Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace"

Transkript

1 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1485/09-P Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Adresa: Čížkov 5, Spálené Poříčí Identifikátor: IČ: Místo inspekce: mateřská škola Termín inspekce: 29. a 30. října 2009 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Charakteristika mateřské školy Jednotřídní mateřská škola (MŠ) je právním subjektem zřízeným Obcí Čížkov. Je umístěna ve středu obce, v účelově zřízené patrové budově. Pro svoji činnost má příznivé prostorové podmínky. V přízemí je šatna, kuchyně, sociální zařízení a třída rozčleněná na část herní a pracovní se stolky. Herní prostor je rozšířen vestavbou dřevěného patra se skluzavkou. V 1. patře je další třída, která může sloužit jako tělocvična (v zimě se však nevytápí), ložnice a kancelář. Ke škole přiléhá zahrada, jejíž zařízení již nesplňuje požadavky pro bezpečné a pestré sportovní či rekreační činnosti dětí. Budova školy byla částečně rekonstruována (výměna oken, střešní krytiny, obklad umývárny, výmalba). Za priority dalších investic považuje ředitelka modernizaci vytápění a školní zahrady. Vybavenost školy hračkami a didaktickým materiálem je vzhledem k podmínkám malé školy nadstandardní. Je patrná snaha nakupovat kvalitní pomůcky podporující tvořivost a logické myšlení dětí. Vynikající je nabídka tělovýchovného náčiní, ale také výtvarného a pracovního materiálu a knih. Starší děti mají k dispozici počítač s vhodným softwarem. Spolu se zřizovatelem školy se na materiální vybavenosti školy podílejí i četní sponzoři.

2 Ředitelka subjektu je ve funkci od roku 2005 a splňuje kvalifikační předpoklady. Absolvovala vysokoškolské studium předškolní pedagogiky a studium pro ředitele škol. Nebyla však zřizovatelem jmenována do funkce dle 131 odst. 2 školského zákona. V říjnu 2009 došlo k obměně pedagogického personálu. Nyní zde pracují další dvě učitelky, které mají zkrácené pracovní úvazky (0,6 a 0,4). Jedna z nich je nekvalifikovaná, ale s praxí ve školství. Kapacita mateřské školy (25 dětí) je plně využita. Jednomu dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky. Požadavek na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami aktuálně nebyl podán. Deklarována je však možnost jejich přijetí. Ekonomické a materiální předpoklady školy Mateřská škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání. Výdaje spojené s provozem školy jsou hrazeny z dotace od zřizovatele k úhradě materiálních nákladů, nákladů na energie, opravy a údržbu, služby a vytváření zdrojů pro obnovu a rozvoj. Ředitelka školy vyvíjí aktivní snahu o doplnění rozpočtu školy sponzorstvím. Škola má dostatek materiálních a finančních zdrojů pro realizaci ŠVP. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu škola používá v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Hodnocení mateřské školy Do MŠ jsou přijímány děti na základě zveřejněných kritérií, která odpovídají zákonným normám. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Škola vytváří podmínky pro rovný přístup ke vzdělávání. Má zavedený systém individuálního sledování pokroků dětí, zohledňuje jejich potřeby a věnuje jim odpovídající péči. Dítě sodkladem školní docházky učitelky podporují dle doporučení pedagogickopsychologické poradny. Všem rodičům je v MŠ umožněna odborná konzultace otázek z oblasti pedagogiky předškolního věku či doporučen kontakt na školská poradenská zařízení (klinický logoped, pedagogicko-psychologická poradna). Předškolní vzdělávání je realizováno podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s celoročním tématem S pohádkou či příběhem celým rokem projdeme. Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (čj / ). Působí kompaktně, respektuje podmínky školy a nastavuje kvalitní cíle i hodnotící systém. Vzdělávací obsah je sestaven žádoucí formou integrovaných bloků a je dále rozpracován v třídním programu. Směřuje k naplňování vize školy zaměřené na všestranný a zdravý osobnostní rozvoj dítěte. V praxi je naplňován. Dokladem jsou zápisy v Třídní knize, evaluační záznamy i inspekční zjištění. Dokumentace školy je vedena s pečlivostí, věcně a formálně správně. Ředitelka má vytčeny jasné krátkodobé i dlouhodobé záměry, kterými chce postupně zlepšovat podmínky i kvalitu vzdělávání. Vlastní hodnocení školy je zpracováno za dvouleté období ( ) a není plně v souladu s právními normami. Dobře vyhodnocuje podmínky, stanovuje opatření i plán k jejich rozvoji. Pozitivně hodnotí nadstandardní aktivity. Rezervou je absence prostoru pro zhodnocení účinnosti metod a forem vzdělávání a procesu naplňování klíčových kompetencí. Nová zpráva o vlastním hodnocení školy zatím nebyla vydána. Přes obtížné personální podmínky je v MŠ vytvořeno optimální personální zázemí pro vzdělávání. Úvazky přímé pedagogické činnosti jsou efektivně nastaveny tak, že většinou umožňují souběžnou práci dvou učitelek v době řízených činností. Ředitelka prozatím 2

