Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Division of Seed and Planting Materials 16. Výroční zpráva státní semenářské kontroly v České republice za sklizňový rok 2004 ( od do ) Annual Report (marketing year 2004) (from 1 st July 2004 to 30 th June 2005) - srpen August Účelová publikace - výsledky lze použít jen se souhlasem ÚKZÚZ

2 Z podkladových materiálů odboru osiv a sadby a z regionálních oddělení odboru osiv a sadby zpracovala a pro tisk připravila Ing. Turčičová. Jako účelovou a neprodejnou publikaci schválil ústřední ředitel ÚKZÚZ RNDr. Jaroslav Staňa. Vytiskl: ÚKZÚZ Brno srpen 2005 Pozn.: Publikování údajů podléhá schválení ÚKZÚZ - odbor osiv a sadby Praha, Motol

3 O B S A H strana Úvod Ing. Barbora Dobiášová 1. Státní semenářská kontrola v ČR v roce 2004 Ing. Barbora Dobiášová 2. Stručná charakteristika výrobních podmínek sklizňového ročníku 2004 Ing. Hakauf 3. Semenářské podniky zaregistrované nebo zaevidované k Ing. Fránová 4. Rozsah uznávacího řízení v ČR ve sklizňovém roce 2004 Ing. Turčičová 5. Přehled vydaných dokladů Ing. Turčičová 6. Zastoupení rozhodujících odrůd na výrobě Ing. Turčičová 7. Rozmnožovací materiál s certifikací OECD a ISTA Ing. Turčičová 8. Rozmnožovací materiál pocházející z jiných členských států Evropské unie a ze třetích zemí uvedený do oběhu na území České republiky Ing. Turčičová 9. Činnost semenářských laboratoří Ing. Šefrnová 10. Vegetační a posklizňové zkoušky Ing. Jiřičná 11. Výkony pověřených osob Ing. Dobiášová 12. Kontrola osiva a sadby v oběhu Ing. Jiřičná 13. Zahraniční pracovní cesty Ing. Brettová 14. Publikační činnost Ing. Brettová 15. Seznam pracovníků odboru osiv a sadby k Ing. Jiřičná

4 C O N T E N T Page Introduction 1 1. State seed certification control in Czech Republic in Brief characteristic of the production conditions of the year Seed companies registered or filed at 30th June Official certification volume in Czech Republic in the year The summary of issued documents List of the main varieties in production of seed Propagating material with OECD and ISTA certification Propagating material coming from other Member States of the European Union and from third countries marketed in the territory of Czech Republic Activity of seed testing laboratories Growing trials and posthrvest trials Exercises of accredited persons Check on the seed and planting material moving in the trade Foreign official journeys Publication activity List of the Divison of Seed and Planting Materials staff at 30th June

5 Úvod Introduction Předkládáme Vám již šestnáctý ročník výroční zprávy státní semenářské kontroly. Výroba osiva a sadby ve sklizňovém roce 2004 probíhala již plně podle nové platné legislativy, tj. podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) (dále jen zákon ) a dvou vyhlášek: vyhlášky č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, vyhlášky č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby. Obě vyhlášky nabyly účinnosti koncem dubna 2004, tedy doslova několik dní před přistoupením České republiky k Evropskému společenství. V průběhu letních měsíců byla dokončena také Metodika zkoušení osiva a sadby, která byla schválena MZe pod č.j.: 34349/ dne 13. září 2004 a následně vyšla ve Věstníku MZe. Jak jsem již informovala v loňské publikaci, tato metodika nahradila ČSN Zkoušení osiva, ČSN Vzorkování a zkoušení sadby brambor a ČSN Zkoušení cibulové sazečky, sadby česneku a cibulovitých a hlíznatých květin. Legislativní práce se však nezastavily a ještě koncem roku 2004 byla dokončena a dne 6. ledna 2005 schválena novela vyhlášky č. 175/2004 Sb. (vyhláška č. 40/2005 Sb.). Na přelomu roku byly rovněž zahájeny práce na novele zákona. Předpokládáme, že tato novela nabude účinnosti dne 1. dubna Současně s ní vstoupí v platnost i nová vyhláška, která by měla nahradit vyhlášku č. 175/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V neposlední řadě je třeba připomenout, že vstupem do Evropského společenství platí na našem území i některé přímo použitelné právní předpisy ES, o kterých vás informujeme na našich webových stránkách. Zásevy ozimů pro sklizňový rok 2004 byly v některých oblastech poznamenány dlouhotrvajícím suchem, avšak srážky v průběhu října a listopadu vylepšily srážkový deficit. Příznivý průběh zimy, časný nástup jara a dobré vláhové podmínky ovlivnily celý průběh vegetace a tím i kvalitu a množství zemědělské produkce. Přestože rok 2004 nebyl nijak výjimečný z hlediska výskytu chorob na rostlinách, objevil se poměrně znepokojující prvek v porostech obilnin, a to výskyt snětí rodu Tilletia, kterému bude třeba věnovat velkou pozornost i v nadcházející sezóně. Ing. Barbora Dobiášová ředitelka odboru osiv a sadby 1

