o z n a m u j e dodavatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a stanovuje následující podmínky pro její plnění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o z n a m u j e dodavatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a stanovuje následující podmínky pro její plnění."

Transkript

1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka vitamínových produktů doplňků stravy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle ust. 38 (ve spojení s ust. 98) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen zákon anebo ZVZ) Vážení, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, IČO: , se sídlem na adrese Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 967/108, PSČ , zastoupena Ing. Lubomírem Káňou, ředitelem, jakožto zadavatel (dále také jen zadavatel), Vám tímto v souladu s ust. 38 (ve spojení s ust. 98) ZVZ o z n a m u j e úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem Dodávka vitamínových produktů doplňků stravy ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ust. 25 písm. a) ZVZ. Zadavatel v souladu s ust. 38 ZVZ tímto v y z ý v á dodavatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a stanovuje následující podmínky pro její plnění. A. Identifikační údaje zadavatele Název: Zápis v obchodním rejstříku: IČO: DIČ: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, číslo vložky 554 CZ Adresa sídla: Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 967/108, PSČ Identifikátor datové schránky: edyadmh Evidenční číslo profilu zadavatele: Adresa profilu zadavatele (URL): Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Kontaktní osoba: rbp.profilzadavatele.cz Ing. Lubomír Káňa, ředitel Ing. Otakar Kačmař Telefon na kontaktní osobu: na kontaktní osobu: B. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky dle předmětu Dodávka vitamínových produktů doplňků stravy na dodávky, s rozdělením na části dle ust. 98 ZVZ Strana 1 (celkem 8)

2 plnění: Druh veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty: Druh zadávacího řízení: Způsoby uveřejnění výzvy o zahájení zadávacího řízení: podlimitní zjednodušené podlimitní řízení dle ust. 38 ZVZ profil zadavatele Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. 98 ZVZ na 3 (slovy: tři) samostatné části, a to: - Část A označená jako Vitamínové produkty s vitamínem C doplňky stravy pro pracovníky na rizikových pracovištích I. (dále také jen jako Část A ) - Část B označená jako Multivitaminové produkty doplňky stravy pro pracovníky na rizikových pracovištích II. (dále také jen jako Část B ) - Část C označená jako Multivitaminové produkty doplňky stravy pro dárce krve a krevní plazmy (dále také jen jako Část C ) Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. V případě, že dodavatel podá nabídky na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky, nesmí být tyto nabídky navzájem podmíněné či právně neoddělitelné. Nabídky ke každé z částí veřejné zakázky budou hodnotící komisí posuzovány a hodnoceny samostatně (tj. posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise u každé části veřejné zakázky zvlášť, tj. zvlášť pro Část A, zvlášť pro Část B, a zvlášť pro Část C) a v souladu s tím bude i každá z částí veřejné zakázky samostatně zadána; zadavatel nebude žádným způsobem znevýhodňovat či zvýhodňovat uchazeče, kteří podají nabídku jen na jednu část veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky proti uchazečům, kteří podají nabídky na všechny části veřejné zakázky. Nestanoví-li tato výzva anebo zadávací dokumentace výslovně jinak, či nevyplývá-li to přímo z dikce určité části této výzvy anebo zadávací dokumentace, vztahují se bez dalšího její jednotlivá ustanovení na všechny části veřejné zakázky. Pokud se dále v této výzvě anebo zadávací dokumentaci hovoří o: - veřejné zakázce, rozumí se tím (dle kontextu) i příslušná část veřejné zakázky; - předmětu veřejné zakázky, rozumí se tím (dle kontextu) i předmět příslušné části veřejné zakázky; - nabídce, rozumí se tím (dle kontextu) i nabídka na příslušnou část veřejné zakázky; - návrhu smlouvy (smlouvě), rozumí se tím (dle kontextu) i návrh smlouvy (smlouva) na příslušnou část veřejné zakázky. B1. Vymezení předmětu pro Část A Účel a stručný popis předmětu veřejné zakázky Účelem této části veřejné zakázky je pořízení (formou koupě) vitamínových produktů s vitamínem C doplňků stravy určených k užití ve formě šumivých tablet rozpustných ve vodě, jež budou obsahovat v každé tabletě vitamín C v množství min 300% DDD, které zadavatel, jakožto zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, následně redistribuuje pracovníkům na rizikových pracovištích v rámci svého programu komplexní vitamínové prevence pod názvem Prevence vitamínových fortifikací, hrazené z fondu prevence dle ust. 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění. Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), v platném znění (zejména pak ve znění nařízení Komise (ES) č. 213/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009), je následující: : Vitamíny Strana 2 (celkem 8)

