VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Tyto Všeobecné podmínky stanovují podmínky, na základě kterých bude společnost harna.cz s.r.o. (dále jen Poskytovatel) poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb. v souladu s osvědčením ČTU č pod č.j / Specifikace poskytované služby (všechny tarify) 2.1 Poskytovatel poskytuje Účastníkovi službu připojení k síti Internet na základě Smlouvy o pevném připojení k síti Internet. 2.2 Maximální rychlost připojení do Internetu (do propojovacího uzlu v Praze) je pro každý platný tarif uvedena v Ceníku služeb ,0 % doby v sedmi po sobě následujících dnech je rychlost připojení do Internetu (do propojovacího uzlu v Praze) v souladu s agregací dle Ceníku (to znamená např. při max. rychlosti 24 Mbps a agregaci 1:2 v rozmezí Mbps, při agregaci 1:3 v rozmezí 8-24 Mbps a při agregaci 1:10 v rozmezí 2-24 Mbps). Ve zbylém čase rychlost nepoklesne pod minimální rychlost. Agregace se obvykle uplatňuje ve všední dny od 20:00 do 24:00 a o víkendech. 2.4 Pokud celkový objem přenesených dat za posledních 30 dní překročí stanovený limit FUP v jednom směru dle Ceníku, může Poskytovatel omezit rychlost na minimální rychlost připojení do doby, než bude celkový objem přenesených dat za posledních 30 dní menší než stanovený limit v jednom směru. 2.5 Minimální rychlost připojení do Internetu (do propojovacího uzlu v Praze) je 1,5 Mbps (dowlink i uplink). 2.6 Odezva z Internetu (z propojovacího uzlu v Praze) je 99,0 % doby v sedmi po sobě následujících dnech menší jak 100 ms. 2.7 Ztrátovost paketů (odpověď nepřijde do 1000 ms) v sedmi po sobě následujících dnech je menší jak 1,0 %. 2.8 DNS servery jsou součástí systému smluvního dodavatele Poskytovatele a jejich současný výpadek se považuje za poruchu. 2.9 SMTP server mail.wia.cz nebo smtp.casablanca.cz je součástí systému smluvního dodavatele Poskytovatele, Účastník jej může bezplatně využívat obvyklým způsobem, ale jeho výpadek se nepovažuje za poruchu Připojení k internetu se Účastníkovi předává na rádiovém rozhraní mezi vysílačem Poskytovatele a přijímačem Účastníka. Pro účely měření parametrů připojení k Internetu je nutné použít Ethernetový port routeru, který je přímo připojený k anténě zajišťující spojení s vysílačem Poskytovatele Parametry v bodech 2.2 až 2.7 jsou platné v době mimo plánovanou výluku. Pokud nejsou dosaženy (nutná dokumentace důvěryhodným měřením např. a nejedná se o plánovanou výluku, jedná se o poruchu Poskytovatel se zavazuje provádět opravy tak, aby poruchy na zařízení sítě Poskytovatele byly odstraněny nejpozději do konce následujícího pracovního dne od nahlášení poruchy Účastníkem. Poruchu je možné nahlásit telefonicky nebo pomocí SMS na číslo nebo mailem na V případě, že číslo vysílače (je uvedeno ve Smlouvě), který zajišťuje připojení Účastníka, je 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21 nebo 22 (vykrývací vysílače pro klienty, kteří nemají možnost spojení na standardní vysílač; do objektu se nedá dostat bez přítomnosti majitele a existuje zde riziko jeho nepřítomnosti např. v době dovolené; za určitý poplatek je po dohodě možné přesunout vysílač do standardního režimu) se Poskytovatel zavazuje provádět opravy tak, aby poruchy na zařízení sítě Poskytovatele byly odstraněny nejpozději do konce pátého pracovního dne od nahlášení poruchy Účastníkem. V případě, že se jedná o poruchu na systému smluvního dodavatele Poskytovatele, vyvine Poskytovatel přiměřené úsilí k informování tohoto dodavatele o problému, a případnou součinnost vedoucí k jeho odstranění v nejbližším možném termínu. V případě, že se jedná o poruchu na zařízení Účastníka, provede Provozovatel opravu v nejbližším možném termínu, který vyhovuje Účastníkovi i Provozovateli, nejpozději však do pěti pracovních dnů od nahlášení poruchy Účastníkem (Účastník je povinen poskytnout součinnost, zejména zajistit přístup k zařízení). Za opravu poruchy zařízení Účastníka je Provozovatel oprávněn účtovat částku podle Ceníku služeb Pokud Poskytovatel poruchu neodstraní ve stanovené lhůtě dle 2.12 nebo neposkytne součinnost dle 2.12, má Účastník právo na 50 % slevu z měsíční ceny jeho tarifu (sleva je na žádost Účastníka promítnuta do faktury na další období). Pokud by došlo ke třetí poruše na zařízení sítě Poskytovatele ve třiceti po sobě následujících dnech, má Účastník právo na výpověď smlouvy z důvodu nedostatečné kvality poskytovaných služeb O souvislé plánované výluce delší jak 15 minut, informuje Poskytovatel Účastníka em alespoň jeden pracovní den předem. Celková doba plánovaných výluk za čtvrtletí nepřesáhne 12 hodin. Čas pro plánované výluky Poskytovatel volí, s ohledem na plánované servisní práce, obvykle mezi 0:00 a 8:00 nebo o víkendu. 