Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3. Sekce správy památkových objektů Sekce provozně ekonomického náměstka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3. Sekce správy památkových objektů 83 110. Sekce provozně ekonomického náměstka 111 115"

Transkript

1

2 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2010 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Kancelář ředitele Sekce památkové péče Sekce správy památkových objektů Sekce provozně ekonomického náměstka Institucionální výzkumné úkoly Odborná publikační a přednášková činnost pracovníků NPÚ ÚOPSČ v Praze v roce Účast pracovníků NPÚ ÚOPSČ v Praze v komisích, vědeckých, redakčních a dalších radách 124 Seznam zkratek 124 Rejstřík lokalit Titulní strana obálky: Mnichovice (okres Benešov), kostel sv. Filipa a Jakuba. Celkový pohled po opravě, která byla realizována velmi kvalitně při zachování všech původních dřevěných konstrukcí, štukové i další výzdoby a hodnotných umělecko řemeslných prvků (foto D. Primusová). 4. strana obálky: Zahrady pod Pražským hradem, gloriet v Malé Fürstenberské zahradě, stav v roce 2000 (foto L. Bezděk).

3 SLOVO ÚVODEM Výroční zpráva za rok 2010 podává komplexní informaci o činnostech Národního památkového ústavu i konkrétního pracoviště, Ročenka 2010 pak si klade za cíl poskytnout širší výpově o památkové péči ve svěřeném území za jeden uplynulý rok. Ukazuje se, že v tomto ohledu je tato Ročenka nezastupitelná nejen pro aktuální potřebu, nýbrž je i důležitou historickou stopou oboru památkové péče. Ucelená řada Ročenek (dříve Výročních zpráv) pak vytváří doslova kroniku památkové péče, která má smysl pro současnost i pro budoucnost. Pokud se nyní začínáme zabývat historií památkové péče minulých desetiletí, pak teprve můžeme dostatečně ocenit, jak je takový zdroj informací důležitý a jak zejména z dřívějších desetiletí podobný podklad chybí. Při každoročním psaní slova úvodem by se snadno mohlo přihodit, že se v něm bude opakovat totéž, co v předchozích letech. Naštěstí každý rok přináší tolik odlišností, že toto nebezpečí není příliš aktuální. Některé věci jsou skutečně každý rok stejné a něco je také rovněž potřebné neustále opakovat, mnoho věcí je však nových, a už přicházejí vnějšími vlivy, a nebo jsou iniciovány uvnitř pracoviště. Pro středočeské pracoviště vskutku zásadní novinkou bylo převzetí správy a provozu terasových zahrad pod Pražským hradem k 1. listopadu 2010, tedy zahrady Ledeburské, Velké Pálffyovské, Malé Pálffyovské, Malé Fürstenberské a Kolovratské. Počátek roku byl poznamenán úvahami o možném dopadu hospodářské krize na příjmovou stránku rozpočtu. Z této obavy vycházely i krizové scénáře pro případ podstatně nižších výnosů, zejména pokud jde o příjmy ze vstupného do zpřístupněných památkových objektů. To, že se nakonec krizové scénáře nenaplnily, lze přičíst především značnému osobnímu nasazení všech pracovníků, především vedoucích správ jednotlivých památkových objektů. Celková návštěvnost objektů v průměru poklesla, nikoliv však dramaticky. U několika objektů se dokonce návštěvnost oproti předchozímu roku zvedla. I když jsou svěřené památkové objekty zdrojem nezbytných výnosů, je i nadále naší prioritou ochrana svěřených památek a náležitá péče o ně, na druhém místě pak jejich co nejkvalitnější prezentace veřejnosti spojená i s nezbytnými službami pro návštěvníky a s přiměřenými kulturními akcemi. Zejména při péči o interiéry, jejich umělecké či umělecko řemeslné vybavení je na místě preferovat preventivní opatření či konzervaci, stejně jako odstranění příčin degradace především zabezpečením vhodných fyzikálních poměrů v interiérech. Samozřejmě se péče o umělecké a uměleckořemeslné vybavení neobejde bez rozsáhlých restaurátorských prací těch však bylo v roce 2010 méně, než je skutečná potřeba. Největší nedostatek však lze spatřovat v oblasti oprav a údržby, kde již několik let klesá objem prací. V loňském roce bylo dokonce nutno pozastavit několik pokračujících akcí, které byly v předcházejících letech financovány z Programu záchrany architektonického dědictví. O konkrétních činnostech je v Ročence dostatek informací, v úvodu je možno upozornit jen na několik nejvýznamnějších. Již zahájení sezony bylo takovou výjimečnou událostí, na hradě Křivoklát se současně s tiskovou konferencí celostátního dosahu a za účasti ministra kultury ČR a generální ředitelky NPÚ otevírala výstava Přemyslovské Křivoklátsko, která byla jedinečným počinem zejména proto, že spojovala prezentaci památky ve správě NPÚ a zároveň velice výstižně vypovídala o odborné činnosti ústavu. Velká pozornost byla věnována projektu IOP Schola naturalis pro Veltrusy, kde důkladná a kvalitní příprava vedla až k vydání Rozhodnutí MK o přidělení dotace ministrem kultury ČR. I při probíhající obnově se stále ve větší míře veltruský zámecký areál otevírá veřejnosti, v roce 2010 byla mimo jiné otevřena v nově upravené stodole veltruského hospodářského dvora velice pozoruhodná výstava historických kočárů. Zámek Hořovice se stal pilotním objektem v rámci celostátní Hradozámecké noci. V září 2010 se konalo mezinárodní odborné kolokvium Hrad Křivoklát a lovecký hvozd a mezinárodní seminář Průzkumy a dokumentace staveb, dílem v Roztokách u Křivoklátu a dílem na hradě Křivoklátě. O ostatních činnostech a práci vypovídají následující zprávy příslušných náměstků. Za mnoha výsledky je třeba spatřovat značné pracovní úsilí a nasazení pracovníků na nejrůznějších pracovištích a úrovních. I když nelze upírat důležitost velkým a významným akcím, ještě více je nutno si vážit a oceňovat každodenní práci v nesčetných úkonech, a je to při správě objektů, tak zejména v odborném působení organizace při péči o tisíce památek, které právě svým množstvím vytváří nezměrné památkové bohatství a koneckonců i tvář naší země. Všem náleží upřímné poděkování od náměstků a vedoucích až po řadové pracovníky. Poděkování i uznání však patří všem, kteří k péči o památky přispívají profesně i mimoprofesně, stejně tak jako těm, kteří mají památky rádi a často již jen projeveným a vyjádřeným zájmem mohou těmto památkám pomoci. Ing. arch. Vojtěch Láska ředitel 1

