Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3. Sekce správy památkových objektů Sekce provozně ekonomického náměstka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3. Sekce správy památkových objektů 83 110. Sekce provozně ekonomického náměstka 111 115"

Transkript

1

2 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2010 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Kancelář ředitele Sekce památkové péče Sekce správy památkových objektů Sekce provozně ekonomického náměstka Institucionální výzkumné úkoly Odborná publikační a přednášková činnost pracovníků NPÚ ÚOPSČ v Praze v roce Účast pracovníků NPÚ ÚOPSČ v Praze v komisích, vědeckých, redakčních a dalších radách 124 Seznam zkratek 124 Rejstřík lokalit Titulní strana obálky: Mnichovice (okres Benešov), kostel sv. Filipa a Jakuba. Celkový pohled po opravě, která byla realizována velmi kvalitně při zachování všech původních dřevěných konstrukcí, štukové i další výzdoby a hodnotných umělecko řemeslných prvků (foto D. Primusová). 4. strana obálky: Zahrady pod Pražským hradem, gloriet v Malé Fürstenberské zahradě, stav v roce 2000 (foto L. Bezděk).

3 SLOVO ÚVODEM Výroční zpráva za rok 2010 podává komplexní informaci o činnostech Národního památkového ústavu i konkrétního pracoviště, Ročenka 2010 pak si klade za cíl poskytnout širší výpově o památkové péči ve svěřeném území za jeden uplynulý rok. Ukazuje se, že v tomto ohledu je tato Ročenka nezastupitelná nejen pro aktuální potřebu, nýbrž je i důležitou historickou stopou oboru památkové péče. Ucelená řada Ročenek (dříve Výročních zpráv) pak vytváří doslova kroniku památkové péče, která má smysl pro současnost i pro budoucnost. Pokud se nyní začínáme zabývat historií památkové péče minulých desetiletí, pak teprve můžeme dostatečně ocenit, jak je takový zdroj informací důležitý a jak zejména z dřívějších desetiletí podobný podklad chybí. Při každoročním psaní slova úvodem by se snadno mohlo přihodit, že se v něm bude opakovat totéž, co v předchozích letech. Naštěstí každý rok přináší tolik odlišností, že toto nebezpečí není příliš aktuální. Některé věci jsou skutečně každý rok stejné a něco je také rovněž potřebné neustále opakovat, mnoho věcí je však nových, a už přicházejí vnějšími vlivy, a nebo jsou iniciovány uvnitř pracoviště. Pro středočeské pracoviště vskutku zásadní novinkou bylo převzetí správy a provozu terasových zahrad pod Pražským hradem k 1. listopadu 2010, tedy zahrady Ledeburské, Velké Pálffyovské, Malé Pálffyovské, Malé Fürstenberské a Kolovratské. Počátek roku byl poznamenán úvahami o možném dopadu hospodářské krize na příjmovou stránku rozpočtu. Z této obavy vycházely i krizové scénáře pro případ podstatně nižších výnosů, zejména pokud jde o příjmy ze vstupného do zpřístupněných památkových objektů. To, že se nakonec krizové scénáře nenaplnily, lze přičíst především značnému osobnímu nasazení všech pracovníků, především vedoucích správ jednotlivých památkových objektů. Celková návštěvnost objektů v průměru poklesla, nikoliv však dramaticky. U několika objektů se dokonce návštěvnost oproti předchozímu roku zvedla. I když jsou svěřené památkové objekty zdrojem nezbytných výnosů, je i nadále naší prioritou ochrana svěřených památek a náležitá péče o ně, na druhém místě pak jejich co nejkvalitnější prezentace veřejnosti spojená i s nezbytnými službami pro návštěvníky a s přiměřenými kulturními akcemi. Zejména při péči o interiéry, jejich umělecké či umělecko řemeslné vybavení je na místě preferovat preventivní opatření či konzervaci, stejně jako odstranění příčin degradace především zabezpečením vhodných fyzikálních poměrů v interiérech. Samozřejmě se péče o umělecké a uměleckořemeslné vybavení neobejde bez rozsáhlých restaurátorských prací těch však bylo v roce 2010 méně, než je skutečná potřeba. Největší nedostatek však lze spatřovat v oblasti oprav a údržby, kde již několik let klesá objem prací. V loňském roce bylo dokonce nutno pozastavit několik pokračujících akcí, které byly v předcházejících letech financovány z Programu záchrany architektonického dědictví. O konkrétních činnostech je v Ročence dostatek informací, v úvodu je možno upozornit jen na několik nejvýznamnějších. Již zahájení sezony bylo takovou výjimečnou událostí, na hradě Křivoklát se současně s tiskovou konferencí celostátního dosahu a za účasti ministra kultury ČR a generální ředitelky NPÚ otevírala výstava Přemyslovské Křivoklátsko, která byla jedinečným počinem zejména proto, že spojovala prezentaci památky ve správě NPÚ a zároveň velice výstižně vypovídala o odborné činnosti ústavu. Velká pozornost byla věnována projektu IOP Schola naturalis pro Veltrusy, kde důkladná a kvalitní příprava vedla až k vydání Rozhodnutí MK o přidělení dotace ministrem kultury ČR. I při probíhající obnově se stále ve větší míře veltruský zámecký areál otevírá veřejnosti, v roce 2010 byla mimo jiné otevřena v nově upravené stodole veltruského hospodářského dvora velice pozoruhodná výstava historických kočárů. Zámek Hořovice se stal pilotním objektem v rámci celostátní Hradozámecké noci. V září 2010 se konalo mezinárodní odborné kolokvium Hrad Křivoklát a lovecký hvozd a mezinárodní seminář Průzkumy a dokumentace staveb, dílem v Roztokách u Křivoklátu a dílem na hradě Křivoklátě. O ostatních činnostech a práci vypovídají následující zprávy příslušných náměstků. Za mnoha výsledky je třeba spatřovat značné pracovní úsilí a nasazení pracovníků na nejrůznějších pracovištích a úrovních. I když nelze upírat důležitost velkým a významným akcím, ještě více je nutno si vážit a oceňovat každodenní práci v nesčetných úkonech, a je to při správě objektů, tak zejména v odborném působení organizace při péči o tisíce památek, které právě svým množstvím vytváří nezměrné památkové bohatství a koneckonců i tvář naší země. Všem náleží upřímné poděkování od náměstků a vedoucích až po řadové pracovníky. Poděkování i uznání však patří všem, kteří k péči o památky přispívají profesně i mimoprofesně, stejně tak jako těm, kteří mají památky rádi a často již jen projeveným a vyjádřeným zájmem mohou těmto památkám pomoci. Ing. arch. Vojtěch Láska ředitel 1

