Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince"

Transkript

1 Město Třinec Zastupitelstvo města Třince vydává svým usnesením ze 13. zasedání ze dne dle 84, odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle 27, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ZŘIZOVACÍ LISTINU příspěvkové organizace Městská knihovna Třinec (dále jen organizace) Čl. I Označení zřizovatele Město Třinec, okres Frýdek-Místek, adresa: Městský úřad Třinec, Třinec Staré Město, Jablunkovská 160, , okres Frýdek- Místek, IČO: Čl. II Název organizace Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Čl. III Sídlo organizace Třinec - Lyžbice, Lidická 541, , okres Frýdek-Místek Čl. IV Identifikační číslo organizace Čl. V Forma organizace Příspěvková organizace 1

2 l. Hlavní účel organizace,čl. VI Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu. 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu a) Organizace je ve smyslu 3, odst. 1, písm. c) zák. č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen knihovní zákon), knihovnou základní, registrovanou dle 5 zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. b) Organizace způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytuje veřejné knihovnické a informační služby vymezené zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů c) Organizace plní regionální funkce v jejichž rámci jako knihovna pověřená poskytuje v souladu s 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů, základním knihovnám v regionu poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. d) Podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb stanoví knihovní řád, který v souladu s platnou legislativou vydává ředitel organizace. e) Organizace poskytuje krátkodobé pronájmy včetně poskytování základních služeb dle platného ceníku. f) Organizace provozuje pobočky na území města Třince a v místních částech: Staré Město, Kanada, Nebory, Oldřichovice, Dolní Líštná, Karpentná, Guty, Tyra. 3. Doplňková činnost navazující na hlavní činnost Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost podle čl. 6 bodu 1 této zřizovací listiny za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona, obory živnosti volné: Velkoobchod a maloobchod Zprostředkování obchodu a služeb Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 4. Pokud příspěvková organizace vytváří ze své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. 5. Předmět činnosti a okruhy doplňkových činností organizace lze měnit jen schválením změny zřizovací listiny. 2

3 Čl. VII Statutární orgán Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel. Ředitele jmenuje o odvolává Rada města Třince, která rovněž stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Ředitel je odpovědný radě města za činnost organizace. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace Městská knihovna Třinec. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho zodpovědnosti a pravomoci. Čl. VIII Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, a majetkových práv 1. Nemovitý majetek a) Organizace spravuje majetek města Třince, který je uveden v příloze č.1. této zřizovací listiny. b) Organizace odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém majetku a zdraví třetích osob v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. c) Organizace je povinna: ca) cb) cc) cd) ce) využívat tento nemovitý hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím, dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany a hygieny, zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí, využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva, uplatnit nárok na náhradu škodu jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům. d) Organizace je oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele: da) db) provádět na nemovitém majetku stavební úpravy, na základě zřizovatelem stanovených zásad (pokyny, směrnice a jiné) poskytovat za úplatu využití svěřeného nemovitého majetku. 2. Movitý majetek a) Organizace užívá movitý majetek, který jí byl svěřen ke dni jejího vzniku, který v průběhu své činnosti nabyla a který dále nabude. 3

4 b) Organizace je povinna: ba) bb) bc) vést účetnictví a operativní evidenci tohoto majetku v souladu s platnými právními předpisy provádět pravidelnou roční inventarizaci, předávat zřizovateli veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku. 3. Majetek, který organizace nabude v průběhu své činnosti, nabývá vždy pro zřizovatele. 4. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech. 5. Organizace je pověřena uzavírat pojistné smlouvy týkající se majetku, který jí byl svěřen ke správě touto zřizovací listinou. Čl. IX Zajištění kontroly Organizace je povinna strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat jeho pokyny pro organizaci a provádění kontrol hospodaření. Čl. X Jiná ustanovení 1. Příspěvková organizace nemůže vkládat finanční prostředky svého rezervního fondu jako kapitál do činnosti jiných subjektů. Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. 2. Organizace není oprávněna s výjimkou darů od fyzických a právnických osob (i zahraničních) přijímat jakékoli cizí zdroje (např. půjčky, úvěry, finanční výpomoci a další). 3. Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (tzv. leasingové smlouvy), smlouvy o půjčce nebo smlouvy o úvěru jen po předchozím souhlasu zřizovatele. 4. Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb. 5. Práva k majetku, neudělená v této zřizovací listině, vykonává zřizovatel. 4

5 Čl. XI Postavení příspěvkových organizací upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtů. Čl. XII Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována Organizace byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva města Třince ze dne 25. června 1991 s platností od 1. července 1991 na dobu neurčitou. Nové vyhotovení zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstva města Třince. V Třinci dne 17. dubna starosta města Třinec místostarosta města Třinec 5

6 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Nemovitý majetek který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití Movitý majetek který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití 6

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace Statutární město Ostrava městský obvod Poruba Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, ke dni 1. 11. 2009 Odbor péče o občany

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zřizovací listina Archeologického

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Organizační řád obce Vedrovice

Organizační řád obce Vedrovice Organizační řád obce Vedrovice Obec: Vedrovice Adresa: Vedrovice 326, 671 75 IČ: 00293741 OBSAH: I.# Úvod# 1.! Základní!ustanovení! 2.! Legislativní!rámec! 3.! Poslání!a!účel!organizačního!řádu! 4.! Působnost!organizačního!řádu!

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE Směrnice č.1 Obec...: Strunkovice nad Blanicí Adresa...: Strunkovice nad Blanicí 86 Katastrální území obce tvoří...: Protivec, Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Šipoun, Velký Bor,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více