MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ BLAHOPŘÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ BLAHOPŘÁNÍ"

Transkript

1 pravodaj únorový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ BLAHOPŘÁNÍ Dne 13. ledna 2004 oslavila své 104. narozeniny nejstarší občanka města Český Těšín paní Aloisie Franková. U příležitosti životního jubilea se za vedení města připojil k blahopřání místostarosta Ing. Vít Slováček. Blahopřejeme. Jana Černilová referentka kultury Občanské sdružení AVE ve spolupráci s manažerkou prevence kriminality Český Těšín a českotěšínskými neziskovými organizacemi připravilo pod záštitou místostarosty města Ing. Víta Slováčka v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor akci s názvem: M Y S L Í T E S I, Ž E S E V Č E S K É M T Ě Š Í N Ě N I C N E D Ě J E??? Kdy: 23. února 2004 V kolik: 10,00 16,00h Kde: Velká zasedací místnost MěÚ Český Těšín Co: Pro koho: Kdo: Prezentace činnosti jednotlivých neziskových organizací v Českém Těšíně včetně jejich projektů a programů veřejnost, školy Asociace školních sportovních klubů, Beskyd Bike Club, Dům dětí a mládeže Český Těšín, Fotografický obzor, Junák, Kulturní a společenské středisko Střelnice, KC sboru Apoštolské církve, Klub mladých Filadelfia, Městská knihovna Český Těšín, Oblastní charita Český Těšín, OS Půda, OS AVE, Slezská diakonie, Soubor písní a tanců OLZA, SRPŠ při ZUŠ Pavla Kalety, 6. pionýrská skupina, Základní kynologická organizace a další

2 VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO PODCHODU Dnešní podchod pod železniční tratí vytvářel past pro imobilní občany, kteří ze strany od Billy sjeli dolů a nemohli u pošty dále pokračovat ve výjezdu. Výstavbu této části podchodu provedlo město v r.1997 a z hlediska bezbariérovosti bylo toto řešení skutečně jen polovičaté. Kritika nejen imobilních občanů, ale i maminek s kočárky a občanů bydlících za tratí, vyvolala požadavek na vybudování bezbariérového pokračování podchodu pod železniční tratí s vyústěním na ul. Nádražní. Za tím účelem byly vypracovány studie několika variant na dořešení tohoto problému a z nich byla vybrána taková, která řeší problém nejlépe a trvale. Vzhledem k finanční náročnosti výstavby město po několik let usilovalo o získání státní dotace, což se konečně v závěru loňského roku podařilo, a tak bylo možno přistoupit k realizaci. Finančně přispívají i České dráhy, a to na objekty přímo v drážním tělese. Ve výběrovém řízení ve veřejné obchodní soutěži na zhotovitele splnila nejlépe soutěžní podmínky firma SKANSKA CZ, a.s., která provádí výstavbu podle projektové dokumentace vypracované Technoprojektem Ostrava, a.s. Výstavbou dojde k bezbariérovému komunikačnímu propojení obou částí města, které železniční trať rozdělila. Stávající podchod bude prodloužen pod ul. Nádražní s bezbariérovým výstupem vnější otevřenou rampou, která je součástí atria s vegetační plochou obdobně jako před Billou na ul. Jablunkovské. Součástí řešení je i výtah pro imobilní osoby z podchodu na 1. nástupiště. Z podchodu bude umožněn výstup dvěma schodišti, z nichž jedno ústí u objektu nádraží ČD a druhé v prostoru u ul. Střelniční. V podchodu jsou navrženy také prodejní prostory s příslušným sociálním zařízením. Při přípravě stavby a zpracovávání projektového řešení bylo nutné se vypořádat s mnoha technickými překážkami v tomto velmi frekventovaném místě centra města, zejména se stávající zástavbou (pošta, nádraží, obytný objekt s lékárnou a ostatní), aby se tyto objekty při výstavbě nepoškodily nebo nezřítily. Z toho důvodu se provádí speciální zakládání a další nutná opatření vyplývajících z ochranných pásem dráhy a ochranných pásem ostatních inženýrských sítí, které protínají staveniště snad všemi směry. Pro uvolnění staveniště bylo nutné také zlikvidovat podzemní drážní úkryt civilní obrany před objektem pošty. Stavba je teprve na začátku, ty největší stavební problémy jsou ještě před námi, včetně provizorního zajištění průchodu přes železniční těleso. Režim přechodu se podrobně spolu s Českými dráhami zpracovává tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech chodců a cestujících. Podle zpracovaného harmonogramu z důvodu přeložek inženýrských sítí (kanalizace, plyn, optické telefonní kabely aj.) bude nutné uzavřít silnici Střelniční v prostoru mezi nádražím, hotelem Piast a lékárnou na dobu cca 3 týdnů v době od Pak by se již měly zahájit práce navazující přímo na stávající podchod. V období od by se měla část podchodu u pošty úplně uzavřít a průchod se bude uskutečňovat přes drážní objekty, a to až do dokončení stavby. Tento průchod je nutné chápat jako provizorium a bude sloužit zejména cestujícím. Ostatní občané by měli v zájmu své bezpečnosti využívat až dalšího podchodu (tzv. Demeloch ), zejména ti s kočárky a jízdními koly. Přístup k poště bude do z ul. Nádražní stejným způsobem jako doposud. Po tomto termínu bude přístup pouze z druhé strany (od celní budovy ČD), tzn. obejít staveniště podél objektu lékárny. Uvedené termíny však vycházejí za předpokladu, že klimatické podmínky umožní a dovolí realizaci všech inženýrských přeložek. Proto již nyní žádáme občany o trpělivost a pochopení při vzniku této situace, která je z důvodu výstavby nezbytná a bude pouze dočasná. Po dokončení výstavby, které má být dle smlouvy koncem listopadu r. 2004, bude mít město důstojný a bezpečný průchod a výstup z nádražního prostoru, který si naše město svým významem jistě zaslouží. Z fotomontážního snímku je zřejmé, jak to bude vypadat po dokončení. Ing. Rostislav Klimánek ved.odboru územního rozvoje PANORAMATICKÉ ZOBRAZENÍ ZASTŘEŠENÍ PODCHODU NÁDRAŽÍ ČD ČESKÝ TĚŠÍN únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 2

3 PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL POPISNÝCH, ORIENTAČNÍCH A EVIDENČNÍCH K OZNAČENÍ BUDOV Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v plném znění a podle vyhlášky č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel v plném znění schválila Rada města Český Těšín na svém 12. zasedání dne barvu a provedení tabulek k označování budov čísly: a) popisná čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200mm) tmavomodré barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm, b) orientační čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 120mm, šířka 150mm) bílé barvy s tmavomodrým lemem a tmavomodrou arabskou číslicí vysokou 75 mm, jako dodatek může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének, c) evidenční čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200mm), červené barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými městským úřadem a udržovat je v řádném stavu. Čísla se umisťují tak, aby byla viditelná. Číslo orientační se umisťuje vždy pod tabulku s číslem popisným. Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí zajistí dodání příslušné tabulky s číslem k označení budovy po zaplacení zálohy ve výši skutečných nákladů na pořízení tabulky. Náklady na tabulky jsou: u popisných čísel 220,- Kč, u orientačních čísel 195, Kč a u evidenčních čísel 220,- Kč. Pokud při provádění kontroly označení domů nebude mít vlastník označenou budovu číslem, může mu být uložena pokuta až do výše ,- Kč. Eliška Dudová referent odboru výstavby AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ MALÝCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ Dne nabyl účinnosti zákon č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Oddělení životního prostředí MěÚ Č. Těšín upozorňuje na ustanovení 12 - povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování (malý zdroj = tepelný výkon zdroje je nižší než 0,2 MW), zejména odst. 1 písm. f), dle kterého provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování jsou povinni zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a dále odstraňovat zjištěné závady. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kw a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kw. Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. První autorizované měření malých stacionárních zdrojů by mělo být provedeno nejpozději k Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých zdrojů znečišťování (lokální topeniště), které jsou umístěny v bytech obytných domů, rodinných domcích a ve stavbách pro individuální rekreaci. Lýdie Blasinská oddělení životního prostředí 3 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

