Návod k obsluze. Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205"

Transkript

1 Návod k obsluze Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205 1

2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce níže popsaného spotřebiče, ke kterému se vztahuje tento popis, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že spotřebič odpovídá příslušným základným bezpečnostním, zdravotním a ochranným požadavkům příslušných EU směrnic a že příslušné zprávy o testu jsou dostupné na kontrolu příslušným orgánům a je možné vyžádat je od prodejce spotřebiče, hlavně s ohledem na CE prohlášení o shodě vydané výrobcem nebo se souhlasem výrobce. A mimo toho,výrobce prohlašuje, že části spotřebiče popsané v tomto návodě, které přichází do kontaktu s potravinami, neobsahují žádné toxické látky. 2

3 Obsah 1 Umístnění (Volba místa instalace) Výrobní štítek Připojení k elektrické síti Zapnutí/vypnutí volby teploty (Termostat) (l) Světelné indikátory (m, n, o) Akustický signál Uvedení do provozu Mražení/skladování čerstvých potravin Maximální výška uložení Doba skladování Upozornění a rady Čištění a údržba Odmrazení Vnitřní osvětlení Odstranění možných problémů Servisní středisko Záruka Co když Přečtěte si prosím pozorně tento návod pro správné a rychlé seznámení s Vaším novým spotřebičem. Podtrhnete si časti pro Vás důležité. Uschovejte si návod tak, abyste jej mohly použít v budoucnosti nebo jej nabídnout budoucímu uživateli. Zakoupili jste si kvalitní spotřebič, který Vám bude sloužit mnoho let, budete-li jej používat správně. Ilustrace (obr.) jsou zobrazeny na poslední stránce tohoto návodu na obsluhu. Používejte spotřebič pouze na místě s příslušnou teplotou prostředí; v opačném případě může být funkčnost spotřebiče negativně ovlivněna. Doporučujeme Vám kapitolu Klimatické třídy. Důležité! Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti. Používá-li se k profesionálním nebo komerčním účelům, musíte dodržovat standardy platné pro příslušné zaměření. Spotřebič byl testován z hlediska těsnosti v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy. V případě nepovoleného používání spotřebiče, např. komerční využití, se záruka na kompresor zkracuje o 50 %. Pokud tímto novým spotřebičem nahrazujete starý, zajistěte nefunkčnost uzavíracích systémů starého spotřebiče před jeho likvidací. Zabráníte tím uzavření dětí do spotřebiče. Prosím zajistěte ekologickou likvidaci starého spotřebiče u specializované společnosti, protože spotřebič může obsahovat škodlivé části v chladicím mediu a které je nutné odstranit pomocí speciálního vybavení. Informujte se u svého prodejce nebo na místním úřadě (Více v kapitole: Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení domácnosti). Ujistěte se, aby se chladicí systém obsahující chladicí médium, hlavně výměník tepla na zadní straně spotřebiče nepoškodil během převozu na likvidaci, aby nevytekla chladicí kapalina. Podrobnosti o využití chladicího média jsou na výrobním štítku uvedeném na spotřebiči. 3

