ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Č.j. 5887/2015-ÚVN V Praze dne: Výtisk číslo: 1 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Automatický krizový svolávací systém ÚVN Název zadavatele Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha IČ zadavatele Kontaktní adresa zadavatele U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Osoba zastupující zadavatele prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. Kontaktní osoba pro Aneta Burdová Obchodní oddělení zadávací dokumentaci Telefon/ fax Kategorie CPV Telekomunikační přístroje na přenos dat Předpokládaná cena bez DPH /Kč ,- 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání automatického krizového svolávacího systému, podrobně specifikovaného v bodu 3 této zadávací dokumentace. 1

2 3. Technická specifikace předmětu Specifikace automatického krizového svolávacího systému Požadovaný systém by měl umožňovat snadné informování a svolávání personálu nemocnice při vzniku krizových situacích včetně vyrozumění a svolání personálu během běžného provozu (např. urgentního příjmu - Emergency, vyrozumění konziliáře zajišťující nemocniční neodkladnou zdravotní péči na jiném pracovišti, pohotovostních technických služeb apod.) vybraných pracovišť a oddělení ÚVN včetně možnosti vyrozumění pacientů dle minimálních technických požadavků. Minimální technické požadavky: a) Webová aplikace přístupná uživatelským jménem a heslem odkudkoliv s podrobnou definicí uživatelských práv; b) Zjednodušené dispečinkové pracoviště pro instalaci na dotykový monitor recepční; c) Spolehlivý svolávací systém založený na týmování s potvrzením převzetí zprávy a protokolární evidencí odeslaných svolání s potvrzeními; d) Rychle (v krátkém čase) a zároveň snadné hromadné informování a svolávání velkého počtu personálu nemocnice. Okamžitá zpětná vazba ohledně svolávání a informování osob; e) Určit přesné scénáře pro běžné i krizové situace; f) Možnost automatického svolání službukonajících lékařů a ostatního personálu při konkrétní provozní nebo mimořádné události; g) Garance doručení informace (více informačních kanálů) či zastoupení osoby (náhradníky); h) Oslovení požadovaného počtu osob dle příslušné role daného plánu např. Traumatologického plánu apod. i) Pro svolávání použít více nezávislých způsobů kontaktů (hlas, SMS, ) s možností zabezpečení spojení s různými mobilními operátory a pevných telefonních linek Alcatelové sítě využívané ÚVN a s možností ovládání i na dotykové obrazovce např. smartphone, tablety apod.; j) Vždy mít přehled o aktuálním stavu odpovědí, průběhu převzetí informace včetně zachování evidence a záznamu historie (kompletní přehled o průběhu a historie); k) Reporty veškeré dostupné informace o svolávání, vyrozumění a průběhu vedené v systému grafické podobě včetně tabulkového zobrazení v textové podobě. Detailní historii odpovědí účastníků. Možnost výběru z několika předdefinovaných reportů; l) Více možností volby způsobu zahájení spuštění svolání nebo vyrozumění (předání informace); m) Možnost spustit systém k zahájení svolání a předávání informací se zpožděním; n) Možnost volby hlasové nebo textové svolání s odlišným obsahem včetně možnosti opakovaného svolání; o) Lokalizace rozhraní (čeština, angličtina); p) Vícejazyčné oslovení dle preference adresáta; q) Svolávací kvóty; r) Možnost definovat maximální reakční časy před zahájením eskalačního procesu; s) Ochrana běhu scénáře systémem oprávnění a doplňkovým bezpečnostním PINEM; t) Možnost automatizovaného vyhodnocení SMS anket; u) Rychlé oslovení skupiny uživatel bez nutnosti definovat scénář; v) Prioritizace kontaktů ve scénáři v závislosti na jejich roli v plánu (pořadí oslovení); 2

