Návod k obsluze. Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205"

Transkript

1 Návod k obsluze Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205 1

2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce níže popsaného spotřebiče, ke kterému se vztahuje tento popis, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že spotřebič odpovídá příslušným základným bezpečnostním, zdravotním a ochranným požadavkům příslušných EU směrnic a že příslušné zprávy o testu jsou dostupné na kontrolu příslušným orgánům a je možné vyžádat je od prodejce spotřebiče, hlavně s ohledem na CE prohlášení o shodě vydané výrobcem nebo se souhlasem výrobce. A mimo toho,výrobce prohlašuje, že části spotřebiče popsané v tomto návodě, které přichází do kontaktu s potravinami, neobsahují žádné toxické látky. 2

3 Obsah 1 Umístnění (Volba místa instalace) Výrobní štítek Připojení k elektrické síti Zapnutí/vypnutí volby teploty (Termostat) (l) Světelné indikátory (m, n, o) Akustický signál Uvedení do provozu Mražení/skladování čerstvých potravin Maximální výška uložení Doba skladování Upozornění a rady Čištění a údržba Odmrazení Vnitřní osvětlení Odstranění možných problémů Servisní středisko Záruka Co když Přečtěte si prosím pozorně tento návod pro správné a rychlé seznámení s Vaším novým spotřebičem. Podtrhnete si časti pro Vás důležité. Uschovejte si návod tak, abyste jej mohly použít v budoucnosti nebo jej nabídnout budoucímu uživateli. Zakoupili jste si kvalitní spotřebič, který Vám bude sloužit mnoho let, budete-li jej používat správně. Ilustrace (obr.) jsou zobrazeny na poslední stránce tohoto návodu na obsluhu. Používejte spotřebič pouze na místě s příslušnou teplotou prostředí; v opačném případě může být funkčnost spotřebiče negativně ovlivněna. Doporučujeme Vám kapitolu Klimatické třídy. Důležité! Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti. Používá-li se k profesionálním nebo komerčním účelům, musíte dodržovat standardy platné pro příslušné zaměření. Spotřebič byl testován z hlediska těsnosti v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy. V případě nepovoleného používání spotřebiče, např. komerční využití, se záruka na kompresor zkracuje o 50 %. Pokud tímto novým spotřebičem nahrazujete starý, zajistěte nefunkčnost uzavíracích systémů starého spotřebiče před jeho likvidací. Zabráníte tím uzavření dětí do spotřebiče. Prosím zajistěte ekologickou likvidaci starého spotřebiče u specializované společnosti, protože spotřebič může obsahovat škodlivé části v chladicím mediu a které je nutné odstranit pomocí speciálního vybavení. Informujte se u svého prodejce nebo na místním úřadě (Více v kapitole: Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení domácnosti). Ujistěte se, aby se chladicí systém obsahující chladicí médium, hlavně výměník tepla na zadní straně spotřebiče nepoškodil během převozu na likvidaci, aby nevytekla chladicí kapalina. Podrobnosti o využití chladicího média jsou na výrobním štítku uvedeném na spotřebiči. 3

