Návod k obsluze. Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205"

Transkript

1 Návod k obsluze Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205 1

2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce níže popsaného spotřebiče, ke kterému se vztahuje tento popis, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že spotřebič odpovídá příslušným základným bezpečnostním, zdravotním a ochranným požadavkům příslušných EU směrnic a že příslušné zprávy o testu jsou dostupné na kontrolu příslušným orgánům a je možné vyžádat je od prodejce spotřebiče, hlavně s ohledem na CE prohlášení o shodě vydané výrobcem nebo se souhlasem výrobce. A mimo toho,výrobce prohlašuje, že části spotřebiče popsané v tomto návodě, které přichází do kontaktu s potravinami, neobsahují žádné toxické látky. 2

3 Obsah 1 Umístnění (Volba místa instalace) Výrobní štítek Připojení k elektrické síti Zapnutí/vypnutí volby teploty (Termostat) (l) Světelné indikátory (m, n, o) Akustický signál Uvedení do provozu Mražení/skladování čerstvých potravin Maximální výška uložení Doba skladování Upozornění a rady Čištění a údržba Odmrazení Vnitřní osvětlení Odstranění možných problémů Servisní středisko Záruka Co když Přečtěte si prosím pozorně tento návod pro správné a rychlé seznámení s Vaším novým spotřebičem. Podtrhnete si časti pro Vás důležité. Uschovejte si návod tak, abyste jej mohly použít v budoucnosti nebo jej nabídnout budoucímu uživateli. Zakoupili jste si kvalitní spotřebič, který Vám bude sloužit mnoho let, budete-li jej používat správně. Ilustrace (obr.) jsou zobrazeny na poslední stránce tohoto návodu na obsluhu. Používejte spotřebič pouze na místě s příslušnou teplotou prostředí; v opačném případě může být funkčnost spotřebiče negativně ovlivněna. Doporučujeme Vám kapitolu Klimatické třídy. Důležité! Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti. Používá-li se k profesionálním nebo komerčním účelům, musíte dodržovat standardy platné pro příslušné zaměření. Spotřebič byl testován z hlediska těsnosti v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy. V případě nepovoleného používání spotřebiče, např. komerční využití, se záruka na kompresor zkracuje o 50 %. Pokud tímto novým spotřebičem nahrazujete starý, zajistěte nefunkčnost uzavíracích systémů starého spotřebiče před jeho likvidací. Zabráníte tím uzavření dětí do spotřebiče. Prosím zajistěte ekologickou likvidaci starého spotřebiče u specializované společnosti, protože spotřebič může obsahovat škodlivé části v chladicím mediu a které je nutné odstranit pomocí speciálního vybavení. Informujte se u svého prodejce nebo na místním úřadě (Více v kapitole: Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení domácnosti). Ujistěte se, aby se chladicí systém obsahující chladicí médium, hlavně výměník tepla na zadní straně spotřebiče nepoškodil během převozu na likvidaci, aby nevytekla chladicí kapalina. Podrobnosti o využití chladicího média jsou na výrobním štítku uvedeném na spotřebiči. 3

