Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 13.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov."

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.02/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno dne v 18:00 hodin starostou obce Drásov panem Zdeňkem Vrátným. Informace o konání a programu zastupitelstva obce byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Drásov od do v souladu s 93odst. 1 zákona o obcích. Starosta dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva (viz příloha č. 1 Prezenční listina), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst.3 zákona o obcích). Kromě zastupitelů je přítomná také veřejnost v počtu cca 12 občanů. Bod č.1 Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Josef Kratochvíl a Blanka Šampalíková. Jako zapisovatel byl navrhnut Lukáš Rus. Jiný návrh vznesen nebyl, navržení funkci příjímají. Zastupitelstvo obce Drásov určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Kratochvíla a paní Blanku Šampalíkovou a zapisovatelem pana Lukáše Rusa. Bod č. 2 Schválení programu Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Nikdo nemá námitek a nežádá přidání dalšího bodu programu. Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 2. Schválení programu 3. Rozpočtová změna č.5/ Úřední hodiny obecního úřadu 5. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva 6. Prověření způsobu připravovaného odkanalizování obce a možnosti dalšího postupu 7. Výběrové řízení na obecního pracovníka/ky 8. Volba členů jednotlivých výborů 9. Prověření možnosti výběrového řízení na nového dodavatele el. energie 10. Návrh na zpracování nezávislého auditu k hospodaření a správy obce v minulém volebním období 11. Svoz a likvidace odpadů a. prověření možnosti vypsaní výběrového řízení na svoz TKO v obci

2 b. zjištění možnosti získání příspěvků na likvidaci TKO c. sběr surovin k recyklaci 12. Bezpečnost chodců v obci a. zjištění náležitostí a náročnosti výstavby přechodů pro chodce u BUS zastávek v Drásově a Cihelně b. zjištění náležitostí a náročnosti pro umístění zařízení pro podporu dodržování max. povolené rychlosti v obci (cedule, radar apod.) 13. Kontrola stavu silničních mostků, případně všech podobných staveb v obci 14. Pověření vedení obce k sestavení rozpočtu na rok Obecní zpravodaj 16. Diskuse 17. Usnesení č.2/2014 Zastupitelstvo obce Drásov schvaluje přednesený program zasedání v navržené podobě. Bod č. 3 Rozpočtová změna 5/2014 Starosta vyzval paní Ivanu Matějů k přednesení a vysvětlení rozpočtové změny. Paní Ivana Matějů vysvětlila vše jak zastupitelstvu, tak veřejnosti. Jedná se o vyúčtování finančních prostředků poskytnutých na konání voleb. Na příjmové stránce dojde k navýšení v částce ,-Kč z důvodu přijatého transferu na Volby do zastupitelstva a a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Stejně tak na výdajové stránce dojde k navýšení v částce ,-Kč z důvodu čerpání těchto přijatých finančních prostředků. (Viz. příloha č.2 Rozpočtové opatření) Zastupitelstvo obce Drásov schvaluje rozpočtové opatření v předloženém rozsahu. Dojde k navýšení příjmů ve výši ,-Kč z důvodu přijatého transferu na Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a k navýšení výdajů z důvodů čerpání transferu na Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Bod č. 4 Úřední hodiny obecního úřadu Zastupitelstvo obce Drásov navrhuje úřední hodiny obecního úřadu Drásov na každou středu od 17:00 do 19:00 hodin. Zastupitelstvo obce Drásov stanovuje úřední hodiny obecního úřadu Drásov na každou středu od 17:00 do hodin.