3. Práva a povinnosti Účastníka (doplnění Smlouvy o pevném připojení k síti Internet) 3.1 Účastníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami a se kterou byla uzavřena Smlouva o pevném připojení k síti Internet (dále jen Smlouva). 3.2 Účastník je oprávněn přistupovat k síti Internet prostřednictvím vlastního programu (např. prohlížeče), za podmínek uvedených ve Smlouvě, těchto všeobecných podmínkách a ostatních písemných oznámeních, která budou Účastníkovi k dispozici. 3.3 Účastník má přístup ke všem informacím obsažených v aplikacích a službách sítě Internet bez technických omezení ze strany Poskytovatele. Poskytovatel může v systému služeb vyčlenit některé oblasti pro příjem a ukládání informací získaných od třetích osob nebo pro neveřejné informace, či zahájit další specifické aktivity, určené pouze pro omezený počet Účastníků (uzavřená uživatelská skupina), a to v termínech, hodinách a tarifních sazbách odsouhlasených touto uzavřenou uživatelskou skupinou s Poskytovatelem. Účastník bere na vědomí, že stejným způsobem mohou některé služby Internetu vyčlenit a znepřístupnit i jiní poskytovatelé či třetí strany. 3.4 Účastník je oprávněn předkládat návrhy, připomínky, reklamace a žádosti Poskytovateli. 3.5 Účastník je povinen při využívání služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy ČR a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob. 3.6 Účastník nesmí využívat Internetu k obtěžování třetích stran zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných elektronických zpráv (spam), či jiných dat. Zejména je zakázáno využívání Internetu jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému chráněného proti přístupu neoprávněných osob nebo služeb uzavřené uživatelské VŠEOBECNÉ PODMÍNKY verze /3

2 skupiny bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem. Účastník je povinen v nejvyšší rozumně možné míře zajistit, aby jeho systém nemohl byt zneužit k tomuto obtěžování (a to zejména účinnou antivirovou ochranou a bezpečnostními mechanismy obecně označovanými jako firewall). Za případně zneužití svého systému odpovídá Účastník v plném rozsahu. 3.7 Účastník nesmí postupovat třetím osobám údaje (jména účtů a hesla) pro připojení k síti Internet a hesla pro komunikaci s Poskytovatelem. Účastník také nesmí umožnit třetím osobám přístup do své infrastruktury za účelem poskytování připojení k internetu. Účastník je povinen učinit všechna rozumně požadovatelná opatření k zachování hesel či jiných citlivých informací v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Účastník povinen sdělit toto neprodleně Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb Internetu až do okamžiku přijetí oznámení této skutečnosti Poskytovatelem. 3.8 Účastník smí při užívání služeb Poskytovatele používat pouze zařízení, která nenarušují provoz jeho služeb a zákonem chráněná práva třetích stran (např. homologace zařízení připojených k zařízení pro bezdrátový přenos dat). 3.9 Účastník se zavazuje předkládat na základě žádosti Poskytovatele takové přijatelné informace, které umožňují spolehlivě ohodnotit jeho důvěryhodnost a solventnost a schopnost Účastníka plnit závazky vyplývající ze Smlouvy (např. občanský průkaz, pas, výpis z obchodního rejstříku, registraci plátce DPH, bankovní spojení). 4. Práva a povinnosti Poskytovatele (doplnění Smlouvy o pevném připojení k síti Internet) 4.1 Poskytovatel se zavazuje předat Účastníkovi či jeho zástupci veškeré informace o přístupových kódech a IP adresách pro zařízení Účastníka v souladu s podmínkami Smlouvy. 4.2 Poskytovatel je oprávněn žádat Účastníka, se kterým je uzavřena Smlouva, o zaplacení cen podle platného Ceníku služeb a zařízení nebo, kde je to vhodné, žádat Účastníka o složení zálohy na sjednané služby a objednané zařízení a Účastník je povinen tyto zaplatit. 