4 Pokyny k používání V následující části naleznete všechny důležité informace k používání Vašeho spotřebiče. Pokyny k používaní jsou pro několik modelů, u kterých se odlišují v některých detailech podle typu spotřebiče. 1 Umístnění (Volba místa instalace) Hlavně nevystavujte spotřebič vysokým teplotám prostředí a přímému slunečnému záření. Doporučujeme umístnění spotřebiče do chladné, dobře větrané, suché místnosti. Instalace do blízkosti zdroje tepla (ohřívač, roura, a pod.) je velmi nevhodná (značí zvýšení výkonu kompresoru, výsledkem čeho je zvýšení spotřeby elektrické energie). Nelze-li se vyhnout instalaci v blízkosti zdroje tepla, umístněte vhodnou izolační desku mezi spotřebič a zdroj tepla (nepoužívejte azbest) nebo dodržujte následující minimální vzdálenosti: od plynového nebo elektrického sporáku 3 cm od radiátoru nebo roury 5 cm od stěny, nábytku nebo jiného spotřebiče 2 cm Nikdy nezakrývejte větrací mřížku Větší mrazničky s boxy jsou vybaveny větrací mřížkou (k) umístněnou v spodní části boční stěny. Tyto spotřebiče můžete umístnit přímo proti zdi nebo nábytku ale ne stranou s mřížkou. Mrazničky bez větrací mřížky Ponechte dostatečný prostor mezi zadní stěnou spotřebiče a stěnou k zajištění proudění vzduchu okolo spotřebiče. Spotřebič musí být umístněn horizontálně a na rovném povrchu. Pouze tak dosáhnete správný tok chladicího okruhu a optimální funkčnost. DŮLEŽITÉ! Před zapnutím spotřebiče jej nechte stát nejméně 2 hodiny tak, aby se chladicí okruh stabilizoval a nevyskytli se problémy s provozem. Zápach typický pro nové spotřebiče lze jednoducho odstranit. Důkladně utřete vnitřní prostor roztokem vlažné vody a octu. Nepoužívejte čisticí roztoky, ostré nebo zrnité čisticí prostředky ani produkty obsahující sodu. Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda je vnitřní prostor hlavně rohy dokonale suchý. Nebezpečí V závislosti od typu chladicí náplně může být chladivo hořlavé. Chladicí okruh je hermeticky utěsněn a propustnost byla opakovaně testována. Nesprávný zásah může způsobit vznik požáru. Jakékoli mechanické zásahy provádějte co nejdále od chladicího okruhu, hlavně u kondenzátorů (p). U některých spotřebičů je chladič vstavěn v externí stěně. Zásah do systému chlazení může provést pouze kvalifikovaný servisní technik. DŮLEŽITÉ! Únik chladicího média může způsobit poranění vašich očí. V případe kontaktu očí s chladicím prostředkem opláchněte oči proudem vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. KLIMATICKÉ TŘÍDY Spotřebič je podle klimatické třídy určen k používání při jistých teplotách místnosti. Tyto teploty nelze překročit! Klimatická třída pro váš konkrétny spotřebič je označená na výrobním štítku. Kategorie jsou: Klimatická třída SN N ST T 2 Výrobní štítek Vhodné teploty místnosti + 10 C až + 32 C + 16 C až + 32 C + 18 C až + 38 C + 18 C až + 43 C Výrobní štítek (s technickými daty) je umístněn na skříňce mrazničky (D) na zadní straně spotřebiče. 4