4 NÁPLŇ ČINNOSTI ÚSTAVU Činnost Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále ústav) je vymezena platným Statutem Národního památkového ústavu a též Hlavním organizačním řádem Národního památkového ústavu. Činnosti jednotlivých útvarů a pracoviš se v roce 2010 nově řídily Organizačním řádem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který nabyl účinnosti dne Územní pracoviště se členilo na úsek ředitele a 3 sekce: sekci památkové péče, sekci správy památkových objektů a sekci provozně ekonomickou. Úsek ředitele zahrnuje referát kontroly a nově zřízenou kancelář ředitele. Ta zajiš uje právní, ediční činnost a mediální vztahy k veřejnosti. Rovněž je pověřena administrativní podporou řediteli, případně jeho náměstkům, a bezpečností práce. Sekce památkové péče podle organizačního řádu vykonávala komplexní odborné poznávací, evidenční, dokumentační, metodické, koncepční, hodnotící, iniciační, koordinační, prezentační a osvětové činnosti a služby v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji. Činnost byla omezena územím tohoto kraje, který zahrnoval správní obvody obcí Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice. Věcně byla činnost útvaru vymezena především zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších novel, zákon také vyjadřuje vazby vůči státní správě. Konkrétně veškeré tyto odborné činnosti upravoval od začátku roku 2006 článek IV, odstavec 2, Statutu Národního památkového ústavu. Sekce se dělí na dva odbory, oddělení archeologie a sekretariát odborného náměstka, odbory se dále člení na oddělení a referáty. Sekce správy památkových objektů je úsekem provozně správním, zajiš ujícím správu majetku, zejména pak správu a provoz památek, se kterými je ústav příslušný hospodařit, a to ve smyslu čl. VII Statutu Národního památkového ústavu z 23. ledna 2006 včetně pozdějších změn a doplňků. Sekce obsahuje odbor servisního charakteru včetně oddělení restaurátorských a konzervátorských dílen a oddělení správy depozitářů v Kutné Hoře a dále správy jednotlivých památkových objektů, převážně zpřístupněných hradů a zámků (SZ Březnice,SZHořovice,SHKarlštejn,SZKonopiště,SHKrakovec,SHKřivoklát a Hamousův statek ve Zbečně,SHMnichovo Hradiště, SZMníšek pod Brdy, klášter v Sázavě, SZVeltrusy, SHTočník a Žebrák, SZŽleby a nově Zahrady pod Pražským hradem). Kromě toho v rámci jiné činnosti byly zajiš ovány především takové služby návštěvníkům zpřístupněných hradů a zámků i veřejnosti, které podle příslušného zákona vyžadují živnostenské oprávnění. Sekce provozně ekonomická zajiš oval veškerou ekonomickou a personální agendu územního pracoviště. Ing. arch. Vojtěch Láska 2

