohu EU, protože bez její dotace ve výši skoro 3 mil. Kč by toto krásné centrum nevzniklo. Poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci budovy podíleli a vyzdvihl náročnou práci vedoucí celého projektu, a to své tajemnice paní Miroslavy Vojtíškové, která měla celou organizaci na starosti. Poté si vzala slovo paní tajemnice Miroslava Vojtíšková a ve svém projevu nás informovala, jakým způsobem bude naše centrum využíváno, co bude nabízet. Řekla: toto naše informační centrum bude návštěvníkům města poskytovat veškeré informace o samotném městě, jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj, o ubytování a stravování, o službách a institucích ve městě, o službách MěÚ, kulturních, historických a turistických zajímavostech města, okolí a regionu, telefonních číslech, o vlakových a autobusových spojích, o úřadech a institucích a o možnostech kulturního a sportovního vyžití. Dále zde bude prodej map, plánů měst, pohlednic, propagačních materiálů, knih, jízdenek PID a upomínkových předmětů města a okolí. Nás, místní občany, zaujala ta pasáž, ve které paní tajemnice informovala, jaké služby bude poskytovat toto centrum pro nás. Zde zdůraznila zejména průvodcovské služby v oblasti cestovního ruchu, návštěvy stálé výstavní expozice, pořádání výstav, přednášek, veřejný internet, ověřování listin a podpisů, kopírovací služby, laminovací služby, vázání dokumentů do kroužkové vazby, možnost faxové stanice a zajištění vstupenek na divadelní představení, také metodickou pomoc při podávání žádostí o státní dávky sociální podpory a v neposlední řadě veřejná WC. 1

2 Îivot Mnichovic Po prohlídce objektu a při diskuzi starosta zdůraznil ten fakt, že peníze EU pro výstavbu tohoto krásného informačního centra umožnily následně i rekonstrukci celého 1. patra, kde nyní sídlí náš nový stavební úřad. Na náklady města byly hezky zrekonstruovány 4 kanceláře, městský archiv, servrovna, toalety a čekací prostory pro stavebníky a návštěvníky stavebního úřadu. Dominantou celého informačního centra je hlavní sál, který je rozdělen posuvnými dveřmi na 2 části. V levé části jsou obslužné prostory pro návštěvníky, kde pracovníci infocentra poskytují výše uvedené služby. Z poskytovaných služeb nejvíce zaujal zdarma přístupný internet. V levé části sálu dominují na stěnách velké nástěnné mapy, informující návštěvníky o Mnichovicích a jeho okolí. V pravé části je konferenční sál. Po projití konferenčním sálem jsme vešli do výstavní místnosti, kde v současnosti probíhá výstava Významná výročí roku 2005 v Mnichovicích. Co říci na závěr: Dívali jsme se na všechny přítomné hosty, zejména naše občany, a v očích jsme jim viděli radost z toho, že se městu zase něco povedlo. Všichni doufáme, že činnost nového informačního centra pomůže rozvoji našeho města. (red.) Slavnostní otevření Informačního centra 2

3 7 8/2005 Slavnostní pokřtění knížky Antonína Marečka V rámci otevření informačního centra byla pokřtěna knížka - sbírka básní autora Antonína Marečka V Mnichovicích bylo fajn. Autor při této příležitosti věnoval 500 ks této knížky městu Mnichovice s tím, že výtěžek prodeje bude věnován mnichovickým dětem. Knihu lze zakoupit za 65,- Kč v informačním centru. Rozhovor se... Zdeňkou Burianovou Dovolte mi, vážení čtenáři Života Mnichovic, abych se vám touto cestou alespoň v krátkosti představila. Jmenuji se Zdeňka Burianová a v současné době jsem začala pracovat v nově otevřeném Informačním centru v Mnichovicích. Narodila jsem se v roce Své dětství a mládí jsem prožila v nedaleké vesničce Lensedly. Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Kladně a krátce po jejím ukončení jsem se provdala. Poté jsem se přestěhovala ke svému manželovi do Hrusic, kde žiji dodnes. Díky rodině mého manžela, která je v příbuzenském vztahu s rodinou hrusického rodáka malíře Josefa Lady, jsem se prostřednictvím jeho dcery Aleny Ladové a zetě Jana Vrány dozvěděla mnohé o životě a díle tohoto velkého umělce. Dodnes jsem ve stálém kontaktu s Mgr. Josefem Ladou vnukem malíře J. Lady a jeho rodinou. Mnoho let jsem pracovala jako vedoucí Památníku Josefa Lady v Hrusicích, kde jsem se snažila všechny poznatky o životě a díle Josefa Lady předávat návštěvníkům Památníku. Před časem jsem se dozvěděla, že se v Mnichovicích buduje informační centrum a napadlo mě, že práce v něm by se mi moc líbila. Mnichovice jsou mi blízké nejen tím, že jsme zde já i moje děti chodily do základní školy, ale i svými významnými kulturními památkami a nádhernou přírodou. Proto jsem sbírala všechny dostupné informace o činnosti a náplni informačních center v České republice. V lednu tohoto roku jsem se zúčastnila veletrhu cestovního ruchu v Brně a v květnu a červnu jsem byla na stáži v Turistickém informačním centru v Říčanech. Věřím, že i tyto zkušenosti mi pomohou k tomu, abych svoji profesi vykonávala co nejlépe. Závěrem bych vás chtěla co nejsrdečněji pozvat k návštěvě Informačního centra v Mnichovicích a věřím, že budete spokojeni se službami, které jsou pro vás připraveny. Těším se na vaši návštěvu Zdeňka Burianová Děkuji za rozhovor a přeji hodně návštěvníků Mgr. Lenka Klechová 3

