ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ 1. ČÍSLO ROČNÍKU 2011/2012

2 Lucie Golasovská, 1. třída ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ ZAŠOVÁ 1. číslo ročníku 2011/2012 připravili ţáci a učitelé ZŠ Zašová. Uspořádala a upravila Mgr. Martina Martinková. Vychází v lednu 2012 v nákladu 7 výtisků. Obrázek na titulní straně nakreslila Denisa Chumchalová (1. třída).

3 OBSAH Z dění na naší škole - Čtvrťáci a program LES - 4.A v knihovně - Zábavně vzdělávací program Řím - Varhanní koncert v zašovském kostele - IV.putování po slovanských chodníčcích - Svátek sv. Barbory - Bruslení - Vánoce na dědidě - Pythagoriáda - Sportovci z naší školy Rozhovory - s paní učitelkou Randusovou a M. Martinkovou - anketa s páťáky Vtipy Z tvorby našich žáků - inzeráty - dialogy věcí - hledej slova, hledej rozdíly - koledy po našem PF 2012

4 Čtvrťáci a program LES V úterý 18. října jsme ráno odjeli autobusem do Valašského Meziříčí. V Domečku nás přivítala paní Dvorská, která nás zasvětila do učiva přírodovědy, učili jsme se o stromech, houbách a hráli jsme i různé hry. Nejdříve jsme si pomocí obrázků na plátně vytvořili jednotlivá patra lesa, hrou Na kuchaře a čarodějnice jsme si prověřili naše znalosti ze světa hub. Úkolem celé třídy bylo sesbírat jedlé houby na guláš a jedovaté na čarodějný lektvar. Velmi se nám líbila také hry Na stromy a Cedulky, kde jsme museli prokázat vědomosti o stromech. Dostali jsme také větvičky stromů, které jsme hmatem jmenovali a dále poznávali. Škoda, ţe přednáška utekla tak rychle a museli jsme pospíchat na autobus zpět do školy. Uţ se těšíme na další výukové programy, které pro nás opět připraví naše paní učitelka. V.Polášková, D.Kovář, D.Dobeš ze 4.A

5 4.A v knihovně Ve čtvrtek se opět naše třída přesunula do Valašského Meziříčí, kde nás čekalo dopoledne s vyprávěním a soutěţením ze světa literatury v místní knihovně. Programem nás provázela lektorka nakladatelství THOVT, které se výhradně zabývá literaturou pro děti. Ţáci se seznámili s výrobou knihy od jejího úplného počátku, kdy autor přinese svůj návrh knihy do nakladatelství aţ po hotovou knihu, která jiţ můţe být nabídnuta čtenářům. V Domečku, Středisku volného času jsme ještě společně v tento den navštívili Muzeum valašských strašidel. Prohlédli jsme si a domů pro radost někteří z nás nakoupili malé kaktusy z právě probíhající výstavy kaktusů. Paní vychovatelka, která má v Domečku na starosti přírodovědný úsek, nás pozvala do své klubovny, kde nás blíţe seznámila se zvířátky, o které se starají děti v chovatelském krouţku. Dopoledne bylo velmi podařené, společně se těšíme na další, hezky strávený den. Mgr. Mirka Marečková a děti 4.A

6 Zábavně vzdělávací program Řím V pátek do naší školy zavítali dva členové šermířské skupiny Pernštejni. Připravili si pro nás výukový program o legionářích, gladiátorech a césarech. Prostřednictvím hraných scének jsme se podívali do starověkého Říma. Herci zábavnou formou představili některé z významných osobností, jako byli Julius César, Augustus, Claudius, Nero a další. Seznámili jsme se také s výzbrojí římských legionářů a někteří ţáci si i prakticky vyzkoušeli obranný manévr se štíty. V závěru pořadu jsme se na chvíli ocitli v aréně mezi gladiátory. Ukázky soubojů i celý pořad jsme odměnili potleskem. Zpět do vyučování jsme se vraceli s mnoha novými poznatky, které obohatily naše znalosti z hodin dějepisu. Mgr. Martina Martinková Varhanní koncert v zašovském kostele V úterý jsme na jednu vyučovací hodinu vyměnili školní lavice za lavice kostelní. Ve zdejším kostele jsme vyslechli hudební pořad, který si pro nás připravil profesionální varhaník Martin Kubát. Ţáci 1. stupně se dozvěděli zajímavé informace o české barokní hudbě, ţákům 2. stupně byl přiblíţen ţivot a tvorba hudebního skladatele J. S. Bacha. Pan Kubát svůj výklad prokládal hrou na varhany. Představil nám stěţejní varhanní skladby pocházející z doby baroka. Pořad byl příjemným zpestřením vyučování a jiţ teď se těšíme na další netradiční hudební výchovu. Mgr. Martina Martinková

