této Tato cena Při výkonu prostředí. podle bankovní spojení; den cenu dodávky; a cena (a) (b) (c) (d) (e)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "této Tato cena Při výkonu prostředí. podle bankovní spojení; den cenu dodávky; a cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 (a) (b) (c) (d) (e)"

Transkript

1

2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V souladu se zněním 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se cena dodávky sjednává dohodou Stran ve výši: ,- Kč (třimiliónydvěstědevadesátosmtisíctřista korun k českých bez DPH), výše DPH (21%) ,- Kč Tato cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodáním předmětu této Smlouvy (viz Odstavec 1.1 této Smlouvy). Celková cena Předmětu koupě včetně DPH je ,- Kč K (dále jen Celková cena ). Výše sazby DPH, výše DPH a Celková cena včetně DPH sjednané v této Smlouvěě bude upravena v případě změny sazbyy DPH u zdanitelného o plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platnémm znění. Při výkonu této činnosti není Kupující osobou povinnou k dani podle 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Strany se dohodly, že celková cenaa bude uhrazena na základě faktury se splatnostíí třicet (30) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Fakturace proběhne po předání dodávky na základě podpisu předávacího protokolu Kupujícím. Připouští se i dílčí fakturace na základě podpisu dílčích předávacích protokolů. První fakturaci je možno provést až po podepsání smlouvy mezi ČHMÚ a Státním fondem životního prostředí. 3.7 Platba bude provedena v Kč naa bankovní v Úvodních ustanoveních této Smlouvy. účet Prodávajícího, který je uvedený Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí Předmětu koupě Článku 4 (Předání Předmětu koupě) této Smlouvy. Faktura musí obsahovat zejména: podle (a) (b) (c) (d) označení a čísloo faktury; obchodní jméno a sídlo Prodávajícího a daňové identifikační číslo; bankovní spojení; identifikaci Předmětu koupě; a Kupujícího, jakož i identifikačníí číslo (e) (f) (g) den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti; cenu dodávky; a fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty. h - 2 -

3 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu bez zaplacení. Prodávající P je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomtoo případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručenímm řádně opravené nebo nověě vyhotovené faktury. Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodánímm a protokolárním převzetím Předmětu koupě. Kupní cena (včetně Celkové ceny) jee konečná a neměnná. Cena dopravy do místa, kde má být Předmět koupě předán Prodávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkové ceně. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ Instalace Předmetu koupě dle čl. 1 odstavce 1.11 nepřekročí délku 3 kalendářních dnů. Prodávající je povinenn předat Kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě, jakož i další doklady stanovené v této Smlouvě, a to v den předání společně s Předmětem koupě. Prodávající je povinenn informovat Kupujícího v den předání o vlastnostech Předmětu koupě, o způsobu skladování, použití a údržby Předmětuu koupě a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je s ohledem na povahu Předmětu koupě nezbytný určitýý způsob a/ /nebo doba jeho užívání, je Prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném českém návodu a aby byly srozumitelné. Prodávající je povinenn Kupujícíhoo řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady Předmětu koupě včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Kupující je oprávněnn odmítnout převzetí Předmětu koupě, na kterém jsou zjištěny jakékoli právní a/nebo faktické vady. Kupující je oprávněn odmítnout pouze částečné plnění Předmětu koupě. 4.6 O předání a převzetí obsahovat zejména: Předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol, který bude datum a podpisy osob oprávněných jednat za každou Stranu; popis předávaného Předmětu koupě; způsob předání Předmětu koupě; popis funkčnosti Předmětuu koupě a jejich součástí; a seznam případných vad, jejich popis a informaci o vlivu takových vad - 3 -