6 1. Státní semenářská kontrola v ČR v roce 2004 State seed certification control in Czech Republic in 2004 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, jehož činnost se řídí zákonem č. 147/2000 Sb., o ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů, prošel na přelomu let 2004/2005 změnou organizační struktury, která se dotkla většiny útvarů. Technické odbory jsou nově začleněny do sekcí, a to podle oboru působnosti (viz schéma). Organizační struktura ústavu ŘEDITEL ÚSTAVU ODBOR EKONOMIKY, FINANCOVÁNÍ A SM Útvar interního auditu Personální oddělení Hlavní kontrolor ústavu SEKCE EKONOMICKÁ A SPRÁVNÍ Oddělení informatiky Metrolog ústavu Oddělení GIS Referent ústavu pro PO, BOZP a CO KANCELÁŘ ÚSTAVU SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT A PŮDY ODBOR AGROCHEMIE, PŮDY A VÝŽIVY ROSTLIN ODBOR KRMIV Sekretariát ředitele ústavu Referát zahraničních vztahů a EU Právní oddělení SEKCE ROSTLINNÉ VÝROBY NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ ODBOR ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ ODBOR OSIV A SADBY ODBOR TRVALÝCH KULTUR 2

7 Působnost odboru je celostátní a jeho činnost je zajišťována pracovníky, kteří jsou dislokováni v ústředí odboru, v sedmi regionálních odděleních a jedné zkušební stanici pro vegetační zkoušky. K dílčím změnám došlo také v organizačním členění odboru. Od zůstávají funkční pouze tři semenářské laboratoře, a to v Praze, Havlíčkově Brodě a Brně. S výjimkou laboratoře v Praze jsou organizačně začleněny do regionálních oddělení osiva a sadby. Všech sedm oddělení včetně ZS v Přerově nad Labem vykonávalo semenářskou činnost beze změny. Činnost Odboru osiva a sadby se v průběhu sklizňového roku 2004 nijak významně nezměnila. Odbor nadále provádí výkon státní správy na úseku uvádění do oběhu osiva a sadby zemědělských druhů a zelenin, včetně dovozu těchto druhů do České republiky ze třetích zemí. Provádí následnou kontrolu osiva a sadby uvedené do oběhu, pověřuje právnické nebo fyzické osoby a kontroluje kvalitu jejich práce. A právě pověřování osob, vypracování postupu pověřování těchto osob a systém jejich kontroly bylo jednou z důležitých činností tohoto roku. Legislativní základ činnosti semenářské kontroly: Obecně zákon č. 147/2000 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů Odborně zákon 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých předpisů (zákon o oběhu osiva a sadby) (dále jen zákon ), vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení. Součástí práce odboru je rovněž certifikace osiva na mezinárodní úrovni, a to podle Schémat OECD a Pravidel ISTA. ÚKZÚZ, odbor osiva a sadby, je oficiální určená autorita ministerstvem zemědělství pro zemědělskou sekci OECD skupina pro certifikaci osiv (Organisation for Economic Cooperation and Development). Česká republika je nyní zapsána do šesti schémat: - osivo trav a leguminos, - osivo brukvovitých rostlin, olejnin a přadných rostlin, - osivo obilnin, - osivo řep, - osivo kukuřice a čiroku, - osivo zelenin. Semenářská laboratoř v Praze je akreditovanou laboratoří ISTA (International Seed Testing Association) č. CZDL03 s oprávněním vystavovat mezinárodní certifikáty jako nezbytný doklad pro vývoz osiva. Tato laboratoř je rovněž akreditována Českým institutem pro akreditaci. 3

8 Koncem roku 2004 byla provedena komplexní kontrola pověřených semenářských laboratoří a dalších provozů dodavatelů s cílem zlepšit celkovou úroveň pověřených osob a odhalit kritická místa v semenářských provozech. Kontrolován byl i způsob vedení evidence o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím materiálu u jednotlivých dodavatelů. Jako problematické se ukázalo vedení evidence v provozech čistících stanic osiv, které jsou samostatné a pracují pro více dodavatelů. Při běžné kontrole osiv uváděných do oběhu bylo odebráno vzorků, z nichž při následné kontrole nevyhovělo 222 vzorků, tj. 10,8 %. Ve sklizňovém roce 2004 byly nově uzavřeny smlouvy se 3 laboratořemi, byla udělena pověření k různým činnostem v rámci procesu uznávání osiva včetně oprávnění vydávat Uznávací listy na osivo, jak umožňuje 17 zákona. Kromě toho bylo s dodavateli uzavřeno 42 smluv k provádění mechanických rozborů sadby brambor a všech 97 oprávněných pracovníků bylo proškoleno a přezkoušeno Ústavem a bylo jim přiděleno služební razítko. V průběhu vyskladňování sadby brambor byly prováděny kontroly kvality prováděných rozborů těmito osobami. Nezbytnou součástí práce odboru je rovněž další vzdělávání všech pracovníků. Součástí vzdělávacího programu jsou vedle účasti na seminářích a různých polních dnech také kurzy pořádané v rámci vzdělávání pracovníků státní správy. Kromě toho organizuje odbor pravidelná školení pro své zaměstnance, a to každoročně pro pracovníky terénní kontroly a administrativy a jedenkrát za dva roky pro laborantky a další pracovníky semenářských laboratoří odboru. Obě tato školení proběhla v uplynulém sklizňovém roce a byla zaměřena zejména na nové požadavky v legislativě a na nové zkušební metody. Pro širší zemědělskou praxi poskytuje odbor osiv a sadby poradenskou službu, provádí laboratorní zkoušky informativních vzorků a vystavuje na ně posudky. Spolupracuje s dalšími odbory ústavu a provádí pro ně některé zkoušky. Při své činnosti spolupracuje odbor s výzkumnými ústavy, vysokými školami a jinými institucemi v České republice i v zahraničí. 4