7 IV.putování po slovanských chodníčcích Jak uţ se na naší škole stalo tradicí, učivo dějepisu bývá v jednotlivých ročnících doplněno exkurzí: v 7. třídě to je návštěva slovanského hradiště v Mikulčicích, v 8. třídě historické Vídně a v 9. třídě koncentračního tábora v Osvětimi. Jelikoţ v obsahu učiva 7. ročníku je i to o našich prapředcích Slovanech, směřovala v pátek 21. října kola našeho autobusu do velkomoravského hradiště v Mikulčicích-Valech, kde se konal Den s archeologem. Kromě tradiční prohlídky expozic, vystavovaných exponátů z období Velké Moravy a také základů mnoha sakrálních staveb z tohoto období rozmístěných v terénu, si ţáci 7. třídy a třídy 6. A vyzkoušeli vyluštit slovo psané cyrilicí, do tabulky s rozetřenou plastelínou vyrýt nápis v cyrilici, od pravých archeologů si vyslechli popis jejich práce v terénu i v laboratořích a na závěr si vyluštili kříţovku, jejíţ indicie hledali mezi vystavenými exponáty. Další zastávkou bylo letecké muzeum v Kunovicích, kde mohli zhlédnout typy letadel, které se v závodě Let Kunovice vyráběly a některé dosud vyrábí, a obuvnické muzeum ve Zlíně, kde byly vystaveny modely bot, jeţ se vyráběly v závodě Baťa, ale i modely obuvi z nejrůznějších konců světa od středověku po současnost. Vystaveny zde byly i nejrůznější stroje na šití bot, ukázka ševcovské dílny včetně všeho jejího vybavení a na závěr se mohli ţáci na videu seznámit s různými reklamami a upoutávkami na zboţí, které se ve firmě Baťa v minulosti vyrábělo. Jelikoţ se však nemohli dohodnout chlapci byli pro Kunovice, děvčata pro Zlín, zařadila jsem do programu muzea obě a to i za předpokladu, ţe návrat domů bude o něco posunut. Myslím si, ţe se ţákům exkurze líbila, o čemţ svědčí fakt, ţe řada z nich za její uspořádání poděkovala, coţ nebývá obvyklé, a kromě fotek si domů přivezli řadu záţitků a nových poznání, které by z učebnice nevyčetli. Mgr. Bohuslava Juřicová Mikulčice obuvnické muzeum ve Zlíně

8 Svátek sv. Barbory Na pondělí 5. prosince si ţáci 4. A nacvičili pro ostatní děti z prvního stupně povídání o svátku sv. Barbory. Ve všech třídách dětem předvedli tuto tradici, mezi děti rozdali sladkosti i jablíčka, paní učitelky dostaly do třídy třešňovou větvičku. Mgr. Mirka Marečková a ţáci 4.A Bruslení Celkem jiţ třikrát se ţáci čtvrtých ročníků ZŠ zúčastnili bruslení v rámci hodin tělesné výchovy na zimním stadionu v Roţnově pod Radhoštěm. Děti se na bruslení vţdy těší, své bruslařské dovednosti rozvíjí s trenérem. Lekce jsou jednotlivě rozděleny, u některých dětí jsou jiţ nyní vidět malé pokroky. Po Vánocích budeme v bruslení opět pokračovat. paní učitelky M. Marečková, P. Číţová

9 Pythagoriáda Pro ţáky pátých aţ osmých tříd základních škol se kaţdoročně pořádá matematická soutěţ Pythagoriáda, pojmenovaná podle význačného řeckého matematika Pythagora. V ní se řeší trochu jiné příklady, neţ jsou v učebnicích. Jsou zde zajímavé úlohy, na kterých mají ţáci předvést svoji matematickou představivost i logické myšlení. Z 15 úkolů, které se hodnotí jedním bodem za kaţdou správnou odpověď, se stává úspěšným řešitelem ten, který získá alespoň 9 bodů. Ţe přemýšlet a něco rozumného vymyslet je dost náročné, o tom nás přesvědčil i letošní ročník soutěţe. Úspěšnými řešiteli se stali pouze 3 ţáci: Nikol Hyjánková a Víťa Novák z 5. třídy a Klára Janíčková ze 7. ročníku. K dosaţenému úspěchu vám gratulujeme a budeme vám drţet palce při okresním kole této náročné soutěţe. Mgr. Kateřina Martinková Martin Rudolf, 9. roč.

