20 let na cestě. Slovo na cestu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let na cestě. Slovo na cestu"

Transkript

1 Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě duben let na cestě Drazí bratři a sestry, milí přátelé. Za krátkou dobu končí postní doba a stojí za to položit si otázku: Prožil jsem tuto postní dobu jako duchovní cvičení? Co mi přineslo duchovní cvičení do mého duchovního života? Pravdivě si odpovědět můžeme jedině s pohledem na Pána Ježíše, který prožil čtyřicet dní na poušti, vítězně zvládal pokušení a pak začal hlásat Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. Jako pokřtění věřící křesťané jsme zváni Ježíšem nejenom jako jednotlivci, ale jako rodiny, společenství a celá farní rodina zažít sílu a potřebu Božího milosrdenství. Rozjímat nad utrpením Pána Ježíše u křížové cesty a společně tvořit rodinu Božích dětí a budovat Boží království zde na zemi, ne rozdělovat. Papež František nám neúnavně opakuje, že kritiky, klepy, závisti, žárlivosti, rivalita jsou postoje, které nemají právo obývat naše domy. Křesťan je někým, kdo umožní Bohu, aby ho oblékl do jeho dobroty a milosrdenství, aby ho oblékl do Krista, a tak se mohl stávat tím, čím je on služebníkem Boha a lidí, píše František, podle kterého k této proměně člověka dochází především díky naslouchání Božímu Slovu a přijímání svátostí, zejména eucharistie. Stojíme na prahu Velikonoc, kde chceme opravdově prožít s Kristem to, co pro naši spásu podstoupil, a to jenom z lásky k nám. Co víc pro nás mohl Bůh udělat. Bůh není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás. otec Ján Bujňák, farní vikář v Březové u Vítkova

2 ... a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dál za nás jako oběť, jejíž vůně je Bohu milá. (Ef 5,2) Radostné prožití velikonočních svátků přeje 2

3 Modlitba za Národní eucharistický kongres 2015 Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst. Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. Amen. Bílá sobota To Pane chystám všechno ke vzkříšení Tvůj dům pohřbený do zatuchlých plísní Tvé město zpívající jinou píseň Tvou krajinu pod příkopem zčernalého nebe a srdce své zamyšlené jak asi tenkrát bylo jim tak blízko u Tebe Mons. Josef Veselý Otče náš Zdrávas Maria 3

4 Zajímá nás... Jak je to se mší svatou v sobotu večer s nedělní platností? Mohu se jí zúčastnit a mám splněnou povinnost, přestože mám možnost být na řádné mši sv. v neděli? Mše svatá v sobotu večer je nouzová a zástupná bohoslužba, kde jde o splnění nedělní povinnosti. Je to určitý nadstandard a je určena pro ty, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit řádné nedělní mše svaté (není jiná možnost, vystřídání se v hlídání dětí, péče o nemocného, zaměstnání na směny, práce nebo cestování v neděli apod.). Může se však stát, že sobotní večer se stane zvykem pro ty, kteří chtějí mít splněnou povinnost a mají celou neděli tzv. volnou. Jde tomu něco vytknout? Z hlediska církevního práva nikoliv tam mám splněnou povinnost a důvod se vždy nějaký najde. Z hlediska duchovního života bych z toho ale neměl dělat pravidlo, protože mše sv. v neděli patří k celku prožívání neděle, je její nedílnou součástí a je základním kamenem svátečního dne, ve kterém mám: odpočívat od námahy každodennosti; věnovat svůj čas a energii tomu, na co nezbývá čas v týdnu; spolu s ostatními křesťany děkovat Bohu za uplynulý týden a prosit o požehnání do dalšího týdne. o. Jan Czudek Křížová cesta kolem Stříbrného jezera Je krásné slunečné, téměř jarní odpoledne, 3. neděle adventní. Na břehu Stříbrného jezera se schází na tuto roční dobu nebývale hodně lidí od dětí přes mládež, dospělé i starší. Co je sem přivádí? Přicházejí se společně pomodlit křížovou cestu za mír ve světě, kterou o půl třetí zahajuje otec Aleš. Celá skupina se vydává s dřevěným křížem kolem jezera. Celkem čtrnáctkrát se průvod zastaví, aby se společně zamyslel nad jednotlivými zastaveními křížové cesty, kterou připravila mládež opavského děkanátu. Při každém 4