4 Îivot Mnichovic Zpráva o činnosti města a městského úřadu V měsíci květnu 2005 dne se na sportovním hřišti v Mnichovicích uskutečnil Dětský den dne se uskutečnilo jednání s Pečovatelskou službou Říčany ve věci zajištění obědů pro důchodce v období letních prázdnin, kdy je uzavřena školní jídelna, a požadavku na rozšíření pečovatelských služeb v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání se zástupci SÚS Kutná Hora ve věci požadavku města na vodorovné značení na státních komunikacích s vyznačením přechodů a vodících čar podél komunikací dne se uskutečnil závěrečný kontrolní den na rekonstrukci objektu Městského úřadu budova B ve dvoře MěÚ dne se uskutečnilo vyhodnocení výběrového řízení na pracovníky Informačního centra v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání ve věci předání a převzetí oprav reklamovaných komunikací po plynofikaci, kde závěrem bylo konstatováno, že město přebírá opravené komunikace s výhradou nepřevzetí opravené komunikace Na Bulánce, na kterou firma LB 2000 poukáže , Kč a město zajistí definitivní opravu této komunikace, kde jsou veškeré inženýrské sítě dne se uskutečnilo jednání se starosty Strančic, Všestar a Klokočné ve věci napojení na kanalizaci a ČOV v Mnichovicích. V měsíci červnu 2005 dne se uskutečnilo jednání ve věci grafického a textového zpracování map, informativních tabulí, brožur a pohledů, které budou vydány k otevření Informačního centra v Mnichovicích na základě požadavku EU Období dne se uskutečnilo jednání s majitelem vodovodního řadu na Božkově o budoucím předání řadu dne se uskutečnilo jednání s projekční firmou Medium projekt ve věci příprav a projektování vodovodních a kanalizačních přípojek na základě požadavku občanů (od veřejné části k objektům majitelů ) dne se uskutečnilo jednání s Úřadem práce Praha východ ve věci požadavku na dotování jednoho pracovního místa v Informačním centru v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání s firmou LB 2000, na kterém byla uzavřena smlouva, ve které se firma zavazuje do 10 dnů uhradit městu , Kč na opravu komunikace Na Bulánce dne navštívil Městský úřad v Mnichovicích poslanec Vnouček ve věci plánované výstavby IV. rychlostního koridoru dne se uskutečnilo jednání ve věci nutnosti vyhlášení veřejné zakázky na akci Komunitní síť Mnichovicko, tato akce byla vyhodnocena Regionální radou k financování, bude dotována z 85 % z prostředků EU a veškeré organizace města (ZŠ, MŠ, MěÚ, VS, knihovna, jednotka JSDH) budou mít internet a telefonní hovory zdarma a pro občany města bude možné připojení za měsíční paušál do 200, Kč s tím, že budou používat vysokorychlostní internet bez omezení a zároveň budou mít sníženy poplatky za telefonní hovory dne se uskutečnilo jednání ve věci propojení telefonních hovorů a internetu s nově zrekonstruovanou budovou Městského úřadu v Mnichovicích, kde je umístěno informační centrum a stavební úřad dne se uskutečnilo jednání ve věci kontroly odstraněných nedostatků na rekonstruované budově městského úřadu ve dvoře, které vyplývaly ze zápisu ze dne dne se uskutečnilo jednání s firmou ADJUST ART ve věci uzavření smlouvy na bezplatné umístění 2 informačních stojanů včetně propagačních materiálů Prahy a velkých středisek do Informačního centra v Mnichovicích s tím, že firma bude pravidelně měsíčně aktualizovat a doplňovat tuto propagaci dne navštívila MěÚ Mnichovice návštěva ze švédského města Mölndall dne se uskutečnilo jednání ve věci uzavření smlouvy na instalaci automatu na kávu do Informačního centra v Mnichovicích dne se konala porada starosty města za účasti zastupitelů města dne se konalo řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice v Požárním domě dne se uskutečnilo kolaudační řízení na zrekonstruovaný objekt budovy B Městského úřadu v Mnichovicích, kde je umístěno informační centrum a stavební úřad budova byla zkolaudována dne se uskutečnilo otevření obálek na kvalifikační řízení veřejné zakázky Vodovod a kanalizace Mnichovice dne se uskutečnilo slavnostní otevření Informačního centra v Mnichovicích dne se v Obřadní síni Městského úřadu v Mnichovicích konalo slavnostní rozloučení s dětmi z Mateřské školy v Mnichovicích. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Zprávy z výboru výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí Informace o průběhu akce vodovody a kanalizace 4 Vážení občané, chceme Vám poskytnout další informace o průběhu akce Vodovod a kanalizace. V poslední době se na nás telefonicky i osobně obracejí občané s dotazy, kdy se budou podepisovat smlouvy o připojení a kdy se budou platit první splátky. Protože zájemců o připojení je přes čtyři sta, pochopitelně celý proces podepisování smluv probíhá a bude probíhat delší dobu. Určité pořadí, nebo chcete li harmonogram, vychází z číslování tras dle projektu, to znamená, že jsme začali částí u ulice Jiráskova, budeme pokračovat přes centrum města a dále na Božkov a přes Božkov zpět do Mnichovic a na Šibeničky. Předpokládáme, že podepisování smluv skončí přibližně po polovině července. Pozvání zajišťujeme písemnými pozvánkami do místa bydliště, případně telefonicky. V případě nevyhovujícího termínu se lze dohodnout na termínu náhradním, podle Vašich možností. Počítáme i s tím, že bychom podepisování umožňovali i v sobotu dopoledne. Ujišťujeme Vás, že každý, kdo podal přihlášku a je v projektované trase, bude k podpisu smlouvy a složení peněz vyzván. Případné konkrétní dotazy je možné zodpovídat buď osobní návštěvou, nebo telefonem na č , nebo Jaroslav Mašín koordinátor

5 7 8/2005 Kultura v Mnichovicích Koncert žijící legendy českého bigbeatu Vladimíra Mišíka chystalo občanské sdružení Mnichovický Rynek již delší dobu. Na podzim minulého roku musel být plánovaný koncert dvakrát zrušen ze zdravotních důvodů. Nakonec vše dobře dopadlo a dlouho očekávaný koncert se uskutečnil 4. června v Pošťákově hudebním klubu. Na koncertě zazněly skladby z nového alba Umlkly stroje, na své si ale přišli i pamětníci, neboť koncert byl proložen řadou starších všeobecně známých skladeb ze sedmdesátých a osmdesátých let. Komornější prostředí Pošťákova hudebního klubu koncertu prospělo a umožnilo užší kontakt kapely s publikem. Klubovou atmosféru si pochvaloval i sám Vladimír Mišík. Děkujeme všem, kteří přispěli k uskutečnění tohoto příjemného večera. Dík patří také Martinu Pošťákovi Trnkovi za propůjčení jeho klubu. Za Mnichovický Rynek Robert Šmejkal Vladimír Mišík & ETC v Mnichovicích 5

6 Îivot Mnichovic SPOLEČNOST PRO PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTA DÍTĚTE A MATKY Pro rodiče, matky, děti a ženy všech věkových kategorií. Vytváříme možnosti setkávání, příjemného odpočinku u kávy nebo čaje, vzájemnou výměnu zkušeností, nápadů a podnětů, hernu pro děti, kde potkají nové kamarády, kurzy jogy, výroby šperků, výtvarných činností pro malé děti, přednášky o zdraví, výchově dětí, současných trendech životního stylu a vizáže, slavnosti, procházky,výlety, pikniky, bazary a burzy, to vše v klubu mateřského centra v Nádražní 20 Aktivity Mateřského centra v Mnichovicích NA ČERVENEC Pravidelně každý čtvrtek (10 12 h Čeřovka vedle knihovny) Výtvarná hudebně pohybová dílna pro nejmenší maminky si s dětmi hrají, zpívají, tancují a vyrábí a také si povídají o svých problémech a zkušenostech Pravidelně každou středu (15 19 h v Nádražní ul. 20 ) POSEZENÍ U KAFÍČKA možnost prostého posezení u čaje nebo kávy bez aktivní organizované činnosti, kde se dětičky samy zabaví v hracím koutku, maminky relaxují nebo si mohou vyměňovat nejrůznější nápady a návody, či je na místě vyrábět dle počasí Procházka po Mnichovických stráních bylinková sezóna II. pokračování seznamování se s jednotlivými druhy a lokalitami léčivých rostlin našeho regionu, způsobem sběru, sušení, skladování a použití. Sraz v 16h na mostě u Konzumu na Pražské ul Anenská pouť léto jako tradiční čas poutí. Jednodenní putování k památným místům našeho okolí s vyprávěním a vzájemným poznáváním v době žní. Společnost pro podporu zdravého života dítěte a matky Kontakt: Veronika Třebická Tomanová, , , DĚKUJEME firmě ECC za sponzorský pronájem prostoru klubu v Nádražní ul., MĚSTSKÉMU ÚŘADU MNICHOVICE za poskytnutí prostor v Čeřovce Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem připravilo na středu akci, na kterou asi hodně dlouho nezapomenou děti z širokého okolí. Do Hotelu Myšlín zavítal televizní Večerníček, který tam společně se svými tvůrci slavil neuvěřitelných 40 let své existence. Mezi návštěvníky večera přišel šéfdramaturg vysílání pro děti a mládež pan Jiří Chalupa a po jeho boku vstoupili do sálu dva tvůrci večerníčků, kteří stáli u jejich zrodu před 40 lety. Výtvarník a režisér Zdeněk Smetana a hudební skladatel Jaroslav Celba. Oba pánové pozdravili zcela zaplněný sál a přistoupili k autogramiádě. Mezitím se Večerníček osobně seznámil se všemi dětmi, které se mu představily, pohladily jej a řekly mu svá přání. Večer však pokračoval slavnostní vernisáží obrazů, které tématicky pro tuto příležitost připravil pan Zdeněk Smetana tak, aby mohla uspokojit všechny dětské návštěvníky i jejich doprovod obrazy jsou totiž všechny z večerníčků, které pro děti vytvořil. Hudební kulisu výstavy tvoří skladby Jaroslava Celby k Pohádkám z mechu a kapradí, Makové panence a dalších známých večerníčků českých autorů. Česká televize se stala pro tuto výstavu mediálním partnerem a záznam z vernisáže a setkání dětí s Večerníčkem bude odvysílán v červencovém pořadu Adresát ČT. Výstava potrvá do poloviny prázdnin denně od hod., po dohodě s vedením hotelu na tel. č kdykoliv během dne. Anna Celbová Autory fotografií jsou Jiří Grus a Antonín Mareček Co se děje na Myšlíně 6