4 Pokyny k používání V následující části naleznete všechny důležité informace k používání Vašeho spotřebiče. Pokyny k používaní jsou pro několik modelů, u kterých se odlišují v některých detailech podle typu spotřebiče. 1 Umístnění (Volba místa instalace) Hlavně nevystavujte spotřebič vysokým teplotám prostředí a přímému slunečnému záření. Doporučujeme umístnění spotřebiče do chladné, dobře větrané, suché místnosti. Instalace do blízkosti zdroje tepla (ohřívač, roura, a pod.) je velmi nevhodná (značí zvýšení výkonu kompresoru, výsledkem čeho je zvýšení spotřeby elektrické energie). Nelze-li se vyhnout instalaci v blízkosti zdroje tepla, umístněte vhodnou izolační desku mezi spotřebič a zdroj tepla (nepoužívejte azbest) nebo dodržujte následující minimální vzdálenosti: od plynového nebo elektrického sporáku 3 cm od radiátoru nebo roury 5 cm od stěny, nábytku nebo jiného spotřebiče 2 cm Nikdy nezakrývejte větrací mřížku Větší mrazničky s boxy jsou vybaveny větrací mřížkou (k) umístněnou v spodní části boční stěny. Tyto spotřebiče můžete umístnit přímo proti zdi nebo nábytku ale ne stranou s mřížkou. Mrazničky bez větrací mřížky Ponechte dostatečný prostor mezi zadní stěnou spotřebiče a stěnou k zajištění proudění vzduchu okolo spotřebiče. Spotřebič musí být umístněn horizontálně a na rovném povrchu. Pouze tak dosáhnete správný tok chladicího okruhu a optimální funkčnost. DŮLEŽITÉ! Před zapnutím spotřebiče jej nechte stát nejméně 2 hodiny tak, aby se chladicí okruh stabilizoval a nevyskytli se problémy s provozem. Zápach typický pro nové spotřebiče lze jednoducho odstranit. Důkladně utřete vnitřní prostor roztokem vlažné vody a octu. Nepoužívejte čisticí roztoky, ostré nebo zrnité čisticí prostředky ani produkty obsahující sodu. Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda je vnitřní prostor hlavně rohy dokonale suchý. Nebezpečí V závislosti od typu chladicí náplně může být chladivo hořlavé. Chladicí okruh je hermeticky utěsněn a propustnost byla opakovaně testována. Nesprávný zásah může způsobit vznik požáru. Jakékoli mechanické zásahy provádějte co nejdále od chladicího okruhu, hlavně u kondenzátorů (p). U některých spotřebičů je chladič vstavěn v externí stěně. Zásah do systému chlazení může provést pouze kvalifikovaný servisní technik. DŮLEŽITÉ! Únik chladicího média může způsobit poranění vašich očí. V případe kontaktu očí s chladicím prostředkem opláchněte oči proudem vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. KLIMATICKÉ TŘÍDY Spotřebič je podle klimatické třídy určen k používání při jistých teplotách místnosti. Tyto teploty nelze překročit! Klimatická třída pro váš konkrétny spotřebič je označená na výrobním štítku. Kategorie jsou: Klimatická třída SN N ST T 2 Výrobní štítek Vhodné teploty místnosti + 10 C až + 32 C + 16 C až + 32 C + 18 C až + 38 C + 18 C až + 43 C Výrobní štítek (s technickými daty) je umístněn na skříňce mrazničky (D) na zadní straně spotřebiče. 4

