této Tato cena Při výkonu prostředí. podle bankovní spojení; den cenu dodávky; a cena (a) (b) (c) (d) (e)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "této Tato cena Při výkonu prostředí. podle bankovní spojení; den cenu dodávky; a cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 (a) (b) (c) (d) (e)"

Transkript

1

2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V souladu se zněním 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se cena dodávky sjednává dohodou Stran ve výši: ,- Kč (třimiliónydvěstědevadesátosmtisíctřista korun k českých bez DPH), výše DPH (21%) ,- Kč Tato cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodáním předmětu této Smlouvy (viz Odstavec 1.1 této Smlouvy). Celková cena Předmětu koupě včetně DPH je ,- Kč K (dále jen Celková cena ). Výše sazby DPH, výše DPH a Celková cena včetně DPH sjednané v této Smlouvěě bude upravena v případě změny sazbyy DPH u zdanitelného o plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platnémm znění. Při výkonu této činnosti není Kupující osobou povinnou k dani podle 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Strany se dohodly, že celková cenaa bude uhrazena na základě faktury se splatnostíí třicet (30) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Fakturace proběhne po předání dodávky na základě podpisu předávacího protokolu Kupujícím. Připouští se i dílčí fakturace na základě podpisu dílčích předávacích protokolů. První fakturaci je možno provést až po podepsání smlouvy mezi ČHMÚ a Státním fondem životního prostředí. 3.7 Platba bude provedena v Kč naa bankovní v Úvodních ustanoveních této Smlouvy. účet Prodávajícího, který je uvedený Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí Předmětu koupě Článku 4 (Předání Předmětu koupě) této Smlouvy. Faktura musí obsahovat zejména: podle (a) (b) (c) (d) označení a čísloo faktury; obchodní jméno a sídlo Prodávajícího a daňové identifikační číslo; bankovní spojení; identifikaci Předmětu koupě; a Kupujícího, jakož i identifikačníí číslo (e) (f) (g) den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti; cenu dodávky; a fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty. h - 2 -

3 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu bez zaplacení. Prodávající P je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomtoo případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručenímm řádně opravené nebo nověě vyhotovené faktury. Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodánímm a protokolárním převzetím Předmětu koupě. Kupní cena (včetně Celkové ceny) jee konečná a neměnná. Cena dopravy do místa, kde má být Předmět koupě předán Prodávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkové ceně. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ Instalace Předmetu koupě dle čl. 1 odstavce 1.11 nepřekročí délku 3 kalendářních dnů. Prodávající je povinenn předat Kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě, jakož i další doklady stanovené v této Smlouvě, a to v den předání společně s Předmětem koupě. Prodávající je povinenn informovat Kupujícího v den předání o vlastnostech Předmětu koupě, o způsobu skladování, použití a údržby Předmětuu koupě a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je s ohledem na povahu Předmětu koupě nezbytný určitýý způsob a/ /nebo doba jeho užívání, je Prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném českém návodu a aby byly srozumitelné. Prodávající je povinenn Kupujícíhoo řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady Předmětu koupě včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Kupující je oprávněnn odmítnout převzetí Předmětu koupě, na kterém jsou zjištěny jakékoli právní a/nebo faktické vady. Kupující je oprávněn odmítnout pouze částečné plnění Předmětu koupě. 4.6 O předání a převzetí obsahovat zejména: Předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol, který bude datum a podpisy osob oprávněných jednat za každou Stranu; popis předávaného Předmětu koupě; způsob předání Předmětu koupě; popis funkčnosti Předmětuu koupě a jejich součástí; a seznam případných vad, jejich popis a informaci o vlivu takových vad - 3 -