4.3 Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č.256/1992 Sb. ověřit informace a podklady předané Účastníkem k osvědčení jeho důvěryhodnosti, solventnosti a schopnosti plnit své závazky. 4.4 Poskytovatel může v rámci sítě přistupovat na zařízení Účastníka a provádět na něm statistiky provozu a změny konfigurace. 4.5 Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo) a IP adresy koncových zařízení Účastníka z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Účastníka, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování služeb. 4.6 Poskytovatel je povinen poskytnout zákonem stanovenou záruku na dodané služby a zařízení. Za diagnostiku chyb zařízení Účastníka, demontáž vadného zařízení a montáž náhradního zařízení je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek dle Ceníku služeb. 5. Ceny služeb 5.1 Platný Ceník služeb a zařízení obsahuje ceny všech datových telekomunikačních služeb a zařízení, které přísluší k pevnému připojení k síti Internet včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují. Tento Ceník služeb je k dispozici na všech pobočkách a autorizovaných prodejních místech Poskytovatele a u jeho obchodních zástupců. 5.2 Cenu za služby a podmínky, za nichž se uplatňuje, je možné sjednat i individuálně, na základě přímého svolení odpovědného pracovníka Poskytovatele. Tato individuální dohoda o ceně za poskytované služby pak musí být vyznačena ve Smlouvě. 5.3 O změnách Ceníku služeb, včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují, informuje Poskytovatel bezplatně všechny Účastníky, kterých se tato změna dotýká. Za splnění této informační povinnosti ze strany Poskytovatele je považováno i zveřejnění těchto změn na internetových stránkách Poskytovatele. 6. Platební podmínky (doplnění Smlouvy o pevném připojení k síti Internet) 6.1 Účastník hradí služby Poskytovatele dle podmínek ve Smlouvě. 6.2 V případě, že Účastník zaplatí Poskytovateli částku nad rámec fakturovaných služeb, je Poskytovatel oprávněn ji započíst do platby na další období. Pokud ji Účastník bude požadovat vrátit, je Poskytovatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit. Za činnost spojenou se započtením nebo vrácením platby je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek dle Ceníku služeb. 6.3 Ceny za poskytované služby se začínají účtovat od okamžiku jejich aktivace ze strany Poskytovatele, není přitom rozhodné, zdali (a z jakého důvodu) Účastník službu využívá či nikoliv, rozhodující je přitom rozsah a cena sjednaných služeb. Období, za které jsou služby účtovány, musí být na faktuře vyznačeno. 6.4 V případě služeb s pevnou cenou je služba považována za poskytnutou prvního dne období a daňový doklad je vystaven se zdanitelným plněním prvního dne období. 6.5 Poskytovatel je oprávněn zablokovat poskytování služeb Účastníkovi ihned poté, co zjistí, že vyúčtování služeb, dopisy, upomínky a jiná korespondence zaslaná Poskytovatelem na posledně známou adresu Účastníka vedenou v evidenci Poskytovatele se nepodařila Účastníkovi doručit. Nárok Poskytovatele na úhradu cen za sjednané služby, zařízení a cen za periodické platby není dotčen tímto omezením či přerušením služeb zablokováním. 6.6 Pokud Účastník zaplatí všechny dlužné částky a lhůta stanovená Poskytovatelem pro uhrazení nedoplatků podle odst. II čl. 5a) Smlouvy dosud neuplynula, Poskytovatel provede aktivaci služeb. Zároveň je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu aktivačního poplatku dle platného Ceníku služeb. 6.7 Jestliže Účastník odstoupí od Smlouvy ještě před termínem instalace objednaných zařízení a služeb, zavazuje se tímto uhradit Poskytovateli smluvní storno poplatek ve výši 33 % z ceny smluvně objednaného zařízení a ceny služeb, které by byly účtovány za první celý měsíc poskytování služby. 7. Změny Smlouvy o pevném připojení k Internetu 7.1 Požadovat změnu Smlouvy ve smyslu doplnění či změny typu služeb, které jsou poskytovány na základě této smlouvy, je Účastník oprávněn, avšak provedení této změny je možné nejdříve za patnáct dní po doručení písemné žádosti o změnu Poskytovateli, pokud nebylo Účastníkem při změně požadováno její provedení v pozdějším termínu, než za patnáct dní po doručení žádosti o změnu Poskytovateli. Poskytovatel má právo po vzájemné dohodě s Účastníkem provést změnu i v dřívějším termínu. 7.2 Byla-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, má Poskytovatel právo odmítnout provedení požadované změny do doby vypršení této doby a požadovat plnění Smlouvy v původním rozsahu. 7.3 Provedení změny je možné požadovat pouze formou písemné žádosti, která obligatorně musí obsahovat alespoň základní údaje o Účastníkovi a uvedení popisu požadované změny. Tato žádost musí být odeslána na platnou VŠEOBECNÉ PODMÍNKY verze /3