10 Vánoce na dědidě Ve druhém prosincovém týdnu se ţáci 1. stupně zúčastnili akce Vánoce na dědině. Dvouhodinový program dětem přiblíţil předvánoční a vánoční čas našich předků na Valašsku. Děti se zde setkali s postavou sv. Lucie, ochutnali perníčky a čaj s devatero bylinami, ve staré škole si s panem učitelem zazpívali vánoční koledy, v jiné chalupě si poslechli vypravování o Štědrém dni, ale také si vyzkoušeli odlévání olova. Program se všem líbil, ve škole se pak děti mohly zapojit do soutěţe Co víš o českých Vánocích. Ve čtvrtek se dovědí, kdo správně na otázky odpověděl, a pokud budou mít děti štěstí a budou vylosováni, získají i malý dárek za správné odpovědi. Mgr. Mirka Marečková a učitelé 1. st.

11 CO VÍŠ O ČESKÝCH VÁNOCÍCH? (soutěž pro žáky 1. stupně) 1) Jak dlouho trvá ADVENT? a) 3 týdny b) 4 týdny c) 7 týdnů 2) Jak říkáme předposlední neděli před Vánocemi? a) zlatá b) železná c) stříbrná 3) Co dělaly dívky dříve na svátek sv. Ondřeje? Klepaly na: a) kurník b) stoly c) vrata 4) 4. prosince- svátek sv. Barbory. Děvčata, která se chtěla vdávat, dávala: a) prát prádlo b)větvičku třešně do vázy c)zpívala 5) Kdo má svátek na Štědrý den? a) Josef a Julie b) Adam a Eva c) Petr a Hana 6) Na svátek sv. Lucie se říká: Svatá Lucie noci upije, ale dne... a) nedočká b) nepřidá c) nedojde 7) Na Štědrý den někteří lidé dodržují půst (nic nesmí jíst). Co pak uvidí.. a) Mikuláše b) zlaté prasátko c) zelené jmelí 8) Naši předkové na Valašsku večer zapálili svíčku mezi okna. Co to znamenalo? a)zdobili stromeček b)nechtěli být rušeni c)pekli chléb 9) Proč se na vánočně prostřený stůl pokládají mince nebo šupiny z kapra? a)aby bylo veselo b)aby se v rodině množily a držely peníze c)aby jedli lidé kapra každou druhou neděli 10) Jak se jmenuje typicky české jídlo z krup a hub? a) černý Kuba b) černý Petr c) černý Antonín 11) Co vyjadřuje štědrovečerní pověra o krájení jablíček. Kdy budeme zdraví? Když se ve středu jablíčka objeví : a ) červík b ) hvězdička c ) křížek

12 Sportovci z naší školy Nikola Hyjánková (5. třída) se v září zúčastnila mezinárodního atletického mítinku European Athletics Games v Brně. Závodníci pocházeli z deseti různých evropských zemí. Ve své nejsilnější disciplíně, skoku dalekém, se v konkurenci 86 dalších děvčat probojovala v kvalifikaci do finálového závodu, který nakonec výkonem 422 cm vyhrála. Od začátku školního roku se také ţáci 2. stupně zapojili do několika sportovních soutěţí. V říjnu a listopadu jsme se zúčastnili několika turnajů ve florbalu. Obsadili jsme turnaj v kategorii chlapců tříd, konal se v tělocvičně ZŠ Křiţná ve Valašském Meziříčí. Na stejném místě se pak později uskutečnil turnaj chlapců starších ( třída ). Mladší ţáci remizovali s druţstvem ZŠ Kelč, zvítězili v duelu s ZŠ Šafaříkova VM a na závěr podlehli ZŠ Ţerotínova VM. Starší chlapci sehráli jen dvě utkání. Gólem v poslední sekundě hrací doby prohráli s vrstevníky ze ZŠ Vyhlídka VM a v následném utkání se rozešli s nerozhodným výsledkem se školou z Loučky. Nejúspěšnější z našich ţáků byla děvčata 8. 9.tříd. Jejich turnaj uspořádala ZŠ Šafaříkova VM. Naše holky vyhrály 2 utkání, v jednom remizovaly, a prohrály aţ ve finále se ZŠ Kelč. Celkově se v turnaji umístily na druhém místě, coţ jim zajistilo postup do vyššího kola.