4 NÁPLŇ ČINNOSTI ÚSTAVU Činnost Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále ústav) je vymezena platným Statutem Národního památkového ústavu a též Hlavním organizačním řádem Národního památkového ústavu. Činnosti jednotlivých útvarů a pracoviš se v roce 2010 nově řídily Organizačním řádem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který nabyl účinnosti dne Územní pracoviště se členilo na úsek ředitele a 3 sekce: sekci památkové péče, sekci správy památkových objektů a sekci provozně ekonomickou. Úsek ředitele zahrnuje referát kontroly a nově zřízenou kancelář ředitele. Ta zajiš uje právní, ediční činnost a mediální vztahy k veřejnosti. Rovněž je pověřena administrativní podporou řediteli, případně jeho náměstkům, a bezpečností práce. Sekce památkové péče podle organizačního řádu vykonávala komplexní odborné poznávací, evidenční, dokumentační, metodické, koncepční, hodnotící, iniciační, koordinační, prezentační a osvětové činnosti a služby v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji. Činnost byla omezena územím tohoto kraje, který zahrnoval správní obvody obcí Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice. Věcně byla činnost útvaru vymezena především zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších novel, zákon také vyjadřuje vazby vůči státní správě. Konkrétně veškeré tyto odborné činnosti upravoval od začátku roku 2006 článek IV, odstavec 2, Statutu Národního památkového ústavu. Sekce se dělí na dva odbory, oddělení archeologie a sekretariát odborného náměstka, odbory se dále člení na oddělení a referáty. Sekce správy památkových objektů je úsekem provozně správním, zajiš ujícím správu majetku, zejména pak správu a provoz památek, se kterými je ústav příslušný hospodařit, a to ve smyslu čl. VII Statutu Národního památkového ústavu z 23. ledna 2006 včetně pozdějších změn a doplňků. Sekce obsahuje odbor servisního charakteru včetně oddělení restaurátorských a konzervátorských dílen a oddělení správy depozitářů v Kutné Hoře a dále správy jednotlivých památkových objektů, převážně zpřístupněných hradů a zámků (SZ Březnice,SZHořovice,SHKarlštejn,SZKonopiště,SHKrakovec,SHKřivoklát a Hamousův statek ve Zbečně,SHMnichovo Hradiště, SZMníšek pod Brdy, klášter v Sázavě, SZVeltrusy, SHTočník a Žebrák, SZŽleby a nově Zahrady pod Pražským hradem). Kromě toho v rámci jiné činnosti byly zajiš ovány především takové služby návštěvníkům zpřístupněných hradů a zámků i veřejnosti, které podle příslušného zákona vyžadují živnostenské oprávnění. Sekce provozně ekonomická zajiš oval veškerou ekonomickou a personální agendu územního pracoviště. Ing. arch. Vojtěch Láska 2