5 zastavení se také čtou přímluvy. Poté vždy jedno z dětí dostane papír s přímluvami, který připevní jako plachtu na dřevěnou lodičku. Na závěr jsou lodičky, které mají symbolizovat církev, puštěny spolu s prosbami na vodu jezera. Dík patří všem, kteří tuto nevšední křížovou cestu připravili, a můžeme doufat, že se z toho stane nová tradice prožívání postní doby. Marie Štrauchová Příspěvek k dějinám farního kostela II. V minulém zastavení k dějinám farního kostela jsme se zabývali rytinou interiéru farního kostela z roku 1632, která zachycuje holdování stavů opavského knížectví knížeti Karlovi z Lichtenštejna. Dnes obrátíme svou pozornost k líčení nejvyššího sudího opavského knížectví a knížecího dvořana Jana Václava Sedlnického z Choltic. V následujícím textu jsem se snažil maximálně využít barokního textu a jen tam, kde byla barokní čeština příliš komplikovaná, jsem líčení převyprávěl. Po přivítání na náměstí a předání klíčů od města a dalších ceremoniích, pokračoval kníže k farnímu kostelu Panny Marie, kde jej na hřbitově očekávali páni preláti a kněžstvo. Toho času tolikež při všech kostelích na čtvrt hodiny zvuk zvonův slyšeti bylo. Když se pak J.M.K. (zkratka znamená Jeho milost knížecí) na krchov (hřbitov) dostal, hned z koně svého dolů slezl a k místu od pánů prelátův za kostelní mříži k předním dveřím kostelním jíti ráčil. Kteréžto místo červenými aksamitovými koberci a polštáři ozdobené bylo, na němž J. M. K. kleče, znamení pokoje svatého políbením krucifixu vykonati ráčil. Kterýžto krucifix od vysoce důstojného, urozeného a statečného pana Pavla z Hytendorfu na Deštném, hlavního kostela olomouckého a vratislavského kanovníka v knížectví opavském arciděkana (správně arcijáhna) J.M.K. po vykonání toho vstáti ráčil a jmenovaný pan arciděkan od sebe a na místě všeho kněžstva pěknou a ozdobnou řečí a všechny ke svému arcijáhenství přináležící kostely a své všecko kněžstvo pod milostivou ochranu učinil. Načež J.M.K. skrze mne Jana Václava Sedlického panu arciděkanu, pánům prelátům a všemu kněžstvu poděkování učiniti a za panem prelátem až k prvním dveřím jíti, tu od pana arciděkana svěcenou vodu přijíti ráčil. Páni stavové v svém náležitém řádu (myšleno pořadí) do kostela k připravené pro J. M. K. stolici, kteráž velmi pěkně červeným aksamitem jsouc okrášlená a před velikým oltářem v prostřed kůru asi 6. kroků vzdáli přistrojená byla Tu hned muzykantové na varhanách troubách, ryňkách, vlašských bubnech, pozounech všelijakých nástrojích slyšeti se dali žalm Davida Laudáte Dominum omnes gentes ke cti Pánu Bohu Všemohoucímu radostně spívali a hned potom 5

6 obyčejné modlení od arciděkana se dálo po přijaté benedikci zase zpátkem vyšel ven, vsedl na koně a vydal se do opavského zámku. Druhý den se kníže ráno setkal se stavy v soudní světnici. Poté se všichni odebrali opětovně do farního kostela k přijetí dědičného holdu. Nejprve šli rytíři, duchovenstvo a panský stav před knížecím vozem. U dveří kostela arcijáhen knížeti opět svěcené vody podal a provázel jej až k místu, jenž pro J. M. K. na pravé ruce na způsob trůnu červeným aksamitem ozdobené připravené bylo a přistupujíce k oltáři Veni Sancte Spiritus zpívati začal. Muzikanti na varhanech a jiných nástrojích líbezně jsoucí zpěv dokonali. To když se skonali pan arciděkan obyčejní colectu a modlitbu říkal a potom do zákrysty vešel a nemeškaje se hned týž pan prelát svatou mši zpívanou De sancto Spiritu začal, kterážto služba Boží k chvále Pánu Bohu s pěknou muzikou s trubači a vlašskými bubny konána byla. Po přečtení Svatého Evangelia páni duchovní J. M. K. k políbení knihu mešní přinesli. Učiníc obyčejné a uctivé políbení J. M. K. toliko sám na ofěru jíti kleče na druhém stupni oltáře do stříbrné, pozlacené medenice položiti a při té svaté službě své modlitby vykonati ráčil. Když jest té službě Boží konec učiněn, k holdu přikročeno bylo a shromáždění páni stavové, napřed pan hejtman, blíže k J. M. K., jenž v vyvýšeném trůnu seděti ráčil, přistoupili. Po vykonání holdu často jmenovaný onen prelát ihned nahlas Te Deum laudamus u velikého oltáře spívati jest začal, kteréžto muzikanti na již jmenovaných varhanech a instrumentech velmi líbezně následovali a mušketýři na rynku stoje po třikrát rozdílně radostně salvy stříleli. To když se již skonalo, J. M. K. po přijatém požehnání z kostela v předešlém řádu do se do lozumentu (místo ubytování) svého odebrati a jednomu každému audienci, kdo jen žádostiv byl, dáti ráčil. Další den se kníže sešel znovu se stavy, potvrdil privilegia, přijal jejich dary a učinil tradiční obdarování svého koně zemskému hejtmanovi. Poté obřadně přijal kníže hold od měšťanů a po vykonání tohoto holdu a obnovení úřadu města J.M.K. opět se dvorem svým do farního kostela k slyšení svaté mše jeti a po tytáž Te Deum pěkně zpívané bylo. Tak bylo ukončeno holdovaní, chceme-li přivítání a přijetí nového knížete v opavském knížectví. V líčení Jana Václava Sedlnického je jasně vidět, jakou klíčovou úlohu hrál farní kostel nejen ve veřejném životě města a celého knížectví vůbec, zejména v jeho zásadních ceremoniálech jako bylo přijetí nového knížete. Ceremoniál nese stopy prastarého užívání, které signalizuje důležitost tradičních zvyklostí pro celou společnost. Posvěcený prostor kostela pak dodává celému aktu na důležitosti a posvátnosti, stejně tak jako přítomnost nejvyššího preláta knížectví, který zde zastupuje nejenom olomouckého biskupa, ale především samotného Boha. Bůh zde vystupuje jako svědek a garant dodržování povinností a slibů knížete vůči svým poddaným a naopak přísahy věrnosti poddaných pánovi opavské země. Všimněme si, že každá část ceremonie je zakončena bohoslužbou a požehnáním. Petr Tesař 6