5 Zaznačte si technická data Odepište si technická data z výrobního štítku, abyste je měli vždycky k dispozici bez potřeby přesunutí spotřebiče. Model/Typ.... Hrubý objem.... litry Čistý objem..... litry Provozní napětí V-50 Hz Maximální spotřebovaný výkon (W)... Watt Pojistka (A) A Spotřeba el. energie kwh/24h Mrazicí kapacita kg/24h 3 Připojení k elektrické síti Váš spotřebič musíte připojit k elektrické zásuvce s uzemněním, která vyhovuje příslušným standardům a byla nainstalována zaškoleným technikem. Ještě před připojením koncovky síťové šňůry spotřebiče do zásuvky se ujistěte, zda napětí (V) na výrobním štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce. Je-li napětí odlišné, ihned kontaktujte autorizované servisní středisko nebo vašeho prodejce a v žádném případe nepřipojujte spotřebič k elektrické síti. Seznam servisních středisek je uveden na našich webových stránkách v sekci servis. 4 Zapnutí/vypnutí volby teploty (Termostat) (l) Ovladač teploty slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče a ovládání/nastavení teploty chlazení. K zabránění náhodné změně teploty je ovládač odolný proti otáčení. K realizaci nastavení doporučujeme použít minci nebo šroubovák. Zapnutí: Otočením ovladače (l) doprava upravte teplotu na požadovanou úroveň, mezi: - Min. (jemné chlazení) a - max. (nejnižší teplota) Vypnutí: Otočte ovládač doleva. Nastavení teploty musí byť v souladu s: - okolní teplotou spotřebiče - množstvím uložených potravin - frekvencí otvírání dveří 5 Světelné indikátory (m, n, o) Je-li Váš spotřebič vybaven světelnými indikátory, následující část popisuje význam každého indikátora: - zelený = CONTROL Spotřebič je elektricky napájen a je v provozu. Zelený indikátor musí vždy svítit, když je spotřebič připojen k elektrické síti a je zapnutý. Je velmi důležité zvýšit pozornost na daný fakt, protože při výpadku dodávky elektrické energie červený a žlutý indikátor přestane svítit a tím více nenabízí upozornění. - - červený = ALARM Vnitřní teplota je velmi vysoká. Když se červený indikátor rozsvítí, může to být z několika důvodů: První zapnutí spotřebiče, Restartování po rozmražení, Naplnění mrazničky čerstvými potravinami. V těchto případech je normální, že se červený indikátor rozsvítí. Zhasne automaticky tehdy, když teplota v interiéru dosáhne přibližně 18 C. Zapněte přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH (když je) (obr. 4). (vypněte opět do 24 hodin nebo když zhasne červený indikátor). Opět otevřete spotřebič, je-li to možné, pouze tehdy, když červený indikátor zhasne. Když červený indikátor přece jen zůstane svítit po 12 až 24 hodinách, může to značit, že se vyskytly vážné problémy. Viz část odstranění možných problémů co když... kapitola 18 - žlutý = přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH je zapnutý a funkce termostatu je vypnuta. Kompresor nepřetržitě chladí do té doby, dokud opět nevypnete rychlé mražení. Doporučujeme střední nastavení. Brzy zistíte, které nastavení je nejvhodnější pro Vaše požadavky. 5