7 7 8/2005 7

8 Îivot Mnichovic Malé hudební okénko Jana Vlachová a Mikael Ericsson jako cenná nit přátelství v mém srdci 1. díl Určitě mnohé z vás čtenáře bude zajímat, jak se tito dva mladí lidé sešli, když ona je Češka a on Švéd. Mikaelův otec klavírista a ředitel hudební školy, který organizoval hudební život, byl také pořadatelem Kurzů komorní hudby a orchestrů. Když slyšel Vlachovce, pozval je a nabídl jim, zda li by nechtěli vést Letní interpretační kurzy právě oni. Jak by ne. Mohli jet celé rodiny, tedy i děti a byla to báječná dovolená, vzpomíná paní Vlachová. Do tamního velkého a moderního střediska Ingensund, zasazeného do krásné severní přírody jezdili muzikanti z celé Evropy. Byl tam i orchestr mladých lidí ve světovém složení, kteří si v něm mohli zahrát hlavně Mozarta, Suka, Čajkovského, kdo měl zájem, mohl hrát koncert nebo v kvartetu. Když přijela rodina Vlachových do Švédska po druhé a Jana s Mikaelem hráli Janáčkův kvartet, bylo jasné, že se tito dva mladí lidé do sebe zakoukali. Mikael Ericsson se jako velký talent rozhodl studovat v Čechách jako posluchač prof. Chuchra na AMU. (1973) Jana s Mikaelem se do sebe zamilovali při volné větě kvartetu B. Smetany Z mého života. Jana říká: Tam je vepsán i náš život! Tam jsem beze slov (neuměla jsem jeho mateřštinu) poznala bohatství jeho duše. Jen díky hudbě! Protože: HUDBA JE ZÁZRAK. Pokračování příště. Za MHO Marta Marečková Janu Vlachovou, českou houslistku a vítězku mezinárodní soutěže Concertino Praga, jsem poprvé viděla tváří v tvář v Mnichovicích na nádraží, krásná dívka stála oblečená tak trochu jako indiánské děvče z filmu. Měla lněné kalhoty s třásněmi, stejnou halenu a béžové kožené mokasíny opět s třásněmi. Upoutaly na ní do pasu dlouhé vlasy v barvě zralé pšenice, krepovitě stočené z čerstvě rozpletených copánků, které byly připevněny k temeni hlavy ještě barevnou drhanou čelenkou, která přetínala čelo. Blond Nšo či s ušlechtilou tváří renesanční dívky. Přes rameno měla přehozený futrál s houslemi. Celá grácie vykazovala neomylně mladou umělkyni. Pamatuji si, jak jsem jí ty housle záviděla, že je každý vidí, ale hlavně to, že je může mít stále u sebe. Mikaela Ericsonna, vítěze mezinárodní soutěže Pražské jaro, finalistu Čajkovského soutěže v Moskvě a též laureáta soutěže v Portsmonthu, jsem poprvé viděla na výstavě, kterou pořádali ještě studující žáci prof. J. Jiroudka. Na této výstavě kromě pořádajících výtvarníků I. Kollmanna, O. Tichého a I. Brůhy (žák prof. Titlbacha), byli ještě mladí Páleníčkovci a také zajímavý manželský pár Jana s Mikaelem, kteří celý den dělali hudební kulisu této ojedinělé projekci. Mikael mě zaujal svým úžasným přednesem, stejně jako technikou. Pamatuji si, že se celý ponořil do hry a vůbec nevnímal okolní svět a jen sublimoval nádheru v podob tónů. Jeho hbité prsty na čtyřech strunách tančily svůj jedinečný balet... 8

9 7 8/2005 Odborné klavírní oddělení Marta Marečková Dne vystoupilo naše O.K.O v Hotelu Myšlín v Mnichovicích a v uhříněvském muzeu. A protože to bylo v tomto školním roce naposledy, kromě poháru zmrzliny dostaly děti vysvědčení, popřály se krásné prázdniny a udělala se konečná bilance. V tomto roce mnozí žáci podali neuvěřitelné výkony. Kromě povinného studijního materiálu jsme zpracovali takřka všechny umělecké slohy. (Od baroka po modernu.) Velké poděkování patří i rodičům, kteří nejen toto vzdělání dětem umožňují, ale také věnují svůj volný čas jako posluchači našim přehrávkám. A nebylo jich vskutku málo. Uskutečnili jsme celkem 13 vystoupení, kde starší žáci podali výkony, které měly již profesionální charakter. Uvědomila jsem si, že kromě vysvědčení si děti odnášejí domů i cenné bohatství na celý život. Specifické vzdělání, radost, přátelství, ale i spoluhráčské vztahy a zkušenosti, které se v jejich srdcích neviditelně zapsaly na celý život. Až se jednou rozejdou, zbydou jim úžasné vzpomínky a leckdy se objeví i dojemná otázka Kde tě moje dvojče opět v tomto světě najdu? Chtěla bych touto cestou, již tradičně, poděkovat panu Peřinovi a ing. Klichovi, ale i celému redakčnímu teamu v Mnichovicích a Uhříněvsi za všechnu práci a korektury, popřát jim také krásné prázdniny a hojnost odpočinku. Za O.K.O Marta Marečková Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti V červenci mají svátek sv. Cyril, sv. Metoděj a sv. Benedikt, patroni Evropy. Sv. Cyril a Metoděj nám přinesli víru. Víra v našem národě se předávala z generace na generaci současně se sv. křtem. Neboť ve sv. křtu nejde jen o uvítání nových dětí v kostele, ale o Boží život, který je jim dán i s dary Ducha Svatého, hlavně s darem víry, naděje a lásky. Tyto dary dostává dítě jen jako taková seménka. Záleží na rodičích a kmotrech, jak budou např. víru ve svých dětech pěstovat, rozvíjet. Mnozí rodiče už v dnešní době však víru nemají, a tak těžko mohou ve svých dětech víru pěstovat. Je doba dovolených, pracovní shon nemá být vystřídán jen cestovním shonem. Je potřeba si také odpočinout, zastavit se, rozhlédnout kolem sebe, vnímat krásu rozkvetlé louky, vlnící se moře, chládek lesa, čistý vzduch, blankytně modrou oblohu s bílými mráčky apod. A přitom všem děkovat za tu krásu jejímu autorovi. Kdo je tím autorem? Tak i to je cesta k víře ve chvílích ticha se zamýšlíme i nad svým životem, který tak rychle utíká a jednou se zastaví a co bude potom? Opustíme tento svět a všechno to kramářství, které jsme za svůj pozemský život nastřádali, zde necháme. Budeme si odnášet jen to, co má hodnotu nepomíjivou. Pán Ježíš jednou řekl: Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně. Dnes by možná spíše řekl: Děti, přiveďte ke mně i své rodiče. Dítě se svým čistým srdcem má k Bohu blízko. Bůh je šťastný i bez nás. Nemějme mu to za zlé, že chce i naše štěstí! Má pro nás, pro všechny, dost místa v nebi, tj. tam, kde štěstí nekončí. A když se tam někdo nedostane, není to proto, že by byl pod čarou v pořadníku, ale je to jeho vlastní vinou v našem kostele byla mše sv. obětovaná za růst víry v mladých rodinách. Setkání mladých rodin se může (podle zájmu) opakovat. Tak jako Evropa by měla být postavená na křesťanských základech, na víře a tradici, kterou zde začali budovat sv. Cyril, sv. Metoděj a sv. Benedikt tak i naše farnost, kéž pěstuje víru aj. hodnoty potřebné nejen pro život pozemský, ale i věčný. P. Ivan Kudláček farář 9