5

6 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2010 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v hlavním pracovním poměru ODDĚLENÍ PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ TELEFON Ústředna Ing. arch. Láska Vojtěch ředitel Referát kontroly Ing. Jadrná Jana referentka kontroly KANCELÁŘ ŘEDITELE JUDr. Štamberková Jaroslava vedoucí kanceláře ředitele, právník Neckářová Ivana asistentka ředitele Mgr. Melzochová Olga sekretářka (do , úv. 4,0) Ježková Dagmar referentka spisovny Kovaříková Alena referentka spisovny Poslušná Radka referentka spisovny PhDr. Klapetková Olga ediční pracovník Mgr. Martinková Hana referentka vztahů s veřejností Peška Jiří bezpečnostní referent SEKCE ODBORNÉHO NÁMĚSTKA Ing. Jan Žižka odborný náměstek Bonaventurová Marie asistentka odborného náměstka Odbor péče o památkový fond Mgr. Berková Jana vedoucí odboru Oddělení garantů území Ing. Burešová Alexandra památkářka Mgr. Černochová Jindřiška památkářka Ing. arch. Groman Hynek památkář (od do ) Ing. arch. Kibic Karel památkář (do ) Mgr. Korčáková Veronika památkářka (RD) Ing. arch. Kosová Eva památkářka (od ) JUDr. PhDr. Kroupa Pavel památkář Mgr. Linhartová Dana památkářka (RD) Ing. Luštická Hana památkářka Ing. arch. Martinovský Václav památkář (úv. 5,0) Ing. arch. Musilová Andrea památkářka (RD od ) Ing. arch. Ottová Věra památkářka (od ) PhDr. Pospíšil Aleš památkář Ing. Primusová Dagmar památkářka Mgr. Spárová Eva památkářka Mgr. Stojanovová Jana památkářka (RD) Ing. arch. Volfová Eva památkářka Ing. arch. Vyletová Eva památkářka Mgr. Zápalková Eva památkářka (RD) Mgr. Zemková Michaela památkářka Oddělení specialistů Ing. Bočková Růžena památkářka Ing, Glosová Michaela památkářka (úv. 6,0) Mgr. Hanzlíková Markéta památkářka Ing. Králová Bohumila památkářa havarijní program, archeologická vyjádření Ing. arch. Pešta Jan památkář (úv. 0,2) Mgr. Svobodová Jana památkářka Oddělení restaurování Mgr. Maděrová Ludmila vedoucí oddělení Burget Josef památkář díla sochařská, renes. sgrafita (do ) Mgr. Kuldová Marie památkářka díla malířská a umělecko-historická Mgr. Pařízek Marek památkář Odbor evidence, dokumentace a IS PhDr. Razím Vladislav vedoucí odboru Oddělení evidence nemovitých a movitých památek Ing. Blažková Irena vedoucí oddělení Mgr. Foltýnová Marie památkářka (úv. 6,0)

7 Mgr. Hermanová Hana Marie památkářka (do ) Mgr. Karásková Martina památkářka (úv. 6,0) Mgr. Kolářová Šárka památkářka Mgr. Koukalová Šárka památkářka Kubíčková Zdeňka dokumentátorka Mgr. Kudláčová Markéta památkářka (RD) Laniarová Olga knihovnice (od ) Mgr. Minář Ivan památkář (úv. 4,0) Němcová Milena dokumentátorka (do ) Mgr. Vácha Petr památkář PhDr. Všetečka Václav památkář Oddělení průzkumů a dokumentace Finstrová Ilona dokumentátorka (úkol V + V) Geislerová Olga dokumentátorka v archivu Ing. arch. Jesenský Vít památkář (úv. 5,0) PhDr. Nachtmannová Alena, Ph.D. památkářka Sikorová Jana dokumentátorka (úv. 4,0) Tutr Václav dokumentátor (úkol V + V) Ing. arch. Veselý Jan památkář Referát GIS a MIS Marounek Jiří dokumentátor pro IS Oddělení archeologie Mgr. Neustupný Zdeněk vedoucí oddělení archeologie Mgr. Kypta Jan archeolog Mgr. Laval Filip archeolog (úv. 4,0) Referát památek s mezinárodním statutem Ing. arch. Mrázek Jiří památkář Mgr. Načeradská Petra archivářka (úv. 4,0) SEKCE SPRÁVY PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Ing. Svoboda Petr náměstek ředitele Kořínková Iva obchodní referentka (od ) Ing. Morávek Jaroslav asistent (do , úv. 2,0) Oddělení služeb cestovního ruchu Melíšková Miroslava vedoucí oddělení Čelustková Kateřina referentka Ing. Hejdánková Eva referentka fakturantka Kubešová Veronika referentka Odbor servisní Frídl Jan vedoucí odboru Bc. Matolínová Barbora referentka majetkové správy (do ) Mgr. Helena Doubková referentka majetkové správy (od ) Oddělení investic Ing. Komárek Vladimír vedoucí oddělení Černý Miroslav referent zabezpeč. systémů / klimatolog Ing. Fialová Jitka referentka staveb (úv. 6,0) Ing. Kettnerová Olga referentka (úv. 3,0) Ing. Válek Jiří referent parků a zahrad Oddělení evidence mobiliáře a knihoven Tenčlová Věra vedoucí oddělení Ing. Pincová Věra dokumentátorka Bc. Svobodová Lenka dokumentátorka Dušková Martina dokumentátorka Ing. Eclerová Lenka dokumentátorka (úv. 1,0) Fesslová Helena dokumentátorka Florianová Hana dokumentátorka Formánková Eva dokumentátorka Heckelová Helena dokumentátorka Hladíková Soňa dokumentátorka Jandová Dana dokumentátorka Mgr. Landa Miroslav památkář (od ) Mgr. Medříková Petra památkářka PhDr. Vavřinová Valburga, Ph.D. památkář (do )