5

6 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2010 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze v hlavním pracovním poměru ODDĚLENÍ PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ TELEFON Ústředna Ing. arch. Láska Vojtěch ředitel Referát kontroly Ing. Jadrná Jana referentka kontroly KANCELÁŘ ŘEDITELE JUDr. Štamberková Jaroslava vedoucí kanceláře ředitele, právník Neckářová Ivana asistentka ředitele Mgr. Melzochová Olga sekretářka (do , úv. 4,0) Ježková Dagmar referentka spisovny Kovaříková Alena referentka spisovny Poslušná Radka referentka spisovny PhDr. Klapetková Olga ediční pracovník Mgr. Martinková Hana referentka vztahů s veřejností Peška Jiří bezpečnostní referent SEKCE ODBORNÉHO NÁMĚSTKA Ing. Jan Žižka odborný náměstek Bonaventurová Marie asistentka odborného náměstka Odbor péče o památkový fond Mgr. Berková Jana vedoucí odboru Oddělení garantů území Ing. Burešová Alexandra památkářka Mgr. Černochová Jindřiška památkářka Ing. arch. Groman Hynek památkář (od do ) Ing. arch. Kibic Karel památkář (do ) Mgr. Korčáková Veronika památkářka (RD) Ing. arch. Kosová Eva památkářka (od ) JUDr. PhDr. Kroupa Pavel památkář Mgr. Linhartová Dana památkářka (RD) Ing. Luštická Hana památkářka Ing. arch. Martinovský Václav památkář (úv. 5,0) Ing. arch. Musilová Andrea památkářka (RD od ) Ing. arch. Ottová Věra památkářka (od ) PhDr. Pospíšil Aleš památkář Ing. Primusová Dagmar památkářka Mgr. Spárová Eva památkářka Mgr. Stojanovová Jana památkářka (RD) Ing. arch. Volfová Eva památkářka Ing. arch. Vyletová Eva památkářka Mgr. Zápalková Eva památkářka (RD) Mgr. Zemková Michaela památkářka Oddělení specialistů Ing. Bočková Růžena památkářka Ing, Glosová Michaela památkářka (úv. 6,0) Mgr. Hanzlíková Markéta památkářka Ing. Králová Bohumila památkářa havarijní program, archeologická vyjádření Ing. arch. Pešta Jan památkář (úv. 0,2) Mgr. Svobodová Jana památkářka Oddělení restaurování Mgr. Maděrová Ludmila vedoucí oddělení Burget Josef památkář díla sochařská, renes. sgrafita (do ) Mgr. Kuldová Marie památkářka díla malířská a umělecko-historická Mgr. Pařízek Marek památkář Odbor evidence, dokumentace a IS PhDr. Razím Vladislav vedoucí odboru Oddělení evidence nemovitých a movitých památek Ing. Blažková Irena vedoucí oddělení Mgr. Foltýnová Marie památkářka (úv. 6,0)