4 Prodávající poskytuje Kupujícímuu záruku na Předmět koupě a jehoo součásti v délce 24 měsíců. Záruční lhůta se vztahuje na celý Předmě koupě s výjimkouu součástí které je možné označit za spotřební materiál. Záruční doba počíná plynout dnem, který je v předávacícím m protokolu označený jako den převzetí Předmětu koupě. Prodávající je povinenn v záruční době odstraňovat veškeré záruční vady. Vada Předmětu koupě se považuje za záruční vadu, neprokáže-li Prodávající opak. na funkčnost Předmětu koupě a termín jejich odstranění. 4.7 Přílohu předávacího protokolu bude tvořit: seznam předávané dokumentace; a protokol o zaškolení obsluhy VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ Poruší-li Prodávající povinnosti stanovené v Článku 1 (Předmět koupě) této Smlouvy, má Předmět koupě vady. Za vady Předmětu koupě se rovněž považujee dodání Předmětu koupě v menším množství nebo jenn zčásti, pokud tuto možnost výslovně nepřipouští tato Smlouva. Za vady Předmětu koupě se dále považuje i dodání jinéhoo Předmětu koupě a vady v dokladech nutných k užívání Předmětu koupě. Za Z vady Předmětu koupěě jsou rovněž považovány právní vady váznoucí na Předmětu koupě či na jakékoli jeho části. Veškeré vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího. Prodávající je povinenn neprodleněě a bezplatněě odstranit veškeré reklamované vady, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od doručení reklamace Kupujícího, pokud Strany nedohodnou jiný termín. Není-li možné vady Předmětu koupě odstranit ve lhůtách uvedených u v Odstavci 5..2 této Smlouvy, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezodkladně b náhradní plnění (náhradní Předmět koupě), a to bezz jakýchkoli vad. V případě, že (i) Prodávající nezahájí odstranění vad Předmětu koupě z odpovědnosti za vady ve výše uvedené lhůtě; nebo pokud (ii) vada Předmětu koupě z odpovědnosti za vady nebude odstraněna v termínu a způsobem určenýmm v souladu se Smlouvou, má Kupující právo zajistit odstranění takové vady Předmětu koupě jinou osobou,, a to na náklady Prodávajícího, které uhradí Prodávající Kupujícímu doo deseti (10) dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Kupující má současně nárokk na úhradu účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti s výskytem vad v a jejich odstraněním. 5.5 Nároky z vad Předmětu koupě see nedotýkají nároku na smluvní pokutu Kupujícího. nároku na náhradu n újmy ani případného

5 Prodávající se zavazuje reagovat na oznámenou závadu během záruční doby nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin. Prodávající se zavazuje provést záruční a také mimozáruční opravy nejpozději do tří (3) pracovních dnů od nahlášení vady,, a to v místěě instalace zařízení. Záruka za vady platí,, pokud nedojde k porušení pravidel o provozuu Kupujícím nebo obsluhou. V případě poškození Předmětu koupě nebo jeho části ze strany Kupujícího, nese Kupující veškeré náklady spojené s reklamací a opravou o v době záruky. Jako závada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od nahlášení závady do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví Prodávající písemný protokol ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Prodávající se zavazuje Předmět vyplývajících z této Smlouvy. Koupě Kupujícímu prodat ve stavu a za podmínek Prodávající se zavazuje zajistit, že k okamžiku předání Předmětu koupě Kupujícímu bude jediným a výlučným vlastníkem Předmětu koupě a nebude jakkoliv smluvně či zákonně omezen v dispozici s Předmětem koupě podle této Smlouvy. Prodávající je povinenn uhradit Kupujícímu veškeré škody, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prodávající v době uzavření této Smlouvy není vlastníkem Předmětu koupě. Prodávající odškodní Kupujícího za všechny škody a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladůů soudních řízení a právního zastoupení) a za veškerou odpovědnost a nároky třetích osob uplatněných vůči Kupujícímu v souvislosti s neplatností a/ /nebo zdánlivostí této Smlouvy a/nebo v souvislosti s tím, že Prodávající není vlastníkem Předmětu koupě a/nebo některé jejich části. Prodávající se zavazuje zajistit publicitu projektu v souladu s požadavky stanovenými v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životního prostředí (dále jen OPŽP ) (kk dispozici na internetových stránkách: /www.opzp.cz/sekce/702/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce- stránkách: /400/3146/detail/graficky-manual-povinne- publicity-pro-opzp/). Prodávající je zejména povinen zajistit informační tabuli, která podpory-v-opzp/) a aktuálním Grafickým manuálem OPŽPP (k dispozici na internetových bude v místě stavby umístěna poo celou dobu provádění stavby a ihned po ukončení stavby instalovat trvalou informační desku o ukončeníí stavby. Jejich provedení a konečný vzhled před zadáním do výroby musí být konzultován s Kupujícím. Prodávající bere na vědomí, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly prováděné u Kupujícího právo přístupu, a to po dobu d deseti (10) let a zároveň - 5 -