4 Pokyny k používání V následující části naleznete všechny důležité informace k používání Vašeho spotřebiče. Pokyny k používaní jsou pro několik modelů, u kterých se odlišují v některých detailech podle typu spotřebiče. 1 Umístnění (Volba místa instalace) Hlavně nevystavujte spotřebič vysokým teplotám prostředí a přímému slunečnému záření. Doporučujeme umístnění spotřebiče do chladné, dobře větrané, suché místnosti. Instalace do blízkosti zdroje tepla (ohřívač, roura, a pod.) je velmi nevhodná (značí zvýšení výkonu kompresoru, výsledkem čeho je zvýšení spotřeby elektrické energie). Nelze-li se vyhnout instalaci v blízkosti zdroje tepla, umístněte vhodnou izolační desku mezi spotřebič a zdroj tepla (nepoužívejte azbest) nebo dodržujte následující minimální vzdálenosti: od plynového nebo elektrického sporáku 3 cm od radiátoru nebo roury 5 cm od stěny, nábytku nebo jiného spotřebiče 2 cm Nikdy nezakrývejte větrací mřížku Větší mrazničky s boxy jsou vybaveny větrací mřížkou (k) umístněnou v spodní části boční stěny. Tyto spotřebiče můžete umístnit přímo proti zdi nebo nábytku ale ne stranou s mřížkou. Mrazničky bez větrací mřížky Ponechte dostatečný prostor mezi zadní stěnou spotřebiče a stěnou k zajištění proudění vzduchu okolo spotřebiče. Spotřebič musí být umístněn horizontálně a na rovném povrchu. Pouze tak dosáhnete správný tok chladicího okruhu a optimální funkčnost. DŮLEŽITÉ! Před zapnutím spotřebiče jej nechte stát nejméně 2 hodiny tak, aby se chladicí okruh stabilizoval a nevyskytli se problémy s provozem. Zápach typický pro nové spotřebiče lze jednoducho odstranit. Důkladně utřete vnitřní prostor roztokem vlažné vody a octu. Nepoužívejte čisticí roztoky, ostré nebo zrnité čisticí prostředky ani produkty obsahující sodu. Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda je vnitřní prostor hlavně rohy dokonale suchý. Nebezpečí V závislosti od typu chladicí náplně může být chladivo hořlavé. Chladicí okruh je hermeticky utěsněn a propustnost byla opakovaně testována. Nesprávný zásah může způsobit vznik požáru. Jakékoli mechanické zásahy provádějte co nejdále od chladicího okruhu, hlavně u kondenzátorů (p). U některých spotřebičů je chladič vstavěn v externí stěně. Zásah do systému chlazení může provést pouze kvalifikovaný servisní technik. DŮLEŽITÉ! Únik chladicího média může způsobit poranění vašich očí. V případe kontaktu očí s chladicím prostředkem opláchněte oči proudem vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. KLIMATICKÉ TŘÍDY Spotřebič je podle klimatické třídy určen k používání při jistých teplotách místnosti. Tyto teploty nelze překročit! Klimatická třída pro váš konkrétny spotřebič je označená na výrobním štítku. Kategorie jsou: Klimatická třída SN N ST T 2 Výrobní štítek Vhodné teploty místnosti + 10 C až + 32 C + 16 C až + 32 C + 18 C až + 38 C + 18 C až + 43 C Výrobní štítek (s technickými daty) je umístněn na skříňce mrazničky (D) na zadní straně spotřebiče. 4