7 Mgr. Hermanová Hana Marie památkářka (do ) Mgr. Karásková Martina památkářka (úv. 6,0) Mgr. Kolářová Šárka památkářka Mgr. Koukalová Šárka památkářka Kubíčková Zdeňka dokumentátorka Mgr. Kudláčová Markéta památkářka (RD) Laniarová Olga knihovnice (od ) Mgr. Minář Ivan památkář (úv. 4,0) Němcová Milena dokumentátorka (do ) Mgr. Vácha Petr památkář PhDr. Všetečka Václav památkář Oddělení průzkumů a dokumentace Finstrová Ilona dokumentátorka (úkol V + V) Geislerová Olga dokumentátorka v archivu Ing. arch. Jesenský Vít památkář (úv. 5,0) PhDr. Nachtmannová Alena, Ph.D. památkářka Sikorová Jana dokumentátorka (úv. 4,0) Tutr Václav dokumentátor (úkol V + V) Ing. arch. Veselý Jan památkář Referát GIS a MIS Marounek Jiří dokumentátor pro IS Oddělení archeologie Mgr. Neustupný Zdeněk vedoucí oddělení archeologie Mgr. Kypta Jan archeolog Mgr. Laval Filip archeolog (úv. 4,0) Referát památek s mezinárodním statutem Ing. arch. Mrázek Jiří památkář Mgr. Načeradská Petra archivářka (úv. 4,0) SEKCE SPRÁVY PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Ing. Svoboda Petr náměstek ředitele Kořínková Iva obchodní referentka (od ) Ing. Morávek Jaroslav asistent (do , úv. 2,0) Oddělení služeb cestovního ruchu Melíšková Miroslava vedoucí oddělení Čelustková Kateřina referentka Ing. Hejdánková Eva referentka fakturantka Kubešová Veronika referentka Odbor servisní Frídl Jan vedoucí odboru Bc. Matolínová Barbora referentka majetkové správy (do ) Mgr. Helena Doubková referentka majetkové správy (od ) Oddělení investic Ing. Komárek Vladimír vedoucí oddělení Černý Miroslav referent zabezpeč. systémů / klimatolog Ing. Fialová Jitka referentka staveb (úv. 6,0) Ing. Kettnerová Olga referentka (úv. 3,0) Ing. Válek Jiří referent parků a zahrad Oddělení evidence mobiliáře a knihoven Tenčlová Věra vedoucí oddělení Ing. Pincová Věra dokumentátorka Bc. Svobodová Lenka dokumentátorka Dušková Martina dokumentátorka Ing. Eclerová Lenka dokumentátorka (úv. 1,0) Fesslová Helena dokumentátorka Florianová Hana dokumentátorka Formánková Eva dokumentátorka Heckelová Helena dokumentátorka Hladíková Soňa dokumentátorka Jandová Dana dokumentátorka Mgr. Landa Miroslav památkář (od ) Mgr. Medříková Petra památkářka PhDr. Vavřinová Valburga, Ph.D. památkář (do )

8 Referát restaurování a expozic Bc. Hladíková Kateřina referent restaurování a expozic Oddělení restaurátorských dílen Bělanská Hana konzervátorka ak. mal. Culek Jindřich restaurátor uměleckých děl Friml Jan, DiS. konzervátor Bc. Hájková Simona konzervátorka Plíšková Renata, DiS. konzervátorka Joudová Tamara dokumentátorka Ouřadová Martina, DiS. konzervátorka (RD) Nevan Jan konzervátor (RD) Poupě Karel konzervátor Skalický Štěpán konzervátor ak. mal. Stroblová Milada restaurátorka uměleckých děl MgA. Vybíralová Věra konzervátor Oddělení centrální depozitář Král Tomáš vedoucí správy depozitářů Benešová Jana správce depozitáře (úv. 6,0) Bigasová Stanislava správce depozitáře (úv. 6,0) Bc. Brožová Petra konzervátorka Mgr. Dokoupilová Sylva konzervátorka Jeníková Milena konzervátorka Jirsa Otakar konzervátor (úv. 4,0) Kotrba Vladimír konzervátor Marek Jan konzervátor Bc. Oravová Lenka konzervátorka Šlejtr Martin konzervátor Veverka Petr konzervátor Památkové objekty ve správě NPÚ ÚOPSČ Oddělení správa SZ Březnice Ing. Barták Robert správce památkového objektu, kastelán fax: Čeřovská Marie správce depozitáře Černá Petra zahradnice (úv. 7,5) Dvořáček Zdeněk zedník údržbář (od do ) Jonglíčková Zdeňka zahradnice (úv. 7,5) Skalická Ludmila uklízečka Stollová Daniela průvodkyně (od ) Tvrdík Miloslav údržbář Oddělení správa SZ Hořovice Bc. Knížek Libor správce památkového objektu, kastelán fax: Šinágl Zdeněk správce depozitáře Balážová Jitka uklízečka Bařtipánová Kateřina, DiS. průvodkyně Frýdl Karel zahradník (od ) Kalašová Zdeňka zahradnice Ing. Bc. Vančura Pavel, Ph.D. průvodce (úv. 4,0) Velich Oldřich údržbář Odbor správa SH Karlštejn Ing. Kubů Jaromír správce památkového objektu, kastelán fax: Oddělení správy a provozu SH Karlštejn Kunst Lukáš, DiS. vedoucí odd. správy a provozu Brož Jiří průvodce, dispečer (do , úv. 4,0) Fečová Rostislava, ak.mal. průvodkyně (úv. 6,0) Hrubý Michal průvodce Chundelová Milena průvodkyně (od ) Chvalinová Olga referentka majetkové správy Krčil Václav obchodní referent Lachout Vladimír průvodce (úv. 4,0) Mastná Hana prodavačka Šimánková Hana pokladní (úv. 7,0) Wagner Petr průvodce 7