9 1. Vnitřní struktura odboru The department structure Tab. č. 1 odbor Praha a útvar laboratoř Praha Regionální oddělení a laboratoře: Praha Planá n. L. *) Plzeň *) Žatec *) Havlíčkův Brod Brno Olomouc *) Zkušební stanice Přerov n.l. Pozn. náplň vydávání dokladů o porostech, osivu, OECD a ISTA certifikátů, protokolů zkušební laboratoře laboratorní zkoušení osiv kontrola dovozu, vedení databáze dovezených osiv vedení centrální registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v ČR pověřování osob a vedení evidence těchto osob vedení evidence ekologických osiv kontrola uvádění do oběhu osiva a sadby, příprava podkladů pro správní řízení tisk a distribuce návěsek OECD a ISTA vydávání statistik na žádost firem, vydávání publikací odboru, správa internetových stránek odboru polní přehlídky množitelských porostů vzorkování osiv vydávání dokladů o porostech a osivu v daném regionu laboratorní zkoušení osiv další speciální úkoly zadávané odborem kontrola uvádění do oběhu osiva a sadby vegetační zkoušky zemědělských druhů vegetační zkoušky zelenin, květin, trav aj. jsou prováděny na zkušebních stanicích Dobřichovice a Svitavy (odbor odrůdového zkušebnictví) *) laboratorní činnost pro tyto regiony provádí laboratoře osiva a sadby Praha, H. Brod a Brno 2. Činnosti spojené s uznávacím řízením za rok 2004 Rozsah uznávacího řízení, tj. přehlídek množitelských porostů, odběru vzorků, laboratorního zkoušení a vydávání rozhodnutí (certifikátů) zůstává zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce, v některých ukazatelích se projevil mírný vzestup. Vzestup je patrný zejména v počtu provedených přehlídek, který souvisí se změnou legislativy. Výsledky za sklizňový rok 2004 od do jsou uvedeny v tabulkách č. 1 až 4. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se projevilo mírné snížení zajmu o mezinárodní certifikaci OECD a ISTA. Výraznější pokles však očekáváme až v roce

10 Přehled vybraných ukazatelů semenářské kontroly v letech 2001 až 2004 Summary of certain seed supervision indicators for the years 2001 to 2004 Počet registrovaných a evidovaných firem celkem Number of companies registered or filed in total z toho: semenářských školkařských ostatních Přehlídky porostů Field inspections počet přehlídek Number of inspections počet porostů Number of crops skutečně přehlížená plocha (ha) Area actually inspected (hectares) uznaná plocha (ha) Certified area (hectares) Počet odebraných vzorků Number of drawn samples Počet laboratorních vzorků (mimo ELISA testy) Number of laboratory samples (except ELISA tests) Vystaveno mezinárodních certifikátů International certificates issued OECD ISTA Počet podaných informací o množení vybraných druhů Number of given information on propagating of certain species Tab. č

11 Výsledky semenářské inspekce za rok 2004 Results of the seed inspection for the year 2004 Tab. č. 3 Přihlášená plocha *) Počet porostů Počet přehlídek Obiloviny: Cereals - z toho kukuřice - maize from that Krmné plodiny: Fodder plants trávy + jednol. pícniny grasses and annual fodder plants luskoviny pulses jeteloviny other legumes Řepy Beet Olejniny a přadné rostliny Oil and fibre plants Brambory Potatoes Zeleniny Vegetables Ostatní Others Celkem Entered area ha Skutečně přehlížená plocha**) Area actually inspected ha Number of crops Number of inspections Počet odebraných vzorků Number of samples drawn Total *) přihlášená plocha součet množitelské plochy ze všech podaných žádostí **) skutečně přehlížená plocha součet množitelských ploch při přehlídkách x počet přehlídek u jednotlivých plodin. 7

