SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany Zhotovitel: Bc. Libor Sladký Sídlo: Vintířovská 502, Chodov IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio Banka, Karlovy Vary Číslo účtu: /2010 (dále jen zhotovitel ) na straně jedné a Objednatel: Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary IČO: DIČ: CZ Zastoupený: JUDr. Manfred Kraus, vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: /0100 (dále jen objednatel ) na straně druhé (společně také jako smluvní strany ) tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva ) 1. Základní ustanovení 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci v oblasti přípravy a realizace analýzy rizik včetně doporučení na vylepšení současného zabezpečení jednotlivých objektů vč. cenové kalkulace u příspěvkových organizací Karlovarského kraje středních škol. Seznam škol je uveden v příloze č. 1 této smlouvy Zhotovitel je oprávněn k provádění díla dle smlouvy ve smyslu platných právních předpisů. 2. Předmět smlouvy 2.1. Předmětem smlouvy je: A. Analýza rizik zaměřená na následující faktory typ aktivit školy iracionální chování žáků, ale rovněž zájem pachatele o zařízení, které může být ukradeno, osobní věci, hotovost, audiovizuální zařízení atd., možné únikové cesty pro odnesení ukradených předmětů (ty se mohou lišit od cest vniknutí), 1 z 6

2 snadnost přístupu z ulice, otevřeného prostranství, přilehlých střech, shora a zespodu, v případě nezávisle stojící budovy a z přilehlých prostorů v ostatních případech, úroveň bezpečnosti objektu vzhledem k jeho konstrukci, zranitelnost ve vztahu k místním trendům kriminality, přirozený dohled v důsledku normálního pohybu veřejnosti a rutinních pochůzek policie nebo soukromé bezpečnostní služby, střežící sousedící objekty a jejich okolí, instalace bezpečnostních zřízení jako jsou poplachové systémy, monitorovací kamerové systémy, atd., prověření stávající dokumentace z pohledu dostatečnosti popisu a způsobu ochrany informací shromažďovaných a zpracovávaných organizací. analýza informačních rizik zahrnující klíčová informační aktiva organizace včetně zpracování osobních údajů (IT systémy, písemnou a další dokumentaci atd.) naplňující požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. analýza informačních rizik pro oblast ochrany informací: v souladu s technickými standardy ISMS, především ČSN ISO/IEC v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Výstup bude zahrnovat podrobný návrh a diskusi konkrétních doporučených opatření (resp. tzv. protiopatření) na pokrytí identifikovaných rizik (viz příloha č. 2 Analýza rizik). B. Bezpečnostní studie doporučení na vylepšení současného zabezpečení jednotlivých objektů vč. cenové kalkulace. Výstup bude zahrnovat zjištění skutečného stavu na místě a návrh opatření (viz příloha č. 2 Bezpečností studie) Ke každé škole bude vypracována analýza a studie samostatně. 3. Plnění smlouvy 3.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost ke splnění účelu smlouvy, zejména zajištění přístupu zhotovitele do prostor všech středních škol uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a poskytnutím informací, podkladů, vypracováním listin, příloh apod., pokud jsou tyto ke splnění účelu nutné Zhotovitel se zavazuje splnit požadavky objednatele v objednatelem požadovaných a zhotovitelem odsouhlasených dále uvedených termínech. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, včetně veškerých nezbytných příloh. Obsah díla je specifikován v části 2 odst Termín zahájení dodávky služeb: Termín odevzdání předmětu smlouvy k připomínkování objednateli: Termín odevzdání připomínek objednatele zhotoviteli nejpozději do , pokud se v tomto termínu objednatel zhotoviteli nevyjádří a nesdělí mu konkrétní připomínky, má se za to, že dokumentaci považuje za bezvadnou. Termín odevzdání díla objednateli: Případné změny ve výše stanovených termínech mohou být provedeny pouze na základě oboustranné písemné dohody Dílo bude zpracováno v tištěné a v elektronické formě na datovém mediu (CD nebo DVD). Dílo bude zpracováno ve dvojím vyhotovení a předáno objednateli na základě odsouhlaseného předávacího protokolu. 2 z 6