4 EKOLOGICKÉ OKÉNKO Ekologické značení Myšlenka označit výrobek, jenž poškozuje životní prostředí méně než jiné s ním alternativní výrobky, má své kořeny v sedmdesátých letech. V této době došlo ke zvýšení informovanosti o problematice životního prostředí a o dopadech výrobních procesů na přírodní ekosystémy. Snaha pomoci životnímu prostředí vedla k propagaci výrobků, které bylo možné z nějakého důvodu prohlásit za šetrné vůči životnímu prostředí. Spotřebitelé, ale i výrobci se začali dožadovat zavedení pořádku a důvěryhodného certifikačního systému na označovaní výrobků šetřících prostředí. První certifikační ekolabelingový systém řízený nezávislou stranou tedy Federálním ministerstvem životního prostředí byl uveden do praxe v Německé spolkové republice v r Udělení této ochranné známky-ekoznačky Modrý anděl se poměrně rychle rozšířilo. Úspěch tohoto programu vedl k založení dalších. Druhou zemí, která zavedla jednotné označování výrobků šetrných vůči životnímu prostředí, byla v roce 1988 Kanada. Kanadský program byl vytvořen pro podporu trvale udržitelného rozvoje. Od počátku 90-tých let byly pak ekolabelingové programy zaváděny v mnoha dalších zemích. Zavedení tohoto systému se podařilo prosadit i v České republice. Ekolabelingový systém nazvaný Národní program označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek byl u nás vyhlášen na základě vládního usnesení ze dne 14. dubna Ochranná známka tohoto programu je znázorněna takto: Ochranná známka je majetkem Českého ekologického ústavu a je registrována Úřadem průmyslového vlastnictví, Praha. Seznam ekologicky šetrných výrobků najdeme na stránkách Českého ekologického ústavu (www.ceu.cz/esv). Český program se řídí několika zásadami, jako je například zásada dobrovolnosti, srozumitelnosti, aplikace metody LCA (hodnocení životního cyklu) a šetrnosti výrobků vůči všem složkám životního prostředí. Český ekolabelingový systém je systémem státním, do jehož struktury jsou zapojeny následující složky: 1. Ministerstvo životního prostředí ČR jako garant programu. 2. Ministr životního prostředí ČR jako rozhodující orgán. 3. Rada pro ekologicky šetrné výrobky jako odborný a poradní orgán. 4. Agentura pro ekologicky šetrné výrobky jako výkonný orgán programu. 5. Vybrané autorizované a akreditované laboratoře a zkušebny. Výrobce musí o udělení známky sám požádat. Poté projde jeho přihláška i s doloženými podklady (spolu se zaplaceným poplatkem na zkoušky a vyhotovení dokladů) výběrovým řízením v agentuře, která zpracuje do dvou měsíců zprávu o udělení práva na užívání ochranné známky. Tuto zprávu předloží agentura ministrovi ŽP k výslednému rozhodnutí. Na základě kladného rozhodnutí ministra uzavře agentura s žadatelem licenční smlouvu o poskytnutí práva k užívání ochranné známky. Známka smí být používána pouze v jednobarevné formě a to v černém nebo zeleném provedení s povinností uvádět její identifikační číslo. Pokud tomu tak není, jedná se o pouhý duplikát a nejedná se o ekologicky šetrný výrobek. Známka je zapůjčena pouze na dobu určitou, většinou na 2-3 roky. Přínosy ekolabelingu pro podnik získání ekologické značky je dobrou reklamou pro firmu zlepšuje její pověst zlepšení pozice na trhu, větší snadnost získání kapitálu. Udělení značky ekologicky šetrný výrobek dává záruku úplné shody se zákony a nařízeními na ochranu životního prostředí v ČR. Značka vypovídá o tom, že výrobek je ve své kategorii ekologičtější než ostatní obdobné výrobky. Zda si této značky všimne i veřejnost je otázkou každého člověka a jeho přístupu k životnímu prostředí. oddělení životního prostředí únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 4

5 Připomínáme dny významné pro životní prostředí: ÚNOR Mezinárodní den mokřadů BŘEZEN První jarní den Světový den vody Světový meteorologický den DUBEN Den ptactva Světový den zdraví Den proti hluku Den Země Den laboratorních zvířat oddělení životního prostředí SUMÁŘ VYUŽITÍ TĚLOCVIČEN 2003/2004 ORGANIZACE KONTAKTNÍ OSOBA TELEFON PRONÁJEM Gymnázium Správce Hala Frýdecká Tělocvična Venkovní areál ISŠOP Ing.Twardziková Tělocvična 1 Frýdecká Tělocvična 2 Hřiště Obchodní Ředitelka Tělocvična akademie Gymnázium Hermanová Tělocvična Havlíčkova Kristina ZŠ Slovenská Ředitelka Tělocvična malá Školník Tělocvična velká ZŠ Komenského Sekretářka Tělocvična ZŠ Masarykovy Sady Ředitelka Tělocvična ZŠ Pod Zvonek Ředitel Tělocvična malá Tělocvičná velká ZŠ Havlíčková Ředitel Tělocvična ZŠ Slezská Ředitelka Tělocvična ZŠ Ostravská Mgr. Jana Krucinová Tělocvična Vladimír Kroček předseda Komise tělovýchovy 5 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

6 ODBOR SOCIÁLNÍ INFORMUJE: Vážení občané chtěli bychom Vás touto cestou informovat o nabídce služeb Města Český Těšín pro seniory. Město Český Těšín přispívá dle Usnesení Rady města č. 141/2. ze dne na stravování seniorům Kč 5,- na 1 oběd, přičemž senioři města mají možnost stravovat se či odebírat oběd v těchto jídelnách: Organizace telefon Školní jídelna ZŠ Slovenská Školní jídelna ZŠ Pod Zvonek Školní jídelna ZŠ Komenského Školní jídelna ZŠ Havlíčkova Školní jídelna ZŠ Ostravská Domov důchodců Sokolovská Nemocnice Ostravská Klub seniorů, Oblastní charita Štefánikova Jídelna pro seniory Svibice Upozorňujeme občany, že jídelna při Nemocnici Č. Těšín bude z důvodu rekonstrukce uzavřena - pravděpodobně od února 2004 Občané, v případě Vašeho zájmu o stravování (obědy) ve výše uvedených organizacích předložte vedoucí jídelny občanský průkaz a výměr o důchodu k prokázání skutečnosti, že máte na území města trvalé bydliště a že jste poživatelem starobního, plného invalidního, vdovského či vdoveckého důchodu. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KLUB SENIORŮ ČESKÝ TĚŠÍN Zajišťuje občanům seniorům našeho města tyto služby: jednoduché ošetřovatelské úkony (osobní hygiena pacienta, péče o vlasy, ošetření nohou, přestlání lůžka, převlečení osobního a ložního prádla, podání jídla a pomoc při jídle, prevence a ošetření proleženin 1. stupně, čištění ošetřovacích pomůcek, podávání léků, měření teploty, výměna obkladů, pomoc při vykonávání léčebných úkonů) pomoc v domácnosti (běžný úklid, mytí podlahy, mytí oken, donáška uhlí, topení v kamnech) denní donáška potravin, oběda, jiných jídel, příprava a podání stravy praní drobného prádla jiné pochůzky a služby dle dohody Služby jsou poskytovány v pracovních dnech od hod. Návrh na zavedení pečovatelské služby je k dispozici na Městském úřadě, odbor sociální, Štefánikova 25, kancelář č. 101, bližší informace na tel: , Město Český Těšín má záměr rozšířit službu dovozu obědů i mimo pracovní dny, z tohoto důvodu je nezbytné zmapovat zájem seniorů. Vyzýváme proto občany města, aby v případě zájmu o rozšíření dovozu obědů i mimo pracovní dny kontaktovali písemně sociální odbor, Štefánikova 25, Český Těšín. Bližší informace na tel Zavedení této služby bude zajištěno v případě zjištění zájmu ze strany občanů města. únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Další službou pro seniory je Klub seniorů Český Těšín, Štefánikova 3, Český Těšín. Jedná se o zařízení, které slouží důchodcům jako společenské středisko a místo zábavy, osvěty a odpočinku. Klub mohou navštěvovat všichni důchodci města a jejich hosté za předpokladu, že jejich účast neomezí aktivity důchodců města stanovené ročním plánem činnosti a harmonogramem využití klubovny. PROVOZNÍ DOBA: Pondělí až pátek hod Provoz klubu je zajišťován vždy členem samosprávy klubu po celou dobu provozu, který ručí pak za zajištění všech prostorů po ukončení činnosti v hod. Provoz klubu je zajišťován v 1. patře budovy, je k dispozici jídelna, místnost s kulečníkem a klubovny. Dle harmonogramu se zde schází 6 zájmových kroužků důchodců a 7 společenských organizací. V loňském roce kromě zájmové činnosti proběhlo 5 zájezdů, výstavy výrobků zájmových kroužků a na podzim r proběhla výstava Český Těšín včera a dnes. V 1. polovině letošního roku bude v Klubu seniorů zpřístupněn internet pro seniory města. Členové klubu seniorů mezi sebe rádi přijmou ostatní zájemce z řad občanů města. Kontakt: Za sociální odbor Uršula Chrástecká vedoucí sociálního odboru SENIOŘI - NESTÁRNĚTE! ŽIJTE! 6

