ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ 1. ČÍSLO ROČNÍKU 2011/2012

2 Lucie Golasovská, 1. třída ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ 1. číslo ročníku 2011/2012 připravili ţáci a učitelé ZŠ Zašová. Uspořádala a upravila Mgr. Martina Martinková. Vychází v lednu 2012 v nákladu 7 výtisků. Obrázek na titulní straně nakreslila Denisa Chumchalová (1. třída).

3 OBSAH Z dění na naší škole - Čtvrťáci a program LES - 4.A v knihovně - Zábavně vzdělávací program Řím - Varhanní koncert v zašovském kostele - IV.putování po slovanských chodníčcích - Svátek sv. Barbory - Bruslení - Vánoce na dědidě - Pythagoriáda - Sportovci z naší školy Rozhovory - s paní učitelkou Randusovou a M. Martinkovou - anketa s páťáky Vtipy Z tvorby našich žáků - inzeráty - dialogy věcí - hledej slova, hledej rozdíly - koledy po našem PF 2012

4 Čtvrťáci a program LES V úterý 18. října jsme ráno odjeli autobusem do Valašského Meziříčí. V Domečku nás přivítala paní Dvorská, která nás zasvětila do učiva přírodovědy, učili jsme se o stromech, houbách a hráli jsme i různé hry. Nejdříve jsme si pomocí obrázků na plátně vytvořili jednotlivá patra lesa, hrou Na kuchaře a čarodějnice jsme si prověřili naše znalosti ze světa hub. Úkolem celé třídy bylo sesbírat jedlé houby na guláš a jedovaté na čarodějný lektvar. Velmi se nám líbila také hry Na stromy a Cedulky, kde jsme museli prokázat vědomosti o stromech. Dostali jsme také větvičky stromů, které jsme hmatem jmenovali a dále poznávali. Škoda, ţe přednáška utekla tak rychle a museli jsme pospíchat na autobus zpět do školy. Uţ se těšíme na další výukové programy, které pro nás opět připraví naše paní učitelka. V.Polášková, D.Kovář, D.Dobeš ze 4.A

5 4.A v knihovně Ve čtvrtek se opět naše třída přesunula do Valašského Meziříčí, kde nás čekalo dopoledne s vyprávěním a soutěţením ze světa literatury v místní knihovně. Programem nás provázela lektorka nakladatelství THOVT, které se výhradně zabývá literaturou pro děti. Ţáci se seznámili s výrobou knihy od jejího úplného počátku, kdy autor přinese svůj návrh knihy do nakladatelství aţ po hotovou knihu, která jiţ můţe být nabídnuta čtenářům. V Domečku, Středisku volného času jsme ještě společně v tento den navštívili Muzeum valašských strašidel. Prohlédli jsme si a domů pro radost někteří z nás nakoupili malé kaktusy z právě probíhající výstavy kaktusů. Paní vychovatelka, která má v Domečku na starosti přírodovědný úsek, nás pozvala do své klubovny, kde nás blíţe seznámila se zvířátky, o které se starají děti v chovatelském krouţku. Dopoledne bylo velmi podařené, společně se těšíme na další, hezky strávený den. Mgr. Mirka Marečková a děti 4.A

6 Zábavně vzdělávací program Řím V pátek do naší školy zavítali dva členové šermířské skupiny Pernštejni. Připravili si pro nás výukový program o legionářích, gladiátorech a césarech. Prostřednictvím hraných scének jsme se podívali do starověkého Říma. Herci zábavnou formou představili některé z významných osobností, jako byli Julius César, Augustus, Claudius, Nero a další. Seznámili jsme se také s výzbrojí římských legionářů a někteří ţáci si i prakticky vyzkoušeli obranný manévr se štíty. V závěru pořadu jsme se na chvíli ocitli v aréně mezi gladiátory. Ukázky soubojů i celý pořad jsme odměnili potleskem. Zpět do vyučování jsme se vraceli s mnoha novými poznatky, které obohatily naše znalosti z hodin dějepisu. Mgr. Martina Martinková Varhanní koncert v zašovském kostele V úterý jsme na jednu vyučovací hodinu vyměnili školní lavice za lavice kostelní. Ve zdejším kostele jsme vyslechli hudební pořad, který si pro nás připravil profesionální varhaník Martin Kubát. Ţáci 1. stupně se dozvěděli zajímavé informace o české barokní hudbě, ţákům 2. stupně byl přiblíţen ţivot a tvorba hudebního skladatele J. S. Bacha. Pan Kubát svůj výklad prokládal hrou na varhany. Představil nám stěţejní varhanní skladby pocházející z doby baroka. Pořad byl příjemným zpestřením vyučování a jiţ teď se těšíme na další netradiční hudební výchovu. Mgr. Martina Martinková