12 Přehlížené plochy množení osiv a sadby v ČR v letech (ha) Registred seed propagating crops in Czech Republic for the years 1990 to 2004 (hectares) Tab. č. 4 Plodina Species Obilniny (včetně kukuřice) Cereals (including maize) Krmné plodiny: Fodder plants - trávy a jednolet. píc. grasses and annual fodder plants - luskoviny pulses - jeteloviny other fodder plants Řepy a sem. okopaniny Beet and seed root-crops Olejniny a přadné rostliny Oil and fibre plants Sadba brambor Seed potatoes Zeleniny Vegetables Ostatní Others Celkem Total Podíl jednotlivých skupin plodin na celkové výměře množitelské plochy Proportion of particular groups of species in total area of propagating crops Graf č Obilniny (vč. kukuřice)/cereals (incl. maize) Trávy a j. pícniny/grasses and annual fodder plants Luskoviny/Pulses Jeteloviny/Other legumes Olejniny a přadné rostliny/oil and fibre plants Sadba brambor/seed potatoes Řepy, zeleniny, ostatní/beet, vegetables and others 8

13 Graf č Vývoj množitelské plochy obilnin od roku 1990 Progress of propagating area of cereals since ha rok Analyzované vzorky osiva v letech Samples of seed analysed in the years 2001 to 2004 Skupina plodin Group of species Obiloviny (včetně kukuřice) Cereals (including maize) Trávy a jednoleté pícniny Grasses and annual fodder plants Luskoviny (vč. zahradních druhů) Pulses Jeteloviny Other legumes Cukrovka a semenné okopaniny Beet and seed root-crops Olejniny a přadné rostliny Oil and fibre plants Zeleniny Vegetables Květiny Flowers Ostatní Others Celkem Total Tab. č. 5 Počet vzorků Number of samples

14 Graf č. 3 Analyzované vzorky dle jednotlivých skupin plodin v roce 2004 Samples of particular groups of species analysed in 2004 Květiny/Flowers Cukrovka a semenné okopaniny/sugar beet and seed root-crops Luskoviny (vč. zahradních druhů)/pulses Zeleniny/Vegetables Olejniny a přadné rostliny/oil and fibre plants Jeteloviny/Other legumes Ostatní/Others Obiloviny (vč. kukuřice)/cereals (incl. maize) Trávy a jednoleté pícniny/grasses and annual fodder plants 10

15 Přehlížené plochy množení osiv a sadby v ČR od roku 1990 Seed propagating crops inspected in Czech Republic since 1990 Graf č. 4 rok Brambory/Potatoes Olejniny a přadné rostliny/oil and fibre plants Jeteloviny/Other legumes Luskoviny/Pulses Trávy/Grasses Obilniny/Cereals ha

16 2. Stručná charakteristika výrobních podmínek sklizňového ročníku 2004 Brief characteristic of the production conditions of the year 2004 Průběh počasí v roce 2003 lze charakterizovat z hlediska srážkové bilance jako velice podprůměrný. Na území republiky spadlo oproti normálu, v závislosti na lokalitě, pouze 55 80% srážek. Deficit srážek byl nejmarkantnější v měsíci srpnu a září. Zároveň byl tento rok jedním z nejteplejších za celé historické období meteorologického pozorování. Výše zmiňovaný extrémní průběh počasí zkomplikoval následně i zpracování a přípravu půdy pro setí ozimů. Zasetí většiny porostů ozimů proběhlo sice v agrotechnických lhůtách, ale do nekvalitně připravené a přeschlé půdy. Porosty proto na mnoha místech vzcházely, vzhledem k suchu a nekvalitní přípravě, nerovnoměrně a pomalu. Na těžko zpracovatelných půdách se uplatňoval bezorebný způsob setí. Následný průběh počasí byl již pro porosty příznivější, během října se vyskytlo větší množství srážek a ještě v listopadu panovalo teplé počasí. Průběh zimy byl pro přezimování porostů velice příznivý. V mnohých oblastech ležela sněhová pokrývka chránící rostliny proti holomrazům. Dalším jejím přínosem bylo vyrovnání vláhového deficitu. Celkový stav po přezimování byl velmi dobrý, k zaorávkám došlo jen ojediněle, především u řepek. Časné otevření jara umožnilo poměrně rychlý nástup jarních prací a včasný zásev jarních obilovin. Relativní dostatek vláhy podpořil rychlé a rovnoměrné vzcházení porostů. Klimatické podmínky, zvláště pak nižší denní teploty během měsíce května, vytvořily dostatečně dlouhé období pro vývoj jednotlivých generativních orgánů. Následný dostatek srážek, celkem i pravidelně rozložených během letních měsíců a průběh teplot, příznivě ovlivnil průběh vegetace a následně i množství a kvalitu produkce zemědělských plodin. Obilniny K významnému poškození vyzimováním nedošlo. Na jaře ozimé obilniny dobře regenerovaly, zvláště při včasném přihnojení dusíkem. Jařiny vzcházely vyrovnaně a v důsledku příznivého počasí v květnu více odnožily. Klasy měly plně založené i vrcholové klásky. Zralé obilky měly vysokou hmotnost, v některých lokalitách nižší obsah bílkovin. Výskyt chorob u většiny porostů byl na úrovni průměrných ročníků. Více se vyskytovaly fuzariózy v klase. U ječmenů pak hnědá a rhynchosporiová skvrnitost listů. Časně seté porosty byly poškozeny virovou zakrslostí. Žňové práce probíhaly za příznivých klimatických podmínek. Hektarové výnosy byly velmi vysoké a dosahovaly rekordů až nad 9 t/ha. V důsledku těchto nadprůměrných výnosů některé semenářské organizace, v mnoha případech, sklizené přírodní osivo nevykoupily v plném rozsahu a poměrně velké množství kvalitního osiva zůstalo na zemědělských podnicích. Luskoviny Porosty byly v dobrém stavu. Zdravotní stav a napadení škůdci bylo na přijatelné úrovni neovlivnilo významně produkci osiva. Na některých lokalitách se vyskytl silnější výskyt kyjatek, proti kterým bylo provedeno chemické ošetření. Sklizňové podmínky byly příznivé a dosažené hektarové výnosy průměrné nebo mírně nadprůměrné. 12