6 6 Akustický signál Je-li Váš spotřebič dodáván s akustickým signálem, zazní v případě, když se rozsvítí, červený indikátor. Akustický signál se vypne automaticky tehdy, když zapnete přepínač rychlého chlazení FAST FREEZER SWITCH. 7 Uvedení do provozu 1. Vybalte spotřebič. 2. Vyjměte polystyrénové části z komory kompresoru (jsou-li k dispozici). 3. Vyjměte dokumenty a veškeré příslušenství z vnitřku spotřebiče. 4. Vyčistěte vnitřní prostor roztokem vlažné vody a octu a důkladně jej vysušte tkaninou. 5. Uzavřete spotřebič. 6. Připojte koncovku síťové šňůry k zásuvce. 7. Zapněte spotřebič otočením ovladače teploty (obr. 4) doprava (Při počátečném nastavení otočte ovládač do pozice Max). (Rozsvítí se zelený a červený indikátor). 8. Je-li vybaven přepínačem rychlého mražení, zapněte jej (rovněž se rozsvítí žlutý indikátor). 9. Neotvírejte spotřebič přibližně 4 hodiny, pokud svítí červený indikátor, aby teplota uvnitř prostoru klesla na požadovanou úroveň. 10. Teď můžete naplnit spotřebič jakýmkoli množstvím hluboce zmrazených potravin (zakoupením již mražených potravin). (Viz následující kapitola Maximální výška naplnění ). 11. Vypněte přepínač rychlého mražení opět až po 24 hodinách. 12. Chcete-li mrazit čerstvé, nezmražené potraviny, přečtěte si následující kapitolu Mražení/skladování čerstvých potravin. Důležité! Neskladujte žádné láhve s obsahem tekutin. Tekutiny se mrazem roztahují a láhev může explodovat. Nikdy neskladujte v mrazničce nádoby s výbušnými směsi (plynové zapalovače, benzín, éter a pod.). Při skladování již zmrazených potravin musíte dodržovat pokyny výrobce na obale potravin. Hluboce zmrazené nanuky a zmrzliny by měli být konzumovány po několika minutách po vyjmutí z mrazničky, abyste zamezili poranění rtů a jazyka (nebezpečí přilepení na kůži). Ze stejného důvodu se vyhýbejte dotyku vnitřních stěn mrazničky mokrými rukama. Doporučujeme spotřebovat rozmražené nebo mírně zmražené výrobky v co nejkratší době. Tyto výrobky již nejsou vhodné k opětovnému zmražení. 8 Mražení/skladování čerstvých potravin Téměř veškeré čerstvé potraviny jsou vhodné k zmražení a skladování v spotřebiči. Pro nejčastěji používané výrobky poskytujeme tabulku s dobou skladování a nejvhodnější obaly k skladování ( Tabulka skladování ). Označte zřetelně čerstvé výrobky, protože není jednoduché je identifikovat po hlubokém zmražení v průhledných obalech. Doporučujeme používat komerčně dostupné štítky pro mražené potraviny. Zabalte čerstvé potraviny v porcích vhodných k zpracování v domácnosti, abyste se vyhnuli rozmrazování nadbytečného množství pro spotřebu na jeden den. Označte štítky jednotlivých porcí hlavně následujícími informacemi: Název potraviny (např. hovězí filet), Hmotnost porce, Množství (počet kusů), Datum zmražení. Spotřeba do (datum spotřeby) (viz tabulka skladování ). Pak postupujte následovně a) Doporučujeme, abyste umístnili čerstvé potraviny do prostoru rychlého mražení na boku (f) (ne u všech modelů) nebo na dno mrazničky. Toto je nejchladnější část. Vyhněte se ukládání čerstvých potravin do přímého kontaktu s hluboce zmraženými potravinami. Hluboce zmražené potraviny by se mohly rozmrazit a nevydrží předpokládanou dobu. b) Naplňte do 24 hodin pouze množstvím čerstvých potravin, které jsou vhodné pro kapacitu mražení vašeho spotřebiče. Viz informace na výrobním štítku (XX kg/24h). 6

7 c) Je-li to možné, zapněte přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH (obr. 4) (není potřebná v případě plnění již mražených (např. hluboce zmražených potravin) položek. d) Po 24 hodinách přesuňte hluboce mražené potraviny z dna mrazničky nebo předem mražené poličky na zavěšený koš tak, aby bylo dno mrazničky nebo předem zamražená polička volná na mražení dalších čerstvých potravin. e) Vypněte přepínač rychlého mražení (žlutý indikátor zhasne). f) Nastavte ovládač teploty na jednu z příslušných kapacit naplnění (viz Maximální výška naplnění ). g) Kontrolujte teplotu v odkládacím koši (d), nejlépe umístněním teploměru s rozsahem do 26 C. Skladovací teplota musí byť vždy nejméně -18 C. Doplnění čerstvých potravin (nemražených) Ujistěte se, abyste doplňovali čerstvé potraviny v množstvích adekvátních mrazicí kapacitě (XXkg/24h) nejdřív po 24 hodinách od posledního doplnění. (nepřekročujte maximální výšku uložení) 9 Maximální výška uložení K zajištění správného skladování mražených potravin nikdy nenaplňujte prostor spotřebiče (d) až po okraj. Vždy nechte prostor mezi krytem a mrazenými potravinami. Všimněte si značky určené výrobcem. (podle možnosti co nejdéle) Nastavte teplotu (l) přesně podle kapacity naplnění. Na úsporu energie při otevření při standardní teplotě okolí (+18 až + 22 C) doporučujeme následující nastavení teploty: 10 Doba skladování Doba skladování pro zakoupené mrazené potraviny se liší a závisí na typu výrobku a jeho obale. Proto striktně dodržujte pokyny výrobce na obalu. U čerstvých potravin, které chcete hluboko zmrazit, si prohlédněte tabulku skladování v tomto návodě. Po rozmražení musíte potraviny spotřebovat ihned nebo maximálně do 24 hodin. 11 Upozornění a rady Při čištění nebo odmrazovaní odpojte koncovku síťové šňůry. Po uzavření dveří mrazničky je neotvírejte ihned a za žádných okolností nepoužívejte nadměrnou sílu. Jakékoli zbylé vakuum pod těsněním (b) se uvolní přibližně po 1 nebo 2 minutách, pak je možné dveře normálně otevřít. Abyste zabránili kondenzaci a vytváření ledu, nechte vařené jídla vychladnout na teplotu okolí před uzamčením dveří a uložením jídla. Mrazničku otvírejte na co nejkratší dobu, abyste zabránili úniku energie a tvoření námrazy v spotřebiči. Když se červený indikátor náhle rozsvítí nebo zůstane svítit delší čas, neotvírejte dveře mrazničky a ihned proveďte příslušná opatření (viz část Co když... v návodě k obsluze). Nepoužívejte šroubovák nebo jiné kovové předměty k odstranění vrstvy ledu. Vnitřní stěny jsou velmi křehké pouze plastové nebo dřevěné škrabky. Používejte pouze plastové nebo dřevěné škrabky. 12 Čištění a údržba K zachování dobrého vzhledu vašeho spotřebiče, stále čistěte spotřebič leštidlem na nábytek nebo jiným výrobkům na glazovaný povrch (nikdy jej nepoužívejte uvnitř spotřebiče). Těsnění (b) čistěte teplou vodou a bez použití čisticích prostředků. Kapacita Značka uložení Nastavení Plná horní 12,00 h Poloviční střední h 1/4 nebo nižší h méně 7