7 Národní eucharistický kongres Eucharistie a evangelizace Počátkem nového roku jsme společně s celou církví zahájili přípravu na celosvětový Eucharistický kongres v lednu 2016 v Cebu na Filipínách. Církev v naší zemi s vědomím velké důležitosti tohoto kongresu svolala Národního Eucharistický kongres, který bude probíhat od 15. do 17. října 2015 v Brně. Vrchol celé přípravy bude patřit slavnosti Těla a Krve Páně v měsíci červnu. Hlavním cílem však není jen prožití a slavení těchto mimořádných událostí, ale především úsilí znovu položit do centra našeho křesťanského života tajemství církve, tajemství Eucharistické přítomnosti Krista, z níž křesťan žije a jež má být zdrojem pro veškerou jeho aktivitu v rámci církve i mimo ni. Proto je kladen mimořádný důraz na průběžnou přípravu v jednotlivých diecézích a farnostech, která je doprovázena šesti společnými tématy. Na každý měsíc od ledna do června 2015 je připraveno jedno: leden Eucharistie a jednota únor Eucharistie a společenství březen Eucharistie a solidarita duben Eucharistie a evangelizace květen Maria a Eucharistie červen Slavení Eucharistie. V měsíci dubnu, který jsme právě započali, nám církev předkládá téma úzkého sepjetí tajemství Eucharistie s evangelizačním posláním církve. Jestliže žijeme v úzkém svátostném kontaktu s Kristem, sjednocujeme se také s jeho vůlí, a tou je šíření Božího království. Na závěr každé mše svaté zní v latinském jazyce: Ite, missa est, tzn. Jděte, toto (eucharistické) shromáždění je rozpuštěno, to, co jsme zde obdrželi a načerpali, jsme povoláni předávat dál. Také samotná evangelizační zkušenost a praxe církve ukazuje, že podstatou plodnosti veškerých evangelizačních aktivit zůstává vždy modlitba, především adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Eucharistie doslova živí hlasatele evangelia a dává pravdivost a sílu jejich působení. Lidé dnes především hledají zázemí, přijetí, domov a trvalý vztah skutečnou a bezpodmínečnou lásku a Eucharistie je svou podstatou největším projevem Kristovy obětující se a vydávající se lásky. Kristova láska v Eucharistii dává věřícím sílu, aby se milovali navzájem a nezištně milovali všechny své bližní. o. Aleš Písařovic Zpracováno a upraveno dle pastorační příručky ČBK Národní eucharistický kongres

8 Zasvěcený život v Opavě V církvi prožíváme Rok zasvěceného života. Proto jsme se rozhodli postupně představit jednotlivá řeholní společenství působící v Opavě. Minorité znak řádu Jak zní přesný název řádu? Plný název našeho řádu je: Ordo fratrum minorum conventualium (OFMConv.) Řád bratří menších konventuálů. V České republice se nám ale běžně říká minorité. Odkdy působí v Opavě? Neznáme přesné datum. Podle nejnovějších výzkumů můžeme s jistotou říct pouze to, že minorité do našeho města přišli před rokem Kolik bratří je v Opavě nyní? Opavskou komunitu tvoří tři bratři: o. Hyacint Skupień, který slouží u sester na Kylešovské ulici, o. Karel Koblížek, vikář konventu a vikář farnosti Svatého Ducha Opava a o. Krzysztof Skibiński, kvardián a farní administrátor téže farnosti. Jaká je Vaše spiritualita? Zachováváme řeholi sv. Františka z Assisi, na jejímž začátku čteme slova, která ukazují hlavní náplň našeho života: Řehole a život Menších bratří je tento: zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě. Základními sloupy našeho charismatu jsou: fraternitas (bratrství), minoritas (býti menším), konventualitas (život v komunitách). V praxi to znamená, že chceme být pro sebe a pro ostatní lidi bratry, nad nikoho se nepovyšovat a také žít a působit společně jako celá komunita: společně slavit liturgii, modlit se, společně žít a realizovat apoštolát. V našem řádu, jehož zaměření je kontemplativně-činné, je život v kontemplaci velice těsně spojen s apoštolskou činností. Apoštolát samotný může mít různá zaměření, kvůli nedostatku kněží je to teď často tak je tomu právě v Opavě práce ve farnostech. Jak je to s novými duchovními povoláními? V Provincii sv. Cyrila a Metoděje (v České republice) je momentálně jeden novic (na Kalwarii Paclawské) a tři bohoslovci, kteří studují v Bratislavě. Děkuji za rozhovor. Marie Štrauchová 8