7 MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN pořádá OZDRAVNÝ POBYT SENIORŮ V LUHAČOVICÍCH 2004 Termín konání: Místo konání: Lázně Luhačovice, Hotel Rosa a Penzion Sova, ul. Antonína Slavíčka 952, Luhačovice, tel.fax./ Celkový počet účastníků 135 osob Podmínky: trvalé bydliště na území města účastník je příjemcem starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (pobíraný důchod je jediným zdrojem příjmů) ozdravný pobyt je poskytován 1x za volební období (přednost mají občané, kteří se pobytu dosud nezúčastnili) ozdravný pobyt je poskytován zdarma dobrý zdravotní stav na poskytnutí rekreace není právní nárok Závazné přihlášky budou k dispozici v březnu Při podání přihlášky je třeba předložit platný občanský průkaz, aktuální výměr o výši důchodu a doložit prohlášení o tom, že důchod je jediným zdrojem příjmů. Příjem přihlášek: od (datum podání nerozhoduje), Městský úřad Český Těšín, odbor sociální (budova u kina), Štefánikova 25, kancelář č. 303, 302 ve 2. poschodí Další informace: Odjezd a návrat účastníků vždy v sobotu, odjezd autobusu z autobusového nádraží v Českém Těšíně. Pobyt je pro účastníky zdarma. Upozorňujeme účastníky, že ubytovací zařízení v Luhačovicích jsou umístěny v příkrém kopci. Město Český Těšín hradí: dopravu z Českého Těšína k ubytovacímu zařízení v Luhačovicích a zpět ubytování v 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím a TV stravu v rozsahu plné penze (oběd - možnost výběru ze 2-3 jídel, případně dietní úprava) perličkovou koupel, masáž celodenní výlet do okolí Luhačovic-Velehrad večerní posezení s hudbou úhradu lázeňského poplatku Bližší informace Vám podá: Klaudie Vostrá, tel: ,411, Ing. Jindřich Sznapka, starosta města Ing. Vít Slováček, místostarosta Marian Kuś, místostarosta DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÝ TĚŠÍN V rámci tvorby geografického informačního systému přistoupil odbor územního rozvoje společně s oddělením informatiky ke zpracování územního plánu v digitální formě. Digitální podklad územního plánu zahrnuje katastrální území: Český Těšín, Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňakov, Mistřovice, Mosty u Českého Těšína, Stanislavice a bude součástí změny č. 8 územního plánu, kterou v současné době zpracováváme. Digitální zpracování umožní přístup k informacím obsaženým v územně plánovací dokumentaci. Mapovým podkladem pro digitální zpracování územního plánu Český Těšín jsou digitální katastrální mapy 1 : doplněné o výškopis, získaný digitalizací výškopisu Základní mapy ČR a Ortofotomapy. Mapovým podkladem stávajícího územního plánu jsou katastrální mapy 1 : Výše uvedené dokládá, že došlo vlivem menšího měřítka k upřesnění hranic jednotlivých zastavitelných a nezastavitelných území po hranicích jednotlivých parcel územního plánu. Z toho důvodu vyzýváme právnické a fyzické osoby vlastnící pozemky ve výše uvedených katastrálních územích, aby si přišli ve svém zájmu ověřit, zda-li nedošlo v digitálním podkladu územního plánu k posunu hranic zastavitelného a nezastavitelného území jednotlivých pozemků. Podklad digitálního územního plánu je vystaven do konce dubna 2004 na odboru územního rozvoje Městského úřadu v Českém Těšíně v kanceláři dveře č. 501 (4. patro). Ing. Renáta Bekusová referentka územního plánování 7 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

8 UMÍME SE NA SILNICÍCH CHOVAT BEZPEČNĚ? Odbor živnostenský a dopravy společně s Autoškolou Antonína Pollaka - st., Policií ČR a Městskou policií Český Těšín zvou všechny příznivce motorismu a bezpečné jízdy na odborný seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 11. března 2004 od 16:00 do 19:00 hod. KaSS Střelnice, Střelniční 1, Český Těšín (velký sál) Cílem semináře bude obeznámit přítomné s příčinami a důsledky dopravních nehod, seznámit s dílčí statistikou nehodovosti v našem okrese, upozornit na důležitá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a informovat o připravovaných legislativních změnách, například o bodovém systému. VSTUP ZDARMA!!! Ing. Eva Widnicová, vedoucí odboru živnostenského a dopravy VÍTE JAK UPEVNIT REGISTRAČNÍ ZNAČKY (SPZ)? Nově se zavádí povinnost vlastníků nebo vozidel umístit tabulku registrační značky tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě!!! To znamená, že tabulky registračních značek již nemusí být k vozidlu povinně přišroubovány nebo přinýtovány. Tato změna je účinná od 1. prosince Ing. Tomáš Hloušek vedoucí oddělení dopravy HARMONOGRAM ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD V letošním roce budou opět přistavovány na kusový odpad velkoobjemové kontejnery. Do těchto kontejnerů je možné odkládat POUZE OBJEMNÝ ODPAD (např. vyřazený nábytek, poškozené a vyřazené spotřební zboží - lyže, jízdní kola, koberce, kočárky atd). Z důvodu častého porušování vyhlášky č. 9/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ve městě Českém Těšíně při odkládání odpadu do velkoobjemových kontejnerů připomínáme, že mezi objemný odpad nepatří: směsný komunální odpad, na který jsou určeny sběrné nádoby 110 l a 1100 l, odděleně sbírané nebezpečné složky komunálních odpadů, kompostovatelný odpad - zejména nezpracované větvě, využitelné složky odpadů určené k separaci, zdravotně závadný odpad, zemina a stavební odpady. Velkoobjemové kontejnery jsou určené pouze pro fyzické osoby. TERMÍN, STANOVIŠTĚ: sídliště ONV č. 6 u garáží - ul. Nová tovární - u zadní vstupní brány do parku A. Sikory - Masarykovy sady x Sokola Tůmy - ul. Dlouhá x Jaselská ul. Protifašistických bojovníků x ul. nábřeží Svobody - ul. Žukovská x ul. Polní - ul. Potoční x ul. Tovární - u nádob na separaci - ul. Komorní x Nerudova ul. Horní x Pod Zvonek - ul. Moskevská x nábřeží Míru - ul. náb. Míru - Lancerova kolonie- - ul. Dukelská x Na Nivách ul. 28. října- u obchodu u nádob na separaci - ul. Smetanova - parkoviště - Kolonie - u telefonní budky - ul. Tovární - u kolejí (žel. vlečky) - naproti domu č. 117 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ ul. Gymnazijní x Akátová - ul. Třanovského x Nová - ul. Na Lučinách x Pionýrů - ul. Havlíčkova č Sídliště: Hrabinská - ul. Úvoz (před prádelnou) - mezi domy 23A a 25A Ostravská - parkoviště: Ostravská parkoviště: Ostravská parkoviště: Koperníkova 1-13 Mojská - ul. Ostravská 70 - ul. Hornická (naproti domu 15-17) - ul. Slezská nad rest. Havana U Mlékárny - vlevo od bývalé mlékárny ONV - ul. Divadelní - parkoviště Frýdecká - ul. Frýdecká Svibice - ul. Okružní - před obchodem - ul. Okružní - před MŠ - ul. Polní - parkoviště pod ul. Slovenskou - ul. Svibická - před bloky ul. Kysucká - parkoviště - ul. Kysucká a ul. Polní na rohu - ul. Čáslavská a ul. Polní na rohu 8