3 zabezpečuje každodenní ranní službu, postupně však vytváří prostor pro stabilizaci personálních podmínek: poskytuje učitelkám metodickou podporu a umožňuje jim zvyšování odbornosti samostudiem a návštěvou vzdělávacích akcí. K dispozici mají pestrou nabídku kvalitní pedagogické literatury. Předškolní vzdělávání probíhá v bezpečném prostředí. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví jsou rozpracována v dokumentaci a vpraxi dodržována. Dokladem jejich účinnosti je minimální úrazovost za sledované období posledních tří let (jeden drobný úraz v roce 2008). Organizace denních vzdělávacích aktivit je plynulá, bez časových prostojů. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, pohybové aktivity i uspokojení svých psychohygienických potřeb. Průběh vzdělávání se vyznačoval příjemnou a klidnou atmosférou. Klima školy je přátelské, děti dodržují dohodnutá pravidla. Při hrách, tzv. komunitním kruhu i dalších řízených činnostech je jim poskytována příležitost pro spolupráci i přirozený řečový rozvoj. Výrazně bylo využíváno situačního učení, kdy učitelka vychází z nenadálých situací či nápadů dětí a efektivně je využívá pro přirozené učení. Tím podporuje jejich sebedůvěru, aktivitu a tvořivost. Veškeré činnosti byly vedeny s cílem vyvolat prožitek dětí, podpořit jejich fantazii a vyprovokovat je k přemýšlení. Je patrné, že v mateřské škole dochází kcílenému naplňování klíčových kompetencí (tj. k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, činnostních a občanských). Výsledkem je, že děti jsou samostatné, zvládají sebeobsluhu, vzájemně se respektují. Portfolia dětských prací a fotodokumentace prokázaly kvalitní vedení výtvarných a pracovních činností. Úspěšně je rozvíjena oblast dovedností předcházejících čtení, psaní a počítání. Starší děti jsou vhodně podporovány k soustředění se, dokončení činnosti a sebehodnocení. Běžná činnost mateřské školy je doplněna bohatou nabídkou nadstandardních aktivit, realizovaných často za spoluúčasti rodičů nebo okolních škol. Úroveň spolupráce s rodiči považuje vedení školy za vynikající. Odráží se v bezproblémové vzájemné komunikaci a ochotě rodičů pomoci škole finančně či formou osobní pomoci při vylepšování podmínek pro vzdělávání. Škola má vytvořeny webové stránky (ty však je nutno aktualizovat). Aktuální zprávy jsou rodičům dojíždějících dětí předávány i formou zápisů do notýsků. Jednou ročně je vydáván informační bulletin. Funkční je partnerství s nejbližšími základními školami. Pozitivně je personálem hodnocena také spolupráce se zřizovatelem. Celkové hodnocení mateřské školy Činnost mateřské školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola uplatňuje principy rovnosti přístupu ke vzdělávání, zajišťuje bezpečnost dětí a účelně využívá finanční prostředky. Ředitelka školy plní právní povinnosti vyplývající z vykonávané funkce podle školského zákona. Daří se jí vytvářet podmínky pro plynulý chod školy, nastavovat jasná pravidla pro její zaměstnance a efektivně komunikovat s partnery. Pro realizaci předškolního vzdělávání zajistila nadstandardní materiální podmínky. Prosazuje inovativní vzdělávací postupy, které plně respektují zásady Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a příkladně přispívají k rozvoji osobnosti každého dítěte. Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Zřizovací listina, vydala Obec Čížkov pod čj. 20/2002 s účinností od Rozhodnutí o změně v rejstříku škol a školských zařízení, vydal Krajský úřad Plzeňského kraje s účinností od pod čj. ŠMS/1457/09 3. Potvrzení ve funkci ředitelky školy, vydala Obec Čížkov s účinností od