6 do uplynutí lhůty tří (3) let od ukončení OPŽP, tj. nejméněě do roku 2023 (podle toho co uplyne později), k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právníchh předpisů (např. jako obchodní o tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 52/19915 Sb.,, o státní kontrole, v platném znění) PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prodávající podepsal tuto Smlouvu, bylo každé z níže uvedených u Prohlášení a záruk pravdivé, úplné a nikoli zavádějící, a Prodávající bere naa vědomí, žee Kupující na tato prohlášení, ujištění a záruky spoléhá: Vlastnické právo k Předmětu koupě. Prodávající bude b ke dni předání Předmětu koupě Kupujícímu výlučným a neomezeným vlastníkem Předmětu koupě. Prodávající nabude vlastnické právo k Předmětu koupě k řádně; Právní vady. Právo Prodávajícího nakládat s Předmětem koupě není jakkoli omezeno (s výjimkou nároků uplatňovaných ve v vztahu k Předmětu koupě ze strany Kupujícího); Předmět koupě není a doo dne předání nebude zatížen žádnou závadou, ani jiným zatížením; Neexistence dluhů. Podle nejlepšího vědomí Prodávajícího žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy nemá ve vztahu k Předmětu koupě žádné vykonatelné pohledávky, proti Prodávajícímu není podlee jeho nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, popřípadě podle p zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních ř soudních, v platném znění, a Prodávající nemá ani žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách, v jejichž j důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízeníí o výkon povinnosti Prodávajícího k provedení souvisejících plateb; Neexistence zatížení z Předmětu koupě.. Neexistují jakákoli j omezení vlastnického práva k Předmětu koupě a Prodávající neposkytl žádné osobě jakékoliv právo užívat, spoluužívat (včetně pronájmu či pachtu) nebo držet Předmět koupěě nebo jeho část, které by byly platné a závazné v den uzavření této Smlouvy,, nebo nabyly platnosti a závaznosti po tomtoo dni; Neexistence vedlejších ujednání. Předmět koupěě není předmětem jakéhokoli ujednání o výhradě vlastnického práva, práva zpětné z koupě, zákazu zcizení nebo zatížení, výhradě předkupního práva, výhradě lepšího kupce a/nebo koupi na zkoušku; - 6 -

7 7.1.6 Pohledávky ve vztahu k Předmětu koupě. Neexistuje žádná odměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, dodavateli, zprostředkovateli, anii žádné jiné osobě za dodávky služeb s či jiných plnění vztahujícíchh se k Předmětu koupě nebo k prodeji podle této Smlouvy, kterou sjednal Prodávající a která by mohla být oprávněně nárokována vůči Kupujícímu, popřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prodávajícího byy mohlo nepříznivě ovlivnit plnění této Smlouvy (dále jen Prohlášení a záruky ) Prodávající se dále zavazuje, že veškerá Prohlášení a záruky budouu do dne předání Předmětu koupě správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná s výjimkou těch Prohlášení a záruk, k jejichž změněě dojde v důsledku jednání Kupujícího. V případě, že se kterékoli z Prohlášení a záruk uvedenýchh v Odstavci 7.1 této Smlouvy ukáže být nesprávné, nepravdivé,, neúplné a/ /nebo zavádějící nebo v případě porušení závazku Prodávajícího podle Článku 6 (Závazky Prodávajícího) této Smlouvy, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé d Straně. Odstoupením se tato Smlouva ruší k okamžiku, kdyy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé Straně. SMLUVNÍ POKUTA Za nedodržení doby plnění podle Článku 2 (Doba a místoo plnění) a Článku 4 odst. 4.1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové ceny Předmětu koupě zaa každý započatý den prodlení. Při prodlení Kupujícího s úhradouu faktury činí smluvní pokuta p 0,05% % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Při porušení povinnosti Prodávajícího podle ustanovení 147a odst.. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pokuta 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení. Uvedené smluvní pokuty nemajíí vliv na výši případnéé náhrady škody a/nebo jiné (i nemajetkové) újmy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího jakékoli jiné povinnosti podle této Smlouvy a/nebo právních předpisů, včetně (nikoliv však pouze) p povinnosti zajišťované smluví pokutou, jakož ani závazků nebo odpovědnosti i plynoucí z této Smlouvy a z platných právních předpisů. 8.6 Smluvní pokuty jsou smluvní pokuty. splatné desátý (10.) den od výzvy oprávněné Strany k zaplacení - 7 -