17 Trávy a jednoleté pícniny Porosty byly většinou dostatečně husté a v dobrém stavu, na některých lokalitách místy polehlé. Výnosy byly průměrné, u jednoletých jílků vyšší. Jeteloviny I pro jeteloviny byl příznivý rok. Některé porosty jetele nachového byly po přezimování řidší. Výnosy byly průměrné, u jetele nachového až vysoké. Olejniny Vzhledem k příznivé zimě, se sněhovou pokrývkou a menším procentem přerostlých porostů, přezimovaly porosty bez větších problémů. V důsledku příznivého jarního počasí došlo k silnějšímu větvení, založení většího počtu květů a velkého procenta plnohodnotných šešulí. Výskyt houbových chorob a hlavních škůdců byl v tomto roce podstatně nižší. Sklizeň proběhla za příznivých klimatických podmínek. Výsledkem byly výrazně nadprůměrné výnosy kvalitního semene. Co se týká jarních olejnin, výnosy se výrazně nelišily od průměru. Brambory Vegetační rok 2004 byl poměrně příznivý pro pěstování brambor. Výsadba proběhla v agrotechnickém termínu a za dobrých podmínek. Dostatek srážek během června vytvořil ideální podmínky pro růst a vývoj velmi raných a raných odrůd. Nasazení hlíz bylo vyšší. Vzhledem k nepříliš příznivým podmínkám pro rozvoj plísně bramborové stačilo provést menší počet ošetření. Ve druhé polovině vegetace byl zaznamenán silnější nálet přenašečů viróz, což se i částečně projevilo na výsledcích posklizňových zkoušek. Koncem vegetace vznikly příznivější podmínky k šíření fuzariových hnilob. Ve skládkách se pak více projevily na partiích, které byly mechanicky poškozené. Celkově lze hodnotit ročník z hlediska výnosů jako mírně nadprůměrný. 13

