Směrnici o poskytování informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnici o poskytování informací"

Transkript

1 Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, vydává ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s pokynem MŠMT ČR č.j /99-14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. Směrnici o poskytování informací 1. Základní identifikace subjektu Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace (zkráceně OAHŠ) sídlo: Zborovská 519 IČO: DIČ: CZ (plátce DPH od ) č. běžného účtu: /0100 telefon: sekretariát fax: web stránky: odloučené pracoviště: Domov mládeže a Školní jídelna OAHŠ od přestěhována do areálu školy Zborovská 519 telefon: fax: OAHŠ je zřízena jako příspěvková organizace zřizovatelem Krajským úřadem Libereckého kraje Škola sdružuje: Obchodní akademie a Hotelová škola IZO: Domov mládeže IZO: Školní jídelna IZO: Identifikátor zařízení (REDIZO): Na škole se vyučuje v těchto oborech vzdělávaní s maturitní zkouškou podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání: M M/ M M/004 Ředitel školy: Ekonomika a podnikání Obchodní akademie denní studium 4 roky Hotelnictví a turismus Hotelnictví a turismus denní studium 4 roky Mgr. Otakar Špetlík Jmenován MŠMT ČR dne s účinností od pod čj /94-60 na základě výběrového řízení. Potvrzen MŠMT ve funkci dne Zmocnění hejtmanem Libereckého kraje k jednání jménem školy ze dne Statutární zástupce ředitele: Ing. Jitka Vaňátková (od ) 2. Pravomoci a působnost ředitele školy je vymezena: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Ředitel školy: podle výše uvedeného zákona: 164 (1) Ředitel školy a školského zařízení a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3,

2 c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, f) zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. (2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. 165 (1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18, b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle 35, c) odkladu povinné školní docházky podle 37, d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle 39 odst. 2, e) přijetí k základnímu vzdělávání podle 46, přestupu žáka podle 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle 55 odst. 2, f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, g) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle 66 a 97, h) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle 52 odst. 6, 66 odst. 7 a 97 odst. 8, i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle 123 odst. 4, j) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, k) uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, l) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle 41. Ředitel střední školy dále: rozhoduje o termínech opravných zkoušek, komisionálních zkoušek, termínech doklasifikace dnech ředitelského volna (max. 5 dnů ve školním roce) může v rozsahu stanoveném v učebním plánu upravovat počty vyučovacích hodin jednotlivých předmětů a jejich obsah (osnovy) může se souhlasem zřizovatele a MŠMT ČR zavést nový obor vzdělávání nebo zaměření studijního oboru může zavést další nepovinný vyučovací předmět (limit platů) rozhoduje v rámci platných předpisů o podmínkách provozu školy, domova mládeže a školní jídelny (provozní řády)

3 rozhoduje o naplnění tříd na základě přijímacího řízení do počtu 30 žáků, o vyšší naplněnosti tříd pak po předchozím povolení zřizovatelem (Liberecký kraj) nejvýše do počtu 34 žáků (zejména v případě přestupu žáka z jiné školy, stěhování žáka nebo opakování ročníku) jmenuje předsedu a členy komisí při komisionálních zkouškách, místopředsedu a členy zkušební komise při maturitních zkouškách rozhoduje o uvolnění žáka z vyučování na více než 2 dny na základě písemné žádosti žáka nebo u nezletilých jeho zákonných zástupců jmenuje a odvolává předsedy předmětových komisí a další osoby jím jmenované schvaluje formulaci maturitních otázek zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy Zvláštní povinností ředitele školy podle Pracovního řádu zpracovaného podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,v souladu s odst. 1 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ředitel školy: plní povinnosti statutárního orgánu seznamuje podřízené zaměstance s pracovně-právními předpisy, včetně předpisů o BOZP a při výchově a vyučování se školskými organizačními předpisy a dalšími právními předpisy, které se týkají jejich činnosti kontroluje dodržování těchto předpisů seznamuje s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy vysílá zaměstnance na pracovní cesty určuje dobu čerpání dovolené zaměstnaců podle plánu dovolených nařizuje práci přesčas a určuje po dohodě čerpání náhradního volna, vhodnou úpravu pracovní doby (rozsah hodin, suplování, zastupování,..) nařizuje nezbytně nutnou práci ve dnech volna svěřuje osobní ochranné pomůcky poskytuje pracovní volno při osobních překážkách v práci pečuje o odborný rozvoj pracovníků a jejich pracovní podmínky kontroluje po věcné stránce práci konanou na základě dohod konaných mimo pracovní poměr zabezpečuje uvádění mladých učitelů do pedagogické práce určuje věcnou náplň pracovních činností zaměstnanců přiznává nenárokové složky platů sjednává kolektivní smlouvu uzavírá dohody o praxích žáků (učební praxe, odborná praxe) 3) Pracovník pověřený ředitelem školy k poskytování informací: Ing. Jitka Vaňátková, zástupce ředitele školy pro výchovnou činnost Ing. Iva Černá, zástupce ředitele Pracovník pověřený ředitelem školy k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Jana Novotná, asistentka a sekretářka ředitele 4) Rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád), tj. ta, proti kterým je přípustné odvolání: přijetí ke vzdělávání ve střední škole přerušení studia, přestup a změna oboru vzdělávání podmíněné vyloučení ze studia a domova mládeže vyloučení ze studia a domova mládeže opakování ročníku vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle 18 škol. zákona

