ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace Masarykova 167, Hrušovany u Brna, Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: IV. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY IV/9/2008 Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní druţinu tuto směrnici vnitřní řád školní druţiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví reţim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. Školní druţina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Poslání školní druţiny Školní druţina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků, částečně také dohledu nad ţáky. Činnost druţiny je určena přednostně pro ţáky ročníku prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i ţáci 5. ročníku základní školy. Činností vykonávaných druţinou se mohou účastnit i ţáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do druţiny. Druţina můţe vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

2 1. Přihlašování a odhlašování Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto: 1.1. Ve školní druţině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování ţáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování stíţností O zařazení dětí do školní druţiny rozhoduje ředitelka školy. Nelze li přijmout všechny přihlášené ţáky, jsou přednostně přijímány děti obou zaměstnaných rodičů, děti v péči jednoho z rodičů nebo děti, které tuto péči potřebují z jiných důvodů Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Příspěvky platí ţáci přihlášení k pravidelné docházce, t. j. nejméně 3 dny v týdnu. Nedochází li ţák do druţiny, příspěvek se nevrací. Odhlašování ţáků provádějí pouze zákonní zástupci, písemnou formou. Škola přijímá platby v hotovosti nebo rodiče platí bezhotovostním způsobem převodem. Vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost Úplata můţe být sníţena nebo prominuta na základě písemné ţádosti zákonných zástupců ţáka : a) ţákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, b) ţákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáţe ředitelce. O sníţení nebo prominutí úplaty z důvodů stanovených zákonem rozhodne ředitelka školy Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní druţiny o tom uvědomí ředitelku. Ředitelka školy můţe rozhodnout o případném vyloučení ţáka ze školní druţiny Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje Rodiče nebo jiní zákonní zástupci ţáka přihlášeného k pravidelné docházce do druţiny sdělí druţině rozsah docházky ţáka a způsob odchodu ţáka z druţiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti ţáka v druţině, odchylky od docházky ţáka nebo pokud má ţák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, neţ je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče druţině písemně. Předem známou nepřítomnost ţáka v druţině zákonný zástupce oznámí písemně V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod ţáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek Přihlašování a odhlašování ţáků ze ŠD je prováděno na základě písemných ţádostí rodičů ţáka.

3 2. Organizace činnosti 2.1. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky školní druţiny Provozní doba ŠD je od skončení vyučování do 15,45 hodin. Ve dnech, kdy školní druţina pořádá pro děti vycházky nebo kulturní a sportovní odpolední akce, jsou stanoveny závazné jednotné doby odchodu Ukončení provozu ŠD je v 15,45 hodin. Při nevyzvednutí ţáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle moţností informuje telefonicky rodiče ţáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, a) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu, b) poţádá o pomoc Policii ČR 2.2. Činnost ŠD probíhá ve dvou místnostech v přízemí budovy Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 ţáků denně přítomných ( pravidelně docházejících). V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postiţením. V případě přijetí integrovaného ţáka se zdravotním postiţením se počet ţáků v oddělení úměrně sníţí ( v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb.), o vzdělávání dětí, ţáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ). Ředitelka stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto: a) při běţné činnosti ve třídách a místnostech ŠD max. 30 dětí b) při mimoškolních akcích, vycházkách a tělovýchovných činnostech připadne na 1 vychovatelku nejvýše 25 ţáků 2.4. Do školní druţiny přicházejí ţáci po skončení vyučování v doprovodu učitelů. Po převzetí vychovatelkou odcházejí společně na oběd a dále domů nebo do ŠD. Vychovatelky mají odpovědnost za kázeň, bezpečnost a zdraví dětí po celou dobu provozu ŠD Druţina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umoţňuje ţákům přípravu na vyučování. - Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu,zařazují se nejčastěji po obědě a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na koberci, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. - Rekreační činnosti - slouţí k regeneraci sil, převaţuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. - Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost ţáka, umoţňují ţákům seberealizaci i kompenzaci moţných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. - Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Můţe jít o vypracovávání domácích úkolů

4 (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka ţákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; - získávání dalších doplňujících poznatků při průběţné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). Veškeré činnosti jsou zakotveny ve školním vzdělávacím programu Otevřená škola Činností druţiny se mohou zúčastňovat i ţáci nezařazení do druţiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet ţáků zařazených do druţiny stanovený pro oddělení a vyţadujeli to provoz školy V případě zájmu rodičů v době prázdnin nebo dnech ředitelského volna v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem. Provoz školní jídelny není zajištěn V době mimořádného volna je činnost školní druţiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují Činností vykonávaných druţinou se mohou účastnit i ţáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do druţiny. Vychovatelka zaznamená jejich účast v docházkovém sešitě. Také tito ţáci jsou povinni zachovávat řád ŠD Při postupných odchodech ţáků z jednotlivých oddělení domů, je moţné spojit činnost oddělení v době, kdy počet ţáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy kaţdé oddělení vykonává jinou činnost zájmovou, relaxační apod Rozsah denního provozu projednává ředitelka se zřizovatelem. Ředitelka schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity ŠD můţe zřizovat zájmové krouţky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto krouţcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu. 3. BOZP 3.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost vyuţívá odborné učebny (např. tělocvična, počítačová učebna, ), školní dvůr, zahradu, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny a pobyt venku. Ţáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení Pitný reţim je zajištěn čaj ze školní jídelny, nápoje, které si ţáci nosí sami,