9 : - Mosty: ul. Rybářská x Lípová - D. Žukov: ul. Frýdecká zástavka Blahut - ul. Horní mezi domy č. 21 a 23 - Mistřovice: ul. Mistřovická u bývalé MŠ : - Mistřovice: ul. Hradišťská u požární zbrojnice - Mosty: ul. Ostravská u pošty - D. Žukov: ul. Pod Zvonek x Olšová x K Vodojemu - H. Žukov: ul. Frýdecká zastávka Hlaváč : - D. Žukov: ul. Ropická u nádob na separovaný odpad - H. Žukov: ul. Vělopolská u č Mistřovice: ul. Hradišťská x Selská u zastávky - Mosty: ul. Formanská x Strojnická : - Mosty: ul. Školní u školy - Koňakov: ul. Hradišťská u obchodu - Mistřovice: ul. Mistřovická x K Hájence - H. Žukov: ul. Vělopolská - zastávka Na Kopci : - D. Žukov: ul. Žukovská u hřbitova - H. Žukov: ul. Na Běrnotí u Adámka - Mosty ul. Lipová - točna autobusů - Stanislavice: ul. Dvorská - u hasičské zbrojnice : - H. Žukov: ul. Koňakovská u evangelického kostela - Mosty: ul. Ostravská u obytného domu naproti ul. Jasná - Koňakov: ul. Třanovická - rozcestí - Stanislavice: ul. Ostravská - u bytového domu : - H. Žukov: ul. Frýdecká u domu č Mistřovice: ul. Ostravská u vodojemu - Mosty: ul. Formanská u hasičské zbrojnice - Stanislavice: ul. Na Podlesí pod zastávkou Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí CENÍK ZA ODVOZ ODPADU Z POPELOVÝCH NÁDOB A KONTEJNERŮ Na 14. zasedání Rady města Český Těšín dne byl schválen ceník pro rok 2004 pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené v systému města pro nakládání s komunálním odpadem. Ceník platný od Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí Druh nádoby Četnost odvozu Podnikatelé 110 l 1 x týdně 2201,- 2 x týdně 4279,- 1 x14 dní 1.162, l 1 x týdně ,- 2 x týdně ,- 3 x týdně ,- 1 x 14 dní 7.093,- PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU Ve sběrném dvoře jsou bezplatně fyzickým osobám odebrány po prokázání totožnosti (protože sběr zdarma se vztahuje jen na občany, kteří mají ve městě trvalý pobyt) nebezpečné složky komunálního odpadu, vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný, objemný a stavební odpad (v množství odpovídajícím drobným stavebním úpravám). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nejsou oprávněny využívat sběrného dvoru za účelem odložení odpadu vznikajícího jejich podnikatelskou činností. Provozní doba sběrného dvoru, ul. Na Horkách (před Sběrnými surovinami) Čtvrtek hodin (do ) hodin (od ) Sobota hodin Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí 9 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

10 SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2004 V letošním roce opět proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběr zajistí firma Jiří Pežga ODVOZ ODPADU. Uvádíme Vám dny, místa a čas, kde bude přistaven speciální vůz na sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Zde můžete bezplatně přinést či přivézt tyto odpady: monočlánky, autobaterie, motorové oleje, pneumatiky, lednice, televizory, zářivky, výbojky, teploměry, zbytky barev, ředidel, lepidel, zbytky pesticidů, insekticidy, pryskyřice, léky. Na těchto stanovištích je možno odevzdat i objemmý odpad hod. - ul. Nová tovární u garáží hod. - ul. Dr. Slámy - u garáží hod. - náměstí ČSA hod. - ul. Protifašistických bojovníků (za požární zbrojnicí) hod. - u křižovatky ul. Hrabinská x Krátká hod. - ul. Okružní - u motorestu hod. - U Mlékárny u nádob na separaci hod. - ul. Alšova - u křižovatky s ul. Komorní hod. - ul. Slezská u garáží Školního statku hod. - ul. Hřbitovní parkoviště u obchodu hod. - ul. Divadelní restaurace u Jurčíka hod. - Antoníček ul. Lipová točna autobusů hod. - Mosty ul. Ostravská u pošty hod. - Mistřovice ul. Ostravská - rozcestí NĚCO K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ hod. - Koňakov ul. Hradišťská - u obchodu hod. - Stanislavice ul.ostravská - obchodu hod. - ul. Pod Zelenou Strožůvky při restauraci Pod Zelenou hod. - ul. Polní parkoviště u ul. Žukovská hod. - křižovatka: Pod Zvonkem, Olšová a K Vodojemu u zastávky hod. - D. Žukov ul. Ropická - autobusová zastávka Pod Zvonkem hod. - H. Žukov u obchodu hod. Mosty ul. Školní - u školy hod. Mosty ul. Jasná u PZKO hod. ul. 28. října u obchodu JEDNOTY hod. ul. Mlýnská u mostku před bytovkou hod. ul. Žukovská x ul. Pod Zelenou u hřbitova Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí Jako blesk z čistého nebe jednoho večera na jednom z našich televizních kanálů v dosti sledovaném pořadu, kde se propírají nešvary společnosti, zazněna tato věta: Odpady nemá cenu třídit! Takže obtížně prosazovaná a křehce realizovaná zásada o třídění tak během několika minut vzala za své. V reportáži ekologický aktivista s reportérem obchází konkrétní skládku odpadů, podlézají oplocení a blíží se k jedné hromadě odpadů a stále opakují, že zde vysypávají sběrné vozy vytříděné PET lahve. Následně po odvysílaní reportáže se na oddělení životního prostředí obraceli občané s dotazem, jak je to s vytříděným odpadem v našem městě. Chtěli bychom občanům sdělit, že náš vytříděný odpad nekončí na skládce. Reportáž ukazovala jen na konkrétní nešvar na jedné řízené skládce jedné svozové společnosti. Z našeho města je veškerý vytříděný odpad tj. papír, plasty a sklo odvážen na třídicí linku do Oldřichovic společnosti NEHLSEN Třinec s. r. o., tam je odpad následně na třídicí lince dotříděn, a poté putuje jako surovina určená k dalšímu zpracování k různým odběratelům. Bohužel se někdy stává, že zaměstnanci svozové firmy otevřou 1100 l kontejner učený na vytříděný odpad a vidí, že v něm je velké množství odpadu, který tam nepatří, potom musí být kontejner vysypán do svozového vozu a odpad je odvezen na skládku. Časem snad tento nešvar úplně vymizí a občané budou do těchto kontejnerů ukládat jen to co mají. V loňském roce bylo v našem městě vytříděno 137t papíru a lepenky, 93t skla a 78t plastů. Věříme, že reportáž, která sdělovala, že nemá cenu třídit, občany neodradí, a dále budou v třídění pokračovat a množství vytříděného odpadu se bude nadále zvyšovat. únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 10