4 Prodávající poskytuje Kupujícímuu záruku na Předmět koupě a jehoo součásti v délce 24 měsíců. Záruční lhůta se vztahuje na celý Předmě koupě s výjimkouu součástí které je možné označit za spotřební materiál. Záruční doba počíná plynout dnem, který je v předávacícím m protokolu označený jako den převzetí Předmětu koupě. Prodávající je povinenn v záruční době odstraňovat veškeré záruční vady. Vada Předmětu koupě se považuje za záruční vadu, neprokáže-li Prodávající opak. na funkčnost Předmětu koupě a termín jejich odstranění. 4.7 Přílohu předávacího protokolu bude tvořit: seznam předávané dokumentace; a protokol o zaškolení obsluhy VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ Poruší-li Prodávající povinnosti stanovené v Článku 1 (Předmět koupě) této Smlouvy, má Předmět koupě vady. Za vady Předmětu koupě se rovněž považujee dodání Předmětu koupě v menším množství nebo jenn zčásti, pokud tuto možnost výslovně nepřipouští tato Smlouva. Za vady Předmětu koupě se dále považuje i dodání jinéhoo Předmětu koupě a vady v dokladech nutných k užívání Předmětu koupě. Za Z vady Předmětu koupěě jsou rovněž považovány právní vady váznoucí na Předmětu koupě či na jakékoli jeho části. Veškeré vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího. Prodávající je povinenn neprodleněě a bezplatněě odstranit veškeré reklamované vady, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od doručení reklamace Kupujícího, pokud Strany nedohodnou jiný termín. Není-li možné vady Předmětu koupě odstranit ve lhůtách uvedených u v Odstavci 5..2 této Smlouvy, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezodkladně b náhradní plnění (náhradní Předmět koupě), a to bezz jakýchkoli vad. V případě, že (i) Prodávající nezahájí odstranění vad Předmětu koupě z odpovědnosti za vady ve výše uvedené lhůtě; nebo pokud (ii) vada Předmětu koupě z odpovědnosti za vady nebude odstraněna v termínu a způsobem určenýmm v souladu se Smlouvou, má Kupující právo zajistit odstranění takové vady Předmětu koupě jinou osobou,, a to na náklady Prodávajícího, které uhradí Prodávající Kupujícímu doo deseti (10) dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Kupující má současně nárokk na úhradu účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti s výskytem vad v a jejich odstraněním. 5.5 Nároky z vad Předmětu koupě see nedotýkají nároku na smluvní pokutu Kupujícího. nároku na náhradu n újmy ani případného

5 Prodávající se zavazuje reagovat na oznámenou závadu během záruční doby nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin. Prodávající se zavazuje provést záruční a také mimozáruční opravy nejpozději do tří (3) pracovních dnů od nahlášení vady,, a to v místěě instalace zařízení. Záruka za vady platí,, pokud nedojde k porušení pravidel o provozuu Kupujícím nebo obsluhou. V případě poškození Předmětu koupě nebo jeho části ze strany Kupujícího, nese Kupující veškeré náklady spojené s reklamací a opravou o v době záruky. Jako závada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od nahlášení závady do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví Prodávající písemný protokol ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Prodávající se zavazuje Předmět vyplývajících z této Smlouvy. Koupě Kupujícímu prodat ve stavu a za podmínek Prodávající se zavazuje zajistit, že k okamžiku předání Předmětu koupě Kupujícímu bude jediným a výlučným vlastníkem Předmětu koupě a nebude jakkoliv smluvně či zákonně omezen v dispozici s Předmětem koupě podle této Smlouvy. Prodávající je povinenn uhradit Kupujícímu veškeré škody, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prodávající v době uzavření této Smlouvy není vlastníkem Předmětu koupě. Prodávající odškodní Kupujícího za všechny škody a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladůů soudních řízení a právního zastoupení) a za veškerou odpovědnost a nároky třetích osob uplatněných vůči Kupujícímu v souvislosti s neplatností a/ /nebo zdánlivostí této Smlouvy a/nebo v souvislosti s tím, že Prodávající není vlastníkem Předmětu koupě a/nebo některé jejich části. Prodávající se zavazuje zajistit publicitu projektu v souladu s požadavky stanovenými v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životního prostředí (dále jen OPŽP ) (kk dispozici na internetových stránkách: /www.opzp.cz/sekce/702/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce- stránkách: /400/3146/detail/graficky-manual-povinne- publicity-pro-opzp/). Prodávající je zejména povinen zajistit informační tabuli, která podpory-v-opzp/) a aktuálním Grafickým manuálem OPŽPP (k dispozici na internetových bude v místě stavby umístěna poo celou dobu provádění stavby a ihned po ukončení stavby instalovat trvalou informační desku o ukončeníí stavby. Jejich provedení a konečný vzhled před zadáním do výroby musí být konzultován s Kupujícím. Prodávající bere na vědomí, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly prováděné u Kupujícího právo přístupu, a to po dobu d deseti (10) let a zároveň - 5 -