9 Oddělení údržby SH Karlštejn Dytrt Josef vedoucí oddělení údržby Chvalina Ladislav údržbář Maková Etela zahradnice Mako Jindřich údržbář Mako Roman údržbář ( ) Tůmová Monika uklízečka Votrubová Dana uklízečka Odbor správa SZ Konopiště Ing. Krejčová Marie správce památkového objektu, kastelánka fax: Bc. Sedláčková Jana správce depozitáře Oddělení návštěvnického provozu SZ Konopiště Nohejlová Helena vedoucí odd. návštěvnického provozu Brabcová Irena prodej publikací ( ) Bubeníková Jaroslava pokladní ( ) Dudášová Žaneta dispečer ( ) Kouklová Hana průvodkyně Kraifová Libuše průvodkyně ( )) Krupka Jindřich pokladní ( ) Ing. Marek Miroslav průvodce ( ) Paris Pavel průvodce ( ) Srbová Marie průvodkyně ( ) Vrbická Helena pokladní ( ) Oddělení údržby SZ Konopiště Kmochová Radka Kozáková Vendula, DiS. Benešová Jiřina Brabec František Kutová Jitka Pikousová Jana Stibůrek Miroslav vedoucí oddělení údržby vedoucí oddělení údržby (RD) uklízečka údržbář uklízečka uklízečka údržbář Oddělení zahrad SZ Konopiště Vodáková Martina vedoucí oddělení zahrad Blažek Josef údržbář Dobrá Ivana zahradnice Lukešová Renata zahradnice Marková Věra zahradnice Matoušková Hana zahradnice (úv. 4,0) Menda Ladislav údržbář Mikerová Blanka zahradnice Nohejl Richard zahradník Sislová Jitka zahradnice ( ) Šindelářová Ivana zahradnice Vacková Věra zahradnice ( ) Odbor správa SH Křivoklátu Frencl Luděk správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: Oddělení návštěvnického provozu SH Křivoklát Adam Ladislav vedoucí oddělení návštěvnického provozu Dráská Miroslava referentka majetkové správy (od ) Friebertová Ivana pokladní (úv. 4,0) Kuchta Michal průvodce Matyáš Vilém průvodce Mgr. Šefčiková Miroslava pokladní ( ) Vaníčková Kateřina, DiS. referent majetkové správy (do ) Refererát návštěvnického provozu Hamousova statku Vokoun Luboš průvodce Oddělení údržby a péče o mobiliář SH Křivoklát Benda Josef údržbář (od do ) Kaftanová Eva uklízečka Kocourková Petra uklízečka (RD) Megerle Martin údržbář (do ) Mžourek Stanislav údržbář Stöhrová Zdeňka uklízečka Sutr Jiří údržbář ( ) 8

10 Šímová Jitka uklízečka ( ) Šomodi Ondřej údržbář (od ) Vokounová Libuše správce depozitáře Referát správa SH Krakovce Sobek Jiří správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: Oddělení správa SH Točníka a Žebráku JUDr. Zemánek Petr správce památkového objektu, kastelán tel. a fax: Ing. Hajnová Eva průvodkyně Litvik Petr průvodce (do ) Lobkowiczová Lucie průvodkyně Majer Luděk údržbář Šnajdrová Soňa průvodkyně (od ) Mgr. Zemánková Hana referentka majetkové správy Oddělení správy SZ v Mnichově Hradišti Chmel Radovan správce památkového objektu, kastelán fax: Černý Josef údržbář Dutá Jitka technický pracovník (úv. 4,0), uklízečka (úv. 4,8) Harmanová Jana zahradnice Okleš ková Kateřina průvodkyně (MD) Macháčková Jaroslava průvodkyně Mařanová Světlana zahradnice Ing. Švábová Soňa správce depozitáře Vyhlasová Michaela průvodkyně Oddělení správy SZ v Mníšku pod Brdy Ing. Digrinová Jana správce památkového objektu, kastelánka fax: Červená Hana pokladní (úv. 3,0), uklízečka (úv. 1,0) Digrin Stanislav údržbář Ing. Charvátová Marie průvodkyně (úv. 4,0) Langerová Růžena průvodkyně (úv. 3), uklízečka (úv. 1,0) Pružinská Lenka dispečerka Šána Václav zahradník Oddělení správy kláštera v Sázavě PaedDr. Matoušová Jaroslava správce památkového objektu, kastelánka fax: Barešová Lenka průvodkyně (úv. 7,2) Nykodém Jaroslav údržbář (úv. 7,2) Vaňková Hana pokladní (úv. 7,2) Odbor správy SZ ve Veltrusích PhDr. Ecler Pavel správce památkového objektu, kastelán fax: Oddělení provozu a údržby SZ Veltrusy Auerová Jana vedoucí oddělení provozu a údržby Mgr. Eclerová Iveta správce depozitáře (úv. 1,6) Ing. Eclerová Lenka správce depozitáře ( ) Hendrychová Zdenka uklízečka Kuchtová Eva pokladní ( ) Tuček Jiří údržbář Volfová Věra pokladní (do ) Oddělení péče o park a zahradu SZ Veltrusy Chlupáček Tomáš vedoucí oddělení péče o park a zahradu Kalousek Josef údržbář Kropáčková Zuzana zahradnice Málek Luděk zahradník (úv. 2,0) Pavlíček Zdeněk zahradník Ratajová Jiřina zahradnice (úv. 4,0) Smělá Alice zahradnice Šestořád Josef lesní Šteflová Radka zahradnice Točík Jaroslav zahradník ( , úv. 2,0) Točíková Zdeňka zahradnice Veselá Ilona zahradnice (RD) Veselá Lenka zahradnice Volf Tomáš údržbář + zahradník 9