18 3. Semenářské podniky zaregistrované nebo zaevidované k Seed companies registered or filed at 30th June 2005 Region Praha a střední Čechy Reg.č. Název a adresa podniku Okres 0001 SELGEN, a.s. Jankovcova 18, Praha 7 AB 0007 Selekta, a.s. Jankovcova 18, Praha 7 AB 0028 OSEVA PRO s.r.o. Jankovcova 18, Praha 7 AB 0031 SEMPRA PRAHA a.s. U topíren 2, Praha 7 AB 0032 SEMENA VELELIBY a.s Veleliby u Nymburka NB 0080 BOSAB s.r.o. Semice 11, Semice NB 0089 AGROSYSTÉM, spol. s r.o. Střelničná 1978, Praha 8 AB 0108 AROS-osiva s.r.o. Kubišova 1265/8, Praha 8 AB 0117 KLAS-první obchodní společnost spol. s r.o. Chrášťany 191, Kněževes RA 0121 Zemědělsko-obchodní družstvo Černuc - družstvo U cukrovaru 234, Velvary KL 0139 VUC Praha, a.s. Komořanská 30, Praha 4 AB 0157 Jaroslav Koníček Rašínova 860, Sadská NB 0173 Zdeněk Hulicius Pecínov 41, Nové Strašecí RA 0192 AGROTES, společnost s ručením omezeným Kaplířovo nám. 18, Votice BN 0193 Syngenta Czech s.r.o. Křenova 439/11, Praha 6 AB 0202 Týnice, s.r.o. Doubravčice 13, Český Brod KO 0206 M A R I E N O V Á Lobkovice 23, Neratovice ME 0216 Ing.Zdeněk Kvíz Kopanská 68, Davle-Sloup PZ 0291 Ing. Vladimír Štěpán Velké Výkleky 34, Běrunice NB 0315 CEBECO SEEDS s.r.o. Podedvorská 755/5, Praha 9 - Kyje AB 0326 Rolnické družstvo Bezno J.F.Pachty 22, Bezno MB 0332 Řepařský institut Semčice, spol. s r.o Semčice 69 MB 0377 Primagra, a.s. Nádražní 310, Milín PB 0394 Jaroslav Pěšička-GARPEN Tišice 167 ME 0436 Školní statek Mělník Dobrovského 1777, Mělník ME 0438 Ing. Jaroslav Žert Dobřichov 1, Pečky KO 0622 Stanislav Fojt ing Tuchlovice-Srby 8 KL 0695 Výzkumný ústav rostlinné výroby Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně AB 0703 Miroslav B r e j c h a Mírové náměstí 123, Kouřim KO 0745 Ing.Michal Kocman a Lenka Kocmanová Klášterská 880, Mnichovo Hradiště MB 0970 Pavel P o k o r n ý - BRAMKO Semice 196 NB 1007 Ing. František Jakoubek V jahodách 1010, Praha 4 AB 1034 Okrasné školky, spol. s r.o. Thomayerova 1929, Říčany PY 1096 Křeček Petr Nižbor 155 BE 1116 Karel Zabilanský Cinibulkova 446, Mšeno ME 1130 Pavel Suttr Zahradní 241, Cerhovice BE 1164 BRAMKO s.r.o Semice 196 NB 1166 TREES, s.r.o. Únětická 146, Statenice PZ 1183 Václav Tomsa Čistá 30, Čistá u Mladé Boleslavi MB 1205 COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o Vančurova 569, Mladá Boleslav MB 2012 Europlant šlechtitelská spol. s r.o. Lhotská 2221/32, Praha 9 AB 2029 VP AGRO, spol. s r.o. Kněževes, Středokluky AB 2038 ZEMKA Praha, s.r.o. Kladenská 53/138, Praha 6 AB 2044 Francotcheque Agricole, spol. s r.o. Sadová 242, Dobrovice MB 2055 ABATIS a.s. Jinonická 80, Praha 5 - Košíře AB 2057 Ladislav Mojžíš Mládeže 887, Městec Králové NB 2064 Martin Linhart Liblice 155, Byšice ME 2066 PLANTIO, s.r.o. Ortenovo nám. 23/1457, Praha 7 AB 14

19 2070 SEEDCOM, s.r.o. Plynární 33, Praha 7 AB 2071 Ing. Petr Nohel NOHEL-GARDEN Budínek 80, Dobříš PB 2073 Zemědělská agentura, s.r.o. Pod Terebkou 4/15, Praha 4 AB 2078 AGROFINAL spol. s r.o. Petrská 24, Praha 1 AB 2079 STRUBE-DIECKMANN ČR, společnost s ruč.omez. Ve Starém Lobečku 9, Kralupy nad Vltavou ME 2080 AGROFERT HOLDING, a.s. Roháčova 83, Praha 3 AB 2081 Danda Jaroslav Ing.,CSc., Výzkumný podnik šlecht. rost. Vinice 166, Žleby KH 2082 S A M E N s.r.o. U topíren 2, Praha 7 AB 2083 ČESKÝ MÁK, s.r.o. Kolářova 676/9; Praha 4 AB 2085 Ing. Milan ŘÍHA CSc. Nuselská 42, Praha 4 AB 2086 JUDr. Rostislav Mareček Nerudova 47, Praha 1 AB 2090 Josef Fronk - Agroprogress Jarošova 573, Mělník ME 2097 Danisco Seed Austria Ges.m.b.h. Leoše Janáčka 494, Kolín II KO 2099 AT-Kreisinger, spol. s r.o. 9.května 245, Hořovice BE 2101 BOHEMIASEED, spol. s r.o. Jankovcova 18, Praha 7 AB 2104 BARTÁK MF, s.r.o. Velké Chvalovice 1, Pečky KO 2114 Ing. Josef Vrabec Kotorská 1579/36, Praha 4 AB 2117 THOOLEN s.r.o. Čelakovského 441, Rakovník RA 2118 Odborné učiliště a Praktická škola Kanina 57, Mšeno u Mělníka ME 2119 Luděk Strnad Papírníkova 610, Praha 4 AB 2128 NOVUM CZech, s.r.o. Na Močidlech 242, Jíloviště PZ 2129 Tomáš Valtr Na Brůdku 459, Lysá nad Labem NB 2130 Agropol Chem, s.r.o. Opletalova 4, Praha 1 AB 2131 Obila a.s. Karlov 196, Kutná Hora KH 2136 CIKAS, spol. s r.o. Libeň 4, Dolní Břežany PZ 2137 Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Jankovcova 18, Praha 7 AB 2140 Pavel Beneš Dr. Jánského 407, Stará Boleslav PY 2144 AGRO PODLESÍ, a.s Červené Janovice 55 KH 2146 NOVUM SEEDS, s.r.o. Jankovcova 18, Praha 7 AB 2149 Pěstitel Stratov, a.s. Stratov 185, Lysá n.labem NB 2150 ČEROZFRUCHT s.r.o Na Výsluní 765/23, Praha 10 AB 2153 FYTOZ, s.r.o. Na Průhoně 3412, Mělník ME 2155 Agrodužstvo Studený Studený BN 2156 Zemědělské družstvo Čechtice V Braňce 238, Čechtice BN 2161 SAGA SEED, spol. s r.o. U Křížku 1084, Lysá n.labem NB 2164 Global Stores, a.s. Václavské náměstí 53, Praha 1 AB 2165 KUTIL k.s. Prosecká 82, Praha 9 AB 2169 Ing. František Mašek Zápy 169, Brandýs nad Labem ME 2172 Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. Chrášťany 172, Kněževes RA 2180 Ludmila F u t e r o v á Nad Přehradou 404, Praha 10 AB 2184 ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304, Kolín V KO 2188 Ing. Karel Škoda - ZEMPRONEX Nezvalova 1440, Mnich.Hradiště MB 2192 SPZO s.r.o. Jankovcova 18, Praha 7 AB 2196 SOUFLET AGRO s.r.o. Jankovcova 18; Praha 7 AB 2202 CHEPO s.r.o. Unhošť-Fialka, Unhošť PZ 2214 Zemědělské zásobování a nákup Rakovník V Lubnici 2333; Rakovník RA 2216 Květiny Novák Praha a.s. Litvínovská 290/48, Praha 9 AB 2231 Tomáš Beňo Drahenice PB 2234 NOVUM TRAVEL, s.r.o. Na Močidlech 242, Jíloviště PZ 2237 ZENA - zemědělský nákup, a.s. Palackého 863/II, Mladá Boleslav MB 2265 ZEDOB, s.r.o. Družební 953, Zruč nad Sázavou KH 2268 Shark Trading s.r.o. Radlická 663, Praha 5 AB 2287 Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku Kokořínská 2987, Mělník ME 2290 UNIFOOD.Cz s.r.o. Radlická 19/1, Praha 5 AB 5141 MONTANO VALTR s.r.o Semice NB 5158 Ing. Petr Cinke Říčanská 365, Průhonice PZ 5284 Ing. Hana Krešlová Závěrka 2369/14, Praha 6 AB 15