10 Îivot Mnichovic Škola informuje V červnu, když skončila klasifikace a hodiny žáků strávené nad knížkami, aby si ještě nějak vylepšili známku na vysvědčení, se ZŠ mohla věnovat volným, zábavným a sportovním aktivitám. První stupeň vyjel na školu v přírodě, devátý ročník absolvoval velmi zajímavou exkurzi v JETE a vůbec každá třída jela na výlet do kina, na výstavu či na návštěvu nějakého hradu. Nejbohatší program ale měli letošní deváťáci. Mohli si vybrat z akcí společensko-kulturních či sportovních. Tak vyjeli na výlet do Krkonoš, kde pokořili nejvyšší český vrchol Sněžku, poznali, jak probíhá výroba piva ve Velkých Popovicích, shlédli filmové představení či výstavu v pražském biografu a samozřejmě sportovali. Byl pro ně připraven jednodenní sjezd řeky Sázavy, návštěva Lanového centra Proud a celoškolní sportovní turnaj pro kluky samozřejmě ve fotbale, mladší dívky hrály přehazovanou, starší ringo. Zde je na ukázku několik fotografií z naší činnosti. Předprázdninové aktivity školy Jiří Felbr Škola v přírodě, 4. a 5, třída, Rumburk Škola v přírodě, 2. a 3, třída, Lipno Výlet v Krkonoších Turnaj v kopané 10 Zdolávání překážek v lanovém centru

11 7 8/2005 Sjezd řeky Sázavy Turnaj v ringu 11

12 Îivot Mnichovic Dětský olympijský den Dne 8. června se za podpory Rádia Blaník konal již 2. ročník dětské olympiády v netradičních sportovních disciplínách. Pozvání od našich žáků přijaly děti ze základních škol ve Strančicích, v Mirošovicích a v Tehově. Na hřišti se sešlo téměř 300 dětí. Přestože nám počasí příliš nepřálo, děti soutěžily s maximálním nasazením a každý si odvezl zaslouženou odměnu. Soutěže pro své mladší spolužáky připravili a organizovali studenti 9. tříd a měli tak velkou zásluhu na hladkém průběhu celého dopoledne. Patří jim za to velké poděkování. Za pomoc rovněž děkujeme manželům Babišovým. učitelé 1. stupně Netradiční olympiáda XXXVII. ročník Poháru rozhlasu Dne 18. května 2005 proběhlo na atletickém stadionu Houštka v Brandýse nad Labem okresní kolo Poháru rozhlasu. Zúčastnilo se ho 9 družstev starších děvčat, 9 družstev starších chlapců, 9 družstev mladších chlapců a 8 družstev mladších dívek. ZŠ v Mnichovicích obsadila všechny kategorie s rozdílnými výsledky. Nejúspěšnější byla obě chlapecká družstva, která se umístila na 3. (družstvo mladších chlapců) a 4. místě (družstvo starších chlapců). Mladší dívky skončily v polovině startovního pole, starší 12 dívky potvrdily heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Musím vyzdvihnout výkony některých atletů. Největšího úspěchu dosáhl Roman Řehák v kategorii mladších chlapců, který vyhrál běh na 1 km. Kristýna Tesárková byla druhá ve skoku dalekém a zároveň byla třetí ve skoku vysokém. Jana Hanušková se umístila ve skoku vysokém na druhé příčce a ve skoku dalekém na třetí příčce. Rovněž ve starší kategorii je 2. místo Šárky Buranské a 3. místo Martina Plačka ve skoku dalekém velkým úspěchem. Velmi dobře zaběhly i všechny postavené štafety. Na atletických závodech bylo vidět, že i v malém městě se najde mnoho talentů a dětí s kladným vztahem k pohybu a sportu vůbec. Všichni závodníci v nezvyklém prostředí nového moderního atletického stadionu podali výkony na hranici svého maxima, povzbuzovali se a vzájemně si pomáhali. Všichni se určitě těší na příští ročník. Jiří Felbr

13 7 8/2005 Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice Školní rok 2005/2006 zahájíme 1. září 2005 v 8.00 hodin (za mediální podpory Rádia Blaník). Mezinárodní výměnný pobyt mládeže v Mnichovicích Program Evropské unie Mládež Youth Občanskému sdružení rodičů ROSa Mnichovice se podařilo získat grant na uspořádání letní mládežnické výměny. V týdnu od přivítáme v Mnichovicích 50 mladých lidí z Estonska, Turecka, Slovenska, Polska a České republiky. Už z názvu projektu Game is our language je jasný cíl tohoto setkání: každý mluví jinou řečí, každý je odjinud, ale prostřednictvím her se dorozumíme. Samozřejmě bez znalosti společného jazyka by to bylo opravdu obtížné takže je zase o důvod více, proč se učit anglicky. Angličtina je komunikačním jazykem většiny mezinárodních aktivit. Tyto výměny mládeže jsou pro skupiny mladých lidí příležitostí získat nové přátele, rozvíjet spolupráci, diskutovat o různých tématech, poznat evropské země a jiné kultury. Jsou určeny mládeži od 15 let a finančně podpořeny programem Evropské unie Mládež - Youth. Několik mnichovických děvčat a kluků se v květnu zúčastnilo mládežnické výměny na Slovensku, odkud si přivezli mnoho zážitků, navázali nová přátelství s mladými lidmi z různých koutů Evropy a hlavně získali chuť a potřebu více se učit anglicky. Zkušenosti účastníků této akce jsou cennou devizou pro organizaci mezinárodního projektu v Mnichovicích. A co všechno mladé lidi v průběhu týdenního pobytu v Čechách čeká? Základem jsou různé činnosti v mezinárodních týmech splouvání řeky Sázavy, noční hra v Praze, výroba loga a informační brožurky o mnichovickém projektu. Účastníci si vyzkouší, jaký je život handicapovaných za použití invalidních vozíčků vyrazí na výlet na Konopiště a také se jako nevidomí vydají na cestu do Hrusic. Všichni už nyní připravují své prezentace a programy, aby ukázali své země a kultury nejen účastníkům, ale i mnichovické veřejnosti. V neděli 21. srpna 2005 od hodin se koná v sále Hotelu Myšlín interkulturní večer s názvem Kdo jsme, kde se všechny zúčastněné skupiny představí svými kulturními programy. Během večera si určitě společně i zatančíme. Přijďte se s námi pobavit i vy. Ale to není vše, co účastníci mezinárodní výměny v Mnichovicích chystají. V pátek od 17 hodin se ve sportovním areálu Šibeniční vrch uskuteční odpoledne pro děti pod názvem Cesta kolem Evropy. Všechny děti obdrží cestovní pasy, se kterými projedou různými státy, kde na ně budou čekat domorodci s úkoly a soutěžemi. Setkají se s obyvateli Turecka, Estonska, Polska a Slovenska. Určitě i tento podvečerní program (spojený s grilováním a hudbou) obohatí prázdniny mnichovických dětí a jejich rodičů. Jste všichni srdečně zváni. Cílem mládežnické výměny je odbourávat předsudky mezi jednotlivými národy, zvyšovat schopnost společné komunikace a spolupráce. Doufáme, že se to podaří nejen přímým účastníkům projektu Game is our language, ale že i pro ostatní to bude zajímavé mezinárodní setkání s mladými Evropany. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice Margita Valentová předsedkyně ROSa Mnichovice POZVÁNKA na interkulturní večer s účastníky Mezinárodní výměny mládeže v Mnichovicích s názvem KDO JSME? představení skupin z Turecka, Estonska, Polska, Slovenska a České republiky v neděli 21. srpna 2005 od hodin v sále Hotelu Myšlín POZVÁNKA na akci pro děti a jejich rodiče (soutěže, hry, grilování i hudba) CESTA KOLEM EVROPY s účastníky Mezinárodní výměny mládeže v Mnichovicích v pátek 26. srpna 2005 od hodin ve sportovním areálu Šibeniční vrch 13