11 HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU Pro fyzické osoby jsou na tříděný odpad k dispozici tyto nádoby: typu REFLEX (zvonové nádoby na papír, plasty a sklo) a 1100 l kontejnery s upravenými víky pro sběr papíru, plastů a skla (nádoby jsou umístěné ve dvorech města). V posledním čtvrtletí loňského roku dodalo město nádoby na tříděný odpad do základních a středních škol. Z důvodu parkujících vozidel ve vnitroblocích u kontejnerů 1100 l nejsou vždy pro svoz přístupná stanoviště, a proto se obracíme na řidiče, kteří parkují ve dvorech, aby v uvedené dny nestáli u kontejnerů a mohl být zajištěn vývoz tříděného odpadu. Typ nádoby Druh odpadu Týden Den svozu Nádoby REFLEX Papír 1 x týdně (město) Po - Út 1 x 14 dní - sudý (příměstské části) Plasty 1 x týdně (město) Čt - Pá 1 x 14 dní - sudý (příměstské části) Sklo 1 x 4 týdny - 5.,9.,13.,17.,21., St 25.,29.,33.,37.,41.,45.,49. Kontejnery 1100 l Papír 1 x 14 dní - lichý Po - Út Plasty 1 x týdně Čt - Pá Sklo 1 x 4 týdny - 5.,9.,13.,17.,21., St 25.,29.,33.,37.,41.,45.,49. PYTLOVÝ SYSTÉM SBĚRU PLASTŮ A PAPÍRU První sobotu v každém měsíci jsou sváženy pytle s plasty. Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve - stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků) musí být přistaveny k popelové nádobě do sedmi hodin. Svoz plastů: 7. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., , a Druhou sobotu v každém sudém měsíci jsou sváženy pytle s papírem. Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. z mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do sedmi hodin. Svoz papíru: , , , , a Pytle s odpadem jsou sváženy v Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňakově, v Dolním a v Horním Žukově a nově od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Dělnická II, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská. Veškerý odpad musí být čistý. Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí Oddělení životního prostředí informuje občany, že dle zákona o odpadech je na některé vybrané komodity výrobků zavedena povinnost zpětného odběru. Občané, neboli spotřebitelé, mají možnost zbavit se některých vybraných výrobků tak, že vrátí opotřebený výrobek u prodejce, který uvádí tento druh výrobků na trh. O jaké výrobky se to jedná? Jsou to použité minerální oleje, ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky a chladničky používané v domácnostech. A co to v praxi znamená? Koupíte si např. novou chladničku, zářivku nebo akumulátor a Váš starý použitý výrobek máte možnost ponechat prodejci. Prodejce je povinen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a taky bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Pokud byste se setkali s nějakým problémem při zpětném odběru uvedených výrobků, sdělte nám to na oddělení životního prostředí. Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí 11 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

12 PODĚKOVÁNÍ Nemocnice Český Těšín děkuje žákům Základní umělecké školy P. Kalety pod vedením učitelů Mgr. Jolany Heczkové a Artura Rzymana za koledování v nemocnici dne 15. prosince Vánočními koledami a skladbami navodili příjemnou atmosféru vánoc. Účinkující velkou měrou přispěli k tomu, že se pacienti cítili dobře i během svého pobytu v nemocnici. Èeský Tìšín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HRABINSKÁ 33, ČESKÝ TĚŠÍN, TEL.: ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY, TURISTIKY A TECHNIKY Ve dnech proběhla výtvarná soutěž Jak ozdobit stromeček pro děti MŠ a ŠD. Cílem této akce bylo vytvořit vánoční ozdoby - fantazii se meze nekladly - kterými byla ozdobena borovice u DDM Český Těšín. Této soutěže se zúčastnily 3 Mateřské školky (MŠ Smetanova, MŠ Okružní 2. a 3. třída) a ŠD Ostravská, které díky krásným a originálním ozdobám pomohly vytvořit krásnou vánoční atmosféru. Vítězem této soutěže se stala ŠD Ostravská při ZŠ Ostravská, jejichž výrobky byly oceněny, ostatní MŠ byly ohodnoceny drobnými cenami jako poděkování za účast. Tímto bych chtěla poděkovat všem účastníkům nejen za sebe, ale i za celé DDM Český Těšín, že přišli a podpořili tak naši akci a věřím, že se opět setkáme při další činnosti pořádané naší organizací. Děkujeme Vám za vaši přízeň! Klára Žaludová V termínu DDM Český Těšín pořádá cyklus besed S.O.S. besedy o první pomoci určeny všem MŠ. Cílem těchto besed je ukázat dětem hravou formou názorné ukázky při poraněních běžně se vyskytujících u dětí předškolního věku, jak předejít úrazům, správné stravování atd. V případě Vašeho zájmu o tyto besedy nás kontaktujte na tel. čísle 776/ Správná trefa přátelské utkání ZŠ v šipkách (každá ZŠ může k turnaji vyslat pouze 3 žáky nebo 9. třídy), zahájení ve 14,00 hod v DDM Český Těšín. Bližší informace na tel. čísle 776/ Těšíme se na Vaši účast! Literárně ekologická soutěž (DEN ZEMĚ) - určená všem ZŠ a SŠ Český Těšín. Zpracování ekoplakátů a literární práce na předem daná témata týkající se ochrany životního prostředí. Nejlepší práce budou vyhodnoceny odbornou komisí a oceněny. Více informací na tel. čísle 776/ Sněhová výprava II. - jednodenní výlet do hor na turistickou chatu Prašivá za účelem sblížení dětí s přírodou a ekologií současné doby, cena 70 Kč. Přihlášky přijímáme nejpozději do v DDM Český Těšín na ulici Hrabinská 33. Duben Akce Podaná ruka dětský den bez úrazů určeno všem dětem, soutěž dětských hlídek. Bližší informace na tel.čísle 776/ D Ě T S K Ý K A R N E VA L 21. února 2004 ve hodin se uskuteční dětský karneval v prostorách KaSS Střelnice. Akce je určena pro širokou veřejnost. Těšíme se na Vás únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 12

13 Festival mezinárodní tvorby - SBLÍŽENÍ 2004 Slezská diakonie organizuje v rámci Mezinárodního festivalu tvorba mladých *Sblížení 2004* následující workshopy tvořivosti pro studenty základních a středních škol i širokou veřejnost. KLAUNIÁDA Jana Kučerová a Petr Jarčevský, studenti JAMU (akrobatické pády, klaunské gegy a žonglování) 3. dubna :00-16:00 4. dubna :00-16:00 MODEROVÁNÍ Jarka Rozsypalová, moderátorka rádia Hey 8. dubna :00-20:00 9. dubna :00-19:00 TVŮRČÍ PSANÍ Petr Kantor, absolvent JAMU 1. května :00-16:00 2. května :00-16:00 PANTOMIMA Lucie Římanová, absolventka školy pantomimy 15. května :00-16: května :00-18:00 Festival Sblížení 2004 a jeho doprovodné akce jsou financovány z projektu PHARE CBC Evropské unie a Nadace Divoké husy. Pro bližší informace a přihlášky kontaktujte: MgA. Petr Kantor Slezská diakonie: Centrum vzdělávání , oddělení estetiky CVIČÍME S VZP - BODYSTYLING Cvičení je určeno pro ženy pojištěné u VZP. Jedná se o tříměsíční kurz dotován všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Doplatek je 120,- Kč. Pondělí od DDM Hrabinská. Ideální pro ženy, které chtějí začít cvičit a vytvarovat si postavu. Začátek 16. února 2004 FLORBALOVÝ KLUB ČESKÝ TĚŠÍN FBC Český Těšín vstupuje do svého šestého ročníku soutěží. Letos poprvé sbírají zkušenosti a bojují o své první ligové body také starší žáci. Skvěle si vedou junioři, kteří překvapují soupeře svou hrou a jsou v čele tabulky 1. SM ligy, a to po loňském postupu z přeboru jistě nikdo nepředvídal. Naši junioři kralují i v individuálních statistikách soutěže: 1. Kroček Tomáš bodů 2. Birnat Witold bodů 5. Pinkas Radek bodů Muži letos podávají střídavé výkony a pohybují se ve středu tabulky. Jejich hlavním cílem bude udržet SM přebor. Členská základna dynamicky roste a florbal si říká o své místo v našem městě. Nikdy by se nám to nedařilo bez úzké spolupráce s Domem dětí a mládeže, bez finančního přispění města Český Těšín a bez sponzorských příspěvků firem AUTEL a.s., MONT KARVINÁ a.s. a Večerka OPINA. (hzh) 13 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