3 Základní vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Koupě vitamínových produktů s vitamínem C doplňků stravy, které jsou specifikovány z hlediska jejich jakosti, vlastností, názvu druhu vitamínu charakterizujícího výrobek, množství a obsahu vitamínu v každé tabletě výrobku a způsobu použití, takto: i) název vitamínu: množství/1 tableta obsah DDD/1 tableta Vitamín C 240 mg 300% Shora uvedené hodnoty jsou z hlediska množství vitamínu C a jeho obsahu v každé 1 tabletě výrobku stanoveny jako minimální. ii) Forma vitamínu C: dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 225/2008 Sb. iii) Způsob použití: vitamínový produkt upravený do formy šumivých tablet, rozpustných ve vodě iv) Expirační doba (doba použitelnosti): neuplyne dříve, než za 24 měsíců ode dne dodání a odevzdání příslušné objednané části předmětu plnění zadavateli v) Celkové množství tablet: ks šumivých tablet, rozdělených do následujících jednotkových balení vi) Celkový počet jednotkových balení: ks balení/ po 20 ks šumivých tablet (dále také jen jednotkové balení ) Zadavatel upozorňuje, že nebude povinen objednat u uchazeče (se kterým bude uzavřena příslušná smlouva) dodání předmětu plnění veřejné zakázky v celém množství uvedeném shora (tj. zadavatel bude oprávněn svými objednávkami požadovat, aby mu uchazeče (se kterým bude uzavřena příslušná smlouva) dodal i menší množství předmětu plnění veřejné zakázky). Podrobné vymezení (specifikace) předmětu veřejné zakázky a způsobu plnění veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. B2. Vymezení předmětu pro Část B Účel a stručný popis předmětu veřejné zakázky Účelem této části veřejné zakázky je pořízení (formou koupě) multivitaminových produktů doplňků stravy určených k užití ve formě šumivých tablet rozpustných ve vodě, s tímto spektrem jednotlivých druhů vitamínů: C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12 vztaženým na každou jednu tabletu výrobku, jež budu obsaženy v každé tabletě multivitaminového produktu v množství 100% DDD příslušného druhu vitamínů (vztaženém na každou 1 tabletu výrobku), a které zadavatel, jakožto zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, následně redistribuuje pracovníkům na rizikových pracovištích v rámci svého programu komplexní vitamínové prevence pod názvem Prevence vitamínových fortifikací, hrazené z fondu prevence dle ust. 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění. Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), v platném znění (zejména pak ve znění nařízení Komise (ES) č. 213/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009), je následující: : Vitamíny Základní vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Koupě multivitaminových produktů doplňků stravy, které jsou specifikovány z hlediska jejich jakosti, vlastností, názvů jednotlivých druhů vitamínů spektrálně obsažených v každé tabletě výrobku, množství a obsahu jednotlivých druhů vitamínů v každé tabletě výrobku a způsobu použití, takto: Strana 3 (celkem 8)