5 Zaznačte si technická data Odepište si technická data z výrobního štítku, abyste je měli vždycky k dispozici bez potřeby přesunutí spotřebiče. Model/Typ.... Hrubý objem.... litry Čistý objem..... litry Provozní napětí V-50 Hz Maximální spotřebovaný výkon (W)... Watt Pojistka (A) A Spotřeba el. energie kwh/24h Mrazicí kapacita kg/24h 3 Připojení k elektrické síti Váš spotřebič musíte připojit k elektrické zásuvce s uzemněním, která vyhovuje příslušným standardům a byla nainstalována zaškoleným technikem. Ještě před připojením koncovky síťové šňůry spotřebiče do zásuvky se ujistěte, zda napětí (V) na výrobním štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce. Je-li napětí odlišné, ihned kontaktujte autorizované servisní středisko nebo vašeho prodejce a v žádném případe nepřipojujte spotřebič k elektrické síti. Seznam servisních středisek je uveden na našich webových stránkách v sekci servis. 4 Zapnutí/vypnutí volby teploty (Termostat) (l) Ovladač teploty slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče a ovládání/nastavení teploty chlazení. K zabránění náhodné změně teploty je ovládač odolný proti otáčení. K realizaci nastavení doporučujeme použít minci nebo šroubovák. Zapnutí: Otočením ovladače (l) doprava upravte teplotu na požadovanou úroveň, mezi: - Min. (jemné chlazení) a - max. (nejnižší teplota) Vypnutí: Otočte ovládač doleva. Nastavení teploty musí byť v souladu s: - okolní teplotou spotřebiče - množstvím uložených potravin - frekvencí otvírání dveří 5 Světelné indikátory (m, n, o) Je-li Váš spotřebič vybaven světelnými indikátory, následující část popisuje význam každého indikátora: - zelený = CONTROL Spotřebič je elektricky napájen a je v provozu. Zelený indikátor musí vždy svítit, když je spotřebič připojen k elektrické síti a je zapnutý. Je velmi důležité zvýšit pozornost na daný fakt, protože při výpadku dodávky elektrické energie červený a žlutý indikátor přestane svítit a tím více nenabízí upozornění. - - červený = ALARM Vnitřní teplota je velmi vysoká. Když se červený indikátor rozsvítí, může to být z několika důvodů: První zapnutí spotřebiče, Restartování po rozmražení, Naplnění mrazničky čerstvými potravinami. V těchto případech je normální, že se červený indikátor rozsvítí. Zhasne automaticky tehdy, když teplota v interiéru dosáhne přibližně 18 C. Zapněte přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH (když je) (obr. 4). (vypněte opět do 24 hodin nebo když zhasne červený indikátor). Opět otevřete spotřebič, je-li to možné, pouze tehdy, když červený indikátor zhasne. Když červený indikátor přece jen zůstane svítit po 12 až 24 hodinách, může to značit, že se vyskytly vážné problémy. Viz část odstranění možných problémů co když... kapitola 18 - žlutý = přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH je zapnutý a funkce termostatu je vypnuta. Kompresor nepřetržitě chladí do té doby, dokud opět nevypnete rychlé mražení. Doporučujeme střední nastavení. Brzy zistíte, které nastavení je nejvhodnější pro Vaše požadavky. 5

6 6 Akustický signál Je-li Váš spotřebič dodáván s akustickým signálem, zazní v případě, když se rozsvítí, červený indikátor. Akustický signál se vypne automaticky tehdy, když zapnete přepínač rychlého chlazení FAST FREEZER SWITCH. 7 Uvedení do provozu 1. Vybalte spotřebič. 2. Vyjměte polystyrénové části z komory kompresoru (jsou-li k dispozici). 3. Vyjměte dokumenty a veškeré příslušenství z vnitřku spotřebiče. 4. Vyčistěte vnitřní prostor roztokem vlažné vody a octu a důkladně jej vysušte tkaninou. 5. Uzavřete spotřebič. 6. Připojte koncovku síťové šňůry k zásuvce. 7. Zapněte spotřebič otočením ovladače teploty (obr. 4) doprava (Při počátečném nastavení otočte ovládač do pozice Max). (Rozsvítí se zelený a červený indikátor). 8. Je-li vybaven přepínačem rychlého mražení, zapněte jej (rovněž se rozsvítí žlutý indikátor). 9. Neotvírejte spotřebič přibližně 4 hodiny, pokud svítí červený indikátor, aby teplota uvnitř prostoru klesla na požadovanou úroveň. 10. Teď můžete naplnit spotřebič jakýmkoli množstvím hluboce zmrazených potravin (zakoupením již mražených potravin). (Viz následující kapitola Maximální výška naplnění ). 11. Vypněte přepínač rychlého mražení opět až po 24 hodinách. 12. Chcete-li mrazit čerstvé, nezmražené potraviny, přečtěte si následující kapitolu Mražení/skladování čerstvých potravin. Důležité! Neskladujte žádné láhve s obsahem tekutin. Tekutiny se mrazem roztahují a láhev může explodovat. Nikdy neskladujte v mrazničce nádoby s výbušnými směsi (plynové zapalovače, benzín, éter a pod.). Při skladování již zmrazených potravin musíte dodržovat pokyny výrobce na obale potravin. Hluboce zmrazené nanuky a zmrzliny by měli být konzumovány po několika minutách po vyjmutí z mrazničky, abyste zamezili poranění rtů a jazyka (nebezpečí přilepení na kůži). Ze stejného důvodu se vyhýbejte dotyku vnitřních stěn mrazničky mokrými rukama. Doporučujeme spotřebovat rozmražené nebo mírně zmražené výrobky v co nejkratší době. Tyto výrobky již nejsou vhodné k opětovnému zmražení. 8 Mražení/skladování čerstvých potravin Téměř veškeré čerstvé potraviny jsou vhodné k zmražení a skladování v spotřebiči. Pro nejčastěji používané výrobky poskytujeme tabulku s dobou skladování a nejvhodnější obaly k skladování ( Tabulka skladování ). Označte zřetelně čerstvé výrobky, protože není jednoduché je identifikovat po hlubokém zmražení v průhledných obalech. Doporučujeme používat komerčně dostupné štítky pro mražené potraviny. Zabalte čerstvé potraviny v porcích vhodných k zpracování v domácnosti, abyste se vyhnuli rozmrazování nadbytečného množství pro spotřebu na jeden den. Označte štítky jednotlivých porcí hlavně následujícími informacemi: Název potraviny (např. hovězí filet), Hmotnost porce, Množství (počet kusů), Datum zmražení. Spotřeba do (datum spotřeby) (viz tabulka skladování ). Pak postupujte následovně a) Doporučujeme, abyste umístnili čerstvé potraviny do prostoru rychlého mražení na boku (f) (ne u všech modelů) nebo na dno mrazničky. Toto je nejchladnější část. Vyhněte se ukládání čerstvých potravin do přímého kontaktu s hluboce zmraženými potravinami. Hluboce zmražené potraviny by se mohly rozmrazit a nevydrží předpokládanou dobu. b) Naplňte do 24 hodin pouze množstvím čerstvých potravin, které jsou vhodné pro kapacitu mražení vašeho spotřebiče. Viz informace na výrobním štítku (XX kg/24h). 6