14 Îivot Mnichovic Sport v Mnichovicích Pozemní hokej: Muži Extraliga Takže po roce je Mnichovický pozemní hokej zase tam, kam patří v extralize. Po loňském smolném rozdělení ukázal náš A tým, že patří mezi nejlepší mužstva v Čechách. Družstvo se sice nevyvarovalo výkyvů, ale prohrálo jen 5 z 20 zápasů a vyhrálo I. ligu s dostatečným náskokem. Ještě 2 kola před koncem měli chlapci 12 bodů náskok na druhý Hradec. Ovšem pro udržení v extralize by to chtělo pořádně trénovat. Možná přes celé léto. Jiná situace je s jejich nástupci. V přípravce máme sice dost kluků, abychom dali dohromady mužstvo mladších žáků, ale potřebujeme k nim nutně minimálně jednoho trenéra. A ten není. Je to koníček velmi náročný na čas, stojí spoustu peněz, hodně nervů a nikdo tohle všechno ani minimálně neocení, ale přesto by to mohl někdo zkusit. Zvláště z bývalých a současných hráčů by se někdo mohl najít a věnovat se 2x 3x týdně 1,5 hodiny našim nástupcům. Bez trenérů a vedoucích je všechna námaha na postup do extraligy zbytečná, protože bychom ji prostě nesměli hrát! Je jen škoda, že totéž co pánové nedokázaly naše dámy. Přitom družstvo žen na účast v extralize rozhodně má. Ostudná porážka od Bohemians B ale udělala čáru přes rozpočet a nezbývá, než se začít snažit na příští sezónu. Podle předběžných informací se přihlásil dostatečný počet družstev, takže se bude hrát nejspíše stejným systémem jako letos. Od září 2005 je přihlášeno do soutěže družstvo starších žaček, které letošní sezónu hrálo pod hlavičkou R.S.C. a mladší žákyně budou bojovat v OK Praha. Takže od září budeme mít v soutěžích min. 5 družstev. To je výrazný nárůst proti letošnímu roku (3), ale pořád málo proti roku 2002 (9!). l. liga mužů před posledním kolem: Tabulka střelců branek: 1. Mnichovice 60: Turek Fr Hradec Král. 42: Musil Jiří Praga 53: Turek O. 4. Bohemians B 40:57 25 Tichovský P. à 6 5. President 54: Doležal P Kadaň 41: Poslušný J Konrád V Vávra, Poslušný P. Musil T.,Jindřich à 1 Mirek Vodenka 14

15 7 8/2005 Konečná tabulka pořadí mužstvo zápasy vyhrané remízy prohrané góly vstřelené góly obdržené body 1. Mnichovice Hradec Praga Bohemians B President Kadaň Aktuální výsledky Muži I. liga Hradec Králové Mnichovice 1: Praga Mnichovice 3: Mnichovice Bohemians B 6: Mnichovice Kadaň 2:3 Ženy I. liga Bohemians B Mnichovice 2: Slavia B Mnichovice 2:5 Přípravka Turnaj ve Kbelích 8.místo z 10ti mužstev Mnichovice Hostivař kluci 0:2 Mnichovice Bohemians kluci 0:4 Mnichovice Myšpulíni kluci 1:1 Mnichovice Hostivař holky 1:1 Mladší žákyně Turnaj v Rakovníku 2.místo Mnichovice Bohemians 3:0 Mnichovice Slavia 3:0 Mnichovice Kadaň 1:0 Mnichovice Hostivař 1: Turnaj na Bohemians Mnichovice Hostivař 0:3 Mnichovice Vyšehrad 0:1 Mnichovice Slavia 2: Prezidentský turnaj 5. místo Mnichovice Hostivař 1:4 Mnichovice Rakovník 1:1 Mnichovice R.S.C. 3:2 Mirek Vodenka Výcvikový tábor Vážení rodiče, v týdnu od do se na hřišti v Mnichovicích koná dětský hokejový výcvikový tábor. Nebudeme hrát jen hokej, ale budeme běhat, závodit, posilovat a protahovat se. Mimo to budeme samozřejmě trénovat, povídat si o sportu a koukat se na kluky a holky, kteří již pravidelně hrají a předvedou nám, co se dá dělat s hokejkou a míčkem. Zúčastnit se mohou i nehokejisté, kteří si chtějí zasportovat. Tréninky budou každý den. Časy ještě budou upřesněny, ale zřejmě to bude ráno od 9 do 12 hod. a odpoledne od 15 do 18 hod. Přes poledne netrénujeme, nechceme nikomu ublížit! Vše je, samozřejmě, nepovinné a zdarma i když iniciativě se meze nekladou a pití, ovoce ze zahrádky na občerstvení apod. můžete vy rodiče vozit, nosit a posílat v jakémkoli množství. Prosím jen, abyste nás předběžně informovali, že se Vaše dítě (děti) této akce mohou zúčastnit. Mirek Vodenka tel.: Jirka Müller tel.: Turnaje v beachvolejbalu Milí přátelé a příznivci beachvolejbalu, na tuto letní sezónu jsme pro Vás opět připravili několik turnajů, při kterých bychom si mohli poměřit síly v sestavách smíšené trojice. Budou se konat ve dnech: třetí ročník O putovní pohár města Mnichovic Veškeré informace a podrobnosti najdete na našich internetových stránkách: Mimo tyto turnaje si u nás můžete kdykoliv zahrát. Stačí se objednat na kontaktech: Michal nebo Katka Budeme se těšit na Vaši hojnou účast. Vaši Sporťáci 15