8 Má-li Váš spotřebič kondenzátor (p) na zadní straně, příležitostně z něj odstraňte prach a nečistotu. Prach a nečistoty brání uvolnění tepla z vnitřního prostoru a výrazně zvyšují spotřebu elektrické energie. Pro nejlepší výsledky použijte jemný štětec nebo prachovku na odstranění prachu ze zadní stěny. Nebudete-li spotřebič používat delší dobu (např. jste-li na dovolené), nechte otevřené dveře, aby se nehromadil zápach. U spotřebičů se zámkem: Jsou-li dveře mrazničky otevřeny, zámek nastavte do pozice uzavřené a klíč uchovávejte mimo dosahu malých dětí, abyste předešli nehodám. Když se nahromadí vrstva ledu a námrazy na vnitřních stěnách spotřebiče, tato vrstva funguje jako izolační prvek a brání uvolnění chlazení z vnitřních stěn. Z času na čas je potřebné tuto vrstvu odstranit. Na odstranění ledu z vnitřních stěn mrazničky použijte plastovou nebo dřevěnou škrabku bez ostrých hran. Překryjte mrazené potraviny tkaninou, která zachytí seškrabaný led a umožňuje jednoduché vyjmutí. 13 Odmrazení Při standardních podmínkách (3 až 4 otevření během dne) musí být mraznička odmrazovaná jednou nebo dvakrát za rok (častěji v jiných případech). Varování Nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče na odmrazování mrazničky, např. fén na vlasy, ohřívač nebo předměty s otevřen plamenem (např. svíčky). Plasty ve vnitřní prostoru se můžou roztopit a uvolněný plyn může být zapálen jiskrami nebo otevřeným plamenem. Postupujte následovně: 1. Vezměte vhodnou nekovovou nádobu (plastová nádoba, nebo koš). 2. Nepochybně se ujistěte, je-li odpojená koncovka síťové šňůry od elektrické zásuvky. 3. Důkladně si osušte ruce, abyste zabránili poranění při kontaktu s ledem (doporučujeme používat rukavice) Vyberte všechny mražené potraviny z mrazničky, zabalte je pevně do novin, vložte do nádoby, nádoby uložte do chladné, suché místnosti. 5. Nádoby dokola přikryjte hrubou dekou. 6. Zdvihněte dělicí panel (e) (pouze u některých modelů) směrem nahoru z vodítek mrazničky. 7. Použijte dělicí příčku (pokud je k dispozici) jako odmrazovací misku a položte jí na boční stranu pod mrazničku kde je umístněný odtok rozmražené vody. 8. Vytáhněte odtok vody (co nejdéle) ze spodní části mrazničky. 9. Podle popisu v předchozí části, opatrně seškrabte hrubou vrstvu ledu a vložte do kuchyňského dresu, kde se rozmrazí. 10. Je-li to potřebné, urychlete odmražení vložením veliké nádoby s teplou vodou (ne velmi horkou) na dno mrazničky. 11. U mrazniček bez odtoku vody, nepřetržitě utírejte vodu pomocí hubky. 12. Důkladně vyčistěte vnitřní prostor mrazničky. Umyjte jej směsí teplé vody a octa, pak vypláchněte čistou vodou. 13. Důkladně vysušte mrazničku savou tkaninou a ponechte větrat 3 až 4 minuty. 14. Zasuňte kryt odtoku vody (je-li součástí výbavy). 15. Vyprázdněte odmrazovací misku (je-li k dispozici) a zasuňte ji jako dělicí příčku do vodítek mrazničky. 16. Uzavřete mrazničku a opět připojte k elektrické zásuvce. 17. Nastavte teplotu (l) na maximální nastavení (zelený a červený indikátor se rozsvítí) a zapněte přepínač rychlého mražení (obr. 4) (je-li k dispozici) (dodatečně se rozsvítí žlutý indikátor). 18. Teprve nyní je možné vložit mražené potraviny zpět - starší potraviny umístěte do horní části. Abyste zabránili rozmrazení zmrazených potravin, proveďte kroky 1 až 17 v průběhu maximálně dvou hodin. 19. Když červený indikátor zhasne, nastavte teplotu na teplotu skladování podle kapacity naplnění. 20. Vypněte přepínač rychlého mražení (je-li k dispozici) po přibližně 8 až 12 hodinách, nejpozději po 24 hodinách (žlutý indikátor zhasne).