7 c) Je-li to možné, zapněte přepínač rychlého mražení FAST FREEZE SWITCH (obr. 4) (není potřebná v případě plnění již mražených (např. hluboce zmražených potravin) položek. d) Po 24 hodinách přesuňte hluboce mražené potraviny z dna mrazničky nebo předem mražené poličky na zavěšený koš tak, aby bylo dno mrazničky nebo předem zamražená polička volná na mražení dalších čerstvých potravin. e) Vypněte přepínač rychlého mražení (žlutý indikátor zhasne). f) Nastavte ovládač teploty na jednu z příslušných kapacit naplnění (viz Maximální výška naplnění ). g) Kontrolujte teplotu v odkládacím koši (d), nejlépe umístněním teploměru s rozsahem do 26 C. Skladovací teplota musí byť vždy nejméně -18 C. Doplnění čerstvých potravin (nemražených) Ujistěte se, abyste doplňovali čerstvé potraviny v množstvích adekvátních mrazicí kapacitě (XXkg/24h) nejdřív po 24 hodinách od posledního doplnění. (nepřekročujte maximální výšku uložení) 9 Maximální výška uložení K zajištění správného skladování mražených potravin nikdy nenaplňujte prostor spotřebiče (d) až po okraj. Vždy nechte prostor mezi krytem a mrazenými potravinami. Všimněte si značky určené výrobcem. (podle možnosti co nejdéle) Nastavte teplotu (l) přesně podle kapacity naplnění. Na úsporu energie při otevření při standardní teplotě okolí (+18 až + 22 C) doporučujeme následující nastavení teploty: 10 Doba skladování Doba skladování pro zakoupené mrazené potraviny se liší a závisí na typu výrobku a jeho obale. Proto striktně dodržujte pokyny výrobce na obalu. U čerstvých potravin, které chcete hluboko zmrazit, si prohlédněte tabulku skladování v tomto návodě. Po rozmražení musíte potraviny spotřebovat ihned nebo maximálně do 24 hodin. 11 Upozornění a rady Při čištění nebo odmrazovaní odpojte koncovku síťové šňůry. Po uzavření dveří mrazničky je neotvírejte ihned a za žádných okolností nepoužívejte nadměrnou sílu. Jakékoli zbylé vakuum pod těsněním (b) se uvolní přibližně po 1 nebo 2 minutách, pak je možné dveře normálně otevřít. Abyste zabránili kondenzaci a vytváření ledu, nechte vařené jídla vychladnout na teplotu okolí před uzamčením dveří a uložením jídla. Mrazničku otvírejte na co nejkratší dobu, abyste zabránili úniku energie a tvoření námrazy v spotřebiči. Když se červený indikátor náhle rozsvítí nebo zůstane svítit delší čas, neotvírejte dveře mrazničky a ihned proveďte příslušná opatření (viz část Co když... v návodě k obsluze). Nepoužívejte šroubovák nebo jiné kovové předměty k odstranění vrstvy ledu. Vnitřní stěny jsou velmi křehké pouze plastové nebo dřevěné škrabky. Používejte pouze plastové nebo dřevěné škrabky. 12 Čištění a údržba K zachování dobrého vzhledu vašeho spotřebiče, stále čistěte spotřebič leštidlem na nábytek nebo jiným výrobkům na glazovaný povrch (nikdy jej nepoužívejte uvnitř spotřebiče). Těsnění (b) čistěte teplou vodou a bez použití čisticích prostředků. Kapacita Značka uložení Nastavení Plná horní 12,00 h Poloviční střední h 1/4 nebo nižší h méně 7

