Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ , tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny."

Transkript

1 Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ , tel , Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/ /09 dne: Mutsp003m061 SWIETELSKY stavební s.r.o. EUROVIA CS, a.s. Dopravní stavby STŘED závod České Budějovice Pražská 495/58 Planá 72, P. O. BOX České Budějovice České Budějovice R O Z H O D N U T Í o prodloužení omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami v úseku silnice II/154 průtah obcí Šalmanovice Městský úřad Trhové Sviny - odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný rozhodovat ve smyslu ustanovení 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. V souladu s 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., 39, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Na základě písemné žádosti právnické osoby společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, Č. Budějovice, IČ: , a EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice Planá 72, P.O. BOX České Budějovice, IČ: ze dne 5.října.2009, která byla dne 13.října.2009 předložena se zdůvodněním prodloužení uzavírky odboru dopravy a silničního hospodářství Trhové Sviny. v y h o v u j e písemné žádosti právnické osoby společností: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice, IČ a EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice Planá 72, P.O. BOX České Budějovice, IČ: ve smyslu ustanovení 24 a navazujících právních předpisů k zákonu o pozemních komunikacích.

2 Č.j. ODSH/09/155/Č II/154 str. 2 Po dohodě s Městským úřadem Třeboň, Odborem územního plánování a stavebního řádu. p o v o l u j e prodloužení u z a v í r k y Identifikace uzavírané komunikace: silnice II/154 Uzavřený úsek: - silnice II/154 v úseku průtah obcí Šalmanovice. Důvod uzavření: celková rekonstrukce vozovky pokládka nového živičného povrchu Typ uzavírky: úplná (obousměrná) Rekonstrukce silnice bude dle uzavírky rozdělena do dvou etap: I.. etapa km 0,450 (odbočka MK Jílovice KÚ km 1,328 - termín provádění březen červenec 2009 II. etapa km 0,000 km 0,450 - termín provádění srpen říjen 2009 Termín uzavírky: dle harmonogramu od do prodloužen dle žádosti a skutečnosti provedených prací na II. etapě do 30. listopadu 2009 Zodpovědný pracovník pověřený vedením prací: Zbyněk Soukup, SWIETELSKY stavební České Budějovice, Pražská čp Č. Budějovice tel: Vedení objížďky: I. etapa uzavřený úsek sil. II/154 od křiž. III/1504 Bor až po křiž. MK na Jílovice II.etapa uzavřený úsek sil. II/154 od křiž. III/1504 Bor až po konec úpravy ve směru na Nové Hrady zde bude přes Hrdlořezy využita pro autobusy a osobní dopravu sil. III/ ze směru Třeboň- sil. II/154 bude osobní a nákladní doprava vedena obousměrně ke křiž. se sil. III/15428 Lipnice Kramolín - Jílovice Olešnice Žár křiž. sil. II/156 Nové Hrady křiž. sil. II/154 Byňov (v první etapě bude pro osobní a autobusy umožněno v obci Jílovice využít sil. III/15429 a MK do obce Šalmanovice)

3 Č.j. ODSH/09/155/Č II/154 str. 3 - ze směru Třeboň bude využita silnice I/24 Suchdol nad Lužnicí Halámky - sil. II/103 - Dvory nad Lužnicí Nová Ves nad Lužnicí dále pak jednosměrně - křiž. sil.iii/15618 Vyšné Nakolice - Nové Hrady Byňov - ze směru Byňov bude nákladní doprava vedena jednosměrně po silnici III/15425 dále po silnici III/15014 Žofina Huť a silnicí III/15410 bude vyúsťovat v obci Nová Ves nad Lužnicí na silnici II/103 (ve druhé etapě bude pro osobní a autobusy umožněno využít sil. III/1506 přes Hrdlořezy do Suchdola nad Lužnicí a sil. III/1504 do Šalmanovic) - ze směru Byňov bude nákladní a osobní doprava vedena obousměrně po silnici II/154 Nové Hrady sil. II/156 Žár Trhové Sviny. Toto povolení je vázáno dodržení následujících podmínek: 1 Označený úsek silnice II/154 bude uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. 2 Žadatel zajistí řádné vyznačení uzavírky a objížďkové trasy dopravními značkami v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích podle schváleného dopravně inženýrského opatření. 3 Žadatel zodpovídá za řádný stav dopravního značení, jeho obnovu a údržbu po celou dobu a v celém průběhu uzavírky. 4 Po ukončení uzavírky zajistí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu a silnici II/154 zprůjezdní. 5 Žadatel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu či správci komunikace nesplněním výše uvedených podmínek. 6 Vybrané linkové spoje ČSAD - JIHOTRANS a.s. Č. Budějovice, DZ Č. Budějovice a ČASD Jindřichův Hradec budou vedeny k uzavřenému úseku silnice II/154 průtah obce Šalmanovice na přechodně vybudované zastávky a odstavné plochy ČASD. 7 Po dobu uzavírky nedojde k prodloužení tarifní vzdálenosti. Informace o konání uzavírky dotčeného úseku bude vylepena minimálně 3 dny před zahájením uzavírky daného úseku na označnících autobusových zastávek. 8 Před započetím stavby a po jejím ukončení bude provedeno zadokumentování stavebního stavu objízdných tras a pozemních objektů dotčených stavbou průtahu obcí Šalmanovice. 9 Místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci jsou stanoveny Městským úřadem Trhové Sviny odborem dopravy a silničního hospodářství. Upozornění: podle 24 odst 1 silničního zákona nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. O d ů v o d n ě n í: Prodloužení uzavírky je vydávána na základě žádosti provádějících společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice, IČ a EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice Planá 72, P.O. BOX České Budějovice, IČ: ze dne 13.října 2009, předložených se zdůvodněním prodloužení uzavírky odboru dopravy a silničního hospodářství Trhové Sviny.