8 Referát restaurování a expozic Bc. Hladíková Kateřina referent restaurování a expozic Oddělení restaurátorských dílen Bělanská Hana konzervátorka ak. mal. Culek Jindřich restaurátor uměleckých děl Friml Jan, DiS. konzervátor Bc. Hájková Simona konzervátorka Plíšková Renata, DiS. konzervátorka Joudová Tamara dokumentátorka Ouřadová Martina, DiS. konzervátorka (RD) Nevan Jan konzervátor (RD) Poupě Karel konzervátor Skalický Štěpán konzervátor ak. mal. Stroblová Milada restaurátorka uměleckých děl MgA. Vybíralová Věra konzervátor Oddělení centrální depozitář Král Tomáš vedoucí správy depozitářů Benešová Jana správce depozitáře (úv. 6,0) Bigasová Stanislava správce depozitáře (úv. 6,0) Bc. Brožová Petra konzervátorka Mgr. Dokoupilová Sylva konzervátorka Jeníková Milena konzervátorka Jirsa Otakar konzervátor (úv. 4,0) Kotrba Vladimír konzervátor Marek Jan konzervátor Bc. Oravová Lenka konzervátorka Šlejtr Martin konzervátor Veverka Petr konzervátor Památkové objekty ve správě NPÚ ÚOPSČ Oddělení správa SZ Březnice Ing. Barták Robert správce památkového objektu, kastelán fax: Čeřovská Marie správce depozitáře Černá Petra zahradnice (úv. 7,5) Dvořáček Zdeněk zedník údržbář (od do ) Jonglíčková Zdeňka zahradnice (úv. 7,5) Skalická Ludmila uklízečka Stollová Daniela průvodkyně (od ) Tvrdík Miloslav údržbář Oddělení správa SZ Hořovice Bc. Knížek Libor správce památkového objektu, kastelán fax: Šinágl Zdeněk správce depozitáře Balážová Jitka uklízečka Bařtipánová Kateřina, DiS. průvodkyně Frýdl Karel zahradník (od ) Kalašová Zdeňka zahradnice Ing. Bc. Vančura Pavel, Ph.D. průvodce (úv. 4,0) Velich Oldřich údržbář Odbor správa SH Karlštejn Ing. Kubů Jaromír správce památkového objektu, kastelán fax: Oddělení správy a provozu SH Karlštejn Kunst Lukáš, DiS. vedoucí odd. správy a provozu Brož Jiří průvodce, dispečer (do , úv. 4,0) Fečová Rostislava, ak.mal. průvodkyně (úv. 6,0) Hrubý Michal průvodce Chundelová Milena průvodkyně (od ) Chvalinová Olga referentka majetkové správy Krčil Václav obchodní referent Lachout Vladimír průvodce (úv. 4,0) Mastná Hana prodavačka Šimánková Hana pokladní (úv. 7,0) Wagner Petr průvodce 7