16 Îivot Mnichovic Můj svět Vycházka po Vráži Vráž se říká kopcovitému hřebenu (462 m), který se táhne od Božkova až do Stránčic a ze všech stran musíte na něj stoupat do kopce. Ale protože je to procházka krásná s možností podívat se na obě strany daleko do kraje, stojí za to se po tomto táhlém hřebenu projít. Je pravda, že dnes je celý hřeben porostlý vzrostlými stromy a tak rozhled není už takový jako kdysi, když byla Vráž porostlá jen málo a docela bez chat. V zimě to bývalo oblíbené místo pro lyžování. Ale takový už je osud všech kopců kolem Mnichovic a nejen tu. Počátečnímu stoupání z údolí Mnichovic až nahoru na Božkov se nevyhneme. Když přejdeme koleje u nádraží, dáme se doprava Vilovou ulicí po zelené turistické značce, na konci ulice vlevo po strmé cestě a jsme nahoře. Můžeme také pokračovat po hlavní silnici až na Božkov ke čtyřem lípám, kde si na lavičce můžeme odpočinout a podivit se nad spoustou nových vil, které zde za poslední rok narostly.odtud po Zámecké ulici příjdeme stejně na místo původně určené. Z tohoto místa, které kdysi nebylo tak zakryté stromy, pochází většina fotografií města v údolí a také řada malířů zde postavila svůj stojan. Bylo tu totiž vidět vše, co je pro Mnichovice typické: Budíkov s televizním studiem Budíkov, Šibeničky, které pomalu mizí pod četnou zástavbou a dál doprava vidíme mezi stromy lesnaté Jidašky, končící Vlčím halířem a Ondřejovskými lesy s lesknoucí se kupolí hvězdárny. Tato ulice, jak už bylo řečeno, se nazývá Zámecká a vede dál do borového lesíka. Vlevo, ještě než do něho vejdeme, se nám na chvíli otevře pohled do údolí, kterým prochází dálnice. Na křižovatce v lese se dáme doprava stoupající serpentinou. Rovně bychom došli k budově, které se říkalo zámeček, ve válce ji okupovali Němci a po válce zde bylo školící středisko Svazarmu. Nahoře přechází Zámecká ulice v ulici Na Vráži, lemovanou po obou stranách chatami se zahrádkami, které zde vyrostly v posledních čtyřiceti letech. Před tím zde byla holá pole a pastviny s dalekým výhledem na kopcovitý obzor s Tehovskou hůrou (490 m) a Klokočnou (499 m), za níž vykukuje vrcholek Černého lesa (503 m), což je nejvyšší bod této části krajiny. Mezi stromy zahlédneme kulatý Budíkov (442 m) s údolím v Kolodějích, lesík Sýkorku a křovinaté údolí Struhařovského potoka. V zimě, nebo brzy na jaře, dokud se stromy neobalí listím, je výhled odtud lepší. Ale my pokračujeme dále cestou mezi chatami, až na její konec, kde na křižovatce cest opustíme zelenou značku, která vede dále do Stránčic, a my se dáme doprava dolů po kamenité, dosti strmé cestě, po níž dojdeme až k železniční trati, a podél ní k podchodu pod tratí. A jsme opět v Mnichovicích v Tyršově ulici, kterou dojdeme zpět do středu města. Přes větší obtížnost počátečního stoupání je to procházka krásná a klidná, při níž uvidíme jak údolí Mnichovic, tak i údolí s dálnicí, což nebývá pro každého tak často. Tak ať se vám tam nahoře hezky dýchá. Antonín Mareček Příroda kolem nás Krtek obecný (Talpa europaea) je všeobecně známý živočich, který se netěší přílišnému zájmu zahrádkářů a zemědělců. V tomto příspěvku se pokusím tomuto živočichovi trochu vylepšit pověst. Krtek patří do skupiny hmyzožravých savců. Dospělý jedinec má váhu g, válcovité 16 Krtek obecný tělo s černou srstí, krátký ocásek, krátké zadní nohy a nápadné, výrazné přední nohy, specificky přizpůsobené k hrabání. Tyto nohy odstávají do stran vně osy těla. Krtek má velmi pevnou kůži, silnou až 0,5 mm. Krtek nemá vyvinuté ušní boltce a ušní otvory jsou chráněny pouze specifickým kožním útvarem. Slyší dobře, ale je téměř slepý (vzhledem k vlastně trvalému způsobu života pod zemí zrak však vlastně ani moc nepotřebuje, využívá jiných smyslů). Krtek vytváří složitý, několikapatrový systém podzemních chodeb. Chodby jsou v hloubkách těsně pod povrchem až do hloubky přes 70 cm a mohou být dlouhé až přes 40 metrů. Přebytečnou zeminu krtek vytlačuje na povrch to jsou ony známé krtiny. Na určitém místě v systému chodeb si vytváří hnízdo. Potrava se skládá z hmyzu, žížal a například i myších mláďat, denně pozře až 100 gramů potravy. Zajímavé je i to, že si krtci dělají potravinové zásoby jsou to žížaly a různé larvy, které krtek poraněním nervového centra ochromí, tato potrava zůstane živá a slouží jako živá konzerva. Období rozmnožování je velmi krátké podle výsledků výzkumů je u samice doba, kdy může dojít k úspěšnému oplodnění jen kolem 30 hodin. Po spáření se po cca dnech rodí 2 9 mláďat, která asi po 5 týdnech začnou opouštět hnízdo, ale i poté se ještě nějaký čas zdržují v blízkosti samice. Krtci umí velmi dobře plavat. Dožívají se 2 až 5 let. Velkou zajímavostí je, že krtek obecný hostí jeden z největších druhů blech (cca 1 x větší, než který parazituje na praseti divokém). RNDr. Petr Záruba