4 Č.j. ODSH/09/155/Č II/154 str. 4 Silniční správní úřad za účasti investora Jihočeského kraje posoudil skutečnost provedení stavebních prací na II. etapě výstavby pozemní komunikace II/154 průtah obcí Šalmanovice. Zjistil, že provedení stavebních prácí ke dni 13.října 2009 nesplňuje požadavek řádného ukončení stavebních prací v původně stanoveném termínu 31. října Současně projednal podle 24 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů návrh prodloužení uzavření pozemní komunikace II/154 o 1 měsíc tj. do 30. listopadu Na uvedenou opravu silnice II/154 průtah obcí Šalmanovice bylo vydáno Městským úřadem Trhové Sviny odbor dopravy a silničního hospodářství Trhové Sviny stavební povolení č.j /07 - ODSH/08/002/Č. II/154 ze dne Pro označení uzavřeného úseku silnice II/154 a objízdných tras bylo vydáno stanovení přechodného dopravního značení č.j. 5816/09 - ODSH/09/020/Č-II/154 ze dne: doplněné stanovením Krajského úřadu Jihočeského kraje odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství č.j. : KÚJCK/4685/09/ODSH/paha/2 ze dne a Městského úřadu Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu byla povolena uzavírka silnice II/154 průtah obcí Šalmanovice se stanovenými objízdnými trasami, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. POUČENÍ O ODVOLÁNÍ: Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁD odvolání, ve kterém uvede údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Trhové Sviny. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek ( 24 odst. 4 silničního zákona). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Ve smyslu 85 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů správní orgán účinek odvolání vyloučil. Za správnost vyhotovení: Čech Václav Jan Hohenberger v.r. Vedoucí odboru dopravy a SH Mě Ú Trhové Sviny

5 Č.j. ODSH/09/155/Č II/154 str. 5 Obdrží: a) účastníci řízení dle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice, IČ: EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice Planá 72, P.O. BOX České Budějovice, IČ: SÚS Jihočeského kraje, p.o. PŘ. Nemanická č. 10, Č. Budějovice Obec Jílovice b) účastníci řízení dle 27 odst. 2 písm. a) správního řádu - KÚ Jihočeského kraje, odbor RRÚP, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů U Zimního Stadionu 1952/2, České Budějovice pani Frdlíková - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Č. Budějovice, závod České Budějovice - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Č. Budějovice, závod Jindřichův Hradec - ČSAD JIHOTRANS a.s. České Budějovice, dopravní závod České Budějovice - ČSAD JIHOTRANS a.s., České Budějovice, provozovna Trhové Sviny - ČSAD Jindřichův Hradec a.s Jindřichův Hradec - ČSAD Jindřichův Hradec a.s. provozovna Třeboň - Město Suchdol nad Lužnicí - Město Nové Hrady - Obec Hranice - Obec Dvory nad Lužnicí - Obec Olešnice - Obec Nová Ves nad Lužnicí - Obec Halámky Dotčené orgány - Krajský úřad - Jihočeského kraje, Odbor dopravy a SH Č. Budějovice - MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu Třeboň pan ing. Peroutka - Policie ČR, KŘPČR Jihočeského kraje Dopravní inspektorát České Budějovice - Policie ČR, KŘPCR Jihočeského kraje Služba dopravní policie Jindřichův Hradec - Policie ČR OO Trhové Sviny - Policie ČR OO Suchdol nad Lužnicí - Stavební úřad MěÚ Trhové Sviny Na vědomí: - Rychlá záchranná služba České Budějovice, B. Němcové č České Budějovice - Rychlá záchranná služba Poliklinika Trhové Sviny - Jihočeský rozhlas České Budějovice - HZS Jihočeského kraje Pražská České Budějovice - HZS pracoviště T. Sviny - Jihočeské lesy a.s. Zahradní čtvrť - Rybářství Nové Hrady - HCS BOHEMIA s.r.o. N. Hrady HBSW as Byňov BKV Kamenná - ŽPSV Byňov - Jakule Vypraveno dne:

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SPRÁVY MAJETKU Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail:e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381508143, fax: 381508109 e-mail: priplata@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Jihočeský

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více