3 Bod č.5 Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva Starosta jménem zastupitelstva navrhuje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva takto: Zdeněk Vrátný (starosta) ,-Kč hrubého od Petra Černohorská (1. místostarostka) 9 000,-Kč hrubého od Ivana Matějů (2. místostarostka) 8 000,-Kč hrubého od Josef Kratochvíl (zastupitel, předseda výboru) 1500,-Kč hrubého od Michaela Maršálová (zastupitelka, předsedkyně výboru) 1500,-Kč hrubého od Blanka Šampalíková (zastupitelka,předsedkyně výboru) 1500,-Kč hrubého od Jana Kučinová (zastupitelka, členka výboru) 970,-Kč hrubého od Člen výboru 510,-Kč hrubého od Zastupitelstvo obce zároveň dle zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet stanovených odměn za jednotlivé funkce. Zastupitelstvo obce Drásov v souladu s 72 a 84 odst. 2 písmena n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v následující výši: Zdeněk Vrátný (starosta) ,-Kč hrubého od Petra Černohorská (1. místostarostka) 9 000,-Kč hrubého od Ivana Matějů (2. místostarostka) 8 000,-Kč hrubého od Josef Kratochvíl (zastupitel, předseda výboru) 1500,-Kč hrubého od Michaela Maršálová (zastupitelka, předsedkyně výboru) 1500,-Kč hrubého od Blanka Šampalíková (zastupitelka,předsedkyně výboru) 1500,-Kč hrubého od Jana Kučinová (zastupitelka, členka výboru) 970,-Kč hrubého od Člen výboru 510,-Kč hrubého od Zastupitelstvo obce Drásov v souladu s 72 a 84 odst. 2 písmena n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce. Bod č. 6 Prověření způsobu připravovaného odkanalizování obce a možnosti dalšího postupu Starosta by se rád seznámil s možnostmi způsobu odkanalizovaní obce (tlaková/gravitační kanalizace nebo jejich kombinace) a náročností souvisejících staveb (přečerpávací stanice, čistírna odpadních vod ) Následně by rád informoval zastupitele a dále veřejnost o všech možnostech a jejich náročnosti (nejen nákladech na výstavbu, ale také na provoz a údržbu), tak aby mohla být vybrána pro obec a občany nejlepší varianta. Zastupitelstvo obce Drásov pověřuje starostu obce pana Zdeňka Vrátného svoláním schůzky s projektanty připravovaného záměru a prověření dalšího postupu. Dále pověřuje paní Ivanu Matějů ke

4 kompletnímu předání podkladů, zvláště pak PD stavby, dokladů k inženýrské činnosti apod. Termín: nejpozději do lednového zasedání zastupitelstva. Bod č. 7 Výběrové řízení na obecního pracovníka/ky Starosta obce navrhuje do funkce obecního pracovníka v rámci celoroční údržby pana Antonína Brychcu. V rámci zimní údržby pana Jana Vláška a pana Jana Šmída. Do funkce IT administrátora pana Lukáš Rusa. Zastupitelstvo obce Drásov vybírá do funkce obecního pracovníka v rámci celoroční údržby pana Antonína Brychcu. V rámci zimní údržby pana Jana Vláška a pana Jana Šmída. Do funkce IT administrátora pana Lukáše Rusa. Současně pověřuje starostu obce a Ing. Michaelu Maršálovou k přípravě dohod o provedení práce s uvedenými pracovníky. Termín: ihned. Bod č. 8 Volba členů jednotlivých výborů Starosta obce navrhuje schválení následujících členů jednotlivých výborů a výbory v tomto složení: Finanční výbor (předsedkyně Ing. Michaela Maršálová) Členové: Lukáš Rus a Martin Chleboun Kontrolní výbor (předsedkyně Blanka Šampalíková) Členové: Libor Jandera a Ivana Přívorová Výbor pro mládež, kulturu, sport a sociální věci (předseda Josef Kratochvíl) Členové: Jana Kučinová, Miluše Janderová a Jiří Janovský Výbor pro mimořádné situace, ochranu živ. prostředí a rozvoj obce (předsedkyně Petra Černohorská) Členové: Jana Vobrová a Jaroslav Růžička Zastupitelstvo obce Drásov schvaluje následující členy jednotlivých výborů a výbory v tomto složení. Bod č. 9 Prověření možnosti výběrového řízení na nového dodavatele el. energie Starosta by rád pověřil paní Blanku Šampalíkovou a Kontrolní výbor prověřením možnosti výběrového řízení na dodavatele el. energie pro obec (jedná se o možnost úspory za nákup el. energie hlavně na provoz veřejného osvětlení)