5 Zaznačte si technická data Odepište si technická data z výrobního štítku, abyste je měli vždycky k dispozici bez potřeby přesunutí spotřebiče. Model/Typ.... Hrubý objem.... litry Čistý objem..... litry Provozní napětí V-50 Hz Maximální spotřebovaný výkon (W)... Watt Pojistka (A) A Spotřeba el. energie kwh/24h Mrazicí kapacita kg/24h 3 Připojení k elektrické síti Váš spotřebič musíte připojit k elektrické zásuvce s uzemněním, která vyhovuje příslušným standardům a byla nainstalována zaškoleným technikem. Ještě před připojením koncovky síťové šňůry spotřebiče do zásuvky se ujistěte, zda napětí (V) na výrobním štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce. Je-li napětí odlišné, ihned kontaktujte autorizované servisní středisko nebo vašeho prodejce a v žádném případe nepřipojujte spotřebič k elektrické síti. Seznam servisních středisek je uveden na našich webových stránkách v sekci servis. 4 Zapnutí/vypnutí volby teploty (Termostat) (l) Ovladač teploty slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče a ovládání/nastavení teploty chlazení. K zabránění náhodné změně teploty je ovládač odolný proti otáčení. K realizaci nastavení doporučujeme použít minci nebo šroubovák. Zapnutí: Otočením ovladače (l) doprava upravte teplotu na požadovanou úroveň, mezi: - Min. (jemné chlazení) a - max. (nejnižší teplota) Vypnutí: Otočte ovládač doleva. Nastavení teploty musí byť v souladu s: - okolní teplotou spotřebiče - množstvím uložených potravin - frekvencí otvírání dveří 5 Světelné indikátory (m, n, o) Je-li Váš spotřebič vybaven světelnými indikátory, následující část popisuje význam každého indikátora: - zelený = CONTROL Spotřebič je elektricky napájen a je v provozu. Zelený indikátor musí vždy svítit, když je spotřebič připojen k elektrické síti a je zapnutý. Je velmi důležité zvýšit pozornost na daný fakt, protože při výpadku dodávky elektrické energie červený a žlutý indikátor přestane svítit a tím více nenabízí upozornění. - - červený = ALARM Vnitřní teplota je velmi vysoká. Když se červený indikátor rozsvítí, může to být z několika důvodů: První zapnutí spotřebiče, Restartování po rozmražení, Naplnění mrazničky čerstvými potravinami. V těchto případech je normální, že se červený indikátor rozsvítí. Zhasne automaticky tehdy, když teplota v interiéru dosáhne přibližně 18 C. Zapněte přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH (když je) (obr. 4). (vypněte opět do 24 hodin nebo když zhasne červený indikátor). Opět otevřete spotřebič, je-li to možné, pouze tehdy, když červený indikátor zhasne. Když červený indikátor přece jen zůstane svítit po 12 až 24 hodinách, může to značit, že se vyskytly vážné problémy. Viz část odstranění možných problémů co když... kapitola 18 - žlutý = přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH je zapnutý a funkce termostatu je vypnuta. Kompresor nepřetržitě chladí do té doby, dokud opět nevypnete rychlé mražení. Doporučujeme střední nastavení. Brzy zistíte, které nastavení je nejvhodnější pro Vaše požadavky. 5