13 Kromě jiţ zmíněných florbalových turnajů musíme připomenout také výborné umístění starších ţáků (8. a 9. třída) na 2. místě v okresním kole turnaje v halové kopané. Zatím posledním sportovním úspěchem je 3. místo chlapců a 2. místo dívek v okresním kole nohejbalu trojic. Mgr. Miloslav Vymazal

14 Rozhovory Rozhovor s paní učitelkou Martinou Martinkovou 1. Máte ráda Vánoce? Mám ráda vánoční atmosféru zapálené svíčky, vůni jehličí a cukroví, pohádky, pohodu, návštěvy s rodinou a přáteli 2. Co děláte na Štědrý den? Večeříme kapra a bramborový salát, potom jdeme ke stromečku. Až rozbalíme všechny dárky, tak si pustíme nějakou pěknou pohádku. 3. Máte ráda naši třídu a proč? 6.A patří mezi mé oblíbené. Líbí se mi na vás, jak jste v češtině, výtvarce i hudebce aktivní a kreativní. I když je pravda, že kluci z vaší třídy jsou na můj vkus příliš hluční a neskutečně upovídaní. 4. Lyžujete nebo děláte nějaký sport v zimě? Když jsem byla stejně stará jako vy, ráda jsem bruslila. Teď žádný zimní sport nedělám. Ale hned, jak napadne sníh, určitě vyrazíme s Karolínkou sáňkovat. 5. Co máte ráda na naší škole? Bude to znít možná neuvěřitelně, ale všechno. Je tu přátelská atmosféra, super učitelský kolektiv, dobří žáci No, co víc si přát? Rozhovor připravila Míša Vašutová, 6.A

15

16 obrázek nakreslil Ondra Bena (1.tř.)

17 Vtipy (napsala Katka Jonošová, 7. roč.) obrázek nakreslil Bořek Koňařík (1. tř.)

18 Z tvorby našich žáků Dnes a denně jsme obklopeni inzeráty. Znáte to pronajmu byt, prodám auto, koupím chatu, hledám sympatickou dívku, daruji štěně Co byste ale řekli následujícím inzerátům s titulkem Hledá se majitel pro dračí mládě? Inspirovali jsme se Pohádkou o sani z Vojtěšské ulice od Karla Čapka, a tak to dopadlo

19

20

21

22

23

24 Uvaţovali jste někdy nad tím, jak by to vypadalo, kdyby věci kolem nás uměly mluvit? Co by si mezi sebou povídal takový kuchyňský nůţ s vidličkou? Nebo co třeba tuţka a papír? Sedmáci si to vyzkoušeli a vy si teď můţete pár jejich fiktivních dialogů mezi neţivými věcmi přečíst Alenka jednoho dne uklízela nádobí z myčky a omylem dala nůţ do přihrádky s vidličkami. Vidlička řekla: Copak, spletl sis přihrádku? Nůţ odpověděl: Ale, Alenka se spletla a dala mě k vám. Tak co, jak jde ţivot? zeptala se vidlička. Nůţ si posteskl: Celkem dobře, ale jsem celý tupý a všechno mě bolí. Aspoň tě dávají do myčky, kde stříkají trysky teplé vody, a celé tě to promasíruje, odvětila vidlička. Nůţ řekl: Právě ţe kvůli tomu mě všechno bolí a jsem tupý. Vidlička jej utěšovala: Aţ se vrátí Šimon, tak to bude pohoda. On nás myje v ruce a pěkně se o nás stará. Uţ aby se vrátil! řekl nůţ. Šimon se brzy vrátil a vše bylo jako dříve. Šimon jej také nabrousil, takţe nůţ přestalo všechno bolet. Katka Janošová, 7.tř. Na zemi leţela tuţka a papír. Byli to velcí kamarádi. Tak co budeme dneska dělat? ptala se tuţka. Nevím, není mi moc dobře, odpověděl papír. Jak to, ţe ti není dobře? Cítím se tak zmuchlaně, odpověděl papír. Tuţka se zeptala: Co s tím budeme dělat? To bych taky rád věděl, tuţko. Do pokoje se přiřítil velký muţ a papír vyhodil do koše. Tuţku poloţil na stůl, a tak se papír s tuţkou uţ nikdy neviděli. Hanka Kubrická, 7.tř.