8 DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Jakékoli oznámení podle této Smlouvy musí být učiněné písemně v českém jazyce j a doručené osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo n faxem Straně, jíž má být doručeno, na adresu nebo faxovéé číslo uvedené v Odstavci 9.2 tétoo Smlouvy, nebo na jinou adresu nebo faxové f číslo sdělené takovou Stranouu písemným oznámením druhé Straně doručeným ne později než pět (5) pracovních dnů přede dnem, kdy bylo oznámení odesláno. Kontaktní osobou a adresou pro doručování uvedenou v Odstavci 9.1 této Smlouvy je: pokud jde o Prodávajícího o: Adresa: Fax: K rukám: Ovocná 34, Praha Ing. Vladimíra Adamce, jednatele pokud jde o Kupujícího: Adresa: Fax: K rukám: Na Šabatce 17, Praha RNDr. Jana Macouna,, Ph.D Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno: při osobním doručování, příp. doručování kurýrem: (a) (b) dnem faktického přijetí zásilky; nebo dnem, kdy příjemcee odepřel převzetí zásilky, při doručování poštou: (a) (b) dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí; nebo třetím (3.) pracovním dnem po odeslání; nebo (c) dnem vyznačeným zásilky, poštou jako datum, kdy příjemce e odepřel převzetí při doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném přenosu zprávy, vydané odesílacím přístrojem, přičemž: - 8 -

9 (a) byla-li zpráva přenesena po hod., má m se za to, v 9.00 hod. následující pracovní den; a/nebo že byla doručena (b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracovním p dnem, má se za to, že byla doručena v nejbližším následujícím pracovním p dni Každé odesílané oznámení budee podepsáno oprávněnouu osobou odesílatele. Každý adresát bude oprávněnn považovat takové oznámení za originál, jehož obsah je ze strany odesílatelee závazný a na jehož základě je adresát oprávněn jednat. j Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli doručovacíchd h údajů uvedených v této Smlouvě, bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Strana, která neoznámí včas změnu své adresy a faxovéhoo čísla, odpovídá druhé Straně za případnou vzniklou škodu a/nebo jinou (i nemajetkovou) újmu. Není-li odesílateli písemněě oznámeno jinak, platí, že faxový přístroj každého příjemce se nachází na adrese tohoto příjemce uvedené v Odstavci 9.2 této Smlouvy. ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování jakýchkoli hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit o chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení uchazeče a skutečnosti ověřených h ČHMÚ na základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání uchazeče o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní vysvětlení, vyloučí ČHMÚ takového uchazečee bezodkladně ze zadávacího řízení. Při předkládání nabídky musí uchazeč předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v něm prohlásit, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo nebo nepřímo střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto t zadávacího řízením, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální aj.). VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉH HO ZÁKONÍKU Smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ). Strany vylučují aplikaci ustanovení 2079 odst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanského zákoníku na Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na základě Smlouvy. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy v souladu se ZVZ, v platném zněníí a souvisejícími právními předpisy. Zveřejněníí obsahu Smlouvy nemůže být považováno za případné porušení povinnosti mlčenlivosti. m - 9 -

10 12.2 Prodávající předloží Kupujícímu seznam subdodavatelů, vee kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z Celkové ceny; nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícímm v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejnéé zakázky přesahuje jeden (1) rok Prodávající předloží seznam subdodavatelů a případně jeho přílohu - seznam vlastníků akcií podle 147a odst. 4 a 5 ZVZZ nejpozději do šedesáti (60) dnů od splnění Smlouvy, nebo do 28. února následujícího o kalendářního roku v případě, žee plnění Smlouvy přesahuje jeden (1) rok, r resp. devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. Prodávající je povinenn vést a průběžně aktualizovat reálnýý seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na dodávce a tento seznam předložit v případěě jakékoliv změny na straně subdodavatelů neprodleně Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že ž Prodávající: nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoli hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka ú nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění p této Smlouvy; ; nebo zkresloval skutečnosti zaa účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky k této Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci Stran. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento t účel považována výměna ových či jiných elektronických zpráv. Není-li pro změnu této Smlouvyy dodržena forma ujednaná Stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. Smlouva je vyhotovena ve čtyřechh (4) stejnopisech. Dva (2)( stejnopisy obdrží Kupující a dva (2) stejnopisy obdrží Prodávající. Strany prohlašují, že tato Ssmlouva byla uzavřena podle jejich shodnéé a svobodné vůle, což potvrzují vlastnoručními podpisy. PŘÍLOHY Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: Příloha 1: Technická specifikace předmětu smlouvy podle ZD; Z