3 w) Možnost volby různé odchozí identifikace pro hovory v rámci scénáře (odlišení důležitosti); x) Možnost definovat opakované pokusy oslovení adresáta; y) Komunikační svolávací kanály: Telefonický hovor s funkcí TTS (Text To Speech) Telefonické informování účastníků o konkrétní události Elektronické převedení textu do mluvené řeči (TTS) Paralelní mnohonásobné volání účastníkům Možnost potvrzení poslechu zprávy interaktivní DTMF volbou /Pro potvrzení zprávy stiskněte 1, pro odmítnutí stiskněte 2 / Volba dalšího scénáře dle odpovědi DTMF volbou Zprávy SMS Automatické zasílání SMS zpráv účastníkům scénáře Možnost požadování odpovědi na zaslanou SMS Dle typu odpovědi se může automaticky spustit další scénář Automatické zasílání ů zpráv účastníkům scénáře Možnost vyhodnocení odpovědí z) Kdykoli ukončit svolávání či změnit svolávací scénář; aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk) ll) Podpora mobilních i standardních zařízení (např. mobily, smartphony, tablety, notebooky, PC, pevné telefonní linky Alcatelové sítě Armády ČR); Možnost automatického s volávání službukonajících lékařů a ostatního personálu při konkrétní provozní nebo mimořádné události; Spolehlivý systém s detailními průběžnými informacemi a výslednými reporty; Automatické zasílání výsledkového reportu po dokončení běhu scénáře; Možnost plánované tematické zasílání informací pro pacienty prostřednictvím zaslání SMS či ů např. o plánované návštěvě u lékaře, změny termínů vyšetření, registrace pacientů k odběru informací z tematických okruhů; Možnost napojení na personální či nemocniční informační systém včetně další integrace na externí systémy, automatická synchronizace kontaktů včetně možnosti integrace zapsaných službukonajícího personálu v nemocničním informačním systému generovaného na intranetu ÚVN. Snadné vytvoření adresářů kontaktů s uvedením příslušné role a oprávnění jednotlivých uživatelů. Volba náhradníků pro dané kontakty a role uživatelů; Seznamy adresářů pro oslovení, kontaktů s uvedením role a oprávnění jednotlivých uživatelů; Importovat sady kontaktů pomocí Excelu a případně CSV souboru; V případě sdílení osobních údajů personálu (soukromá telefonní čísla) a nutnosti bezchybného fungování systému klademe velký důraz na zabezpečení systému a ochrany dat před jejím zneužitím. Požadavky na správu systému: Systém bez omezení počtu uživatelských lincencí: 3

4 jedno pracoviště administrátora - správce systému čtyři dispečinková pracoviště jednotlivá pracoviště musí mít možnost rozesílání hromadných zpráv např. pro pacienty, svolávání lékařů, technických pracovníků, dalšího personálu apod. mm) Požadavek na integraci se stávajícími IS API rozhraní na bázi WS; nn) Požadavek na představení systému zadavateli k jeho posouzení. 4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace spolu s krycím listem, bude vyvěšena na webových stránkách nemocnice. 5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám na u 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje, (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy). 7. Způsob hodnocení nabídek Hodnotící kritéria : váha Cena služby zřizovací náklady 40% Cena za roční provozní náklady (SMS a Hovorů) 15% Cena nákladů spojených s údržbou systému na rok 15% Technické řešení, kvalita provedení 30% 8. Další podmínky Podané nabídky musí obsahovat vyplněnou následující tabulku: V nabídce uvést ceny bez DPH: Cenu za poskytnutí služeb Automatického krizového svolávacího systému jednorázové náklady na instalaci, zprovoznění, zaškolení personálu, předání návodu. Cenu za jednu SMS a telefonický hovor, který by byl nad rámec balíčku ročních provozních nákladů. Cenu za roční provozní náklady s uvedením obsaženého limitu SMS a minut svolání. Cena nákladů spojených s údržbou systému na rok. Dodací lhůty na technologie a instalaci systému. 4

5 Dodavatel svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.). Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu nebo výběrové řízení zrušit. 9. Varianty nabídky Varianty nabídky jsou nepřípustné. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli. 10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat: Krycí list nabídky Vlastní nabídka Veškeré doklady musí být dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Příloha: č. 1 krycí list JUDr. Richard Galuška vedoucí Obchodního oddělení 5

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ001/2015-III na akci: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Mobilní telefonie resortu MPSV Evidenční číslo

Více

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč : Třebíč MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč Město Třebíč Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu IČO : 00278360 tel. : +420 499 803 11 fax: +420 499 803 1 O Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky malého rozsahu: Název: Služby mobilního operátora pro město "

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Online vzdělávací portál na podporu strategického řízení v malých a středních firmách realizované v rámci projektu Mendelovy univerzity v

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Název: IČO : 60418451 Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby: Zadávací dokumentace Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ Veřejná zakázka Mobilní telekomunikační služby 2015+ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (zadávací dokumentace) veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních úředníků

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (zadávací dokumentace) veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních úředníků Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor stavebního řádu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (zadávací dokumentace) veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

VÝZVA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA

VÝZVA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA VÝZVA Zadání veřejné zakázky s užitím rámcové smlouvy akce: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (projekt DF 12 P010VV019) ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA dle 38 a podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) veřejné zakázky POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF" vypsané v otevřeném řízení

Více

Město Mikulov. Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Město Mikulov. Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Mikulov Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Mikulov, se sídlem Náměstí č. 158/1, 692 01, IČ: 00283347

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více