17 7 8/2005 Zdraví Co musí děti znát Ve vyspělých zemích umírá kvůli úrazům víc dětí, než kvůli všem chorobám dohromady. Jsou jejich největší nepřítel. Nyní před letními prázdninami by bylo vhodné dětem některé zásady prevence či předcházení úrazům zopakovat. Doprava V autě musíme vždy používat bezpečnostní pásy, děti do 12 let a do 150 cm musí jezdit v autosedačce. Je zapotřebí znát dopravní předpisy a zvládat dopravní situace, především přecházení silnice a pravidla o přednosti. Jízda na kole Na kole se smí bez doprovodu jezdit od 10 let. Nosit přilbu a chrániče je zcela běžné a velice potřebné. Nikdy nesmím vyjíždět bez ochranné cyklistické přilby, je dobré mít také rukavice. Než vyjedu, musím zkontrolovat: osvětlení a odrazky (je dobré upozornit na to, že jenom odrazky v žádném případě nestačí) dvě funkční nezávislé brzdy blatníky a zvonek je dobré mít také pumpičku, nářadí, láhev na pití Přídavné tašky nikdy nepatří na řídítka, vždy jen na nosič. Když mě předjíždí auto, radši uhnu ke kraji silnice a dám si pozor na vítr od velkých nákladních aut. Když odbočuji, vždy musím ukázat rukou, na jakou stranu. Když jedu s kamarádem, nikdy na silnici nejedeme vedle sebe, ale vždy za sebou. Abych viděl a byl viděn, musím mít odrazky, světla a jasně barevné oblečení. Abych mohl zpomalit a zastavit, musím mít dvě na sobě nezávislé funkční brzdy. Aby o mě chodci věděli, musím mít zvonek. Abych mohl jezdit v dešti, musím mít blatníky. Popáleniny, opařeniny Nikdy si nehraji se zápalkami. Manipulaci s elektrickými spotřebiči a s plynovým sporákem přenechám vždy dospělému. Nikdy se nedotýkat výbušnin a zbraní a okamžitě nález nahlásit na policii. V žádném případě si s ničím takovým nehraji a už vůbec nezapaluji. Mohlo by to explodovat a mě zle popálit. Dávám pozor na horkou vodu. Pokud se popálím nebo opařím, ihned to chladím v čisté studené vodě a zavolám dospělého. Nebezpečné nálezy venku stříkačka, obvaz: Nikdy se nedotýkat!, nahlásit, aby se nikdo nezranil. bonbóny: Nikdy nejíst to, co někde najdu. Bonbóny jen od maminky. granát, třaskavina, zbraň: Nedotýkat se nikdy a okamžitě nahlásit na policii. krabička od léků: Nikdy nenecháváme na dosah malých dětí, mohly by léky sníst a otrávit se. Nikdy nejíme žádné léky, pokud je lékař nepředepíše právě nám a nedají nám je rodiče! láhev s neznámou tekutinou: Nikdy nepijeme to, o čem si nejsme 100% jisti, že je to pitná voda. Neznámou tekutinu nikdy nelijeme do ohně, na tělo a nikdy k ní nečicháme. imitace spadlého elektrického vedení: Nikdy nesaháme, zavolám dospělého. nůž: Není na hraní, ani na házení, mohu se říznout nebo bodnout. neznámý pes: Nehladím ani neprovokuji, ani když má náhubek. igelitový pytel: Nikdy si ho nedáváme na hlavu, hlídáme zejména malé děti. Nebezpečí doma hrníček s kouřícím nápojem: Pozor, je to horké, nedávat na kraj stolu, kde by to na sebe mohlo strhnout malé dítě. Pozor, nevylít to na sebe! pokojová rostlina: Nejíst, mohla by být jedovatá. léky: Nikdy nejíme žádné léky, pokud nám je nedali rodiče! chemické přípravky: Nikdy nepiju neznámou tekutinu, ani když je v lahvi od limonády a je postavená např. v dílně nebo u květin mohlo by tam být např. ředidlo nebo hnojivo. stůl nebo skřínka s ostrými rohy: V blízkosti ostrých rohů nikdy neběhám a dávám pozor, hlavně na malé děti, aby nenarazily hlavou na roh. přívodní šňůra k elektrickému spotřebiči: Za takovou šňůru nikdy netahám mohla by na mě spadnout žehlička, nikdy do ní neřežu nožem nebo nestříhám nůžkami. elektrická zásuvka: Nikdy do ní nesahám mokrou rukou, nestrkám do ní žádné kovové předměty. jehlice, nůžky: Jsou na práci a ne na hraní, mohl bych se bodnout nebo si poranit oči. nezajištěné okno: Z okna se nevykláním, pád může být velmi nebezpečný. Okna by měla být zajištěná zvlášť kvůli malým dětem. korálky: Rozhodně je necucám ani nikam nestrkám, mohl bych se i udusit. Otravy Nikdy nepiji neznámou tekutinu, mohl bych se otrávit. V obalech od nápojů mohou mít rodiče přelité nebezpečné látky jako např. louh, hnojivo na květiny, líh nebo lampový olej. Tyto látky jsou po vypití velice nebezpečné a mohou způsobit i smrt dítěte. Je třeba je přechovávat mimo dosah malých dětí pečlivě uzavřené a označené. Též musíme dávat pozor na své mladší sourozence, pro ně mohou být tyto látky (a lampový olej zvlášť) velice lákavé. Po vypití je třeba nevyvolávat zvracení a okamžitě vyhledat lékaře. Pozor na neznámé rostliny a plody a na plody jedovaté a lehce zaměnitelné s jedlými (např. podobnost vraního oka čtyřlistého a rulíku zlomocného s borůvkou, jeřabiny s rybízem), pokud sním neznámou jedovatou rostlinu, mohu se otrávit vždy sbírám jenom ty plody, o kterých bezpečně vím, že jsou jedlé. Některé jedovaté rostliny jsou nebezpečné I pouze na dotek např. bolševník. Při sportu Před zahájením sportovní aktivity je potřeba se nejdříve rozhýbat, zahřát svaly a protáhnout se. Tím je možné předejít následným svalovým křečím, natržení svalů, výronům a dalším zraněním. Na sportování volíme vždy sportovní obuv! Tísňová volání Poté, co se úraz stane, je potřeba zachovat klid, poskytnout první pomoc, vyhledat telefon a na příslušném tísňovém čísle co nejpřesněji oznámit všechny důležité informace (kdo volá, odkud, co se stalo, číslo zpět). Můžete je naučit následující básničku: 150 hasiči, oheň jenom zasyčí, 155 doktor jede hned, 158 znám, policii zavolám! Převzato z Projektu Dětství bez úrazů MUDr.Josef Zemánek dětský a dorostový lékař 17

18 Îivot Mnichovic Ze starých kronik Aby čeleď lázeň vzíti mohla... První péče o zdraví byla spojena s čistotou těla. Proto bývaly zřizovány veřejné lázně. Městečko Mnichovice mělo od pradávna veřejné obecní lázně, které byly v gruntu č.p. 43 u potoka (nyní č.p. 27). První písemný záznam o lázních máme již z r. 1525, kdy lazebník odváděl z obecních lázní Jaroslavu ze Šelmberka, tehdy pánu na Hrádku nad Sázavou, ročně slušnou částku 2 klopy grošů českých, 21 slepic a 4 strychy obilí. (Strych byla válcovitá míra na obilí. V převodu na dnešní míry měl 1 strych objem 93,6 litru, t.j. přibližně 100 kilogramů). Roku 1549 byl vydán řád čelední, podle něhož pracovní doba čeládky se v sobotu zkracovala:...aby čeleď mohla podle obyčeje svého lázeň vzíti. Podle záznamů v gruntovní knize koupil obecní lázně v roce 1607 od obce Nykodým Vondra, řečený z lázní. V roce 1621 Vondra zemřel na mor, který v té době v Mnichovicích zahubil 25 lidí. V následující třicetileté válce byl grunt č.p. 43 s mnoha dalšími grunty vypálen a lázně zanikly. Roku 1647 je veden uvedený grunt jako pustý. V témže roce se usadil v Mnichovicích nový lazebník Martin Kauffer, který koupil grunt č. 7. (Stál v místech bývalé Panské hospody.) Tehdejší lazebník nebyl jen holičem, ale dával i koupele, léčil, prodával různé masti a koření. Lazebníci Kaufferové jsou zaznamenáváni v obci až do r Léčebnou živnost zastavil lazebníkovi bývalý vojenský felčar Josef Mildner, který se v Mnichovicích usadil v roce 1719 jako ranhojič. Kromě lazebníka a ranhojiče zde provozovala léčbu a různá kouzla též Anna Komárková, zvaná léčivá bába a i mistr ostrého meče Jan Nykl. O výsledcích jejich léčby máme v kronice poznamenáno: R byl u Komárkové na léčení Augustin Brabenec z Popovic a r Martin Hrachovec z Újezdce, 9 let starý. Oba na následky léčení zemřeli. R.1751 obdržel Jan Nykl na léčení paměti zbavenou Magdalenu Řezáčovou ze Lštění, která tu za dvě neděle skonala. 18 Roku 1810 se v Mnichovicích usadil jako městský ranhojič Jan Reif, vysloužilý chirurg od jízdního pluku Rosenberg. Po něm byl městským ranlékařem Filip Weiss, který zemřel r na tyfus. Od té doby zde léčily jen porodní báby, k těžším případům byl zván lékař z Říčan. Mnichovice se řadu let ucházely o zřízení lékařského obvodu, teprve v roce 1892 tehdejší Zemský výbor v Praze v odvolacím řízení žádosti vyhověl. Do nově zřízeného zdravotnického obvodu náležely mimo Mnichovic ještě obce Mirošovice, Božkov, Všešimy, Hrusice, Lensedly, Turkovice, Kaliště, Všestary, Menčice, Klokočná, Strančice a Kunice. Prvním obvodním lékařem se stal počátkem roku 1893 MUDr. Karel Štěpán. Po jeho smrti převzal obvod MUDr. Václav Vlček. Zemřel v roce V té době se zde usadil nový lékař MUDr. František Šíma, ale obvodním lékařem se stal na základě vypsaného konkurzu MUDr.Josef Škvára. Po něm zahájil 1. února 1938 lékařskou praxi v Mnichovicích MUDr. Josef Javůrek, ale obvodním lékařem zde byl ustanoven třetí mnichovicklý lékař MUDr. Karel Fantl, jemuž byl následujícího roku, jako neárijci, lékařský obvod odňat a obvodním lékařem se stal MUDr. Josef Javůrek. Lékaři v té době ordinovali převážně v domě, kde bydleli. V roce 1953 bylo v Mnichovicích zřízeno obvodní zdravotní středisko. Jeho součástí se staly i ordinace zubního lékaře a dětského lékaře. Zubní lékař zde začal pracovat již v roce 1930 v ordinaci MUDr. F. Šímy. Byl jím dentista Emil Špecht, který si později otevřel vlastní ordinaci. V letech zde otevřela zubní ordinaci MUDr. Dora Bužakerová (která z obavy před nacisty naši obec opustila). V padesátých letech kromě dentisty E. Špechta působil na zubním obvodě MUDr. Brdička ze Říčan. Obvodní zdravotní stfiedisko Středisko bylo postupně upravováno, protože v budově byly ještě soukromé byty. V roce 1977 odešel do důchodu MUDr. J. Javůrek a jako obvodní lékařka nastoupila MUDr. Marcela Grubnerová. Středisko bylo nutno rozšířit a v letech bylo přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě. Úpravy z prostředků OÚNZ Praha východ stály 3,2 mil Kčs. Po rozšíření zdravotního střediska byl v Mnichovicích dva obvody praktického lékaře, dva obvody zubního lékaře, oddělení ženského lékaře, ordinace dětského lékaře. Na druhém obvodě prakt. lékaře pracovala MUDr. Eva Horáčková, na zubních obvodech MUDr. Dalibor André a MUDr. Jiří Blažek. Jako první dětský lékař zde působil MUDr. Jiří Běloušek a po něm MUDr. Eva Sommerová a posléze MUDr. Jitka Biskupová. Kromě lékařské péče bylo zde též rehabilitační oddělení, kde pracovala sestra Jana Zoufalá. V roce 1997, po schváleném privatizačním projektu, budovu koupili oba stomatologové spolu s ženským lékařem. Protože nedošlo k dohodě mezi majiteli, obvodními lékaři a dětskou lékařkou o nájmu ordinací, musela obec hledat náhradní řešení. Prostory se našly v objektu mateřské školy a byly adaptovány nákladem lékařek pro účely ordinací. Zdravotní péči v Mnichovicích v současné době poskytují tato zařízení: Sdružené zdravotnické zařízení s. r.o., Pražská ulice č.p.325 (prakt. zubní lékaři, ženský lékař, prakt. lékařka pro dospělé a dětská lékařka) Zdravotní středisko v Tyršově ulici č.p.194 (praktická lékařka pro dospělé) soukromá ordinace v Nádražní ulici č.p. 131 (prakt. dětský lékař a alergolog). Karel Dražil, kronikář města