3 ovou adresu Poskytovatele (za datum doručení žádosti se považuje datum u, kterým Poskytovatel potvrdí přijetí žádosti) nebo na adresu sídla Poskytovatele uvedeného ve Smlouvě. Za provedení změny je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek dle Ceníku služeb. 8. Informace o Účastnících a evidence údajů 8.1 Poskytovatel je oprávněn vytvářet a udržovat provozní elektronický registr (angl. log) o některých službách. Účastník souhlasí, že v případě nutnosti řešení vzniklých nesrovnalostí, tvoří tento registr dokladovou část, informující o uskutečněných operacích Účastníka v síti Poskytovatele. 8.2 Poskytovatel je povinen udržovat informace o přenesených objemech dat (nikoliv o jejich obsahu, určení atd.) Účastníkem pokud je Smlouvou sjednána služba, jejíž cena je od objemu těchto přenesených dat odvozena. Účastník je oprávněn požádat Poskytovatele o poskytnutí těchto informací, Poskytovatel je povinen tyto informace Účastníkovi poskytnout. 8.3 Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Účastníků, které uložil jako elektronická data nebo jinak, nebo obdržel k uložení, užívat v souladu s právním řádem ČR k účelům provozování svých služeb. Poskytovatel bude zajišťovat patřičnou ochranu informací o Účastníkovi před neoprávněným užitím třetími stranami. Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem, nebo informací schválených Účastníkem. Jedinou informací, která nepodléhá této ochraně je fakt, že strany spolu uzavřely Smlouvu. 8.4 Osobní data Účastníka jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 8.5 Účastník vyslovuje souhlas s tím, aby Poskytovatel zasílal Účastníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 9. Změna Všeobecných podmínek a jejich platnost 9.1 Změnu Všeobecných podmínek a Ceníku služeb může provést Poskytovatel pouze k prvnímu dni ve čtvrtletí, avšak za podmínky oznámení Účastníkovi v souladu se Smlouvou. V případě nesouhlasu Účastníka s touto změnou Všeobecných podmínek a Ceníku služeb, postupuje se dle čl. II. odst.3c) Smlouvy. Po uplynutí 30 kalendářních dnů od zveřejnění se stává aktualizované znění Všeobecných podmínek a Ceníku služeb závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna jeho původně sjednaných podmínek s účinností ode dne účinnosti uvedeného v příslušné novelizaci Všeobecných podmínek a Ceníku služeb. 9.2 Tyto Všeobecné podmínky jsou platné po dobu platnosti Smlouvy a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Součástí smlouvy je i potvrzení Účastníka, že byl se všemi podmínkami seznámen a souhlasí s nimi. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká ustanovení Všeobecných podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků ze smluvních vztahů vyplývajících. 10. Závěrečná ustanovení 10.1 Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a jejich znění je zněním závazným Právní vztahy vzniklé Smlouvou na základě Všeobecných podmínek, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění obchodní zákoník Změny a doplnění Všeobecných podmínek budou zahrnuty ve vydání nových Všeobecných podmínek, které dnem vydání ruší platnost Všeobecných podmínek předcházejících Aktuální znění podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Poskytovatele V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Strany souhlasí, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek Pokud v těchto Všeobecných podmínkách nebylo ustanoveno jinak, platí, že Účastníkovi byly oznámeny změny služeb, změny Ceníku služeb a změny těchto Všeobecných podmínek uplynutím lhůty 30 dnů od odeslání těchto změn Účastníkovi na poslední známou ovou adresu Účastníka nebo jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne VŠEOBECNÉ PODMÍNKY verze /3

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více