4 4. Statistické výkazy S1-01 o mateřské škole dle stavu k , 2008, Statistické výkazy R13-01 o ředitelství dle stavu k , 2008, Školní vzdělávací program čj. 177/09, platný od Třídní vzdělávací program 8. Třídní kniha 9. Školní řád, Organizační řád 10.Vlastní hodnocení školy za školní roky 2005/2006 a 2006/ Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 12. Školní matrika Rozhodnutí o přijetí do MŠ (25x), Evidenční list, Přehled docházky dětí, Rozhodnutí o odkladu školní docházky (1x), individuální plán (1x) 13. Pracovní povinnosti zaměstnanců, rozvrh přímé pedagogické činnosti učitelek 14. Záznamy z kontrol a hospitací 15. Záznam z jednání pedagogické rady 16. Plán a přehled dalšího vzdělávání učitelek od roku Doklady odborné a pedagogické způsobilosti učitelek 18. Kniha úrazů Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát, Částkova 78, Plzeň. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Složení inspekčního týmu: Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Ivana Krýslová Krýslová v. r. Bc. Eva Brabcová Brabcová v. r. V Plzni dne 5. listopadu 2009 Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy V Čížkově dne Titul, jméno a příjmení Podpis Věra Potocsková Potocsková v. r. 4

5 Připomínky ředitelky školy Datum Text Připomínky nebyly podány. 5

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1653/09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1653/09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1653/09 Název školy: Mateřská škola Kluky, okres Kutná Hora Adresa: Kluky 56, 258 45 Kluky Identifikátor: 600 046 133 IČ: 70 993

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-112/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-112/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-112/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih vykonávající činnost školy: Sídlo: K lomu 343, 332 09 Štěnovice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-344/10-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-344/10-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-344/10-E Název školy: Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 Adresa: Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-271/14-H. Vižňov 356, 549 83 Meziměstí materskaskolaviznov@seznam.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-271/14-H. Vižňov 356, 549 83 Meziměstí materskaskolaviznov@seznam. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-271/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 016 052 Identifikátor 600 093 085

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-164/09-07. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-164/09-07. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-164/09-07 Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší Adresa: 373 23 Svatý Jan nad Malší 2 Identifikátor: 650030206

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-928/10-H. Družstevní 938. Družstevní 938, 517 21 Týniště nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-928/10-H. Družstevní 938. Družstevní 938, 517 21 Týniště nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-928/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola U Dubu, Týniště nad Orlicí, Družstevní 938 Družstevní 938, 517 21

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 204/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 204/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 204/09-01 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-47/14-M. Kozlovská 44, 750 02 Přerov, Přerov I - Město

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-47/14-M. Kozlovská 44, 750 02 Přerov, Přerov I - Město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-47/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Kozlovská 44, 750 02 Přerov, Přerov I - Město

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1105/09-12. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1105/09-12. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1105/09-12 Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace Adresa: Tučapy 116, 683 01 Rousínov

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/09-13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/09-13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-126/09-13 Název školy: 1. anglická mateřská škola s. r. o. Adresa: Neředínská 170/8, 779 00 Olomouc Identifikátor: 691 000 247 IČ: 27

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1161/09-04 Základní škola Tachov, Zárečná 1540, příspěvková organizace Adresa: Zárečná 1540, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI H-13/10-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI H-13/10-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI H-13/10-H Název školy Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 Adresa: Komenského 301, 547 01 Náchod Identifikátor: 668 000 422

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/12-U Název právnické osoby Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice vykonávající činnost školy: Sídlo: Školní 133,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-205/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-205/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-205/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1 Adresa: Bojasova 1/1242, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Identifikátor: 600039471

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-689/12-K. Mateřská škola Citice, okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-689/12-K. Mateřská škola Citice, okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-689/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Citice, okres Sokolov Sídlo: 356 01 Citice 200 IČO: 75

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-257/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-257/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-257/09-14 Název školy: Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 2, příspěvková organizace Adresa: Staňkova 156/2, 700 30 Ostava-Výškovice

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-193/09-13 Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Adresa: Stará Ves 204, 750 02 Přerov Identifikátor: 650 007 786 IČ:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2206/13-T MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2206/13-T MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2206/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 017 090 89 Identifikátor 691 005 222

Více