11

12 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

13 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACEE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD Číslo Název 1 Analyzátor PM počítačč částic Počet 5 Technická specifikace dodávky Analyzátor PM počítač částic Palas FIDAS 2000 prospektt je přiloženn k nabídce - přístroj pro měření početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší v rozsahu 0,18 18 µm - současný výstup počtu částic v 64 velikostních intervalech (kanálech) a zároveň hmotnostní koncentrace v µg/m 3 PM 1, PM 2,5 PM 4, a PM přístroj je o ekvivalentní s ČSN EN i ČSN EN certifikát TÜV je přiložen k této nabídce; o ekvivalence se prokazujee podle Guidance to t the Demonstration of Equivalence off Ambient Air monitoring Methods, verze leden 2010 (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm) - rozsah přístroje je o do µg/m 3 u průměrné 24h koncentrace PMP 10 ve venkovním ovzduší a o do µg/m 3 u průměrné 1h koncentrace PM 10 ve venkovním ovzduší - mez detekcee přístroje je mnohem menší než 2 µg/m 3 (24h mez detekce PM 2,5 ) - přístroj je schopen dodávat dataa o měřených veličinách a o chodu přístroje do systému stanice automatického imisního monitoringu u (AIM) nebo do zařízení dálkového přenosu dat - přístroj umožňuje o digitální obousměrnou komunikaci včetně ovládaní na dálkuu a diagnostiky o digitální propojení do PC vstupu (LAN/ETHERNET, sériově propojené adresovatelné RS232 nebo RS485 s paralelními konektory Canon 9, USB) - možnost kontroly průtoku a jeho seřízení - přesnost a stabilita průtoku je o maximálně 2 % z hodnoty u 24h průměru a

14 o maximálně 5 % z hodnoty u okamžitého odečtu - automatický provoz mnohem déle než 30 dní bez nutnosti výměny spotřebního materiálu - možnost kalibrace nebo seřízení hodnot početních koncentrací a PM x na stanici (v místě instalace) pomocí kalibračního prachu CalDust 1100, který je součástí dodávky pro každý analyzátor - automatické obnovení měření po výpadku elektrického napájení n - možnost nastavení integračního času měření alespoň v rozsahu 10 minut až 1 hodina - možnost ignorování změny letníhoo a zimního času - přístroj umožňuje bezpečný a spolehlivý provoz po celý rok r - zabudovatelný do 19 stojanu s pro provoz v kontejneru AIM A - systém zabraňující kondenzaci příliš vlhkého vzorkované ho vzduchuu - Pracovní teplota: o 0 50 C - Napájecí napětí: o 230 V / 50 Hz, euro PC kabel - Příkon náběh/provoz: o < 300 W náběh / < 150 W střední příkon při provozu (maximální příkon 140 W) - Čerpadlo: o interní (2 ks, které se střídají při provozu a ani při výpadkuu jednoho z nich není přerušeno měření) - Diagnostika: o komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla o výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla o plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru o nastavení limitůů pro alarmyy - Software pro PC PDAnalyze: o zobrazení všech základníchh hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí o dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla - Dokumentace:

15 o odborně přeložená dokumentace v českémm jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů - Servis: o garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů po dobu 10ti let - Spotřební materiál: o seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletýý provoz (mimo vstupních filtrů) ) je přiloženn k této nabídce Další podmínky nabídky - ENVItech Bohemia s.r.o. provede instalaci a uvedení doo provozu v místě instalace (včetně připojení k řídící jednotce stanice) - zaškolení obsluhy - záruční doba 24 měsícůů Seznam součásti nabízených zařízení, u nichž je výrobcem stanovena kratší životnost, než jee nabízená délka záruční doby, není vypracován. Všechny díly mají výrobcem uváděnou životnost delší než je délka záruky. - reakce na oznámenou závadu během záruční doby do 484 hod. a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení - Autorizace výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení je přiložena k nabídce. - Doklady platné certifikáty o tom, že technici společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. byli řádně vyškoleni výrobcem naa provádění servisu naa dodávaná zařízení (prosté kopie) jsou přiloženy k nabídce

16 SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU POTŘEBNÉ ÉHO PRO DVOULETÝ PROVOZ Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. dodá v rámci této zakázky následující spotřební materiál pro pro dvouletý provoz pro každou jednotku: Název položky 2 ks Ochranný filtr pro čerpadlo 2x Sada O kroužků - 1 -