8 Má-li Váš spotřebič kondenzátor (p) na zadní straně, příležitostně z něj odstraňte prach a nečistotu. Prach a nečistoty brání uvolnění tepla z vnitřního prostoru a výrazně zvyšují spotřebu elektrické energie. Pro nejlepší výsledky použijte jemný štětec nebo prachovku na odstranění prachu ze zadní stěny. Nebudete-li spotřebič používat delší dobu (např. jste-li na dovolené), nechte otevřené dveře, aby se nehromadil zápach. U spotřebičů se zámkem: Jsou-li dveře mrazničky otevřeny, zámek nastavte do pozice uzavřené a klíč uchovávejte mimo dosahu malých dětí, abyste předešli nehodám. Když se nahromadí vrstva ledu a námrazy na vnitřních stěnách spotřebiče, tato vrstva funguje jako izolační prvek a brání uvolnění chlazení z vnitřních stěn. Z času na čas je potřebné tuto vrstvu odstranit. Na odstranění ledu z vnitřních stěn mrazničky použijte plastovou nebo dřevěnou škrabku bez ostrých hran. Překryjte mrazené potraviny tkaninou, která zachytí seškrabaný led a umožňuje jednoduché vyjmutí. 13 Odmrazení Při standardních podmínkách (3 až 4 otevření během dne) musí být mraznička odmrazovaná jednou nebo dvakrát za rok (častěji v jiných případech). Varování Nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče na odmrazování mrazničky, např. fén na vlasy, ohřívač nebo předměty s otevřen plamenem (např. svíčky). Plasty ve vnitřní prostoru se můžou roztopit a uvolněný plyn může být zapálen jiskrami nebo otevřeným plamenem. Postupujte následovně: 1. Vezměte vhodnou nekovovou nádobu (plastová nádoba, nebo koš). 2. Nepochybně se ujistěte, je-li odpojená koncovka síťové šňůry od elektrické zásuvky. 3. Důkladně si osušte ruce, abyste zabránili poranění při kontaktu s ledem (doporučujeme používat rukavice) Vyberte všechny mražené potraviny z mrazničky, zabalte je pevně do novin, vložte do nádoby, nádoby uložte do chladné, suché místnosti. 5. Nádoby dokola přikryjte hrubou dekou. 6. Zdvihněte dělicí panel (e) (pouze u některých modelů) směrem nahoru z vodítek mrazničky. 7. Použijte dělicí příčku (pokud je k dispozici) jako odmrazovací misku a položte jí na boční stranu pod mrazničku kde je umístněný odtok rozmražené vody. 8. Vytáhněte odtok vody (co nejdéle) ze spodní části mrazničky. 9. Podle popisu v předchozí části, opatrně seškrabte hrubou vrstvu ledu a vložte do kuchyňského dresu, kde se rozmrazí. 10. Je-li to potřebné, urychlete odmražení vložením veliké nádoby s teplou vodou (ne velmi horkou) na dno mrazničky. 11. U mrazniček bez odtoku vody, nepřetržitě utírejte vodu pomocí hubky. 12. Důkladně vyčistěte vnitřní prostor mrazničky. Umyjte jej směsí teplé vody a octa, pak vypláchněte čistou vodou. 13. Důkladně vysušte mrazničku savou tkaninou a ponechte větrat 3 až 4 minuty. 14. Zasuňte kryt odtoku vody (je-li součástí výbavy). 15. Vyprázdněte odmrazovací misku (je-li k dispozici) a zasuňte ji jako dělicí příčku do vodítek mrazničky. 16. Uzavřete mrazničku a opět připojte k elektrické zásuvce. 17. Nastavte teplotu (l) na maximální nastavení (zelený a červený indikátor se rozsvítí) a zapněte přepínač rychlého mražení (obr. 4) (je-li k dispozici) (dodatečně se rozsvítí žlutý indikátor). 18. Teprve nyní je možné vložit mražené potraviny zpět - starší potraviny umístěte do horní části. Abyste zabránili rozmrazení zmrazených potravin, proveďte kroky 1 až 17 v průběhu maximálně dvou hodin. 19. Když červený indikátor zhasne, nastavte teplotu na teplotu skladování podle kapacity naplnění. 20. Vypněte přepínač rychlého mražení (je-li k dispozici) po přibližně 8 až 12 hodinách, nejpozději po 24 hodinách (žlutý indikátor zhasne).