4 i) název vitamínu: množství/1 tableta obsah DDD/1 tableta Vitamín C 80 mg 100 % Vitamín B3 16 mg 100 % Vitamín E 12 mg 100 % Vitamín B5 6 mg 100 % Vitamín B6 1,4 mg 100 % Vitamín B2 1,4 mg 100 % Vitamín B1 1,1 mg 100 % Vitamín B12 2,5 ųg 100 % Shora uvedené hodnoty jsou z hlediska množství jednotlivých druhů vitamínů a jejich obsahu v každé 1 tabletě výrobku stanoveny jako minimální. ii) Forma vitamínů C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12: dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 225/2008 Sb. iii) Způsob použití: multivitaminové produkty upravené do formy šumivých tablet, rozpustných ve vodě iv) Expirační doba (doba použitelnosti): neuplyne dříve, než za 24 měsíců ode dne dodání a odevzdání příslušné objednané části předmětu plnění zadavateli v) Celkové množství tablet: ks šumivých tablet, rozdělených do následujících jednotkových balení vi) Celkový počet jednotkových balení: ks balení/ po 20 ks šumivých tablet (dále také jen jednotkové balení ) Zadavatel upozorňuje, že nebude povinen objednat u uchazeče (se kterým bude uzavřena příslušná smlouva) dodání předmětu plnění veřejné zakázky v celém množství uvedeném shora (tj. zadavatel bude oprávněn svými objednávkami požadovat, aby mu uchazeč (se kterým bude uzavřena příslušná smlouva) dodal i menší množství předmětu plnění veřejné zakázky). Podrobné vymezení (specifikace) předmětu veřejné zakázky a způsobu plnění veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. B3. Vymezení předmětu pro Část C Účel a stručný popis předmětu veřejné zakázky Účelem této části veřejné zakázky je pořízení (formou koupě) multivitaminových produktů doplňků stravy, s tímto spektrem jednotlivých druhů vitamínů a minerálních látek: C, E, B6, B12, B4, Železo (Fe) vztaženým na každou jednu tabletu výrobku, jež budou obsaženy v každé tabletě multivitaminového produktu v množství 100% DDD příslušného druhu vitamínů a minerálních látek (vztaženém na každou 1 tabletu výrobku), a které zadavatel, jakožto zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, následně redistribuuje dárcům krve a krevní plazmy v rámci svého programu komplexní vitamínové prevence pod názvem Prevence u dárců krve, hrazené z fondu prevence dle ust. 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění. Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), v platném znění (zejména pak ve znění nařízení Komise (ES) č. 213/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009), je následující: : Vitamíny Základní vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Koupě multivitaminových produktů doplňků stravy, které jsou specifikovány z hlediska jejich jakosti, vlastností, názvů jednotlivých druhů vitamínů a minerálních látek spektrálně obsažených v každé tabletě výrobku, množství a obsahu jednotlivých druhů vitamínů a minerálních látek v každé tabletě výrobku a způsobu použití, takto: Strana 4 (celkem 8)

5 i) název vitamínu/minerální látky: množství/1 tableta obsah DDD/1 tableta Vitamín C 80,0 mg 100 % pro lepší vstřebatelnost železa Vitamín E 12,0 mg 100 % pro tvorbu a správnou funkci červených krvinek Vitamín B6 1,4 mg 100 % pro tvorbu červených krvinek Vitamín B12 2,5 µg 100 % pro tvorbu červených krvinek a správného krevního obrazu Vitamín B4 0,2 mg 100 % pro podporu krvetvorby a vstřebávání železa Železo (Fe) aktivní složka hemoglobinu 14,0 mg 100 % Shora uvedené hodnoty jsou z hlediska množství jednotlivých druhů vitamínů a minerálních látek a jejich obsahu v každé 1 tabletě výrobku stanoveny jako minimální. ii) Forma vitamínů / min. látek C, E, B6, B12, B4, Fe: dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 225/2008 Sb. iii) Způsob použití: multivitaminové produkty upravené do formy specifikované v ust. 4 odst. 1 vyhlášky č. 225/2008 Sb. (dále také jen tableta ) iv) Expirační doba (doba použitelnosti): neuplyne dříve, než za 24 měsíců ode dne dodání a odevzdání příslušné objednané části předmětu plnění zadavateli v) Celkové množství tablet: ks tablet, rozdělených do následujících jednotkových balení vi) Celkový počet jednotkových balení: ks balení/ po 30 ks tablet (dále také jen jednotkové balení ) Zadavatel upozorňuje, že nebude povinen objednat u uchazeče (se kterým bude uzavřena příslušná smlouva) dodání předmětu plnění veřejné zakázky v celém množství uvedeném shora (tj. zadavatel bude oprávněn svými objednávkami požadovat, aby mu uchazeč (se kterým bude uzavřena příslušná smlouva) dodal i menší množství předmětu plnění veřejné zakázky). Podrobné vymezení (specifikace) předmětu veřejné zakázky a způsobu plnění veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Doba plnění veřejné zakázky Požadavky týkající se doby plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (viz zejména oddíl IV. ZD). Místo plnění veřejné zakázky a jeho prohlídka Požadavky týkající se místa plnění veřejné zakázky a jeho prohlídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (viz zejména oddíl V. ZD). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Údaje týkající se předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou částečně odlišné pro jednotlivé části veřejné zakázky; tato část výzvy tak platí shodně pro všechny části veřejné zakázky, není-li v ní výslovně stanoveno či nevyplývá-li z ní jinak. Strana 5 (celkem 8)