7 IV.putování po slovanských chodníčcích Jak uţ se na naší škole stalo tradicí, učivo dějepisu bývá v jednotlivých ročnících doplněno exkurzí: v 7. třídě to je návštěva slovanského hradiště v Mikulčicích, v 8. třídě historické Vídně a v 9. třídě koncentračního tábora v Osvětimi. Jelikoţ v obsahu učiva 7. ročníku je i to o našich prapředcích Slovanech, směřovala v pátek 21. října kola našeho autobusu do velkomoravského hradiště v Mikulčicích-Valech, kde se konal Den s archeologem. Kromě tradiční prohlídky expozic, vystavovaných exponátů z období Velké Moravy a také základů mnoha sakrálních staveb z tohoto období rozmístěných v terénu, si ţáci 7. třídy a třídy 6. A vyzkoušeli vyluštit slovo psané cyrilicí, do tabulky s rozetřenou plastelínou vyrýt nápis v cyrilici, od pravých archeologů si vyslechli popis jejich práce v terénu i v laboratořích a na závěr si vyluštili kříţovku, jejíţ indicie hledali mezi vystavenými exponáty. Další zastávkou bylo letecké muzeum v Kunovicích, kde mohli zhlédnout typy letadel, které se v závodě Let Kunovice vyráběly a některé dosud vyrábí, a obuvnické muzeum ve Zlíně, kde byly vystaveny modely bot, jeţ se vyráběly v závodě Baťa, ale i modely obuvi z nejrůznějších konců světa od středověku po současnost. Vystaveny zde byly i nejrůznější stroje na šití bot, ukázka ševcovské dílny včetně všeho jejího vybavení a na závěr se mohli ţáci na videu seznámit s různými reklamami a upoutávkami na zboţí, které se ve firmě Baťa v minulosti vyrábělo. Jelikoţ se však nemohli dohodnout chlapci byli pro Kunovice, děvčata pro Zlín, zařadila jsem do programu muzea obě a to i za předpokladu, ţe návrat domů bude o něco posunut. Myslím si, ţe se ţákům exkurze líbila, o čemţ svědčí fakt, ţe řada z nich za její uspořádání poděkovala, coţ nebývá obvyklé, a kromě fotek si domů přivezli řadu záţitků a nových poznání, které by z učebnice nevyčetli. Mgr. Bohuslava Juřicová Mikulčice obuvnické muzeum ve Zlíně

8 Svátek sv. Barbory Na pondělí 5. prosince si ţáci 4. A nacvičili pro ostatní děti z prvního stupně povídání o svátku sv. Barbory. Ve všech třídách dětem předvedli tuto tradici, mezi děti rozdali sladkosti i jablíčka, paní učitelky dostaly do třídy třešňovou větvičku. Mgr. Mirka Marečková a ţáci 4.A Bruslení Celkem jiţ třikrát se ţáci čtvrtých ročníků ZŠ zúčastnili bruslení v rámci hodin tělesné výchovy na zimním stadionu v Roţnově pod Radhoštěm. Děti se na bruslení vţdy těší, své bruslařské dovednosti rozvíjí s trenérem. Lekce jsou jednotlivě rozděleny, u některých dětí jsou jiţ nyní vidět malé pokroky. Po Vánocích budeme v bruslení opět pokračovat. paní učitelky M. Marečková, P. Číţová

