29. únor a přestupný rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29. únor a přestupný rok"

Transkript

1

2 29. únor a přestupný rok Jednou za čtyři roky se v kalendáři objeví jeden den navíc. Je to vždy 29. únor. Víte proč, se tento den objevuje jen jednou za čtyři roky v kalendáři? Kalendář je vytvářen podle "tropického roku".v kalendáři je vždy 365 dní. Avšak tropický rok trvá 365 dní 5 h 48 min 45,4 s (tedy ,4 s nebo také 365,25 dní) středního slunečního času a je základem kalendářního roku. Během tropického roku se vystřídají všechna čtyři roční období. Ale je o 20 minut kratší než hvězdný rok (siderický rok). Tento rozdíl je způsoben nedotočením se kolem zemské osy na plných 360, ale jen na ' 9,74". Proto se jednou za čtyři roky v kalendáři objeví 29. únor. Co je "tropický rok"? Je to doba mezi dvěma po sobě následujícími průchody Slunce jarním bodem (průsečík ekliptiky se světovým rovníkem, ve kterém se nachází Slunce při jarní rovnodennosti okolo 20. března). Kdy byla první zmínka o přestupném roce či dni? Historie přestupných dnů sahá až do starověkého Egypta, kdy byl v roce 238 př. n. l. zaveden dodatečný den každý čtvrtý rok. Co je to "juliánský kalendář"? V roce 45 př. n. l. zavedl Julius Caesar stejné počítání do kalendáře používaného v Římě. Odtud označení juliánský kalendář. Chyba tak činí 1 den na 128 let. Co je to "gregoriánský kalendář"? Kvůli nahromaděným rozdílům byl v roce 1582 dekretem papeže Řehoře XIII. kalendář reformován. Proto se mu říká gregoriánský kalendář. Chyba gregoriánského kalendáře činí 1 den za 2620 let. Ve kterém roce se vlastně tento den přidává? Tento čas v gregoriánském kalendáři nastává, když je daný rok dělitelný čtyřmi s výjimkou celých století, která nejsou dělitelná 400 (roky 2000, 2400 jsou přestupné, kdežto 1700, 1800, 1900, 2100 ne). Proto jsou to roky 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 atd. V juliánském to byl pouze každý čtvrtý rok. Jaký je v současné době rozdíl mezi oběma kalendáři, co do počtu dní? V nynější době činí rozdíl mezi gregoriánským a juliánským kalendářem 13 dnů. Tento stav potrvá až do konce 21. století, kdy, počínaje 1. březnem 2100, naroste na 14 dnů. Projeví se nějak tyto změny v posunu času? Projeví. Za tisíc let dojde k posunu o 7,81 dní, které budou oproti skutečnosti přebývat. Za 100 tisíc let to bude již 31 dní. Uteče to jako voda a bude tu 29. ÚNOR 2016!!!