6 6 Akustický signál Je-li Váš spotřebič dodáván s akustickým signálem, zazní v případě, když se rozsvítí, červený indikátor. Akustický signál se vypne automaticky tehdy, když zapnete přepínač rychlého chlazení FAST FREEZER SWITCH. 7 Uvedení do provozu 1. Vybalte spotřebič. 2. Vyjměte polystyrénové části z komory kompresoru (jsou-li k dispozici). 3. Vyjměte dokumenty a veškeré příslušenství z vnitřku spotřebiče. 4. Vyčistěte vnitřní prostor roztokem vlažné vody a octu a důkladně jej vysušte tkaninou. 5. Uzavřete spotřebič. 6. Připojte koncovku síťové šňůry k zásuvce. 7. Zapněte spotřebič otočením ovladače teploty (obr. 4) doprava (Při počátečném nastavení otočte ovládač do pozice Max). (Rozsvítí se zelený a červený indikátor). 8. Je-li vybaven přepínačem rychlého mražení, zapněte jej (rovněž se rozsvítí žlutý indikátor). 9. Neotvírejte spotřebič přibližně 4 hodiny, pokud svítí červený indikátor, aby teplota uvnitř prostoru klesla na požadovanou úroveň. 10. Teď můžete naplnit spotřebič jakýmkoli množstvím hluboce zmrazených potravin (zakoupením již mražených potravin). (Viz následující kapitola Maximální výška naplnění ). 11. Vypněte přepínač rychlého mražení opět až po 24 hodinách. 12. Chcete-li mrazit čerstvé, nezmražené potraviny, přečtěte si následující kapitolu Mražení/skladování čerstvých potravin. Důležité! Neskladujte žádné láhve s obsahem tekutin. Tekutiny se mrazem roztahují a láhev může explodovat. Nikdy neskladujte v mrazničce nádoby s výbušnými směsi (plynové zapalovače, benzín, éter a pod.). Při skladování již zmrazených potravin musíte dodržovat pokyny výrobce na obale potravin. Hluboce zmrazené nanuky a zmrzliny by měli být konzumovány po několika minutách po vyjmutí z mrazničky, abyste zamezili poranění rtů a jazyka (nebezpečí přilepení na kůži). Ze stejného důvodu se vyhýbejte dotyku vnitřních stěn mrazničky mokrými rukama. Doporučujeme spotřebovat rozmražené nebo mírně zmražené výrobky v co nejkratší době. Tyto výrobky již nejsou vhodné k opětovnému zmražení. 8 Mražení/skladování čerstvých potravin Téměř veškeré čerstvé potraviny jsou vhodné k zmražení a skladování v spotřebiči. Pro nejčastěji používané výrobky poskytujeme tabulku s dobou skladování a nejvhodnější obaly k skladování ( Tabulka skladování ). Označte zřetelně čerstvé výrobky, protože není jednoduché je identifikovat po hlubokém zmražení v průhledných obalech. Doporučujeme používat komerčně dostupné štítky pro mražené potraviny. Zabalte čerstvé potraviny v porcích vhodných k zpracování v domácnosti, abyste se vyhnuli rozmrazování nadbytečného množství pro spotřebu na jeden den. Označte štítky jednotlivých porcí hlavně následujícími informacemi: Název potraviny (např. hovězí filet), Hmotnost porce, Množství (počet kusů), Datum zmražení. Spotřeba do (datum spotřeby) (viz tabulka skladování ). Pak postupujte následovně a) Doporučujeme, abyste umístnili čerstvé potraviny do prostoru rychlého mražení na boku (f) (ne u všech modelů) nebo na dno mrazničky. Toto je nejchladnější část. Vyhněte se ukládání čerstvých potravin do přímého kontaktu s hluboce zmraženými potravinami. Hluboce zmražené potraviny by se mohly rozmrazit a nevydrží předpokládanou dobu. b) Naplňte do 24 hodin pouze množstvím čerstvých potravin, které jsou vhodné pro kapacitu mražení vašeho spotřebiče. Viz informace na výrobním štítku (XX kg/24h). 6

7 c) Je-li to možné, zapněte přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH (obr. 4) (není potřebná v případě plnění již mražených (např. hluboce zmražených potravin) položek. d) Po 24 hodinách přesuňte hluboce mražené potraviny z dna mrazničky nebo předem mražené poličky na zavěšený koš tak, aby bylo dno mrazničky nebo předem zamražená polička volná na mražení dalších čerstvých potravin. e) Vypněte přepínač rychlého mražení (žlutý indikátor zhasne). f) Nastavte ovládač teploty na jednu z příslušných kapacit naplnění (viz Maximální výška naplnění ). g) Kontrolujte teplotu v odkládacím koši (d), nejlépe umístněním teploměru s rozsahem do 26 C. Skladovací teplota musí byť vždy nejméně -18 C. Doplnění čerstvých potravin (nemražených) Ujistěte se, abyste doplňovali čerstvé potraviny v množstvích adekvátních mrazicí kapacitě (XXkg/24h) nejdřív po 24 hodinách od posledního doplnění. (nepřekročujte maximální výšku uložení) 9 Maximální výška uložení K zajištění správného skladování mražených potravin nikdy nenaplňujte prostor spotřebiče (d) až po okraj. Vždy nechte prostor mezi krytem a mrazenými potravinami. Všimněte si značky určené výrobcem. (podle možnosti co nejdéle) Nastavte teplotu (l) přesně podle kapacity naplnění. Na úsporu energie při otevření při standardní teplotě okolí (+18 až + 22 C) doporučujeme následující nastavení teploty: 10 Doba skladování Doba skladování pro zakoupené mrazené potraviny se liší a závisí na typu výrobku a jeho obale. Proto striktně dodržujte pokyny výrobce na obalu. U čerstvých potravin, které chcete hluboko zmrazit, si prohlédněte tabulku skladování v tomto návodě. Po rozmražení musíte potraviny spotřebovat ihned nebo maximálně do 24 hodin. 11 Upozornění a rady Při čištění nebo odmrazovaní odpojte koncovku síťové šňůry. Po uzavření dveří mrazničky je neotvírejte ihned a za žádných okolností nepoužívejte nadměrnou sílu. Jakékoli zbylé vakuum pod těsněním (b) se uvolní přibližně po 1 nebo 2 minutách, pak je možné dveře normálně otevřít. Abyste zabránili kondenzaci a vytváření ledu, nechte vařené jídla vychladnout na teplotu okolí před uzamčením dveří a uložením jídla. Mrazničku otvírejte na co nejkratší dobu, abyste zabránili úniku energie a tvoření námrazy v spotřebiči. Když se červený indikátor náhle rozsvítí nebo zůstane svítit delší čas, neotvírejte dveře mrazničky a ihned proveďte příslušná opatření (viz část Co když... v návodě k obsluze). Nepoužívejte šroubovák nebo jiné kovové předměty k odstranění vrstvy ledu. Vnitřní stěny jsou velmi křehké pouze plastové nebo dřevěné škrabky. Používejte pouze plastové nebo dřevěné škrabky. 12 Čištění a údržba K zachování dobrého vzhledu vašeho spotřebiče, stále čistěte spotřebič leštidlem na nábytek nebo jiným výrobkům na glazovaný povrch (nikdy jej nepoužívejte uvnitř spotřebiče). Těsnění (b) čistěte teplou vodou a bez použití čisticích prostředků. Kapacita Značka uložení Nastavení Plná horní 12,00 h Poloviční střední h 1/4 nebo nižší h méně 7