9 Pythagoriáda Pro ţáky pátých aţ osmých tříd základních škol se kaţdoročně pořádá matematická soutěţ Pythagoriáda, pojmenovaná podle význačného řeckého matematika Pythagora. V ní se řeší trochu jiné příklady, neţ jsou v učebnicích. Jsou zde zajímavé úlohy, na kterých mají ţáci předvést svoji matematickou představivost i logické myšlení. Z 15 úkolů, které se hodnotí jedním bodem za kaţdou správnou odpověď, se stává úspěšným řešitelem ten, který získá alespoň 9 bodů. Ţe přemýšlet a něco rozumného vymyslet je dost náročné, o tom nás přesvědčil i letošní ročník soutěţe. Úspěšnými řešiteli se stali pouze 3 ţáci: Nikol Hyjánková a Víťa Novák z 5. třídy a Klára Janíčková ze 7. ročníku. K dosaţenému úspěchu vám gratulujeme a budeme vám drţet palce při okresním kole této náročné soutěţe. Mgr. Kateřina Martinková Martin Rudolf, 9. roč.

10 Vánoce na dědidě Ve druhém prosincovém týdnu se ţáci 1. stupně zúčastnili akce Vánoce na dědině. Dvouhodinový program dětem přiblíţil předvánoční a vánoční čas našich předků na Valašsku. Děti se zde setkali s postavou sv. Lucie, ochutnali perníčky a čaj s devatero bylinami, ve staré škole si s panem učitelem zazpívali vánoční koledy, v jiné chalupě si poslechli vypravování o Štědrém dni, ale také si vyzkoušeli odlévání olova. Program se všem líbil, ve škole se pak děti mohly zapojit do soutěţe Co víš o českých Vánocích. Ve čtvrtek se dovědí, kdo správně na otázky odpověděl, a pokud budou mít děti štěstí a budou vylosováni, získají i malý dárek za správné odpovědi. Mgr. Mirka Marečková a učitelé 1. st.

11 CO VÍŠ O ČESKÝCH VÁNOCÍCH? (soutěž pro žáky 1. stupně) 1) Jak dlouho trvá ADVENT? a) 3 týdny b) 4 týdny c) 7 týdnů 2) Jak říkáme předposlední neděli před Vánocemi? a) zlatá b) železná c) stříbrná 3) Co dělaly dívky dříve na svátek sv. Ondřeje? Klepaly na: a) kurník b) stoly c) vrata 4) 4. prosince- svátek sv. Barbory. Děvčata, která se chtěla vdávat, dávala: a) prát prádlo b)větvičku třešně do vázy c)zpívala 5) Kdo má svátek na Štědrý den? a) Josef a Julie b) Adam a Eva c) Petr a Hana 6) Na svátek sv. Lucie se říká: Svatá Lucie noci upije, ale dne... a) nedočká b) nepřidá c) nedojde 7) Na Štědrý den někteří lidé dodržují půst (nic nesmí jíst). Co pak uvidí.. a) Mikuláše b) zlaté prasátko c) zelené jmelí 8) Naši předkové na Valašsku večer zapálili svíčku mezi okna. Co to znamenalo? a)zdobili stromeček b)nechtěli být rušeni c)pekli chléb 9) Proč se na vánočně prostřený stůl pokládají mince nebo šupiny z kapra? a)aby bylo veselo b)aby se v rodině množily a držely peníze c)aby jedli lidé kapra každou druhou neděli 10) Jak se jmenuje typicky české jídlo z krup a hub? a) černý Kuba b) černý Petr c) černý Antonín 11) Co vyjadřuje štědrovečerní pověra o krájení jablíček. Kdy budeme zdraví? Když se ve středu jablíčka objeví : a ) červík b ) hvězdička c ) křížek

12 Sportovci z naší školy Nikola Hyjánková (5. třída) se v září zúčastnila mezinárodního atletického mítinku European Athletics Games v Brně. Závodníci pocházeli z deseti různých evropských zemí. Ve své nejsilnější disciplíně, skoku dalekém, se v konkurenci 86 dalších děvčat probojovala v kvalifikaci do finálového závodu, který nakonec výkonem 422 cm vyhrála. Od začátku školního roku se také ţáci 2. stupně zapojili do několika sportovních soutěţí. V říjnu a listopadu jsme se zúčastnili několika turnajů ve florbalu. Obsadili jsme turnaj v kategorii chlapců tříd, konal se v tělocvičně ZŠ Křiţná ve Valašském Meziříčí. Na stejném místě se pak později uskutečnil turnaj chlapců starších ( třída ). Mladší ţáci remizovali s druţstvem ZŠ Kelč, zvítězili v duelu s ZŠ Šafaříkova VM a na závěr podlehli ZŠ Ţerotínova VM. Starší chlapci sehráli jen dvě utkání. Gólem v poslední sekundě hrací doby prohráli s vrstevníky ze ZŠ Vyhlídka VM a v následném utkání se rozešli s nerozhodným výsledkem se školou z Loučky. Nejúspěšnější z našich ţáků byla děvčata 8. 9.tříd. Jejich turnaj uspořádala ZŠ Šafaříkova VM. Naše holky vyhrály 2 utkání, v jednom remizovaly, a prohrály aţ ve finále se ZŠ Kelč. Celkově se v turnaji umístily na druhém místě, coţ jim zajistilo postup do vyššího kola.