3 CHEBSKÉ POVĚSTI Čarovné dudy Dr. Mira Mladějovská V zapadlé chebské vesničce žil před dávnými lety sedlák, který měl veliký statek a zázračné dudy. Sotva se jich dotkl, zněly mocněji než všechny ostatní hudební nástroje a hrály tak ohnivě, že každý, kdo je slyšel, si zatancoval. Všichni, starci, stařeny, ženy, muži i děti se točili do kola a zapomínali na práci v polích a na povinnosti v domácnostech. Dudák sám se při hře prohýbal do taktu, oči mu při tom jiskřily a jeho ústa se zachvívala úšklebkem, který se podobal smíchu. Sotva dohrál, zavládlo ticho, tíživé ticho. Sedláci a selky pouze šeptali a zděšený byl jejich pohled, když si sdělovali, že v dudách je zaklet sám čert. Šeptali si, že před několika lety byl dudák nejchudším dělníkem ve vesnici, bez chalupy, bez majetku. Je tomu pouze několik let, co se vzmohl, zbohatl a utrácel v hospodách více než velicí páni z města a sám pak hrabě ze zámku. Šatil se jako princ a koupil si vše, co chtěl. Nevěděli, že dudák denně měl dáti dudám výborný oběd, který zmizel, jakmile sedlák vyšel ze světnice. Nevěděli, že se dudák nejraději schovával do nejzazší komůrky svého domu, kde počítal peníze, kde hladil zlaté mince a při pohledu na své bohatství zapomínal na celý svět. Sedlák nepozoroval, že čím více měl peněz, tím méně měl přátel a jednoho dne shledal, že zůstal sám a že se všichni jeho domu vyhýbají. Tu vzal dudy a začal hrát, až se lidé z celé vesnice sešli a tancovali a tancovali v šíleném reji, s nimi i pejsek a drůbež na dvoře se pustili do kola. Sotva odložil dudy, vytratili se lidé a zase bylo ticho na dvoře a dudáka se zmocnil neskonalý stesk. S nenávistí popadl dudy a uhodil jimi o zem. Sotva dopadly, zakvílely, až sedlákovi přešel mráz po zádech. Kvapně opět zvedl nástroj a dal jim povinný oběd. Dudy byly zticha a jeho kapsy byly těžké novými penězi, které se mu jen hrnuly. Kupovat sedláka již nebavilo. Nechal peníze v kapse, ale ty byly těžké, tak těžké jako jeho stesk, který se zmocnil celé jeho duše. Takový stesk po lidech zaplavil jeho srdce, že si zoufalstvím rval vlasy. Když samotu nesnesl, vzal dudy, šel do hospody a hrál a hrál divočeji než dosud. Celá ves se sešla a tancovala, sotva dechu popadala. A dudák hrál, jeho úšklebek byl stále křečovitější a občas se i hlasitě zasmál a při zvuku vlastního hlasu mu stékaly slzy po tvářích. Hrál a celé jeho tělo se nadouvalo, klesalo a prohýbalo do taktu. Náhle upustil dudy a vyčerpán se potácel k nejbližší lavici. Jako v mlze viděl odcházející pestré postavy sedláků a selek a byl zase sám a sám s plnými kapsami peněz. Tak minul den, týden a rok. Dudák se již sotva vlekl, pouze když hrál, býval pružný, oči mu jiskřily, pokřivená ústa odhalila veliké žluté zuby a každý hlasitý smích, který ze sebe vyrazil, byl doprovázen slzami. Jak lidé k tanci přišli, po každé stejně odešli a zanechali dudáka s plnými kapsami, které ho tak tížily. Jednoho dne zaslechl, že do vesnice přišel nový, mladý kněz. Slavná byla jeho primice a sotva ji dosloužil, spustil dudák divý tanec. Celá ves se hrnula na jeho statek, i mladý kněz. Lid vesele tancoval a točil se dokola, i malý pejsek a drůbež se roztančila, pouze kněz stál v rohu dvora a tiše pohyboval rty. Dudák hrál a hrál tak ohnivě jako dosud nikdy, hrál, až mu zrudlo bělmo očí. Hrál, ale náhle se zarazil. Strnule hleděl před sebe. Jako v mlze viděl odcházející lid, pouze v rohu zůstala tmavá záhadná postava a ta se ani nepohnula. Proč neprchla s ostatními? Co chce? Náhle si dudák na něco vzpomněl. Vykřikl a padl na kolena. Dnes nebyl konečně sám, zbyla s ním tajemná postava. Po kolenou v prachu dvora se přibližoval k záhadné bytosti a s touhou vztahoval po ní své ruce. Dudák se po kolenou plížil blíž a blíže, prosil, žebronil, aby zůstala a pomohla mu. Vtom zaslechl jasně znějící hlas, který mu kázal, aby zahodil vše, statek i peníze. Rozkázal mu, aby šel až k rybníku. Pak musel nabrat do dud hodně vzduchu. Sotva tak učinil, zasyčelo něco v rybníku a voda se začala vařit. V dudách něco prasklo a hned byly lehčí. Dudák se otočil a viděl vedle sebe kněze, který ho posílal do světa a žehnal mu na novou pouť. Dudák povstal a cítil, že mu je pojednou lehko u srdce a kapsy ho již také netížily. Byly prázdné. Vstal a šel v sluneční záři den, měsíc, rok a celý život. Chodil od obce k obci bez jména a domova a hrál na dudy. Když měl hlad, hrál jemně a skromně jako mnozí jiní. Tu se před ním otvíraly všechny dveře a dudák dostával chléb a jídlo od dobrých lidí a žil z jejich lásky a milosrdenství až do smrti. Jeho jmění bylo dávno rozdáno chudým. Jen jeho statek si zachoval po něm památku. Zve se ještě dnes: Dudákův dvůr.