3 4. Cena díla 4.1. Cena za dílo této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran jako smluvní ve výši, ,50 Kč bez DPH, tj ,- Kč s DPH (slovy: sedm set padesát tisíc). Cena je sjednána jako cena nejvyšší a nepřekročitelná. Právo na úhradu ceny vzniká předáním díla dle čl. 3 odst a 3.4. objednateli Změna ceny díla je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu předmětu plnění, tj. změny sazby DPH. 5. Platební podmínky a fakturace 5.1. Faktura za dílo bude vystavena po řádném předání díla objednateli Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů. - Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti faktury, že dílo má vady, je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu a přijmout ji až po odstranění vad. - Bude-li mít faktura formální a věcné nedostatky nebo nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji do data splatnosti s tím, že zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. - Důvod vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně písemně vymezen. - Nová lhůta splatnosti počíná běžet od začátku dnem doručení opravené nebo nově vystavené faktury Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem připsáním příslušné částky na účet zhotovitele Splatnost platebních dokladů je 14 dnů od jejich doručení objednateli. 6. Sankce za porušení smlouvy 6.1. Za každý započatý den prodlení s předáním díla dle čl. 3 odst. 3.3 má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla dle čl. 4 za každý den prodlení Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody v plné výši. 7. Ostatní ujednání 7.1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost s náležitou odbornou péčí se zachováním práv a oprávněných zájmů objednatele v každém okamžiku při výkonu této činnosti Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel bezodkladně na svůj náklad. O výsledku, jakož i způsobu odstranění vady je zhotovitel objednatele povinen informovat Objednatel poskytne zhotoviteli aktuální údaje, které má k dispozici v rozsahu a formátu potřebném k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro účel plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně bez předchozího souhlasu objednatele Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu. 3 z 6

4

5 Příloha č. 1 smlouvy č. Seznam dotčených středních škol: 1. Gymnázium a střední odborná škola Aš 2. Střední zemědělská škola Dalovice 3. Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 4. Odborné učiliště Horní Slavkov 5. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 6. Gymnázium Cheb 7. Integrovaná střední škola Cheb 8. Gymnázium a obchodní akademie Chodov 9. Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 10. Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 11. První české gymnázium v Karlových Varech 12. Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 13. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary 14. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 15. Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 16. Střední průmyslová škola Loket 17. Hotelová škola Mariánské Lázně 18. Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 19. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 20. Střední průmyslová škola Ostrov 21. Gymnázium Ostrov 22. Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 23. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 24. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 25. Střední odborné učiliště Toužim 26. Střední lesnická škola Žlutice 5 z 6

6 Příloha č. 2 smlouvy č. Obsah díla 1. Analýza rizik Definice analýzy, stanovení hloubky analýzy, Popis analyzovaného systému, objektu a zařízení a vymezení jeho hranic, Identifikace a popis nebezpečí (zdrojů rizika), Relativní ocenění závažnosti zdrojů rizika, výběr zdrojů rizika, Identifikace možných příčin bezpečnostního narušení určení příčin poruch, podmínek a situací s potenciálem způsobit bezpečnostní narušení, Identifikace a definice možných scénářů nebezpečných událostí, Odhad (ocenění) rizika (stanovení míry rizika) 2. Bezpečnostní studie Zjištěním skutečného stavu na místě Posouzení fyzického a technického zabezpečení objektů. Návrh na zlepšení fyzického a technického zabezpečení objektu Cenová kalkulace navrhovaného zlepšení Ke každé střední škole dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 bude vypracována analýza i studie samostatně. 6 z 6

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

v podmínkách Uřadu městské části Praha 5 I. Smluvní strany

v podmínkách Uřadu městské části Praha 5 I. Smluvní strany 0002/0/0AKJ13 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MClZl5XlZllZlBOKVM Smlouva o dílo na veřejnou zakázku - Aktualizace a konsolidace zavedeného systém u řízení bezpečnosti

Více

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno,

1. Smluvní strany 1.1. Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ: 628 00 Brno, 613 00 Brno, Smlouva o dílo č. 2015_51 Výmalba prostor Polikliniky Horníkova 34, Brno Líšeň uzavřena podle ust. 2586.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena:

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena: Smlouva o dílo Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského uzavřena podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP009TC9Z Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Hradecká 16 rekonstrukce Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DY0ID Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce parního oddělení městských lázní Opava Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I.

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více