ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ 1. ČÍSLO ROČNÍKU 2011/2012

2 Lucie Golasovská, 1. třída ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ 1. číslo ročníku 2011/2012 připravili ţáci a učitelé ZŠ Zašová. Uspořádala a upravila Mgr. Martina Martinková. Vychází v lednu 2012 v nákladu 7 výtisků. Obrázek na titulní straně nakreslila Denisa Chumchalová (1. třída).

3 OBSAH Z dění na naší škole - Čtvrťáci a program LES - 4.A v knihovně - Zábavně vzdělávací program Řím - Varhanní koncert v zašovském kostele - IV.putování po slovanských chodníčcích - Svátek sv. Barbory - Bruslení - Vánoce na dědidě - Pythagoriáda - Sportovci z naší školy Rozhovory - s paní učitelkou Randusovou a M. Martinkovou - anketa s páťáky Vtipy Z tvorby našich žáků - inzeráty - dialogy věcí - hledej slova, hledej rozdíly - koledy po našem PF 2012

4 Čtvrťáci a program LES V úterý 18. října jsme ráno odjeli autobusem do Valašského Meziříčí. V Domečku nás přivítala paní Dvorská, která nás zasvětila do učiva přírodovědy, učili jsme se o stromech, houbách a hráli jsme i různé hry. Nejdříve jsme si pomocí obrázků na plátně vytvořili jednotlivá patra lesa, hrou Na kuchaře a čarodějnice jsme si prověřili naše znalosti ze světa hub. Úkolem celé třídy bylo sesbírat jedlé houby na guláš a jedovaté na čarodějný lektvar. Velmi se nám líbila také hry Na stromy a Cedulky, kde jsme museli prokázat vědomosti o stromech. Dostali jsme také větvičky stromů, které jsme hmatem jmenovali a dále poznávali. Škoda, ţe přednáška utekla tak rychle a museli jsme pospíchat na autobus zpět do školy. Uţ se těšíme na další výukové programy, které pro nás opět připraví naše paní učitelka. V.Polášková, D.Kovář, D.Dobeš ze 4.A

5 4.A v knihovně Ve čtvrtek se opět naše třída přesunula do Valašského Meziříčí, kde nás čekalo dopoledne s vyprávěním a soutěţením ze světa literatury v místní knihovně. Programem nás provázela lektorka nakladatelství THOVT, které se výhradně zabývá literaturou pro děti. Ţáci se seznámili s výrobou knihy od jejího úplného počátku, kdy autor přinese svůj návrh knihy do nakladatelství aţ po hotovou knihu, která jiţ můţe být nabídnuta čtenářům. V Domečku, Středisku volného času jsme ještě společně v tento den navštívili Muzeum valašských strašidel. Prohlédli jsme si a domů pro radost někteří z nás nakoupili malé kaktusy z právě probíhající výstavy kaktusů. Paní vychovatelka, která má v Domečku na starosti přírodovědný úsek, nás pozvala do své klubovny, kde nás blíţe seznámila se zvířátky, o které se starají děti v chovatelském krouţku. Dopoledne bylo velmi podařené, společně se těšíme na další, hezky strávený den. Mgr. Mirka Marečková a děti 4.A

6 Zábavně vzdělávací program Řím V pátek do naší školy zavítali dva členové šermířské skupiny Pernštejni. Připravili si pro nás výukový program o legionářích, gladiátorech a césarech. Prostřednictvím hraných scének jsme se podívali do starověkého Říma. Herci zábavnou formou představili některé z významných osobností, jako byli Julius César, Augustus, Claudius, Nero a další. Seznámili jsme se také s výzbrojí římských legionářů a někteří ţáci si i prakticky vyzkoušeli obranný manévr se štíty. V závěru pořadu jsme se na chvíli ocitli v aréně mezi gladiátory. Ukázky soubojů i celý pořad jsme odměnili potleskem. Zpět do vyučování jsme se vraceli s mnoha novými poznatky, které obohatily naše znalosti z hodin dějepisu. Mgr. Martina Martinková Varhanní koncert v zašovském kostele V úterý jsme na jednu vyučovací hodinu vyměnili školní lavice za lavice kostelní. Ve zdejším kostele jsme vyslechli hudební pořad, který si pro nás připravil profesionální varhaník Martin Kubát. Ţáci 1. stupně se dozvěděli zajímavé informace o české barokní hudbě, ţákům 2. stupně byl přiblíţen ţivot a tvorba hudebního skladatele J. S. Bacha. Pan Kubát svůj výklad prokládal hrou na varhany. Představil nám stěţejní varhanní skladby pocházející z doby baroka. Pořad byl příjemným zpestřením vyučování a jiţ teď se těšíme na další netradiční hudební výchovu. Mgr. Martina Martinková