11 Oddělení správy SZ ve Žlebech Řehoř Tomáš správce památkového objektu, kastelán tel., fax: Dvořáčková Jiřina uklízečka Halama Marian údržbář (od do , úv. 4,0) Jelínková Marie správce depozitáře (úv. 4,0) Kořínek Josef údržbář (úv. 4,0) PhDr. Martincová Dagmar kurátor (od do , úv. 4,0) Ondrášek Jiří hlídač (úv. 6,0), údržbář (úv. 2,0) Pavlík Lubomír hlídač (úv. 6,0), údržbář (úv. 2,0) Vanátová Jaroslava průvodkyně Vokounová Stanislava uklízečka Vondrová Petra uklízečka SEKCE PROVOZNĚ EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA Skálová Hana náměstkyně ředitele Odbor ekonomiky Bc. Pavlíčková Hana vedoucí odboru (úv. 4,0) Oddělení finanční účtárny Kobíková Daniela finanční účetní (úv. 4,0) Kutilová Petra finanční účetní (úv.4,0) Krauskopfová Eva finanční účetní Rákosníková Zdeňka finanční účetní Tůmová Jana finanční účetní Referát pokladny Olšáková Marie pokladní (úv. 7,0) Referát personalistiky a PaM Kocurová Jaroslava mzdová účetní Prokopová Pavlína personalistka Oddělení provozní Bc. Aussenbergová Julie vedoucí oddělení Jiříček Jiří údržbář (úv. 4,0) Jonáková Monika referentka provozního oddělení Plačková Hana referentka provozního oddělení Tóth Endre správce IT (úv. 4,0) Zpracovala Pavlína Prokopová 10