8 Má-li Váš spotřebič kondenzátor (p) na zadní straně, příležitostně z něj odstraňte prach a nečistotu. Prach a nečistoty brání uvolnění tepla z vnitřního prostoru a výrazně zvyšují spotřebu elektrické energie. Pro nejlepší výsledky použijte jemný štětec nebo prachovku na odstranění prachu ze zadní stěny. Nebudete-li spotřebič používat delší dobu (např. jste-li na dovolené), nechte otevřené dveře, aby se nehromadil zápach. U spotřebičů se zámkem: Jsou-li dveře mrazničky otevřeny, zámek nastavte do pozice uzavřené a klíč uchovávejte mimo dosahu malých dětí, abyste předešli nehodám. Když se nahromadí vrstva ledu a námrazy na vnitřních stěnách spotřebiče, tato vrstva funguje jako izolační prvek a brání uvolnění chlazení z vnitřních stěn. Z času na čas je potřebné tuto vrstvu odstranit. Na odstranění ledu z vnitřních stěn mrazničky použijte plastovou nebo dřevěnou škrabku bez ostrých hran. Překryjte mrazené potraviny tkaninou, která zachytí seškrabaný led a umožňuje jednoduché vyjmutí. 13 Odmrazení Při standardních podmínkách (3 až 4 otevření během dne) musí být mraznička odmrazovaná jednou nebo dvakrát za rok (častěji v jiných případech). Varování Nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče na odmrazování mrazničky, např. fén na vlasy, ohřívač nebo předměty s otevřen plamenem (např. svíčky). Plasty ve vnitřní prostoru se můžou roztopit a uvolněný plyn může být zapálen jiskrami nebo otevřeným plamenem. Postupujte následovně: 1. Vezměte vhodnou nekovovou nádobu (plastová nádoba, nebo koš). 2. Nepochybně se ujistěte, je-li odpojená koncovka síťové šňůry od elektrické zásuvky. 3. Důkladně si osušte ruce, abyste zabránili poranění při kontaktu s ledem (doporučujeme používat rukavice) Vyberte všechny mražené potraviny z mrazničky, zabalte je pevně do novin, vložte do nádoby, nádoby uložte do chladné, suché místnosti. 5. Nádoby dokola přikryjte hrubou dekou. 6. Zdvihněte dělicí panel (e) (pouze u některých modelů) směrem nahoru z vodítek mrazničky. 7. Použijte dělicí příčku (pokud je k dispozici) jako odmrazovací misku a položte jí na boční stranu pod mrazničku kde je umístněný odtok rozmražené vody. 8. Vytáhněte odtok vody (co nejdéle) ze spodní části mrazničky. 9. Podle popisu v předchozí části, opatrně seškrabte hrubou vrstvu ledu a vložte do kuchyňského dresu, kde se rozmrazí. 10. Je-li to potřebné, urychlete odmražení vložením veliké nádoby s teplou vodou (ne velmi horkou) na dno mrazničky. 11. U mrazniček bez odtoku vody, nepřetržitě utírejte vodu pomocí hubky. 12. Důkladně vyčistěte vnitřní prostor mrazničky. Umyjte jej směsí teplé vody a octa, pak vypláchněte čistou vodou. 13. Důkladně vysušte mrazničku savou tkaninou a ponechte větrat 3 až 4 minuty. 14. Zasuňte kryt odtoku vody (je-li součástí výbavy). 15. Vyprázdněte odmrazovací misku (je-li k dispozici) a zasuňte ji jako dělicí příčku do vodítek mrazničky. 16. Uzavřete mrazničku a opět připojte k elektrické zásuvce. 17. Nastavte teplotu (l) na maximální nastavení (zelený a červený indikátor se rozsvítí) a zapněte přepínač rychlého mražení (obr. 4) (je-li k dispozici) (dodatečně se rozsvítí žlutý indikátor). 18. Teprve nyní je možné vložit mražené potraviny zpět - starší potraviny umístěte do horní části. Abyste zabránili rozmrazení zmrazených potravin, proveďte kroky 1 až 17 v průběhu maximálně dvou hodin. 19. Když červený indikátor zhasne, nastavte teplotu na teplotu skladování podle kapacity naplnění. 20. Vypněte přepínač rychlého mražení (je-li k dispozici) po přibližně 8 až 12 hodinách, nejpozději po 24 hodinách (žlutý indikátor zhasne).