7 IV.putování po slovanských chodníčcích Jak uţ se na naší škole stalo tradicí, učivo dějepisu bývá v jednotlivých ročnících doplněno exkurzí: v 7. třídě to je návštěva slovanského hradiště v Mikulčicích, v 8. třídě historické Vídně a v 9. třídě koncentračního tábora v Osvětimi. Jelikoţ v obsahu učiva 7. ročníku je i to o našich prapředcích Slovanech, směřovala v pátek 21. října kola našeho autobusu do velkomoravského hradiště v Mikulčicích-Valech, kde se konal Den s archeologem. Kromě tradiční prohlídky expozic, vystavovaných exponátů z období Velké Moravy a také základů mnoha sakrálních staveb z tohoto období rozmístěných v terénu, si ţáci 7. třídy a třídy 6. A vyzkoušeli vyluštit slovo psané cyrilicí, do tabulky s rozetřenou plastelínou vyrýt nápis v cyrilici, od pravých archeologů si vyslechli popis jejich práce v terénu i v laboratořích a na závěr si vyluštili kříţovku, jejíţ indicie hledali mezi vystavenými exponáty. Další zastávkou bylo letecké muzeum v Kunovicích, kde mohli zhlédnout typy letadel, které se v závodě Let Kunovice vyráběly a některé dosud vyrábí, a obuvnické muzeum ve Zlíně, kde byly vystaveny modely bot, jeţ se vyráběly v závodě Baťa, ale i modely obuvi z nejrůznějších konců světa od středověku po současnost. Vystaveny zde byly i nejrůznější stroje na šití bot, ukázka ševcovské dílny včetně všeho jejího vybavení a na závěr se mohli ţáci na videu seznámit s různými reklamami a upoutávkami na zboţí, které se ve firmě Baťa v minulosti vyrábělo. Jelikoţ se však nemohli dohodnout chlapci byli pro Kunovice, děvčata pro Zlín, zařadila jsem do programu muzea obě a to i za předpokladu, ţe návrat domů bude o něco posunut. Myslím si, ţe se ţákům exkurze líbila, o čemţ svědčí fakt, ţe řada z nich za její uspořádání poděkovala, coţ nebývá obvyklé, a kromě fotek si domů přivezli řadu záţitků a nových poznání, které by z učebnice nevyčetli. Mgr. Bohuslava Juřicová Mikulčice obuvnické muzeum ve Zlíně

8 Svátek sv. Barbory Na pondělí 5. prosince si ţáci 4. A nacvičili pro ostatní děti z prvního stupně povídání o svátku sv. Barbory. Ve všech třídách dětem předvedli tuto tradici, mezi děti rozdali sladkosti i jablíčka, paní učitelky dostaly do třídy třešňovou větvičku. Mgr. Mirka Marečková a ţáci 4.A Bruslení Celkem jiţ třikrát se ţáci čtvrtých ročníků ZŠ zúčastnili bruslení v rámci hodin tělesné výchovy na zimním stadionu v Roţnově pod Radhoštěm. Děti se na bruslení vţdy těší, své bruslařské dovednosti rozvíjí s trenérem. Lekce jsou jednotlivě rozděleny, u některých dětí jsou jiţ nyní vidět malé pokroky. Po Vánocích budeme v bruslení opět pokračovat. paní učitelky M. Marečková, P. Číţová

9 Pythagoriáda Pro ţáky pátých aţ osmých tříd základních škol se kaţdoročně pořádá matematická soutěţ Pythagoriáda, pojmenovaná podle význačného řeckého matematika Pythagora. V ní se řeší trochu jiné příklady, neţ jsou v učebnicích. Jsou zde zajímavé úlohy, na kterých mají ţáci předvést svoji matematickou představivost i logické myšlení. Z 15 úkolů, které se hodnotí jedním bodem za kaţdou správnou odpověď, se stává úspěšným řešitelem ten, který získá alespoň 9 bodů. Ţe přemýšlet a něco rozumného vymyslet je dost náročné, o tom nás přesvědčil i letošní ročník soutěţe. Úspěšnými řešiteli se stali pouze 3 ţáci: Nikol Hyjánková a Víťa Novák z 5. třídy a Klára Janíčková ze 7. ročníku. K dosaţenému úspěchu vám gratulujeme a budeme vám drţet palce při okresním kole této náročné soutěţe. Mgr. Kateřina Martinková Martin Rudolf, 9. roč.