9 20 let na Cestě Za uplynulých dvacet let vyšla v Cestě spousta krásných článků, proto Vám některé z nich opět připomínáme. Kdo je ta, jež vystupuje z pouště? Je klidný podvečer, měkké světlo zapadajícího slunce bizardně prodlužuje stíny cedrů v zahradě. Vítr se uklidnil. Ptáci vkládají všechno, čím jsou, do večerních chval. Vržou cikády. Vzduch tak opojně voní a v dálce se pohupují lodě připravené v přístavu k vyplutí. Jedna cikáda se nám schovala do pokoje, je někde tam, za její hlavou Můj pohled upoutal odraz slunce v jejích vlasech napůl skrytých pod závojem, uchvátil mne třpyt v jejích očích hledících do dálky. V té chvíli jsem si uvědomil, že zrovna prožívám jeden z těch okamžiků, kdy se zastavil čas. Přímo jsem cítil, jak se mi do paměti vrývá každý detail, každé zachvění listu. Najednou mne napadlo kdo je ta žena, jež tu stojí přede mnou? Ještě před chvílí jsem si myslel, jak dokonale znám každý záchvěv v jejím obličeji. Najednou jakoby se celá proměnila. Jas vycházející z její tváře není jen odraz zapadajícího slunce. Pohlédnu stejným směrem, ale zřejmě nevidím totéž Vtom se mi v mysli vynořují obrazy a skládám z nich sv. Monika a sv. Augustin matka a syn mozaiku jejího života dětství, mládí, svatba, manželství, děti úsměvy, vroucnost, zlom, zklamání, bolest, slzy, modlitba, slzy, naděje, modlitba, slzy, naděje Čím si podmanila nevázaného bouřliváka, jakým byl její manžel před svým křtem? Dnes s ní věrně klečí na modlitbách. Jak dokázala milovat uštěpačnou a zlobnou tchýni? Když jí umírala v náručí, šeptala: Děkuji ti, žes mi odpustila, jako mi odpouští Bůh! Proč se za úsvitu a za soumraku vytrácela na hodinu z domu a spěchala pokaždé na stejné místo do chrámu? Proč nikdy neztratila naději a lásku pro svého vzdorného a poblouzněného syna? Stojíme v okně já a moje matka hledící asi k věčnosti. Přemožen dojetím a vděčností klesám k jejím nohám a tiše šeptám vroucí díkuvzdání jí i Bohu, že mi ji dal. Její ruka se lehce dotkla mých vlasů a přes rameno sklouzla kamsi do záhybů jejího roucha. Vzal jsem ji za ni a v její dlani jsem políbil kříž. Kdo je ta žena, jež tu dnes vystupuje z pouště svého života? Moje matka. A já si už dnes myslím svatá Monika. Romana Žywiolová zpravodaj Cesta, červenec - srpen

10 Překvapila mne ta touha Víte, jak vypadá lidská touha? Já jsem ji uviděla na nočním bdění. Žena v evangeliu se s velkou touhou dotkla Kristových šatů a byla uzdravena V tu noc, kdy jsme se sešli v kostele Panny Marie, byl před námi v monstranci přítomen Kristus a od něj vedl dlouhý kus plátna jako jeho šaty. A věřte, nebo ne stačila kratičká chvilka a kolem plátna nebylo místo. Tolik z nás toužilo dotknout se A Kristus uzdravoval K uzdravení je ale potřeba, aby nám bylo odpuštěno a abychom i my odpustili. Díky za svátost smíření! Fronty ke zpovědnicím byly svědectvím toho, že mnoho z nás pochopilo Víš, byl to pro mne hluboký zážitek. Při mši svaté mám teď pocit, že tam to plátno je, a znovu jdu prosit za uzdravení, řekla mi potom jedna z těch, kteří se dotkli plátna. To plátno tam při mši svaté opravdu je. Je vidět jen očima víry, takže člověk bez víry Ježíšovy šaty neuvidí. Ježíše se můžeme dotknout jen rukama naší víry. Kristus na to čeká. On touží uzdravovat naši zraněnou duši i tělo. Stačí jen nepatrný dotek s obrovskou vírou: Pane, Ty jediný můžeš Marie Chromá zpravodaj Cesta, červen