13 Kromě jiţ zmíněných florbalových turnajů musíme připomenout také výborné umístění starších ţáků (8. a 9. třída) na 2. místě v okresním kole turnaje v halové kopané. Zatím posledním sportovním úspěchem je 3. místo chlapců a 2. místo dívek v okresním kole nohejbalu trojic. Mgr. Miloslav Vymazal

14 Rozhovory Rozhovor s paní učitelkou Martinou Martinkovou 1. Máte ráda Vánoce? Mám ráda vánoční atmosféru zapálené svíčky, vůni jehličí a cukroví, pohádky, pohodu, návštěvy s rodinou a přáteli 2. Co děláte na Štědrý den? Večeříme kapra a bramborový salát, potom jdeme ke stromečku. Až rozbalíme všechny dárky, tak si pustíme nějakou pěknou pohádku. 3. Máte ráda naši třídu a proč? 6.A patří mezi mé oblíbené. Líbí se mi na vás, jak jste v češtině, výtvarce i hudebce aktivní a kreativní. I když je pravda, že kluci z vaší třídy jsou na můj vkus příliš hluční a neskutečně upovídaní. 4. Lyžujete nebo děláte nějaký sport v zimě? Když jsem byla stejně stará jako vy, ráda jsem bruslila. Teď žádný zimní sport nedělám. Ale hned, jak napadne sníh, určitě vyrazíme s Karolínkou sáňkovat. 5. Co máte ráda na naší škole? Bude to znít možná neuvěřitelně, ale všechno. Je tu přátelská atmosféra, super učitelský kolektiv, dobří žáci No, co víc si přát? Rozhovor připravila Míša Vašutová, 6.A

15

16 obrázek nakreslil Ondra Bena (1.tř.)

17 Vtipy (napsala Katka Jonošová, 7. roč.) obrázek nakreslil Bořek Koňařík (1. tř.)

18 Z tvorby našich žáků Dnes a denně jsme obklopeni inzeráty. Znáte to pronajmu byt, prodám auto, koupím chatu, hledám sympatickou dívku, daruji štěně Co byste ale řekli následujícím inzerátům s titulkem Hledá se majitel pro dračí mládě? Inspirovali jsme se Pohádkou o sani z Vojtěšské ulice od Karla Čapka, a tak to dopadlo

19

20

21

22

23

24 Uvaţovali jste někdy nad tím, jak by to vypadalo, kdyby věci kolem nás uměly mluvit? Co by si mezi sebou povídal takový kuchyňský nůţ s vidličkou? Nebo co třeba tuţka a papír? Sedmáci si to vyzkoušeli a vy si teď můţete pár jejich fiktivních dialogů mezi neţivými věcmi přečíst Alenka jednoho dne uklízela nádobí z myčky a omylem dala nůţ do přihrádky s vidličkami. Vidlička řekla: Copak, spletl sis přihrádku? Nůţ odpověděl: Ale, Alenka se spletla a dala mě k vám. Tak co, jak jde ţivot? zeptala se vidlička. Nůţ si posteskl: Celkem dobře, ale jsem celý tupý a všechno mě bolí. Aspoň tě dávají do myčky, kde stříkají trysky teplé vody, a celé tě to promasíruje, odvětila vidlička. Nůţ řekl: Právě ţe kvůli tomu mě všechno bolí a jsem tupý. Vidlička jej utěšovala: Aţ se vrátí Šimon, tak to bude pohoda. On nás myje v ruce a pěkně se o nás stará. Uţ aby se vrátil! řekl nůţ. Šimon se brzy vrátil a vše bylo jako dříve. Šimon jej také nabrousil, takţe nůţ přestalo všechno bolet. Katka Janošová, 7.tř. Na zemi leţela tuţka a papír. Byli to velcí kamarádi. Tak co budeme dneska dělat? ptala se tuţka. Nevím, není mi moc dobře, odpověděl papír. Jak to, ţe ti není dobře? Cítím se tak zmuchlaně, odpověděl papír. Tuţka se zeptala: Co s tím budeme dělat? To bych taky rád věděl, tuţko. Do pokoje se přiřítil velký muţ a papír vyhodil do koše. Tuţku poloţil na stůl, a tak se papír s tuţkou uţ nikdy neviděli. Hanka Kubrická, 7.tř.