25 Alenka si večer nasadila rovnátka a zuby řekly: Áá, opět jste přišly na návštěvu. Ano, jako vţdycky, přikývla rovnátka. Jsme strašně křivé, postěţovaly si zuby. Proto si vás Alenka koupila. No jo, ale za chvíli budete, vy zuby, rovné a Alenka nás uţ nebude potřebovat a uţ nebudou ţádné večerní návštěvy, řekla rovnátka a ukápla jim slza. Zuby na to odpověděly: Nebojte se, my budeme schválně stále křivé, ale nevíme jak Moţná, ţe kdyţ my se trochu uvolníme a nebudeme vás tolik svírat, tak tady moţná zůstaneme déle, řekla rovnátka. Tak dobrou noc. Tereza Šrámková, 7.tř. Na pracovním stole leţela tuţka a o kousek dál byl zmuchlaný papír. Jak tam oba leţeli, napadlo je, ţe by si mohli povídat. Najednou oba promluvili současně: Jak je? Oba se zarazili a čekali, co bude dál. O chvíli později řekl papír: Špatně. A ty? Nic moc, odpověděla tuţka, mozek mám celý vypsaný a nikdo nechce vzít strouhátko a ořezat mě. A proč se máš špatně ty, papíre? Protoţe mám svaly celé zohýbané a brzy se dostanu do koše, potom do popelnice, a pak mě zase vylisují a všechno pořád dokola. Tuţka zapřemýšlela: To není tak hrozné, ne? Vţdycky se zase znovu narodíš. Papír zesmutněl ještě víc a řekl: Jenţe se bojím, ţe se tentokrát nedostanu do popelnice, ale ţe mě hodí rovnou do kotle. Tuţka se snaţí papír rozveselit: Vţdyť já tu taky nebudu věčně. Jednou mě celou ostrouhají a aţ budu hodně malá, tak mě taky spálí. Tohle je prostě ţivot všech takových věcí, řekl papír. Hmm, odpověděla tuţka, ale uţ musíme být potichu, myslím, ţe někdo jde. A tak papír vyhodili do popelnice a tuţku ostrouhali. Katka Janišová, 7.tř.

26 Najdi 9 rozdílů (připravil Lukáš Snoza ze 6.A)

27

28 Koledy po našem (vytvořili deváťáci) (Půjdem spolu do Betléma Věra, Anička, Dominika B., Patrik K., Vašek, Martin A.) Postavíme sněhuláka, bublaj bublaj bublajda, //: z mrkvičky nosíček, ručičky má z větviček:// Na hlavičku dám pánvičku, bublaj bublaj bublajda, //: na sobě tři svetry velké asi dva metry:// (Pásli ovce Valaši Andrea, Petra, Kristýna, Tereza, Svaťa) Kúpili jsme si stromek u Tesca za pár stovek. //: Hybaj, hybaj teď s ním dom:// Doma jsme ho postavili, krásně, pěkně nazdobili. //: Svítí, svítí pěkňoučce:// Cukroví jsme připekli, tak jsme radši utekli. //: Utekli jsme radši pryč:// Naráz hoří celý dům, pes i kočka sousedům. //: Hoří, hoří, hoří furt:// Dárky jsme si nedali, pod mostem jsme bývali. //: Bydleli jsme pěkně tam:// Teď uţ radši končíme, příští rok zas shoříme. //: Končím, končím, končím teď://

29 (Štědrej večer nastal Patrik B., Michal, Tomáš) Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, nevíme si rady, nevíme si rady. Stromek jsem nazdobil, stromek jsem nazdobil, dárky jsem zabalil, dárky jsem zabalil. Dárků ţe prý dosti, dárků ţe prý dosti, v krku z kapra kosti, v krku z kapra kosti. To jsou teda svátky, to jsou teda svátky, chci do školy zpátky, chci do školy zpátky. (Jingle Bells Katka Š., Katka S., Dominika Š., Alice) //: Jingle Bells, Jingle Bells, Vánoce jsou tu, zpíváme nadšeně tuhle koledu:// Otec se najednou hlásí horečně, a to ţe rybu popraví zcela statečně, tatínek paličkou vanu rozbíjí, maminka uţ nemůţe, se z toho pomíjí. Opravdu my máme rodinu fajnovou, pečeme perníčky s polevou medovou, nikdo z nás netuší, co od Jeţíška si přát, stačí, kdyţ všechny nás bude láska hřát. //: Jingle Bells, Jingle Bells, Vánoce jsou tu, zpíváme nadšeně tuhle koledu://