14 JUDISTÉ HODNOTÍ ROK 2003 Judo je sportem, mezi jehož zásady patří zdvořilost (respektovat druhé), odvaha (poctivé jednání), upřímnost (znamená říct to, co si člověk myslí), čest (dodržet dané slovo), skromnost (znamená nevynášet sama sebe do nebes), respekt (bez něho není důvěry), sebeovládání (znamená udržet na uzdě svůj hněv) a přátelství (je nejčistší z lidských citů). Můžeme tedy říci, že judo je kytice svázaná ze všech těchto květů. Nejen těmto zásadám, ale i koordinaci těla samotného se učí všichni zájemci v oddíle juda při DDM v Českém Těšíně, který vedou trenéři J. Jaroš a L. Wiejacki. A právě ukončení roku 2003 je příležitostí k tomu, abychom se s Vámi podělili o výsledky, kterých judisté v uplynulém roce dosáhli. Druhá místa na krajských přeborech obsadili: Daniel Mála v kategorii mladších žáků, Romana Branná v kategorii starších žákyň, Martina Tesarczyková v kategorii dorostenek a Jakub Wyrwol v kategorii juniorů. Třetí místa obsadili: Magdaléna Walicová v kategorii benjamínků, Jakub Wrubel v kategorii mladších žáků, Jakub Wyrwol v kategorii dorostenců, Martina Tesarczyková a Tomáš Wiejacki v kategorii juniorů. Kromě toho Romana Branná v kategorii starších žákyň a Jakub Foltyn v kategorii juniorů získali 7. místa na Mistrovství ČR. Z historického pohledu je to ta nejlepší sezóna, kterou jsme absolvovali. Nyní se již všichni závodníci připravují na rok 2004, ve kterém je čeká obhajoba dosažených výsledků. V roce 2003 jsme se zúčastnili celkem 28 závodů po celé ČR, Polsku nebo na Slovensku. Na těchto závodech jsme získali celkem 105 medailí (z toho 24 zlatých, 38 stříbrných a 43 bronzových). Naši závodníci se celkem 11x umístili na stupních vítězů na krajských přeborech: 1. místa obsadili a přeborníky Moravskoslezského kraje pro rok 2003 se v kategorii benjamínků stali Dominik Mála a Ondřej Čunderle (pro benjamínky je to nejvyšší soutěž). V našem oddíle cvičí cca 40 judistů, které tento sport velice baví. Pokud baví i Vás, můžete nás navštívit každé pondělí, středu a pátek v době od 16:00 hod. do 19:00 hod. v tělocvičně ZŠ Pod Zvonek, kde pravidelně trénujeme. Podmínkou je pouze Váš zájem, věk není omezen. Najdou-li se mezi Vámi sponzoři, kontaktujte vedení DDM na tel. čísle únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 14

15 STŘÍPKY Z DOMOVA DŮCHODCŮ, UL. SOKOLOVSKÁ 1997, Č. TĚŠÍN Vážení přátelé! Jako skoro ve všech domácnostech se i u nás v poslední době veškeré dění točilo kolem vánoc. Začalo to už oslavou narozenin narozených v listopadu. Slavnostní atmosféru a náladu nám přišly udělat děti z MŠ Hrabinská pod vedením p. učitelek M. Adamkové, H. Ćtwiertkové, R. Honsárkové a J. Polokové. Vystoupení dětí bylo poutavé a všem se moc líbilo. Pokračovali jsme ve čtvrtek Přišel Mikuláš s čertem. To bylo smíchu a veselí, když klienti říkali básničky a zpívali písničky. A nezpívali jenom oni, předvedly nám jak to umí i děti z MŠ Smetanova společně s p. učitelkou M. Kantorovou a D. Grimovou. Že byli skvělí, o tom nelze pochybovat! Dne odpoledne nám přišel zazpívat a zatančit Slezan a Slezánek. Vystoupení bylo moc hezké a všechny nás strhlo ke společnému notování. Hned v pátek přišli koledníci ze ZŠ Pod Zvonek. Na každém patře zazpívali koledy a poté v jídelně uspořádali krásný vánoční koncert. V pondělí další týden se konalo Narozeninové párty za měsíc prosinec. Náladu na sváteční strunu nám přišly naladit žáci ZŠ Masarykovy sady se svými flétničkami. Tentýž týden ve středu odpoledne se v jídelně konal koncert ZUŠ Pavla Kalety, který dodal punc našemu snažení zpříjemnit klientům pobyt v domově. Byl opravdu velice pěkný a skládáme holt všem učitelům, kteří se o jeho uskutečnění zasloužili. Vyvrcholením předvánočních dnů bylo slavnostní otevření kaple v Domově. Zúčastnil se katolický i evangelický kněz společně s evangelickým pěveckým sborem. Jsme moc rádi, že jsme společnými silami mohli zajistit našim klientům příjemné, slavnostní a především spokojené první Vánoce v novém domově. To vše zajistit nebylo vůbec jednoduché, ale nám pomohla velká řada sponzorů, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Děkujeme za aktivitu k zajištění sponzorských darů ve prospěch domova manželům Jance a Janovi Galuszkovým. Dále děkujeme: panu HAASOVI - výroba svatebních koláčů panu Rudolfu SZARZECOVI - stavebně montážní firma ing. Miroslavu FOJTÍKOVI firmě HAMROZI s.r.o. panu Jaroslavu DOSTÁLKOVI panu Jiřímu PEŽGOVI paní Gretě HALÁKOVÉ pneu servisu na Frýdecké ul.(pod Zelenou) Rovněž náš velký dík patří všem školám, školkám a institucím, které se podílely na kulturních programech za loňský rok. Jsme rádi, že funguje vzájemná spolupráce a těšíme se na její pokračování. Děkujeme za aktivitu ze strany ZŠ Slezská a MŠ Hornická a doufáme v další spolupráci. Na měsíc leden připravujeme přednášku pana Jiřího Boháče o cizích zemích, dále Narozeninové párty, v únoru bude ples OSTATKI. Všichni se moc těšíme na další, ještě zdařilejší kulturní a společenské akce. KLIENTI NAŠEHO DOMOVA, KTEŘÍ OSLAVILI NAROZENINY JMENOVITĚ: LISTOPAD: Paní Heczková Emilie Pan Niedoba Josef Pan Kisza Josef Paní Čížková Eva Paní Stonavská Emilie Paní Kallusová Herta Paní Havlásková Emilie PROSINEC: Paní Masopustová Marie Pan Havlásek Oldřich Paní Žvaková Jenovefa Paní Jiříčková Anna VŠEM OSLAVENCŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME! LEDEN: Pan Melichar Eduard Paní Przeczková Žofie Paní Strapcová Zuzana Paní Otavová Marie Paní Kempná Marie Monika Kovářová p. sociální péče (ZVP) 15 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