11 In memoriam P. Jiljí Cidlík Tak takový byl, je a bude otec Jiljí Narodil se před 78 lety ve Tvořihrázi jako poslední z jedenácti dětí. Myslím si, že všichni, kdo jsme o. Jiljího alespoň trochu znali, se shodneme na tom, že mu při narození bylo dáno do vínku nesčetné množství humoru. Stačilo ho jen potkat na chodbě kláštera, zeptat se: Otče, jak se máte? A kromě obvyklé odpovědi: No, už mám nějaká ta léta, vždy přidal jeden ze svých vtipů. Jeho veselá povaha a smysl pro humor ho neopouštěly ani v těch nejtěžších chvílích jeho života. A že jich nebylo málo. Namátkou vzpomeňme např. vojenskou službu, která spíš připomínala tábor nucených prací, nelehký pobyt ve vězení, jeho zdravotní stav nebo vykonávání civilního zaměstnání namísto služby Bohu atd. Stát se knězem toužil už od malička. A když pak byl ve svých třiadvaceti letech opravdu vysvěcen, řekl své mamince: Mami, pořád jste chtěli, aby tu někdo nosil sukně, tak ty sukně přece jen nosím. Otec Jiljí měl totiž kromě osmi bratrů i dvě sestřičky, které však již v raném dětství zemřely. A tak rodiče toužili mít ještě děvčátko. Jsem ráda, že i já se nyní mohu s vámi podělit o jednu veselou příhodu, která mě potkala, když jsem byla požádána, abych pro otce Jiljího zajela autem do kostela sv. Jana, kde sloužil jednou za měsíc německou mši svatou. Přijela jsem tedy, ještě se svou kamarádkou, ve smluvenou dobu, a když otec nastoupil do auta, chtěla jsem otočit klíčkem, jenže ejhle, nějak se to zaseklo. No nic, řekla jsem si, zkusím to znova. Ale opět nic, ani podruhé, ani potřetí. Když se to nepodařilo snad ani podesáté, otec Jiljí pochopil, že se něco děje, otočil se s neuvěřitelně klidnou tváří k volantu a řekl: Svatý Antoníne, pomoz. Načež se klíček umoudřil a já jsem mohla bez problému vyjet. Když jsme se na něj společně s kamarádkou podívaly s vykulenýma očima, se stejně klidným výrazem řekl: No, a tak můžeš poprosit ještě třeba sv. Kryštofa, ten ti taky pomůže. V ten moment jsem nebyla schopna ani slova, a když jsem se konečně vzpamatovala a chtěla říci alespoň děkuji, byla jsem už zaplavena další sérií vtipů. Vy, kdo jste se přišli s o. Jiljím ve čtvrtek 12. června rozloučit do kostela Sv. Ducha, si jistě pamatujete kázání otce biskupa. Mně v jeho promluvě zaujala nejvíce tato slova: Otec Jiljí už jistě nějaký ten vtip pověděl i svému Mistru a společně se tam nahoře smějí. Ano, tak právě takový byl, je a vždy bude náš starý pan farář, otec Jiljí. Renata Hoffmannová zpravodaj Cesta, červenec - srpen

12 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, s předstihem upozorňujeme, že v úterý 19. května 2015 proběhne 8. setkání seniorů s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem na ostravsko-opavském biskupství v Ostravě, zahájení v 9 hodin v sále na biskupství, potom bude mše sv. s otcem biskupem v kostele sv. Václava, na setkání bude přednášet PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D. Přihlášky na telefonu M. Göttlicherová tel , L. Kaňoková tel Postní duchovní obnova na téma Výchova svědomí V sobotu 14. února se v Církevní konzervatoři zúčastnilo 120 lidí duchovní obnovy vedené děkanem P. ThLic. Janem Czudkem na téma Výchova svědomí. Přednášky byly velice zajímavé. Pokusím se vám je trochu přiblížit. Otec citoval z dokumentu 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes: V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám neukládá, ale který musí poslouchat.( ) Jeho hlas ho vybízí, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu.( ) V poslušnosti vůči němu spočívá jeho důstojnost a podle něho bude souzen. Vnitřní hlas v člověku je hlasem Božím. Člověk je zde s Bohem sám. Podle sv. Bonaventury je svědomí něčím, co tě žene. Dává ti sílu, schopnosti vůle. Je to jiskřička duše, která v nás zůstala neporušena z ráje. Pokud ji dobře opatrujeme, může se rozrůst v Boží plamen v nás. Při mši svaté jsme slyšeli prosit mladičkého Šalamouna o vnímavé srdce. O schopnost rozlišovat dobro a zlo. Prosit o dobré svědomí. Přednášející vzpomněl i krále Davida. Ten svedl Bat-šebu, manželku Chetejce Urijáše. Když otěhotněla, David zosnoval zabití jejího manžela v boji. A jeho svědomí spalo. Nic mu nevyčítalo. Až prorok Nátan jeho svědomí probudil. Poodhalil králi odpudivost jeho činu a David se kál. Přednášející nám říkal, že Starý zákon i Pán Ježíš nemluví o svědomí, ale o srdci. Žalmista volá: Zaslechnete-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Až sv. Pavel, jako první, vědomě píše o svědomí. O zákonu, který je platný pro všechny. Bez ohledu na to, jestli je člověk věřící, nebo nevěřící. Pokřtěný, nepokřtěný. Pavel vyzývá, předstupujme před Boha s opravdovým srdcem, se srdcem očištěným od zlého svědomí. Ale k tomu nestačí jen tvrzení: Moje svědomí mi nic nevyčítá, mám to v sobě vyřešené, protože svědomí existuje jen ve vztahu k Bohu a k druhým lidem. Není to něco obecného, na co se můžu odvolávat a na vztahy nedbat. 12