9 14 Vnitřní osvětlení (ne u všech modelů) Do spotřebičů vybavených osvětlením je namontovaný spínač. Při otevření dveří se světlo rozsvítí automaticky a vypne se automaticky po jejich uzavření. Žárovka je chráněna průzorem. Používejte pouze max. 15 W náhradní žárovku. 15 Odstranění možných problémů Vysoce kvalitní proces výroby s využitím nejnovější technologie mražení v principu zajišťuje bezproblémovou funkčnost vašeho spotřebiče. Pokud se přece vyskytne závada dříve, než budete kontaktovat autorizované servisní středisko ujistěte se, zda jste dodrželi i všechny pokyny tohoto návodu k obsluze. Opravy servisního střediska, vyplývající z nedodržení pokynů na použití bude hradit uživatel a nejsou zahrnuty v záručním servisu. Upozornění Kompresor nemusí pracovat nepřetržitě. Je řízený termostatem, který nastavíte ovladačem teploty (obr. 4). Zapne se automaticky, když se zvýší nastavená teplota v mrazicím prostoru a automaticky se vypne po dosažení správné teploty. Šum můžete slyšet u každého kompresoru - systém chlazení, když je zapnutý kompresor. Tento šum vzniká tehdy, když pracuje motor v kompresoru a rovněž prouděním chladicího média v chladicím okruhu. Tento šum je běžný jev a nepředstavuje žádnou funkční závadu. V chladných místnostech a v chladných ročních obdobích se může vytvářet kondenzace na vnějších stěnách spotřebiče. Toto nepředstavuje poruchu a kondenzace zmizne po zvýšení okolní teploty. 16 Servisní středisko Servisní středisko kontaktujte až tehdy, Nemůžete-li nalézt příčinu problému nebo když nedokážete odstranit problém. Proto nejdřív zkontrolujte Co když... Viz přiložený záruční list nebo seznam servisních středisek, abyste zjistili která společnost odpovídá za opravy vašeho spotřebiče. Zvolte k Vám nejblíže. Nemáte-li seznam servisních středisek dodávaný s vašim spotřebičem, kontaktujte vašeho prodejce. K přijetí okamžité pomoci se obeznamte s následujícími důležitými daty k identifikaci vašeho přístroje. Značka spotřebiče Model/Typ Druh problému Datum zakoupení Kde byl spotřebič zakoupen? 17 Záruka Všimněte si prosím, že všeobecné záruční podmínky a záruční doba jsou uvedené na přiloženém záručním listě. Když dokumentace spotřebiče neobsahuje záruční list, kontaktujte prosím vašeho prodejce. 18 Co když... a) Nefunguje (spotřebič nefunguje) Upozornění! V případě problémů nebo výpadku dodávky elektrické energie, poskytuje izolace stěn spotřebiče 10 až 12 hodin času skladování od začátku těchto výpadků. Delší doba skladování je dostupná u speciálně izolovaných spotřebičů. Zeptejte se svého prodejce, jaký je vhodný čas skladování po problémech pro váš spotřebič. Nemůžete-li delší dobu odstranit problém, mrazené potraviny ve spotřebiči se mohou začít roztávat. Proto urychleně vykonejte další kroky na odstranění problému a je-li to nevyhnutné, přesuňte mražené potraviny do jiného spotřebiče. b) Spotřebič nechladí dostatečně. Proces mražení je velmi dlouhý. Kompresor pracuje velmi často. 9