6 Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč (slovy: TřiMilionyDevětSetTisíc korun českých) bez DPH (dále také jen předpokládaná hodnota), s tím, že: a) V případě Části A činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč (slovy: SedmSetPadesátTisíc korun českých) bez DPH (dále také jen předpokládaná hodnota Části A). Předpokládaná hodnota Části A představuje zadavatelem předpokládanou celkovou výši peněžitého závazku vyplývajícího z plnění této části veřejné zakázky; předpokládaná hodnota zahrnuje předpokládané náklady na řádné a včasné dodání předmětu veřejné zakázky v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, zejména pak s oddílem III., IX. a XI. ZD a návrhem Smlouvy o koupi vitamínových produktů s vitamínem C doplňků stravy pro pracovníky na rizikových pracovištích (který tvoří Přílohu č. 1 ZD). b) V případě Části B činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč (slovy: SedmSetPadesátTisíc korun českých) bez DPH (dále také jen předpokládaná hodnota Části B). Předpokládaná hodnota Části B představuje zadavatelem předpokládanou celkovou výši peněžitého závazku vyplývajícího z plnění této části veřejné zakázky; předpokládaná hodnota zahrnuje předpokládané náklady na řádné a včasné dodání předmětu veřejné zakázky v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, zejména pak s oddílem III., IX. a XI. ZD a návrhem Smlouvy o koupi multivitaminových produktů doplňků stravy pro pracovníky na rizikových pracovištích (který tvoří Přílohu č. 2 ZD). c) V případě Části C činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč (slovy: DvaMilionyČtyřistaTisíc korun českých) bez DPH (dále také jen předpokládaná hodnota Části C). Předpokládaná hodnota Části C představuje zadavatelem předpokládanou celkovou výši peněžitého závazku vyplývajícího z plnění této části veřejné zakázky; předpokládaná hodnota zahrnuje předpokládané náklady na řádné a včasné dodání předmětu veřejné zakázky v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, zejména pak s oddílem III., IX. a XI. ZD a návrhem Smlouvy o koupi multivitaminových produktů doplňků stravy pro dárce krve a krevní plazmy (který tvoří Přílohu č. 3 ZD). Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na vyhrazené finanční prostředky předpokládaná hodnota příslušné části veřejné zakázky bez DPH současně představuje nejvýše přípustnou nabídkovou cenu, tj. že výše nabídkové ceny uchazeče nesmí překročit předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky bez DPH, jelikož předpokládaná hodnota příslušné části veřejné zakázky bez DPH je zároveň nejvyšší a nepřekročitelnou částkou, kterou zadavatel v souvislosti s plněním veřejné zakázky uhradí. Pokud uchazeč podá nabídku s nabídkovou cenou překračující předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky bez DPH, bude taková nabídka vyřazena a tento uchazeč následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. C. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle ust. 48 ZVZ Zadávací dokumentace tvoří jakožto příloha nedílnou obsahovou součást této výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. Všechny části zadávací dokumentace budou uveřejněny v elektronické podobě na profilu zadavatele (rbp.profilzadavatele.cz), a to ode dne odeslání této výzvy o zahájení zadávacího řízení a alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. D. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek, zadávací lhůta, termín a místo otevírání obálek s nabídkami Údaje týkající se lhůty, způsobu a místa pro podání nabídek, zadávací lhůty, a termínu a místa otevírání obálek s nabídkami, jsou shodné pro všechny části veřejné zakázky (vyjma pořadí otevírání obálek); tato část výzvy tak platí shodně pro všechny části veřejné zakázky. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 13:00 hod. Nabídky v listinné podobě je možno v pracovní dny od 08:00 hod. do 14:00 hod. doručit osobně na podatelnu sídla zadavatele, tj. na adresu Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 967/108, PSČ , a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, přičemž rozhodující je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Strana 6 (celkem 8)