9 14 Vnitřní osvětlení (ne u všech modelů) Do spotřebičů vybavených osvětlením je namontovaný spínač. Při otevření dveří se světlo rozsvítí automaticky a vypne se automaticky po jejich uzavření. Žárovka je chráněna průzorem. Používejte pouze max. 15 W náhradní žárovku. 15 Odstranění možných problémů Vysoce kvalitní proces výroby s využitím nejnovější technologie mražení v principu zajišťuje bezproblémovou funkčnost vašeho spotřebiče. Pokud se přece vyskytne závada dříve, než budete kontaktovat autorizované servisní středisko ujistěte se, zda jste dodrželi i všechny pokyny tohoto návodu k obsluze. Opravy servisního střediska, vyplývající z nedodržení pokynů na použití bude hradit uživatel a nejsou zahrnuty v záručním servisu. Upozornění Kompresor nemusí pracovat nepřetržitě. Je řízený termostatem, který nastavíte ovladačem teploty (obr. 4). Zapne se automaticky, když se zvýší nastavená teplota v mrazicím prostoru a automaticky se vypne po dosažení správné teploty. Šum můžete slyšet u každého kompresoru - systém chlazení, když je zapnutý kompresor. Tento šum vzniká tehdy, když pracuje motor v kompresoru a rovněž prouděním chladicího média v chladicím okruhu. Tento šum je běžný jev a nepředstavuje žádnou funkční závadu. V chladných místnostech a v chladných ročních obdobích se může vytvářet kondenzace na vnějších stěnách spotřebiče. Toto nepředstavuje poruchu a kondenzace zmizne po zvýšení okolní teploty. 16 Servisní středisko Servisní středisko kontaktujte až tehdy, Nemůžete-li nalézt příčinu problému nebo když nedokážete odstranit problém. Proto nejdřív zkontrolujte Co když... Viz přiložený záruční list nebo seznam servisních středisek, abyste zjistili která společnost odpovídá za opravy vašeho spotřebiče. Zvolte k Vám nejblíže. Nemáte-li seznam servisních středisek dodávaný s vašim spotřebičem, kontaktujte vašeho prodejce. K přijetí okamžité pomoci se obeznamte s následujícími důležitými daty k identifikaci vašeho přístroje. Značka spotřebiče Model/Typ Druh problému Datum zakoupení Kde byl spotřebič zakoupen? 17 Záruka Všimněte si prosím, že všeobecné záruční podmínky a záruční doba jsou uvedené na přiloženém záručním listě. Když dokumentace spotřebiče neobsahuje záruční list, kontaktujte prosím vašeho prodejce. 18 Co když... a) Nefunguje (spotřebič nefunguje) Upozornění! V případě problémů nebo výpadku dodávky elektrické energie, poskytuje izolace stěn spotřebiče 10 až 12 hodin času skladování od začátku těchto výpadků. Delší doba skladování je dostupná u speciálně izolovaných spotřebičů. Zeptejte se svého prodejce, jaký je vhodný čas skladování po problémech pro váš spotřebič. Nemůžete-li delší dobu odstranit problém, mrazené potraviny ve spotřebiči se mohou začít roztávat. Proto urychleně vykonejte další kroky na odstranění problému a je-li to nevyhnutné, přesuňte mražené potraviny do jiného spotřebiče. b) Spotřebič nechladí dostatečně. Proces mražení je velmi dlouhý. Kompresor pracuje velmi často. 9