10 Možná příčina/řešení: Ponechali jste spotřebič v nečinnosti po převozu nejméně 2 hodiny před jeho zapnutím? (stabilizace chladicího média). Prostudujte si část: Uvedení do provozu. Když ne: odpojte spotřebič když je zavřený, nazvedněte mrazničku na krátkou chvíli a pak ji opět uložte do její původní polohy. Po uplynutí 2 hodin připojte spotřebič opět k elektrické zásuvce. Během této doby nelze otvírat mrazničku. A rovněž během dalších 12 hodin potom, pokud nezhasne červený indikátor. Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech výrobků. Z tohoto důvodu si pamatujte, že výrobce si vyhrazuje právo na změnu nastavení a technologie bez předchozího upozornění. Je koncovka síťové šňůry v dobrém stavu a je správně připojena k síťové zásuvce? Je v síťové zásuvce elektrický proud? (v případě potřeby, otestujte síťovou zásuvku připojením malého spotřebiče jako je například ruční mixér, a pod.). Dveře spotřebiče se neuzavřely správně. Těsnění není pevně dovřené. Test: vložte kus dopisového papíru mezi těsnění a okraj mrazničky a uzavřete dveře. Mělo by být velmi obtížné vytáhnout papír z jakékoli strany. Když vytáhněte papír bez jakéhokoli odporu z jedné nebo více stran, kontaktujte autorizované servisní středisko. Výrazná tvorba ledu na vnitřních stěnách. (viz Čištění a údržba ). Spotřebič je vystaven přímému slunečnému záření nebo je umístněn v blízkosti zdroje tepla (trouba, radiátor, a pod.) Chraňte spotřebič před přímým slunečným zářením; zkontrolujte vzdálenost od zdroje tepla; vložte izolační desku (viz část Umístnění (Volba místa instalace ) Množství vložených potravin neodpovídá mrazicí kapacitě vašeho spotřebiče (viz výrobní štítek: XXkg/24h), nebo jste naplnili spotřebič velmi teplými potravinami (viz část: Doplnění čerstvých potravin ). 10