4 Vánoční besídka Když jsme začali plánovat vánoční besídku, poradili jsme se s p.vychovatelkou Brustmannovou a p. vychovatelkou Sojkovou. Pod jejich vedením se skoro celá první a druhá skupina sešla v jídelně, kde jsme připravili stoly a občerstvení. Posezení bylo pěkné, bavili jsme se, byla legrace. Hráli jsme různé zábavné hry o ceny. Každý, kdo se zúčastnil, donesl cukroví, menší příspěvek a skupina p. Postránecké upekla perníčky. Myslím, že se bavil každý. Kateřina Kuloštiaková a Hana Šubrtová nás prováděly celým zábavným večerem. Bylo to veselé a zábavné. Program večera se vážně podařil. Myslím si a doufám, že by nebylo špatné, ale naopak skvělé, opakovat tyto akce častěji, a to nejen o Vánocích. Michaela Plevová, DM

5 2. ročník turnaje v Člověče, nezlob se! 12. ledna 2012 se konal na našem internátě další ročník turnaje ve stolní hře Člověče, nezlob se. Zúčastnilo se 16 hráčů, kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Proběhla dvě kola soutěže, aby se rozhodlo o celkovém vítězi. V 1. kole si soutěžící sesedli podle libosti se svými kamarády, ale ve 2. kole nesměl ani jeden hráč hrát se soutěžícím z předchozího kola. Většina her byla vyrovnaná, soutěžící prožívali emoce. Podle mého názoru tento turnaj všechny pobavil a bylo to příjemné zpestření jednoho z mnoha čtvrtečních večerů. 1. místo Šubrtová Hana 2. místo Svejkovský Jiří, Nikitěnko Vlada 3. místo Mašek David Petra Patáková, DM

6 Maturitní ples 4. VT a 4. OA V sobotu 4. února 2012 se v Kulturním centru Svoboda v Chebu konal maturitní ples pořádaný třídami 4. výpočetní technika a 4. obchodní akademie. Večerem všechny přítomné prováděla moderátorka Vladimíra Vítová. K poslechu a tanci hrála kapela Pospolu Band. Ples začal představením moderátora a hudbou kapely Pospolu Band. Hráli zde známé české hity, jak moderní tak i starší. Po tomto menším představení, kdy se čekalo než se sejde většina hostů, začalo předtančení obou tříd. Těla dívek a chlapců se rozvlnila na choreografii samby a salsy. Krátce po předtančení následovalo stužkování, kdy už každý netrpělivě čekal na vyhlášení svého jména moderátorkou. Nejdříve byly vyvolávány dívky z obchodní akademie. Stužku jim předaly bývalá třídní učitelka Růžena Ulrichová a nynější třídní učitelka Hana Illingerová. Poté to samé čekalo chlapce z výpočetní techniky, kde jim šerpy předali bývalý třídní učitel Ivan Škola a nynější třídní učitel Vladimír Chlad. Poté, co měli všichni šerpy, zazněla studentská hymna Gaudeamus Igitur. Následoval proslov ředitele a zástupců tříd. Sólo učitelů, které následovalo po šerpování mělo velký ohlas. Po něm následovalo sólo s rodiči. Pak už se mohli na nějakou dobu vrhnout na parket hosté a zatančit si. Menším překvapením večera byla ohnivá show provedená bývalým žákem ISŠ za dohledu hasičů. Na závěr přišlo půlnoční překvapení. Známá píseň Thriller od Michaela Jacksona s neonovou září, zakončená makarenou zvedla spoustu hostů ze židle. Zbytek však zvedla hned následující spartakiáda v podání dívek z obchodní akademie. Dále na plese účinkoval DJ Peca, který rozhýbal všechny zbylé hosty, kteří neodešli po půlnočním překvapení. Na tento večer budou všichni budoucí maturanti vzpomínat s nadšením, neboť vlastní maturitní ples zažijí pouze jednou za život. Radek Bauer, DM

7 F L O R B A L O V Ý T U R N A J Ve dnech prosince 2011 se uskutečnil v tělocvičně ISŠ Cheb, Na Hrázi 1, vánoční florbalový turnaj. Celkem se utkalo 44 žáků ISŠ, kteří byli rozděleni do skupin A a B. Jednotlivé zápasy vedl učitel tělesné výchovy p. Korba, který měl připravené ceny pro každý tým. Nebyl tedy žádný tým, který by odešel s prázdnou. Žáci se do utkání hodně vžili a jejich výraz občas připomínal akční scény z amerických filmů. Vzhledem k tomu, že byla spousta týmů a zápasy byly rozděleny do dvou dnů, o 1. místo se prali hned dva týmy. Z našeho intru se zúčastnili: Aleš Kirchner, Vladimír Zlámal, Zbyněk Muška, Radek Bauer a Milan Bittman. Poslední tři jmenovaní se probojovali společně s Janem Sečkařem a Radkem Vobořilem (žáci ISŠ) do finále a umístili se na 1. místě. Všichni účastníci vyvázli bez zranění. Byla to velmi povedená akce. V.Z., DM