5 Zastupitelstvo obce Drásov pověřuje Kontrolní výbor v čele s paní Blankou Šampalíkovou prověřením možnosti výběrového řízení na nového dodavatele elektrické energie. Termín: do lednového zasedání zastupitelstva. Bod č. 10 Návrh na zpracování nezávislého auditu k smluvní dokumentaci a správě obce v minulém volebním období Starosta vysvětlil, že by se jednalo o audit týkající se smluv, které má obec uzavřené za minulé volební období. Hlavně jde o zjištění, zda byly a jsou všechny smlouvy výhodné pro obec, a neplynou z nich nějaké zbytné náklady. Proto by starosta rád pověřil Ing. Michaelu Maršálovou k zajištění nabídek na zpracování nezávislého auditu. Zastupitelstvo obce Drásov pověřuje Ing. Michaelu Maršálovou k zajištění nabídek na zpracování nezávislého auditu. Termín: do Bod č. 11 Svoz a likvidace odpadů a. prověření možnosti vypsaní výběrového řízení na svoz TKO v obci b. zjištění možnosti získání příspěvků na likvidaci TKO c. sběr surovin k recyklaci Starosta by rád ověřil možnost levnějšího svozu TKO pro občany, možnosti získání příspěvků na svoz TKO, a možnosti způsobů sběru/nakládání se surovinami k recyklaci. Proto navrhuje pověřit těmito úkoly pana Lukáše Rusa. Zastupitelstvo obce Drásov pověřuje pana Lukáše Rusa k zajištění nabídek na svoz TKO. Dále pak k prověření možnosti recyklace surovin a příspěvků na likvidaci TKO. Paní Ivanu Matějů pověřuje k předání veškerých kontaktů na společnosti zabývající se nakládáním s odpady na k.ú. Dubenec (spalovna). Termín: do Bod č. 12 Bezpečnost chodců v obci a. zjištění náležitostí a náročnosti výstavby přechodů pro chodce u BUS zastávek v Drásově a Cihelně b. zjištění náležitostí a náročnosti pro umístění zařízení pro podporu dodržování max. povolené rychlosti v obci (cedule, radar apod.) Starosta by rád zklidnil dopravu v obci a zvýšil bezpečnost nejen chodců. Jedná se hlavně o přechody pro chodce, a zajištění dodržování max. povolené rychlosti. Hlavně na komunikaci 1/18. Proto navrhuje pověřit 1.místostarostku Petru Černohorskou k projednání možnosti realizace vodorovného a svislého dopravního značení na komunikaci 1/18.

6 Zastupitelstvo obce Drásov pověřuje 1.místostarostku obce paní Petru Černohorskou k projednání možnosti realizace vodorovného a svislého dopravního značení na komunikaci I.třídy, 1/18. Dále k projednání možnosti realizace umístění zařízení pro podporu dodržování stanovené rychlosti. Termín: do lednového zasedání zastupitelstva. Bod č. 13 Kontrola stavu silničních mostků, případně všech podobných staveb v obci Starosta by rád pověřil pana Josefa Kratochvíla kontrolou silničních mostků a podobných staveb v obci. Jde o zjištění jejich stavu, a v případě nějakého poškození o následnou opravu ještě před zimním obdobím, aby nedošlo ke zbytečně většímu poškození a tím pádem ke zbytečnému zvýšení nákladů na opravu. Zastupitelstvo obce Drásov pověřuje pana Josefa Kratochvíla k provedení kontroly silničních mostků, popřípadě podobných staveb v obci. Termín: nejpozději do prosincového zasedání zastupitelstva. Bod č. 14 Pověření vedení obce k sestavení rozpočtu na rok 2015 Starosta by rád pověřil vedení obce k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015, a to co nejdříve, tak aby bylo možné jej schválit na příštím zasedání zastupitelstva, a přitom byly dodrženy zákonem dané lhůty a náležitosti. Zastupitelstvo obce Drásov pověřuje vedení obce Drásov k sestavení rozpočtu pro rok Termín: do Bod č. 15 Obecní zpravodaj Starosta navrhuje vydání informativního zpravodaje, ve kterém budou občané obce informováni o dění na obecním úřadě, důležitých kontaktech, apod. Dále navrhuje, aby tento zpravodaj připravil pan Lukáš Rus. Zastupitelstvo obce Drásov pověřuje pana Lukáše Rusa přípravou Zpravodaje obce Drásov. Termín: do