12 KANCELÁŘ ŘEDITELE Podle organizačního řádu nově ustanovená kancelář ředitele zajiš uje kontrolní, právní, ediční činnost, mediální vztahy k veřejnosti. Rovněž je pověřena administrativní podporou řediteli, případně jeho náměstkům, a agendou bezpečnosti práce. JUDr. Jaroslava Štamberková vedoucí kanceláře ředitele SEKRETARIÁT ŘEDITELE, SPISOVNA Sekretariát ředitele se zabýval zajiš ováním běžné agendy vyplývající z činnosti ústavu a potřebné pro plynulý chod všech úseků. V roce 2009 bylo zpracováno v hlavním protokolu NPÚ ÚOPSČ čísel jednacích. Agenda se týká především žádostí o vyjádření v oblasti památkové péče, ale i úseku správy objektů, právního oddělení, osobního oddělení a ekonomického úseku. Protokol smluv je veden odděleně a bylo zde evidováno 539 smluv, z tohoto počtu jich bylo uzavřeno 403, kromě smluv uzavřených na objektech a smluv o výpůjčce. V sekretariátu jsou nadále evidovány veškeré objednávky NPÚ ÚOPSČ a doklady včetně vydaných směrnic, příkazů, rozhodnutí a opatření ředitele, a to i v elektronické podobě, které jsou poté umístěny na stránky Intranetu NPÚ ÚOPSČ. V roce 2008 byla spisová služba převedena z písemné formy na elektronickou (MonumNet). V roce 2009 byl přístup na stránky MonumNetu ještě rozšířen o další zaměstnance. EDIČNÍ ČINNOST Ediční činnost středočeského pracoviště NPÚ se soustředila zejména na vydání dvou odborných periodik (Průzkumy památek a Památky středních Čech s přílohou Ročenka). Tradice časopisu Památky středních Čech pokračovala vydáním dvou čísel již 24. ročníku. Přílohou 2. čísla časopisu byla Ročenka za rok 2009, která byla v plném rozsahu zveřejněna také na internetu (www.npu.cz). V roce 2010 byla vydána dvě čísla XVII. ročníku recenzovaného periodika s celostátní působností Průzkumy památek. Průběžně jsou doplňovány také webové stránky tohoto časopisu (www.pruzkumypamatek.cz) včetně databáze stavebněhistorických průzkumů uložených v archivech NPÚ a s obsáhlou databází anotací z odborné literatury s památkářskou tematikou. K oběma časopisům se váže činnost jejich redakčních rad, každá se sešla dvakrát ročně. Za naše pracoviště jsme se podíleli rovněž na práci celoústavní ediční rady NPÚ, redakčně jsme připravili také podklady našeho pracoviště pro jednotnou výroční zprávu NPÚ. Nadále pokračovala spolupráce na tiskovinách pro památkové objekty. V roce 2010 vyšel reprint publikace Sakrální prostory hradu Karlštejna autorů J. Fajta, J. Royta a L. Gottfrieda v české jazykové mutaci. Ve spolupráci s oddělením průzkumů a dokumentace byl vydán katalog Přemyslovské Křivoklátsko k 900. výročí první písemné zmínky o hradu. Ivana Neckářová PRÁVNÍ ČINNOST Posláním je zejména poskytování konzultací z oblasti práva ostatním odborným pracovníkům, metodická pomoc těmto pracovníkům, pokud je součástí jejich činnosti vypracovávání aktů s právními účinky, vymáhání pohledávek soudní cestou a jednání jménem organizace v právních záležitostech, týkajících se majetkových záležitostí a ostatní činnosti organizace. Metodická pomoc byla, stejně jako v předcházejících letech, zajiš ována zejména kontrolou a připomínkováním smluv, jejichž uzavření realizovaly příslušné odborné útvary nebo vedoucí správ jednotlivých památkových objektů. Právník vypracovává některé smluvní dokumenty, které upravují složité nebo pro ústav důležité právní vztahy. Na základě příslušné vnitřní organizační směrnice eviduje a archivuje smluvní dokumenty, jejichž uzavření zajiš ovali ostatní odborní pracovníci Důležitou součástí činnosti je vymáhání pohledávek. Jedná se především o pohledávky z titulu nezaplacení faktur za služby, ale i pohledávky vůči bývalým zaměstnancům (např. nesplacené půjčky, náhrada škody). Z vedených soudních sporů se část týkala vymáhání pohledávek, zbytek pak měl charakter různých druhů občansko-právních řízení. JUDr. Jaroslava Štamberková Hrad Křivoklát (okres Rakovník), výstava Přemyslovské Křivoklátsko, panel se stavebním vývojem hradu v době královské (13. až 1. třetina 14. stol.) (foto V. Tutr). Kouřim (okres Kolín), Muzeum lidových staveb, výstava Vesnické secesní fasády na Kouřimsku (foto M. Hanzlíková). 11