19 7 8/2005 Z historie SDH Mnichovice Významným dnem v historii SDH Mnichovice je , kdy byl předsedou tehdejšího MNV Mnichovice p. B. Duškem předán požárníkům do užívání Požární dům. Sloužil pro účely požární ochrany, k ochraně proti požárům a jiným pohromám, byla zde uložena protipožární technika a výzbroj. V zasedací místnosti probíhají mimo schůzové činnosti SDH i zasedání zastupitelstva a různé kulturní a společenské akce. Karel Dražil kronikář města Požární dům otevřen roku 1955 Historická stříkačka, jakou používali hasiči v Mnichovicích ještě do roku 1950 Přehlídka hasičského umění dnes 19

20 Îivot Mnichovic Informace od......měú Stěhování stavebního úřadu Vážení občané, s účinností od je Stavební úřad MěÚ Mnichovice přemístěn do nově zrekonstruovaných prostor ve dvoře stávající budovy Městského úřadu v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83, Mnichovice v 1. patře. Omlouváme se všem občanům, kteří Stavební úřad MěÚ Mnichovice navštívili v období od do , kdy došlo ke stěhování stavebního úřadu a provoz v těchto dnech byl uzavřen či omezen. Děkujeme tímto všem za shovívavost. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice K vyhlášce č. 7/1996 o dodržování veřejného pořádku Protože konečně nastalo krásné letní počasí, které si všichni chceme v poklidu užít, musíme upozornit občany na platnost vyhlášky č. 7/1996 o dodržování veřejného pořádku, zejména čl. VI ochrana životního prostředí odst. c) dodržovat pravidla občanského soužití a jednat tak, aby nebyli rušeni ostatní občané (hlukem, křikem apod.) odst. d) dodržovat od 22 hod. do 6 hod. ráno na celém území obce noční klid. V neděli a ve státem uznávané svátky se zdržet jakékoli činnosti, která vytváří nadměrný hluk (např. používání motor. pil, sekaček na trávu a podobných činností.) Často také dostáváme od občanů stížnosti na volné pobíhání psů. Každý majitel je povinen si psa zajistit a zamezit tak volnému pohybu psa na veřejném prostranství bez náhubku a příslušné identifikační známky. Pokud známku nemá, nemůžeme při případném odchytu kontaktovat majitele a musíme předat psa do útulku. K odvozu odpadu v letních měsících Chceme tímto upozornit zejména chataře a sezónní návštěvníky našeho města, kteří nemají popelnici, že mají možnost zakoupit si na Městském úřadě plastové pytle na komunální odpady, a to v ceně Kč 57, /ks. Pytel se dá po naplnění a zavázání v den, kdy se vyváží, na trasu svozu. Pro toho, kdo popelnici již vlastní, je možné objednat si pouze letní vyvážení nebo pravidelný svoz podle délky pobytu v rekreačním objektu. Marta Davídková pracoviště finanční a správy majetku města poplatky Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat Základní škole v Mnichovicích a to jmenovitě: 1. paní ředitelce Mgr. Marcele Erbekové, která ochotně po předání našeho nápadu a požadavku na grafické zpracování a namalování ladových postaviček, s otvory na obličej, které budou umístěny na nádvoří Městského úřadu v Mnichovicích před informačním centrem, a občané a děti se tak budou moci s postavičkami vyfotit, pomohla a projednala s učitelským sborem tuto realizaci a to vše v krátkém čase 3 dnů 2. slečně učitelce Mgr. Janě Velebové za krásné grafické zpracování a namalování postaviček kocoura Mikeše, prasátka Pašíka a kozla Bobeše za pomoci žáků základní školy 3. dále Zdeňce Burianové, pracovnici informačního centra, která projednala s panem Josefem Ladou schválení návrhu a umístění ladovských postaviček 4. panu Jiřímu Baborovi, který zajistil materiál na postavičky a vyřezal je 5. dále vedoucí školní jídelny paní Renatě Zenklové a kolektivu kuchařek, které pro město Mnichovice ochotně a perfektně zajistily a připravily občerstvení pro 150 hostů na akci Slavnostní otevření Informačního centra v Mnichovicích, a to ve svém volném čase, pouze za náklady na potraviny. Bylo to opravdu výborné. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se ochotně svojí pomocí podíleli i ve svém volném čase na přípravách otevření Informačního centra v Mnichovicích a to pracovníkům Veřejných služeb obce Mnichovice a pracovnicím Městského úřadu v Mnichovicích. Navštivte se svými dětmi nově otevřené Informační centrum v Mnichovicích, vyfoťte se s kocourkem Mikešem či s Pašíkem a kozlem Bobešem, jste u nás vítáni. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Informace od......informačního centra Informační centrum v Mnichovicích nabízí Pro zájemce o místopis Mnichovic a okolí: každou poslední sobotu v měsíci v 15,00 hod. sraz před budovou MěÚ Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice. Přijďte, abychom si ujasnili, o co by byl zájem mezi občany, zda podnikneme procházky po okolí či Vás budou zajímat více staré fotografie i ostatní. 20 Kdo má doma staré fotografie či jiné zajímavé věci z Mnichovic, nechť je přinese. Těšíme se na Vás Stanislava Zenklová

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích

Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích Kroužek probíhá pod vedením svazového trenéra Tomáše Babického Každý Čtvrtek od 15:30 do 16:30 za dobrého počasí na hřišti s umělou trávou, za špatného

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více