5 4. Chování ţáků 4.1. Ţák bez vědomí vychovatelky oddělení školní druţiny neopouští. Za ţáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá Doba pobytu ţáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku Ve ŠD se ţák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní druţiny pro ţáky, který je vyvěšen v učebně Na hodnocení a klasifikaci chování ţáka ve školní druţině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníţenou známkou z chování na vysvědčení Pokud ţák narušuje soustavně školní řád a činnost školní druţiny, můţe být rozhodnutím ředitelky školy z druţiny vyloučen. Ředitelka můţe rozhodnout o vyloučení ţáka ze ŠD, pokud tento ţák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohroţuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závaţných důvodů. 5. Dokumentace 5.1. V druţině se vede tato dokumentace: a) evidence přijatých dětí (např.zápisové lístky pro ţáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce), b) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z druţiny. c) třídní knihy jednotlivých oddělení d) celoroční plán činnosti školní vzdělávací program pro ŠD e) roční hodnocení práce školní druţiny jako podklad pro výroční zprávu školy, f) řád školní druţiny g) knihu úrazů a záznamy o úrazech ţáků, popřípadě lékařské posudky ( uloţeny v ředitelně školy ) Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: 2. O kontrolách provádí písemné záznamy 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: IV/9/2002 ze dne včetně dodatků. Uloţení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy. 4. Směrnice nabývá platnosti dnem : Směrnice nabývá účinnosti dnem : V Hrušovanech u Brna dne Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy

6 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno venkov, příspěvková organizace Vnitřní směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní druţiny Ředitelka ZŠ T.G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno venkov vydává na základě Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě Vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání tuto směrnici. Článek 1 Základní ustanovení Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní druţiny při ZŠ T.G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov (dále jen ŠD) platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen plátce), kteří přihlásili dítě k docházce do ŠD, a to po celou dobu, kdy je dítě k docházce přihlášeno. Článek 2 Výše a splatnost příspěvku 1. Příspěvek u ŠD činí 130,- Kč na jedno dítě měsíčně. Výše úplaty je stanovena dle 14 Vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání. 2. V případě nepřítomnosti dítěte v ŠD se příspěvek nevrací, není-li dále stanoveno jinak. 3. Bude-li dítě ve ŠD nepřítomno pro nemoc po celý kalendářní měsíc, bude příspěvek za tento měsíc vrácen plátci na jeho ţádost nejpozději do konce následujícího měsíce. Nemoc dítěte zákonný zástupce doloţí lékařským potvrzením. 4. V jiných neodůvodněných případech se příspěvek nevrací. 5. Bude-li ukončena docházka dítěte do ŠD ze závaţných důvodů (např. změna bydliště), bude na ţádost zákonného zástupce provedeno vyúčtování příspěvku do konce následujícího měsíce. 6. Příspěvky bude vybírat p. vychovatelka a vedoucí školní kuchyně ve dnech plateb za obědy ve školní jídelně. 7. Splatnost příspěvku je nejpozději před ukončením účasti dítěte ve ŠD, úplata můţe být rozdělena i do více splátek. V rámci školního roku je první období pro splatnost září, poslední období červen. Bod 6 je dle Vyhlášky odstavec 2.

7 Článek 3 Sníţení nebo prominutí úplaty 1. Úplata můţe být sníţena nebo prominuta dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb v pěstounské péči, a to dle 11 odst. 3 písm. a),b) Vyhlášky 74/ Sníţení nebo prominutí úplaty můţe povolit ředitelka školy na základě písemné ţádosti zákonných zástupců dítěte a doloţení patřičných dokladů. Článek 4 Penále 1. V případě, ţe příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, je plátce povinen zaplatit penále ve výši 50 % z dluţné částky. 2. Pro neplacení můţe ředitelka rozhodnout o vyloučení dítěte z činnosti ŠD. Článek 6 Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem V Hrušovanech u Brna dne Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy

8 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace 1. Úvod Vnitřní řád školní druţiny Pravidla provozu školní druţiny, uţívané prostory, způsob přihlašování a odhlašování ţáků, případné vyloučen ţáka ze ŠD, ustanovení o platbách, podmínky docházky do ŠD, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků, pitný reţim, postup vychovatelky při nevyzvednutí ţáka do stanovevné doby, dočasné umísťování ţáků do ŠD, informovanost zákonných zástupců, spojování jendotlivých oddělení ŠD, další činnosti organizované ŠD jsou zakotveny ve školním řádu z a řádu školní druţiny ze Povinnosti a chování ţáků Ţáci se chovají ukázněně a dbají všech pokynů vychovatelek. Jinam přecházejí pouze s vědomím vychovatelek. Bez vědomí vychovatelek nesmějí ţáci odejít ze školní druţiny domů. Ţáci dbají zásad slušného chování ( zdravení, prosba, poděkování ), řídí se pokyny vychovatelek, učitelů a správních zaměstnanců školy. Ţáci jsou povinni šetřit školní majetek, hračky a další pomůcky. Při svévolném poškození jsou rodiče povinni vzniklou škodu nahradit. Ţákům je zakázáno nosit do školy cenné předměty a větší finanční obnosy. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů nebo na pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu. Ţáci mají přísný zákaz kouření, poţívání drog a jiných omamných látek. Pokud ţák narušuje soustavně školní řád a činnost školní druţiny, můţe být rozhodnutím ředitelky školy z druţiny vyloučen. 3. Zásady bezpečnosti Ţáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho jiného. Všichni ţáci jsou kaţdoročně na začátku školního roku, před kaţdým nástupem na prázdniny a kaţdou akcí ŠD poučeni o základních pravidlech BOZP. Kaţdý školní úraz jsou ţáci povinni ihned ohlásit vychovatelce nebo jiné dospělé osobě. Vychovatelka zajistí poskytnutí první pomoci, případně ošetření lékařem, uvědomí zákonného zástupce ţáka, vyplní záznam v knize úrazů, vyplní příslušné formuláře. Doprovod ţáka k lékaři je moţný jen s dospělou osobou. Ţáci mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, otevírat okna bez dozoru vychovatelek. 4. Pracovníci ŠD se řídí pracovním řádem pro zaměstnance škol, organizačním řádem ZŠ, školním řádem a dalšími platnými vyhláškami, předpisy a nařízeními, s nimiţ byli seznámeni.

9 5. Práva ţáků Všeobecná práva dítěte vyplývají z Úmluvy o právech dítěte, která vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv. Zveřejněna je ve Sbírce zákonů č. 104/91 Sb., odd. 22. Dítě má právo svobodně se vyjadřovat, jeho názoru se věnuje patřičná pozornost, která je odpovídající jeho věku a úrovni. Dítě má právo na svobodu projevu, vyhledávat a přijímat informace. Výkon tohoto práva můţe podléhat určitým omezením, vyplývajícím ze zákona, která jsou nutná k respektování práv a pověsti jiných. Dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboţenství. Dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého ţivota, rodiny, domova a nezákonným útokům na svou čest a pověst. Dítě má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, uráţením a zneuţíváním. Dítě má právo účastnit se všech akcí školní druţiny. Dítě má moţnost vyuţívat pitný reţim ŠD. Dítě má právo vyuţívat všech hraček a pomůcek ŠD, které jsou pro konkrétní činnost určené vychovatelkou. V případě oprávněného pocitu křivdy má právo informovat vychovatelku ŠD a ředitelku školy. Zrušuje se předchozí znění vnitřního řádu školní druţiny ze dne Uloţení vnitřního řádu v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy. Vnitřní řád nabývá platnosti dnem : V Hrušovanech u Brna Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Rokytnice,okres Přerov, příspěvková organizace se sídlem VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Foltasová, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2013 Vypracoval: p.klepetková Schválil: Ing.Bednářová Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno Karlovarská třída 150, 273 01 Kamenné Žehrovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ OŘ 02/2012 Vypracoval: Schválil: Ing. Marie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace se sídlem Raspenava, Fučíkova 430 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2009 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY + Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 18 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Netolice, okres Prachatice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 147/2012 Vypracoval: Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel školy Schválil: Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel školy

Více

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240. Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240. Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 372/2014 Vypracoval: Vnitřní řád nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/264/2009 Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Královcová Libuše, vychovatelka Schválil: Mgr.Langová Andrea, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Zdeněk Petroš Vedoucí internátu Mgr. Antonín Liebel Ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 31. srpna 2011 Ruší se směrnice č. Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2817 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, příspěvková organizace, IČO 727 42 607,tel.č.: 487 898 150-4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Kuř. 135/2013 Vypracovala:

Více

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Směrnice č. A7 Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Směrnice č. A7 Vnitřní řád školní družiny Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Směrnice č. A7 Vnitřní řád školní družiny Dřevohostice 28.05.2012 Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne 28.05.2012 Vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Školní rok 2007/2008. Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín

Školní rok 2007/2008. Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 23.1.2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY , příspěvková organizace se sídlem Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak / Skartační ZŠ 485/2014 A.4. /A5 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy Účinnost ode dne: 1. 9. 2014 Vydáno dne: 1. 9. 2014 Aktualizace dne: 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 14. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 798 58 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: VŘŠD/2012 Vypracoval: Iveta Slámová, ředitelka školy

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Řád školní družiny

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Řád školní družiny Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní družiny Č. j. 18/ 2014 Vypracoval: Schválil: MgA. Mgr. Kateřina Laloušková MgA. Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola HUMPOLEC, Hradská 894, okres Pelhřimov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Mgr.Pavel Bílek, ředitele školy Schválil: Mgr.Pavel Bílek, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sbírky o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Krhanice, okres Benešov, příspěvková organizace Krhanice 149, 257 42 Vypracoval: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9.

Základní škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. Základní škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Iva Kučná Schválil: Mgr. Pavlína Filipi Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013 Obecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více