9 14 Vnitřní osvětlení (ne u všech modelů) Do spotřebičů vybavených osvětlením je namontovaný spínač. Při otevření dveří se světlo rozsvítí automaticky a vypne se automaticky po jejich uzavření. Žárovka je chráněna průzorem. Používejte pouze max. 15 W náhradní žárovku. 15 Odstranění možných problémů Vysoce kvalitní proces výroby s využitím nejnovější technologie mražení v principu zajišťuje bezproblémovou funkčnost vašeho spotřebiče. Pokud se přece vyskytne závada dříve, než budete kontaktovat autorizované servisní středisko ujistěte se, zda jste dodrželi i všechny pokyny tohoto návodu k obsluze. Opravy servisního střediska, vyplývající z nedodržení pokynů na použití bude hradit uživatel a nejsou zahrnuty v záručním servisu. Upozornění Kompresor nemusí pracovat nepřetržitě. Je řízený termostatem, který nastavíte ovladačem teploty (obr. 4). Zapne se automaticky, když se zvýší nastavená teplota v mrazicím prostoru a automaticky se vypne po dosažení správné teploty. Šum můžete slyšet u každého kompresoru - systém chlazení, když je zapnutý kompresor. Tento šum vzniká tehdy, když pracuje motor v kompresoru a rovněž prouděním chladicího média v chladicím okruhu. Tento šum je běžný jev a nepředstavuje žádnou funkční závadu. V chladných místnostech a v chladných ročních obdobích se může vytvářet kondenzace na vnějších stěnách spotřebiče. Toto nepředstavuje poruchu a kondenzace zmizne po zvýšení okolní teploty. 16 Servisní středisko Servisní středisko kontaktujte až tehdy, Nemůžete-li nalézt příčinu problému nebo když nedokážete odstranit problém. Proto nejdřív zkontrolujte Co když... Viz přiložený záruční list nebo seznam servisních středisek, abyste zjistili která společnost odpovídá za opravy vašeho spotřebiče. Zvolte k Vám nejblíže. Nemáte-li seznam servisních středisek dodávaný s vašim spotřebičem, kontaktujte vašeho prodejce. K přijetí okamžité pomoci se obeznamte s následujícími důležitými daty k identifikaci vašeho přístroje. Značka spotřebiče Model/Typ Druh problému Datum zakoupení Kde byl spotřebič zakoupen? 17 Záruka Všimněte si prosím, že všeobecné záruční podmínky a záruční doba jsou uvedené na přiloženém záručním listě. Když dokumentace spotřebiče neobsahuje záruční list, kontaktujte prosím vašeho prodejce. 18 Co když... a) Nefunguje (spotřebič nefunguje) Upozornění! V případě problémů nebo výpadku dodávky elektrické energie, poskytuje izolace stěn spotřebiče 10 až 12 hodin času skladování od začátku těchto výpadků. Delší doba skladování je dostupná u speciálně izolovaných spotřebičů. Zeptejte se svého prodejce, jaký je vhodný čas skladování po problémech pro váš spotřebič. Nemůžete-li delší dobu odstranit problém, mrazené potraviny ve spotřebiči se mohou začít roztávat. Proto urychleně vykonejte další kroky na odstranění problému a je-li to nevyhnutné, přesuňte mražené potraviny do jiného spotřebiče. b) Spotřebič nechladí dostatečně. Proces mražení je velmi dlouhý. Kompresor pracuje velmi často. 9