30 obrázek nakreslila Iva Daňková, 1. třída obrázek nakreslila Adélka Palátová, 1. třída

31 nakreslila a básničku napsala Marie Čubová z 6.A vytvořil Honza Kramoliš, 9. třída

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Číslo: 7 Únor Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Váţení rodiče, drţíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis bude

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE ŘEPINY 5 aneb páťáci v akci ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho školního časopisu, který pro vás připravuje novinářský kroužek při Základní škole a Mateřské

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 listopad prosinec 2006. Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Vídně.

Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 listopad prosinec 2006. Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Vídně. Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 listopad prosinec 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Vídně. V tomto číslo se například dočtete: O EXKURZI DO VÍDNĚ O VÁNOČNÍM KONCERTU JAK PROBĚHL MIKULÁŠSKÝ

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Co si vybavím, když se řeknou Vánoce?

Co si vybavím, když se řeknou Vánoce? strana: 1 Co si vybavím, když se řeknou Vánoce? 7. ročník Ivet: Vybaví se mi, že jsme s rodinou spolu a vybaví se mi dárky a cukroví. Budu slavit Vánoce, je to můj nejoblíbenější den v roce spolu s mými

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ŠKOLÁČEK ROZHOVOR ZEPTALI JSME ADVENTNÍ SETKÁNÍ ZÁBAVA AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ. časopis č.2 2014/2015

ŠKOLÁČEK ROZHOVOR ZEPTALI JSME ADVENTNÍ SETKÁNÍ ZÁBAVA AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ. časopis č.2 2014/2015 ŠKOLÁČEK časopis č.2 2014/2015 ADVENTNÍ SETKÁNÍ ROZHOVOR ZÁBAVA ZEPTALI JSME SE AKTUALITY PRÁCE ŽÁKŮ KDY? KDE? CO? Dne 2.12.2014 se v areálu naší školy konalo Adventní setkání. Každá třída se podílela

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz

Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz Časopis MŠZŠ Kyjov, www.mszskyjov.cz Ročník IV. číslo 1 Listopad 2010 Šéfredaktoři: Martin Solich, Milan Fukan Redakční rada: Stanislav Kytlica, Marek Pánik, Míša Bardodějová, Gustýnka Stachoviczová 1

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

2014 / 2015. Číslo první

2014 / 2015. Číslo první 2014 / 2015 Číslo první OBSAH: Událo se ve škole... 3 Mladá Boleslav... 3 Vzdělání a řemeslo České Budějovice... 3 Volejbalový turnaj... 3 Projektový den - Jiří z Poděbrad... 4 Florbal - školní kolo...

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KOMETA. Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice

KOMETA. Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice KOMETA Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice Netradiční vyšívání V říjnu se děti z krouţku vyšívání účastnily přespávání ve škole.

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5 VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5 Třídy 5.A Ahoj děti, podařilo se a my jsme po jarních prázdninách zase zpátky s Všeználkovými novinami. Toto číslo bude ještě zimní, ale najdete v něm i něco z jarního období, které

Více

Divadelní představení

Divadelní představení Vánoční besídka Dne 20. 12. 2013 se konala vánoční besídka. Na dopoledne si každá třída připravila nějaký program. Každá třída zazpívala jednu ze známých koled. Žáci z dramatického kroužku si připravili

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Přijímací zkoušky na střední školy

Přijímací zkoušky na střední školy Květen Květen je měsíc, kterému se říká lásky čas. Tento měsíc má 31 dní. Říká se mu také Máj. To mi připomíná, že Karel Hynek Mácha napsal básničku, která je o lásce a vztahuje se k měsíci květnu. Tento

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Mateřská škola Rosice

Mateřská škola Rosice Mateřská škola Rosice Ve školce se nenudíme, aneb co už máme v letošním školním roce za sebou Den otevřených dveří v ZD Rosice Ještě jsme se skoro nestačili ve školičce rozkoukat a uţ na nás čekalo trénování

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více