13 Starozákonního člověka vychovávalo Desatero. Izraelité ho nepřijali jako břemeno, ale jako dar. Možnost, jak se má žít a jednat, aby lidský život byl zahrnutý požehnáním. Pán Ježíš v kázání na hoře Desateru vdechuje hlubší smysl. Odkrývá jeho pochopení. Naplňuje zákon. Obrací se k apoštolům i k zástupům s výzvou: Vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Vychovává: Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám však říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu Otec Jan upozorňoval. Jakoby Ježíš říkal, zabití, to je až to poslední. Rozpomeňte se na to, co se dělo před tím. Z čeho vyrostla ta nenávist? Přišla myšlenka, potom hněv, jednání bez vyslovení slov, potom přišly návyky zabití. A stejně se to od něčeho odvíjí u cizoložství, u rozvodů, křivé přísahy, odplaty. Ježíš předkládá požadavky. Nabádá, jak prokazovat dobrodiní, jak se postit, modlit, milovat nepřátele Nejen k tomu vyzývá, ale toto v plnosti žije. Lidská vůle je dědičným hříchem oslabena. V mém povolání (manželky, manžela, kněze ) mě Bůh volá jménem, ke konkrétnímu úkolu, a já jako jednotlivec odpovídám hlasem svého svědomí. Nemám čekat, že to nějak dopadne. Abych duchovně rostl, musím se rozhodovat. Potom mě svědomí chválí nebo mi něco vyčítá a já se učím. Mám se utvrzovat ve správných návycích. Směřovat ke ctnostem. Rozpomínat se, co jsem slibovala. Manželé: úctu, lásku, věrnost. Kněz: poslušnost, čistotu, modlitbu Aby naše svědomí bylo správné, ne úzkostlivé nebo naopak široké, laxní nebo zmatené, musí být živeno modlitbou. Pro rozhodování si máme dopřát čas. Máme promýšlet účinky našeho jednání. Zkoumat, zda moje rozhodnutí slouží lásce k Bohu a lásce k bližnímu. Ptát se zkušenějších. Modlit se za správné rozhodnutí. Svoje svědomí srovnávat se svědomím bližních, především s učitelským úřadem církve, který je kolektivním svědomím církve (katechismus, encykliky ). Mám říkat pravdu. Mluvit ve správný čas. Zvláště, když se jedná o velké hodnoty. O důstojnost člověka, život, pravdu, spravedlnost. Pravda má jít ruku v ruce s láskou. Vždyť pravá výchova svědomí je vždycky cestou následování Krista, osobního vztahu k němu. Jak se v životě rozhodujeme, tak se rozhodujeme i ve svědomí. Děkujeme otci Janovi za hodnotnou duchovní obnovu a přejeme mu hodně Božího požehnání pro výchovu jeho vlastního svědomí i pro výchovu svědomí našeho. Marie Smolková Návštěva výstavy Země a její pán Před nejstarším muzeem v Česku, které v loňském roce oslavilo 200. výročí svého vzniku, se v úterý 17. února sešla skupina patnácti lidí. Ujal se nás Mgr. Michal Váleček, který nás provedl celou rozsáhlou výstavou v přízemí i prvním poschodí. Podal nám podrobný výklad k jednotlivým exponátům. Výstava je realizována Slezským zemským muzeem v rámci projektu Slezsko. Klade si za cíl přiblížit veřejnosti sféru umělecké a vědecké kultury zeměpanské moci, která existovala na území historického Rakouského Slezska od středověku až do roku Ukazuje, jaký odkaz tu zanechaly nejen významné 13

14 panovnické rody, ale i aristokracie, církevní představitelé a také reprezentanti měst a venkova. U moci se vystřídaly významné evropské dynastie. Po vstupu do budovy, hned na čestném místě, byl vystaven exponát ze sbírky Národního muzea v Praze dukát opavského vévody Přemka I. existuje pouze jediný exemplář. Výstava je jedinečná svým nadregionálním přesahem. Má 260 exponátů ze sbírek Slezského zemského muzea, ale i z mnoha dalších domácích a polských institucí. Prohlédli jsme si významné listiny, obrazy, erby, pečeti a mnoho dalších pamětihodných předmětů. Eliška Kucerová Program na duben: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka přednáška sestry Filomény na téma Čas a duchovno bude v pastoračním středisku minoritského kláštera i pro širší veřejnost setkání s otcem Alešem Písařovicem, kaplanem farnosti Nanebevzetí Panny Marie, bude v Denním stacionáři pro seniory V úterý 5. května se koná poutní zájezd do významného poutního místa Křtiny. Odjezd z Rybího trhu je v 6.30 a cena zájezdu včetně oběda je 400 Kč. Závazné přihlášky přijímá paní Anna Foldynová na tel. číslech nebo a pan Karel Klein na tel. čísle Přejeme Vám všem radostné a požehnané Velikonoce ať Ježíš Kristus vstane z mrtvých i ve Vašem srdci Aleluja! za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová 14 dukát opavského vévody Přemka I. (přední a zadní strana)