10 Možná příčina/řešení: Ponechali jste spotřebič v nečinnosti po převozu nejméně 2 hodiny před jeho zapnutím? (stabilizace chladicího média). Prostudujte si část: Uvedení do provozu. Když ne: odpojte spotřebič když je zavřený, nazvedněte mrazničku na krátkou chvíli a pak ji opět uložte do její původní polohy. Po uplynutí 2 hodin připojte spotřebič opět k elektrické zásuvce. Během této doby nelze otvírat mrazničku. A rovněž během dalších 12 hodin potom, pokud nezhasne červený indikátor. Výrobce neustále pracuje na dalším vývoji všech výrobků. Z tohoto důvodu si pamatujte, že výrobce si vyhrazuje právo na změnu nastavení a technologie bez předchozího upozornění. Je koncovka síťové šňůry v dobrém stavu a je správně připojena k síťové zásuvce? Je v síťové zásuvce elektrický proud? (v případě potřeby, otestujte síťovou zásuvku připojením malého spotřebiče jako je například ruční mixér, a pod.). Dveře spotřebiče se neuzavřely správně. Těsnění není pevně dovřené. Test: vložte kus dopisového papíru mezi těsnění a okraj mrazničky a uzavřete dveře. Mělo by být velmi obtížné vytáhnout papír z jakékoli strany. Když vytáhněte papír bez jakéhokoli odporu z jedné nebo více stran, kontaktujte autorizované servisní středisko. Výrazná tvorba ledu na vnitřních stěnách. (viz Čištění a údržba ). Spotřebič je vystaven přímému slunečnému záření nebo je umístněn v blízkosti zdroje tepla (trouba, radiátor, a pod.) Chraňte spotřebič před přímým slunečným zářením; zkontrolujte vzdálenost od zdroje tepla; vložte izolační desku (viz část Umístnění (Volba místa instalace ) Množství vložených potravin neodpovídá mrazicí kapacitě vašeho spotřebiče (viz výrobní štítek: XXkg/24h), nebo jste naplnili spotřebič velmi teplými potravinami (viz část: Doplnění čerstvých potravin ). 10

11 TABULKA SKLADOVÁNÍ MRAZNIČKY S BOXY -18 C < přibližná doba skladování v měsících Čerstvé potraviny Vhodný obal Sekaná > Polyetylénový mrazicí sáček > Klobása > Polyetylénový mrazicí sáček > Malá ryba > Polyetylénový mrazicí sáček > Srdce/játra > Polyetylénový mrazicí sáček > Zmrzlina > Plastová nádoba > Ovoce > Plastová nádoba > Sýr > Polyetylénový mrazicí sáček > Chléb > Polyetylénový mrazicí sáček > Velká ryba > Polyetylénový mrazicí sáček > Koláč/sušenky > Skleněná nádoba > Vepřové maso > Hliníková fólie > Hovězí maso > Hliníková fólie > Králík > Hliníková fólie > Jehněcí > Hliníková fólie > Houby > Polyetylénový mrazicí sáček > Špargle > Polyetylénový mrazicí sáček > Zelenina (krájená) > Polyetylénový mrazicí sáček > Jahody > Polyetylénový mrazicí sáček > Dort > Hliníková fólie > Kuře > Hliníková fólie > Krocan > Hliníková fólie > Kachna > Hliníková fólie > Husa > Hliníková fólie > Květák > Polyetylénový mrazicí sáček > Fazole > Polyetylénový mrazicí sáček > Klobása s kořením > Polyetylénový mrazicí sáček > Sterilizovaná zelenina > Skleněná nádoba > Sterilizované ovoce > Skleněná nádoba > Nanuky > Hliníková fólie > 11