25 Alenka si večer nasadila rovnátka a zuby řekly: Áá, opět jste přišly na návštěvu. Ano, jako vţdycky, přikývla rovnátka. Jsme strašně křivé, postěţovaly si zuby. Proto si vás Alenka koupila. No jo, ale za chvíli budete, vy zuby, rovné a Alenka nás uţ nebude potřebovat a uţ nebudou ţádné večerní návštěvy, řekla rovnátka a ukápla jim slza. Zuby na to odpověděly: Nebojte se, my budeme schválně stále křivé, ale nevíme jak Moţná, ţe kdyţ my se trochu uvolníme a nebudeme vás tolik svírat, tak tady moţná zůstaneme déle, řekla rovnátka. Tak dobrou noc. Tereza Šrámková, 7.tř. Na pracovním stole leţela tuţka a o kousek dál byl zmuchlaný papír. Jak tam oba leţeli, napadlo je, ţe by si mohli povídat. Najednou oba promluvili současně: Jak je? Oba se zarazili a čekali, co bude dál. O chvíli později řekl papír: Špatně. A ty? Nic moc, odpověděla tuţka, mozek mám celý vypsaný a nikdo nechce vzít strouhátko a ořezat mě. A proč se máš špatně ty, papíre? Protoţe mám svaly celé zohýbané a brzy se dostanu do koše, potom do popelnice, a pak mě zase vylisují a všechno pořád dokola. Tuţka zapřemýšlela: To není tak hrozné, ne? Vţdycky se zase znovu narodíš. Papír zesmutněl ještě víc a řekl: Jenţe se bojím, ţe se tentokrát nedostanu do popelnice, ale ţe mě hodí rovnou do kotle. Tuţka se snaţí papír rozveselit: Vţdyť já tu taky nebudu věčně. Jednou mě celou ostrouhají a aţ budu hodně malá, tak mě taky spálí. Tohle je prostě ţivot všech takových věcí, řekl papír. Hmm, odpověděla tuţka, ale uţ musíme být potichu, myslím, ţe někdo jde. A tak papír vyhodili do popelnice a tuţku ostrouhali. Katka Janišová, 7.tř.

26 Najdi 9 rozdílů (připravil Lukáš Snoza ze 6.A)

27

28 Koledy po našem (vytvořili deváťáci) (Půjdem spolu do Betléma Věra, Anička, Dominika B., Patrik K., Vašek, Martin A.) Postavíme sněhuláka, bublaj bublaj bublajda, //: z mrkvičky nosíček, ručičky má z větviček:// Na hlavičku dám pánvičku, bublaj bublaj bublajda, //: na sobě tři svetry velké asi dva metry:// (Pásli ovce Valaši Andrea, Petra, Kristýna, Tereza, Svaťa) Kúpili jsme si stromek u Tesca za pár stovek. //: Hybaj, hybaj teď s ním dom:// Doma jsme ho postavili, krásně, pěkně nazdobili. //: Svítí, svítí pěkňoučce:// Cukroví jsme připekli, tak jsme radši utekli. //: Utekli jsme radši pryč:// Naráz hoří celý dům, pes i kočka sousedům. //: Hoří, hoří, hoří furt:// Dárky jsme si nedali, pod mostem jsme bývali. //: Bydleli jsme pěkně tam:// Teď uţ radši končíme, příští rok zas shoříme. //: Končím, končím, končím teď://