10 Možná příčina/řešení: Ponechali jste spotřebič v nečinnosti po převozu nejméně 2 hodiny před jeho zapnutím? (stabilizace chladicího média). Prostudujte si část: Uvedení do provozu. Když ne: odpojte spotřebič když je zavřený, nazvedněte mrazničku na krátkou chvíli a pak ji opět uložte do její původní polohy. Po uplynutí 2 hodin připojte spotřebič opět k elektrické zásuvce. Během této doby nelze otvírat mrazničku. A rovněž během dalších 12 hodin potom, pokud nezhasne červený indikátor. Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech výrobků. Z tohoto důvodu si pamatujte, že výrobce si vyhrazuje právo na změnu nastavení a technologie bez předchozího upozornění. Je koncovka síťové šňůry v dobrém stavu a je správně připojena k síťové zásuvce? Je v síťové zásuvce elektrický proud? (v případě potřeby, otestujte síťovou zásuvku připojením malého spotřebiče jako je například ruční mixér, a pod.). Dveře spotřebiče se neuzavřely správně. Těsnění není pevně dovřené. Test: vložte kus dopisového papíru mezi těsnění a okraj mrazničky a uzavřete dveře. Mělo by být velmi obtížné vytáhnout papír z jakékoli strany. Když vytáhněte papír bez jakéhokoli odporu z jedné nebo více stran, kontaktujte autorizované servisní středisko. Výrazná tvorba ledu na vnitřních stěnách. (viz Čištění a údržba ). Spotřebič je vystaven přímému slunečnému záření nebo je umístněn v blízkosti zdroje tepla (trouba, radiátor, a pod.) Chraňte spotřebič před přímým slunečným zářením; zkontrolujte vzdálenost od zdroje tepla; vložte izolační desku (viz část Umístnění (Volba místa instalace ) Množství vložených potravin neodpovídá mrazicí kapacitě vašeho spotřebiče (viz výrobní štítek: XXkg/24h), nebo jste naplnili spotřebič velmi teplými potravinami (viz část: Doplnění čerstvých potravin ). 10