8 Turnaj ve stolním tenisu V úterý 21. února 2012 ve večerních hodinách byl zahájen Intrácký turnaj ve stolním tenisu. Celkem 12 soutěžících bylo rozlosováno do dvou skupin. Celý turnaj bedlivě sledoval a koučoval Tomáš Ramsauer, krajská jednička dorostenců ve stolním tenisu.v den zahájení se odehrála soutěž první skupiny, kterou s přehledem vyhrál Vojta Horák. Druhá skupina pokračovala ve hře ve čtvrtek 23. února 2012 a zde úspěšně zabodoval Marek Vaník. Finále se odehrálo v pondělí 27. února A jak to dopadlo? První místo obsadil Vojta Horák, druhý byl Lukáš Ruppert a třetí příčku vybojoval Marek Vaník.

9 I LETOS, JAKO JIŽ PO NĚKOLIKÁTÉ, CHCEME NA JAŘE NAVŠTÍVIT CHEBSKÝ ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÉ PSY A PŘINÉST S SEBOU MALÝ PŘÍSPĚVEK V PODOBĚ KRMENÍ PRO ZPESTŘENÍ JEJICH JÍDELNÍČKU. DO KONCE BŘEZNA VYBÍRÁME 20,-- KČ. PŘISPĚJEŠ I TY? OBNOS MŮŽEŠ ODEVZDAT VE VYCHOVATELNĚ.

10 ZÁBAVNÝ TEST INTELIGENCE Pozorně čti a přemýšlej!!! Otázka 1: Kolik narozenin má normální člověk, když je 58 roků starý? Otázka 2: Některé měsíce mají 31 dnů, další jen 30. Kolik měsíců má 28 dnů? Otázka 3: Když máš zapalovač a jsi v tmavé místnosti a v této místnosti máš jednu svíci, jednu olejovou lampu a jedny kamna, co zapálíš nejdřív? Otázka 4: Bača má 17 ovcí. Všechny zemřou, až na 9. Kolik mu jich zůstane? Otázka 5: Kolik zvířat přinesl s sebou Mojžíš na archu? Otázka 6: Letadlo se zřítí mezi dřívějším SSSR a Maďarskem? Kde pochovají ty, co přežili? Otázka 7: 3 kočky žerou 3 myši 3 minuty. 100 koček žere 100 myší kolik minut? Otázka 8: Na jednom drátě sedí 9 vrabců. Myslivec na ně vystřelil zdola? Kolik vrabců zůstane sedět na drátě? Otázka 9: Co bylo 6. prosince 1897? Otázka 10: Dostane noční hlídač rentu, když ve dne zemře? Správné odpovědi: 1. Jedny. Každý má přece jedny narozeniny. 2. Dvanáct. Všechny mají prostě 28 dnů (nebo i více). 3. Zapalovač. Nejdřív bys měl použít asi ten zapalovač, ne? 4. Devět. Všechny zemřou. Až na 9! 5. Žádné. Mojžíš a archa? Nebyl to Noe? 6. Nikde. Od kdy se pochovávají přeživší? 7. Tři. Každá kočka potřebuje jen 3 minuty. 8. Žádný. Zůstal bys sedět, když se na tebe střílí? 9. Mikuláš. 6. prosince je stále ještě Mikuláš, ne? 10. Ne. Mrtvý muž nepotřebuje žádnou rentu. Navíc umřel mimo pracovní dobu.