20 5518 Jaroslav Kubálek Kupeckého 762, Praha 4 AB 5579 Česká farma s.r.o. Čelákovická 306, Mochov PY 5857 BAKKER HOLLAND, spol. s r.o. Ke Kablu 289, Praha 10 AB 5865 JUDr.Libuše Jiskrová Všenory 222 PZ 5866 Ing. Karel Jiskra Všenory 222 PZ 5899 Josef Novák Chleby 20, Bobnice NB 6618 ZEUS - zemědělské služby spol. s r.o. Hloubice, Tursko PZ 6667 Ing. Renata Pěšičková - PERENY Hlavenec 57, Předměřice n.jiz. MB 6844 PENNY MARKET s.r.o Jirny 353 PY 6861 BILLA spol. s r.o. Modletice 67, Říčany u Prahy PY 7237 Martin Jukl-Tvorba zahrad Na Staré cestě 3234, Mělník ME 7281 Pavel Říšský Sluhy 166, Mratín PY Region jihočeský 0071 Svaz pěstitelů a zpracovatelů brambor SOLANA Tomáše ze Štítného 634/II, Pelhřimov PE 0084 Zemědělské obchodní družstvo Hořice Hořice, Humpolec PE 0208 Selekta Pacov, a.s. Starodvorská 352, Pacov PE 0210 Vysočina Vyklantice, a.s Vyklantice 32 PE 0217 František Vavřina - QUARTA Kotlářská 657, Pacov PE 0240 AGROALFA a.s. Rynárecká 1742, Pelhřimov PE 0244 OSIVA BORŠOV, spol. s r.o Boršov nad Vltavou 245 CB 0252 DRUŽINA, spol. s r.o. Masarykova 277, Dačice JH 0254 OSEV Písek spol. s r.o. Otakara Ševčíka 1988, Písek PI 0259 ZZN Pelhřimov a.s. Nádražní 805, Pelhřimov PE 0274 Semenářské obchodní družstvo U Řepické zastávky 1293, Strakonice ST 0303 Ing. Jiří H o m o l k a Březina 1, Hořepník PE 0312 TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o Červený Dvůr 112 TA 0327 OSIVO BLATNÁ s.r.o. tř. T.G.Masaryka 287, Blatná ST 0373 OSEV jih s.r.o. Nádražní 434, Strakonice ST 0387 JIHOČESKÁ OSIVA a.s. U Bechyňské dráhy 1505, Tábor TA 0990 Milan H o l ý Šumavská 980/II, Vodňany ST 1091 Ing. Martin Trávníček Týnská 64, Bernartice PI 1104 Ivana Kolářová V Kaštanech 89, Dačice JH 1105 Václav Kolář Smetanova 203, Dačice JH 1172 Ing. Svatoslav Kodytek Polní 480, Ledenice CB 1175 Roman Sekal Sudoměřice u Bechyně 145 TA 1195 David Ryšánek - ZAHRADNICTVÍ Hradební 442, Prachatice PT 1204 Ing. Hana Chvalová, Zámecká zahrada Čimelice PI 2003 Ing. Petr Klíma V Oblouku 20, České Budějovice CB 2020 Sevesa a.s. Starodvorská 352, Pacov PE 2058 Škrobárny Pelhřimov, a.s. Křemešnická 818, Pelhřimov PE 2075 ORIN spol. s r.o. Husova 523, České Budějovice CB 2110 AGRICO Bohemia s.r.o. Šafaříkova 2962, Tábor TA 2116 BROP s.r.o. Senožaty 217, Senožaty PE 2132 Tagrea, a.s. Čekanice 207, Tábor TA 2135 Grana, a.s. Táborská 496, Písek PI 2143 Agro-PNK s.r.o. Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov PE 2147 Zemědělské družstvo Kojčice Kojčice 84 PE 2157 Školní statek Humpolec Dusilov 384, Humpolec PE 2160 AZ Delta a.s Čkyně 44 PT 2167 Hospodářské družstvo Vysočina Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec JH 2179 Odbytové družstvo CENTRUM Chýnovská 1917/9, Tábor TA 2199 Zemědělské služby Dynín, a.s Dynín 92 CB 2203 GAZEN spol. s r.o. Neplachov 29, Dolní Bukovsko CB 2206 Quodlibet spol. s r.o. Zborovská 84, Hluboká nad Vltavou CB 16