12 a c b Části mrazničky a Dveře mrazničky b Těsnění dveří c Vnitřní osvětlení * d e f d Prostor k skladování e Dělicí panel * f Prostor rychlého mražení * g h k g Skříňka mrazničky h Odtok vody (odmražená voda) * i Ovládací panel k Větrací mřížka l m i n o p p l Ovládač teploty * Termostat m Tlačítko rychlého mražení * žlutý n Alarm * červený o Indikátor provozu * zelený p Kondenzátor * * závisí od modelu Verze ovládacích panelů Obr. 4 Opište si prosím příslušnou verzi vašeho spotřebiče 1. VERZE se samostatným přepínačem pro funkci rychlého mražení Obr. 4a A Nastavení teploty (Termostat) B ALARM červený indikátor C PROVOZ zelený indikátor Min. Max.. D RYCHLÉ MRAŽENÍ žlutý indikátor E Přepínač rychlého mražení E D C B A 2. VERZE s PŘEPÍNAČEM RYCHLÉHO MRAŽENÍ S INDIKÁTOREM ZAP/VYP Obr. 4b A Nastavení teploty (Termostat) B PROVOZ zelený indikátor Min. Max.. C ALARM červený indikátor D RYCHLÉ MRAŽENÍ žlutý indikátor A B C D 3. VERZE bez FUNKCE RYCHLÉHO MRAŽENÍ Min. Max.. Obr. 4c A Nastavení teploty (Termostat) B PROVOZ zelený indikátor C ALARM červený indikátor A B C Jsou-li indikátory vašeho spotřebiče rozmístněny jinak, platí následující: zelený = provoz spotřebiče; červený = ALARM; žlutý = ZAPNUTÍ FUNKCE RYCHLÉHO MRAŽENÍ 12

13 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel nebo kde naleznete i seznam míst zpětného odběru. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1 Návod k použití 1 J L I H A G F K E E M B C D * Pouze u určitých modelů 2 a) b) c) 2 click 36 74 75 76 7 108 7 24 hod. 12 9 10 11 10 7 12 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento vysavač je určený pouze pro

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Stolní chladnička. Návod k obsluze

Stolní chladnička. Návod k obsluze Stolní chladnička Návod k obsluze 1 Obsah Chladnička s vrchní pracovní deskou...3 Chladnička s čelním panelem...4 Chladnička bez vrchní pracovní desky a čelného panelu...5 Před použitím spotřebiče...6

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití Šuplíkový mrazák HFN 136 Návod k použití Obsah Strana Důležité! 1. Ochrana životního prostředí a správná likvidace... 2 2. Umístění... 2 3. Instalace... 2-3 4. Výkonnostní štítek... 3 5. Připojení k síti...

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu)

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu) PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. U některých modelů se může aktivovat zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zvukových poplachů.

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

VINOTÉKA CCV 1420. Návod k použití. Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča

VINOTÉKA CCV 1420. Návod k použití. Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča VINOTÉKA CCV 1420 Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel s displejem 2. Skříňka 3. Nožička na vyvážení 4. Rošt na víno 5. Skleněná dvířka

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

Duální tepelní zóna. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover

Duální tepelní zóna. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover Duální tepelní zóna Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover 1 Děkujeme za váš výběr. Začali jste putování světem plné

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze 1. PROHLÁŠENÍ Nejdříve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení našeho MP3 digitálního přehrávače. Před použitím si laskavě pečlivě přečtěte tento návod, abyste přehrávač používali správně. Obsah tohoto

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více