9 Oddělení údržby SH Karlštejn Dytrt Josef vedoucí oddělení údržby Chvalina Ladislav údržbář Maková Etela zahradnice Mako Jindřich údržbář Mako Roman údržbář ( ) Tůmová Monika uklízečka Votrubová Dana uklízečka Odbor správa SZ Konopiště Ing. Krejčová Marie správce památkového objektu, kastelánka fax: Bc. Sedláčková Jana správce depozitáře Oddělení návštěvnického provozu SZ Konopiště Nohejlová Helena vedoucí odd. návštěvnického provozu Brabcová Irena prodej publikací ( ) Bubeníková Jaroslava pokladní ( ) Dudášová Žaneta dispečer ( ) Kouklová Hana průvodkyně Kraifová Libuše průvodkyně ( )) Krupka Jindřich pokladní ( ) Ing. Marek Miroslav průvodce ( ) Paris Pavel průvodce ( ) Srbová Marie průvodkyně ( ) Vrbická Helena pokladní ( ) Oddělení údržby SZ Konopiště Kmochová Radka Kozáková Vendula, DiS. Benešová Jiřina Brabec František Kutová Jitka Pikousová Jana Stibůrek Miroslav vedoucí oddělení údržby vedoucí oddělení údržby (RD) uklízečka údržbář uklízečka uklízečka údržbář Oddělení zahrad SZ Konopiště Vodáková Martina vedoucí oddělení zahrad Blažek Josef údržbář Dobrá Ivana zahradnice Lukešová Renata zahradnice Marková Věra zahradnice Matoušková Hana zahradnice (úv. 4,0) Menda Ladislav údržbář Mikerová Blanka zahradnice Nohejl Richard zahradník Sislová Jitka zahradnice ( ) Šindelářová Ivana zahradnice Vacková Věra zahradnice ( ) Odbor správa SH Křivoklátu Frencl Luděk správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: Oddělení návštěvnického provozu SH Křivoklát Adam Ladislav vedoucí oddělení návštěvnického provozu Dráská Miroslava referentka majetkové správy (od ) Friebertová Ivana pokladní (úv. 4,0) Kuchta Michal průvodce Matyáš Vilém průvodce Mgr. Šefčiková Miroslava pokladní ( ) Vaníčková Kateřina, DiS. referent majetkové správy (do ) Refererát návštěvnického provozu Hamousova statku Vokoun Luboš průvodce Oddělení údržby a péče o mobiliář SH Křivoklát Benda Josef údržbář (od do ) Kaftanová Eva uklízečka Kocourková Petra uklízečka (RD) Megerle Martin údržbář (do ) Mžourek Stanislav údržbář Stöhrová Zdeňka uklízečka Sutr Jiří údržbář ( ) 8

10 Šímová Jitka uklízečka ( ) Šomodi Ondřej údržbář (od ) Vokounová Libuše správce depozitáře Referát správa SH Krakovce Sobek Jiří správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: Oddělení správa SH Točníka a Žebráku JUDr. Zemánek Petr správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: Ing. Hajnová Eva průvodkyně Litvik Petr průvodce (do ) Lobkowiczová Lucie průvodkyně Majer Luděk údržbář Šnajdrová Soňa průvodkyně (od ) Mgr. Zemánková Hana referentka majetkové správy Oddělení správy SZ v Mnichově Hradišti Chmel Radovan správce památkového objektu, kastelán fax: Černý Josef údržbář Dutá Jitka technický pracovník (úv. 4,0), uklízečka (úv. 4,8) Harmanová Jana zahradnice Okleš ková Kateřina průvodkyně (MD) Macháčková Jaroslava průvodkyně Mařanová Světlana zahradnice Ing. Švábová Soňa správce depozitáře Vyhlasová Michaela průvodkyně Oddělení správy SZ v Mníšku pod Brdy Ing. Digrinová Jana správce památkového objektu, kastelánka fax: Červená Hana pokladní (úv. 3,0), uklízečka (úv. 1,0) Digrin Stanislav údržbář Ing. Charvátová Marie průvodkyně (úv. 4,0) Langerová Růžena průvodkyně (úv. 3), uklízečka (úv. 1,0) Pružinská Lenka dispečerka Šána Václav zahradník Oddělení správy kláštera v Sázavě PaedDr. Matoušová Jaroslava správce památkového objektu, kastelánka fax: Barešová Lenka průvodkyně (úv. 7,2) Nykodém Jaroslav údržbář (úv. 7,2) Vaňková Hana pokladní (úv. 7,2) Odbor správy SZ ve Veltrusích PhDr. Ecler Pavel správce památkového objektu, kastelán fax: Oddělení provozu a údržby SZ Veltrusy Auerová Jana vedoucí oddělení provozu a údržby Mgr. Eclerová Iveta správce depozitáře (úv. 1,6) Ing. Eclerová Lenka správce depozitáře ( ) Hendrychová Zdenka uklízečka Kuchtová Eva pokladní ( ) Tuček Jiří údržbář Volfová Věra pokladní (do ) Oddělení péče o park a zahradu SZ Veltrusy Chlupáček Tomáš vedoucí oddělení péče o park a zahradu Kalousek Josef údržbář Kropáčková Zuzana zahradnice Málek Luděk zahradník (úv. 2,0) Pavlíček Zdeněk zahradník Ratajová Jiřina zahradnice (úv. 4,0) Smělá Alice zahradnice Šestořád Josef lesní Šteflová Radka zahradnice Točík Jaroslav zahradník ( , úv. 2,0) Točíková Zdeňka zahradnice Veselá Ilona zahradnice (RD) Veselá Lenka zahradnice Volf Tomáš údržbář + zahradník 9