16 MILÝ PŘÍTELI! Právě se vracím plný dojmů z naší párty. Každý měsíc se schází celý Domov důchodců, aby prozradil, kteří jeho členové zase zestárli o jeden rok. Dneska se v sedmičce oslavenců objevila i nejstarší babička domova Eva Čížková 93 let! Těch devadesátníků je tu tolik, že nás asi brzo přejmenují na Domov dlouhověkých. Plný sál pozdravil oslavence dlouhými ovacemi. Drobotina českých a polských mateřinek nás pak dojala svými verši a písničkami, a když zapěli Sto lat něch žyje nam, všichni jsme se k nim postupně přidávali. Potom půvabná děvčátka předala srdíčka, a to už se v našem oku objevily slzy dojetí. Hodně se tu za těch osm měsíců změnilo. Možná si myslíš, že jsem nevděčný, ale už se mi po domově přestalo stýskat, už jsem doma tady. Ne, nestěžuji si. Naši mě často navštěvují, ale jsem rád, když i oni jsou spokojeni, že je mi tu dobře. Bodejť by ne! Kolik let jsem se chystal na výlety do hor, ale vždycky do toho něco přišlo, jednou to byla neodkladná práce a podruhé zase nevlídné počasí.tady jsem za půl roku absolvoval tolik překrásných výletů! Stydím se to přiznat, ale po třiceti letech jsem se zase dostal na Prašivou, vyvezl nás tam domov autobusem i s vozíčkem. Jindy jsme vyjeli na Kozinec - byl jsem tam už tolikrát, ale poprvé mě krása našeho kraje tak dojala. Na vozíčku jsem taky znovu projel celou ZOO v Ostravě - od vzneše- ných pelikánů až po štíhlé žirafy. Nezapomněl jsem ani na své drahé předky. Rozsvítil jsem jim svíčky na hrobech v Kunčičkách, Petřvaldu a v Těšíně. Ty víš, že v poslední době jsem byl nevěrný své životní lásce - divadlu. Nuže, zde jsem se zúčastnil už dvou premiér Těšínského divadla - vozíčkáři tam mají vyhrazená místa. Tady jsem si také plně uvědomil, jak vznešené povolání jsem vykonával. Pravda, peněz nebylo nadbytek, ale ještě po třiceti letech tu za mnou přicházejí bývalí žáci, dnes lékaři, inženýři, právníci. Jejich vděk je pro mne dostatečná odměna ke kantorskému platu. Tak nás domov postupně vtahuje do sebe. Začalo to smažením vaječiny na zahradě, pak přišly na řadu stryki, teď pečeme vánoční cukroví, a při tom jsme si vůbec nevšimli, jak se měníme my. Vzpomínám si, jak studeně jsme se zdravili na začátku, a dnes úsměvy rozdáváme na potkání a nazdar Emile, Honzo, Slávku. Promiň, ale už musím končit, sestřičky svolávají k obědu. Čím nás naše kuchyně živitelka překvapí? Bude to kuřátko na paprice, nebo plněné bramborové knedlíky se zelím či tvarohová žemlovka s jablky. Necháme se překvapit. Srdečně tě zdraví Honza Havlásek KASS STŘELNICE ČESKÝ TĚŠÍN BŘEZEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY ROK 2004 GALERIE PŮDA MARIO KOTRBA OBRAZY TADEUSZ RUS MALBY A PLASTIKY LECH KOŁODZIEJCZYK HENRYK FOJCIK VLASTISLAV HOLUB KRAJINA DOMOVA A SRDCE - MALBY PAEDR. MILAN RAŠKA Z MALÍŘSKÉHO DÍLA LISTOPAD HUDEBNÍ SALONEK BŘEZEN DUBEN KVĚTEN VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ PRO UMĚLECKÁ STUDIA V OSTRAVĚ RUDOLF JARNOT HORY MŮJ SVĚT MAREK DŽUPIN APA AMATÉRSKÝ PORTRÉT A AKT 15 LET NA HRANICI PLAKÁTY, FOTOGRAFIE A DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL Z UPLYNULÝCH ROČNÍKŮ MEZI- NÁRODNÍHO DIVADELNÍHO FESTIVALU NA HRANICI únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 16

17 PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST Neděle ve hod., KaSS Střelnice PODSKALÁK - lidová opereta Účinkují: členové Karlínského divadla, v hlavní roli: JOSEF ZÍMA Vstupné: 80,- Kč a 50,- Kč pro důchodce Předprodej: RIC, Hlavní ul., tel.: Komický a při tom naučný příběh Františka Ferdinanda Šamberka ( ) se stal podkladem ve 30. letech Karlu Hašlerovi ( ), aby jej ozdobil svými písněmi a hudbou. Slavný kabaretiér, písničkář a herec se natolik ztotožnil s vlastenectvím a moralitou šamberkovských postav, že jeho hudební přínos se stal přirozenou součástí této komedie, která od té doby už nebyla jinak uváděna. Některé písničky zlidověly a dnes už nikdo neví, že patřily k Podskalákovi. MLÁDEŽ A KULTURA Úterý od hod. KaSS Střelnice MĚSTSKÁ PŘEHLÍDKA LIDOVÝCH ZPĚVÁČKŮ JARO PŘIŠLO K NÁM - postupové soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 do 15 let. Sólisté soutěží v kategoriích od I. do IV. Děti budou zpívat 1 povinnou slezskou píseň a jednu libovolnou lidovou dle vlastního výběru. Děti za základních škol s polským vyučovacím jazykem si mohou zvolit druhou píseň ve svém rodném jazyce. Vítězové postupují do oblastního kola, které se bude konat v Karviné. Určeno pro žáky základních škol. KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Čtvrtek v hod., KaSS Střelnice VÝZNAMNÉ EVROPSKÉ KLÁŠTERY A CÍRKEVNÍ STAVBY Přednáška s promítáním diapozitivů HVĚZDÁRNA Čtvrtek a pátek v hod., Hvězdárna - Těšínské divadlo VEŘEJNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ Vstupné: dospělí- 15,- Kč, děti-5,- Kč PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN: VEŘEJNÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ ZÁJEZD Neděle v hod., Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava Rodion K. Ščedrin: ANNA KARENINA - balet Odjezd společným autobusem v hod. ze stanoviště ČSAD v Českém Těšíně. Předprodej vstupenek v RIC od Vstupné: 160,- Kč (včetně dopravy) Čtvrtek v hod., KaSS Střelnice JAROSLAVA PĚCHOČOVÁ - klavírní recitál Vstupné: 80,- Kč a 50,- Kč pro členy KPH Jaroslava Pěchočová narozena v roce 1976 ve Dvoře Králové nad Labem. V letech vystudovala Konzervatoř v Pardubicích ve třídě prof. Martina Hršela a od roku 1998 studuje na pražské AMU u prof. Ivana Moravce a tato studia ukončila na jaře Během roku 2002 absolvovala studijní stáž na Royal College v Londýně. V roce 1995 získala 3. cenu na mezinárodní klavírní KRUH PŘÁTEL HUDBY soutěži ve Wroclawi, v roce 1995 se stala absolutní vítězkou klavírní soutěže v Hradci Králové. Je laureátkou mezinárodních soutěží v Missouri 1998 a Walesu Má za sebou úspěšná vystoupení na samostatných koncertech jako sólistka našich předních orchestrů i v zahraničí. Např. v roce 1997 Mezinárodní festival Atény, Mladé pódium Karlovy Vary, 1996 s Komorní filharmonií Pardubice (T. Koutník), 1999 s tímtéž orchestrem (V. Válek), 1999 a 2001 vystoupila s orchestrem FOK (J. Bělohlávek a L. Pešek), v lednu 2002 vystoupila na dvou mimořádných koncertech České filharmonie (L. Pešek). Věnuje se komorní hudbě v klavírním duu, v klavírním triu, je partnerkou několika sólistů (instrumentalistů, zpěváků). 17 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

18 Čtvrtek v hod., KaSS Střelnice LUBOMÍR BRABEC - kytarový recitál Vstupné: 80,- Kč a 50,- Kč pro členy KPH Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům současnosti. Pochází z Plzně, začínal jako houslista a ke kytaře se dostal až ve svých třinácti letech. Jako patnáctiletý vstoupil na plzeňskou konzervatoř a svá studia dokončil na konzervatoři v Praze. Významným mezníkem v jeho uměleckých začátcích byl úspěch, kterého dosáhl v roce 1974 na Mezinárodní kytarové soutěži v Paříži, kde získal titul laureáta. V roce 1980 získal stipendium britské vlády a pokračoval ve studiích na londýnské Royal Academy of Music, kde se ve světově proslulém Early Music Centre věnoval interpretaci dobové hudby minulých století se speciálním zaměřením na loutnovou literaturu. Lubomíru Brabcovi je vlastní stylově pestrý repertoárový rejstřík, kterým naplňuje své početně bohaté recitály i vystoupení s předními orchestry. Je oblíbeným hostem různých televizních pořadů a rozhlasových studií. Neméně atraktivní je jeho nahrávací činnost Diskografie Lubomíra Brabce, obsahuje více než 20 titulů (mj. autorská alba F. Sor, J. S. Bach, F. Tárrega, N. Paganini, A. Vivaldi). Za snímek Rodrigova Concierta de Aranjuez (Panton) byl roku 1986 oceněn,,zlatým štítem (nejlepší nahrávka roku) a brazilská vláda mu v roce 1989 udělila medaili Heitora Villa-Lobose. Od firmy Sopraphon Records obdržel dvě,,zlaté desky první v roce 1991 a druhou v roce 1996 za nahrávku Vivaldiho koncertů. Jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 1997 koncert v šestém světadílu, v Antarktidě. Svými kytarovými kreacemi inspiroval soudobé autory k napsání řady znamenitých skladeb, které mu byly přímo věnovány (L. Fišer, S. Bodorová, I. Kurz, O. Mácha, J. Teml). Každá citlivá duše ví, že období vánočních svátků je nejtesknější období pro lidi osamocené a lidi staré. Kdo jiný než malé děti mohou potěšit oko a duši těchto lidí? A protože nám není lhostejný jejich osud, rozhodly jsme se vyvolat jim úsměv na tváři vánočním pásmem, který předvedly děti III. třídy MŠ Čáslavská pod vedením p. uč. Bockové a Ševěčkové. Společně s babičkami a jediným přítomným dědečkem z Pečovatelského domu ve Svibici jsme prožili krásných několik desítek minut ve svátečním rozjímání. Děti sklidily velký obdiv a úspěch. Hodné babičky pro ně přichystaly sladkou odměnu a krásné vlastnoručně vyrobené suvenýry- vánoční kapříky. Ani děti nezapomněly obdarovat přítomné babičky svými dárečky a přáním šťastného a veselého prožití Vánoc. Během dojemného loučení jsme si domluvili další hezké setkání k vítání jara. Moc se těšíme a děkujeme všem obyvatelům a zaměstnancům Pečovatelského domu za velmi milé, srdečné a laskavé přijetí v tomto krásném čase předvánočním. uč. MŠ Čáslavská Z. Ševěčková, I. Bocková PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 18