7 Nabídky v listinné podobě je rovněž možno doručit prostřednictvím držitele oprávnění k poskytování poštovních služeb (anebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba)) na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 967/108, PSČ , a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, přičemž rozhodující je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky v listinné podobě se přitom považuje její fyzické převzetí osobou oprávněnou v této souvislosti jednat za zadavatele. Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je ve smyslu ust. 43 ZVZ lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 45 dní. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě se uskuteční dne ve 13:15 hod. v sídle zadavatele, tj. na adrese Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 967/108, PSČ , a to v zasedací místnosti č. A408. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel stanoví (anebo ze zákona o veřejných zakázkách vyplývá), že otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit následující osoby: a) zástupci zadavatele, zástupci pověřené osoby, b) členové komise ustanovené zadavatelem v rámci zadávacího řízení anebo jejich náhradníci, přizvaní odborní poradci komise, c) uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Zadavatel bude od každého zástupce uchazeče, který se bude účastnit otevírání obálek s nabídkami, požadovat prokázání jeho totožnosti předložením osobního průkazu totožnosti; pokud zástupce uchazeče nebude osobou oprávněnou jednat za uchazeče ze zákona (např. statutární orgán či jeho člen, prokurista), bude zadavatel požadovat rovněž předložení písemné plné moci k tomuto jednání (úkonu) udělené osobou, resp. osobami oprávněnými jednat za uchazeče, kterou předá a ponechá zadavateli. Tyto doklady se stanou součástí dokumentace veřejné zakázky a uchazeč tedy není oprávněn žádat jejich vrácení. Zadavatel (z organizačních důvodů a predikce časového rozložení procesu otevírání obálek s nabídkami) upozorňuje, že z důvodu rozdělení veřejné zakázky na 3 (slovy: tři) samostatné části, bude komise otevírat obálky s nabídkami podanými v listinné podobě postupně pro jednotlivé části veřejné zakázky, tj. od Části A po Část C, a to vždy postupně v pořadí, jak byly obálky s nabídkami podanými v listinné podobě pro jednotlivé části veřejné zakázky zadavateli doručeny. E. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle ust. 62 ZVZ Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle ust. 62 ZVZ jsou součástí zadávací dokumentace (viz zejména oddíl VII. ZD). F. Údaje o hodnotících kritériích podle ust. 78 ZVZ Údaje o hodnotících kritériích podle ust. 78 ZVZ, způsob hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (viz zejména oddíl XII. ZD). G. Další Další informace týkající se této veřejné zakázky a zadávacího řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která jakožto příloha tvoří nedílnou obsahovou součást této výzvy. Strana 7 (celkem 8)

8 H. Přílohy Následující přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této výzvy: Příloha č. 1: Zadávací dokumentace V Ostravě dne Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna zastoupena Ing. Lubomírem Káňou, ředitelem Strana 8 (celkem 8)

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ RBP OD

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ RBP OD Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ RBP OD 1. 1. 2012 zjednodušené podlimitní řízení Čl. 1.: Název zakázky ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

Více

MĚSTO JESENÍK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

MĚSTO JESENÍK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Č.j.: MJ/50627/2016/OI/Gv VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejný zadavatel Název: město Jeseník Sídlem: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník IČO: 00302724 vyhlašuje podlimitní

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení

Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné zjednodušené podlimitní řízení Čl.

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE MA LÉ H O R OZS AHU Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl. 3.: Identifikační

Více

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na služby Komplexní

Více

IČ: dle 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: dle 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo VZ: 2VZ1703/2011 Zastoupený: Ing. Martou Gerychovou, Druh zadávacího řízení: ředitelkou

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Česká republika Ministerstvo Zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a středočeský kraj Název veřejné zakázky: Zateplení a výměna výplní otvorů AZV Kutná Hora Sídlem: Slezská

Více

Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově Kostelci, patrona Evropy, pro rozvoj cestovního ruchu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově Kostelci, patrona Evropy, pro rozvoj cestovního ruchu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově Kostelci, patrona Evropy, pro rozvoj cestovního ruchu zjednodušené podlimitní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC TVD SLAVIČÍN