29 (Štědrej večer nastal Patrik B., Michal, Tomáš) Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, nevíme si rady, nevíme si rady. Stromek jsem nazdobil, stromek jsem nazdobil, dárky jsem zabalil, dárky jsem zabalil. Dárků ţe prý dosti, dárků ţe prý dosti, v krku z kapra kosti, v krku z kapra kosti. To jsou teda svátky, to jsou teda svátky, chci do školy zpátky, chci do školy zpátky. (Jingle Bells Katka Š., Katka S., Dominika Š., Alice) //: Jingle Bells, Jingle Bells, Vánoce jsou tu, zpíváme nadšeně tuhle koledu:// Otec se najednou hlásí horečně, a to ţe rybu popraví zcela statečně, tatínek paličkou vanu rozbíjí, maminka uţ nemůţe, se z toho pomíjí. Opravdu my máme rodinu fajnovou, pečeme perníčky s polevou medovou, nikdo z nás netuší, co od Jeţíška si přát, stačí, kdyţ všechny nás bude láska hřát. //: Jingle Bells, Jingle Bells, Vánoce jsou tu, zpíváme nadšeně tuhle koledu://

30 obrázek nakreslila Iva Daňková, 1. třída obrázek nakreslila Adélka Palátová, 1. třída

31 nakreslila a básničku napsala Marie Čubová z 6.A vytvořil Honza Kramoliš, 9. třída

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------

vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------- ZŠ SVATÉ ZDISLAVY V KOPŘIVNICI VYDÁVÁ ŠKOLNÍ ČASOPIS PRO ROK 2010/11 Smajlík 3. číslo Zdraví dravíme vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Děti ze ZŠ Dr. Fr. L. Riegra pomáhají lidem

Děti ze ZŠ Dr. Fr. L. Riegra pomáhají lidem 11. ročník, 5. číslo, 20. ledna 2007, školní rok 2006/07 Školní časopis Řecká 564 na houpačce vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily ONA

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. II. ročník školního občasníku Vydáno dne 13. 12. 2013

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. II. ročník školního občasníku Vydáno dne 13. 12. 2013 II. ročník školního občasníku Vydáno dne 13. 12. 2013 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY Krásných šestnáct dní Tolik volna bez školy V sobotu se rozední Začnou milé úkoly Co připravit na Vánoce Stromek, kapra se salátem

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013 Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září EXKURZE ARCHEOSKANZEN MODRÁ Dne 16. 9. 2013 jeli žáci 7. a

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže.

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže. Drazí matematičtí přátelé, v úvodu tohoto sborníku Vás chceme pozdravit a v ucelené podobě předat řešené příklady 1. ročníku Malého matematického šampionátu pro žáky 5. tříd. K uspořádání této soutěže

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011. 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2011 1. září Jeřabinkový den Krakonošův trojboj Hraní bez bariér 1. září - Hola, hola, škola volá!!! Příjemné a lenošivé prázdninové

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové,

Více

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 (PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu (Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o adventu a bude tam i hodně

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Vánoční dílničky Vyučující a vychovatelky školní družiny srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Přijďte si s námi: zazpívat udělat

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři,

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři, fotka Školy číslo 1 březen 2012 5 Kč Zeyeráček Milí čtenáři, právě se Vám do rukou dostalo zkušební a zároveň první číslo školního časopisu Zeyeráček. Naším cílem je Vás pravidelně informovat o nejdůležitějších

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt: Pohyb a výživa

Projekt: Pohyb a výživa Základní škola a Mateřská škola Ústí nad labem, Jitřní 277, p. o. Projekt: Pohyb a výživa Téma: Světový den výživy Školní rok: 2014-2015 Třída: 5. Datum. 16. 10. 2014 Světový den výživy v 5. třídě Každoročně

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD

družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD Co uvnitř najdete družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 datum čas pořadatel

Více

MASČÁSEK. Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech. 1. číslo. 8. ročník

MASČÁSEK. Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech. 1. číslo. 8. ročník MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 1. číslo 8. ročník OBSAH 1. Úvodem 2. Advent 3. Rozhovor 4. Literární tvorba 5. Akce 6. Něco pro zasmání 7. Závěrem 1. ÚVODEM Milí čtenáři, s blížícími

Více