11

PÁTOVINY ÚNOR ČASOPIS ŢÁKŮ ZŠ ČESKÁ LÍPA, PÁTOVA 406 2012

PÁTOVINY ÚNOR ČASOPIS ŢÁKŮ ZŠ ČESKÁ LÍPA, PÁTOVA 406 2012 PÁTOVINY ÚNOR ČASOPIS ŢÁKŮ ZŠ ČESKÁ LÍPA, PÁTOVA 406 2012 AKTUALITY ROZHOVORY REPORTÁŽE POVÍDKA LUCKY SMĚLÉ MÓDA TOP MUSIC KOMIKS VTIPY CITÁTY LUŠTĚNINY Kačka Černá, 2012 Časopis vychází s podporou SRPDŠ

Více

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02 Obsah Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 2 IX/02 Úvodník Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme,

Více

Kvasnice číslo 24, vyšlo v prosinci 2010. Ze školních lavic

Kvasnice číslo 24, vyšlo v prosinci 2010. Ze školních lavic 24 2010 Ze školních lavic Ve čtvrtek 25. října jsme ve škole oslavili Halloween. Děti si přinesly do školy vydlabané dýně a strašidelné kostýmy. Během dopoledne jsme pořádali soutěže a hry. Nakonec jsme

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 12 / ročník VI. / leden srpen 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Další školní rok uplynul a po prázdninách

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KVĚTEN 2012. číslo 7 HODNĚ ŠTĚSTÍ NOVOMANŽELŮM!

KVĚTEN 2012. číslo 7 HODNĚ ŠTĚSTÍ NOVOMANŽELŮM! KVĚTEN 2012 číslo 7 Vážení čtenáři, 16. 6. 2012 NA DEN DĚTÍ DO ZOO!!! uběhly nám pouze čtyři měsíce nového roku a v naší malé obci se odehrálo tolik kulturních a sportovních akci, že jsme opět zaplnili

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. My tři králové jdeme k vám, zdraví, štěstí vinšujem vám...

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. My tři králové jdeme k vám, zdraví, štěstí vinšujem vám... občasný občasník 37 PROSINEC 2012 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007 + 2012/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Velká čest pro Rataje Jako každý rok, i letos mohla veřejnost během srpna

Více

Ročenka 2014/2015. 1.ZŠ Holešov. Ve víru událostí

Ročenka 2014/2015. 1.ZŠ Holešov. Ve víru událostí Ročenka 2014/2015 1.ZŠ Holešov Ve víru událostí První ročenka Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy. Touto ročenkou zahajujeme tradici, jíž chceme čtenáře informovat o nejvýznamnějších akcích celého školního

Více

Životní výročí - blahopřejeme. Narození dětí - blahopřejeme. Co se chystá

Životní výročí - blahopřejeme. Narození dětí - blahopřejeme. Co se chystá Strana 1 Strana 2 Životní výročí - blahopřejeme Leden Únor Květen Zdeňka Kubálová Jan Skyva Antonie Svatková Pavel Kubále Antonín Kubále Běleč Běleč Běleč Běleč Běleč 70 let 65 let 79 let 70 let 86 let

Více

E-mail: skolnirevue@centrum.cz Web: www.zs.streliceubrna.cz/žáci

E-mail: skolnirevue@centrum.cz Web: www.zs.streliceubrna.cz/žáci E-mail: skolnirevue@centrum.cz Web: www.zs.streliceubrna.cz/žáci Ročník III., č.1 22. října 2007OBSAH Slovo na úvod.......... 1 Bylo nebylo Paragraf 11/55...... 2 Volejbalový turnaj..... 3 Přijímací zkoušky

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV PRVNÍ JARNÍ NAROZENINOVÁ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV PRVNÍ JARNÍ NAROZENINOVÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV PRVNÍ JARNÍ NAROZENINOVÁ K R V I N K A ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 66 ZE DNE 20. BŘEZNA 2012 ROČNÍK XVI. 1 Šestašedesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 31.1. 2006 * ročník III * školní rok 2005/2006 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Základní škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola, Brno, Staňkova 14 číslo 8 / ročník IV. / leden červen 2009 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Uplynulý školní rok byl bohatý na různé události a školní

Více

Mgr. Radek Musil ředitel Gymnázia Jana Blahoslava

Mgr. Radek Musil ředitel Gymnázia Jana Blahoslava Vážení a milí čtenáři, jsem rád, že Vás mohu pozdravit prostřednictvím školní ročenky. Naším cílem je rozvíjet a prohlubovat otevřenost a informovanost směrem k žákům a rodičům. I když je nový školní rok

Více

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři,

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři, LISTOPAD 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, blíží se prosincové vánoční svátky, a tak jsme pro Vás připravili poslední číslo Vítonického zpravodaje v roce 2011. Vánoce jsou svátky klidu a já doufám, že obsah

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole Stalo se: 7.1. začaly plavat děti ze 4.AB a 1.C 8.1. proběhla schůzka s rodiči vycházejících žáků 12.1. se konalo div. představení Divadelní učebnice pro 5., 8. a 9. ročník

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více