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC TVD SLAVIČÍN Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ FC TVD SLAVIČÍN Čl. 1. Obsah Čl. 1. Obsah... 2 Čl. 2. Název veřejné

Více

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ OV, DSO OLDŘIŠ - BOROVÁ - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ OV, DSO OLDŘIŠ - BOROVÁ - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejná zakázka: Odvádění a čištění OV, DSO Oldřiš-Borová - dokumentace pro stavební povolení Zadavatel: DSO Oldřiš-Borová VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT zjednodušené podlimitní řízení Čl. 1.: Identifikační údaje zadavatele Zadavatelem veřejné zakázky je Střední průmyslová

Více

Infuzní roztoky

Infuzní roztoky jako centrální zadavatel a jako odborný poradce vypisují veřejnou zakázku s názvem: Infuzní roztoky 2013-15 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle 38 s poukazem na 25 písm. a) zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Česká republika Ministerstvo zemědělství jako zadavatel veřejné zakázky s názvem Podlahářské práce Vás v souladu s ustanovením 25 a 38 ZVZ.

Česká republika Ministerstvo zemědělství jako zadavatel veřejné zakázky s názvem Podlahářské práce Vás v souladu s ustanovením 25 a 38 ZVZ. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Podlahářské práce Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: DMS 43708/2016-MZE-12132 Zastoupený:

Více

V Ý Z V A ZADAVATELE

V Ý Z V A ZADAVATELE V Ý Z V A ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 167/2012 Sb.)

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. 8. 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy Dům s malometrážními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ), ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM: ZŠ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Posuzování

Více

Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko I. etapa VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. zjednodušené podlimitní řízení

Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko I. etapa VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. zjednodušené podlimitní řízení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko I. etapa zjednodušené podlimitní řízení Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Zajištění úklidu, recepční služby a obsluhy šaten pro

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

V Praze dne

V Praze dne V Praze dne 18. 9. 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Letenská č.p. 120 - projektové a inženýrské činnosti zadávané dle

Více

Oprava střechy objektu FU Podlahova 3

Oprava střechy objektu FU Podlahova 3 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce Oprava střechy objektu FU Podlahova 3 ZADAVATEL:

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikací systému IPT - záznam

Více

základní údaje zadávací dokumentace

základní údaje zadávací dokumentace 2015 Zadávací dokumentace, základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI Otevřené podlimitní řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) OBSAH 1 Název veřejné zakázky 2 Identifikační údaje zadavatele 3 Identifikační

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku a vybavení učeben, Pedagogická

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

Č.j. KRPS /ČJ MT-VZ Praha dne 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ MT-VZ Praha dne 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-384309-8/ČJ-2014-0100MT-VZ Praha dne 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 2/9 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace. Stavební nástavba šaten a soc. zařízení

Zadávací dokumentace. Stavební nástavba šaten a soc. zařízení Zadávací dokumentace pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. 18/2015 Stavební nástavba šaten a soc. zařízení formou veřejné hospodářské soutěže Zadavatel: Technické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 0910-12-P08 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Domov pro seniory Seniorpark

Více

Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice

Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Realizace úspor energií v Základní škole Radslavice Čl. 1.: Název zakázky Realizace úspor energií v Základní

Více

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ), ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

V Praze dne 4. prosince 2012. Dobrý den,

V Praze dne 4. prosince 2012. Dobrý den, V Praze dne 4. prosince 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: Podzemní kontejnery na tříděný odpad zadávané dle

Více

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ), ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM: ZŠ

Více

Demolice objektu K Hladnov

Demolice objektu K Hladnov PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce Demolice objektu K Hladnov ZADAVATEL: Ostravská

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická ZADAVATEL:

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

č.j.: KRPS /ČJ MT-VZ Praha 23. dubna 2015 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

č.j.: KRPS /ČJ MT-VZ Praha 23. dubna 2015 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek č.j.: KRPS-101789-9/ČJ-2015-0100MT-VZ Praha 23. dubna 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 3/13 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