10 Vánoce na dědidě Ve druhém prosincovém týdnu se ţáci 1. stupně zúčastnili akce Vánoce na dědině. Dvouhodinový program dětem přiblíţil předvánoční a vánoční čas našich předků na Valašsku. Děti se zde setkali s postavou sv. Lucie, ochutnali perníčky a čaj s devatero bylinami, ve staré škole si s panem učitelem zazpívali vánoční koledy, v jiné chalupě si poslechli vypravování o Štědrém dni, ale také si vyzkoušeli odlévání olova. Program se všem líbil, ve škole se pak děti mohly zapojit do soutěţe Co víš o českých Vánocích. Ve čtvrtek se dovědí, kdo správně na otázky odpověděl, a pokud budou mít děti štěstí a budou vylosováni, získají i malý dárek za správné odpovědi. Mgr. Mirka Marečková a učitelé 1. st.

11 CO VÍŠ O ČESKÝCH VÁNOCÍCH? (soutěž pro žáky 1. stupně) 1) Jak dlouho trvá ADVENT? a) 3 týdny b) 4 týdny c) 7 týdnů 2) Jak říkáme předposlední neděli před Vánocemi? a) zlatá b) železná c) stříbrná 3) Co dělaly dívky dříve na svátek sv. Ondřeje? Klepaly na: a) kurník b) stoly c) vrata 4) 4. prosince- svátek sv. Barbory. Děvčata, která se chtěla vdávat, dávala: a) prát prádlo b)větvičku třešně do vázy c)zpívala 5) Kdo má svátek na Štědrý den? a) Josef a Julie b) Adam a Eva c) Petr a Hana 6) Na svátek sv. Lucie se říká: Svatá Lucie noci upije, ale dne... a) nedočká b) nepřidá c) nedojde 7) Na Štědrý den někteří lidé dodržují půst (nic nesmí jíst). Co pak uvidí.. a) Mikuláše b) zlaté prasátko c) zelené jmelí 8) Naši předkové na Valašsku večer zapálili svíčku mezi okna. Co to znamenalo? a)zdobili stromeček b)nechtěli být rušeni c)pekli chléb 9) Proč se na vánočně prostřený stůl pokládají mince nebo šupiny z kapra? a)aby bylo veselo b)aby se v rodině množily a držely peníze c)aby jedli lidé kapra každou druhou neděli 10) Jak se jmenuje typicky české jídlo z krup a hub? a) černý Kuba b) černý Petr c) černý Antonín 11) Co vyjadřuje štědrovečerní pověra o krájení jablíček. Kdy budeme zdraví? Když se ve středu jablíčka objeví : a ) červík b ) hvězdička c ) křížek

12 Sportovci z naší školy Nikola Hyjánková (5. třída) se v září zúčastnila mezinárodního atletického mítinku European Athletics Games v Brně. Závodníci pocházeli z deseti různých evropských zemí. Ve své nejsilnější disciplíně, skoku dalekém, se v konkurenci 86 dalších děvčat probojovala v kvalifikaci do finálového závodu, který nakonec výkonem 422 cm vyhrála. Od začátku školního roku se také ţáci 2. stupně zapojili do několika sportovních soutěţí. V říjnu a listopadu jsme se zúčastnili několika turnajů ve florbalu. Obsadili jsme turnaj v kategorii chlapců tříd, konal se v tělocvičně ZŠ Křiţná ve Valašském Meziříčí. Na stejném místě se pak později uskutečnil turnaj chlapců starších ( třída ). Mladší ţáci remizovali s druţstvem ZŠ Kelč, zvítězili v duelu s ZŠ Šafaříkova VM a na závěr podlehli ZŠ Ţerotínova VM. Starší chlapci sehráli jen dvě utkání. Gólem v poslední sekundě hrací doby prohráli s vrstevníky ze ZŠ Vyhlídka VM a v následném utkání se rozešli s nerozhodným výsledkem se školou z Loučky. Nejúspěšnější z našich ţáků byla děvčata 8. 9.tříd. Jejich turnaj uspořádala ZŠ Šafaříkova VM. Naše holky vyhrály 2 utkání, v jednom remizovaly, a prohrály aţ ve finále se ZŠ Kelč. Celkově se v turnaji umístily na druhém místě, coţ jim zajistilo postup do vyššího kola.