13 K tomuto významnému výročí byla připravena v úzké součinnosti s oddělením průzkumů a dokumentace výstava Přemyslovské Křivoklátsko, která byla otevřena na hradě Křivoklátě v bývalých pivovarských lednicích Grafickou podobu a realizaci výstavních panelů zajistil Mgr. Lukáš Hy ha. Výstava soustředila výsledky bádání historie, stavební historie, archeologie, dějin umění, památkové péče i dalších oborů o Křivoklátě, ale i celém regionu někdejšího zeměpanského hvozdu. Výstava byla otevřena do konce roku V Muzeu lidových staveb v Kouřimi byla od června do října otevřena výstava Vesnické secesní fasády na Kouřimsku autorky Mgr. Jany Berkové. Koncepci a redakční práce připravila dr. O. Klapetková, grafiku Ing. Petr Svoboda. Výstava se těšila velké pozornosti návštěvníků skanzenu. Ročenka 2009 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 Příloha časopisu Památky středních Čech 24/2 Periodické publikace Památky středních Čech (ISSN ) Odborný časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který vychází od roku 1985 dvakrát ročně. Články se soustředí na region středních Čech a Prahu. Obsahem příspěvků jsou jednak průzkumy různých druhů památek, jednak články s památkářskou tematikou a články metodické. Každoročně vychází samostatná příloha časopisu Ročenka, která shrnuje činnost středočeského územního odborného pracoviště v předešlém roce. Památky středních Čech 24/1 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 P. Kroupa J. Kroupová, Nově odkryté gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci; M. Kovář, Několik architektonických zlomků ze tří středočeských klášterů; P. Kroupa; Průzkum severní fasády zámku v Brandýse nad Labem; J. Klapetková P. Matoušek, příspěvek k architektuře letiště v Praze Kbelích; V. Vavřinová, Objevené solitéry v historickém fotografickém fondu hradu Karlštejna. Památky středních Čech 24/2 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 V. Láska, Padesát let odborné organizace památkové péče ve Středočeském kraji; V. Razím, Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče; K. Kibic ml. B. Králová, Ke stavební historii kostela Nejsvětější Trojice v Dobřichově; J. Černochová, Průzkum podstřeší sakristie a předsíně kostela sv. Jiří v Hradešíně; D. Primusová, Původní podoba fasády barokní sýpky v hospodářském dvoře zámku v Třebešicích; P. Kroupa, Průzkum východní fasády zámku v Brandýse nad Labem 1. část; M. Hubert, Pozůstatky stezky pro vlek lodí na dolní Vltavě; J. Nusek, K obnoveným malbám v zámecké kapli ve Vlašimi. Zprávy. Kronika. Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2009). Průzkumy památek, recenzované periodikum (ISSN ) Celostátní recenzované periodikum, které vydává od roku 1994 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze dvakrát ročně. Časopis se stal uznávanou odbornou prezentací obsáhlých studií, materiálií i polemik k průzkumům různých druhů památek na celém území České republiky. Součástí každého příspěvku je vždy bohatá obrazová dokumentace. Každý ročník obsahuje loňskou bibliografii průzkumů památek v odborném tisku. Průzkumy památek roč. XVII, č. 1 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 L. Bezděk, Asfaltová deska; J. Žižka, Stodoly vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do konce 19. století; V. Razím, Hradební věž za domem čp. 361 ve Znojmě (K problematice palných zbraní v pozdně gotických fortifikacích); J. Bláha, Krovy z pomezí jižních Čech a Moravy inspirované úspornými návrhy Michaela Ranka; Z. Dragoun J. Podliska M. Semerád, Románská okna domu čp. 156/I v Husově ulici v Praze; K. Kibic ml., Operativní průzkum a dokumentace kostelů v Jindicích a v Krchlebech při opravě; M. Kovář V. Vaněk H. Hlaváčková P. Macek, Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku; O. Faktor, Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích; P. Borský, Dům čp na Masarykově náměstí č. 60 v Jihlavě. Recenze. Průzkumy památek roč. XVII, č. 2 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2010 L. Kubeková, Pamiatkové výskumy na Slovensku; K. Adamcová, Jan Adam Dietz a sochařská dílna v Jezeří u Jirkova, P. Skalický, Nástěnné malby v sakristii kostela sv. Haštala na Starém Městě v Praze, konzervace maleb a jejich plánografická dokumentace z archivu NPÚ; E. Fechnerová, Kostel sv. Jiří v Chřibské, příspěvek k poznání sakrální architektonické tvorby období renesance v severních Čechách; R. Šimů- 12

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2012 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Sekce provozně ekonomického

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-05-7

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 11 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ISBN 80-86234-80-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední

Více

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační řád / 4 Seznam pracovníků / 5 Památková rada územního odborného pracoviště NPÚ / 10 ODBORNÉ ČINNOSTI Zhodnocení hlavních úkolů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ISBN 80-86234-82-7 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Výro ční zpráva SPÚ v Plzni za rok 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Plzeň 2003 1 Výroční zpráva SPÚ v Plzni za rok 2002 Výroční zpráva SPÚ v Plzni za rok 2002 Vydal: s finanční podporou MK ČR vydal SPÚ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2

OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Úvod. Základní náplň činnosti ústavu / 3 Organizační struktura / 4 Pracovníci NPÚ HMP / 5 Památková rada a Regionální komise NPÚ HMP / 8 ODBORNÉ

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 36 6 Publikační a přednášková činnost 37

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 16 5. Věda a výzkum 20 6. Publikační a přednášková

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče?

Více

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ISBN 80-86234-75-4 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-76-2 (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN 80-86234-77-0

Více