6 do uplynutí lhůty tří (3) let od ukončení OPŽP, tj. nejméněě do roku 2023 (podle toho co uplyne později), k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právníchh předpisů (např. jako obchodní o tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 52/19915 Sb.,, o státní kontrole, v platném znění) PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prodávající podepsal tuto Smlouvu, bylo každé z níže uvedených u Prohlášení a záruk pravdivé, úplné a nikoli zavádějící, a Prodávající bere naa vědomí, žee Kupující na tato prohlášení, ujištění a záruky spoléhá: Vlastnické právo k Předmětu koupě. Prodávající bude b ke dni předání Předmětu koupě Kupujícímu výlučným a neomezeným vlastníkem Předmětu koupě. Prodávající nabude vlastnické právo k Předmětu koupě k řádně; Právní vady. Právo Prodávajícího nakládat s Předmětem koupě není jakkoli omezeno (s výjimkou nároků uplatňovaných ve v vztahu k Předmětu koupě ze strany Kupujícího); Předmět koupě není a doo dne předání nebude zatížen žádnou závadou, ani jiným zatížením; Neexistence dluhů. Podle nejlepšího vědomí Prodávajícího žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy nemá ve vztahu k Předmětu koupě žádné vykonatelné pohledávky, proti Prodávajícímu není podlee jeho nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, popřípadě podle p zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních ř soudních, v platném znění, a Prodávající nemá ani žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách, v jejichž j důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízeníí o výkon povinnosti Prodávajícího k provedení souvisejících plateb; Neexistence zatížení z Předmětu koupě.. Neexistují jakákoli j omezení vlastnického práva k Předmětu koupě a Prodávající neposkytl žádné osobě jakékoliv právo užívat, spoluužívat (včetně pronájmu či pachtu) nebo držet Předmět koupěě nebo jeho část, které by byly platné a závazné v den uzavření této Smlouvy,, nebo nabyly platnosti a závaznosti po tomtoo dni; Neexistence vedlejších ujednání. Předmět koupěě není předmětem jakéhokoli ujednání o výhradě vlastnického práva, práva zpětné z koupě, zákazu zcizení nebo zatížení, výhradě předkupního práva, výhradě lepšího kupce a/nebo koupi na zkoušku; - 6 -

7 7.1.6 Pohledávky ve vztahu k Předmětu koupě. Neexistuje žádná odměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, dodavateli, zprostředkovateli, anii žádné jiné osobě za dodávky služeb s či jiných plnění vztahujícíchh se k Předmětu koupě nebo k prodeji podle této Smlouvy, kterou sjednal Prodávající a která by mohla být oprávněně nárokována vůči Kupujícímu, popřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prodávajícího byy mohlo nepříznivě ovlivnit plnění této Smlouvy (dále jen Prohlášení a záruky ) Prodávající se dále zavazuje, že veškerá Prohlášení a záruky budouu do dne předání Předmětu koupě správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná s výjimkou těch Prohlášení a záruk, k jejichž změněě dojde v důsledku jednání Kupujícího. V případě, že se kterékoli z Prohlášení a záruk uvedenýchh v Odstavci 7.1 této Smlouvy ukáže být nesprávné, nepravdivé,, neúplné a/ /nebo zavádějící nebo v případě porušení závazku Prodávajícího podle Článku 6 (Závazky Prodávajícího) této Smlouvy, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé d Straně. Odstoupením se tato Smlouva ruší k okamžiku, kdyy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé Straně. SMLUVNÍ POKUTA Za nedodržení doby plnění podle Článku 2 (Doba a místoo plnění) a Článku 4 odst. 4.1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové ceny Předmětu koupě zaa každý započatý den prodlení. Při prodlení Kupujícího s úhradouu faktury činí smluvní pokuta p 0,05% % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Při porušení povinnosti Prodávajícího podle ustanovení 147a odst.. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pokuta 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení. Uvedené smluvní pokuty nemajíí vliv na výši případnéé náhrady škody a/nebo jiné (i nemajetkové) újmy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího jakékoli jiné povinnosti podle této Smlouvy a/nebo právních předpisů, včetně (nikoliv však pouze) p povinnosti zajišťované smluví pokutou, jakož ani závazků nebo odpovědnosti i plynoucí z této Smlouvy a z platných právních předpisů. 8.6 Smluvní pokuty jsou smluvní pokuty. splatné desátý (10.) den od výzvy oprávněné Strany k zaplacení - 7 -