13 Kromě jiţ zmíněných florbalových turnajů musíme připomenout také výborné umístění starších ţáků (8. a 9. třída) na 2. místě v okresním kole turnaje v halové kopané. Zatím posledním sportovním úspěchem je 3. místo chlapců a 2. místo dívek v okresním kole nohejbalu trojic. Mgr. Miloslav Vymazal

14 Rozhovory Rozhovor s paní učitelkou Martinou Martinkovou 1. Máte ráda Vánoce? Mám ráda vánoční atmosféru zapálené svíčky, vůni jehličí a cukroví, pohádky, pohodu, návštěvy s rodinou a přáteli 2. Co děláte na Štědrý den? Večeříme kapra a bramborový salát, potom jdeme ke stromečku. Až rozbalíme všechny dárky, tak si pustíme nějakou pěknou pohádku. 3. Máte ráda naši třídu a proč? 6.A patří mezi mé oblíbené. Líbí se mi na vás, jak jste v češtině, výtvarce i hudebce aktivní a kreativní. I když je pravda, že kluci z vaší třídy jsou na můj vkus příliš hluční a neskutečně upovídaní. 4. Lyžujete nebo děláte nějaký sport v zimě? Když jsem byla stejně stará jako vy, ráda jsem bruslila. Teď žádný zimní sport nedělám. Ale hned, jak napadne sníh, určitě vyrazíme s Karolínkou sáňkovat. 5. Co máte ráda na naší škole? Bude to znít možná neuvěřitelně, ale všechno. Je tu přátelská atmosféra, super učitelský kolektiv, dobří žáci No, co víc si přát? Rozhovor připravila Míša Vašutová, 6.A

15

16 obrázek nakreslil Ondra Bena (1.tř.)

17 Vtipy (napsala Katka Jonošová, 7. roč.) obrázek nakreslil Bořek Koňařík (1. tř.)

18 Z tvorby našich žáků Dnes a denně jsme obklopeni inzeráty. Znáte to pronajmu byt, prodám auto, koupím chatu, hledám sympatickou dívku, daruji štěně Co byste ale řekli následujícím inzerátům s titulkem Hledá se majitel pro dračí mládě? Inspirovali jsme se Pohádkou o sani z Vojtěšské ulice od Karla Čapka, a tak to dopadlo

19

20

21

22

23

24 Uvaţovali jste někdy nad tím, jak by to vypadalo, kdyby věci kolem nás uměly mluvit? Co by si mezi sebou povídal takový kuchyňský nůţ s vidličkou? Nebo co třeba tuţka a papír? Sedmáci si to vyzkoušeli a vy si teď můţete pár jejich fiktivních dialogů mezi neţivými věcmi přečíst Alenka jednoho dne uklízela nádobí z myčky a omylem dala nůţ do přihrádky s vidličkami. Vidlička řekla: Copak, spletl sis přihrádku? Nůţ odpověděl: Ale, Alenka se spletla a dala mě k vám. Tak co, jak jde ţivot? zeptala se vidlička. Nůţ si posteskl: Celkem dobře, ale jsem celý tupý a všechno mě bolí. Aspoň tě dávají do myčky, kde stříkají trysky teplé vody, a celé tě to promasíruje, odvětila vidlička. Nůţ řekl: Právě ţe kvůli tomu mě všechno bolí a jsem tupý. Vidlička jej utěšovala: Aţ se vrátí Šimon, tak to bude pohoda. On nás myje v ruce a pěkně se o nás stará. Uţ aby se vrátil! řekl nůţ. Šimon se brzy vrátil a vše bylo jako dříve. Šimon jej také nabrousil, takţe nůţ přestalo všechno bolet. Katka Janošová, 7.tř. Na zemi leţela tuţka a papír. Byli to velcí kamarádi. Tak co budeme dneska dělat? ptala se tuţka. Nevím, není mi moc dobře, odpověděl papír. Jak to, ţe ti není dobře? Cítím se tak zmuchlaně, odpověděl papír. Tuţka se zeptala: Co s tím budeme dělat? To bych taky rád věděl, tuţko. Do pokoje se přiřítil velký muţ a papír vyhodil do koše. Tuţku poloţil na stůl, a tak se papír s tuţkou uţ nikdy neviděli. Hanka Kubrická, 7.tř.