11 Oddělení správy SZ ve Žlebech Řehoř Tomáš správce památkového objektu, kastelán tel., fax: Dvořáčková Jiřina uklízečka Halama Marian údržbář (od do , úv. 4,0) Jelínková Marie správce depozitáře (úv. 4,0) Kořínek Josef údržbář (úv. 4,0) PhDr. Martincová Dagmar kurátor (od do , úv. 4,0) Ondrášek Jiří hlídač (úv. 6,0), údržbář (úv. 2,0) Pavlík Lubomír hlídač (úv. 6,0), údržbář (úv. 2,0) Vanátová Jaroslava průvodkyně Vokounová Stanislava uklízečka Vondrová Petra uklízečka SEKCE PROVOZNĚ EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA Skálová Hana náměstkyně ředitele Odbor ekonomiky Bc. Pavlíčková Hana vedoucí odboru (úv. 4,0) Oddělení finanční účtárny Kobíková Daniela finanční účetní (úv. 4,0) Kutilová Petra finanční účetní (úv.4,0) Krauskopfová Eva finanční účetní Rákosníková Zdeňka finanční účetní Tůmová Jana finanční účetní Referát pokladny Olšáková Marie pokladní (úv. 7,0) Referát personalistiky a PaM Kocurová Jaroslava mzdová účetní Prokopová Pavlína personalistka Oddělení provozní Bc. Aussenbergová Julie vedoucí oddělení Jiříček Jiří údržbář (úv. 4,0) Jonáková Monika referentka provozního oddělení Plačková Hana referentka provozního oddělení Tóth Endre správce IT (úv. 4,0) Zpracovala Pavlína Prokopová 10

12 KANCELÁŘ ŘEDITELE Podle organizačního řádu nově ustanovená kancelář ředitele zajiš uje kontrolní, právní, ediční činnost, mediální vztahy k veřejnosti. Rovněž je pověřena administrativní podporou řediteli, případně jeho náměstkům, a agendou bezpečnosti práce. JUDr. Jaroslava Štamberková vedoucí kanceláře ředitele SEKRETARIÁT ŘEDITELE, SPISOVNA Sekretariát ředitele se zabýval zajiš ováním běžné agendy vyplývající z činnosti ústavu a potřebné pro plynulý chod všech úseků. V roce 2009 bylo zpracováno v hlavním protokolu NPÚ ÚOPSČ čísel jednacích. Agenda se týká především žádostí o vyjádření v oblasti památkové péče, ale i úseku správy objektů, právního oddělení, osobního oddělení a ekonomického úseku. Protokol smluv je veden odděleně a bylo zde evidováno 539 smluv, z tohoto počtu jich bylo uzavřeno 403, kromě smluv uzavřených na objektech a smluv o výpůjčce. V sekretariátu jsou nadále evidovány veškeré objednávky NPÚ ÚOPSČ a doklady včetně vydaných směrnic, příkazů, rozhodnutí a opatření ředitele, a to i v elektronické podobě, které jsou poté umístěny na stránky Intranetu NPÚ ÚOPSČ. V roce 2008 byla spisová služba převedena z písemné formy na elektronickou (MonumNet). V roce 2009 byl přístup na stránky MonumNetu ještě rozšířen o další zaměstnance. EDIČNÍ ČINNOST Ediční činnost středočeského pracoviště NPÚ se soustředila zejména na vydání dvou odborných periodik (Průzkumy památek a Památky středních Čech s přílohou Ročenka). Tradice časopisu Památky středních Čech pokračovala vydáním dvou čísel již 24. ročníku. Přílohou 2. čísla časopisu byla Ročenka za rok 2009, která byla v plném rozsahu zveřejněna také na internetu (www.npu.cz). V roce 2010 byla vydána dvě čísla XVII. ročníku recenzovaného periodika s celostátní působností Průzkumy památek. Průběžně jsou doplňovány také webové stránky tohoto časopisu (www.pruzkumypamatek.cz) včetně databáze stavebněhistorických průzkumů uložených v archivech NPÚ a s obsáhlou databází anotací z odborné literatury s památkářskou tematikou. K oběma časopisům se váže činnost jejich redakčních rad, každá se sešla dvakrát ročně. Za naše pracoviště jsme se podíleli rovněž na práci celoústavní ediční rady NPÚ, redakčně jsme připravili také podklady našeho pracoviště pro jednotnou výroční zprávu NPÚ. Nadále pokračovala spolupráce na tiskovinách pro památkové objekty. V roce 2010 vyšel reprint publikace Sakrální prostory hradu Karlštejna autorů J. Fajta, J. Royta a L. Gottfrieda v české jazykové mutaci. Ve spolupráci s oddělením průzkumů a dokumentace byl vydán katalog Přemyslovské Křivoklátsko k 900. výročí první písemné zmínky o hradu. Ivana Neckářová PRÁVNÍ ČINNOST Posláním je zejména poskytování konzultací z oblasti práva ostatním odborným pracovníkům, metodická pomoc těmto pracovníkům, pokud je součástí jejich činnosti vypracovávání aktů s právními účinky, vymáhání pohledávek soudní cestou a jednání jménem organizace v právních záležitostech, týkajících se majetkových záležitostí a ostatní činnosti organizace. Metodická pomoc byla, stejně jako v předcházejících letech, zajiš ována zejména kontrolou a připomínkováním smluv, jejichž uzavření realizovaly příslušné odborné útvary nebo vedoucí správ jednotlivých památkových objektů. Právník vypracovává některé smluvní dokumenty, které upravují složité nebo pro ústav důležité právní vztahy. Na základě příslušné vnitřní organizační směrnice eviduje a archivuje smluvní dokumenty, jejichž uzavření zajiš ovali ostatní odborní pracovníci Důležitou součástí činnosti je vymáhání pohledávek. Jedná se především o pohledávky z titulu nezaplacení faktur za služby, ale i pohledávky vůči bývalým zaměstnancům (např. nesplacené půjčky, náhrada škody). Z vedených soudních sporů se část týkala vymáhání pohledávek, zbytek pak měl charakter různých druhů občansko-právních řízení. JUDr. Jaroslava Štamberková Hrad Křivoklát (okres Rakovník), výstava Přemyslovské Křivoklátsko, panel se stavebním vývojem hradu v době královské (13. až 1. třetina 14. stol.) (foto V. Tutr). Kouřim (okres Kolín), Muzeum lidových staveb, výstava Vesnické secesní fasády na Kouřimsku (foto M. Hanzlíková). 11