8 DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Jakékoli oznámení podle této Smlouvy musí být učiněné písemně v českém jazyce j a doručené osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo n faxem Straně, jíž má být doručeno, na adresu nebo faxovéé číslo uvedené v Odstavci 9.2 tétoo Smlouvy, nebo na jinou adresu nebo faxové f číslo sdělené takovou Stranouu písemným oznámením druhé Straně doručeným ne později než pět (5) pracovních dnů přede dnem, kdy bylo oznámení odesláno. Kontaktní osobou a adresou pro doručování uvedenou v Odstavci 9.1 této Smlouvy je: pokud jde o Prodávajícího o: Adresa: Fax: K rukám: Ovocná 34, Praha Ing. Vladimíra Adamce, jednatele pokud jde o Kupujícího: Adresa: Fax: K rukám: Na Šabatce 17, Praha RNDr. Jana Macouna,, Ph.D Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno: při osobním doručování, příp. doručování kurýrem: (a) (b) dnem faktického přijetí zásilky; nebo dnem, kdy příjemcee odepřel převzetí zásilky, při doručování poštou: (a) (b) dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí; nebo třetím (3.) pracovním dnem po odeslání; nebo (c) dnem vyznačeným zásilky, poštou jako datum, kdy příjemce e odepřel převzetí při doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném přenosu zprávy, vydané odesílacím přístrojem, přičemž: - 8 -

9 (a) byla-li zpráva přenesena po hod., má m se za to, v 9.00 hod. následující pracovní den; a/nebo že byla doručena (b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracovním p dnem, má se za to, že byla doručena v nejbližším následujícím pracovním p dni Každé odesílané oznámení budee podepsáno oprávněnouu osobou odesílatele. Každý adresát bude oprávněnn považovat takové oznámení za originál, jehož obsah je ze strany odesílatelee závazný a na jehož základě je adresát oprávněn jednat. j Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli doručovacíchd h údajů uvedených v této Smlouvě, bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Strana, která neoznámí včas změnu své adresy a faxovéhoo čísla, odpovídá druhé Straně za případnou vzniklou škodu a/nebo jinou (i nemajetkovou) újmu. Není-li odesílateli písemněě oznámeno jinak, platí, že faxový přístroj každého příjemce se nachází na adrese tohoto příjemce uvedené v Odstavci 9.2 této Smlouvy. ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování jakýchkoli hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit o chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení uchazeče a skutečnosti ověřených h ČHMÚ na základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání uchazeče o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní vysvětlení, vyloučí ČHMÚ takového uchazečee bezodkladně ze zadávacího řízení. Při předkládání nabídky musí uchazeč předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v něm prohlásit, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo nebo nepřímo střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto t zadávacího řízením, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální aj.). VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉH HO ZÁKONÍKU Smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ). Strany vylučují aplikaci ustanovení 2079 odst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanského zákoníku na Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na základě Smlouvy. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy v souladu se ZVZ, v platném zněníí a souvisejícími právními předpisy. Zveřejněníí obsahu Smlouvy nemůže být považováno za případné porušení povinnosti mlčenlivosti. m - 9 -

10 12.2 Prodávající předloží Kupujícímu seznam subdodavatelů, vee kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z Celkové ceny; nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícímm v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejnéé zakázky přesahuje jeden (1) rok Prodávající předloží seznam subdodavatelů a případně jeho přílohu - seznam vlastníků akcií podle 147a odst. 4 a 5 ZVZZ nejpozději do šedesáti (60) dnů od splnění Smlouvy, nebo do 28. února následujícího o kalendářního roku v případě, žee plnění Smlouvy přesahuje jeden (1) rok, r resp. devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. Prodávající je povinenn vést a průběžně aktualizovat reálnýý seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na dodávce a tento seznam předložit v případěě jakékoliv změny na straně subdodavatelů neprodleně Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že ž Prodávající: nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoli hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka ú nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění p této Smlouvy; ; nebo zkresloval skutečnosti zaa účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky k této Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci Stran. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento t účel považována výměna ových či jiných elektronických zpráv. Není-li pro změnu této Smlouvyy dodržena forma ujednaná Stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. Smlouva je vyhotovena ve čtyřechh (4) stejnopisech. Dva (2)( stejnopisy obdrží Kupující a dva (2) stejnopisy obdrží Prodávající. Strany prohlašují, že tato Ssmlouva byla uzavřena podle jejich shodnéé a svobodné vůle, což potvrzují vlastnoručními podpisy. PŘÍLOHY Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: Příloha 1: Technická specifikace předmětu smlouvy podle ZD; Z