25 Alenka si večer nasadila rovnátka a zuby řekly: Áá, opět jste přišly na návštěvu. Ano, jako vţdycky, přikývla rovnátka. Jsme strašně křivé, postěţovaly si zuby. Proto si vás Alenka koupila. No jo, ale za chvíli budete, vy zuby, rovné a Alenka nás uţ nebude potřebovat a uţ nebudou ţádné večerní návštěvy, řekla rovnátka a ukápla jim slza. Zuby na to odpověděly: Nebojte se, my budeme schválně stále křivé, ale nevíme jak Moţná, ţe kdyţ my se trochu uvolníme a nebudeme vás tolik svírat, tak tady moţná zůstaneme déle, řekla rovnátka. Tak dobrou noc. Tereza Šrámková, 7.tř. Na pracovním stole leţela tuţka a o kousek dál byl zmuchlaný papír. Jak tam oba leţeli, napadlo je, ţe by si mohli povídat. Najednou oba promluvili současně: Jak je? Oba se zarazili a čekali, co bude dál. O chvíli později řekl papír: Špatně. A ty? Nic moc, odpověděla tuţka, mozek mám celý vypsaný a nikdo nechce vzít strouhátko a ořezat mě. A proč se máš špatně ty, papíre? Protoţe mám svaly celé zohýbané a brzy se dostanu do koše, potom do popelnice, a pak mě zase vylisují a všechno pořád dokola. Tuţka zapřemýšlela: To není tak hrozné, ne? Vţdycky se zase znovu narodíš. Papír zesmutněl ještě víc a řekl: Jenţe se bojím, ţe se tentokrát nedostanu do popelnice, ale ţe mě hodí rovnou do kotle. Tuţka se snaţí papír rozveselit: Vţdyť já tu taky nebudu věčně. Jednou mě celou ostrouhají a aţ budu hodně malá, tak mě taky spálí. Tohle je prostě ţivot všech takových věcí, řekl papír. Hmm, odpověděla tuţka, ale uţ musíme být potichu, myslím, ţe někdo jde. A tak papír vyhodili do popelnice a tuţku ostrouhali. Katka Janišová, 7.tř.

26 Najdi 9 rozdílů (připravil Lukáš Snoza ze 6.A)

27

28 Koledy po našem (vytvořili deváťáci) (Půjdem spolu do Betléma Věra, Anička, Dominika B., Patrik K., Vašek, Martin A.) Postavíme sněhuláka, bublaj bublaj bublajda, //: z mrkvičky nosíček, ručičky má z větviček:// Na hlavičku dám pánvičku, bublaj bublaj bublajda, //: na sobě tři svetry velké asi dva metry:// (Pásli ovce Valaši Andrea, Petra, Kristýna, Tereza, Svaťa) Kúpili jsme si stromek u Tesca za pár stovek. //: Hybaj, hybaj teď s ním dom:// Doma jsme ho postavili, krásně, pěkně nazdobili. //: Svítí, svítí pěkňoučce:// Cukroví jsme připekli, tak jsme radši utekli. //: Utekli jsme radši pryč:// Naráz hoří celý dům, pes i kočka sousedům. //: Hoří, hoří, hoří furt:// Dárky jsme si nedali, pod mostem jsme bývali. //: Bydleli jsme pěkně tam:// Teď uţ radši končíme, příští rok zas shoříme. //: Končím, končím, končím teď://