13 K tomuto významnému výročí byla připravena v úzké součinnosti s oddělením průzkumů a dokumentace výstava Přemyslovské Křivoklátsko, která byla otevřena na hradě Křivoklátě v bývalých pivovarských lednicích Grafickou podobu a realizaci výstavních panelů zajistil Mgr. Lukáš Hy ha. Výstava soustředila výsledky bádání historie, stavební historie, archeologie, dějin umění, památkové péče i dalších oborů o Křivoklátě, ale i celém regionu někdejšího zeměpanského hvozdu. Výstava byla otevřena do konce roku V Muzeu lidových staveb v Kouřimi byla od června do října otevřena výstava Vesnické secesní fasády na Kouřimsku autorky Mgr. Jany Berkové. Koncepci a redakční práce připravila dr. O. Klapetková, grafiku Ing. Petr Svoboda. Výstava se těšila velké pozornosti návštěvníků skanzenu. Ročenka 2009 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 Příloha časopisu Památky středních Čech 24/2 Periodické publikace Památky středních Čech (ISSN ) Odborný časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který vychází od roku 1985 dvakrát ročně. Články se soustředí na region středních Čech a Prahu. Obsahem příspěvků jsou jednak průzkumy různých druhů památek, jednak články s památkářskou tematikou a články metodické. Každoročně vychází samostatná příloha časopisu Ročenka, která shrnuje činnost středočeského územního odborného pracoviště v předešlém roce. Památky středních Čech 24/1 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 P. Kroupa J. Kroupová, Nově odkryté gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci; M. Kovář, Několik architektonických zlomků ze tří středočeských klášterů; P. Kroupa; Průzkum severní fasády zámku v Brandýse nad Labem; J. Klapetková P. Matoušek, příspěvek k architektuře letiště v Praze Kbelích; V. Vavřinová, Objevené solitéry v historickém fotografickém fondu hradu Karlštejna. Památky středních Čech 24/2 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 V. Láska, Padesát let odborné organizace památkové péče ve Středočeském kraji; V. Razím, Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče; K. Kibic ml. B. Králová, Ke stavební historii kostela Nejsvětější Trojice v Dobřichově; J. Černochová, Průzkum podstřeší sakristie a předsíně kostela sv. Jiří v Hradešíně; D. Primusová, Původní podoba fasády barokní sýpky v hospodářském dvoře zámku v Třebešicích; P. Kroupa, Průzkum východní fasády zámku v Brandýse nad Labem 1. část; M. Hubert, Pozůstatky stezky pro vlek lodí na dolní Vltavě; J. Nusek, K obnoveným malbám v zámecké kapli ve Vlašimi. Zprávy. Kronika. Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2009). Průzkumy památek, recenzované periodikum (ISSN ) Celostátní recenzované periodikum, které vydává od roku 1994 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze dvakrát ročně. Časopis se stal uznávanou odbornou prezentací obsáhlých studií, materiálií i polemik k průzkumům různých druhů památek na celém území České republiky. Součástí každého příspěvku je vždy bohatá obrazová dokumentace. Každý ročník obsahuje loňskou bibliografii průzkumů památek v odborném tisku. Průzkumy památek roč. XVII, č. 1 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 L. Bezděk, Asfaltová deska; J. Žižka, Stodoly vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do konce 19. století; V. Razím, Hradební věž za domem čp. 361 ve Znojmě (K problematice palných zbraní v pozdně gotických fortifikacích); J. Bláha, Krovy z pomezí jižních Čech a Moravy inspirované úspornými návrhy Michaela Ranka; Z. Dragoun J. Podliska M. Semerád, Románská okna domu čp. 156/I v Husově ulici v Praze; K. Kibic ml., Operativní průzkum a dokumentace kostelů v Jindicích a v Krchlebech při opravě; M. Kovář V. Vaněk H. Hlaváčková P. Macek, Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku; O. Faktor, Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích; P. Borský, Dům čp na Masarykově náměstí č. 60 v Jihlavě. Recenze. Průzkumy památek roč. XVII, č. 2 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 L. Kubeková, Pamiatkové výskumy na Slovensku; K. Adamcová, Jan Adam Dietz a sochařská dílna v Jezeří u Jirkova, P. Skalický, Nástěnné malby v sakristii kostela sv. Haštala na Starém Městě v Praze, konzervace maleb a jejich plánografická dokumentace z archivu NPÚ; E. Fechnerová, Kostel sv. Jiří v Chřibské, příspěvek k poznání sakrální architektonické tvorby období renesance v severních Čechách; R. Šimů- 12