11

12 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

13 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACEE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD Číslo Název 1 Analyzátor PM počítačč částic Počet 5 Technická specifikace dodávky Analyzátor PM počítač částic Palas FIDAS 2000 prospektt je přiloženn k nabídce - přístroj pro měření početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší v rozsahu 0,18 18 µm - současný výstup počtu částic v 64 velikostních intervalech (kanálech) a zároveň hmotnostní koncentrace v µg/m 3 PM 1, PM 2,5 PM 4, a PM přístroj je o ekvivalentní s ČSN EN i ČSN EN certifikát TÜV je přiložen k této nabídce; o ekvivalence se prokazujee podle Guidance to t the Demonstration of Equivalence off Ambient Air monitoring Methods, verze leden 2010 (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm) - rozsah přístroje je o do µg/m 3 u průměrné 24h koncentrace PMP 10 ve venkovním ovzduší a o do µg/m 3 u průměrné 1h koncentrace PM 10 ve venkovním ovzduší - mez detekcee přístroje je mnohem menší než 2 µg/m 3 (24h mez detekce PM 2,5 ) - přístroj je schopen dodávat dataa o měřených veličinách a o chodu přístroje do systému stanice automatického imisního monitoringu u (AIM) nebo do zařízení dálkového přenosu dat - přístroj umožňuje o digitální obousměrnou komunikaci včetně ovládaní na dálkuu a diagnostiky o digitální propojení do PC vstupu (LAN/ETHERNET, sériově propojené adresovatelné RS232 nebo RS485 s paralelními konektory Canon 9, USB) - možnost kontroly průtoku a jeho seřízení - přesnost a stabilita průtoku je o maximálně 2 % z hodnoty u 24h průměru a

14 o maximálně 5 % z hodnoty u okamžitého odečtu - automatický provoz mnohem déle než 30 dní bez nutnosti výměny spotřebního materiálu - možnost kalibrace nebo seřízení hodnot početních koncentrací a PM x na stanici (v místě instalace) pomocí kalibračního prachu CalDust 1100, který je součástí dodávky pro každý analyzátor - automatické obnovení měření po výpadku elektrického napájení n - možnost nastavení integračního času měření alespoň v rozsahu 10 minut až 1 hodina - možnost ignorování změny letníhoo a zimního času - přístroj umožňuje bezpečný a spolehlivý provoz po celý rok r - zabudovatelný do 19 stojanu s pro provoz v kontejneru AIM A - systém zabraňující kondenzaci příliš vlhkého vzorkované ho vzduchuu - Pracovní teplota: o 0 50 C - Napájecí napětí: o 230 V / 50 Hz, euro PC kabel - Příkon náběh/provoz: o < 300 W náběh / < 150 W střední příkon při provozu (maximální příkon 140 W) - Čerpadlo: o interní (2 ks, které se střídají při provozu a ani při výpadkuu jednoho z nich není přerušeno měření) - Diagnostika: o komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla o výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla o plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru o nastavení limitůů pro alarmyy - Software pro PC PDAnalyze: o zobrazení všech základníchh hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí o dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla - Dokumentace:

15 o odborně přeložená dokumentace v českémm jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů - Servis: o garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů po dobu 10ti let - Spotřební materiál: o seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletýý provoz (mimo vstupních filtrů) ) je přiloženn k této nabídce Další podmínky nabídky - ENVItech Bohemia s.r.o. provede instalaci a uvedení doo provozu v místě instalace (včetně připojení k řídící jednotce stanice) - zaškolení obsluhy - záruční doba 24 měsícůů Seznam součásti nabízených zařízení, u nichž je výrobcem stanovena kratší životnost, než jee nabízená délka záruční doby, není vypracován. Všechny díly mají výrobcem uváděnou životnost delší než je délka záruky. - reakce na oznámenou závadu během záruční doby do 484 hod. a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení - Autorizace výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení je přiložena k nabídce. - Doklady platné certifikáty o tom, že technici společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. byli řádně vyškoleni výrobcem naa provádění servisu naa dodávaná zařízení (prosté kopie) jsou přiloženy k nabídce

16 SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU POTŘEBNÉ ÉHO PRO DVOULETÝ PROVOZ Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. dodá v rámci této zakázky následující spotřební materiál pro pro dvouletý provoz pro každou jednotku: Název položky 2 ks Ochranný filtr pro čerpadlo 2x Sada O kroužků - 1 -