29 (Štědrej večer nastal Patrik B., Michal, Tomáš) Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, nevíme si rady, nevíme si rady. Stromek jsem nazdobil, stromek jsem nazdobil, dárky jsem zabalil, dárky jsem zabalil. Dárků ţe prý dosti, dárků ţe prý dosti, v krku z kapra kosti, v krku z kapra kosti. To jsou teda svátky, to jsou teda svátky, chci do školy zpátky, chci do školy zpátky. (Jingle Bells Katka Š., Katka S., Dominika Š., Alice) //: Jingle Bells, Jingle Bells, Vánoce jsou tu, zpíváme nadšeně tuhle koledu:// Otec se najednou hlásí horečně, a to ţe rybu popraví zcela statečně, tatínek paličkou vanu rozbíjí, maminka uţ nemůţe, se z toho pomíjí. Opravdu my máme rodinu fajnovou, pečeme perníčky s polevou medovou, nikdo z nás netuší, co od Jeţíška si přát, stačí, kdyţ všechny nás bude láska hřát. //: Jingle Bells, Jingle Bells, Vánoce jsou tu, zpíváme nadšeně tuhle koledu://

30 obrázek nakreslila Iva Daňková, 1. třída obrázek nakreslila Adélka Palátová, 1. třída

31 nakreslila a básničku napsala Marie Čubová z 6.A vytvořil Honza Kramoliš, 9. třída

dostává se Vám do rukou druhé, tak trochu vánoční číslo našeho školního časopisu.

dostává se Vám do rukou druhé, tak trochu vánoční číslo našeho školního časopisu. 2. 2012/2013 Slovo úvodem Děvčata a chlapci, vážení kolegové, dostává se Vám do rukou druhé, tak trochu vánoční číslo našeho školního časopisu. Víte, že v naší škole již řadu let vydáváme školní časopis?

Více

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 5 číslo 1 Takový obyčejný všední den.. Nastartováním auta a zmáčknutím tlačítka slovenské stanice Evropa 2 začíná má cesta do práce. Vracovem projíždím pouze

Více

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu.

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. číslo 45 duben - prosinec 2013 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. Milí čtenáři, na stránkách tohoto čísla nenaleznete

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Ročenka 2014/2015. 1.ZŠ Holešov. Ve víru událostí

Ročenka 2014/2015. 1.ZŠ Holešov. Ve víru událostí Ročenka 2014/2015 1.ZŠ Holešov Ve víru událostí První ročenka Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy. Touto ročenkou zahajujeme tradici, jíž chceme čtenáře informovat o nejvýznamnějších akcích celého školního

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník čtvrtý 2010 Vánoční čas Zázraky a kouzla se neustále, aniž bychom o tom věděli, vkrádají do našich všedních životů. Dělají dny krásnějšími i pohádkovějšími. Ovšem existuje jeden v

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Z á k l a d n í š k o l a S l u š o v i c e. Školní zpravodaj. pro rodiče žáků školy. 2. číslo

Z á k l a d n í š k o l a S l u š o v i c e. Školní zpravodaj. pro rodiče žáků školy. 2. číslo Z á k l a d n í š k o l a S l u š o v i c e Školní zpravodaj pro rodiče žáků školy 2. číslo Leden 2005 Slusky.indd 1 10.1. 2005 15:33:13 Vážení rodiče, dostalo se vám do ruky druhé číslo školního zpravodaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen Základní škola Čimelice Číslo 24/25 - květen, červen 1 Váţení a milí čtenáři Školního zpravodaje, není to tak dlouho, co jsme Vás vybízeli k přečtení prvního čísla ve školním roce 2009/10, a uţ je tu číslo

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 4/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Venku nám jaro už pomalu zaklepalo na dveře a s prosluněnými dny přichází i nové číslo EUROSPORŤÁ- KU. Ano, zajisté jste i vy postřehli,

Více

Školní akce ve školním roce 2005 2006

Školní akce ve školním roce 2005 2006 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním roce 2005 2006 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, Tyršovo náměstí 636, Uherské Hradiště

Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, Tyršovo náměstí 636, Uherské Hradiště Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, Tyršovo náměstí 636, Uherské Hradiště PROSINEC 2007 Školásek, který se vám právě dostává do rukou, vznikl za přispění žáků a pedagogů naší školy a školky. Poprvé

Více

Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011

Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011 Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011 1 Úvodem Redakci Školního zpravodaje zaplavily v měsíci listopadu články o sportovních úspěších našich ţáků. Není se co divit, i já sama jsem

Více