4 Odvolání žáka se podává u ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení. O odvolání rozhoduje orgán instančně vyšší, tj. Krajský úřad Libereckého kraje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 5) Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád aj. platných právních norem 6) Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění 7) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel řídí při výkonu své působnosti: Zákony č. Ústavní zákon č. 347/97, o vyšších územněsprávních celcích 3/93 Sb., o státních symbolech ČR, 154/98 Sb. 379/2005 Sb., protikuřácký a protialkoholní zákon 121/00 Sb., o právu autorském 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 159/00 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech 563/91 Sb., o účetnictví, 492/00 174/68 47/94 Sb., o stát. odbor. dozoru nad bezpečností práce 1/91 Sb. ve znění 167/94 Sb., o zaměstnanosti 1/93 Ústava České republiky, ve znění 300/ /04 Sb., správní řád Zákoník práce v platném znění- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 455/91 Živnostenský zákon v platném znění 40/64-159/99 Občanský zákoník v platném znění 561/04 Sb., školský zákon 562/04 Sb., kterým se mění některé zákony přijetím školského zákona 562/04 Sb., o pedagogických pracovnících 40/2004, o veřejných zakázkách 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění 219/2000 Sb., o majetku ČR 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Vyhlášky: Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb. Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb. Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb. Vyhláška MŠMT č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky. Vyhláška MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášek č. 171/1999 Sb., č. 284/2001 Sb., č. 361/2002 Sb., č. 249/2003 Sb. a č. 467/2004 Sb. Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

5 Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti. Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Vyhláška MŠMT č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech). Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání. Vyhláška MŠMT č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyhláška č. 263/2007 Sb., ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 8) Sazebník úhrad za poskytování informací podle par. 17 zákona č. 106/1999 Sb. Za poskytnutí informací účtujeme: 50,- Kč za každých i započatých 30 minut práce s vyhledáváním a zpracováním požadované informace 50,- Kč za 1 stranu zpracování druhopisu vysvědčení 20,- Kč za uložení informace na disketu 30,- Kč za uložení informace na CD telekomunikační poplatky (telefon, fax, ) dle platných tarifů 2,- Kč fotokopie formátu A4 jednostranné 3,- Kč fotokopis formátu A4 oboustranná 3,- Kč jedna strana tisku na tiskárně formátu A4 - černobílá další skutečně vynaložené náklady (poštovné, balné) Úhrady jsou vybírány na sekretariátu školy (paní Jana Novotná). Za správnost výběru dle sazebníku zodpovídá zástupce ředitele Ing. Jitka Vaňátková 9) Závěrečná ustanovení 1) škola může poskytovat pouze informace týkající se její činnosti nebo působnosti!

6 2) Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů): utajovaných skutečností osobnosti a soukromí vč. informací o zdravotním stavu obchodního tajemství důvěrnosti majetkových poměrů 3) Podle zákona 106/1999 Sb., par. 11, může škola omezit právo na poskytnutí informace, pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům nebo v případě, že jde o informaci, která se týká přípravy k vydání rozhodnutí ve správním řízení. V tomto případě omezení platí jen do doby vydání předmětného rozhodnutí 4) škola informaci neposkytne: pokud ji tuto povinnost zákon neukládá a jestliže nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. autorský zákon) pokud se jedná o probíhající trestní nebo přestupkové řízení, rozhodovací činnost soudu, plnění zpravodajských služeb, přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol NKÚ Vydáno v Turnově dne , aktualizace v lednu 2006 poslední aktualizace září 2007 Schválil ředitel školy Mgr. Otakar Špetlík

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Vydal: ak. mal. P. Luffer, ředitel školy Platnost od 2. ledna 2012

Vydal: ak. mal. P. Luffer, ředitel školy Platnost od 2. ledna 2012 Vnitřní směrnice Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno Pokyn ředitele školy k podání informací a řešení stížností Číslo jednací: VS 2/2012 V Brně dne 1. ledna 2012 Působnost

Více

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností Č.j.: GJB/086/2015 V Ivančicích dne 20. února 2015 Působnost Zpracoval Zaměstnanci

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážení rodiče, občané, rádi bychom vás co nejlépe informovali o činnosti školy, o dobrých výsledcích, které dosahujeme, a nabídce pro vaše děti. Všechny potřebné informace vám poskytujeme při třídních

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Vypracoval: Mgr. Otmar Němec, ředitel školy

Více

Informace o Střední škole automobilní Jihlava

Informace o Střední škole automobilní Jihlava Informace o Střední škole automobilní Jihlava IČO 00056260 IZO 108048004 Kontaktní údaje: Adresa: Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, 586 01 Jihlava Telefon: ředitel 567 210 189, sekretariát

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Škola Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.11.2008 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Datum:

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Vnitřní směrnice Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Platnost od 1. 9. 2014 Název organizace: Střední zdravotnická škola, Brno,

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Č.j.: 10-02-15 Účinnost od data: 01. 02. 2015 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Přílohy: Příloha

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 1. Důvod a způsob založení subjektu Název školy: Střední odborná škola stavební a zahradnická,

Více