7 Bod č. 16 Diskuze Starosta zahájil bod diskuze a vyzval přítomné zastupitele i veřejnost k otázkám. Dotazy občanů: odpovědi zastupitelů V jaké fázi je kanalizace? Odp. starosta (ZV) a 2.místostarostka (IM), že na kanalizaci je již vydané územní rozhodnutí a to na hlavní řad bez jednotlivých přípojek. Půjde změnit plán tlakové kanalizace na gravitační (spádovou)? Občan nesouhlasí s připravovanou TK, nechce mít doma čerpadlo, když má dům na kopci a tak splašková voda může odtékat samospádem. (na toto téma bylo mnoho dotazů, které se opakovaly, ale jinak formulované, s různými důvody nesouhlasu poruchovost, problémy při výpadku el.energie, náročnost údržby, provozní náklady) Odp. starosta (ZV), že proto byl schválen bod č.6 - zastupitelstvo má zájem tuto situaci řešit a vybrat skutečně tu nejlepší možnost, ale nejprve je třeba se s celou problematikou seznámit. (IM) doplňuje, že dříve byl ze strany OHS vysloven nesouhlas k návrhu na zhotovení jednotlivých domácích čističek, přesto, že v jiných krajích toto bylo schvalováno. Dále bylo toto téma diskutováno, ale téměř ve stejném duchu, tedy s převládajícím nesouhlasem s TK. Dotaz, zda jsou ještě nutné telefonní sloupy s dráty (poukázání na jejich nevzhlednost) Odp.: ano, někdo používá pevnou linku, někdo tel. využívá pro připojení k internetu. Pokud někomu nevyhovuje umístění sloupu, může požádat o přeložení sloupu jeho vlastníka (tedy Telefonicu O2) Dotaz na umístění zpomalovacího prahu (v Drásově u křižovatky ul. na závisti směrem ke hřišti) někteří řidiči zde jezdí rychle. Odp.: Umístění práhu se nedoporučuje. Auta přejíždějící práh způsobují značný hluk, navíc zde auta musí přibrzdit právě kuli křižovatce. Situací kolem dodržování povolených rychlostí se zastupitelstvo bude zabývat. Dotaz, jak si zastupitelé představují řešení rychlosti aut v obci i mimo ní (na Cihelně) Odp: snahou je zvýraznění přechodů pro chodce, případně jejich lepší umístění. Na hranici obce také možnost umístění optické brzdy nebo jiného efektivního zařízení, které zároveň nebude omezovat provoz, a komfort místních občanů. Na Cihelně bude snaha o snížení povolené rychlosti na 70 případně 50 km/h u autobusových zastávek. Na toto vyjádření dvě reakce: 1. Že sníženou rychlost úřady neschválí. 2. návrh na častější dohled a měření rychlosti Policií ČR. Odp: 1. Zastupitelé se o to pokusí, chtějí využít všechny dostupné možnosti. Odp.2: I spolupráce s policií je v plánu. Dotaz kdo všechno dostal pokutu za nedostatečné prokázání likvidace domácích splaškových vod a koho se kontrola týkala? Odp.: byly kontrolovány nemovitosti, od kterých mohlo dojít ke znečištění kontrolovaného toku. Kontrolu provedla Krajská hygienická stanice, vzorky odebrala sama, nemohlo tedy dojít k manipulaci. Do budoucna může docházet k dalším kontrolám. Jeden z občanů se dotazuje a zároveň navrhuje, zda by při současných cenách vývozu a likvidace splaškových vod nevyšlo občany lépe dát příspěvek obci na zřízení gravitační kanalizace. Vypočítává, že v obsazeném domě se může částka vyšplhat až k ,-/ročně, a to každý rok dokud nebude

8 kanalizace. Sám by klidně příspěvek obci na kanalizaci dal (řádově 20-30tis.), hlavně aby už kanalizace byla hotova. Další dotaz se týkal mikulášské zábavy a programu Odp.: přímo mikulášská zábava nebude (v minulosti nízká účast) ale bude možno si domluvit návštěvu mikuláše a čertů (bude zveřejněno v rámci zpravodaje) Další dotazy nejsou. Starosta poděkoval zastupitelům i veřejnosti za účast na zasedání zastupitelstva, popřál pěkný zbytek večera a zasedání zastupitelstva v 19:40 ukončil. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Rozpočtové opatření 5/2014 3) Usnesení č. 2/2014 Zápis byl vyhotoven dne Zapisovatel: Lukáš Rus podpis: Ověřovatelé zápisu: Josef Kratochvíl Blanka Šampalíková podpis: podpis: Starosta obce: Zdeněk Vrátný podpis:

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 16/2013 * * *

Zápis č. 16/2013 * * * Zápis č. 16/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24. června 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Bod č.1. Složení slibu členy zastupitelstva, kteří ještě slib nesložili

Bod č.1. Složení slibu členy zastupitelstva, kteří ještě slib nesložili Zápis č. 2/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 18. listopadu 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více