15 K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, událost Velikonoc zmrtvýchvstání Krista je podstatným bodem naší víry. Svatý otec Benedikt XVI. ve své knize Ježíš Nazaretský II. cituje sv. Pavla a píše: A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je naše víra. Pak ovšem my vypadáme jako lživí svědci o Bohu: proti Bohu jsme svědčili, že Krista vzkřísil. (1 Kor 15,14n) Křesťanská víra stojí a padá s pravdivostí svědectví, že Kristus vstal z mrtvých. Je to událost v dějinách, která ovšem prostor dějin rozráží a proniká nad něj. Zmrtvýchvstání bychom mohli chápat jako jakýsi radikální mutační skok, jímž se otevírá nová dimenze života, lidského bytí. Tato nová dimenze se týká nás všech a pro nás všechny stvořila nový prostor života, bytí s Bohem. Ježíšovo zmrtvýchvstání není historickou událostí stejného druhu jako jeho narození nebo ukřižování. Je něčím novým, novým typem události. Snad by se dalo vyjádřit takto: Ježíšovo zmrtvýchvstání vede nad dějiny, ale zanechalo v nich stopu. Proto o něm jeho svědkové mohou svědčit jako o události zcela nové kvality. Pro nás všechny tu ale nakonec stále zůstává otázka, kterou Ježíši položil Juda Tadeáš ve večeřadle: Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne? (Jan 14,22) Ano, proč ses mocně nepostavil svým nepřátelům, kteří tě ukřižovali? chce se nám ptát. Proč jsi jim neukázal s nepřemožitelnou silou, že ty jsi živý, Pán nad životem a smrtí? Proč ses ukázal jen hrstce učedníků, jejichž svědectví musíme důvěřovat? Tato otázka se netýká pouze zmrtvýchvstání, ale vůbec způsobu, jímž se Bůh zjevuje světu. Proč pouze Abrahámovi proč ne mocným světa? Proč pouze Izraeli, a ne všem národům Země, aby nebylo pochyb? To je tajemství Boha, který jedná tiše. To, že ve velkých dějinách lidstva jen poznenáhlu buduje svoje dějiny; že se stává člověkem a že jeho současníci a určující síly dějin ho přitom mohou přehlédnout; že trpí a umírá a že jako Zmrtvýchvstalý chce k lidstvu dojít jen skrze víru svých, jimž se ukazuje; že neustále tiše klepe na dveře našich srdcí, a když mu otevřeme, pomalu nás činí vidoucími. A přece není právě toto božský způsob? Nepřemáhat vnější mocí, ale dávat svobodu, darovat lásku a probouzet? Když se nad tím dobře zamyslíme, není to, co se zdá tak 15

16 malé, tím vpravdě velkým? Nevychází od Ježíše po staletí sílící světelná stopa, která nemohla vzejít od pouhého člověka a jíž do světa skutečně prosvěcuje Boží světlo? Nalezlo by kázání apoštolů víru a dokázalo by vytvořit celosvětové společenství, kdyby v něm nepůsobila síla pravdy? Když nasloucháme svědkům s bdělým srdcem a otvíráme se znamením, jimiž Pán je i sebe sama znovu a znovu potvrzuje, pak víme: On vpravdě vstal z mrtvých. On je živý. Jemu se svěřujeme a víme, že jsme na správné cestě. Vkládáme spolu s Tomášem ruce do Ježíšova probodeného boku a vyznáváme: Pán můj a Bůh můj! (Jan 20,28) Požehnané a milostiplné Velikonoce přejí všem senioři z Klubu sv. Anežky. Zdroj: Ratzinger, Joseph: Ježíš Nazaretský II. Brno: Barrister & Principal, Dětem : 200 let od narození svatého Jana Boska Don Bosko začíná své dílo Don Bosko prosil Pannu Marii, aby svou přímluvou pomohla začít hlásání evangelia mezi zanedbanou mládeží. A Panna Maria na modlitbu odpověděla. Bylo to 8. prosince 1841, o svátku Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Don Bosko se připravoval na mši svatou. Do sakristie nakoukl mladík z ulice. Kostelník ho ztloukl a vyhnal. Don Bosko ho však zavolal zpět a pozval ho na mši svatou. Po skončení bohoslužby si s chlapcem povídal. Dozvěděl se, že mu rodiče zemřeli, že je zedník a neumí číst ani psát. Ale zpívat a pískat umíš, že ano? Chlapec se usmál a Don Bosko se zaradoval, že získal hochovu důvěru. Proto se ho zeptal: Pověz mi, milý Bartošku, byl jsi už u prvního svatého přijímání? Ještě ne. Modlíváš se ráno a večer? Zapomněl jsem se modlit. A chodíš do náboženství? Ne. Stydím se tam chodit, protože malí kluci vědí víc než já. Don Bosko na nic nečekal. A když hoch projevil ochotu, začal ho učit hned. Po půlhodinové rozmluvě chlapec slíbil, že přijde zas. Příští neděli přiveď i své kamarády. Něco pěkného vám přichystám Příští neděli přišlo za Donem Boskem devět chlapců. Za měsíc jich bylo už 24. Brzo stoupl jejich počet na stovku. 16