P O D Á N Í N A B Í D K Y

P O D Á N Í N A B Í D K Y STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Ing. Petr Holický náměstek primátora V Českých Budějovicích dne 6. 4. 2016 Č.j.: ORVZ/914/2016 V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V e ř e j n á z a k á z k a m a l

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení Polikliniky Mazurská sedáky, Praha 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce malého rozsahu. Malování budovy A MŠ Korálek, Bobkova 766

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce malého rozsahu. Malování budovy A MŠ Korálek, Bobkova 766 MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLEK, Praha 9 Černý Most, Bobkova 766 Bobkova 766, Praha 9 Černý Most, 198 00, Tel.: +420 281 918 535, reditelna@mskoralekpraha.cz, http://www.mskoralekpraha.cz/ IČ: 70884501 VÝZVA PRO

Více

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den,

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den, V Praze dne 27. května 2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: Dodávka a implementace informačního systému zadávané dle 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

PC a příslušenství do pavilonu FLD

PC a příslušenství do pavilonu FLD Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výroba barevného nábytku do tříd MŠ Paculova

Výroba barevného nábytku do tříd MŠ Paculova Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace ms.paculova@volny.cz, http: //www.mspaculova.cz/ VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL SVČ OSTRAVA - ZÁBŘEH Podmínky veřejné zakázky jsou vypsané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 21 odst.

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, SŠT, Přerov, Kouřílkova 8, oznamuje provedení veřejné zakázky na dodávky: Podpora rozvoje technických oborů, zejména strojírenství, mechatroniky a optiky technologie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, dle 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Název zakázky: Tiskové řešení Magistrátu města Přerova Identifikátor zakázky:

Více

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení: Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prachatice Sídlem: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou Pověření číslo jednací 71814/2012-MZE- 13313

Více

Oprava místních komunikací obce Biskupice. Výzva k podání nabídky. do veřejné zakázky malého rozsahu

Oprava místních komunikací obce Biskupice. Výzva k podání nabídky. do veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu Oprava místních komunikací obce Biskupice Obsah dokumentu Čl. 1.: Úvodní informace Čl. 2.: Identifikační údaje zadavatele Čl. 3.: Smluvní zastoupení

Více

Radim Pala, DiS. 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE A POVĚŘENÉ PRO VÝKON ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ. Radim Pala, DiS. Radim Pala, DiS.

Radim Pala, DiS. 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE A POVĚŘENÉ PRO VÝKON ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ. Radim Pala, DiS. Radim Pala, DiS. OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO ZÁKON Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název projektu: Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Druh řízení: Zvýšení kvality

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce Střední škola informatiky,

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Rámcová smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti s realizací Operačního

Více

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením 25 a

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Systémová SW podpora pro aplikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 101 -

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace VZ_NBK_020_2015_003

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace VZ_NBK_020_2015_003 VZ_NBK_020_2015_003 veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás vyzývám

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Mr. Guard (MG) grafická nadstavba

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce Vsetínská nemocnice, a.s. - výstavba interního

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem,,oprava prostor po havárii vody, na adrese Na Košince 1, k.ú, Libeň, Praha 8" Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR")

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávky Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávky Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás vyzvat jako účastníka zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na

Více

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DODÁVKA OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH POMŮCEK PRO ROKY 2016-2018 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Více

Výzva k podání nabídky. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídky. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obec Dřevčice Na Výsluní - stavba nové větve veřejného osvětlení v ulici U pole Zadávací podmínky Veřejný zadavatel: Obec Dřevčice sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Modernizace

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Zvýšení kapacity kompostárny RABIO

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Zvýšení kapacity kompostárny RABIO PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Zvýšení kapacity kompostárny RABIO ZADAVATEL:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Informační panely KORIS a přípojky el. energie

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Informační panely KORIS a přípojky el. energie Příloha č. 0809-14-P03 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na dodávky Informační

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky s názvem Obnova lesního potenciálu po kalamitě - Obec Miličín 1. Úvod V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Rouchovany chodník, kanalizace

Rouchovany chodník, kanalizace Textová část zadávací dokumentace požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, obchodní podmínky, technické specifikace a technické a uživatelské standardy staveb pro zpracování nabídky ke zjednodušenému

Více

Výzva a zadávací podmínky

Výzva a zadávací podmínky Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více