11 TABULKA SKLADOVÁNÍ MRAZNIČKY S BOXY -18 C < přibližná doba skladování v měsících Čerstvé potraviny Vhodný obal Sekaná > Polyetylénový mrazicí sáček > Klobása > Polyetylénový mrazicí sáček > Malá ryba > Polyetylénový mrazicí sáček > Srdce/játra > Polyetylénový mrazicí sáček > Zmrzlina > Plastová nádoba > Ovoce > Plastová nádoba > Sýr > Polyetylénový mrazicí sáček > Chléb > Polyetylénový mrazicí sáček > Velká ryba > Polyetylénový mrazicí sáček > Koláč/sušenky > Skleněná nádoba > Vepřové maso > Hliníková fólie > Hovězí maso > Hliníková fólie > Králík > Hliníková fólie > Jehněcí > Hliníková fólie > Houby > Polyetylénový mrazicí sáček > Špargle > Polyetylénový mrazicí sáček > Zelenina (krájená) > Polyetylénový mrazicí sáček > Jahody > Polyetylénový mrazicí sáček > Dort > Hliníková fólie > Kuře > Hliníková fólie > Krocan > Hliníková fólie > Kachna > Hliníková fólie > Husa > Hliníková fólie > Květák > Polyetylénový mrazicí sáček > Fazole > Polyetylénový mrazicí sáček > Klobása s kořením > Polyetylénový mrazicí sáček > Sterilizovaná zelenina > Skleněná nádoba > Sterilizované ovoce > Skleněná nádoba > Nanuky > Hliníková fólie > 11

12 a c b Části mrazničky a Dveře mrazničky b Těsnění dveří c Vnitřní osvětlení * d e f d Prostor k skladování e Dělicí panel * f Prostor rychlého mražení * g h k g Skříňka mrazničky h Odtok vody (odmražená voda) * i Ovládací panel k Větrací mřížka l m i n o p p l Ovládač teploty * Termostat m Tlačítko rychlého mražení * žlutý n Alarm * červený o Indikátor provozu * zelený p Kondenzátor * * závisí od modelu Verze ovládacích panelů Obr. 4 Opište si prosím příslušnou verzi vašeho spotřebiče 1. VERZE se samostatným přepínačem pro funkci rychlého mražení Obr. 4a A Nastavení teploty (Termostat) B ALARM červený indikátor C PROVOZ zelený indikátor Min. Max.. D RYCHLÉ MRAŽENÍ žlutý indikátor E Přepínač rychlého mražení E D C B A 2. VERZE s PŘEPÍNAČEM RYCHLÉHO MRAŽENÍ S INDIKÁTOREM ZAP/VYP Obr. 4b A Nastavení teploty (Termostat) B PROVOZ zelený indikátor Min. Max.. C ALARM červený indikátor D RYCHLÉ MRAŽENÍ žlutý indikátor A B C D 3. VERZE bez FUNKCE RYCHLÉHO MRAŽENÍ Min. Max.. Obr. 4c A Nastavení teploty (Termostat) B PROVOZ zelený indikátor C ALARM červený indikátor A B C Jsou-li indikátory vašeho spotřebiče rozmístněny jinak, platí následující: zelený = provoz spotřebiče; červený = ALARM; žlutý = ZAPNUTÍ FUNKCE RYCHLÉHO MRAŽENÍ 12

13 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel nebo kde naleznete i seznam míst zpětného odběru. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

BCB 312 AI BCB 312 AAI

BCB 312 AI BCB 312 AAI BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu)

Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Vinotéka Návod k použití (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Modely DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Při použití tohoto zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně

Více

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno

Návod k použití. Chladicí vitrína na víno Návod k použití Chladicí vitrína na víno Děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje, a doufáme, že Vám bude sloužit dlouhou dobu. Chladicí vitrína na víno je určena k chlazení

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví USER MANUAL FOR YOUR BAUMATIC 1 BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavěná sklokeramická indukční varná deska VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916 RETIGO ORANGE VISION Návod na obsluhu RETIGO s.r.o. Láň 2310, PS 43 756 64 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 665 511 Fax: +420 571 665 554 e-mail: prodej@retigo.cz; servis@retigo.cz www.retigo.cz HOT

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více