17 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Příloha č. 1 - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) Program OPŽP: Veřejná zakázka: Část: Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší [ II ] Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší [ 2 ] Přístroje pro počítání částic OBSAH 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Technická specifikace Analyzátor PM počítač částic Další požadavky zadavatele Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky... 3 Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší

35 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Číslo Název Počet Klasifikace CPV 1 Analyzátor PM počítač částic TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2.1. Analyzátor PM počítač částic - přístroj pro měření početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší alespoň v rozsahu 0,4-10 µm - současný výstup počtu částic přinejmenším v 16 velikostních intervalech (kanálech) a zároveň hmotnostní koncentrace v µg/m 3 alespoň PM 2,5 a PM 10 - přístroj musí být buď o v souladu s ČSN P CEN/TC nebo o s touto normou ekvivalentní anebo o alespoň ekvivalentní s ČSN EN i ČSN EN 14907; o ekvivalence se prokazuje podle Guidance to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air monitoring Methods, verze leden 2010 (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm) - rozsah přístroje musí být o alespoň do µg/m 3 u průměrné 24h koncentrace PM 10 ve venkovním ovzduší a o alespoň do µg/m 3 u průměrné 1h koncentrace PM 10 ve venkovním ovzduší - mez detekce přístroje musí být maximálně 2 µg/m 3 (24h mez detekce PM 2,5 ) - přístroj musí být schopen dodávat data o měřených veličinách a o chodu přístroje do systému stanice automatického imisního monitoringu (AIM) nebo do zařízení dálkového přenosu dat - přístroj musí umožňovat o digitální obousměrnou komunikaci včetně ovládaní na dálku a diagnostiky o digitální propojení do PC vstupu (např. LAN/ETHERNET, sériově propojené adresovatelné RS232 nebo RS485 s paralelními konektory Canon 9, USB) - možnost kontroly průtoku a jeho seřízení - přesnost a stabilita průtoku musí být o maximálně 2 % z hodnoty u 24h průměru a o maximálně 5 % z hodnoty u okamžitého odečtu - automatický provoz min. 30 dní bez nutnosti výměny spotřebního materiálu - možnost kalibrace nebo seřízení hodnot početních koncentrací a PM x na stanici (v místě instalace), součástí dodávky bude kalibrační sada (pokud je nutná pro nastavení přístroje) pro každý přístroj - automatické obnovení měření po výpadku elektrického napájení - možnost nastavení integračního času měření alespoň v rozsahu 10 minut až 1 hodina - možnost ignorování změny letního a zimního času - přístroj musí umožňovat bezpečný a spolehlivý provoz po celý rok - zabudovatelný do 19 stojanu pro provoz v kontejneru AIM - systém zabraňující kondenzaci příliš vlhkého vzorkovaného vzduchu - - Pracovní teplota: o C Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší

36 - - Napájecí napětí: o 230 V / 50 Hz, euro PC kabel - Příkon náběh/provoz: o < 300 W náběh / < 150 W střední příkon při provozu - Čerpadlo: o interní - Diagnostika: o komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla o výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla o plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru o nastavení limitů pro alarmy - Software pro PC: o zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí o dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla - Dokumentace: o odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů - Servis: o garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let - Spotřební materiál: o seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů) 3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení. - instalace, uvedení do provozu v místě instalace (včetně připojení k řídící jednotce stanice) - zaškolení pracovníků - záruční doba minimálně 24 měsíců - reakce na oznámenou závadu během záruční doby do 48 hod. a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení 4. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel si vyhrazuje v souladu s 44, odst. 3, písmeno j) zákona následující požadavky: - Uchazeč prokáže splnění požadavků zadavatele na technické podmínky plnění prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky. V nabídce předloží oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace výrobce. Pokud to tímto způsobem není možné, předloží zájemce v nabídce vyjádření výrobce o splnění těchto požadavků zadavatele. - Uchazeč musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení. - Uchazeč musí předložit doklady platný certifikát o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni výrobcem na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie). Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Kupní smlouva č. 186/2015

Kupní smlouva č. 186/2015 Kupní smlouva č. 186/2015 Dodávka osiv zemědělských plodin v roce 2015 část VZ č. 5 - Travní směsi (Plumlov, Karlovy Vary) I. Smluvní strany Kupující: Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Sídlo: Pod

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více