19 ZŠ MASARYKOVY SADY V NOVÉM Kolaudací dne skončila několik let trvající generální přestavba nové školy. Škola dostala nejen nový kabátek zvenku, ale k podstatným změnám došlo i uvnitř. Patříme dnes k nejlépe vybaveným školám v Českém Těšíně. Žáci mají k dispozici moderně vybavenou: Učebnu počítačů Hudebnu Učebnu cizích jazyků Učebnu fyziky a chemie Knihovnu informační centrum Většina učeben se využívá nejen k výuce, ale i odpoledne k zájmové činnosti, žáci mají přístup na Internet i v odpoledních hodinách, půjčují si knihy a časopisy ve školní knihovně, mají řadu sportovních kroužků fotbal, florbal, aerobik ve školní tělocvičně. Nově byl otevřen ve škole bufet, kde mají žáci velkou možnost zakoupit si svačinky i pití. V odpoledních hodinách využívají zejména menší děti ze ŠD krásnou velkou zahradu naší mateřské školy. Přijďte se na naši krásnou školu podívat! V týdnu ledna máme školu otevřenou pro veřejnost až do 15 hodin. 19 únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

20 VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU Jednou z nejdynamičtěji se rozšiřující kolektivní hrou je bezesporu florbal. Je to velmi technická a rychlá hra, nedochází při ní ke zraněním a nároky na vybavení hráčů jsou minimální. Na naší škole hrají florbal žáci všech žákovských kategorií a na různých turnajích pravidelně sbírají ta nejlepší umístění. Žákům 4. ročníků byl určen Vánoční turnaj, který se konal právě na naší škole. V konkurenci 5 těšínských škol se chlapci utkali systémem každý s každým. Naše mužstvo zvítězilo ve všech zápasech a právem získalo 1. místo. Úspěch byl korunován i vyhlášením nejlepšího gólmana, kterým se stal Tomáš Lanc ze 4.B se 2 obdrženými góly ve 4 zápasech. Přidali jsme tak další trofej do již tak veliké sbírky sportovních úspěchů naší školy. Nejlepším střelcem se stal Marek Kujawa ze ZŠ Havlíčkova s 8 vstřelenými góly. Velmi příjemným zpestřením bylo taneční vystoupení děvčat 4.B třídy a jejich hlasité povzbuzování během turnaje určitě také přispělo k dobrým výkonům všech hráčů. Děti prožily pěkné soutěživé dopoledne, změřily síly se svými vrstevníky a odnesly si pěkné zážitky. 1. ZŠ Pod Zvonek 8 b. 2. ZŠ Havlíčkova 5 b. 3. ZŠ Komenského 5 b. 4. ZŠ Slovenská 2 b. 5. ZŠ Slezská 0 b. nejlepší střelec: Marek Kujawa, ZŠ Havlíčkova nejlepší brankář: Tomáš Lanc, ZŠ Pod Zvonek Mgr. Zuzana Fúriková ZŠ Pod Zvonek, Český Těšín VELKÉ KOUZLO MALÉ KOSTKY ANEB LEGOLAND 2003 Na sklonku září se žáci ZŠ Pod Zvonek z Českého Těšína vypravili na vskutku dobrodružný výlet. Byl odměnou žákům, kteří pracovali v kroužku LEGO, který na naší škole působí již řadu let, ale mohl jet i kterýkoliv jiný žák. Legoland u Mnichova ve Spolkové republice Německo je čtvrtým a nejnovějším Legolandem na světě. Z 80 milionů kouzelných kostiček je zde vystavěn svět pohádkových fantazií. Protože je to od nás opravdu hodně daleko, naplánovali jsme cestu s noclehem na Přimdě, kde jsme povečeřeli i posnídali, a brzo ráno jsme se vydali přes hranice plni očekávání. Počasí bylo jako na objednávku, nebe vymetené a 30 stupňů Celsia. V parku se děti rozutekly a bylo opravdu nač se dívat. Celému Legolandu vévodí Miniland, jsou to makety měst, přístavů, letišť, vlaky jezdí, lodě plují, lidé se pohybují, prostě nádhera. Děti ani nemohly uvěřit, co všechno se dá z Lega postavit. Kromě Minilandu je park plný nejrůznějších atrakcí. Při jízdě na Safari míjíte divoká zvířata, která vydávají zvuky a hýbou se, samozřejmě vše z Lega.Ve středověkém hradu hoduje král s celou svou rodinou, rytíři hlídají vchod, v mučírně se mučí. Ven z hradu vyjedete na obrovské sani přímo na horskou dráhu. Můžete se na lodi vydat na cestu do pravěku, kde na vás chrlí vodu obří brontosaurus, nebo se projet zlatokopeckým vláčkem a míjet dračí sluj, z níž na vás dráček dští oheň a síru. Děti dokonce rýžovaly zlato. Z toho co narýžovaly jim vyrazili pamětní medaile. Navštívili jsme i minitovárnu, kde jsme na vlastní oči viděli, jak se kostičky vyrábějí, na konci výrobní linky si každý mohl vzít kostku s emblémem Legolandu. Nedají se vyjmenovat všechny zajímavosti a atrakce, které na nás čekaly, protože bych mohla popsat několik stránek. Po všech těchto dobrodružstvích všem řádně vyhládlo. V ceně vstupenky byl i oběd ve stylové restauraci, jako pozornost dostal každý balíček stavebnice. Pro všechny byl výlet ohromným zážitkem, nebojím se napsat, že na celý život. Poučení a zábava v jednom, to je ta nejlepší kombinace, kterou můžeme dětem nabídnout. Chtěla bych poděkovat vedení naší školy, že nám umožnilo tento skvělý výlet zorganizovat. Mgr. Zuzana Fúriková ZŠ Pod Zvonek Český Těšín únorový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 20

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen zákon či zákon o veřejných zakázkách ) 1. Název zakázky Nakládání s komunálním

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015,

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

VYHLÁŠKA č. 5/2006. ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov

VYHLÁŠKA č. 5/2006. ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov VYHLÁŠKA č. 5/2006 ve znění vyhlášky č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Stárkov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek. OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009

OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek. OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009 v, OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek ~,,, v OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obec Nová Ves nad Popelkou. Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves nad Popelkou č. 1/2005. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem

Obec Nová Ves nad Popelkou. Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves nad Popelkou č. 1/2005. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Obec Nová Ves nad Popelkou Č.j.: Dne: 31.3.2005 Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves nad Popelkou č. 1/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Nová Ves nad Popelkou

Více