17 Kde se však měl Don Bosko s tolika kluky setkávat? Po tři roky mohli hoši rušit nedělní klid v Kněžském ústavu, kde jim dovolili skotačit na tamním dvoře staří kněží Don Guala a Don Cafasso. Ale hochů přibývalo, dvůr byl těsný Don Cafasso získal pro Dona Boska místo v sirotčinci, který zbudovala ze svého majetku markýza Barolová. Zde měl Don Bosko k dispozici venkovní prostor 20x5 metrů, uvnitř mohl upravit ze dvou místností kapli sv. Františka Saleského. Na první mši svatou přišlo 150 hochů. Sem však se svými hlučnými kluky nechodil Don Bosko dlouho. Stížnosti na rámus, pošlapané a utrhnuté květiny, a to v blízkosti dívčího ústavu vše vyústilo v rozhodnutí markýzy, aby si hledal Don Bosko pro nezvedené uličníky místo jinde. Chlapců však bylo již tři sta. Když dostal dovolení hrát si s nimi na nějakém prostranství, záhy přišel zákaz a stěhování jinam. Nakonec nezbývalo Donu Boskovi nic jiného, než s kluky chodit na vycházky. Zástup kluků znepokojil starostu Markýze Cavour, který mu průvody zakázal. Poslechnu, odpověděl Don Bosko, když mi to přikáže arcibiskup. Mons. Fransoni, turinský arcibiskup, byl však Boží muž a dílu Dona Boska žehnal. Don Bosko přesto věděl, že dlouho to takto nepůjde. Modlil se a staral, jak dál Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko jáhen Josef Janšta ilustrace Emilka Kollárová 17

18 Ze života skautů a skautek Skautská mše svatá V pátek 24. dubna na svátek sv. Jiří, patrona skautů, si při mši svaté v 17 hodin v kostele Sv. Ducha připomeneme 25. výročí obnovení Junáka a Pánu Bohu poděkujeme za 25 let fungování skautského křesťanského střediska Zvon. Vzpomeneme také na naše zemřelé bratry a sestry a poprosíme o požehnání pro naši činnost do dalších let. Srdečně zveme k účasti všechny naše současné i bývalé členy, jejich rodiče a všechny příznivce. Den sesterství Jako každý rok, tak i letos si 22. února skautky na celém světě připomněly den narození zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olave. Slaví se tzv. Den sesterství. Protože tentokrát tento svátek připadl na neděli, rozhodly jsme se, že nedělní ráno strávíme společným slavením mše sv. v kostele Sv. Ducha a společnou snídaní s rodinami našich skautek a světlušek i s bývalými členkami našeho oddílu. V pastoračním středisku nás v podání Katky a Zouzy přivítali sami manželé Baden-Powellovi a povyprávěli nám nejen o tom, jak vznikl skauting, ale také o jejich osudovém setkání a vlastním životě. Poté jsme si pochutnali na buchtách, prohlédli si oddílové i družinové kroniky, zhlédli prezentaci skautské družiny Sasanek a fotky z oddílové činnosti. V závěru nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a uklidit. Těšíme se na další setkání a touto cestou děkujeme především otci Kryštofovi, že nám umožnil uskutečnit setkání v pastoračním středisku, ale také všem, kteří nám s realizací akce pomohli. Markéta Smolková 18

19 Změna názvu organizace Nabytím účinnosti Nového občanského zákoníku přestal být Junák občanským sdružením a stal se spolkem, jednotlivé organizační jednotky pak pobočnými spolky. Z toho důvodu bylo potřeba provést zásah do stanov naší organizace a také upravit název. Při této příležitosti se začalo uvažovat o změně názvu, a tak se napříč celou organizací rozvinula diskuse o jeho nové podobě. Na okresních a krajských sněmech Junáka se pak orientačně hlasovalo o více jak deseti různých návrzích, až nakonec Valný sněm Junáka, který se konal v březnu minulého roku v Litomyšli, rozhodl o změně názvu organizace, a to na Junák český skaut, z. s. (zkratka znamená zapsaný spolek). Junák se k tomuto názvu vrací sto let od založení stejnojmenného spolku bratrem zakladatelem A. B. Svojsíkem. Nový název platí od 1. dubna 2015 a název našeho střediska je: Junák český skaut, středisko Zvon Opava, z. s. Pavel Rychta - Paulo Co se děje v CZŠ svaté Ludmily Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí vyhlašuje XIII. ročník výtvarné soutěže Krása a tajemství Velikonoc. Téma: Ustanovení Eucharistie společenství jako jednota lásky mezi člověkem a Bohem aby byli jedno, jako jsme jedno my, aby byli dokonalí v jednotě a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že sis je zamiloval. (Jan 17,22-23) Hodnoceny budou práce, které ztvárňují Poslední večeři Páně nebo prožívání společenství lásky v rodině, mezi kamarády, ve škole, ve farnosti apod. Technika provedení: libovolná, formát: maximální velikost A3. Samostatná kategorie fotografie. Fotografie je nutno zasílat na adresu ve formátu JPEG. Termín odeslání či odevzdání: do 30. dubna na adresu školy. 19

20 Soutěžní kategorie dle roku narození soutěžících: 1. kategorie: děti ročníky do r. 2009; 2. kategorie: ročníky ; 3. kategorie: ročníky ; 4. kategorie: ročníky ; 5. kategorie: ročníky Každá práce musí být označena na zadní straně těmito údaji: jméno a příjmení autora, rok narození, soutěžní kategorie, název práce, adresa školy a telefonní kontakt, případně ová adresa; od každého autora je možné zaslat jen jednu práci a jednu fotografii. Vyhodnocení soutěže: slavnostní vernisáž s předáním cen proběhne ve středu 27. května. Porota udělí ceny a diplomy ve vypsaných kategoriích ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu. Vyhodnocené práce budou vystaveny ve školní galerii. Práce odevzdané do soutěže se vracejí pouze na požádání. Těšíme se na vaši účast ve výtvarné soutěži. Organizátoři soutěže 20

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více