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13 17. Institucionální výzkumné úkoly 137 141

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13 17. Institucionální výzkumné úkoly 137 141 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2006 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v hlavním pracovním poměru 5 10 Úsek ředitele 11 12 Úsek

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE 1 ISBN 80-86234-65-7 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13 18. Institucionální výzkumné úkoly 143 149

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13 18. Institucionální výzkumné úkoly 143 149 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2009 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Úsek ředitele 11 12 Úsek ekonomického

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3. Sekce správy památkových objektů 96 134. Sekce provozně ekonomického náměstka 135

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3. Sekce správy památkových objektů 96 134. Sekce provozně ekonomického náměstka 135 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2011 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Kancelář ředitele 11 13

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 SLOVO ÚVODEM / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 SLOVO ÚVODEM / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 SLOVO ÚVODEM / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Náplň činnosti ústavu / 5 Organizační schéma / 6 Životopis ředitele / 7 Životopis územního konzervátora / 7 Seznam osob, které byly v průběhu roku

Více

Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu

Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu 2011 Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu OBSAH Úvod 3 Systemizace pracovních míst v ÚP NPÚ 5 Systemizace pracovních míst v ÚOP v hlavním městě Praze 9 Systemizace pracovních míst v

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13 18. Institucionální výzkumné úkoly 157 162

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13 18. Institucionální výzkumné úkoly 157 162 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2008 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v hlavním pracovním poměru 5 10 Úsek ředitele 11 12 Úsek

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

ORP Benešov Středočeský kraj

ORP Benešov Středočeský kraj Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 2 1 170 Hrady, tvrze, zříceniny 1 4 120 Křesťanské sakrální památky 1 7 165 Židovské památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 6 6 210

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13 19. Institucionální výzkumné úkoly 142 146

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13 19. Institucionální výzkumné úkoly 142 146 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2007 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v hlavním pracovním poměru 5 10 Úsek ředitele 11 12 Úsek

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2012 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Sekce provozně ekonomického

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 STÁTNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE PŘÍLOHA ČASOPISU PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 STÁTNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE PŘÍLOHA ČASOPISU PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 STÁTNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE PŘÍLOHA ČASOPISU PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH n n n Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma SPÚSČ 3 n Seznam osob zaměstnaných

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE 1 ISBN 80-86234-83-5 SBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl 30. listopadu 2006 zámecký pivovar v Litomyšli Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt

Více

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město Poř. č. Příloha usnesení č. 639/2004 Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město 1. Bechyně Zemědělská usedlost

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt Důvody vzniku spolku Na území litoměřické diecéze (a nejen litoměřické diecéze) především v severozápadních Čechách je i 27 let po pádu komunistického

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

SEKCE E: ZÁKONY. Typ organizace: Probační a mediační služba

SEKCE E: ZÁKONY. Typ organizace: Probační a mediační služba Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Zápis ze 136. jednání Sboru expertů

Zápis ze 136. jednání Sboru expertů Zápis ze 136. jednání Sboru expertů 9. 1. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch. Mikuláš

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více