17 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Příloha č. 1 - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) Program OPŽP: Veřejná zakázka: Část: Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší [ II ] Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší [ 2 ] Přístroje pro počítání částic OBSAH 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Technická specifikace Analyzátor PM počítač částic Další požadavky zadavatele Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky... 3 Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší

35 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Číslo Název Počet Klasifikace CPV 1 Analyzátor PM počítač částic TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2.1. Analyzátor PM počítač částic - přístroj pro měření početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší alespoň v rozsahu 0,4-10 µm - současný výstup počtu částic přinejmenším v 16 velikostních intervalech (kanálech) a zároveň hmotnostní koncentrace v µg/m 3 alespoň PM 2,5 a PM 10 - přístroj musí být buď o v souladu s ČSN P CEN/TC nebo o s touto normou ekvivalentní anebo o alespoň ekvivalentní s ČSN EN i ČSN EN 14907; o ekvivalence se prokazuje podle Guidance to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air monitoring Methods, verze leden 2010 (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm) - rozsah přístroje musí být o alespoň do µg/m 3 u průměrné 24h koncentrace PM 10 ve venkovním ovzduší a o alespoň do µg/m 3 u průměrné 1h koncentrace PM 10 ve venkovním ovzduší - mez detekce přístroje musí být maximálně 2 µg/m 3 (24h mez detekce PM 2,5 ) - přístroj musí být schopen dodávat data o měřených veličinách a o chodu přístroje do systému stanice automatického imisního monitoringu (AIM) nebo do zařízení dálkového přenosu dat - přístroj musí umožňovat o digitální obousměrnou komunikaci včetně ovládaní na dálku a diagnostiky o digitální propojení do PC vstupu (např. LAN/ETHERNET, sériově propojené adresovatelné RS232 nebo RS485 s paralelními konektory Canon 9, USB) - možnost kontroly průtoku a jeho seřízení - přesnost a stabilita průtoku musí být o maximálně 2 % z hodnoty u 24h průměru a o maximálně 5 % z hodnoty u okamžitého odečtu - automatický provoz min. 30 dní bez nutnosti výměny spotřebního materiálu - možnost kalibrace nebo seřízení hodnot početních koncentrací a PM x na stanici (v místě instalace), součástí dodávky bude kalibrační sada (pokud je nutná pro nastavení přístroje) pro každý přístroj - automatické obnovení měření po výpadku elektrického napájení - možnost nastavení integračního času měření alespoň v rozsahu 10 minut až 1 hodina - možnost ignorování změny letního a zimního času - přístroj musí umožňovat bezpečný a spolehlivý provoz po celý rok - zabudovatelný do 19 stojanu pro provoz v kontejneru AIM - systém zabraňující kondenzaci příliš vlhkého vzorkovaného vzduchu - - Pracovní teplota: o C Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší

36 - - Napájecí napětí: o 230 V / 50 Hz, euro PC kabel - Příkon náběh/provoz: o < 300 W náběh / < 150 W střední příkon při provozu - Čerpadlo: o interní - Diagnostika: o komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla o výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla o plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru o nastavení limitů pro alarmy - Software pro PC: o zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí o dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla - Dokumentace: o odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů - Servis: o garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let - Spotřební materiál: o seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů) 3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení. - instalace, uvedení do provozu v místě instalace (včetně připojení k řídící jednotce stanice) - zaškolení pracovníků - záruční doba minimálně 24 měsíců - reakce na oznámenou závadu během záruční doby do 48 hod. a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení 4. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel si vyhrazuje v souladu s 44, odst. 3, písmeno j) zákona následující požadavky: - Uchazeč prokáže splnění požadavků zadavatele na technické podmínky plnění prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky. V nabídce předloží oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace výrobce. Pokud to tímto způsobem není možné, předloží zájemce v nabídce vyjádření výrobce o splnění těchto požadavků zadavatele. - Uchazeč musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení. - Uchazeč musí předložit doklady platný certifikát o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni výrobcem na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie). Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu:

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu: Smluvní strany : Kupní smlouva jako prodávající ze strany jedné (dále jen Dodavatel ) a AMOS Typografické studio, spol.s r.o., sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastupuje pan Pavel Krčmář - jednatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou této Zadávací dokumentace. Uchazeč do

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: CNC stroj Číslo zakázky: VZ/2014/2/020 Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice Krajského úřadu Zlínského kraje SM/25/03/13 Zadávání veřejných zakázek

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více