11 TABULKA SKLADOVÁNÍ MRAZNIČKY S BOXY -18 C < přibližná doba skladování v měsících Čerstvé potraviny Vhodný obal Sekaná > Polyetylénový mrazicí sáček > Klobása > Polyetylénový mrazicí sáček > Malá ryba > Polyetylénový mrazicí sáček > Srdce/játra > Polyetylénový mrazicí sáček > Zmrzlina > Plastová nádoba > Ovoce > Plastová nádoba > Sýr > Polyetylénový mrazicí sáček > Chléb > Polyetylénový mrazicí sáček > Velká ryba > Polyetylénový mrazicí sáček > Koláč/sušenky > Skleněná nádoba > Vepřové maso > Hliníková fólie > Hovězí maso > Hliníková fólie > Králík > Hliníková fólie > Jehněcí > Hliníková fólie > Houby > Polyetylénový mrazicí sáček > Špargle > Polyetylénový mrazicí sáček > Zelenina (krájená) > Polyetylénový mrazicí sáček > Jahody > Polyetylénový mrazicí sáček > Dort > Hliníková fólie > Kuře > Hliníková fólie > Krocan > Hliníková fólie > Kachna > Hliníková fólie > Husa > Hliníková fólie > Květák > Polyetylénový mrazicí sáček > Fazole > Polyetylénový mrazicí sáček > Klobása s kořením > Polyetylénový mrazicí sáček > Sterilizovaná zelenina > Skleněná nádoba > Sterilizované ovoce > Skleněná nádoba > Nanuky > Hliníková fólie > 11

12 a c b Části mrazničky a Dveře mrazničky b Těsnění dveří c Vnitřní osvětlení * d e f d Prostor k skladování e Dělicí panel * f Prostor rychlého mražení * g h k g Skříňka mrazničky h Odtok vody (odmražená voda) * i Ovládací panel k Větrací mřížka l m i n o p p l Ovládač teploty * Termostat m Tlačítko rychlého mražení * žlutý n Alarm * červený o Indikátor provozu * zelený p Kondenzátor * * závisí od modelu Verze ovládacích panelů Obr. 4 Opište si prosím příslušnou verzi vašeho spotřebiče 1. VERZE se samostatným přepínačem pro funkci rychlého mražení Obr. 4a A Nastavení teploty (Termostat) B ALARM červený indikátor C PROVOZ zelený indikátor Min. Max.. D RYCHLÉ MRAŽENÍ žlutý indikátor E Přepínač rychlého mražení E D C B A 2. VERZE s PŘEPÍNAČEM RYCHLÉHO MRAŽENÍ S INDIKÁTOREM ZAP/VYP Obr. 4b A Nastavení teploty (Termostat) B PROVOZ zelený indikátor Min. Max.. C ALARM červený indikátor D RYCHLÉ MRAŽENÍ žlutý indikátor A B C D 3. VERZE bez FUNKCE RYCHLÉHO MRAŽENÍ Min. Max.. Obr. 4c A Nastavení teploty (Termostat) B PROVOZ zelený indikátor C ALARM červený indikátor A B C Jsou-li indikátory vašeho spotřebiče rozmístněny jinak, platí následující: zelený = provoz spotřebiče; červený = ALARM; žlutý = ZAPNUTÍ FUNKCE RYCHLÉHO MRAŽENÍ 12

13 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel nebo kde naleznete i seznam míst zpětného odběru. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Chladící cukrárenské vitríny

Chladící cukrárenské vitríny 230 V 50 Hz Návod k obsluze a technická dokumentace Chladící cukrárenské vitríny Zařízení nepřekračuje hlučnost 70 db Typ vitríny Délka (mm) Hloubka (mm) Výška (mm) Napájení Výkon (W) Chladící výkon (W)

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

Obsah. Instalace. Přeprava Instalace Montáž dvířek. Popis spotřebiče. Celkový pohled

Obsah. Instalace. Přeprava Instalace Montáž dvířek. Popis spotřebiče. Celkový pohled Návod k obsluze MRAZÁK Obsah TZAA 5 Důležité bezpečnostní pokyny. Instalace Přeprava Instalace Montáž dvířek Popis spotřebiče Celkový pohled Instrukce pro uživatele Před použitím Nastavení termostatu Zapnutí

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více