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Organizační struktura ústavu

Organizační struktura ústavu Příloha č. 1 Organizační struktura ústavu Ředitel ústavu Odbor auditu a řízení kvality Kancelář ústavu Sekce ekonomická a správní Sekce rostlinné výroby Sekce úřední kontroly Národní referenční laboratoř

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Seznam udělených pověření a uzavřených smluv podle 17 zákona (stav k 28. 1. 2015)

Seznam udělených pověření a uzavřených smluv podle 17 zákona (stav k 28. 1. 2015) Seznam udělených pověření a uzavřených smluv podle 17 zákona (stav k 28. 1. 2015) 1. Přehled subjektů a osob, kterým Ústav udělil pověření podle 17: Laboratorní zkoušení osiva: Název a adresa pověřené

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Department of Seed Testing and Planting Materials 15. Výroční zpráva

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby. Jiří Hakauf Požadavky na vlastnosti množitelských porostů z pohledu zákona o oběhu osiva a sadby Jiří Hakauf Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

VZ 234252. Otevřené řízení

VZ 234252. Otevřené řízení DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v souladu s 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2006 CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE DIVISION OF SEED AND PLANTING MATERIALS ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR OSIV A SADBY ANNUAL REPORT OF THE MARKETING YEAR

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 PSČ Pošta Obec Adresa č.p. č.o. Kraj 35201 Aš 1 Aš Poštovní náměstí 911 0 KVK 39165 Bechyně Bechyně nám. T. G. Masaryka 147 0 JHČ 29471

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby,

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno. I. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády se předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity,

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2013 a semidefinitivní výsledky roku 2014 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2013 Tab.1 kraj: Hl.

Více

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 15300 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

Statistická ročenka 2012 Česká republika

Statistická ročenka 2012 Česká republika Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Statistická ročenka 2012 Česká republika Požární ochrana Integrovaný záchranný systém Hasičský záchranný sbor ČR Praha

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

shodné s otevírací dobou OM 09,00-18,00 09,00-18,00 09,00-18,00

shodné s otevírací dobou OM 09,00-18,00 09,00-18,00 09,00-18,00 Seznam OM GE Money Bank (aktualizace seznamu k 4. 1. 2011 ) Obchodních míst celkem / výběr Obchodní místo Region GEMB Oblast v GEMB Ulice PSČ Město Poznámka Bezbariérové OM Pokladní hodiny Otevírací doba

Více

HPI CZ, spol. s r.o. ITEMA s.r.o. HPI - CZ spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň BRNO OLOMOUC VESELÍ NAD MORAVOU. Obchodní zástupci HPI-CZ

HPI CZ, spol. s r.o. ITEMA s.r.o. HPI - CZ spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň BRNO OLOMOUC VESELÍ NAD MORAVOU. Obchodní zástupci HPI-CZ 1 HPI CZ, spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o. Kotrčova ul. 306, Plotiště, 503 01 Hradec Králové tel.: 495 800 911 12 fax: 495 217 290 e-mail: prodej@hpi-cz.cz HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň Hřbitovní

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 porovnání s výsledky v roce 2011 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více